Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

absencji

 • 10.07.2012Stres w miejscu pracy – metody walki
  Zapobieganie niekorzystnym skutkom stresu w miejscu pracy wymaga prewencyjnego podejścia do niego i jego źródeł.
 • 08.02.2012ZUS chwali się efektami kontroli zwolnień lekarskich
  Blisko 150 mln zł wstrzymanych i obniżonych świadczeń chorobowych - to efekt przeprowadzonej przez ZUS w 2011 r. kontroli zwolnień lekarskich.
 • 16.09.2011Zaległy urlop będzie można wykorzystać do końca września
  Senat przegłosował poprawkę dotyczącą terminu wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego – będzie go można wykorzystać do 30 września danego roku. Wcześniejsza wersja projektu ustawy o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (tzw. deregulacyjnej-bis) zakładała termin do 31 lipca.
 • 24.08.2011ZUS: W I półroczu 75,5 mln złotych wstrzymanych świadczeń chorobowych
  Kontrole zwolnień lekarskich, przeprowadzone przez ZUS, przyniosły w I półroczu 2011 roku efekt w postaci 75,5 mln złotych wstrzymanych świadczeń chorobowych. Zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa kontrole zwolnień prowadzone są dwutorowo. ZUS sprawdza zarówno prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy jak i prawidłowość wykorzystania zwolnień.
 • 01.08.2011Czas na wykorzystanie zaległego urlopu zostanie wydłużony?
  W ostatni piątek (29 lipca) sejmowa komisja Przyjazne Państwo zajęła się projektem ustawy o redukcji niektórych obowiązków dla obywateli i przedsiębiorców (tzw. ustawa deregulacyjna-bis). Projekt przewiduje wydłużenie terminu, w którym można wykorzystać zaległy urlop, do 31 lipca. Członkowie komisji zaproponowali kolejne wydłużenie owego terminu – do 30 września.
 • 14.03.2011Emerytury służb mundurowych – kolejne konsultacje
  Odbyły się konsultacje z przedstawicielami związków zawodowych służb mundurowych w sprawie przygotowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji założeń do projektu ustawy o racjonalizacji uposażeń funkcjonariuszy służb mundurowych. Zmiany przewidują m.in., że podczas absencji chorobowej wynagrodzenie funkcjonariuszy służb mundurowych wyniesie 80 proc. pensji  
 • 25.02.2011Podstawa wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym będącym pracownikami
  Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Podstawa wymiaru może być ustalana z okresu krótszego w szczególnych przypadkach, które są omówione niżej.
 • 24.02.2011Niższe zasiłki chorobowe dla mundurowych
  Funkcjonariusze służb mundurowych i żołnierze mają otrzymywać 80 proc. uposażenia w przypadku zwolnienia lekarskiego - przewidują założenia rządowego projektu ustawy o racjonalizacji uposażeń służb mundurowych. Według autorów projektu, proponowane rozwiązanie ma zapobiec przypadkom nieuzasadnionego przebywania na zwolnieniach lekarskich.  
 • 04.02.2011Zwolnienia lekarskie – wielomilionowe oszczędności ZUS
  141 mln zł przekroczyła w całym ubiegłym roku kwota świadczeń chorobowych wstrzymanych lub obniżonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – poinformował Waldemar Grzegorczyk, rzecznik prasowy ZUS. Wielomilionowe oszczędności to efekt kontroli zwolnień lekarskich. Zgodnie z ustawowymi uprawnieniami, ZUS prowadzi kontrole zarówno pod kątem prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, jak i prawidłowości wykorzystania zwolnień.  
 • 03.11.2010Pracodawcy chcą uszczelnienia kontroli zwolnień lekarskich
  Jak wynika z raportu firmy Sedlak&Sedlak dotyczącego podejścia Polaków do różnego rodzaju oszustw w pracy, nagminne jest wykorzystywanie zwolnień lekarskich w nieuprawniony sposób. Zdaniem Pracodawców RP dobrym rozwiązaniem mogłoby być uszczelnienie systemu kontroli zwolnień lekarskich oraz skrócenie okresu absencji chorobowej pracownika, za jaki płaci pracodawca.
 • 06.08.2010ZUS zaoszczędził blisko 80 mln na zwolnieniach lekarskich
  Ponad 76 mln zł wyniosła w I półroczu 2010 r. kwota cofniętych lub zawieszonych przez ZUS świadczeń chorobowych. To efekt systematycznych kontroli zwolnień lekarskich, które Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi w oparciu o zapisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
 • 03.08.2010Świadczenia medyczne dla pracowników pozostaną opodatkowane
  Interpelacja nr 15765 do ministra zdrowia oraz ministra finansów w sprawie możliwości zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • 30.06.2010Wcześniejsza emerytura dla osób z długoletnim stażem
  24 czerwca br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu RP obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który ma na celu znowelizowanie przepisów dotyczących prawa do przechodzenia na emeryturę oraz prawa do minimalnej emerytury. Zgodnie z tym projektem pracownicy o bardzo długim stażu będą mieli możliwość przejścia na emeryturę przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego. Proponowane rozwiązanie dotyczyć ma kobiet, które mają okres składkowy wynoszący co najmniej 35 lat oraz mężczyzn, mających okres składkowy co najmniej 40 lat.
 • 31.05.2010Abonamenty medyczne – niekorzystna dla podatników uchwała NSA
  Z uzasadnienia: Skoro analizowane świadczenie pracodawcy na rzecz pracownika polega na zagwarantowaniu mu możliwości bezpłatnego skorzystania z określonych usług medycznych, to pracownik otrzymuje je w momencie, w którym po stronie centrum medycznego powstaje obowiązek pozostawania w gotowości do świadczenia mu tych usług. Taką chwilą może być umieszczenie zatrudnionego na liście uprawnionych lub wręczenie mu karty identyfikacyjnej pacjenta. Nie jest nią natomiast sam moment skorzystania z danej usługi. Nie jest też możliwe dwukrotne opodatkowanie – raz z momentem otrzymania możliwości korzystania z usług, drugi raz – z chwilą faktycznego z nich skorzystania. To ostatnie stanowi bowiem realizację uprawnienia wcześniej otrzymanego.
 • 17.03.2010PIP przygotowała zmiany w prawie pracy
  Interpelacja nr 13407 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmian w przepisach o płacach i urlopach
 • 03.03.2010MPiPS: Przerzucenie na ZUS ciężaru wypłaty świadczeń chorobowych spowodowałoby wzrost kosztów pracy
  Interpelacja nr 13735 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wypłaty świadczeń chorobowych przez pracodawców
 • 26.02.2010Komisja Trójstronna o zasiłkach chorobowych
  Projekt założeń nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa był przedmiotem obrad zespołu ds. ubezpieczeń społecznych, działającego w ramach Komisji Trójstronnej. Nowe przepisy mają rozwiązać problem nierównego traktowania pracowników po 50. roku życia, którzy za okres pobytu w szpitalu otrzymują 80 proc. wynagrodzenia jedynie przez okres 14 zamiast 33 dni, jak pozostali pracownicy.
 • 23.12.2009Mniej Polaków na chorobowym
  Rekordowo niski poziom tzw. absencji chorobowej odnotował Zakład Ubezpieczeń Społecznych w październiku i listopadzie. Łącznie w ciągu tych dwóch miesięcy pracujący Polacy przebywali na zwolnieniach przez około 28 mln dni, podczas, gdy tylko w marcu - 21 mln.
 • 03.08.2009Dokładniejsze kontrole zwolnień chorobowych
  Od stycznia do czerwca o ponad ¼ wzrosła liczba dni, na które wystawiono ubezpieczonym w ZUS zwolnienia lekarska, a kwota świadczeń wypłaconych z tego tytułu zwiększyła się o ponad 40 proc. Dane dotyczące absencji chorobowej oraz zasiłków w I półroczu tego roku skłoniły Zakład Ubezpieczeń Społecznych do podjęcia specjalnych działań. Od 1 sierpnia ZUS rozpoczął realizację programu "Zintensyfikowana kontrola absencji chorobowej".
 • 27.07.2009Starsi pracownicy przebywający w szpitalu tracą na chorobowym
  Interpelacja nr 9767 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie niższego zasiłku chorobowego, jaki otrzymują starsi pracownicy
 • 09.04.2009Przedsiębiorcy nie będą musieli szkolić pracowników u strażaków
  Interpelacja nr 7546 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nowych obowiązków dla pracodawców, wprowadzonych nowelizacją ustawy Kodeks pracy w zakresie poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy
 • 03.02.2009ZUS: Efekty kontroli zwolnień lekarskich w 2008 r.
  78,4 mln zł zaoszczędził w ubiegłym roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2008 r., obniżając lub cofając wypłatę świadczeń z ubezpieczenia w wyniku kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz wykorzystania zwolnień lekarskich. W tym samym czasie ZUS wypłacił zasiłki chorobowe na kwotę 4,9 mld zł.
 • 31.10.2008Nowe zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków
  Informacja ZUS o składnikach wynagrodzenia nieuwzględnianych w podstawie wymiaru zasiłków w razie choroby i macierzyństwa, w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r.
 • 08.08.2008Blisko 40 mln zł oszczędności na zwolnieniach lekarskich
  Łącznie 38,3 mln zł wyniosły oszczędności na wypłacie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w wyniku interwencji Zakład Ubezpieczeń Społecznych w I półroczu 2008 r. To efekt kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz wykorzystania zwolnień lekarskich.
 • 05.05.2008ZUS: Kontrole zwolnień
    Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, przeprowadzonych przez lekarzy orzeczników w I kwartale bieżącego roku.
 • 05.03.200875 mln zł zaoszczędzone na zwolnieniach lekarskich
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2007 r. obniżył lub cofnął wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego na łączną kwotę 74,8 mln zł. To rezultat kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz wykorzystania zwolnień lekarskich.
 • 12.10.2007Równoważny czas pracy
  Równoważny czas pracy polega na możliwości wydłużania czasu pracy w pewnych dniach przy zastosowaniu odpowiedniego skrócenia pracy w innych w taki sposób, by w przyjętym okresie rozliczeniowym zachowana została przeciętnie 40-godzinna tygodniowa norma czasu pracy. Praca w wydłużonym wymiarze — dopóki nie przekroczy norm, na które zezwala Kodeks pracy, i pod warunkiem że zostanie zrównoważona — nie stanowi tutaj pracy w godzinach nadliczbowych.
 • 30.07.2007ZUS o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w II kwartale oraz I półroczu 2007 r.
  Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy.
 • 02.02.2007PKPP Lewiatan: Czas na obniżenie pozapłacowych kosztów pracy
  Pracodawca wypłacający pracownikowi 100 zł na rękę musi na rzecz różnych podatków, składek i funduszy odprowadzić dodatkowe 80 zł. Jest to ogromne obciążenie dla pracodawców, jak i pracowników. Dlatego Lewiatan zaapelował do wicepremier Zyty Gilowskiej o zmniejszenie opodatkowania wynagrodzeń. W obecnej sytuacji gospodarczej obniżenie pozapłacowych kosztów pracy jest szczególnie ważne.
 • 11.06.2006Apel PKPP Lewiatan do Rządu i Parlamentu RP
  Na stronie internetowej Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan ukazał się apel do Rządu i Parlamentu RP w sprawie mechanizmów wspierających politykę prorodzinną. Poniżej prezentujemy pełną treść apelu: Przedsiębiorcy, organizacje kobiece i osobistości życia publicznego apelują do rządu, parlamentu i partii politycznych o rozważne decyzje w sprawie mechanizmów wspierających politykę prorodzinną. Zbyt mała liczba urodzin, starzejące się społeczeństwo, najniższa spośród nowych krajów UE aktywność zawodowa kobiet to bardzo niepokojące trendy demograficzne występujące w Polsce. Apelujemy więc: szukajmy rozwiązań skutecznych i prawdziwych, a nie iluzorycznych czy politycznych.
 • 03.04.2006Poradnik ZUS. Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych. Zasady wypełniania raportu o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek ZUS RSA (część 16).
  Formularz ZUS RSA stanowi załącznik do formularza ZUS DRA - deklaracja rozliczeniowa.Płatnik składek sporządza formularz ZUS RSA w celu przekazania informacji: - o wypłaconych świadczeniach,- o przerwach w opłacaniu składek.Na formularzu ZUS RSA płatnik sporządza:- raport miesięczny,- raport korygujący.
 • 03.04.2006Poradnik ZUS. Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych. Zasady wypełniania raportu miesięcznego dla osoby ubezpieczonej ZUS RMUA (część 18).
  łatnik składek zobowiązany jest za każdy miesiąc kalendarzowy przekazać ubezpieczonemu (na piśmie) informacje zawarte w raportach imiennych przekazanych za niego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w celu ich weryfikacji.Informacje te płatnik składek może przekazywać na formularzu ZUS RMUA - raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej lub w innej formie, jeżeli będzie spełniała wymogi określone w art. 41 ust. 8 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.). Informacja powinna zawierać także symbol wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, datę jej sporządzenia oraz podpis płatnika składek lub osoby przez niego upoważnionej.
 • 07.03.2006Zabawa pracownicza w koszt, szczepionka przeciw grypie już nie
  Dzisiaj dwa pytania, związane ze sobą tym, że dotyczą kosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków poniesionych na rzecz pracowników. W obu przypadkach odpowiadają kompetentne organy – Departament Podatków Bezpośrednich MF i Podkarpacki Urząd Skarbowy. Jednak rozstrzygnięcia są na pierwszy rzut oka dość zaskakujące.

« poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ]