Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akcyjne

 • 10.09.2007Łatwiej o nagrodę roczną w spółkach Skarbu Państwa
  Ministerstwo Skarbu Państwa ogłosiło projekt nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi. Celem planowanej zmiany jest usprawnienie procedury przyznawania nagrody rocznej szefom jednoosobowych spółek prawa handlowego utworzonych przez Skarb Państwa.
 • 10.09.2007Prywatyzacja Stoczni Gdynia — przedłużenie terminów
  Minister skarbu państwa przedłużył terminy, w jakich można zgłaszać zainteresowanie zakupem akcji oraz składać wstępne oferty nabycia udziałów w Stoczni Gdynia SA. Pierwotnie, zgodnie z ogłoszonym 10 lipca br. publicznym zaproszeniem do rokowań, terminy te miały upłynąć odpowiednio 31 sierpnia i 7 września.
 • 31.08.2007Projekt zmiany ustawy o doradztwie podatkowym
  W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 maja 2007 r. - sygn. akt K 42/05 oraz jego uzasadnieniem powstała konieczność nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym. Ministerstwo Finansów udostępniło na stronach internetowych projekt proponowanej zmiany wraz z jej uzasadnieniem.
 • 28.08.2007Orzecznictwo — Nieprzekazana dywidenda jako świadczenie nieodpłatne
  Wyrokiem z dnia 24 listopada 2004 r. sygn. akt I SA/Lu 225/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę sp. z o.o. na decyzję Dyrektora izby Skarbowej w Lublinie z dnia 26 marca 2004 r. Nr PD1/4218-67/03 w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2000 r.
 • 27.08.2007Koszty związane z podwyższeniem kapitału zakładowego
  Pytanie podatnika: Czy w związku z wydatkami poniesionymi na potrzeby podwyższenia kapitału akcyjnego, przysługuje Stronie prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na zakup usług w zakresie księgowości, doradztwa prawnego oraz podatkowego, obsługi notarialnej?
 • 26.08.2007Orzecznictwo — Podatek od czynności cywilnoprawnych i nabycie wierzytelności
  1. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 21 grudnia 2004 roku, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bd 541/04, uchylił zaskarżoną przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością T-K-W-P z siedzibą w T. decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 17sierpnia 2004 roku, w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz określił, że decyzja ta nie może być wykonana w całości.
 • 20.08.2007Wykazywanie w zeznaniu rocznym uzyskanych dochodów z kapitałów pieniężnych
  Pytanie podatnika: 1. Czy prawidłowe jest wykazaniu w zeznaniu PIT-38 „zerowego” dochodu, jeżeli wystawca w informacji PIT-8C „sztucznie zawyżył” dochód? 2. Czy podatnik ma prawo wykazać rzeczywiście osiągnięte dochody, jeżeli wystawca deklaracji PIT-8C wykazał nieprawdziwe dane?
 • 30.07.2007Świadczenia usług przez akcjonariusza na rzecz spółki komandytowo-akcyjnej
  Pytanie podatnika: Czy w przypadku świadczenia usług przez akcjonariusza na rzecz spółki komandytowo-akcyjnej odpowiednia część (proporcjonalnie do udziału) zafakturowanych usług będzie stanowiła element kosztów uzyskania przychodów tego akcjonariusza?
 • 23.07.2007Rząd zakończy latem prace nad pakietem ustaw emerytalnych
  Do końca sierpnia rząd powinien zakończyć prace nad pakietem ustaw emerytalnych, złożonym z ustawy o świadczeniach dla osób wykonujących prace o szczególnym charakterze i w szczególnych warunkach, ustawy o zakładach emerytalnych oraz ustawy regulującej świadczenia rentowe. - Chcemy być gotowi do wypłat emerytur dla osób pracujących w szczególnych warunkach od stycznia 2008 r., a w przypadku emerytur kapitałowych - od stycznia 2009 r. - zadeklarował wicepremier Przemysław Gosiewski. Szef Międzyresortowego Zespołu ds. Nadzoru Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że zespół przyjął projekt emerytur małżeńskich. Wicepremier podkreślił, że rząd dotrzymuje zobowiązań i wywiązuje się z zadania dokończenia reformy emerytalnej. Zaznaczył też, że wprowadzenie emerytur małżeńskich to wyraz idei Polski solidarnej oraz element polityki prorodzinnej rządu.
 • 23.07.2007Kłopoty podatkowe energetyki wiatrowej
  Interpelacja nr 7676 do ministra finansów w sprawie sposobu naliczania podatku od nieruchomości dla firm prowadzących farmy wiatrowe
 • 13.07.2007Kwalifikacja kosztów związanych z prowadzoną inwestycją
  Pytanie podatnika: Czy Spółka prawidłowo kwalifikuje ponoszone koszty w części jako koszty związane z prowadzoną inwestycją, zaś w części jako koszty bieżące okresu?
 • 06.07.2007Zaświadczenie z organu podatkowego
  Wydawanie zaświadczeń przez organy podatkowe regulują przepisy Działu VIIIA ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 Nr 8, poz. 60, z późn. zm., dalej zwana: Ordynacją). Zaświadczenia wydawane są na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie (art. 306a § 1 Ordynacji), lecz można również wskazać przypadki, gdy są one wydawane z urzędu np. potwierdzenie zarejestrowania podatnika jako „podatnika VAT czynnego” bądź „podatnika VAT zwolnionego” (art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm., dalej: VAT). Ordynacja przewiduje następujące rodzaje zaświadczeń:
 • 20.06.2007Spółka jako podatnik podatku od czynności cywilnoprawnych
  Opodatkowanie spółki podatkiem od czynności cywilnoprawnych może wynikać z dwóch rodzajów zdarzeń. Z jednej strony spółka może być podatnikiem tego podatku - jak każda osoba fizyczna, osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej - z tytułu dokonania określonych przez ustawę czynności o charakterze „uniwersalnym” (o ile nie będzie podlegać z tego tytułu podatkowi VAT). Z drugiej strony, pewne czynności objęte podatkiem od czynności cywilnoprawnych są specyficzne tylko dla spółek. Na nich skoncentrujemy się w niniejszym artykule.
 • 15.06.2007Agio w spółce z o.o.
  Pytanie podatnika: Skutki podatkowe w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, gdy wartość wnoszonego jako wkład niepieniężny przedsiębiorstwa będzie wyższa niż wartość nominalna objętych przez dotychczasowego jej udziałowca udziałów a powstała nadwyżka (agio) zostanie w całości przekazana na fundusz zapasowy Spółki.
 • 02.05.2007Pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania
  Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione w związku z obsługą poszczególnych procesów pozyskiwania źródeł finansowania (prowizje bankowe, zapłacone odsetki) będą uznane za koszt uzyskania przychodów?
 • 13.03.2007Podatkowe grupy kapitałowe w Polsce - bez rewelacji
  Interpelacja nr 6099 do ministra finansów w sprawie przepisów dotyczących podatkowych grup kapitałowych
 • 08.03.2007Spółka komandytowa
  Dwupoziomowa konstrukcja stosunków pomiędzy wspólnikami spółki komandytowej wyróżnia ją na tle spółek osobowych. Prawie całkowite pozbawienie jednego ze wspólników możliwości praktycznego zarządzania spółką rekompensowane jest zwolnieniem go z odpowiedzialności za jej zobowiązania powyżej szczegółowo określonej kwoty.
 • 05.03.2007Spółka prawa handlowego jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych
  Spółki prawa handlowego na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych pojawiają się w zasadzie tylko jako płatnicy, natomiast nie są podatnikami tego podatku. Spółki osobowe traktowane są na gruncie podatku dochodowego jako podmioty transparentne, czyli zgodnie z art. 8 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) opodatkowanie dokonuje się na poziomie wspólników, a nie spółki.
 • 26.11.2006Wykonywanie zawodu doradcy podatkowego
  Pytanie: Jaką działalność gospodarczą może prowadzić doradca podatkowy? Kiedy doradca podatkowy nie może wykonywać tego zawodu?
 • 16.11.2006MG: Więcej pieniędzy dla małych i średnich firm
  - Przeznaczyliśmy 648 milionów złotych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Od dzisiaj przyjmujemy wnioski w ramach poddziałania 2.2.1 – powiedział Piotr Woźniak, minister gospodarki podczas konferencji prasowej, która odbyła się 16 listopada br. w Warszawie.
 • 12.11.2006Nieodpłatne nabycie akcji przez pracowników spółki
  Pytanie podatnika: Czy nieodpłatne nabycie akcji w ramach prawa poboru zgodnie z przyjętą uchwała skutkuje zapłatą podatku VAT?
 • 01.11.2006Rząd zgadza się na poselską propozycję dotyczącą obniżenia kosztów rejestracji w KRS spółek osobowych
  Na posiedzeniu Rady Ministrów, które odbyło się dnia 31.10.2006 r., RM zajęła stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, przedłożone przez ministra sprawiedliwości. Rada Ministrów negatywnie ocenia część propozycji poselskich.
 • 16.10.2006Sposób doręczenia faktury VAT w sytuacji, gdy nabywcą usługi są dwie osoby fizyczne posiadające różne adresy zamieszkania
  Pytanie podatnika: Czy wobec braku wskazania przez odbiorców jednego wspólnego adresu do korespondencji, podatnik może wysłać oryginał przedmiotowej faktury na adres jednego albo drugiego użytkownika wieczystego, według własnego wyboru?
 • 27.09.2006Wniesienie do spółki akcyjnej wkładu niepieniężnego w postaci własności do znaku towarowego
  Pytanie podatnika: Czy podwyższenie kapitału zakładowego poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji w wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 • 23.08.2006Opóźnienie w wypłacie dywidendy akcjonariuszowi
  Pytanie podatnika: Czy w przypadku zatrzymania przez płatnika kwoty zwróconej nadpłaty z tytułu dywidendy wypłaconej akcjonariuszowi, Spółka (płatnik) uzyska nieodpłatne świadczenie w rozumieniu przepisu art. 12 ust 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 • 25.06.2006Przejęcie i połączenie spółek kapitałowych
  Proces łączenia się podmiotów prawa handlowego może dotyczyć spółek o tożsamej formie prawnej; w konsekwencji dochodzi do znacznej kapitalizacji funduszy pozostających w ich dyspozycji. Tę właśnie cechę wykazują łączenia się spółek kapitałowych pomiędzy sobą.
 • 24.05.2006Przejęcie i połączenie spółek osobowych
  Unormowania zawarte w Kodeksie spółek handlowych zawierają regulacje połączeń podmiotów zarówno jednorodnych, jak i niejednorodnych. Spółki osobowe mogą łączyć się między sobą, jak i ze spółkami kapitałowymi.
 • 14.05.2006Konsekwencje podatkowe przejęcia firmy przez inną firmę lub połączenia firm (1)
  Łączenie się firm w różnorakich formach, ich konsolidacja jest obecnie wymogiem czasów globalizacji i sprostania konkurencji. Może podnieść konkurencyjność firm wobec innych graczy na rynku z tej samej branży, może również przynieść wymierne korzyści podatkowe. Przepisy prawne obowiązujące w Polsce w tym przepisy Kodeksu spółek handlowych Ordynacji podatkowej, w których zapisana jest zasada sukcesji uniwersalnej powoduje, że łączenie się firm może, lecz nie musi być dogodne z punktu widzenia organizacyjnego, jak i ekonomicznego.
 • 10.05.2006Śmierć wspólnika w spółce cywilnej i spółce jawnej
  Śmierć wspólnika w spółce cywilnej czy też spółce jawnej nie musi powodować perturbacji w dalszej działalności spółki, jeżeli spadkobierca (osoba uprawniona) wejdzie w miejsce zmarłego wspólnika. Odpowiednie zapisy w umowie spółek, jak również dalsza chęć prowadzenia działalności, pozwalają płynnie przejść przez ten trudny zarówno dla spadkobierców jak i pozostałych wspólników okres.
 • 06.04.2006Odpowiedzialność za zobowiązania wspólników spółek osobowych prawa handlowego – podobieństwa i różnice
  Do spółek osobowych prawa handlowego zalicza się: spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową oraz spółkę komandytowo – akcyjną. Spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej, co w praktyce oznacza, iż nie są one odrębnymi od wspólników podmiotami. Majątek spółek osobowych stanowi wspólny majątek wspólników, zaś za zobowiązania tychże spółek odpowiedzialność ponoszą ich wspólnicy, co stanowi jedną z zasadniczych różnic pomiędzy spółkami osobowymi a spółkami kapitałowymi, tj. spółką z ograniczoną odpowiedzialności oraz spółką akcyjną.
 • 16.03.2006Odpowiedzialność za zobowiązania członków zarządu spółek kapitałowych
  Pomimo nieposiadania przez spółkę kapitałową środków na zaspokojenie swoich zobowiązań w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością można domagać się ich spłaty przez członków jej zarządu.
 • 27.02.2006Zwrot podróżnym podatku VAT
  Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej VAT), zgodnie z art. 15 (2) VI Dyrektywy VAT Rady UE (77/388/EEC), przewiduje dla osób fizycznych, określanych jako „podróżni”, prawo do otrzymania zwrotu podatku, który zapłacili za towary nabyte i wywiezione z terytorium Wspólnoty. Według przepisu art. 126 ust. 1 VAT „podróżny” to osoba niemająca stałego miejsca zamieszkania na terytorium Wspólnoty, co ustala się na podstawie paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 • 01.02.2006Połączenie się podatników i problem sukcesji podatkowej
  Łączenie się podatników jest częstym sposobem na rozwijanie działalności. Dzięki wprowadzeniu do Kodeksu spółek handlowych (w odniesieniu do praw i obowiązków o charakterze cywilnoprawnym) oraz do Ordynacji podatkowej zasady sukcesji uniwersalnej stał się on dogodny z punktu widzenia organizacyjnego a także korzystny ekonomicznie. W artykule poniższym, po ogólnym zaprezentowaniu zasad łączenia się spółek oraz wyjaśnieniu pojęcia sukcesji uniwersalnej, przedstawione zostaną konsekwencje podatkowe połączeń.
 • 25.01.2006Różnice w opodatkowaniu osób prawnych i spółek nieposiadających osobowości prawnej
  Wykonywanie działalności gospodarczej w formie spółek prawa handlowego powoduje powstanie obowiązków podatkowych samej spółki jak i jej wspólników. I tak, w zależności od rodzaju spółki, różny jest podmiot opodatkowania. Najwyraźniej uwidacznia się to na gruncie podatku dochodowego, natomiast w przypadku innych podatków nie występują już takie różnice.
 • 07.12.2005Interpretacja 436-1/05 z dnia 21.03.2005 r. - Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach
  Pytanie podatnika: Czy pożyczka udzielona przez wspólnika spółce jawnej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej i wydatkowana w ciągu 12 miesięcy może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 9 pkt 10 lit. g ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
 • 01.12.2005Interpretacja PDP 4211/IN/PIT/11/2005 z dnia 10.06.2005 r. - Urząd Skarbowy w Krośnie
  Pytanie podatnika: Dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z kapitałów pieniężnych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków własnych spółki (kapitału zapasowego) poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji.
 • 15.11.2005Spółki doradztwa podatkowego
  Oprócz osób fizycznych wpisanych na listę doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych oraz biegłych rewidentów podmiotami uprawnionymi do wykonywania doradztwa podatkowego są także osoby prawne, czyli: - organizacje zawodowe posiadające osobowość prawną, spółdzielnie, stowarzyszenia lub izby gospodarcze, jeżeli przedmiotem ich działalności statutowej jest również doradztwo podatkowe świadczone wyłącznie na rzecz ich członków, - podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do badania sprawozdań finansowych oraz - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne.
 • 07.11.2005Kto może zostać doradcą podatkowym
  Czynności doradztwa podatkowego obejmują udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych, prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie, a także sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.
 • 05.01.2005Likwidacja działalności - formalności i konsekwencje podatkowe
  Zarówno rozpoczęcie jak i likwidacja działalności wymaga odwiedzin w różnych urzędach i dopełnienia wielu formalności. O ile zagadnieniom rozpoczynania działalności poświęconych jest wiele ogólnodostępnych materiałów, o tyle zagadnienie likwidacji traktowane jest nieco po macoszemu. Niesłusznie - konsekwencje podatkowe likwidacji działalności są znaczne, i jeśli likwidacja nie zostanie poprzedzona odpowiednią analizą, może się zupełnie niepotrzebnie okazać zbyt kosztowna. Kosztowne może okazać się również niedopełnienie formalności, wymaganych przepisami. Dzisiaj rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych likwidacji działalności gospodarczej.

« poprzednia strona [ 1 ] ... [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ]