Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

fundusz pracowniczy

 • 06.08.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
  Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
  • 05.08.2020Pandemia osabi realizacj PPK? Brana postuluje zwikszenie ulg podatkowych
   Pandemia koronawirusa moe mie negatywny wpyw na realizacj pracowniczych planów kapitaowych (PPK). Okazuje si, e w pierwszym etapie do PPK przystpio cznie 39 proc. pracowników firm, które zatrudniaj po minimum 250 osób. Brana instytucji finansowych postuluje nowe rozwizania, w tym m.in. zwikszenie ulg podatkowych dla uczestników PPK.
   • 04.08.2020Pandemia osabi realizacj PPK? Brana postuluje zwikszenie ulg podatkowych
    Pandemia koronawirusa moe mie negatywny wpyw na realizacj pracowniczych planów kapitaowych (PPK). Okazuje si, e w pierwszym etapie do PPK przystpio cznie 39 proc. pracowników firm, które zatrudniaj po minimum 250 osób. Brana instytucji finansowych postuluje nowe rozwizania, w tym m.in. zwikszenie ulg podatkowych dla uczestników PPK.
    • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
     Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
     • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
      Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
      • 22.07.2020Zwolnienie ze skadek ZUS a obowizek rozpoznania przychodu po stronie pracodawcy w CIT
       Pracodawca bdcy patnikiem skadek, który skorzysta z moliwoci zwolnienia z obowizku opacenia nieopaconych nalenoci z tytuu skadek na ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnociowy, Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, nie musi rozpoznawa z tego tytuu przychodu podlegajcego opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych.
       • 20.07.2020Tarcza antykryzysowa: Nie ma skadek, nie ma kosztu
        Na gruncie przepisów o podatku dochodowym, warto skadek od opacenia których przedsibiorca (patnik) zosta zwolniony na podstawie art. 31zo ustawy o COVID-19, nie moe by rozliczona w podatku dochodowym. Wynika to z faktu, e przedsibiorca nie poniós tego kosztu. W podatku dochodowym natomiast kosztem podatkowych mog by wycznie koszty, które przedsibiorca poniós. Jeeli zatem przedsibiorca zosta zwolniony z opacania nalenych skadek, tj. skadki te zapacio za niego pastwo, to wartoci tych skadek nie moe uwzgldni przy rozliczaniu podatku dochodowego - wyjanio Ministerstwo Finansów.
        • 17.07.2020Tarcza antykryzysowa: Nie ma skadek, nie ma kosztu
         Na gruncie przepisów o podatku dochodowym, warto skadek od opacenia których przedsibiorca (patnik) zosta zwolniony na podstawie art. 31zo ustawy o COVID-19, nie moe by rozliczona w podatku dochodowym. Wynika to z faktu, e przedsibiorca nie poniós tego kosztu. W podatku dochodowym natomiast kosztem podatkowych mog by wycznie koszty, które przedsibiorca poniós. Jeeli zatem przedsibiorca zosta zwolniony z opacania nalenych skadek, tj. skadki te zapacio za niego pastwo, to wartoci tych skadek nie moe uwzgldni przy rozliczaniu podatku dochodowego - wyjanio Ministerstwo Finansów.
         • 15.07.2020Nieusprawiedliwiona nieobecno pracownika w wiadectwie pracy
          Pytanie: Pracownik mia kilka 1-2 dniowych nieobecnoci nieusprawiedliwionych. Zwalniamy w kocu t osob i w zwizku z tym nie wiem gdzie w wiadectwie pracy wykaza te nieobecnoci. Jako okresy nieskadkowe?
          • 10.07.2020Nieusprawiedliwiona nieobecno pracownika w wiadectwie pracy
           Pytanie: Pracownik mia kilka 1-2 dniowych nieobecnoci nieusprawiedliwionych. Zwalniamy w kocu t osob i w zwizku z tym nie wiem gdzie w wiadectwie pracy wykaza te nieobecnoci. Jako okresy nieskadkowe?
           • 02.07.2020Wicej firm skorzysta z dofinansowania wynagrodze z FGP
            W ramach tarczy antykryzysowej 4.0 przewidziano znaczce zmiany dotyczce dofinansowania wynagrodze pracowników. Nowelizowane regulacje umoliwi pracodawcom dofinansowanie pac bez zmian w zasadach zatrudniania. Jak tumacz eksperci firmy doradczej KPMG, z moliwoci dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych bdzie mogo skorzysta wicej przedsibiorstw.
            • 01.07.2020Wicej firm skorzysta z dofinansowania wynagrodze z FGP
             W ramach tarczy antykryzysowej 4.0 przewidziano znaczce zmiany dotyczce dofinansowania wynagrodze pracowników. Nowelizowane regulacje umoliwi pracodawcom dofinansowanie pac bez zmian w zasadach zatrudniania. Jak tumacz eksperci firmy doradczej KPMG, z moliwoci dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych bdzie mogo skorzysta wicej przedsibiorstw.
             • 29.06.2020Tarcza 4.0. Jakie nowe rozwizania dotycz pracodawców i pracowników
              W okresie epidemii wprowadzono tymczasowe rozwizania dotyczce organizacji pracy i relacji pracodawca – pracownik. Sprawd, co Tarcza 4.0 moe zmieni w twojej firmie. Przepisy o którym mowa to ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsibiorcom dotknitym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postpowaniu o zatwierdzenie ukadu w zwizku z wystpieniem COVID-19, która wesza w ycie 24 czerwca 2020 r.
              • 26.06.2020Zwolnione z zapaty skadki za pracownika jako koszt firmy - wyjanienia prawne MF
               Czy w wietle art. 31zx w zwizku z art. 31zo ust. 1 ustawy Covid-19 w brzmieniu obowizujcym od 18 kwietnia 2020 roku, kosztem uzyskania przychodu przedsibiorcy, za miesice marzec - maj 2020 r., s pobrane z wynagrodzenia pracowników skadki na ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne, które nie zostan zapacone do ZUS w zwizku ze zwolnieniem z obowizku ich opacenia? - Rzecznik Maych i rednich Przedsibiorców pyta, Ministerstwo Finansów wyjania.
               • 26.06.2020Tarcza 4.0. Jakie nowe rozwizania dotycz pracodawców i pracowników
                W okresie epidemii wprowadzono tymczasowe rozwizania dotyczce organizacji pracy i relacji pracodawca – pracownik. Sprawd, co Tarcza 4.0 moe zmieni w twojej firmie. Przepisy o którym mowa to ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsibiorcom dotknitym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postpowaniu o zatwierdzenie ukadu w zwizku z wystpieniem COVID-19, która wesza w ycie 24 czerwca 2020 r.
                • 25.06.2020Zwolnione z zapaty skadki za pracownika jako koszt firmy - wyjanienia prawne MF
                 Czy w wietle art. 31zx w zwizku z art. 31zo ust. 1 ustawy Covid-19 w brzmieniu obowizujcym od 18 kwietnia 2020 roku, kosztem uzyskania przychodu przedsibiorcy, za miesice marzec - maj 2020 r., s pobrane z wynagrodzenia pracowników skadki na ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne, które nie zostan zapacone do ZUS w zwizku ze zwolnieniem z obowizku ich opacenia? - Rzecznik Maych i rednich Przedsibiorców pyta, Ministerstwo Finansów wyjania.
                 • 18.06.2020Tarcza antykryzysowa: Obnienie wymiaru czasu pracy a wysoko zasików
                  W zwizku z moliwoci obnienia czasu pracy pracownikom w ramach tarczy antykryzysowej wielu osobom korzystajcym ze wiadczenia opiekuczego, macierzyskiego bd chorobowego obniana jest jego wysoko. W zwizku z tym powstaje wtpliwo dotyczca zasadnoci przedmiotowego postpowania. Czy pracodawcy w zwizku z obnieniem czasu pracy pracownikom mog obnia wysoko zasiku opiekuczego, macierzyskiego bd chorobowego? - pyta posanka w interpelacji do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                  • 17.06.2020Tarcza antykryzysowa: Obnienie wymiaru czasu pracy a wysoko zasików
                   W zwizku z moliwoci obnienia czasu pracy pracownikom w ramach tarczy antykryzysowej wielu osobom korzystajcym ze wiadczenia opiekuczego, macierzyskiego bd chorobowego obniana jest jego wysoko. W zwizku z tym powstaje wtpliwo dotyczca zasadnoci przedmiotowego postpowania. Czy pracodawcy w zwizku z obnieniem czasu pracy pracownikom mog obnia wysoko zasiku opiekuczego, macierzyskiego bd chorobowego? - pyta posanka w interpelacji do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                   • 12.06.2020Upado firmy. Najpierw koszty postpowania, póniej pensje pracowników
                    Zgodnie ze znowelizowanym art. 342 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo upadociowe, diametralnie zmieni si zakres wierzytelnoci nalecych do kategorii pierwszej zaspokajania. Pozostaj w niej wycznie wierzytelnoci powstae przed ogoszeniem upadoci, takie jak przypadajce za czas przed ogoszeniem upadoci nalenoci ze stosunku pracy. Dla porównania, w reimie prawnym ustawy - Prawo upadociowe i naprawcze roszczenia pracownicze wchodziy w skad kategorii drugiej, za czas przypadajcy przed ogoszeniem upadoci - wyjanio Ministerstwo Sprawiedliwoci.
                    • 08.06.2020Tarcza 4.0 przyjta przez Sejm
                     Czasowa, zwikszona ochrona polskich firm – w momencie, w którym spady ich wyceny – przed wrogim przejciem przez inwestorów spoza UE;  osona finansowa dla samorzdów;  uatwienia dla wykonawców przetargów i zamawiajcych;  dopaty z budetu pastwa do oprocentowania kredytów bankowych dla firm;  atwiejszy dostp do wakacji kredytowych dla tych, którzy po 13 marca stracili ródo utrzymania  - takie m.in. maj by efekty kolejnej pakietowej ustawy, która zoy si na tarcz antykryzysow, która ma obroni polskie przedsibiorstwa, miejsca pracy i konsumentów przed negatywnymi skutkami COVID-19.
                     • 08.06.2020Dofinansowanie do wynagrodze pracowników za okres krótszy ni miesic
                      Dopuszczalne jest czasowe wiadczenie pracy przez pracownika objtego przestojem ekonomicznym lub czasowe przywrócenie obowizujcego danego pracownika czasu pracy w danym miesicu. Pracodawca w takim przypadku musi rozliczy si w przewidzianym w umowie terminie (tj. 30 dni od dnia zakoczenia okresu pobierania przez pracowników wiadcze) i zwróci przekazane przez WUP dofinansowanie za okres wiadczenia pracy przez pracownika objtego przestojem lub za okres, w którym pracownik wiadczy prac w nieobnionym wymiarze czasu pracy - wyjanio MPiPS.
                      • 05.06.2020Zawieszenie zakazu handlu w niedziele?
                       Na obecnym etapie jest za wczenie, by odnie si do dalej idcych propozycji zawieszenia zakazu handlu w niedziele i wita. Dokonanie oceny funkcjonowania przedmiotowej ustawy bdzie moliwe dopiero po okrelonym czasie jej penego obowizywania, zwaszcza w oparciu o analiz przestrzegania jej przepisów przez przedsibiorców wykonujcych zarobkow dziaalno handlow, dokonan przez Pastwow Inspekcj Pracy - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                       • 01.06.2020Tarcza antykryzysowa. Dofinansowanie wynagrodze  - objanienia prawne MPiPS
                        Rzecznik Maych i rednich Przedsibiorców zwróci si do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej o wydanie objanie prawnych dotyczcych wykadni art. 15g tzw. Tarczy antykryzysowej na mocy którego przedsibiorcy mog si ubiega o pomoc w formie wypaty ze rodków Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych wiadcze na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objtych przestojem ekonomicznym lub obnionym wymiarem czasu pracy oraz rodków z ww. Funduszu na opacenie skadek na ubezpieczenia spoeczne nalenych od pracodawcy od przyznanych wiadcze na ww. dofinansowanie wynagrodzenia.
                        • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
                         [Ostatnia aktualizacja - 29.05.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
                         • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
                          [Ostatnia aktualizacja - 03.06.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
                          • 28.05.2020Dofinansowanie z FGP - najwaniejsze pytania i odpowiedzi
                           Mikro, mae i rednie firmy mog stara si o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników ze rodków Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej odpowiada na najczciej zadawane pytania o ten instrument Tarczy Antykryzysowej.
                           • 27.05.2020wiadczenia postojowe - objanienia prawne MPiPS
                            Jak naley rozumie pojcie przestoju w prowadzeniu dziaalnoci? Czy wiadczenie postojowe przysuguje osobie fizycznej prowadzcej dziaalno gospodarcz jednoosobowo czy take zatrudniajcej inne osoby? Czy pojcie przychodu naley rozumie cile (jako przychód) czy jako dochód? Czy wymóg spadku przychodów o 15% dotyczy podmiotów, które nie uzyskay adnego przychodu w miesicu poprzedzajcym? - pyta we wniosku o wydanie objanie prawnych Rzecznik Maych i rednich Przedsibiorców.
                            • 27.05.2020Dofinansowanie z FGP - najwaniejsze pytania i odpowiedzi
                             Mikro, mae i rednie firmy mog stara si o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników ze rodków Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej odpowiada na najczciej zadawane pytania o ten instrument Tarczy Antykryzysowej.
                             • 26.05.2020Tarcza antykryzysowa - najwaniejsze zmiany
                              Najnowsze zmiany w ramach Tarczy Antykryzysowej przynosz liczne rozwizania korzystne m.in. dla rodzin, emerytów, osób prowadzcych dziaalno gospodarcz czy zatrudniajcych osoby niepenosprawne.
                              • 26.05.2020wiadczenia postojowe - objanienia prawne MPiPS
                               Jak naley rozumie pojcie przestoju w prowadzeniu dziaalnoci? Czy wiadczenie postojowe przysuguje osobie fizycznej prowadzcej dziaalno gospodarcz jednoosobowo czy take zatrudniajcej inne osoby? Czy pojcie przychodu naley rozumie cile (jako przychód) czy jako dochód? Czy wymóg spadku przychodów o 15% dotyczy podmiotów, które nie uzyskay adnego przychodu w miesicu poprzedzajcym? - pyta we wniosku o wydanie objanie prawnych Rzecznik Maych i rednich Przedsibiorców.
                               • 25.05.2020Tarcza antykryzysowa - najwaniejsze zmiany
                                Najnowsze zmiany w ramach Tarczy Antykryzysowej przynosz liczne rozwizania korzystne m.in. dla rodzin, emerytów, osób prowadzcych dziaalno gospodarcz czy zatrudniajcych osoby niepenosprawne.
                                • 19.05.2020Tarcza Antykryzysowa 3.0. Zmiany w zwolnieniu ze skadek ZUS
                                 Ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie dziaa osonowych w zwizku z rozprzestrzenianiem si wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875), tzw. Tarcza Antykryzysowa 3.0, wprowa szereg dziaa, których zastosowanie ma zarówno charakter dorany, jak i dugofalowy. Jedn ze zmian jest umoliwienie skorzystania ze zwolnienia z opacania skadek osobom opacajcym skadki na wasne ubezpieczenia w sytuacji, gdy ich przychód by wyszy ni 15 681 z, ale ich dochód z tej dziaalnoci w pierwszym miesicu za który skadany jest wniosek o zwolnienie nie by wyszy ni 7000 z. Zwolnieniem ze skadek objci zostali take przedsibiorcy korzystajcy z ulgi na start.
                                 • 19.05.2020Koszt pracownika na zleceniu i umowie o dzieo
                                  Zobacz, jak rozliczy pracownika zatrudnionego na podstawie umów cywilnoprawnych - zlecenie i o dzieo. Jakie poniesiesz koszty i ile pracownik otrzyma „na rk”.
                                  • 18.05.2020Zwolnienie z ZUS: Przedsibiorca i pracownicy maj prawo do wiadcze
                                   Zarówno przedsibiorca, jak i pracujce dla niego osoby zachowaj prawo do wiadcze zdrowotnych i z ubezpiecze spoecznych za okres zwolnienia ze skadek. A przedsibiorcy opacajcy skadki na wasne ubezpieczenia i osoby z nimi wspópracujce zachowuj prawo do wiadcze w razie choroby i macierzystwa jeeli byy objte dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na dzie 1 lutego 2020 r. Ponadto, obliczana przez pracodawc (patnika) podstawa opodatkowania dla celów poboru miesicznej zaliczki na podatek dochodowy nadal podlega pomniejszeniu o kwot skadek na ubezpieczenia spoeczne pobranych z wynagrodzenia pracownika - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                                   • 14.05.2020Tarcza Finansowa PFR - pytania i odpowiedzi
                                    Przedstawiamy list odpowiedzi na pytania, które mog pojawia si w odniesieniu do Programu rzdowego dotyczcego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro-, maych i rednich przedsibiorstw w zwizku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 Polsce w ramach rzdowej Tarczy Antykryzysowej.
                                    • 14.05.2020Tarcza Antykryzysowa 2.0. Zwolnienie z ZUS: Do limitu nie wlicza si modocianych
                                     Na podstawie art. 31zo ust. 6 tzw. Tarczy Antykryzysowej, liczb ubezpieczonych, która warunkuje przyznanie zwolnienia nalenoci z tytuu skadek oblicza si nie uwzgldniajc ubezpieczonych bdcych pracownikami modocianymi. Przepis ten zosta dodany ustaw z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz. U. poz. 695). Doprecyzowanie przepisów w zakresie sposobu obliczania liczby osób zgoszonych do ubezpiecze spoecznych rozwizao równie kwesti odnonie przedsibiorców, którzy zatrudniaj uczniów odbywajcych przyuczenie do zawodu - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                                     • 14.05.2020Tarcza Finansowa PFR - pytania i odpowiedzi
                                      Przedstawiamy list odpowiedzi na pytania, które mog pojawia si w odniesieniu do Programu rzdowego dotyczcego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro-, maych i rednich przedsibiorstw w zwizku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 Polsce w ramach rzdowej Tarczy Antykryzysowej.
                                      • 14.05.2020Tarcza Antykryzysowa 2.0. Zwolnienie z ZUS: Do limitu nie wlicza si modocianych
                                       Na podstawie art. 31zo ust. 6 tzw. Tarczy Antykryzysowej, liczb ubezpieczonych, która warunkuje przyznanie zwolnienia nalenoci z tytuu skadek oblicza si nie uwzgldniajc ubezpieczonych bdcych pracownikami modocianymi. Przepis ten zosta dodany ustaw z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz. U. poz. 695). Doprecyzowanie przepisów w zakresie sposobu obliczania liczby osób zgoszonych do ubezpiecze spoecznych rozwizao równie kwesti odnonie przedsibiorców, którzy zatrudniaj uczniów odbywajcych przyuczenie do zawodu - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                                       • 12.05.2020Poyczka dla mikroprzedsibiorców – odpowiedzi na najwaniejsze pytania
                                        Jednym z kluczowych elementów pakietu Tarcza Antykryzysowa jest niskooprocentowana poyczka dla mikroprzedsibiorców do 5 tys. z, z moliwoci jej umorzenia. Przedstawiamy odpowiedzi na najczciej zadawane pytania zwizane z t form pomocy dla firm.
                                        • 11.05.2020Poyczka dla mikroprzedsibiorców – odpowiedzi na najwaniejsze pytania
                                         Jednym z kluczowych elementów pakietu Tarcza Antykryzysowa jest niskooprocentowana poyczka dla mikroprzedsibiorców do 5 tys. z, z moliwoci jej umorzenia. Przedstawiamy odpowiedzi na najczciej zadawane pytania zwizane z t form pomocy dla firm.
                                         • 10.05.2020Tarcza Antykryzysowa - wsparcie z ZUS - pytania i odpowiedzi
                                          Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obcie i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu regulacji, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow. Pierwsze regulacje w tym zakresie weszy w ycie 1 kwietnia br. Kolejne obowizuj od 18 kwietnia. Wród rozwiza, które maj zapobiega skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych. Nowe przepisy to take wiele wtpliwoci co do ich stosowania. W zwizku z tym ZUS przygotowa zestaw najczciej zadawanych pyta i odpowiedzi.
                                          • 08.05.2020Tarcza Antykryzysowa - wsparcie z ZUS - pytania i odpowiedzi
                                           Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obcie i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu regulacji, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow. Pierwsze regulacje w tym zakresie weszy w ycie 1 kwietnia br. Kolejne obowizuj od 18 kwietnia. Wród rozwiza, które maj zapobiega skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych. Nowe przepisy to take wiele wtpliwoci co do ich stosowania. W zwizku z tym ZUS przygotowa zestaw najczciej zadawanych pyta i odpowiedzi.
                                           • 05.05.2020Nie kady przedsibiorca otrzyma zasiek dla bezrobotnych
                                            Przedsibiorca speniajcy warunki do opacania skadek na ubezpieczenia spoeczne na preferencyjnych warunkach moe zadeklarowa jako podstaw wymiaru skadek na te ubezpieczenia kwot wysz ni 30% minimalnego wynagrodzenia. Jeeli kwota ta odpowiadaaby co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu, to wówczas przedsibiorca bdzie zobowizany opaca za siebie skadk na Fundusz Pracy. W takim przypadku okres prowadzenia dziaalnoci podlegaby zaliczeniu do okresu uprawniajcego do zasiku dla bezrobotnych - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                                            • 04.05.2020Nie kady przedsibiorca otrzyma zasiek dla bezrobotnych
                                             Przedsibiorca speniajcy warunki do opacania skadek na ubezpieczenia spoeczne na preferencyjnych warunkach moe zadeklarowa jako podstaw wymiaru skadek na te ubezpieczenia kwot wysz ni 30% minimalnego wynagrodzenia. Jeeli kwota ta odpowiadaaby co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu, to wówczas przedsibiorca bdzie zobowizany opaca za siebie skadk na Fundusz Pracy. W takim przypadku okres prowadzenia dziaalnoci podlegaby zaliczeniu do okresu uprawniajcego do zasiku dla bezrobotnych - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                                             • 30.04.2020Tarcza Antykryzysowa 3.0. Zmiany w zwolnieniu ze skadek ZUS
                                              Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie dziaa osonowych w zwizku z rozprzestrzenianiem si wirusa SARS-CoV-2, nad któr obecnie pracuje rzd, ma wprowadzi szereg dziaa, których zastosowanie bdzie miao zarówno charakter dorany, jak i dugofalowy. Jedn z zapowiadanych zmian jest umoliwienie skorzystania ze zwolnienia z opacania skadek osobom opacajcym skadki na wasne ubezpieczenia w sytuacji, gdy ich przychód by wyszy ni 15 681 z, ale ich dochód z tej dziaalnoci w lutym 2020 r. nie by wyszy ni 7000 z. Zwolnieniem ze skadek objci zostan take przedsibiorcy korzystajcy z ulgi na start.
                                              • 30.04.2020Ponad 2,5 mln wniosków o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej
                                               Do tej pory zoono ju przeszo 2,55 mln wniosków o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej – poinformowao Ministerstwo Rozwoju. Na ochron miejsc pracy przeznaczono ponad 1,6 mld z z Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych (FGP). Z kolei na poyczki dla mikroprzedsibiorców trafio dotychczas powyej 0,8 mld z.
                                               • 29.04.2020Wsparcie dla przedsibiorców - MPiPS odpowiada na pytania
                                                Specustawa przygotowana do walki ze skutkami pandemii koronawirusa wprowadza konkretne rozwizania (m.in. dofinansowania do wynagrodze), z których mog skorzysta przedsibiorcy. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej wyjania na jak pomoc mog liczy i jak ubiega si o wsparcie.
                                                • 22.04.2020Tarcza Antykryzysowa: Pomoc dla pracujcych studentów
                                                 W przypadku osób bdcych studentami i innych osób uczcych si do lat 26, które wykonuj prac na podstawie umowy zlecenia - nie ma moliwoci skorzystania z ulg i dofinansowa skadkowych, bowiem osoby takie nie s objte ubezpieczeniami spoecznymi do ukoczenia 26 roku ycia. Mog oni korzysta natomiast z innych form pomocy, jak choby wiadczenie postojowe. Natomiast studenci bdcy pracownikami lub wykonujcy wasn dziaalno pozarolnicz (bez wzgldu na wiek) mog korzysta z wszystkich form pomocy przewidzianych w tzw. Tarczy Antykryzysowej dla pracowników i przedsibiorców.
                                                 • 21.04.2020Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS
                                                  Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obcie i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu regulacji, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow. Pierwsze regulacje w tym zakresie weszy  w ycie 1 kwietnia br. Kolejne obowizuj od 18 kwietnia. Wród rozwiza, które maj zapobiega skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.
                                                  • 21.04.2020Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS
                                                   Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obcie i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu regulacji, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow. Pierwsze regulacje w tym zakresie weszy  w ycie 1 kwietnia br. Kolejne obowizuj od 18 kwietnia. Wród rozwiza, które maj zapobiega skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 15 ] nastpna strona »