Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

cena powierzchni

 • 03.08.2020WSA. Umowa deweloperska uprawnia do ulgi mieszkaniowej
  Kwoty pacone deweloperowi na podstawie umowy deweloperskiej stanowi wydatki na budow wasnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy ustawy o PIT. Lokal ten wprawdzie w momencie ich poniesienia nie stanowi jeszcze wasnoci podatnika (bo nie istnieje), jednake wydatki s indywidualnie wyliczone w odniesieniu do konkretnego przyszego lokalu, którego wasno podatnik ma naby, znane jest miejsce pooenia lokalu, jego rozkad, powierzchnia i inne cechy indywidualizujce, rodki wpacane deweloperowi s na rachunku powierniczym i s mu przekazywane stosownie do postpów budowy.
  • 16.07.2020PIT. Amortyzacja wynajmowanego mieszkania lepsza ni ryczat
   Powszechnie uwaa si, e opodatkowanie najmu ryczatem od przychodów jest korzystniejsze ni rozliczenie dochodów wedug zasad ogólnych. Najmu mieszka starszych ni 5-letnie moe jednak nie opaca si opodatkowywa ryczatem. Dziki zasadom ogólnym i amortyzacji mona bowiem w ogóle nie paci podatku.
   • 15.07.2020PIT. Amortyzacja wynajmowanego mieszkania lepsza ni ryczat
    Powszechnie uwaa si, e opodatkowanie najmu ryczatem od przychodów jest korzystniejsze ni rozliczenie dochodów wedug zasad ogólnych. Najmu mieszka starszych ni 5-letnie moe jednak nie opaca si opodatkowywa ryczatem. Dziki zasadom ogólnym i amortyzacji mona bowiem w ogóle nie paci podatku.
    • 16.04.2020Fiskus chce opodatkowywa VAT nawet prywatne transakcje. Wystarczy uzna kogo za przedsibiorc
     Przedsibiorca prowadzcy dziaalno w zakresie obrotu czciami samochodowymi naby grunt do majtku prywatnego w celu inwestycji prywatnych oszczdnoci. Dokona tego poza prowadzon dziaalnoci gospodarcz, niemniej zgodnie z reguami logiki mia nadziej na rentowno swojej inwestycji. Liczy po prostu na to, e w przyszoci sprzeda dziak z zyskiem. Ta ch osignicia zysku, jak i fakt wczeniej dokonanych naby i sprzeday innych nieruchomoci oraz dokonanie podziau gruntu na mniejsze dziaki przesdziy o tym, e organ podatkowy uzna podatnika za profesjonalnie zajmujcego si obrotem nieruchomociami, a zatem zobowizanego do odprowadzenia VAT przy sprzeday ww. gruntu. Ze stanowiskiem tym nie zgodzi si podatnik i wniós skarg do sdu.
     • 14.11.2019Cz dotacji jest opodatkowana podatkiem VAT
      Dotacje/subwencje/inne dopaty o podobnym charakterze pokrywajce cz biecych kosztów prawie zawsze wpywaj na sam cen towarów dostarczanych i usug wiadczonych przez subwencjonowany podmiot. Transakcje te mog by bowiem realizowane po cenach, których podmiot ten nie mógby zaoferowa, gdyby sam mia pokry wszystkie koszty i wypracowa zysk. Nie oznacza to jednak koniecznoci opodatkowania dotacji w kadym przypadku.
      • 05.11.2019Dziaalno w mieszkaniu. Jakie wydatki mog by kosztem?
       Pytanie: Czy Wnioskodawcy bdzie przysugiwa prawo do pomniejszenia przychodu o koszty uzyskania przychodu w postaci: odpisów amortyzacyjnych od wartoci pocztkowej mieszkania (uwzgldniajcej wydatki na wykoczenie), odsetek od rat kredytu hipotecznego faktycznie zapaconych, wydatków z tytuu czynszu i energii elektrycznej - w takiej proporcji, w jakiej powierzchnia pomieszczenia wykorzystywanego do dziaalnoci gospodarczej pozostaje do powierzchni caego mieszkania?
       • 15.10.2019Dostawa towaru z montaem. Co z VAT?
        Podstawowym pytaniem jakie naley zada w przypadku dostawy towaru z montaem to to, czy elementem dominujcym jest jednak dostawa towaru, czy raczej wiadczenie usugi. Rzutuje to bowiem w powanym stopniu na sposób rozliczenia takiej transakcji.
        • 15.10.2019Klimatyzacja jako odrbny rodek trway podlegajcy amortyzacji
         Pytanie: Jednym z nakadów przy okazji dostosowywania pomieszczenia do zamierzonej dziaalnoci by monta systemu klimatyzacji, który zaprojektowany zosta cile w oparciu o ukad i specyfikacj wynajtego lokalu. Wydatek ten w caoci pokryty zosta ze rodków Wnioskodawcy. Wnioskodawca ustali jednak z wacicielem lokalu, e System klimatyzacji pozostanie w lokalu w razie wypowiedzenia/rozwizania umowy najmu lokalu. Czy ww. system stanowi odrbny (samodzielny) rodek trway i powinien by amortyzowany w podatkowych kosztach dziaalnoci Wnioskodawcy w sposób dla niego waciwy?
         • 14.10.2019Dostawa towaru z montaem. Co z VAT?
          Podstawowym pytaniem jakie naley zada w przypadku dostawy towaru z montaem to to, czy elementem dominujcym jest jednak dostawa towaru, czy raczej wiadczenie usugi. Rzutuje to bowiem w powanym stopniu na sposób rozliczenia takiej transakcji.
          • 02.10.2019Czy wycofanie lokalu na wynajem z dziaalnoci podlega VAT?
           Wykrelenie przez przedsibiorc lokalu z ewidencji rodków trwaych prowadzonej dziaalnoci i przekazanie go do majtku prywatnego nie jest niczym nadzwyczajnym. Moe to mie miejsce np. gdy vatowiec prowadzi dziaalno gospodarcz w mieszkaniu. Poniewa dziaalno rozwijaa si, z czasem naby dom, w którym zamieszka a jednoczenie now siedzib znalazo w nim prowadzone przedsibiorstwo. Mieszkanie za ze wzgldu na dogodne pooenie postanowi wynajmowa lecz ju jako osoba prywatna. Tego rodzaju dziaanie vatowca moe podlega opodatkowaniu VAT jak równie moe mu nie podlega. Jest to uzalenione od konkretnej sytuacji. Zatem konieczne jest rozrónienie obydwu przypadków.
           • 01.10.2019Czy wycofanie lokalu na wynajem z dziaalnoci podlega VAT?
            Wykrelenie przez przedsibiorc lokalu z ewidencji rodków trwaych prowadzonej dziaalnoci i przekazanie go do majtku prywatnego nie jest niczym nadzwyczajnym. Moe to mie miejsce np. gdy vatowiec prowadzi dziaalno gospodarcz w mieszkaniu. Poniewa dziaalno rozwijaa si, z czasem naby dom, w którym zamieszka a jednoczenie now siedzib znalazo w nim prowadzone przedsibiorstwo. Mieszkanie za ze wzgldu na dogodne pooenie postanowi wynajmowa lecz ju jako osoba prywatna. Tego rodzaju dziaanie vatowca moe podlega opodatkowaniu VAT jak równie moe mu nie podlega. Jest to uzalenione od konkretnej sytuacji. Zatem konieczne jest rozrónienie obydwu przypadków.
            • 28.08.2019Amortyzacja: Gdy nie moesz ustali ceny nabycia, ustal warto rynkow
             Pytanie: Czy prawidowe jest przyjcie zgodnie z art. 22g ust. 8 ustawy o PIT, z uwagi na brak moliwoci ustalenia przez Wnioskodawczyni do amortyzacji wartoci pocztkowej rodka trwaego (mieszkania nabytego w 1995 r. za kwot 6414 z 30 gr, w którym w latach wczeniejszych Wnioskodawczyni bya zmuszona na wasne potrzeby przeprowadzi modernizacj i remonty, a z przyczyn od Niej niezalenych nie posiada dokumentów potwierdzajcych warto poniesionych wydatków) wedug cen rynkowych rodków trwaych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzajcego rok (w przypadku Wnioskodawczyni 2018 r.) zaoenia ewidencji lub sporzdzenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zuycia?
             • 07.08.2019Dziaalno w mieszkaniu: Amortyzacja lokalu oraz miejsca postojowego
              Pytanie: Wnioskodawca zamierza dokona zakupu lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym. Po zakupie przedmiotowego lokalu Wnioskodawca zamierza zmieni adres siedziby swojej firmy zgodny z adresem nowo nabytego lokalu. W lokalu tym bdzie równie zamieszkiwa. Do lokalu przynalene jest take miejsce parkingowe w garau podziemnym, które bdzie wykorzystywane do parkowania samochodu osobowego znajdujcego si w rodkach trwaych jego firmy. Czy ww. lokal mieszkalny oraz miejsce postojowe podlega bd amortyzacji stanowicej koszty uzyskania przychodów?
              • 14.06.2019Opodatkowanie opaty mieciowej podatkiem VAT
               Z uzasadnienia: W wietle obecnie obowizujcych przepisów (...), zarówno wynajmujcy jak i najemca nie maj moliwoci dokonania wyboru wiadczeniodawcy tych usug. (...) gminy obowizane s do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od wacicieli nieruchomoci za co pobieraj stosowane opaty. Zobowizanie do uiszczenia opat z tytuu wywozu nieczystoci ciy na wacicielu nieruchomoci (przez którego rozumie si równie zarzdc nieruchomoci) i nie moe by w drodze umowy przeniesione na najemc ze skutkiem zwalniajcym wynajmujcego z obowizku jej zapaty. Opata ta stanowi zatem nieodczny element usugi najmu i powinna by traktowana jako jedna usuga z najmem (o ile wynajmujcy decyduje si na „przeniesienie” jej kosztu na najemc).
               • 29.05.2019Amortyzacja wyodrbnionych lokali
                Pytanie: Wnioskodawca w 2007 roku zakupi nieruchomo wielorodzinn. Od dnia zakupu zalicza w koszty amortyzacj w wysokoci 1/120 miesicznie. W latach 2007-2008 dokona znacznych inwestycji (ciany dziaowe, nowe azienki, kuchnie, wykonanie nowych instalacji wod-kan), które doprowadziy do powstania 11 samodzielnych lokali. Czy utworzenie 11 lokali moe by powodem do rozpoczcia nowej amortyzacji?
                • 23.05.2019Dziaalno we wasnym domu lub mieszkaniu - do KUP równie cz odsetek od kredytu
                 Przedsibiorcy, prowadzcy dziaalno w swoim mieszkaniu lub domu, mog zaliczy do kosztów uzyskania nie tylko cz wydatków, zwizanych z biec eksploatacj, ale równie cz odsetek od kredytu zwizanego z nabyciem mieszkania lub wybudowaniem domu, w którym zarówno mieszkaj z rodzin jak i prowadz dziaalno. Jak naley ustali warto moliwych do uwzgldnienia kosztów oraz w jaki sposób je dokumentowa, wskazuje publikowana dzisiaj interpretacja.
                 • 16.04.2019Ulepszenie w ksigach moe by remontem w kosztach podatkowych
                  Pytanie: Czy wydatki nietraktowane jako ulepszenia dla celów podatkowych (Koszty Remontów) a stanowice ulepszenia dla celów rachunkowych mog by jako koszty uzyskania przychodów potrcane jednorazowo, czyli w momencie poniesienia, to jest zaksigowania (ujcia kosztu w ksigach rachunkowych)?
                  • 19.02.2019NSA. Zwolnienie z PIT przy zakupie mieszkania od dewelopera
                   Z uzasadnienia: W istocie kwoty pacone deweloperowi na podstawie umowy deweloperskiej stanowi wydatki na budow wasnego lokalu. Lokal ten wprawdzie w momencie ich poniesienia nie stanowi jeszcze wasnoci podatnika (bo nie istnieje), jednake wydatki s indywidualnie wyliczone w odniesieniu do konkretnego przyszego lokalu (…) Wpaty dokonywane przez nabywc w wykonaniu umowy deweloperskiej s wydatkami na budow wasnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 pkt d ustawy o PIT.
                   • 18.01.2019Rozliczenie roczne 2018 - Opodatkowanie odpatnego zbycia nieruchomoci
                    Podatnik, który w roku podatkowym dokona odpatnego zbycia nieruchomoci lub ich czci oraz udziau w nieruchomoci, spódzielczego wasnociowego prawa do lokalu mieszkalnego lub uytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spódzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego uytkowania gruntów przed upywem piciu lat, liczc od koca roku kalendarzowego, w którym nastpio nabycie lub wybudowanie ww. nieruchomoci lub praw, i zbycie to nie nastpio w wykonaniu dziaalnoci gospodarczej, podlega z tego tytuu opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
                    • 17.01.2019Rozliczenie roczne 2018 - Opodatkowanie odpatnego zbycia nieruchomoci
                     Podatnik, który w roku podatkowym dokona odpatnego zbycia nieruchomoci lub ich czci oraz udziau w nieruchomoci, spódzielczego wasnociowego prawa do lokalu mieszkalnego lub uytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spódzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego uytkowania gruntów przed upywem piciu lat, liczc od koca roku kalendarzowego, w którym nastpio nabycie lub wybudowanie ww. nieruchomoci lub praw, i zbycie to nie nastpio w wykonaniu dziaalnoci gospodarczej, podlega z tego tytuu opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
                     • 08.01.2019NSA. Opata reklamowa od billboardu na supie
                      Nonik reklamowy, stanowicy tzw. billboard, skadajcy si z jednej, wspólnej, metalowej konstrukcji nonej (supa), na szczycie którego zostay umieszczone dwa ekrany ekspozycyjne o paskich powierzchniach, skierowane w rónych kierunkach, nie moe zosta uznany za urzdzenie reklamowe w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 3a) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych w zw. z art. 2 pkt 16b ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                      • 02.01.2019NSA. Moliwo skorygowania sprzeday paragonowej
                       Z uzasadnienia: Podatnik ma moliwo dokonania korekty w sytuacji zawyonej stawki VAT, w przypadku ewidencjonowania sprzeday na kasie fiskalnej – z tym, e powstay wskutek tego przychód opodatkowany bdzie podatkiem dochodowym. Nie mona bowiem odmówi stronie prawa do korekty wówczas, gdy rozliczenie podatku jest niezgodne z obowizujcymi przepisami ustawy o VAT.
                       • 17.12.2018Samochód osobowy z przyczep w kosztach firmy
                        Pytanie: Wnioskodawca zamierza prowadzi dziaalno gospodarcz w zakresie usug stomatologicznych, usug kosmetycznych oraz wynajmu powierzchni reklamowych. Swoje usugi Wnioskodawca bdzie promowa na przyczepie oraz samochodzie (mobilna reklama). Czy Wnioskodawca moe zaliczy w koszty uzyskania przychodu zakup samochodu osobowego wraz z przyczep i comiesiczne faktury za kupion benzyn? 
                        • 14.11.2018Refakturowanie mediów przy najmie. Jaka stawka VAT?
                         Pytanie: Czy koszty dostawy wody ponoszone przez najemc na podstawie odczytów licznika w zwizku z zawart umow najmu winny by refakturowane wg stawki podatku VAT 8% waciwej dla dostarczanej wody, czy 23% uznajc, e czynsz wraz z innymi mediami, w tym dostaw wody, stanowi jedno wiadczenie?
                         • 23.10.2018Sprzeda gruntu wraz z budynkami objtymi rónymi stawkami VAT
                          Sprzedajc grunt wraz z posadowionymi na nim budynkami podatnik VAT ma obowizek zastosowa jedn stawk podatku. Z podatkowego punktu widzenia w takim przypadku nastpuj dwie dostawy, dostawa gruntu i dostawa budynku. Problem z ujednoliceniem stawki VAT pojawia si w przypadku, gdy na tej samej dziace znajduj si budynki, których sprzeda objta jest rónymi stawkami VAT.
                          • 22.10.2018Sprzeda gruntu wraz z budynkami objtymi rónymi stawkami VAT
                           Sprzedajc grunt wraz z posadowionymi na nim budynkami podatnik VAT ma obowizek zastosowa jedn stawk podatku. Z podatkowego punktu widzenia w takim przypadku nastpuj dwie dostawy, dostawa gruntu i dostawa budynku. Problem z ujednoliceniem stawki VAT pojawia si w przypadku, gdy na tej samej dziace znajduj si budynki, których sprzeda objta jest rónymi stawkami VAT.
                           • 12.10.2018NSA: Sprzeda gruntu rolnego - stosowanie zwolnienia z podatku dochodowego
                            Z uzasadnienia: Dla ustalenia, czy grunt utraci charakter rolny w zwizku z jego sprzeda, miarodajny jest dzie sprzeday. Przy czym chodzi tu o kady zwizek, w nastpstwie którego grunty trac swój charakter rolny, byle tylko mona byo go powiza ze sprzeda. Przyjcie dnia sprzeday jako decydujcego dla oceny wystpienia tej przesanki przesdza take o tym, e badajc jej wystpienie naley uwzgldni wszystkie okolicznoci dotyczce przeznaczenia gruntu, znane na dzie dokonania transakcji. Okolicznoci te mog dotyczy zarówno podatnika, jak i nabywcy.
                            • 10.08.2018NSA: Inwestowanie w spókach osobowych wie si równie z prowadzeniem spraw spóki
                             Teza: Nabywanie praw udziaowych przez zagraniczne instytucje wspólnego finansowania w spókach osobowych majcych siedzib w Polsce (jawnych i komandytowych) i uzyskiwanie z tego tytuu przychodów, wykracza poza zakres dziaalnoci instytucji wspólnego finansowania okrelony w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.), i w efekcie nie podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, o którym mowa w ww. przepisie.
                             • 09.08.2018NSA: Nieprawidowoci musz zosta wskazane w protokole kontroli podatkowej
                              Z uzasadnienia: Zgodnie z art. 291 § 4 O. p., kontrola podatkowa zostaje zakoczona w dniu dorczenia protokou kontroli. Skoro tak, to ujawnienie nieprawidowoci i ocena prawna nieprawidowoci ju po dorczeniu protokou kontroli nie ma znaczenia dla skutku przewidzianego w art. 165b § 1 O. p. – moliwoci wszczcia postpowania podatkowego w tej sprawie.
                              • 30.07.2018Koszty przy sprzeday mieszkania przeksztaconego w odrbn wasno
                               Pytanie: Czy Wnioskodawczyni przysuguje prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszystkich wydatków zwizanych z kosztami nabycia spódzielczego prawa do lokalu mieszkalnego wraz z przeksztaceniem na prawo wasnociowe – art. 22 ustawy o podatku dochodowym do osób fizycznych?
                               • 29.06.2018Indywidualna stawka amortyzacji: Nie mona ulepszy niekompletnego rodka trwaego
                                Z uzasadnienia: Skoro przedmiotowy lokal w chwili jego modernizacji nie stanowi jeszcze kompletnego i zdatnego do uytku rodka trwaego to nie móg on podlega ulepszeniom, a w konsekwencji nie móg te znale zastosowania art. 22g ust. 17 ustawy o PIT. 
                                • 23.05.2018Dziaalno w mieszkaniu. Meble i urzdzenia w kosztach firmy
                                 Pytanie: Jedno z pomieszcze wchodzcych w skad nieruchomoci lokalowej, która bdzie stanowi miejsce zamieszkania Wnioskodawcy i Jego ony bdzie przez Wnioskodawc wykorzystywane do prowadzenia dziaalnoci. Pomieszczenie to wymaga remontu, m.in. wygadzenia i pomalowania cian, wymiany podóg, czy te zmiany mebli i innych urzdze sucych do prowadzenia dziaalnoci. Czy istnieje moliwo uznania za koszty uzyskania przychodu, kosztów remontu oraz wymiany znajdujcych si w nim mebli i urzdze?
                                 • 11.05.2018Nakady na ulepszenie rodka trwaego nabytego w drodze darowizny
                                  Od 1.01.2018 r. wyczona zostaa moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od rodków trwaych, nabytych w drodze darowizny, jeeli przy nabyciu zastosowanie miao zwolnienie od spadków i darowizn. Jednak wyczenie to nie dotyczy nakadów poniesionych przez obdarowanego, na ulepszenie otrzymanego rodka trwaego.
                                  • 04.05.2018NSA: Umowa komisu pomidzy przedsibiorc krajowym i unijnym a podatek VAT
                                   Umowa komisu naley do umów z zakresu szeroko rozumianego porednictwa handlowego. Na podstawie definicji komisu zawartej w art. 765 k.c. wyróni mona dwa rodzaje umowy komisu: umow komisu kupna (komis kupna) i umow komisu sprzeday (komis sprzeday). Na podstawie umowy komisu kupna komisant zobowizuje si w zakresie dziaalnoci swego przedsibiorstwa do kupna rzeczy ruchomych na rachunek komitenta, lecz w imieniu wasnym. Natomiast komis sprzeday charakteryzuje si tym, e komisant zobowizuje si w zakresie dziaalnoci swego przedsibiorstwa do sprzeday rzeczy ruchomych na rachunek komitenta, lecz w imieniu wasnym.
                                   • 11.04.2018NSA. Ulga mieszkaniowa równie przy zakupie mieszkania od dewelopera
                                    Kwoty pacone deweloperowi na podstawie umowy deweloperskiej stanowi wydatki na budow wasnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                    • 21.03.2018Zwrot VAT za materiay budowlane (stary system) - wnioski tylko do koca 2018 r.
                                     Jeli w okresie od dnia 30 kwietnia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. poniose wydatki na zakup materiaów budowlanych zwizanych z inwestycj mieszkaniow, na które od 1 maja 2004 r. wzrosa stawka podatku VAT z 7% na 22% lub wysz (23%), moesz odzyska cz wydatków poniesionych na ten cel. Jednak, zgodnie z przepisami przejciowymi, zoenie wniosku o zwrot VAT jest moliwe tylko do koca 2018 roku i dotyczy jedynie wydatków poniesionych w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.
                                     • 20.03.2018Zwrot VAT za materiay budowlane (stary system) - wnioski tylko do koca 2018 r.
                                      Jeli w okresie od dnia 30 kwietnia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. poniose wydatki na zakup materiaów budowlanych zwizanych z inwestycj mieszkaniow, na które od 1 maja 2004 r. wzrosa stawka podatku VAT z 7% na 22% lub wysz (23%), moesz odzyska cz wydatków poniesionych na ten cel. Jednak, zgodnie z przepisami przejciowymi, zoenie wniosku o zwrot VAT jest moliwe tylko do koca 2018 roku i dotyczy jedynie wydatków poniesionych w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.
                                      • 20.02.2018WSA. Kontynuacja amortyzacji po zmianie najmu z prywatnego na dziaalno
                                       Z uzasadnienia: Nie mona przyj, i w przypadku zmiany róda przychodów, w ramach którego dokonywana jest amortyzacja rodka trwaego, podatnicy mog dowolnie ksztatowa obowizki podatkowe, w tym w szczególnoci dotyczce amortyzacji rodków trwaych. Zatem, podatnik nie bdzie móg ustali wartoci pocztkowej budynków mieszkalnych wedug jej wartoci rynkowej, poniewa wybrana ju wczeniej przez niego metoda amortyzacji w ramach róda przychodów jakim by najem nieruchomoci w sposób "uproszczony", nie ulega zmianie poprzez wyczenie (przeniesienie) tych budynków do innego róda przychodów, tj. pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej, gdy ten sposób amortyzacji moe by stosowany zarówno w ramach tzw. wynajmu prywatnego, jak i w ramach dziaalnoci.
                                       • 21.11.2017Przekazanie nieruchomoci do majtku prywatnego po zakoczeniu dziaalnoci a korekta kosztów
                                        Pytanie: Czy po zakoczeniu prowadzenia pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej i przekazaniu nieruchomoci do majtku prywatnego, Wnioskodawczyni bdzie zobowizana do dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w likwidowanej dziaalnoci gospodarczej, jeli tak, to w jakim zakresie?
                                        • 15.11.2017Remont dachu w kosztach podatkowych firmy
                                         Pytanie: Na budynku sklepu wymieniono pokrycie dachu. Poprzednie pokrycie byo z eternitu (azbest) i ze wzgldu na zuycie i ochron rodowiska zaistniaa konieczno dokonania wymiany. Gabaryty dachu nie zostay zmienione, zosta tylko pokryty nowym materiaem (blach). Czy koszt poniesionego nakadu na remont Wnioskodawczyni powinna zaewidencjonowa w biece koszty dziaalnoci, czy te koszt ten powinien zwikszy warto rodka trwaego i rozliczy to w ramach amortyzacji?
                                         • 19.10.2017Rolety, pergole i moskitiery - usuga ze stawk 23%
                                          Obniona stawka podatku od towarów i usug znajduje zastosowanie wtedy, gdy monta okrelonych towarów nastpuje z wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego (lokalu).
                                          • 25.08.2017Zwrot VAT za materiay budowlane
                                           Osoba fizyczna, która po dniu 1 stycznia 2014 r. poniosa wydatki na zakup materiaów budowlanych zwizanych z inwestycj mieszkaniow, na które od 1 maja 2004 r. wzrosa stawka podatku VAT, ma prawo ubiega si o zwrot czci tych wydatków.
                                           • 24.08.2017Zwrot VAT za materiay budowlane
                                            Osoba fizyczna, która po dniu 1 stycznia 2014 r. poniosa wydatki na zakup materiaów budowlanych zwizanych z inwestycj mieszkaniow, na które od 1 maja 2004 r. wzrosa stawka podatku VAT, ma prawo ubiega si o zwrot czci tych wydatków.
                                            • 17.07.2017NSA. Wspówasno gruntów rolnych nie wyklucza zwolnienia z PIT
                                             Z uzasadnienia: Ograniczenie si przez organ do wykadni literalnej art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzioby do niedajcych si zaakceptowa wniosków, take z perspektywy konstytucyjnie chronionych wartoci. Nie sposób dopatrzy si jakiegokolwiek uzasadnienia aksjologicznego, które nakazywaoby tak zasadnicze zrónicowanie konsekwencji prawnych (zwolnienie od opodatkowania, bd jego brak), w zalenoci od tego, czy przedmiotem sprzeday jest wasno nieruchomoci, czy te przy istnieniu wspówasnoci po stronie zbywców lub nabywców - przedmiotem tym s udziay we wspówasnoci nieruchomoci.
                                             • 17.07.2017Sprzeda nieruchomoci. Zabudowa wnki jako wydatek na cel mieszkaniowy
                                              Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni dokonaa zabudowy wnki przedpokojowej uwaajc, e ten zakup mieci si w wydatkach poniesionych na wasne cele mieszkaniowe zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o PIT. Zabudowa ta jest zamontowana na stae do ciany i skada si z jednej cianki, pary drzwi i listwy. Pozosta cz zabudowy stanowi ciana. Czy zasadne jest w tym przypadku zastosowanie zwolnienia podatkowego?
                                              • 28.06.2017WSA. Najem na cele mieszkaniowe: Prawo do zwolnienia z VAT naley udowodni
                                               Z uzasadnienia: Podatnik korzystajc z ulgi powinien posiada dowody na jej prawidowe zastosowanie, co rozpoznawanej sprawie sprowadzaoby si do imiennego wskazania osób fizycznych korzystajcych z wynajmowanych przez niego pomieszcze w sposób wskazujcy na "cel zapewniajcy potrzeby mieszkaniowe, jako gówne miejsce pobytu". Podkreli take naley, e celem tej ulgi nie jest kwestia uzyskania korzyci podatkowej po stronie wynajmujcego lokal mieszkalny, ale ze wzgldów spoecznych zapobieenie wzrostowi kosztów najmu lokali mieszkalnych a tym samych uzyskaniu korzyci polegajcego na niszym nie podlegajcym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug czynszu paconego przez najemc.
                                               • 30.05.2017Rozliczenie kosztów z tytuu najmu prywatnego
                                                Pytanie podatnika: Jak stawk odpisu amortyzacyjnego zastosowa w przypadku mieszkania zakupionego z rynku wtórnego? Czy koszty uzyskania przychodu obejmuj: opaty zwizane z podpisaniem aktu notarialnego w celu nabycia mieszkania, tj. podatek od czynnoci cywilnoprawnych, opat sdow oraz taks notarialn; opaty zwizane z podpisaniem aktu notarialnego w zwizku z umow najmu (owiadczenie o poddaniu si rygorowi egzekucyjnemu, tzw. najem okazjonalny); koszty porednictwa w wynajmie lokalu (tzw. prowizja porednika), udokumentowane faktur; koszty sprztania lokalu (zgodnie z umow najmu dwa razy w miesicu), udokumentowane paragonem fiskalnym?
                                                • 17.05.2017Amortyzacja mieszkania wykorzystywanego w czci w dziaalnoci
                                                 Pytanie podatnika: Czy po wprowadzeniu lokalu do ewidencji rodków trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych Wnioskodawca bdzie móg, zgodnie z art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych rozpocz jego amortyzacj i na podstawie art. 22j ustawy stosowa stawk amortyzacyjn w wysokoci 10% rocznie od wartoci pocztkowej lokalu, w czci, w jakiej jest wykorzystywany na cele dziaalnoci gospodarczej?
                                                 • 15.03.2017Amortyzacja lokalu mieszkalnego wykorzystywanego czciowo w dziaalnoci
                                                  Pytanie podatnika: Czy po wprowadzeniu lokalu do ewidencji rodków trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych Wnioskodawca bdzie móg rozpocz jego amortyzacj i stosowa stawk amortyzacyjn w wysokoci 10% rocznie od wartoci pocztkowej lokalu, w czci, w jakiej jest wykorzystywany na cele dziaalnoci gospodarczej?
                                                  • 03.03.2017Ustalenie wartoci pocztkowej dobudowanego budynku
                                                   Pytanie podatnika: W jaki sposób naley okreli warto pocztkow rozbudowy, tj. czy dobudowany budynek naley zakwalifikowa jako ulepszenie istniejcego rodka trwaego (czyli budynku piekarni-cukierni), czy jednak dobudowany budynek magazynowo-biurowy powinien stanowi odrbny rodek trway?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] ... [ 5 ] nastpna strona »