Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zakup udziałów

 • 20.08.2009Nieodpłatne zniesienie współwłasności nieruchomości obciążonej hipoteką
  Pytanie podatnika: Czy przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, wartość nieruchomości może być pomniejszona o wartość hipoteki, którą obciążona jest nieruchomość, czy też o faktyczną wartość zadłużenia z tytułu kredytu ustalona na dzień zawarcia ugody?
 • 30.07.2009Orzecznictwo podatkowe: Dwuinstancyjność postępowania podatkowego
  Z uzasadnienia: Jak wynika z treści decyzji organu I instancji oraz decyzji organu II instancji, organ odwoławczy dokonując ponownego rozpatrzenia sprawy, pominął w zupełności kwestię dodatkowego zobowiązania podatkowego ustalonego przez organ I instancji odnośnie niektórych miesięcy 2003 r., jakby nie zauważył, że organ I instancji w swojej decyzji zawarł takie orzeczenie. W związku z tym zarówno w sentencji decyzji jak i w jej uzasadnieniu nie odniósł się do tej okoliczności, nie dokonał ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego, ale także nie ustosunkował się do prawidłowości rozstrzygnięcia organu w tym zakresie i powołanych jako podstawę prawną przepisów.
 • 17.07.2009ZBP: Postawmy na obrót bezgotówkowy
  Każdy procent zastąpienia gotówki obrotem bezgotówkowym oznacza konkretne, wymierne korzyści dla budżetu państwa – przekonuje Związek Banków Polskich. Przyjęcie rozliczeń bezgotówkowych jako standardu w większości transakcji związanych z obrotem gospodarczym sprzyjałoby także ograniczaniu szarej strefy, co pośrednio przekłada się na wzrost dochodów budżetowych oraz zwiększenie jawności obrotów podmiotów gospodarczych. Koszty emisji i obsługi pieniądza gotówkowego w Polsce szacowane są przez Europejski Bank Centralny na ok. 1 proc. PKB, czyli prawie 10 mld zł.
 • 07.07.2009Orzecznictwo: Dochody z nieujawnionych źródeł - porównawcza pułapka
  Z uzasadnienia: W okresie wrzesień 1994-czerwiec 2000 r. Z. S. prowadził działalność w zakresie przewozu osób taksówką osobową opodatkowaną w formie karty podatkowej (bez zatrudniania pracowników). Dla określenia wysokości dochodu w tym okresie organy podatkowe przyjęły przychody podatników prowadzących działalność w tym samym okresie, w tej samej miejscowości opodatkowanych w formie ryczałtu ewidencjonowanego, bez zatrudniania pracowników. Nie ma żadnych racjonalnych podstaw do przyjęcia, że sam fakt opodatkowania w formie karty podatkowej gwarantował osiąganie kilkunastokrotnie większych dochodów. W takim wypadku żaden z świadczących usługi przewozu osobowego nie byłby opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego.
 • 30.06.2009Orzecznictwo: Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi
  Z uzasadnienia: Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. podniósł, iż Skarżąca nie kwestionuje istnienia stosunków handlowych z przedsiębiorstwem jej męża. Nie neguje również okoliczności przyjęcia przez organ podatkowy pierwszej instancji wykonywania świadczeń na rzecz męża na korzystniejszych warunków, aniżeli te stosowane wobec innych kontrahentów. Zdaniem organu odwoławczego okoliczność, iż stosowanie tych korzystniejszych warunków sprzedaży w stosunkach handlowych z przedsiębiorstwem męża doprowadziło do wykazania przez Skarżącą niższych dochodów, nie można było racjonalnie uzasadnić, analizując warunki umów stosowane wobec innych podmiotów.
 • 18.06.2009VAT i CIT 2009 – Konferencja w Sopocie
  Już wkrótce, w dniach 29.06.2009 – 1.07.2009 księgowi i doradcy podatkowi będą mieli okazję spotkania się na trzydniowej konferencji, poświęconej VAT i CIT w 2009, organizowanej w niebanalnym otoczeniu. Gospodarzem będzie bowiem sopocki hotel Zhong Hua, położony bezpośrednio na plaży. Lokalizacja konferencji umożliwi połączenie obowiązków i przyjemności – a zarówno pierwszych jak i drugich nie zabraknie. Otoczenie, warunki i morska atmosfera z pewnością sprzyjać będą ożywionym dyskusjom i wymianie doświadczeń. Prowadzącymi konferencję są wybitni specjaliści, wykładowcy i doradcy podatkowi, a o atrakcje popołudniowe i wieczorne dbać będą organizatorzy – Akademia Biznesu MDDP i www.podatki.biz  
 • 18.06.2009Gwarancje na zakup stoczni
  Jak poinformowało Ministerstwo Skarbu Państwa, Stichting Particulier Fonds Greenrights – inwestor, który w maju wygrał przetarg na zakup kluczowych aktywów stoczni w Gdyni i Szczecinie – otrzymał na to przedsięwzięcie finansowe gwarancje Qatar Islamic Bank oraz Qinvest LLC z siedzibą w Doha.
 • 06.05.2009Prawo do odliczenia VAT z tytułu nabycia udziału we współwłasności nieruchomości
  Pytanie podatnika: Czy Spółka A będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia udziału we współwłasności Nieruchomości od Spółki B?
 • 29.04.2009Orzecznictwo podatkowe: Opodatkowanie sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego
  Także na gruncie przepisów prawa podatkowego nie można utożsamiać przychodu ze sprzedaży całości nieruchomości lub części nieruchomości, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z przychodem ze sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego. Ustawodawca podatkowy, wskazując jako źródło przychodu odpłatne zbycie rozróżnia bowiem nieruchomość, jej część i udział w nieruchomości (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a tej ustawy). Skoro więc w przepisie dotyczącym zwolnienia przychodu ze sprzedaży wymienia jedynie nieruchomość lub jej część, to nie można uznać, iż zwolnienie to obejmuje również przychód ze sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości.
 • 24.04.2009Pierwsza państwowa spółka sprzedana na aukcji
  Ministerswo Skarbu Państwa przeprowadziło w czwartek pierwszą aukcję zbycia 100 proc. udziałów spółki państwowej. Spółkę KolTram za 96 mln zakupiły Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe Cogifer Polska, z którą o prawo zakupu rywalizowały dwie firmy – z Polski i Czech. Na sprzedaż w podobnym trybie czeka blisko 70 spółek, wiele ze 100-proc. lub większościowym udziałem Skarbu Państwa.
 • 16.03.2009Niezrealizowane koszty opracowania projektu powinny zostać ujęte w spisie z natury
  Pytanie podatnika: Czy w spisie z natury należy wykazać koszty opracowania projektu (tzn. wymienione wyżej faktury/rachunki od podmiotów, wypłacone lub postawione do dyspozycji wynagrodzenia dla osób z którymi zawarta została umowa zlecenia/o dzieło), który na dzień sporządzenia spisu nie został jeszcze odsprzedany, ponieważ nie jest zakończony?
 • 10.12.2008Największa samorządowa kolej w Europie
  Minister infrastruktury Cezary Grabarczyk i marszałkowie województw podpisali porozumienie w sprawie finansowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich. — Usamorządowienie spółki PKP Przewozy Regionalne to pierwszy w Europie przypadek, gdy duża spółka kolejowych przewozów pasażerskich przechodzi w ręce samorządów. Tym działaniem wskazujemy drogę restrukturyzacji kolei w innych krajach europejskich — powiedział szef MI.
 • 04.12.2008Orzecznictwo: Korekta podatku VAT po wniesieniu aportu
  „... skoro podatnik przy nabyciu tych towarów miał prawo do obniżenia podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego i dokonał tego, po czym prawo się to zmieniło z uwagi na zmianę przez podatnika przeznaczenia nabytych towarów, podatnik jest zobligowany do skorygowania podatku naliczonego, który został odliczony z tytułu nabycia tych towarów”.  
 • 17.10.2008Opodatkowanie środków otrzymanych z PFRON na podjęcie działalności gospodarczej
  Pytania podatnika: 1. Czy środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na podjęcie działalności gospodarczej uzyskane przez osobę niepełnosprawną w myśl przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych? 2. Czy wydatki na zakup towarów (usług), które nie będą środkami trwałymi są kosztem podatkowym, pomimo iż zakupy te zostały, sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)?
 • 06.10.2008Orzecznictwo podatkowe: Wydanie akcji jest również wydatkiem
  Wydane akcje własne stanowią zapłatę za otrzymany wkład niepieniężny, a ich wartość - stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.p. - powinna stanowić koszt uzyskania przychodu z tytułu późniejszego zbycia przedmiotu tego wkładu w formie aportu. Kosztem powinna być wartość nominalna wydanych akcji.
 • 26.09.2008Prowadzenie działalności w zakresie loterii promocyjnych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od gier
  Interpelacja nr 4045 do ministra finansów w sprawie nowelizacji ustawy o grach i zakładach wzajemnych
 • 11.09.2008Odliczenie VAT od zakupów inwestycyjnych
  Pytanie podatnika: Czy Spółka miała prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT, zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług niezbędnych do wybudowania obiektu budowlanego, którego część jest wykorzystywana na działalność zwolnioną od podatku VAT, a część na działalność opodatkowaną – w takiej części procentowej, jaką wynajmowana część nieruchomości opodatkowana podatkiem VAT pozostaje w ogólnej powierzchni wybudowanej nieruchomości?
 • 08.09.2008Tele2 dla Netii
  Netia może przejąć Tele2 Polska. W poniedziałek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na połączenie dwóch największych konkurentów Telekomunikacji Polskiej.
 • 02.09.2008Orzecznictwo: Przedwcześnie ujęte w kosztach różnice kursowe
  Wnioskiem z dnia 12 stycznia 2005 r. Jolanta P... i Jerzy P... zwrócili się o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za lata 2000-2001, załączając korektę zeznania podatkowego za 1999 r., w której uwzględniono wydatki na budowę budynku z mieszkaniami na wynajem w kwocie 424.405 zł, stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą wydatków poniesionych w 1997 r. w wysokości 539.065 zł a kwotą 114,660 zł, wynikającą z decyzji Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu z dnia 29 marca 1999 r. wydanej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1997 r. Decyzja ta została utrzymana w mocy przez Izbę Skarbową w Bydgoszczy decyzją z dnia 30 czerwca 1999 r. Skargę złożoną na tę ostatnią decyzję Naczelny Sąd Administracyjny oddalił wyrokiem z dnia 28 stycznia 2000 r., sygn. akt I SA/Gd 1508/99.
 • 29.08.2008Przejmowanie Polskiego LNG zakończy się w listopadzie
  Spółka GAZ-SYSTEM powinna stać się większościowym udziałowcem Polskiego LNG do listopada bieżącego roku. Uzgodnienia w tej sprawie zapadły podczas spotkania ministra Skarbu Państwa z zarządami PGNiG i GAZ-SYSTEM. Dzięki planowanemu przejęciu budowany gazoport w Świnoujściu pozostanie w rękach państwa.
 • 29.07.2008Zakup znaku towarowego w celu dalszej odsprzedaży
  Pytanie podatnika: Czy spółka ma możliwość dokonania zaliczenia wartości zakupionego znaku towarowego do kosztów uzyskania przychodu w momencie kiedy nastąpiła bądź nastąpi w ciągu roku od zawarcia umowy sprzedaży dalsza odsprzedaż znaku?
 • 18.07.2008Wypłata udziałów na rzecz udziałowców
  Pytania podatnika: 1. Czy można uznać, że w przypadku umorzenia udziałów lub odpłatnego ich zbycia na rzecz Spółki w celu umorzenia, przy dokonywaniu obliczenia i pobrania podatku (przy ustalaniu dochodu podatnika podlegającego opodatkowaniu), dopuszczalne jest przyjęcie przez Spółkę kosztu uzyskania przychodu po stronie podatnika, np. w wysokości wydatków na objęcie lub nabycie akcji? 2. W razie pozytywnej odpowiedzi na pyt. 1, na podstawie jakich danych należy ustalić należy koszty uzyskania przychodu z tytułu umorzenia udziałów w sytuacji, gdy dostępnym źródłem informacji na ten temat jest jedynie sam podatnik?
 • 23.06.2008Sprzedaż przedsiębiorstwa i PCC
  Pytanie podatnika: Czy transakcja sprzedaży przedsiębiorstwa X (wszystkich istotnych składników materialnych i niematerialnych) nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług u sprzedawcy, a w związku z tym będzie w całej wysokości podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych u kupującego?
 • 20.06.2008Czy wydatki związane z zakupem akcji za pośrednictwem spółek córek mogą być zaliczone do KUP spółki matki?
  Co do zasady wydatki na nabycie akcji oraz udziałów stanowią koszty uzyskania przychodów dopiero w momencie odpłatnego zbycia tych akcji lub udziałów. Jeżeli przy zakupie udziałów lub akcji podatnik korzysta z pośrednictwa swoich spółek córek, to wydatki tych spółek związane z zakupami dokonywanymi w imieniu podatnika nie mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów podatnika, jeżeli podatnik nie został nimi obciążony – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
 • 20.06.2008Wniesienie udziałów w spółce z o.o. do spółki jawnej
  Pytania podatnika: 1. Czy wniesienie przez wnioskodawcę do spółki osobowej wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w spółce z o.o. spowoduje na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powstanie przychodu u wspólnika na dzień podwyższenia wkładów w spółce jawnej? 2. Czy w przypadku, gdyby spółka osobowa dokonywała zbycia udziałów spółki z o.o. otrzymanych od wnioskodawcy (na poczet wkładu według wartości rynkowej na moment wniesienia wkładu), kosztem uzyskania przychodu ze zbycia tych udziałów spółki z o.o. będzie wartość udziału kapitałowego w spółce osobowej objętego przez wnioskodawcę („wydanego” wnioskodawcy) w zamian za ten wkład niepieniężny w postaci udziałów spółki z o.o., nie wyższa jednak od wartości rynkowej tychże udziałów spółki z o.o. na dzień ich wniesienia przez wnioskodawcę do spółki osobowej?
 • 13.06.2008Wartość początkowa firmy
  Pytanie podatnika: Czy zobowiązania przejęte w ramach aportu przedsiębiorstwa powinny zostać uwzględnione w wartości początkowej firmy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 • 30.05.2008Orzecznictwo podatkowe: Korekta podatku naliczonego
  Przepis art. 91 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) ma zastosowanie do wszystkich podatników VAT w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od nabytego i wykorzystywanego przez siebie środka trwałego, i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się to prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru.
 • 14.05.2008Amber nie przejmie stoczni
  Spółka Amber, która do 12 maja miała wyłączność na negocjacje w sprawie zakupu większościowych pakietów akcji Stoczni Gdynia i Stoczni Szczecińskiej Nowa, zrezygnowała z przejęcia obydwu zakładów. Według Ministerstwa Skarbu Państwa niedoszły inwestor oczekiwał zbyt wysokiej pomocy publicznej.
 • 28.03.20081000 pytań o podatki – Opodatkowanie PCC umów kupna-sprzedaży samochodu osobowego
  Od jakiej umowy zakupu samochodu osobowego w kraju przez osobę prywatną należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych?
 • 19.03.2008Sprzedaż udziałów w nieruchomości i PCC
  Pytania podatnika: 1. Jakiego rodzaju podatkiem (PCC lub VAT) powinna zostać opodatkowana sprzedaż udziałów w nieruchomości przez osoby prawne? 2. Jakiego rodzaju podatkiem (PCC i VAT) powinna zostać opodatkowana sprzedaż udziałów w nieruchomości przez osoby fizyczne? 3. Jeżeli sprzedaż udziałów w nieruchomości przez osoby fizyczne podlegać będzie podatkowi VAT to, czy osoby te muszą przez zawarciem umowy zarejestrować się jako podatnicy VAT oraz czy w takim przypadku nabywcy będzie przysługiwało odliczenie podatku naliczonego?
 • 05.02.2008UOKiK: Zielone światło dla przejęć
  Prezes UOKiK wydał dwie zgody na połączenie przedsiębiorstw w branży urządzeń i systemów medycznych oraz usług dla sieci elektroenergetycznych. Decyzje dotyczą przejęcia kontroli przez Baxter nad InfSolPol oraz Eltel Group Corporation nad spółką Volteon.
 • 31.01.2008Odsetki od kredytu zaciągniętego na zapłatę dywidendy stanowią KUP
  Pytanie podatnika: Czy odsetki od pożyczki (kredytu) zaciągniętej przez Podatnika i wykorzystanej w całości lub w części na wypłatę dywidendy lub wypłatę kwot należnych akcjonariuszom z tytułu obniżenia kapitału zakładowego (w drodze zmiany statutu, przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji lub przez umorzenie akcji) stanowią koszt uzyskania przychodu?
 • 16.01.2008Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (6) — Faktura z nazwą firmy, dokumentowanie wydatków współwłaścicieli
  Może się zdarzyć, że na fakturach (na kilku bądź na jednej z nich) dokumentujących zakup materiałów budowlanych na budowę prywatnego domu przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w części dotyczącej danych nabywcy sprzedawca wpisał pomyłkowo oprócz danych osobowych podatnika również nazwę jego firmy. Jeżeli faktury takie, jako dokumentujące prywatne wydatki podatnika, nie były przez niego rozliczane w ramach prowadzonej działalności, to zdecydowanie stanowią podstawę do ubiegania się o zwrot części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, i to nawet bez konieczności dokonywania stosownych korekt w zakresie danych nabywcy.
 • 11.01.2008Wydanie nieruchomości na rzecz występującego wspólnika w miejsce rekompensaty pieniężnej
  Pytanie podatnika: Czy z tytułu wydania nieruchomości w zamian za umarzanie udziały Podatnik będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych. Jeżeli tak, to czy do uwzględnienia wartości rynkowej tej nieruchomości uwzględnia się wartość długów i ciężarów ciążących na nieruchomości?
 • 18.12.2007Sukcesja podatkowa – Wniesienie przedsiębiorstw małżonków do tworzonej spółki cywilnej i skutki w podatku VAT
  Pytanie: Jakie skutki w podatku od towarów i usług wywrze wniesienie przez osoby fizyczne (małżonków) aportem odrębnych swoich przedsiębiorstw na pokrycie udziałów w nowo tworzonej spółce cywilnej?
 • 26.11.2007Akcje na kredyt
  W dzisiejszym artykule zajmiemy się skutkami podatkowymi sprzedaży akcji zakupionych za środki pozyskane z kredytów inwestycyjnych. Obecnie jest to dość popularna metoda finansowania zakupu akcji. W dużym skrócie, jeśli przewidujemy, że po jakimś czasie uda się nam sprzedać zakupione akcje z zyskiem przewyższającym koszty zaciągniętego na ten cel kredytu i koszty transakcji oraz uzyskać przy sprzedaży stopę zwrotu wyższą niż przy inwestycji w inne źródła, to zaciągnięcie kredytu na ten cel jest jak najbardziej uzasadnione i w pewnych sytuacjach może być korzystniejsze niż finansowanie zakupu akcji ze środków własnych. Oczywiście, rodzi to pytanie o skutki podatkowe nabycia jak i zbycia akcji zakupionych na kredyt.
 • 18.10.2007Wydatki na pokrycie straty w innej spółce jako koszt podatkowy
  Pytanie podatnika: Dotyczy stosowania przepisów art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością będącą komplementariuszem spółki komandytowej.
 • 25.09.2007Orzecznictwo — Zwolnienie wydatków na cele statutowe
  Wyrokiem z dnia 7 października 2004 r. sygn. akt SA/Sz 2837/02 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Zespołu E w N na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 12 listopada 2002 r. nr PB.1.23-4218/823- 86/2002 w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2001 r.
 • 10.09.2007Prywatyzacja Stoczni Gdynia — przedłużenie terminów
  Minister skarbu państwa przedłużył terminy, w jakich można zgłaszać zainteresowanie zakupem akcji oraz składać wstępne oferty nabycia udziałów w Stoczni Gdynia SA. Pierwotnie, zgodnie z ogłoszonym 10 lipca br. publicznym zaproszeniem do rokowań, terminy te miały upłynąć odpowiednio 31 sierpnia i 7 września.
 • 27.07.2007Orzecznictwo: Ulgi podatkowe — mieszkania na wynajem
  Wyrokiem z dnia 9 lutego 2005 r. (I SA/Sz 226/04) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Danuty i Krzysztofa A. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 12 lutego 2004 r., Nr PB 3.34-4117/823-66/2003, w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 r.
 • 25.07.2007Orzecznictwo: Przychód z tytułu objęcia akcji w zamian za wkład niepieniężny
  Wyrokiem z dnia 9 lutego 2005 r., sygn. akt I SA/Bd 710/04, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uchylił zaskarżoną przez Halinę i Andrzeja M. decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 18 października 2004 r., nr PB2/4117-151/04, w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r.
 • 24.07.2007Kredyt na zakup akcji na rynku pierwotnym a koszty uzyskania przychodu
  Pytanie podatnika: Czy do kosztów uzyskania przychodów może zaliczyć koszty odsetek oraz prowizji od zaciągniętego kredytu na zakup akcji na rynku pierwotnym?
 • 04.07.2007Darowizna zakładu a obowiązek korekty kosztów uzyskania przychodów
  Pytanie podatnika: Czy przekazanie synowi w formie darowizny zakładu będzie powodowało obowiązek korekty wydatków poniesionych na zakup wyposażenia, składników majątku trwałego oraz towarów handlowych?
 • 04.04.2007Najem i dzierżawa nieruchomości w pytaniach i odpowiedziach- część VI
  Pytanie: Jak opodatkować przychody z najmu nieruchomości otrzymanej w drodze spadku?
 • 16.02.2007Najem lokalu mieszkalnego będącego we współwłasności
  Pytanie podatnika: Czy dochód z tytułu najmu współwłasności mieszkania opodatkowuje się osobno u każdego ze współwłaścicieli czy tylko u tego współwłaściciela, który na mocy pisemnego porozumienia włada mieszkaniem, ponosi wszelkie koszty związane z jego utrzymaniem i dochód z najmu jest jego wyłączną własnością?
 • 01.02.2007Zakupy na aukcjach internetowych i podatek od czynności cywilnoprawnych
  Rosnące obroty na rynku e-handlu powodują, że coraz częściej musimy rozwiązywać wątpliwości związane ze stosowaniem prawa podatkowego do umów zawieranych na odległość. Szczególne miejsce ma tu handel na aukcjach internetowych, ze względu na swój społecznościowych charakter i bardzo dużą ilość transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami nie prowadzącymi działalności gospodarczej.
 • 02.01.2007Odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup akcji jako koszt uzyskania przychodu
  Pytanie podatnika: Czy kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży akcji jest zarówno prowizja, jak i odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup tych akcji pomimo, że do ostatecznego zakupu akcji wykorzystana została tylko część uzyskanego kredytu?
 • 26.10.2006Nabycie udziałów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
  Pytanie podatnika: Czy nabycie udziałów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w ten sposób, że dotychczasowi współwłaściciele nieruchomości zawierają umowę odpłatnego ustanowienia odrębnej własności 5 lokali na rzecz tylko jednego ze współwłaścicieli, a zapłata następuje poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności współwłaścicieli, spełnia przesłanki zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości aktem notarialnym z dnia 31.12.2002 r.?
 • 04.10.2006Odliczenie podatku VAT przy wykonywaniu czynności nie podlegających opodatkowaniu oraz przy wykonywaniu czynności zwolnionych od podatku
  W art. 86 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) ustawodawca zawarł ogólną zasadę dotyczącą prawa podatnika do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Otóż, najważniejszym warunkiem umożliwiającym skorzystanie przez podatnika z prawa do odliczenia podatku naliczonego od należnego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Zasada ta posiada jednak szereg wyłączeń.
 • 09.08.2006Pełna księgowość (2) – Aktywa i pasywa, sprawozdanie finansowe – co to takiego?
  Ukoronowaniem żmudnej pracy księgowych jest prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe, na które składają się: - bilans - rachunek zysków i strat - informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

« poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] następna strona »