Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

amortyzacja degresywna

 • 12.02.2020Amortyzacja programów komputerowych
  W przepisach prawa podatkowego nie ma definicji programu komputerowego czy oprogramowania. Z art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynika za, e program komputerowy stanowi utwór bdcy przedmiotem prawa autorskiego. W konsekwencji prawo korzystania z takiego programu mona uzyska poprzez nabycie:    do niego praw majtkowych,  licencji na  jego korzystanie.
  • 11.02.2020Amortyzacja programów komputerowych
   W przepisach prawa podatkowego nie ma definicji programu komputerowego czy oprogramowania. Z art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynika za, e program komputerowy stanowi utwór bdcy przedmiotem prawa autorskiego. W konsekwencji prawo korzystania z takiego programu mona uzyska poprzez nabycie:  do niego praw majtkowych,  licencji na  jego korzystanie.
   • 16.08.2019Spóka jawna: wycofanie skadników majtku z jednej spóki w celu wniesienia ich do innej
    Aporty wnoszone do spóek osobowych, niezalenie od tego jak maj posta (jednego skadnika majtku, zespou skadników majtkowych itp.) zwolnione s z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nieodpatne przekazanie uprzednio wniesionego aportu do majtku osobistego wspólnika równie jest neutralne w kontekcie podatku dochodowego od osób fizycznych.
    • 29.05.2019Amortyzacja programów komputerowych
     W przepisach prawa podatkowego nie ma definicji programu komputerowego czy oprogramowania. Z art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynika za, e program komputerowy stanowi utwór bdcy przedmiotem prawa autorskiego. W konsekwencji prawo korzystania z takiego programu mona uzyska poprzez nabycie:  do niego praw majtkowych,  licencji na  jego korzystanie.
     • 17.02.2017Metody amortyzacji w ustawie o rachunkowoci
      rodek trway stanowi skadnik rzeczowych aktywów trwaych jednostki gospodarczej, który charakteryzuje si dugim czasem uytkowania, form rzeczow oraz jest wykorzystywany na potrzeby przedsibiorstwa. Definicja rodka trwaego zawarta jest równie w ustawie o rachunkowoci. 
      • 04.10.2016Amortyzacja jako jedno z podstawowych narzdzi optymalizacji podatkowej
       Istota i znaczenie amortyzacji w planowaniu kosztw  Istot amortyzacji jest rozoenie w czasie wydatku, ktry zosta poniesiony na zakup lub wytworzenie rodka trwaego. Nakady te s zaliczane do kosztw uzyskania przychodw poszczeglnych okresw rozliczeniowych przez odpisy amortyzacyjne.
       • 31.05.2016Amortyzacja rodkw trwaych. Na czym polega metoda degresywna?
        Moliwo zastosowania degresywnej amortyzacji wprowadza przepis art. 16k ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, z pn. zm., dalej: ustawa o CIT). Zobaczmy, na czym polega ta metoda i kiedy warto z niej korzysta.
        • 30.05.2016Amortyzacja rodkw trwaych. Na czym polega metoda degresywna?
         Moliwo zastosowania degresywnej amortyzacji wprowadza przepis art. 16k ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, z pn. zm., dalej: ustawa o CIT). Zobaczmy, na czym polega ta metoda i kiedy warto z niej korzysta.
         • 09.03.2016Amortyzacja programw komputerowych
          W przepisach prawa podatkowego nie ma definicji programu komputerowego czy oprogramowania. Z art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631, z pn. zm.) wynika za, e program komputerowy stanowi utwr bdcy przedmiotem prawa autorskiego. W konsekwencji prawo korzystania z takiego programu mona uzyska poprzez nabycie:  do niego praw majtkowych,  licencji na  jego korzystanie.
          • 16.08.2013Wybr najkorzystniejszej formy amortyzacji
           To, ktra z metod amortyzacji bdzie najkorzystniejsza z podatkowego punktu widzenia zaley od rnych okolicznoci. Przed rozpoczciem amortyzacji podatnik powinien przeanalizowa to, jakie odpisy amortyzacyjne, a co za tym idzie, jakie koszty uzyskania przychodw bd dla niego optymalne.
           • 07.02.2013Amortyzacja rodkw trwaych dla celw bilansowych
            Odpisw amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje si drog systematycznego, planowego rozoenia wartoci pocztkowej rodka trwaego na ustalony okres amortyzacji. Mwi o tym art. 32 ust. 1 ustawy z 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z pn. zm.).
            • 07.01.2013Zmiana indywidualnej stawki amortyzacyjnej
             Pytanie podatnika: Wnioskodawca do amortyzacji nieruchomoci stosuje metod wynikajc z art. 22j ust. 1 pkt 4, tj. metod indywidualnych stawek nie wynikajcych z Wykazu stawek amortyzacyjnych. Czy podatnik ma prawo do obnienia zastosowanej stawki amortyzacyjnej? Czy w przypadku moliwoci obnienia stawki amortyzacyjnej podatnik bdzie mia moliwo jej pniejszego podwyszenia do pierwotnego poziomu, zastosowanego w okresie wczeniejszym?
             • 16.11.2011Amortyzacja rodka trwaego: Jednorazowy odpis a metoda degresywna
              Pytanie podatnika: Wnioskodawca wprowadzi do ewidencji rodkw trwaych d motorow o wartoci 676.321,28 z. d zostaa zakwalifikowana do grupy 7, podgrupy 77, rodzaj 770 Klasyfikacji rodkw Trwaych, tj. pozostae jednostki pywajce. W roku 2010 dokonano jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w kwocie 323.587,70 z. W latach nastpnych Wnioskodawca wybra degresywn metod amortyzacji. Czy zastosowany sposb amortyzacji (w pierwszym roku amortyzacja jednorazowa, a w kolejnych latach amortyzacja degresywna) jest prawidowy?
              • 30.07.2008Metody amortyzacji rodkw trwaych
               Zgodnie z art. 16h ust. 4 ustawy o PDOP oraz art. 22h ust. 4 ustawy o PDOF, odpisw amortyzacyjnych rodkw trwaych mona dokonywa w rwnych ratach co miesic lub co kwarta albo jednorazowo na koniec roku. Jeeli podatnik nie dokonuje odpisw miesicznych, lecz zdecyduje si na odpisy kwartalne czy roczne, powinien pamita, i suma odpisw amortyzacyjnych od rodkw trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych dokonanych w pierwszym roku podatkowym, w ktrym rodki te zostay wprowadzone do ewidencji, nie moe przekroczy wartoci tych odpisw przypadajcych za okres od wprowadzenia ich do ewidencji do koca tego roku podatkowego.
               • 08.02.2006Amortyzacja komputera i podwyszona stawka amortyzacyjna
                W ubiegym roku zakupiem i wprowadziem do ewidencji rodkw trwaych komputer. Do koca 2005 r. stosowaem stawk amortyzacyjn 30%. Czy od stycznia 2006 r. mogem zastosowa dla tego komputera podwyszon stawk amortyzacyjn odpowiedni dla rodkw trwaych poddanych szybkiemu postpowi technicznemu?
                • 22.08.2005Sposoby amortyzacji skadnikw majtku: amortyzacja liniowa i degresywna
                 Amortyzacja liniowa Poniewa wydatkw na zakup lub wytworzenie rodkw trwaych nie moemy zaliczy w koszt jednorazowo i bezporednio jeeli ich warto pocztkowa przekracza 3500 z, ustawodawca da moliwo zaliczenia ich w koszt na raty - za pomoc tzw. odpisw amortyzacyjnych. Odpisy amortyzacyjne odzwierciedlaj rwnie utrat wartoci rodka trwaego w trakcie uywania. Poniewa rodki rni si przewidywanym okresem zuycia, stosowane s dla nich rne stawki amortyzacyjne.