Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

budownictwo

 • 05.08.2020Zbiorniki na wod deszczow bez pozwolenia na budow
  W obecnym stanie prawnym (Prawo budowlane, art. 29) budowa zbiorników na wod deszczow wymaga zezwolenia na budow. Pociga to za sob powany wzrost kosztów inwestycji, niejednokrotnie nawet o 100%. Naley przy tym zauway, e bardziej zoone technicznie konstrukcje zbiorników na nieczystoci cieke wymagaj jedynie zgoszenia. Powysza sytuacja jest niezrozumiaa wobec trudnej i coraz trudniejszej sytuacji hydrologicznej naszego kraju, coraz czstszych susz oraz obniania poziomu wód gruntowych.
  • 03.08.2020Procesy inwestycyjno-budowlane coraz bardziej cyfrowe
   Z pocztkiem sierpnia br. Ministerstwo Rozwoju wdroyo nowe elementy cyfryzacji procesów inwestycyjno-budowlanych. Ju jesieni moliwe ma by przesyanie drog elektroniczn dokumentacji budowlanej, a pod koniec roku mona bdzie skada przez internet wnioski o pozwolenie na budow.
   • 16.06.2020Od wrzenia 2020 r. rewolucja w Prawie budowlanym
    Zmiany w Prawie budowlanym, wprowadzone w ustawie z 13 lutego 2020 r. uproszcz i przyspiesz proces inwestycyjno-budowlany oraz zwiksz stabilno decyzji podejmowanych w tym procesie. I tak m.in. projekt budowlany zostaje rozdzielony na: projekt zagospodarowania dziaki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny, a take wprowadzone zostanie uproszczone postpowanie legalizacyjne dla samowoli budowlanych, obiektów budowlanego lub czci obiektów budowalnych zbudowanych bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budow, gdy od zakoczenia budowy upyno co najmniej 20 lat. Zmiany wejd w ycie 19 wrzenia 2020 r.
    • 15.06.2020Od wrzenia 2020 r. rewolucja w Prawie budowlanym
     Zmiany w Prawie budowlanym, wprowadzone w ustawie z 13 lutego 2020 r. uproszcz i przyspiesz proces inwestycyjno-budowlany oraz zwiksz stabilno decyzji podejmowanych w tym procesie. I tak m.in. projekt budowlany zostaje rozdzielony na: projekt zagospodarowania dziaki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny, a take wprowadzone zostanie uproszczone postpowanie legalizacyjne dla samowoli budowlanych, obiektów budowlanego lub czci obiektów budowalnych zbudowanych bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budow, gdy od zakoczenia budowy upyno co najmniej 20 lat. Zmiany wejd w ycie 19 wrzenia 2020 r.
     • 03.06.2020Taksa notarialna, czyli ile zapacimy u notariusza?
      Wikszo czynnoci prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzie, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzeday samochodu czy te sporzdzenie testamentu, nie musi by zawierana, pod rygorem niewanoci, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynno musi mie posta dokumentu sporzdzonego przez notariusza, decyduj przepisy odpowiednich ustaw. Przykadem umów, które musz mie form aktu notarialnego, s:
      • 01.06.2020Stawka VAT na wykonaniu trwaej zabudowy meblowej - interpretacja ogólna MF
       W sytuacji, gdy o uytkowych walorach wykonanej zabudowy meblowej decyduje trwae poczenie wykonanych na indywidualne zlecenie elementów zabudowy z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego (lokalu) w sposób uniemoliwiajcy jej przesunicie w inne miejsce, natomiast po demontau zabudowa ta jest niezdatna do uytku, wystpi kompleksowe wiadczenie, w którym elementem dominujcym jest usuga w zakresie modernizacji obiektu budowlanego. Dostawa towarów (komponentów meblowych) bdzie miaa zasadniczo charakter pomocniczy. W takich przypadkach usuga modernizacji bdzie opodatkowana stawk VAT w wysokoci 8%.
       • 01.06.2020Stawka VAT na wykonanie trwaej zabudowy meblowej - interpretacja ogólna MF
        W sytuacji, gdy o uytkowych walorach wykonanej zabudowy meblowej decyduje trwae poczenie wykonanych na indywidualne zlecenie elementów zabudowy z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego (lokalu) w sposób uniemoliwiajcy jej przesunicie w inne miejsce, natomiast po demontau zabudowa ta jest niezdatna do uytku, wystpi kompleksowe wiadczenie, w którym elementem dominujcym jest usuga w zakresie modernizacji obiektu budowlanego. Dostawa towarów (komponentów meblowych) bdzie miaa zasadniczo charakter pomocniczy. W takich przypadkach usuga modernizacji bdzie opodatkowana stawk VAT w wysokoci 8%.
        • 11.03.2020Zalegoci firm przekraczaj ju 32 mld z
         Pod koniec 2019 r. zalegoci firm wobec ich partnerów biznesowych i banków wzrosy do 32,25 mld z – wynika z danych pochodzcych z Rejestru Duników BIG InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej. W trakcie ostatniego roku poziom patnoci przeterminowanych powyej 30 dni zwikszy si o przeszo 2,68 mld z (9,1 proc.). Najwiksze problemy tego typu widoczne s w handlu, przemyle i budownictwie.
         • 23.12.2019W 2020 r. PIP przeprowadzi 72 tys. kontroli
          W przyszym roku inspekcja pracy zamierza przeprowadzi w sumie 72 tys. kontroli. Dziaania kontrolne tradycyjnie ju dotyczy bd m.in. legalnoci zatrudnienia, przestrzegania prawa wzgldem pracowników tymczasowych i prawidowoci delegowania pracowników. Kompleksowych kontroli mog spodziewa si m.in. pracodawcy dziaajcy w opiece zdrowotnej, górnictwie, handlu i budownictwie.
          • 19.12.2019NSA: Skarc wydan interpretacj naley precyzyjnie sformuowa zarzuty
           Z uzasadnienia: Sd administracyjny jest zwizany zarzutami skargi wniesionej na interpretacj indywidualn i nie moe poszukiwa uchybie prawa materialnego i procesowego, które w skardze tej nie zostay podniesione.(...) sd ten (I instancji - dop. red.) nie moe skutecznie rozpozna takiej skargi, bowiem nie ma ani prawa ani obowizku domyla si intencji autora skargi lub jego argumentacji.
           • 04.12.2019NSA. Sprzeda wielu nieruchomoci: Dziaalno czy prywatna sprzeda?
            Z uzasadnienia: O zaliczeniu okrelonych form aktywnoci podatnika do pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej zadecyduje nie tyle dopenienie przez niego wymogów formalnych, zwizanych z podjciem i prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, ile okolicznoci faktyczne wiadczce o tym, e jego dziaania miay charakter zorganizowany i cigy oraz, e byy prowadzone w celu zarobkowym we wasnym imieniu, a uzyskane w ten sposób przychody nie s zaliczane do innych przychodów ze róde wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 u.p.d.o.f.
            • 19.11.2019Prewencyjna kontrola trzewoci pracowników nie jest ju moliwa
             W obowizujcym stanie prawnym brak jest regulacji prawnych przewidujcych stosowanie przez pracodawc wyrywkowego, czy te regularnego badania stanu trzewoci pracownika. Zgodnie z opini UODO, podzielon przez MRPiPS, takiej kontroli nie mona take traktowa jako dziaania niezbdnego dla zapewnienia ogóowi pracowników bezpiecznych lub higienicznych warunków pracy. Powszechne i bez ogranicze stosowanie takiej praktyki wizaoby si z wysokim ryzykiem naruszania prawa do prywatnoci i godnoci pracowników, co jest niedopuszczalne zarówno w wietle Kodeksu pracy, jak równie RODO - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
             • 07.10.2019Mae firmy z coraz wikszymi przychodami i zatrudnieniem
              W 2018 r. przychody ogóem maych firm, w których pracuje do 9 osób, wzrosy o 17,9 proc. rok do roku – wynika z raportu opublikowanego przez Gówny Urzd Statystyczny. Jednoczenie w podobnym stopniu wzrosy koszty. Nowe dane pokazuj, e w ubiegym roku liczba takich przedsibiorstw wyniosa 2,146 mln, co oznacza wzrost o 3,5 proc. O 2 proc. zwikszya si natomiast liczba zatrudnianych osób.
              • 26.08.2019Sprzeda dziaki z rozpoczt budow a VAT
               W obrocie gospodarczym nie nale do rzadkoci transakcje dotyczce dziaek gruntowych. Jedne z nich s terenami rolnymi, inne terenami przeznaczonymi pod zabudow. Zdarzaj si te takie, na których rozpoczta zostaa budowa, a waciciel zdecydowa si ich pozby poniewa np. zmieni profil dziaalnoci. Przy takiej transakcji mog niekiedy powsta problemy z ustaleniem waciwej dla niej stawki VAT. Sytuacje takie wystpuj, gdy sprzedawana jest dziaka z rozpoczt budow budynku mieszkalnego, dla których to obiektów ustawodawca w okrelonych przypadkach przewidzia moliwo zastosowania 8% stawki VAT. Ma to miejsce w przypadku objcia ich spoecznym programem mieszkaniowym co dotyczy budynków jednorodzinnych o powierzchni nie przekraczajcej 300 m2 i lokali mieszkalnych nie wikszych ni 150 m2.
               • 22.08.2019E-szkoa VAT
                VAT jest w swojej konstrukcji najbardziej skomplikowanym i konfliktogennym podatkiem. To podatek stanowicy gówne ródo dochodów pastwa - dlatego fiskus patrzy na podatników VAT szczególnie uwanie i bez wyrozumiaoci. Dla osób rozliczajcych VAT nieustannie zmieniajce si przepisy i interpretacje s ródem stresów i obaw. Nasz nowatorski e-kurs: E-szkoa VAT pozwala pozna, zgbi i rozwiza rozmaite problemy dotyczce tego podatku. 
                • 21.06.2019Ronie liczba niewypacalnoci. Budownictwo z coraz wikszymi problemami
                 W ubiegym miesicu w oficjalnych ródach sdowych opublikowano informacje obejmujce. 75 niewypacalnych polskich firm, co oznacza wzrost o 7 proc. rok do roku – wynika z danych zebranych przez firm Euler Hermes. Wzrost odnotowano m.in. w budownictwie, gdzie problemy dotyczyy zarówno firm zajmujcych si projektami infrastrukturalnymi, jak i wznoszeniem budynków.
                 • 12.06.2019Pomykowe opodatkowanie usugi budowlanej na zasadach ogólnych
                  Odwrotne obcienie jest nowym mechanizmem podatkowym w polskiej rzeczywistoci prawnej. A poniewa jest takim wanie i obejmuje stosunkowo szeroki zakres aktywnoci gospodarczej podatników mog w tym sposobie rozliczania VAT pojawia si pomyki. Ten sposób rozliczania VAT obejmuje dostaw towarów okrelonych w zaczniku nr 11 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug oraz wiadczenie usug wskazanych w zaczniku nr 14 do niej. Obowizanym do rozliczenia VAT w takiej sytuacji jest nabywca. Moe jednak zdarzy si gdy usugodawca na skutek bdu nie zastosuje odwrotnego obcienia i nie przeniesie obowizku rozliczenia podatku na nabywc.
                  • 11.06.2019Pomykowe opodatkowanie usugi budowlanej na zasadach ogólnych
                   Odwrotne obcienie jest nowym mechanizmem podatkowym w polskiej rzeczywistoci prawnej. A poniewa jest takim wanie i obejmuje stosunkowo szeroki zakres aktywnoci gospodarczej podatników mog w tym sposobie rozliczania VAT pojawia si pomyki. Ten sposób rozliczania VAT obejmuje dostaw towarów okrelonych w zaczniku nr 11 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug oraz wiadczenie usug wskazanych w zaczniku nr 14 do niej. Obowizanym do rozliczenia VAT w takiej sytuacji jest nabywca. Moe jednak zdarzy si gdy usugodawca na skutek bdu nie zastosuje odwrotnego obcienia i nie przeniesie obowizku rozliczenia podatku na nabywc.
                   • 30.05.2019Podatek VAT: Moment uznania wpaconego wadium za zaliczk
                    Jeeli wadium pienine nabywcy, którego oferta zostaa przyjta, zostaje zarachowane na poczet ceny nabycia, na co wybrany nabywca, poprzez przystpienie do przetargu, wyraa zgod, to w tym momencie nastpuje zapata czci ceny za dostaw towaru lub wiadczenie usugi bdcych przedmiotem przetargu.
                    • 08.05.2019Taksa notarialna, czyli ile zapacimy u notariusza?
                     Wikszo czynnoci prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzie, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzeday samochodu czy te sporzdzenie testamentu, nie musi by zawierana, pod rygorem niewanoci, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynno musi mie posta dokumentu sporzdzonego przez notariusza, decyduj przepisy odpowiednich ustaw. Przykadem umów, które musz mie form aktu notarialnego, s:
                     • 18.04.2019NSA: Wany wyrok dla gmin zbywajcych nieruchomoci nabyte nieodpatnie
                      Z uzasadnienia: Dla kwalifikowania skarcej jako wykonujcej dziaalno gospodarcz istotne znaczenie ma bowiem to, e skarca jest gmin, która jest podatnikiem VAT w zakresie obrotu nieruchomociami i której aktywno na gruncie obrotu nieruchomociami nie tylko ma wpyw na przysparzanie skarcej staych dochodów ale równie w istotny sposób ksztatuje rynek obrotu nieruchomociami.
                      • 27.02.2019Liczba mikrofirm zwikszya si o ponad 3 proc.
                       W 2017 r. liczba mikroprzedsibiorstw wzrosa o 3,5 proc. rok do roku i wyniosa w sumie ponad 2,073 mln – wynika z raportu pn. „Dziaalno przedsibiorstw o liczbie pracujcych do 9 osób w 2017 r.”, który opublikowa Gówny Urzd Statystyczny. Przeszo poowa takich firm dziaa w brany usugowej, a liczba osób zatrudnionych w niewielkich przedsibiorstwach przekroczya ju w sumie 4 mln.
                       • 17.12.2018E-szkoa VAT - jeszcze dzisiaj przyjmujemy zapisy na biec edycj
                        VAT jest w swojej konstrukcji najbardziej skomplikowanym i konfliktogennym podatkiem. Stanowi gówne ródo dochodów pastwa - dlatego fiskus patrzy na podatników VAT szczególnie uwanie i bez wyrozumiaoci. Dla osób rozliczajcych VAT nieustannie zmieniajce si przepisy i interpretacje s ródem stresów i obaw. Nasz nowatorski e-kurs: E-szkoa VAT pozwala pozna, zgbi i rozwiza rozmaite problemy dotyczce tego podatku. Ukad materiau, jego szczegóowo i liczba przykadów umoliwi kademu, kto zechce powici na to nieco uwagi i czasu, opanowanie tej trudnej i skomplikowanej materii. E-kurs podzielony jest na dwie czci: Podatek VAT w obrocie krajowym i Podatek VAT w obrocie midzynarodowym. E-szko uzupenia dodatek, zawierajcy odpowiedzi na najczciej pojawiajce si pytania uczestników. Materiay w razie pojawiajcych si zmian w przepisach s na bieco aktualizowane i uzupeniane.
                        • 19.11.2018WSA. Stawki VAT: Gara garaowi nierówny
                         Usuga wybudowania garau wolnostojcego realizowana z usug budowy budynku objtego spoecznym programem mieszkaniowym, na tej samej nieruchomoci i w wykonaniu jednej umowy, ma charakter samoistny i nie znajduje uzasadnienia stosowanie do niej obnionej stawki podatku VAT - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Biaymstoku.
                         • 15.05.2018Inwestycje w Polsce wyranie nisze od redniej unijnej
                          W 2017 r. czna warto inwestycji publicznych i prywatnych we wszystkich krajach czonkowskich Unii Europejskiej wyniosa blisko 3 100 mld euro – wynika z nowych danych, które opublikowa Eurostat. W Polsce inwestycje stanowiy w tym czasie 17,7 proc. w relacji do PKB. Gorszy wynik zanotowao tylko pi pastw UE.
                          • 04.04.2018Taksa notarialna, czyli ile zapacimy u notariusza?
                           Wikszo czynnoci prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzie, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzeday samochodu czy te sporzdzenie testamentu, nie musi by zawierana, pod rygorem niewanoci, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynno musi mie posta dokumentu sporzdzonego przez notariusza, decyduj przepisy odpowiednich ustaw. Przykadem umów, które musz mie form aktu notarialnego, s:
                           • 21.03.2018Coraz wicej niewypacalnych firm usugowych i produkcyjnych
                            W lutym br. w oficjalnych ródach sdowych opublikowano informacje o niewypacalnoci 76 polskich przedsibiorstw – wynika z danych zebranych przez firm Euler Hermes. W tym czasie najliczniejsze byy niewypacalnoci firm produkcyjnych oraz usugowych. Spora cz z nich pracowaa dla brany budowlanej.
                            • 12.03.2018Eurostat sprawdzi, na co rzd przeznacza pienidze z budetu
                             Ochrona socjalna, edukacja i ogólne usugi publiczne to trzy gówne kategorie wydatków polskiego pastwa – wynika z danych statystycznych za 2016 r., które przedstawi Eurostat. Zdecydowanie najwiksz cz (41,2 proc.) ogóu wydatków stanowi w przypadku Polski wydatki zwizane z ochron socjaln.
                             • 02.01.2018Rynek pracy z kolejnymi problemami
                              W 2018 r. przedsibiorstwa bd mie nadal due problemy kadrowe, a wprowadzane zmiany prawne mog pogorszy sytuacj na rynku pracy – twierdzi Konfederacja Lewiatan. Zrzeszajca przedsibiorców organizacja wskazuje, e polski rynek mona ju nazywa tzw. rynkiem pracownika. Krytycznie oceniane s zmiany w prawie, które dotycz m.in. pracy tymczasowej.
                              • 02.11.2017Podatnik nie moe ponosi odpowiedzialnoci za sposób postpowania nabywcy gruntów
                               TEZA: Z wykadni art. 21 ust. 1 pkt 28 updof wynika, e dla utraty rolnego lub lenego charakteru przez grunty w zwizku z ich sprzeda nie ma znaczenia to, czy stanowi one gospodarstwo rolne lub czy wejd w skad gospodarstwa rolnego nabywcy, jak równie to, czy od umowy sprzeday nabywca zapaci podatek od czynnoci cywilnoprawnych. Ma natomiast istotne znaczenie to, czy jakiekolwiek czynnoci zbywcy lub nabywcy znane zbywcy w dniu dokonania sprzeday mogy wskazywa, e zbywane grunty w zwizku z t sprzeda utraciy charakter rolny lub leny.
                               • 19.10.2017Rolety, pergole i moskitiery - usuga ze stawk 23%
                                Obniona stawka podatku od towarów i usug znajduje zastosowanie wtedy, gdy monta okrelonych towarów nastpuje z wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego (lokalu).
                                • 28.07.2017Nadchodzi opata infrastrukturalna
                                 Interpelacja nr 11987 do ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie bezzasadnoci utrzymywania opaty planistycznej
                                 • 27.07.2017Taksa notarialna, czyli ile zapacimy u notariusza?
                                  Wikszo czynnoci prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzie, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzeday samochodu czy te sporzdzenie testamentu, nie musi by zawierana, pod rygorem niewanoci, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynno musi mie posta dokumentu sporzdzonego przez notariusza, decyduj przepisy odpowiednich ustaw. Przykadem umów, które musz mie form aktu notarialnego, s:
                                  • 10.05.2017Decyzja o warunkach zabudowy bez opaty skarbowej - interpretacja ogólna MRiF
                                   Nie podlega opacie skarbowej dokonanie czynnoci urzdowych, wydanie zawiadcze oraz zezwole (pozwole) w ramach procesu budowlanego zwizanego z budow budynku mieszkalnego, w tym zagospodarowania terenu budowy wraz z wykonaniem przyczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budownictwa mieszkaniowego, zjazdu z drogi, a take budowy garau (zarówno umiejscowionego w bryle budynku, jak i wolnostojcego) - wyjani Minister Rozwoju i Finansów.
                                   • 21.04.2017NSA. Parkowanie pod domem a prawo do 100-proc. odliczenia VAT
                                    Jako wyjtek od zasady naley traktowa przypadki, gdy wykorzystanie samochodu subowego na dojazd pracownika z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy bdzie uznawane za zwizane z dziaalnoci gospodarcz podatnika w rozumieniu art. 86a ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT, a nie jako wykonywane na osobiste potrzeby pracownika. Odstpstwo to powinno by uzasadnione stanem faktycznym danej sprawy. W takiej sytuacji podatnikowi przysuguje pene prawo do odliczenia podatku naliczonego zwizanego z zakupem paliwa i ponoszeniem innych wydatków na eksploatacj pojazdów samochodowych, z uwzgldnieniem spenienia wymogów wynikajcych z art. 86a ust. 4 pkt 1 tej ustawy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                    • 12.04.2017Stawka VAT od opaty za przyczenie do sieci energetycznej
                                     Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 220, z pón. zm.) dostarczanie energii elektrycznej odbywa si na podstawie umowy o wiadczenie usug przesyania lub dystrybucji albo umowy sprzeday. Jest ona niezbdna, aby odbiorca móg by zaopatrywany w energi elektryczn.
                                     • 11.04.2017Stawka VAT od opaty za przyczenie do sieci energetycznej
                                      Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 220, z pón. zm.) dostarczanie energii elektrycznej odbywa si na podstawie umowy o wiadczenie usug przesyania lub dystrybucji albo umowy sprzeday. Jest ona niezbdna, aby odbiorca móg by zaopatrywany w energi elektryczn.
                                      • 20.03.2017Koszty zatorów patniczych wynosz ponad 100 mld z rocznie
                                       Koszty zatorów patniczych dla polskich firm wynosz przeszo 100 mld z w skali roku – wynika z nowego raportu pn. „Zatory patnicze: Duy problem dla maych firm”, opublikowanego przez fundacj Forum Obywatelskiego Rozwoju. Okazuje si, e wzrost odsetka przeterminowanych faktur ma zazwyczaj bezporednie przeoenie na poziom inwestycji.
                                       • 21.02.2017Monta wodomierzy a stawka VAT
                                        Pytanie podatnika: Czy stosowanie obnionej stawki podatku VAT, tj. 8% w odniesieniu do usug montau, wymiany, plombowania wodomierzy do rozliczania wody bezpowrotnie zuytej, wodomierzy lokalowych oraz wodomierzy zamontowanych na hydroforze, jak i konfiguracji na nakadek radiowych na wodomierzach Klienta, o których mowa w czci G wniosku jest prawidowe?
                                        • 09.02.2017Stawka VAT na roboty budowlane
                                         Pytanie podatnika: Czy dla dobudowywanego segmentu, w którym bdzie sprawowana opieka caodobowa z zakwaterowaniem mona zastosowa stawk VAT 8% dla robót budowlanych zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usug?
                                         • 09.01.2017Zawiadczenie o samodzielnoci lokalu bez opaty skarbowej
                                          Tezy: Zawiadczenie o samodzielnoci lokalu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 i 3 u.w.l. nie podlega opacie skarbowej, z uwagi na wyczenie zawarte w art. 2 ust. 1 pkt 2 u.o.s..
                                          • 12.12.2016Jaka stawka VAT na usugi montau drzwi wewntrznych?
                                           Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca bdzie móg opodatkowa wykonywane usugi stawk podatku VAT w wysokoci 8%, gdy usuga ta dotyczy bdzie budownictwa objtego spoecznym programem mieszkaniowym?
                                           • 17.10.2016Sprzeda mieszkania z garaem i piwnic a stawka VAT
                                            Pytanie podatnika: Czy dokonujc dostaw lokali mieszkalnych wraz z prawem do wycznego korzystania z komórki lokatorskiej i/lub miejsca postojowego Spóka moe zastosowa stawk 8% VAT dla takiej dostawy, a na sposób opodatkowania nie ma wpywu fakt, e Spóka w umowie wyodrbnia warto prawa do wycznego korzystania z komórki lokatorskiej/miejsca postojowego?
                                            • 11.10.2016Zakup pierwszego mieszkania. Bd nowe ulgi podatkowe?
                                             Interpelacja nr 6121 do ministra finansów w sprawie opodatkowania zakupu pierwszego mieszkania
                                             • 15.09.2016Trwaa zabudowa meblowa w obiektach budownictwa mieszkaniowego a VAT 
                                              Pytanie podatnika: Jak stawk podatku od towarw i usug powinien stosowa Wnioskodawca do wiadczonych usug wykonywania zabudw meblowych – 8% czy 23%? 
                                              • 18.08.2016Remont budynku mieszkalnego. Opodatkowanie i stawka VAT
                                               Pytanie podatnika: Czy w przedmiotowym stanie faktycznym na podstawie art. 41 ust. 12 i 12a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug moliwe jest zastosowanie 8% stawki podatku VAT do remontu caego budynku wraz ze schodami, czy te stawk 8% podatku VAT naley zastosowa tyko do bryy budynku, a na schody naley stosowa stawk VAT 23%?
                                               • 17.08.2016Wydatki na prowadzenie bloga w kosztach dziaalnoci
                                                Pytanie podatnika: Czy wydatki zwizane z prowadzeniem bloga i tworzeniem artykuw w nim publikowanych mona zaliczy do kosztw uzyskania przychodw, zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                                                • 20.07.2016Stawka VAT dla usugi montau mebli do zabudowy - fiskus musia zmieni zdanie
                                                 Pytanie podatnika: Czy dla kompleksowego wiadczenia usug, polegajcego na zaprojektowaniu, dopasowaniu oraz trwaym zainstalowaniem (zabudowie) drewnianych komponentw meblowych nabytych od podmiotw trzecich, wykonanych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym klienta zaliczanym do budownictwa objtego spoecznym programem mieszkaniowym naley traktowa jako usug modernizacji, podlegajc opodatkowaniu stawk obnion podatku od towarw i usug, czy te jako dostaw towarw podlegajc opodatkowaniu stawk podstawow?
                                                 • 15.06.2016NSA. Stawka VAT dla dostawy pomieszcze gospodarczych
                                                  „Lokalem uytkowym” w rozumieniu art. 41 ust. 12a ustawy o podatku od towarw i usug wyczonym z pojcia budownictwa objtego spoecznym programem mieszkaniowym w ujciu tego przepisu, s lokale niebdce samodzielnymi lokalami mieszkalnymi w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o wasnoci lokali, ktre funkcjonalnie nie s przeznaczone do bezporedniego zaspokajania „mieszkaniowych” potrzeb ludzi, w szczeglnoci: piwnica, strych, komrka, gara, gdy nie s przynalene do lokalu mieszkalnego, jako jego czci skadowe.
                                                  • 10.06.2016NSA. Sposb opodatkowania dochodw po utracie zwolnienia
                                                   W sytuacji, gdy podatnik osign dochody z dziaalnoci gospodarczej, ktre podlegay opodatkowaniu na podstawie art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych oraz dochody z innych rde, ktre byy wynikiem utraty prawa do ulgi podatkowej, te ostatnie winny by opodatkowane na zasadach oglnych, tj. zgodnie z art. 27 ust. 1 tej ustawy – orzek Naczelny Sd Administracyjny.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] ... [ 7 ] nastpna strona »