Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akcyzowy podatek

 • 07.08.2020Zomowanie odpadów nie pozbawi prawa do karty podatkowej
  Czy incydentalne (jeden raz w roku) przekazanie metalowych odpadów zomu, tj. metalowych wiórów, przez osob prowadzc dziaalno gospodarcz w zakresie usug lusarskich oraz usug w zakresie mechaniki maszyn i wystawienie na t okoliczno faktury sprzeday, spowoduje utrat warunków opodatkowania w formie karty podatkowej na podstawie przepisów ustawy o zryczatowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne?
  • 16.07.2020PIT. Amortyzacja wynajmowanego mieszkania lepsza ni ryczat
   Powszechnie uwaa si, e opodatkowanie najmu ryczatem od przychodów jest korzystniejsze ni rozliczenie dochodów wedug zasad ogólnych. Najmu mieszka starszych ni 5-letnie moe jednak nie opaca si opodatkowywa ryczatem. Dziki zasadom ogólnym i amortyzacji mona bowiem w ogóle nie paci podatku.
   • 15.07.2020PIT. Amortyzacja wynajmowanego mieszkania lepsza ni ryczat
    Powszechnie uwaa si, e opodatkowanie najmu ryczatem od przychodów jest korzystniejsze ni rozliczenie dochodów wedug zasad ogólnych. Najmu mieszka starszych ni 5-letnie moe jednak nie opaca si opodatkowywa ryczatem. Dziki zasadom ogólnym i amortyzacji mona bowiem w ogóle nie paci podatku.
    • 09.07.2020Wydatki wliczane do wartoci pocztkowej rodka trwaego
     Przepisy ustaw podatkowych okrelaj definicj wartoci pocztkowej rodka trwaego. S to: art. 16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz analogicznie art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tymi przepisami podatnicy okrelaj warto pocztkow rodków trwaych najczciej wedug ceny nabycia – w przypadku zakupu rodka trwaego, oraz wedug kosztu wytworzenia – w przypadku wytworzenia rodka trwaego we wasnym zakresie.
     • 03.07.2020Terminy zapaty podatków w zwizku z Covid-19
      Przesunicia terminów na zoenie rónych podatków i informacji to odpowied na oczekiwania podatników, które wynikaj m.in. z utrudnie w prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej w zwizku z pandemi COVID-19. Ministerstwo Finansów przypomina, na jakie uatwienia mog liczy podatnicy PIT, CIT, VAT i akcyzy oraz do kiedy gminy mog przesun zapat rat podatku od nieruchomoci.
      • 02.07.2020Terminy zapaty podatków w zwizku z Covid-19
       Przesunicia terminów na zoenie rónych podatków i informacji to odpowied na oczekiwania podatników, które wynikaj m.in. z utrudnie w prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej w zwizku z pandemi COVID-19. Ministerstwo Finansów przypomina, na jakie uatwienia mog liczy podatnicy PIT, CIT, VAT i akcyzy oraz do kiedy gminy mog przesun zapat rat podatku od nieruchomoci.
       • 01.07.2020Podatek od czynnoci cywilnoprawnych w PKPiR przy zakupie towarów handlowych
        Przedsibiorcy, prowadzcy rachunkowo w formie PKPiR, bardzo czsto z tytuu rónego rodzaju transakcji zobowizani bd do zapaty podatku od czynnoci cywilnoprawnych. Najczciej bdzie stanowi on koszty uzyskania przychodów, cho s sytuacje, w których PCC kosztem podatkowym nie bdzie.
        • 18.06.2020Sprzeda towarów po cenie promocyjnej 1 z a prawo do odliczenia VAT
         Jeeli zakupy dotyczce materiaów do produkcji produktów objtych akcj promocyjn s wykorzystywane do czynnoci opodatkowanych podatkiem VAT to przedsibiorca bdzie mie prawo do odliczenia w caoci kwoty podatku VAT z faktur dokumentujcych nabycie próbników przeznaczonych nastpnie do sprzeday promocyjnej po cenie odbiegajcej od ceny rynkowej. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
         • 18.06.2020Amortyzacja mieszkania wykorzystywanego w dziaalnoci
          W celu zmniejszenia kosztu noclegów oraz w celu zapewnienia sobie staych noclegów i alternatywnego miejsca do wykonywania usug przedsibiorca postanowi zakupi mieszkanie, blisko siedziby kontrahenta. Czy wydatki z tytuu zakupu mieszkania bd stanowiy koszty uzyskania przychodu, o które przedsibiorca  bdzie móg pomniejsza przychody uzyskane w zwizku z prowadzon dziaalnoci gospodarcz w postaci odpisów amortyzacyjnych wedug stawki amortyzacji 1,5%?
          • 17.06.2020Do kiedy podatnik VAT ma moliwo wystawienia korekty faktury?
           Zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT), w przypadku gdy po wystawieniu faktury:  udzielono obniki ceny w formie rabatu,  udzielono obniek i opustów cen,  dokonano zwrotu towarów i opakowa,  dokonano zwrotu nabywcy caoci lub czci zapaty,  podwyszono cen lub stwierdzono pomyk w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury  podatnik wystawia faktur korygujc.
           • 16.06.2020Do kiedy podatnik VAT ma moliwo wystawienia korekty faktury?
            Zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT), w przypadku gdy po wystawieniu faktury:  udzielono obniki ceny w formie rabatu,  udzielono obniek i opustów cen,  dokonano zwrotu towarów i opakowa,  dokonano zwrotu nabywcy caoci lub czci zapaty,  podwyszono cen lub stwierdzono pomyk w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury  podatnik wystawia faktur korygujc.  
            • 05.06.2020Sposób rozliczania VAT w dziaalnoci nierejestrowanej
             Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z 6 czerwca 2018 r. - Prawo przedsibiorców, dziaalno nierejestrowan moe prowadzi osoba fizyczna. Nazwa pochodzi std, i dla jej legalnego wykonywania zbdna jest rejestracja w CEIDG, urzdzie skarbowym oraz GUS. W myl ww. przepisu za dziaalno gospodarcz nie jest uznawana dziaalno takich osób o ile przychód naleny z tej dziaalnoci nie przekracza w adnym miesicu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie w 2020 r. ustalono na 2600 z, zatem kwota ta wynosi aktualnie 1300 z.
             • 07.05.2020Do którego urzdu skada deklaracje i wpaca podatek po zmianie adresu przedsibiorcy?
              Zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika, a niekiedy take miejsc wykonywania dziaalnoci, wiza si moe ze zmian waciwoci miejscowej organu podatkowego. Zasad wynikajc z art. 18 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (dalej: O.p.) jest, e jeeli w trakcie roku podatkowego lub okrelonego w odrbnych przepisach innego okresu rozliczeniowego nastpi zdarzenie powodujce zmian waciwoci miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym waciwym miejscowo za ten okres rozliczeniowy pozostaje ten organ podatkowy, który by waciwy w pierwszym dniu roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego.
              • 30.04.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (4)
               Prowadzcy dziaalno nierejestrow teoretycznie nie powinien martwi si o kwestie zwizane z VAT. Jednak gdyby zupenie zaniedba zagadnienia zwizane z tym podatkiem, wkrótce mogyby pojawi si spore kopoty. Dzieje si tak dlatego, e ustawa o podatku od towarów i usug zawiera wiele wycze, wyklucze i wyjtków - które mog dotyczy równie dziaalnoci nierejestrowej. Równie obowizek rejestrowania przychodów w kasie rejestrujcej (kasie fiskalnej) moe w specyficznych sytuacjach obj prowadzcego dziaalno w tej formie, mimo, i nie zostaj przekroczone adne limity.
               • 20.04.2020Warto pocztkowa mieszkania wedug wasnej wyceny
                Czy, z uwagi na brak moliwoci ustalenia do amortyzacji wartoci pocztkowej rodka trwaego (mieszkania), podatnik moe przyj warto pocztkow w wysokoci wynikajcej z wyceny dokonanej przez niego, z uwzgldnieniem cen rynkowych rodków trwaych tego samego z grudnia roku poprzedzajcego rok (w tym przypadku 2019 r.) zaoenia ewidencji lub sporzdzenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zuycia?
                • 02.04.2020Bdna stawka VAT na fakturze. Skutki podatkowe
                 Podatnicy zwykle wiedz, jak stawk VAT powinni zastosowa dla wiadczonej przez siebie usugi lub sprzedawanego towaru. Niekiedy jednak mog popeni bd. Dotyczy to zwaszcza takich transakcji, które zdarzaj si sporadycznie.
                 • 30.03.2020Gdzie zaatwia sprawy podatkowe, czyli waciwo miejscowa organów podatkowych
                  Zgodnie z ogóln zasad, waciwo miejscow organów podatkowych ustala si wedug miejsca zamieszkania (dla przedsibiorców wpisanych do CEIDG) lub adresu siedziby firmy (dla spóek zarejestrowanych w KRS). Zmiana miejsca zamieszkania, adresu siedziby firmy bd miejsca wykonywania czynnoci podlegajcych podatkowi moe wpyn na zmian twojego urzdu skarbowego. Jeli zmiana warunkujca now waciwo urzdu skarbowego nastpia w trakcie okresu rozliczeniowego, to zaliczk za ten okres wpacasz ju do nowego urzdu skarbowego.
                  • 26.03.2020VAT przy sprzeday firmowego samochodu osobowego 
                   Prowadzcy dziaalno gospodarcz, bdcy zarejestrowanym patnikiem podatku VAT, przy zakupie samochodu osobowego wykorzystywanego zarówno do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, jak i do celów prywatnych ma prawo do odliczenia 50% VAT wykazanego na fakturze zakupu. Natomiast 50% nieodliczonego podatku VAT zwiksza warto pocztkow samochodu do celów amortyzacji. Z kolei przy sprzeday takiego pojazdu naley odprowadzi nie tak jak przy zakupie 50% VAT a 100% VAT od jego wartoci. Stanowi to niespójno i brak konsekwencji prawodawcy?
                   • 05.03.2020Podatek cukrowy. Troska o zdrowie, czy o budet?
                    W projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zwizku z promocj prozdrowotnych wyborów konsumentów zaproponowano naoenie nowego podatku na wszystkie napoje z dodatkiem substancji o waciwociach sodzcych. W projekcie brak jest natomiast dziaa w zakresie edukacji i innych prozdrowotnych dziaa w zakresie promocji zdrowej diety i aktywnego trybu ycia. Czy rzd przewiduje wspiera aktywno, stosujc niskie stawki VAT np. na usugi fitness lub wprowadzenie moliwoci odliczenia od podatku czci poniesionych wydatków na sport?
                    • 04.03.2020Nagroda za zotówk dla klientów a obowizki patnika
                     Spóka opracowuje program lojalnociowy - akcj marketingow, który bdzie funkcjonowa w oparciu o specjaln aplikacj mobiln. Uczestnikami programu bd mogy by osoby prowadzce dziaalno gospodarcz, jak i osoby, które takiej dziaalnoci nie prowadz. Uczestnicy bd w aplikacji gromadzili punkty dziki którym bd zyskiwa moliwo nabycia za 1 z brutto produktów spóki. Czy w zwizku ze sprzeda nagrody za symboliczn kwot spóka bdzie zobowizana do wykonania obowizków patnika lub obowizków informacyjnych zwizanych z przekazywaniem formularzy podatkowych PIT-11?
                     • 13.02.2020Nowe podatki, które pojawiy si w latach 2015-2019
                      Interesujca interpelacja poselska sta si przyczynkiem do powstania opracowania, w którym Ministerstwo Finansów zbiorczo przedstawio nowe podatki, które pojawiy si w latach 2015-2019 oraz obniki podatków, które wprowadzono w tym samym czasie. Zachcamy do zapoznania si z tym stosunkowo zwizym dokumentem.
                      • 11.02.2020Podatki 2020: Przepisy ws. mikrorachunków do zmiany
                       Resort finansów doprecyzuje regulacje dotyczce indywidualnych rachunków podatkowych. W efekcie w przyszoci moliwe ma by opacanie za pomoc mikrorachunku take kolejnych podatków, w tym akcyzy i podatku od kopalin. Jak przekonuje Ministerstwo Finansów, w przypadku wpaty nalenoci na niewaciwy rachunek urzd skarbowy odpowiednio przeksiguje dan wpat.
                       • 10.02.2020Podatki 2020: Przepisy ws. mikrorachunków do zmiany
                        Resort finansów doprecyzuje regulacje dotyczce indywidualnych rachunków podatkowych. W efekcie w przyszoci moliwe ma by opacanie za pomoc mikrorachunku take kolejnych podatków, w tym akcyzy i podatku od kopalin. Jak przekonuje Ministerstwo Finansów, w przypadku wpaty nalenoci na niewaciwy rachunek urzd skarbowy odpowiednio przeksiguje dan wpat.
                        • 05.02.2020VAT 2020: Parametry, wskaniki, limity
                         Podatek od towarów i usug (VAT), czyli podatek od wartoci dodanej, jest, przynajmniej z zaoenia, neutralny dla przedsibiorców i ostatecznie pacony przez kocowego nabywc – konsumenta. Jego konstrukcja jest bardzo prosta: firma dolicza podatek do ceny towarów, a nastpnie przekazuje go, po uprzednim odliczeniu VAT od zakupów, fiskusowi. Jednak w praktyce podatek ten stwarza przedsibiorcom due problemy. Osoby rozliczajce VAT musz bowiem pamita m.in. o obowizujcych limitach. Aby cho troch uatwi ycie podatnikom i patnikom, przygotowalimy zestawienie najwaniejszych aktualnych parametrów i wskaników podatku od towarów i usug.
                         • 03.02.2020VAT 2020: Parametry, wskaniki, limity
                          Podatek od towarów i usug (VAT), czyli podatek od wartoci dodanej, jest, przynajmniej z zaoenia, neutralny dla przedsibiorców i ostatecznie pacony przez kocowego nabywc – konsumenta. Jego konstrukcja jest bardzo prosta: firma dolicza podatek do ceny towarów, a nastpnie przekazuje go, po uprzednim odliczeniu VAT od zakupów, fiskusowi. Jednak w praktyce podatek ten stwarza przedsibiorcom due problemy. Osoby rozliczajce VAT musz bowiem pamita m.in. o obowizujcych limitach. Aby cho troch uatwi ycie podatnikom i patnikom, przygotowalimy zestawienie najwaniejszych aktualnych parametrów i wskaników podatku od towarów i usug.
                          • 31.01.2020Podróe i podatki: Ile tytoniu i alkoholu przywieziemy bez podatku i ca?
                           Towary znajdujce si w bagau osobistym podrónych przyjedajcych do Unii Europejskiej z pastw trzecich (nie bdcych czonkami Unii) s zwolnione z nalenoci celnych przywozowych, jeeli przywoone towary s zwolnione z podatku od wartoci dodanej (VAT) na mocy przepisów prawa krajowego, przyjtych zgodnie z dyrektyw Rady 2007/74/WE. Warunki tego zwolnienia w Polsce zostay okrelone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug.
                           • 31.01.2020Przesyki pocztowe z zagranicy - formalnoci, ca, opaty
                            Czy towary przywoone z pastw trzecich w przesyce pocztowej podlegaj formalnociom celnym i nalenociom celno-podatkowym? Czy i jakie s limity zwolnie? Jak wylicza si ewentualne opaty? Prezentujemy odpowiedzi na te pytania przygotowane przez Krajow Informacj Skarbow.
                            • 30.01.2020Podróe i podatki: Ile tytoniu i alkoholu przywieziemy bez podatku i ca?
                             Towary znajdujce si w bagau osobistym podrónych przyjedajcych do Unii Europejskiej z pastw trzecich (nie bdcych czonkami Unii) s zwolnione z nalenoci celnych przywozowych, jeeli przywoone towary s zwolnione z podatku od wartoci dodanej (VAT) na mocy przepisów prawa krajowego, przyjtych zgodnie z dyrektyw Rady 2007/74/WE. Warunki tego zwolnienia w Polsce zostay okrelone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug.
                             • 07.01.2020Objanienia podatkowe - Mechanizm Podzielonej Patnoci
                              Ministerstwo Finansów udostpnio bardzo wane objanienia podatkowe, dotyczce mechanizmu podzielonej patnoci i biaej listy podatników VAT. Lektura tych objanie jest o tyle istotna, e zastosowanie si przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objanie podatkowych powoduje objcie go ochron przewidzian w art. 14k – 14m Ordynacji Podatkowej. Publikujemy dzisiaj oba te pisma - tutaj objanienia dotyczce MPP.
                              • 07.01.2020Koszty eksploatacyjne w wartoci pocztkowej samochodu bez limitu
                               Jeeli podatnik chce, aby samochód osobowy stanowi skadnik majtku firmowego, wówczas konieczne jest doprowadzenie go do stanu sprawnoci i by moe poniesienie w zwizku z tym pewnych kosztów. W tym przypadku naleaoby uzna, e takie koszty mog by uwzgldnione w wartoci pocztkowej samochodu osobowego, od której dokonywane s odpisy amortyzacyjne. Zatem w tej sytuacji art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy o PIT nie powinien znale zastosowania. Taka sama sytuacja bdzie moga mie miejsce w przypadku, gdy podatnik poniesie wydatek, np. z tytuu opaty rejestracyjnej samochodu osobowego przed ujciem go w ewidencji rodków trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych.
                               • 03.01.2020Objanienia podatkowe - Mechanizm Podzielonej Patnoci
                                Ministerstwo Finansów udostpnio bardzo wane objanienia podatkowe, dotyczce mechanizmu podzielonej patnoci i biaej listy podatników VAT. Lektura tych objanie jest o tyle istotna, e zastosowanie si przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objanie podatkowych powoduje objcie go ochron przewidzian w art. 14k – 14m Ordynacji Podatkowej. Publikujemy dzisiaj oba te pisma - tutaj objanienia dotyczce MPP.
                                • 02.01.2020Przy transakcji z przedsibiorc zagranicznym równie obowizuje limit patnoci gotówkowej
                                 Czy przedsibiorca, kupujcy samochód za granic od zagranicznego przedsibiorcy, paccy za ten zakup gotówk bdzie móg zaliczy do kosztów uzyskania przychodów przysze odpisy amortyzacyjne? Odpowied zaley od tego, czy zostaa przekroczona warto limitu patnoci gotówk, obowizujcego dla transakcji zawieranych midzy przedsibiorcami. Przekona si o tym kupujcy, bdcy adresatem publikowanej dzisiaj interpretacji.
                                 • 01.01.2020Zobowizania podatkowe: Symbole formularzy i tytuów patnoci
                                  Wpacajc nalenoci podatkowe na formularzu wpaty podajemy symbol formularza lub tytuu patnoci. Brak tego symbolu lub jego niepoprawne brzmienie moe spowodowa bdn kwalifikacj wpaty przez ksigowo urzdu, a to z kolei moe skomplikowa ycie podatnika (poprzez np. powstanie nadpaty na jednym z kont a niedopaty na innym). Warto, wic mie pod rk aktualny wykaz symboli/tytuów, stosowanych przy wpatach nalenoci podatkowych.
                                  • 30.12.2019Podatki 2020: Ustawa podwyszajca akcyz ju w Dzienniku Ustaw
                                   Z pocztkiem przyszego roku wzronie opodatkowanie podatkiem akcyzowym wybranych towarów, w tym wyrobów alkoholowych i tytoniowych. W efekcie stawki akcyzy wzrosn o ok. 10 proc. wzgldem tych obowizujcych obecnie. Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym zostaa ju opublikowana w Dzienniku Ustaw.
                                   • 11.12.2019Do kiedy podatnik VAT ma moliwo wystawienia korekty faktury?
                                    Zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT), w przypadku gdy po wystawieniu faktury:  udzielono obniki ceny w formie rabatu,  udzielono obniek i opustów cen,  dokonano zwrotu towarów i opakowa,  dokonano zwrotu nabywcy caoci lub czci zapaty,  podwyszono cen lub stwierdzono pomyk w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury  - podatnik wystawia faktur korygujc.
                                    • 20.11.2019Podatki 2020: Akcyza na paliwa silnikowe minimalnie w dó
                                     W 2020 r. stawki podatku akcyzowego na paliwa silnikowe bd nieco mniejsze ni obecnie – wynika z obwieszczenia ministra finansów, inwestycji i rozwoju, które opublikowano w tym tygodniu w Monitorze Polskim. W przyszym roku stawka akcyzy dla benzyn silnikowych wynosi bdzie 1537 z za 1000 litrów, czyli zostanie obniona o 3 z.
                                     • 20.11.2019Czy naley zgasza rachunki wirtualne?
                                      Pytanie: Wnioskodawca dokonuje sprzeday towarów lub wiadczy usugi na rzecz innych czynnych podatników VAT. W zwizku z dokonywaniem tych sprzeday bank wiadczy na rzecz Wnioskodawcy tzw. usug SIMP. Usuga ta polega na tym, e Wnioskodawca generuje dla poszczególnych klientów tzw. wirtualne numery rachunków bankowych, na które dany klient dokonuje patnoci. Czy Wnioskodawca ma obowizek zgasza (dokonywa aktualizacji zgoszenia identyfikacyjnego) do waciwego naczelnika urzdu skarbowego albo organu waciwego na podstawie odrbnych przepisów tzw. rachunki wirtualne?
                                      • 14.11.2019NSA: Zuyta energia nie wchodzi w skad wyprodukowanego wyrobu
                                       Kwota akcyzy od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych moe zosta obniona o akcyz zapacon od zuytych do ich wyprodukowania wyrobów akcyzowych, ale tylko od tych, które weszy w skad wyprodukowanego wyrobu.
                                       • 07.11.2019Podatki 2019: VAT za listopad rozlicz w nowej wersji deklaracji
                                        Od pocztku listopada br., zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 padziernika 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usug (Dz.U. poz. 2104), obowizuj zmodyfikowane formularze VAT-7, VAT-7K, VAT-8 oraz VAT-9M. Rozporzdzenie nie zawiera przepisów przejciowych, co oznacza, e nie przewiduje moliwoci czasowego stosowania formularzy dotychczasowych. Zatem, nowe wersje deklaracji naley stosowa ju poczwszy od rozliczenia za listopad lub za czwarty kwarta 2019 r.
                                        • 06.11.2019Podatki 2019: VAT za listopad rozlicz w nowej wersji deklaracji
                                         Od pocztku listopada br., zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 padziernika 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usug (Dz.U. poz. 2104), obowizuj zmodyfikowane formularze VAT-7, VAT-7K, VAT-8 oraz VAT-9M. Rozporzdzenie nie zawiera przepisów przejciowych, co oznacza, e nie przewiduje moliwoci czasowego stosowania formularzy dotychczasowych. Zatem, nowe wersje deklaracji naley stosowa ju poczwszy od rozliczenia za listopad lub za czwarty kwarta 2019 r.
                                         • 05.11.2019Obowizkowy split payment ju obowizuje
                                          Mechanizm podzielonej patnoci (MPP), czyli split payment, polega na tym, e patno za towar lub usug zrealizowana przez nabywc specjalnym przelewem – tzw. komunikatem przelewu, nie trafia w caoci na rachunek odbiorcy, ale zostaje rozdzielona na kwot netto i podatek VAT. Kwota netto trafia na rachunek sprzedawcy, a kwota podatku VAT - na jego rachunek VAT. Od 1 listopada 2019 r. mechanizm podzielonej patnoci jest obowizkowy, gdy transakcja: wynosi powyej 15 tys. z brutto,  sprzedawca i odbiorca s podatnikami VAT,  dotyczy tzw. towarów i usug wraliwych (okrelonych w zaczniku nr 15 do ustawy o VAT).
                                          • 05.11.2019Dziaalno w mieszkaniu. Jakie wydatki mog by kosztem?
                                           Pytanie: Czy Wnioskodawcy bdzie przysugiwa prawo do pomniejszenia przychodu o koszty uzyskania przychodu w postaci: odpisów amortyzacyjnych od wartoci pocztkowej mieszkania (uwzgldniajcej wydatki na wykoczenie), odsetek od rat kredytu hipotecznego faktycznie zapaconych, wydatków z tytuu czynszu i energii elektrycznej - w takiej proporcji, w jakiej powierzchnia pomieszczenia wykorzystywanego do dziaalnoci gospodarczej pozostaje do powierzchni caego mieszkania?
                                           • 04.11.2019Obowizkowy split payment ju obowizuje
                                            Mechanizm podzielonej patnoci (MPP), czyli split payment, polega na tym, e patno za towar lub usug zrealizowana przez nabywc specjalnym przelewem – tzw. komunikatem przelewu, nie trafia w caoci na rachunek odbiorcy, ale zostaje rozdzielona na kwot netto i podatek VAT. Kwota netto trafia na rachunek sprzedawcy, a kwota podatku VAT - na jego rachunek VAT. Od 1 listopada 2019 r. mechanizm podzielonej patnoci jest obowizkowy, gdy transakcja: wynosi powyej 15 tys. z brutto,  sprzedawca i odbiorca s podatnikami VAT,  dotyczy tzw. towarów i usug wraliwych (okrelonych w zaczniku nr 15 do ustawy o VAT).
                                            • 29.10.2019Zmiany w akcyzie od 2020 r.
                                             17 wrzenia 2019 r. zosta opublikowany projekt z dnia 12 wrzenia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt wprowadza szereg bardzo istotnych zmian dla przedsibiorców majcych na co dzie do czynienia z kwestiami akcyzy. Co do zasady dla czci podatników nowe przepisy miayby wej w ycie od 1 stycznia 2020 r. Zatem czasu zostao niewiele, a zakres regulacji, które bdzie trzeba zaimplementowa, jest do duy. Artyku przedstawia gówne zmiany dotykajce przedsibiorców.
                                             • 29.10.2019Firmowy samochód wykorzystywany czasami prywatnie w kosztach dziaalnoci
                                              Pytanie: Czy koszty zwizane z zakupem oraz utrzymaniem samochodu osobowego, po jego przyjciu do ewidencji rodków trwaych jako rodka trwaego w dziaalnoci gospodarczej, z wykorzystywaniem go równie jako rodka transportu w podróach subowych niezwizanych z dziaalnoci, mog by uznane jako koszty uzyskania przychodów w dziaalnoci: koszty amortyzacji: 100% odpisów amortyzacyjnych; koszty ubezpieczenia OC, AC, NW oraz Assistance: 100% kosztów; koszty przegldów i napraw (usugi serwisowe wraz z zakupem czci zamiennych): 75% poniesionych kosztów; koszty zakupu paliwa, olejów, wymiany ogumienia i inne biece koszty eksploatacyjne zwizane z utrzymaniem pojazdu: 75% poniesionych kosztów?
                                              • 28.10.2019Prawo do ryczatu przy umowie o prac
                                               Pytanie: Czy podejmujc zatrudnienie na umow o prac z firm, z któr nigdy wczeniej Wnioskodawca nie wspópracowa i kontynuujc jednoczenie dziaalno gospodarcz w formie ryczatu i wystawiajc innej firmie faktur za te same usugi, która nigdy wczeniej nie bya Jego pracodawc traci On moliwo rozliczania si w formie ryczatu i czy jest zobligowany do rozliczania si na zasadach ogólnych?
                                               • 25.10.2019Zwolnienie podmiotowe VAT - z uwzgldnieniem ostatnich zmian
                                                Podatek od towarów i usug zawiera w swojej regulacji szereg postanowie, które wskazuj, kto i kiedy, rozpoczynajc dziaalno gospodarcz, nie bdzie zobligowany do rejestracji dla celów VAT. Mowa tutaj o zwolnieniach. Ustawa o VAT co do zasady uzalenia moliwo zastosowania zwolnienia z uwagi na wysoko osignitego obrotu. Istniej równie tzw. zwolnienia przedmiotowe, to znaczy takie, które zwalniaj sprzeda wybranych towarów bd usug.
                                                • 24.10.2019Zwolnienie podmiotowe VAT - z uwzgldnieniem ostatnich zmian
                                                 Podatek od towarów i usug zawiera w swojej regulacji szereg postanowie, które wskazuj, kto i kiedy, rozpoczynajc dziaalno gospodarcz, nie bdzie zobligowany do rejestracji dla celów VAT. Mowa tutaj o zwolnieniach. Ustawa o VAT co do zasady uzalenia moliwo zastosowania zwolnienia z uwagi na wysoko osignitego obrotu. Istniej równie tzw. zwolnienia przedmiotowe, to znaczy takie, które zwalniaj sprzeda wybranych towarów bd usug.
                                                 • 24.10.2019Podatki 2019. Obowizkowy split payment. Jakich towarów i usug bdzie dotyczy?
                                                  Ju 1 listopada br. obowizujce obecnie szczególne rozwizania rozliczania podatku VAT, czyli mechanizm odwrotnego obcienia oraz mechanizm odpowiedzialnoci podatkowej nabywcy (w obecnej formie), bd zastpione stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej patnoci (MPP). Obowizkowy split payment bdzie stosowany w odniesieniu do dostaw towarów i wiadczenia usug wymienionych obecnie w zaczniku nr 11, 13 i 14 ustawy o VAT. Obejmie take transakcje, których przedmiotem s m.in. wgiel i produkty wglowe, czci i akcesoria do pojazdów silnikowych, kamery cyfrowe, czy komputery. Wprowadzenie zmian przewiduje ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751). 
                                                 • [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 14 ] nastpna strona »