Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

delegacje krajowe zagraniczne

 • 28.02.2019Zrozumie ZUS, zrozumie prawo pracy - rozpoczynamy w najbliszy pitek
  Przy zatrudnianiu pracowników czsto pojawiaj si problemy ze skadkami, zasikami, urlopami, umowami, ewidencjami, delegacjami itp. Liczba zagadnie, które musi pozna i opanowa pracodawca, jest ogromna - dlatego w podatki.biz stworzylimy e-kurs "Zrozumie ZUS, zrozumie prawo pracy." Uczestniczcy w kursie przejd drog od nowicjusza do eksperta w zakresie zagadnie z ubezpiecze spoecznych i prawa pracy. W pitek rozpoczynamy kolejn edycj - zapraszamy do zapoznania si z programem.
  • 31.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VII
   Przed nami ostatni - 7 odcinek praktycznego poradnika Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych w teorii i praktyce. Omówilimy w nim podstawy prawne rozliczania delegacji, na przykadach pokazalimy najczciej wystpujce problemy i ich rozwizania, pokazujc jednoczenie, jak nawet skomplikowane rozliczenie delegacji staje si proste w programie naszego autorstwa - Delegacje podatki.biz. Dzisiaj zajmiemy si rozwizaniem kilku problemów szczególnych oraz odpowiemy na pytania, które dotary do nas w trakcie publikowania poradnika.
   • 30.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VI
    W kolejnym odcinku poradnika omawiajcego zasady rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych w ujciu teoretycznym i praktycznym kontynuujemy rozwaania powicone rozliczeniu delegacji zagranicznych. Zajmujemy si w nim m.in. zasadami postpowania z dokumentami ksigowymi sporzdzonymi w jzyku obcym, ustaleniem wartoci zotowej kosztu poniesionego w walucie obcej czy rozliczaniem zaliczek.
    • 27.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. V
     Kolejny odcinek poradnika w caoci powicimy kwestiom zwizanym z rozliczeniem delegacji za granic. W poprzedniej czci moglicie si przekona, e krajowe i zagraniczne wyjazdy subowe mimo wielu cech wspólnych rozliczane s w nieco odmienny sposób. To zrozumiae – wyjazdy za granic wi si zwykle z wyszymi wydatkami, wystpuj naturalne trudnoci w dokumentowaniu niektórych, drobnych wydatków itp. Dodatkowo pracodawca moe okreli wicej ni jeden kraj docelowy, co równie wpywa na sposób rozliczenia delegacji.
     • 27.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VII
      Przed nami ostatni - 7 odcinek praktycznego poradnika Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych w teorii i praktyce. Omówilimy w nim podstawy prawne rozliczania delegacji, na przykadach pokazalimy najczciej wystpujce problemy i ich rozwizania, pokazujc jednoczenie, jak nawet skomplikowane rozliczenie delegacji staje si proste w programie naszego autorstwa - Delegacje podatki.biz. Dzisiaj zajmiemy si rozwizaniem kilku problemów szczególnych oraz odpowiemy na pytania, które dotary do nas w trakcie publikowania poradnika.
      • 26.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. IV
       Czwarta cz poradnika praktycznego powiconego delegacjom w ujciu teoretycznym i praktycznym koncentruje si na podobiestwach i rónicach pomidzy uregulowaniami dotyczcymi delegacji krajowych i delegacji zagranicznych. Przedstawimy równie rónice pomidzy oddelegowaniem a delegacj.
       • 26.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VI
        W kolejnym odcinku poradnika omawiajcego zasady rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych w ujciu teoretycznym i praktycznym kontynuujemy rozwaania powicone rozliczeniu delegacji zagranicznych. Zajmujemy si w nim m.in. zasadami postpowania z dokumentami ksigowymi sporzdzonymi w jzyku obcym, ustaleniem wartoci zotowej kosztu poniesionego w walucie obcej czy rozliczaniem zaliczek.
        • 25.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. III
         Zapraszamy do trzeciej czci praktycznego poradnika powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych zarówno od strony czysto teoretycznej jak i - z zastosowaniem programu do rozliczania delegacji naszego autorstwa - od strony praktycznej. Dzisiaj rozwaa bdziemy skutki podatkowe powstajce przy rozliczaniu krajowych podróy subowych, zajmiemy si równie kwestiami podatkowymi zwizanymi z podróami osób wiadczcych usugi na podstawie umów cywilnoprawnych.
         • 25.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. V
          Kolejny odcinek poradnika w caoci powicimy kwestiom zwizanym z rozliczeniem delegacji za granic. W poprzedniej czci moglicie si przekona, e krajowe i zagraniczne wyjazdy subowe mimo wielu cech wspólnych rozliczane s w nieco odmienny sposób. To zrozumiae – wyjazdy za granic wi si zwykle z wyszymi wydatkami, wystpuj naturalne trudnoci w dokumentowaniu niektórych, drobnych wydatków itp. Dodatkowo pracodawca moe okreli wicej ni jeden kraj docelowy, co równie wpywa na sposób rozliczenia delegacji.
          • 24.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. II
           Witamy w drugiej czci praktycznego poradnika powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych od strony czysto teoretycznej, oraz - z zastosowaniem programu do rozliczania delegacji naszego autorstwa - od strony praktycznej. Dzisiaj zajmiemy si podróami krajowymi i wtpliwociami, jakie mog pojawi si w trakcie ich rozliczania. Przedstawimy równie przypadki, w których u pracowników pojawi si przychód ze stosunku pracy w zwizku z wypacaniem nalenoci z tytuu podróy subowych. Omówimy zasady stosowane przy rozliczeniach wyjazdów wacicieli i wspólników spóek osobowych i przyjrzymy si dokumentom sucym do rozliczenia wyjazdów krajowych, generowanym przez program Delegacje krajowe i zagraniczne. Diety, ryczaty, zwroty kosztów, czyli jakie kwoty powinien otrzyma delegowany w delegacji krajowej
           • 24.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. IV
            Czwarta cz poradnika praktycznego powiconego delegacjom w ujciu teoretycznym i praktycznym koncentruje si na podobiestwach i rónicach pomidzy uregulowaniami dotyczcymi delegacji krajowych i delegacji zagranicznych. Przedstawimy równie rónice pomidzy oddelegowaniem a delegacj.
            • 23.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. I
             Rozpoczynamy publikacj praktycznego poradnika, powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych, bdcego - przy okazji - wzbogacon o zagadnienia teoretyczne instrukcj obsugi programu komputerowego „Delegacje krajowe i zagraniczne”, którego jestemy producentem, a którego wersj demo moecie pobra w kadej chwili (link na kocu artykuu). Ze wzgldu na objto materiau poradnik publikujemy w odcinkach, które bd si pojawiay codziennie przez kilka najbliszych dni. Zapraszamy do lektury!
             • 23.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. III
              Zapraszamy do trzeciej czci praktycznego poradnika powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych zarówno od strony czysto teoretycznej jak i - z zastosowaniem programu do rozliczania delegacji naszego autorstwa - od strony praktycznej. Dzisiaj rozwaa bdziemy skutki podatkowe powstajce przy rozliczaniu krajowych podróy subowych, zajmiemy si równie kwestiami podatkowymi zwizanymi z podróami osób wiadczcych usugi na podstawie umów cywilnoprawnych.
              • 20.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. II
               Witamy w drugiej czci praktycznego poradnika powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych od strony czysto teoretycznej, oraz - z zastosowaniem programu do rozliczania delegacji naszego autorstwa - od strony praktycznej. Dzisiaj zajmiemy si podróami krajowymi i wtpliwociami, jakie mog pojawi si w trakcie ich rozliczania. Przedstawimy równie przypadki, w których u pracowników pojawi si przychód ze stosunku pracy w zwizku z wypacaniem nalenoci z tytuu podróy subowych. Omówimy zasady stosowane przy rozliczeniach wyjazdów wacicieli i wspólników spóek osobowych i przyjrzymy si dokumentom sucym do rozliczenia wyjazdów krajowych, generowanym przez program Delegacje krajowe i zagraniczne. Diety, ryczaty, zwroty kosztów, czyli jakie kwoty powinien otrzyma delegowany w delegacji krajowej
               • 19.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. I
                Rozpoczynamy publikacj praktycznego poradnika, powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych, bdcego - przy okazji - wzbogacon o zagadnienia teoretyczne instrukcj obsugi programu komputerowego „Delegacje krajowe i zagraniczne”, którego jestemy producentem, a którego wersj demo moecie pobra w kadej chwili (link na kocu artykuu). Ze wzgldu na objto materiau poradnik publikujemy w odcinkach, które bd si pojawiay codziennie przez kilka najbliszych dni. Zapraszamy do lektury!
                • 09.11.2017Wyjazdy subowe do spóek zalenych a koszty uzyskania przychodów
                 Z uzasadnienia: Nie mog stanowi kosztów uzyskania przychodów wydatki zwizane z wyjazdami pracowników do spóek zalenych w celu sprawowania przez nich funkcji czonków rad nadzorczych tych spóek, z uwagi na fakt, i czynnoci te s sprawowane na rzecz odrbnych podmiotów/podatników.
                 • 15.05.2017Odpoczynek po powrocie z podróy subowej
                  Z art. 133 § 1 Kodeksu pracy wynika, e pracownikowi przysuguje w kadym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmujcego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. Przy planowaniu podróy subowej pracownika naley uwzgldnia ten przepis.
                  • 15.05.2017Delegacje i diety. Przychody ze stosunku pracy
                   Z uzasadnienia: W wietle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istotne jest, e niezalenie od formy, w jakiej pracodawca zapewnia pracownikom wyywienie podczas wykonywania zada subowych poza miejscowoci, w której znajduje si siedziba pracodawcy, lub poza staym miejscem pracy, ze zwolnienia od podatku korzysta tylko ta cz otrzymanego wiadczenia zwizanego z wyywieniem, która nie przekracza wysokoci diety okrelonej w przepisach.
                   • 12.05.2017Odpoczynek po powrocie z podróy subowej
                    Z art. 133 § 1 Kodeksu pracy wynika, e pracownikowi przysuguje w kadym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmujcego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. Przy planowaniu podróy subowej pracownika naley uwzgldnia ten przepis.
                    • 01.07.2015Podre subowe: Indywidualna polisa dla pracownika a przychd w PIT
                     Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza wykupi dla pracownikw indywidualne polisy. Zakres tak planowanego ubezpieczenia obejmowa bdzie: koszty leczenia, pakiet Assistance, ubezpieczenie NNW, OC w yciu prywatnym, ryzyko pracy obejmujce wykonywanie przez ubezpieczonego podczas podry - ryzyko dodatkowe objte polis. Polisy ubezpieczeniowe bd imienne i przypisane do konkretnego pracownika i wane tylko w okresie trwania podry a nabywane bd kadorazowo przed planowan podr. Czy wykupienie indywidualnej polisy dla pracownika stanowi przychd ze stosunku pracy?
                     • 09.04.2015Wana informacja dla wszystkich Uytkownikw programu Delegacje podatki.biz
                      Przeprowadzilimy w ostatnich dniach aktualizacj programu rozliczajcego delegacje krajowe i zagraniczne do wersji 1.8. Aktualizacja wprowadza m.in. moliwo filtrowania wszystkich polece/delegacji wedug daty wprowadzenia polecenia/delegacji oraz wedug czasu jej trwania, przy pomocy wygodnego w obsudze kalendarza. Ponadto umoliwilimy rozliczanie wybranych wydatkw i ryczatw zagranicznych dokonanych w walutach obcych w polskich zotych. Rozlicza w ten sposb moemy zarwno ryczat jak i udokumentowane noclegi oraz inne udokumentowane wydatki.
                      • 11.04.2014Skutki w PIT ponoszenia przez pracodawc kosztw wyywienia pracownika podczas podry subowych
                       Pytanie podatnika: Czy zwrot poniesionych wydatkw na wyywienie dla zatrudnionych pracownikw - zarwno w sytuacji, kiedy pracownikom wypacono zaliczk na wyywienie, jak i w sytuacji kiedy tej zaliczki nie wypacono - stanowicy nadwyk ponad limity okrelone w rozporzdzeniu MPiPS z 29 stycznia 2013 r. w sprawie nalenoci przysugujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytuu podry subowej - powinien by opodatkowany podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                       • 12.08.2013Czy w delegacji pracownik zawsze pozostaje do dyspozycji pracodawcy?
                        W wyroku z 4 lipca 1978 r. (I PR 45/78) Sd Najwyszy potwierdzi, e w czasie podróy pracownik nie wiadczy pracy i nie pozostaje w dyspozycji pracodawcy – chyba, e wykonuje w jej trakcie prac.
                        • 07.08.2013Delegacje i podre subowe. Zwroty wydatkw a dokumenty w jzyku obcym
                         To naturalne, e podrujc za granic, pracownik bdzie otrzymywa dokumenty w jzyku obcym. S one penoprawnymi dokumentami ksigowymi i mog suy do dokumentowania midzy innymi wydatkw wskazanych w rozporzdzeniu, czyli np. przejazdu drogami patnymi, opat parkingowych, opat za baga, przejazdw rodkami komunikacji lokalnej, takswkami itp.
                         • 07.06.2013Dzie Ksigowego - akcje promocyjne dla wszystkich i prezenty
                          Dzie Ksigowego to wito wikszoci Czytelnikw www.podatki.biz – wrd zarejestrowanych Uytkownikw (a jest Was ju 500 000) ponad poowa to pracownicy dziaw ksigowoci, doradcy, kadrowcy, niezaleni ksigowi i waciciele biur rachunkowych.
                          • 20.03.2013Nowa wersja programu „Delegacje krajowe i zagraniczne podatki.biz”
                           Program „Delegacje krajowe i zagraniczne podatki.biz” pozwala na szybkie i bezproblemowe rozliczanie wyjazdw subowych. Skraca przygotowanie rozlicze delegacji (a jednoczenie polece wyjazdu) do niezbdnego minimum. Jego wersj demonstracyjn mona pobra ze strony programu.
                           • 04.03.2013Delegacje 2013: Zmiany w podrach krajowych krok po kroku
                            1 marca 2013 r. weszo w ycie rozporzdzenie ministra pracy i polityki spoecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie nalenoci przysugujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytuu podry subowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167). Rozporzdzenie reguluje zarwno podre krajowe, jak i zagraniczne. Do najwaniejszych zmian wprowadzonych tym rozporzdzeniem, w przypadku podry krajowych, naley zaliczy: now wysoko diety, zmniejszanie diety przy czciowym wyywieniu oraz wprowadzenie limitu noclegowego. Pozostaa cz zmian ma gwnie charakter porzdkujcy lub ucilajcy.
                            • 01.03.2013Diety, delegacje i wyjazdy subowe – nowe zasady od 1 marca
                             Dzisiaj, 1 marca, zaczynaj obowizywa zmienione przepisy dotyczce rozliczania podry subowych. Przypomnijmy, co o delegacjach – zarwno krajowych, jak i zagranicznych – mwi nowe regulacje.
                             • 11.02.2013Diety i delegacje – od marca 2013 nowe przepisy
                              Po kilku latach prac i publikacji na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Spoecznej kolejnych projektw w kocu zostao podpisane nowe rozporzdzenie regulujce zarwno rodzaje i wysoko wiadcze z tytuu podry subowych, jak i sposb ich naliczania. Rozporzdzenie MPiPS z 29 stycznia 2013 r. w sprawie nalenoci przysugujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytuu podry subowej obowizywa bdzie od pocztku marca. Zastpi obecne przepisy dotyczce tej tematyki, ujte w dwch rozporzdzeniach z 19 grudnia 2002 r. Od 1 marca problematyka delegacji krajowych i zagranicznych zawarta bdzie w jednym akcie prawnym.
                              • 28.08.2012Czwarta wersja projektu dotyczcego rozliczania delegacji
                               Ministerstwo pracy i polityki spoecznej opublikowao niedawno kolejny ju (czwarty) projekt rozporzdzenia w sprawie wysokoci oraz warunkw ustalania nalenoci, przysugujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytuu podry subowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju (projekt z 13 lipca 2012 r.), ktre ma zastpi obecnie obowizujce przepisy w tym zakresie.
                               • 23.05.2011Kontynuacja prac nad zmianami w rozliczeniach delegacji
                                Po roku „ciszy” w kwestii zmian w zakresie rozlicze podry subowych Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej opublikowao nowy projekt rozporzdzenia - z 13 maja 2011 r. Uwzgldnia on wiele uwag zgoszonych do projektu przedstawionego w kwietniu 2010 r. Wprowadzenie nowych - czsto znacznie odbiegajcych od obecnych - regulacji planuje si na pocztek 2012 r.
                                • 05.05.2011Szkolenia redakcji serwisu podatki.biz - biuletyn szkoleniowy
                                 Dzia szkole serwisu podatki.biz zaprasza Pastwa serdecznie na organizowane w najbliszym czasie szkolenia, ktrych list i opisy prezentujemy poniej. Pena oferta wszystkich naszych szkole znajduje si na stronie www.podatki.biz/szkolenia.  
                                 • 12.05.2010Projektowane zmiany w przepisach dotyczcych rozliczania delegacji
                                  Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej przygotowao projekt nowego rozporzdzenia w sprawie wysokoci oraz warunkw ustalania nalenoci przysugujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytuu podry subowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. Nowe rozporzdzenie – jeli zostanie wprowadzone w brzmieniu wynikajcym z projektu – przyniesie liczne zmiany w dotychczasowych sposobach rozlicze, uszczegowi wiele zagadnie i wyjani kontrowersje rodzce si na tle obecnego stanu prawnego. W oglnym zarysie przedstawiamy najwaniejsze planowane zmiany.
                                  • 19.08.2009Czas trwania zagranicznej podry subowej
                                   Regulacj odnoszc si do podry subowej ustawodawca zawar w art. 77 (5) § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr. 21, poz. 94 z pn. zm). Przepis ten stanowi, e pracownikowi wykonujcemu na polecenie pracodawcy zadanie subowe poza miejscowoci, w ktrej znajduje si siedziba pracodawcy, lub poza staym miejscem pracy przysuguj nalenoci na pokrycie kosztw zwizanych z podr subow. Na t istotn kwesti w odniesieniu do zagranicznych podry subowych zwrci uwag Naczelny Sd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z 7 stycznia 1999 r., SA/Sz 793/98, LEX nr 36134, ktrego zdaniem „w wypadku wiadczenia przez pracownika pracy poza granicami kraju moe by ono uznane za wykonywanie zada w ramach 'podry subowej' jedynie wwczas, gdy wykonywanie tego zadania odbywa si w miejscu, ktre nie jest – wedug umowy o prac – miejscem staego jej wykonywania”.