Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

biletów pkp

 • 10.05.2018Zwrot kosztów za dojazdy na posiedzenia Rad Nadzorczych jest opodatkowany
  Zwrot kosztów z tytułu dojazdu członków Rady Nadzorczej z miejscowości zamieszkania do siedziby spółki na posiedzenia Rady Nadzorczej nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z tym na spółce ciąży obowiązek płatnika związany z pobraniem i przekazaniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
  • 14.02.2018Metoda kasowa i memoriałowa w PIT
   Jeśli prowadzisz podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR) istotną kwestią jest rozpoznanie momentu poniesienia kosztu, tj. momentu zaewidencjonowania go w PKPiR.
   • 13.02.2018Metoda kasowa i memoriałowa w PIT
    Jeśli prowadzisz podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR) istotną kwestią jest rozpoznanie momentu poniesienia kosztu, tj. momentu zaewidencjonowania go w PKPiR.
    • 14.04.2017Wydatki na dojazd do pracy w zeznaniu rocznym
     Pytanie podatnika: Czy imienne bilety PKP - internetowe bilety wystawione na imię i nazwisko Wnioskodawcy - wystawione na dni podróży z miejsca zamieszkania do siedziby pracodawcy są wystarczającym dowodem ponoszenia wyższych kosztów uzyskania przychodu?
     • 16.02.2017PIT za 2016 r. Koszty uzyskania przychodów można podwyższyć
      Pracownik ma prawo do odliczenia od przychodu zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów. Nie są one jednak zbyt wysokie. Przepisy wskazują, że jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu można wskazać wydatki faktycznie poniesione, udokumentowane wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.
      • 01.08.2011Rozliczenie wydatków na dojazdy do pracy
       Podatnik może uwzględnić w rocznym rozliczeniu podatku koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy w wysokości faktycznie poniesionych wydatków na zakup imiennych biletów okresowych PKP, o ile wydatki te są wyższe niż roczne, ustawowo określone koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy i spełnione zostały warunki – potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 15 lipca 2011 r. nr IPTPB2/415-117/11-2/DS.
       • 09.05.2011Zgubione bilety na przejazd w podróży służbowej
        Oba rozporządzenia „delegacyjne”: • rozp. MPiPS z 19.12.2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. nr 236, poz. 1990 ze zm.), • rozp. MPiPS z 19.12.2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. nr 236, poz. 1991 ze zm.) w taki sam sposób regulują sferę „techniczną” rozliczenia kosztów podróży służbowej. Do rozliczenia kosztów podróży służbowej pracownik załącza mianowicie dokumenty (rachunki) potwierdzające poszczególne wydatki; nie dotyczy to diet oraz wydatków objętych ryczałtami. Jeżeli uzyskanie dokumentu (rachunku) nie było możliwe, pracownik składa pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania.
        • 01.03.2011Nowy podatek – opłata dworcowa
         Proponowana przez Ministerstwo Infrastruktury tzw. opłata dworcowa ma wszelkie znamiona nowego podatku i nie rozwiąże problemu niedoinwestowania infrastruktury kolejowej – uważają Pracodawcy RP. Zdaniem organizacji, wprowadzenie nowej daniny oznaczałoby przerzucenie skutków nieudolnego zarządzania PKP na wszystkich podróżujących. Szacuje się, że po wprowadzeniu podatku ceny biletów wzrosną średnio o 1 zł.  
         • 05.10.2010Opłata za egzamin na doradcę w górę
          W związku z nowelizacją ustawy o doradztwie podatkowym, która weszła w życie 7 sierpnia br., w tym przepisów stanowiących podstawę prawną rozporządzeń do ustawy, pojawiła się konieczność wydania nowych przepisów wykonawczych. Ministerstwo Finansów przygotowało i opublikowało w BIP na swojej stronie internetowej projekty czterech nowych rozporządzeń dotyczących zawodu doradcy podatkowego. Projektowane regulacje w większości stanowią powtórzenie obowiązujących przepisów. Najistotniejszą zmianą jest wyższa opłata za egzamin na doradcę podatkowego, która ma wynieść 900 zł, a w przypadku ponownego egzaminu – 600 zł. Obecnie opłaty te wynoszą odpowiednio 600 i 300 zł.
          • 22.06.2010Dopłaty do biletów i na pomoc dla studentów – spore wydatki budżetu
           Interpelacja nr 16023 do ministra finansów w sprawie zniżek dla studentów na przejazdy środkami komunikacji masowej
           • 20.04.2010RPO: Kolej narusza prawa konsumenckie
            Do RPO kierowane są skargi dotyczące jakości usług przewoźników kolejowych. Dotyczą one nagminnych opóźnień pociągów i braku stosownej rekompensaty finansowej, niewłaściwego stanu technicznego taboru do przewozów osobowych, niehonorowania biletów wystawionych przez innego przewoźnika, stanu technicznego i sanitarnego dworców. Z-ca RPO Stanisław Trociuk wystąpił do Ministra Infrastruktury o zajęcie stanowiska w tej sprawie
            • 05.01.20102,3 mln zł kary dla PKP Intercity
             Spółka PKP Intercity naruszyła zbiorowe interesy konsumentów, m.in. ograniczając prawo do zmiany umowy przewozu – uznała prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na przedsiębiorcę została nałożona kara w wysokości blisko 2,3 mln zł. Postępowanie w sprawie ustalenia, czy postanowienia zawarte w regulaminach zakupu biletów PKP Intercity nie ograniczają praw pasażerów, UOKiK wszczął w styczniu ubiegłego roku.
             • 09.09.2009UOKiK sprawdza PKP Intercity
              Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie, podczas którego sprawdzi, czy PKP Intercity naruszyło zbiorowe interesy konsumentów. Wątpliwości UOKiK dotyczą ograniczania prawa do dokonania zmian w umowie przewozu lub odstąpienia od niej oraz do zwrotu należności proporcjonalnie do niewykorzystanego biletu. Urząd kwestionuje łącznie pięć postanowień zawartych w regulaminie ofert specjalnych: Bilet weekendowy, Bilet podróżnika, Wcześniej i taniej oraz w regulaminach przewozu osób i internetowej sprzedaży biletów.
              • 07.11.2007Bilet elektroniczny nie jest wystarczającym dowodem poniesienia wydatku
               Pytanie podatnika: Czy wydatki na podróże służbowe pracowników Spółki, poniesione na podstawie wydrukowanych ze strony internetowej rezerwacji biletów kolejowych, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
               • 13.08.2007Nieodpłatne świadczenia otrzymywane przez pracowników, emerytów i rencistów
                Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji nieodpłatnego świadczenia, w związku z tym należy posiłkować się określeniem, jakie nadaje mu przepis art. 353 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Świadczeniem będzie takie zachowanie dłużnika, które jest zgodne z treścią podjętego zobowiązania. Z nieodpłatnością mamy więc do czynienia w przypadku każdego przysporzenia w majątku podatnika, związanego zarówno ze zdarzeniem prawnym, jak i gospodarczym, o ile nie wiąże się z kosztem czy jakimkolwiek ekwiwalentem.