Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

interpretacje podatkowe

 • 09.01.2007Sprzedaż towarów objętych spisem likwidacyjnym
  Pytanie podatnika: Jakie ciążą na mnie obowiązki, wynikające z przepisów prawa podatkowego, w związku likwidacją działalności gospodarczej i "wyprzedażą" towarów?
  • 10.12.2006Ustalenie właściwego organu podatkowego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika
   Pytanie podatnika: Dotyczy zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w kwestii ustalenia właściwego dla niego ze względu na miejsce zamieszkania organu podatkowego.
   • 04.12.2006Zwrot nienależnie pobranych świadczeń
    Pytanie podatnika: dotyczy obliczenia i zwrotu podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconej w 2004 r. odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę, która uprzednio zwiększyła dochód podlegający opodatkowaniu, w kwocie uwzględniającej pobrany 40% podatek dochodowy.
    • 29.11.2006Interpretacje przepisów prawa podatkowego od 1.7.2007r. - tekst nowelizacji
     Ustawa z dnia z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (wyciąg)
     • 29.11.2006Zmiany w przepisach dot. interpretacji podatkowych
      Od pierwszego lipca 2007r. wejdą w życie zmiany dotyczące interpretacji podatkowych - i są to zmiany bardzo istotne. Mimo, że pozostało jeszcze sporo czasu, warto zacząć zapoznawać się ze zmianami - chociażby po to, aby rozstrzygnąć, czy starać się o interpretację przed czy po tym terminie.
      • 22.11.2006Wniesienie aportem środków trwałych do spółki cywilnej a korekta podatku naliczonego
       Pytanie podatnika: Czy w przypadku wniesienia aportem do spółki cywilnej środków trwałych podatnik obowiązany jest do korekty podatku naliczonego?
       • 26.10.2006Słono zapłacimy za interpretację?
        Interpelacja nr 4027 do ministra finansów w sprawie kontrowersyjnych planów Ministerstwa Finansów dotyczących wprowadzenia opłat za wydawanie interpretacji podatkowych przez urzędy skarbowe
        • 25.10.2006Wiążące interpretacje podatkowe w sprawach indywidualnych
         30 października 2006 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpozna pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczące wiążących interpretacji podatkowych w sprawach indywidualnych.
         • 23.10.2006Czy nieoprocentowana pożyczka od rodziny jest opodatkowana?
          Interpelacja nr 3836 do ministra finansów w sprawie interpretacji przez organy skarbowe przepisów podatkowych dotyczących nieoprocentowanych pożyczek udzielonych najbliższej rodzinie
          • 22.10.2006Wyjaśnienie MF w sprawie działania Krajowej Informacji Podatkowej
           W nawiązaniu do informacji dotyczących działania Krajowej Informacji Podatkowej Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że odpowiedzi udzielane przez pracowników Krajowej Informacji Podatkowej mają charakter ogólny i nie są wiążące w świetle zapisów art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
           • 19.10.2006Kiedy zmiana wiążącej interpretacji?
            Interpelacja nr 3889 do ministra finansów w sprawie udzielania przez urzędy skarbowe informacji dotyczących interpretacji przepisów podatkowych.
            • 04.10.2006Certyfikat rezydencji podatkowej a nieograniczony obowiązek podatkowy z tytułu podatków dochodowych
             Pytanie podatnika: dotyczy obowiązku podatkowego w Polsce, przy stałym zamieszkaniu w Wielkiej Brytanii.
             • 03.09.2006Interpelacja nr 2979 do ministra finansów w sprawie nieprawidłowości w udzielaniu informacji przez urzędy skarbowe
              Szanowna Pani Minister! Jak donosi prasa, niektóre urzędy skarbowe nieprawidłowo informują podatników, że odpowiedzi tracą moc od razu, gdy zmieni się przepis, którego dotyczyło pytanie. Największą zaletą interpretacji udzielanych podatnikom przez urzędy skarbowe jest ich moc wiążąca. Muszą się do nich stosować organy podatkowe oraz kontroli skarbowej.
              • 30.07.2006Klasyfikacje statystyczne a VAT
               Klasyfikacje statystyczne w ustawie o podatku od towarów i usług1)Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, identyfikując towary i usługi, odsyłają do klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Klasyfikacje statystyczne pozwalają bowiem dokonać oceny czy dana czynność korzysta ze zwolnienia przedmiotowego albo jest opodatkowana stawką inną niż podstawowa.
               • 29.06.2006Interpelacja nr 2045 do ministra finansów w sprawie art. 15 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
                Na podstawie zgłaszanych do mojego biura interwencji dotyczących pobierania przez gminy opłat targowych, a w szczególności budzących zastrzeżenia podstaw wydawania przez rady gmin uchwał o poborze takiej opłaty i jej wysokości, składam niniejszą interpelację.
                • 28.06.2006Bezumowne korzystanie przez najemcę z powierzchni użytkowej
                 Pytanie podatnika: Czy zapłata za korzystanie przez najemcę z przedmiotu najmu bez tytułu prawnego powinna być opodatkowana i w którym momencie?
                 • 19.06.2006Interpelacja nr 15 do ministra finansów w sprawie zwłoki urzędów skarbowych dotyczącej zwrotu podatnikom nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym
                  Szanowna Pani Minister! Urząd skarbowy zwykle stara się jak najpóźniej zwrócić podatnikowi pieniądze, nawet jeśli już wie, że tego nie uniknie. Dla firm taka zwłoka oznacza często kłopoty finansowe. Zdarza się też, że odsetki od niesłusznie przetrzymywanych pieniędzy są wypłacane tylko częściowo albo w ogóle. Większe firmy mogą sobie pozwolić na czekanie i prowadzenie sporu, dla małych może to być koniec działalności.
                  • 17.05.2006Za interpretacje będą wysokie opłaty
                   Urzędy skarbowe z miesiąca na miesiąc wydają coraz więcej interpretacji podatkowych. W pierwszym kwartale tego roku organy podatkowe wydały ich ponad 16 tys. To o 20 procent więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Nic dziwnego. Przepisy są na tyle skomplikowane, że zwykły Kowalski może sobie z nimi nie poradzić. Pyta więc urząd i to w zasadzie bez konieczności ponoszenia opłat. Teraz za wydanie interpretacji wiele płacić nie trzeba. Wystarczy opłata od wniosku, czyli 5 zł plus po 50 gr od każdego załącznika. Niestety wkrótce to się zmieni. Według opracowanych w Ministerstwie Finansów projektów, od przyszłego roku mogą pojawić się opłaty za wydanie interpretacji podatkowych - i to opłaty niemałe. Zamiast wiec pytać urząd, podatnik będzie zastanawiał się czy nie pójść do doradcy.
                   • 17.05.2006Sytuacja podatkowa obywateli polskich podejmujących pracę za granicą
                    W odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, z dnia 22 marca 2006 r., skierowane do Ministra Finansów w sprawie sytuacji podatkowej obywateli polskich podejmujących pracę za granicą, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (24.04.2006 r.) poinformował, że metody zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu przewidziane w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska, tj. metoda proporcjonalnego odliczenia lub metoda wyłączenia z progresją, odpowiadają międzynarodowym standardom i nie naruszają postanowień Konstytucji RP.
                    • 04.05.2006Czy można zostać przedsiębiorcą, nawet o tym nie wiedząc?
                     Pytanie: Odziedziczyłem po rodzicach grunt rolny, położony w atrakcyjnym miejscu niedaleko miasta. Staram się obecnie o przekwalifikowanie gruntu i jego odrolnienie. Mam zamiar w przyszłości podzielić go na mniejsze działki i sprzedawać pod zabudowę mieszkaniową lub letniskową. Czy będę musiał zapłacić od tej transakcji podatek dochodowy?
                     • 02.04.2006Proponowane zmiany w systemie podatkowym (4)
                      Na konferencji prasowej mówiono o zmianach "upraszaczających" czy "prostujących". Często zaliczano do nich zmiany polegające na zwiększeniu fiskalizmu (np. zniesienie podwyższonych kosztów przy umowach o dzieło i zleceniu, wprowadzenie niższej stawki amortyzacji na nieruchomości używane itd.). Część zmian ma jednak istotnie charakter precyzujący. W jakim stopniu uproszczą one przepisy zdecyduje Sejm.
                      • 29.03.2006Odliczenie i zwrot kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących od 1 kwietnia 2006 r.
                       Nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących, które obowiązywać będzie od 1 kwietnia 2006 r. nie zmienia stanu dotychczas obowiązującego w kwestiach związanych z odliczeniem i zwrotem kwot wydatkowanych na zakup kas. Jednak ponieważ zobowiązanych do prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących będzie z pewnością więcej, przypomnimy, jakie obowiązują zasady.
                       • 22.03.2006Decyzja Izby Skarbowej w Łodzi w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 01.02.2006 r., sygn. PBI-2/4117-144/USŁ-W/05/JF
                        Pytanie podatnika: Czy wypłacone roszczenie odszkodowawcze, z pominięciem wokandy sądowej stanowi koszt uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej?
                        • 21.02.2006Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego Izby Skarbowej w Łodzi PBI-2/4117/IN-11/USŁ-W/2005/JF z dnia 08.02.2006 r.
                         Pytanie podatnika: czy pismo Komornika (nie będące postanowieniem) może być dokumentem uprawdopodobniającym nieściągalność wierzytelności?
                         • 12.02.2006Czekają nas zmiany w systemie podatkowym
                          W sobotę na konferencji prasowej urzędnicy ministerstwa finansów przedstawili kilkadziesiąt propozycji zmian i ułatwień, które mają zostać wprowadzone jeszcze w tym roku lub od pierwszego stycznia roku 2007. Zmiany można podzielić na dwie grupy – ułatwiające życie podatnika, ale nie mające wpływu na wysokość obciążeń podatkowych oraz na zmiany, które będą miały wpływ na wysokość podatków płaconych przez podatników (niektóre proponowane zmiany mogą zwiększyć obciążenia podatkowe).
                          • 29.01.2006Powstanie prawa do odliczenia VAT-naliczonego oraz charakter prawny formularzy VAT-R i VAT-5
                           Stosownie do art. 86. ust 1 i rozumianego a contrario1) art. 88 ust 4 p.t.u.U2) zarejestrowanym podatnikom podatku od towarów i usług, co do zasady, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów lub usług w zakresie, w jakim te towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
                           • 27.12.2005Podwójne opodatkowanie w wyjaśnieniach izb i urzędów skarbowych
                            Korzystając z naszej bazy wyjaśnień i interpretacji on-line wyszukaliśmy kilka wyjaśnień, odnoszących się do typowych przypadków osób pracujących za granicą i firm, które tam zatrudniają pracowników.
                            • 14.12.2005Ulga remontowa - Wydatki na wykończenie nowo wybudowanego mieszkania
                             Stan faktyczny: Podatniczka wraz z mężem w dniu 15 kwietnia 2002 r. podpisała z deweloperem umowę kupna mieszkania. Odbiór mieszkania nastąpił 03 czerwca 2002 r. , a przeniesienie prawa własności przedmiotowego lokalu w dniu 05 grudnia 2002 r.
                             • 08.11.2005VAT znowu w Trybunale
                              W Trybunale Konstytucyjnym znajdzie swój finał sprawa dotycząca interpretacji przepisów ustawy o VAT dotyczących opodatkowania umów zleceń (Art. 15 ust. 3 pkt. 3).
                              • 21.09.2005Warunki i zasady łącznego opodatkowanie małżonków podatkiem dochodowym od osób fizycznych
                               Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 6 ust. 1. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów. Małżonkowie podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu między którymi istnieje wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być jednak na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 ustawy (dopuszczalnych odliczeń);
                               • 08.06.2005Wiążące interpretacje
                                Od 1 stycznia 2005 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej Ordynacji Podatkowej (Ordynacji), określające zasady wydawania interpretacji prawa podatkowego dokonywanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Ministra Finansów), oraz pisemnych interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatników, płatników i inkasentów. Nowe uregulowania w znaczący sposób różnią się od obowiązujących do tej pory. Interpretacje Ministra Finansów Interpretacjami takimi, w rozumieniu Ordynacji, są wszelkie wyjaśnienia treści obowiązującego prawa podatkowego, kierowane do organów podatkowych i organów kontroli skarbowej, dotyczące problemów prawa podatkowego, z tym , że minister nie dokonuje interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatników, płatników lub inkasentów. Interpretacje, w tym także ich zmiany, są ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów.

                               « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 21 ] . [ 22 ] . [ 23 ] . [ 24 ] . [ 25 ] . [ 26 ] . [ 27 ] . [ 28 ] . [ 29 ] . [ 30 ]