Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

naliczanie urlopu

 • 30.11.2018Pracowae przed 1999 r.? Zadbaj o swój kapita pocztkowy
  Kapita pocztkowy to odtworzona kwota skadek na ubezpieczenie emerytalne sprzed 1 stycznia 1999 r. Od tej daty rozpocza si reforma systemu ubezpiecze - wczeniej ZUS nie prowadzi indywidualnych kont dla ubezpieczonych, w zwizku z tym obecnie potrzebuje wielu dodatkowych danych, aby sprawdzi, ile skadek wpyno do systemu z tytuu zatrudnienia osoby, która stara si lub bdzie si staraa o emerytur. Wysoko kapitau pocztkowego ma wpyw na wysoko emerytury, i w interesie kadego przyszego emeryta jest podjcie dziaa zmierzajcych do skompletowania dokumentacji.
  • 25.08.2016Prawo pracy. Zalegy urlop wypoczynkowy do koca wrzenia
   Zgodnie z przepisami prawa pracy zalegy urlop wypoczynkowy trzeba wykorzysta do koca wrzenia. Pracodawca nie ma obowizku uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu, lecz musi udzieli mu urlopu przed kocem trzeciego kwartau.
   • 19.05.2016Na czym polega obowizek informacyjny pracodawcy?
    Interpelacja nr 2012 w sprawie formy realizacji obowizku informacyjnego przez pracodawc wzgldem pracowników.
    • 14.04.2016Urlopy wypoczynkowe do zmiany?
     Interpelacja nr 1780 w sprawie urlopów wypoczynkowych.
     • 01.02.2016Urlopy 2016. Prawo do wypoczynku i wymiar urlopu
      Pracownik podejmujcy prac po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podj prac, uzyskuje prawo do urlopu z upywem kadego miesica pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysugujcego mu po przepracowaniu roku.
      • 23.09.2015Dokumentacja pracownicza – MPiPS zmieni m.in. wzór umowy o prac
       Przepisy dotyczce zakresu prowadzenia dokumentacji w sprawach zwizanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracowników zostan dostosowane do zmian w Kodeksie pracy – wynika z projektu rozporzdzenia opublikowanego przez resort pracy i polityki spoecznej. Zmianie ulegnie m.in. wzór umowy o prac, a nowe regulacje wejd w ycie na pocztku 2016 r. 
       • 17.09.2015Zalegy urlop wypoczynkowy tylko do koca wrzenia
        Zalegy urlop wypoczynkowy trzeba wykorzysta do koca wrzenia. Pracodawca nie ma obowizku uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu, lecz musi udzieli mu urlopu przed kocem wrzenia.
        • 27.07.2015Jak wyliczy wynagrodzenie za czas urlopu?
         Pracownik otrzymuje wynagrodzenie, które skada si ze zmiennych skadników i jest wypacane 10 dnia nastpnego miesica. W lipcu pracownik wykorzystywa urlop wypoczynkowy. Czy przy ustalaniu wysokoci wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego naley bra pod uwag wynagrodzenie wypacone w okresie trzech miesicy poprzedzajcych miesic wykorzystywania urlopu, czy wynagrodzenie nabyte przez pracownika za trzy miesice poprzedzajce miesic wykorzystywania urlopu?
         • 17.07.2015Prawo do urlopu po podpisaniu kolejnej umowy
          Pracownik by zatrudniony na podstawie umowy na czas okrelony przez okres 6 miesicy. Bezporednio po jej zakoczeniu zaproponowano mu kontynuowanie zatrudnienia i podpisano kolejn umow na czas okrelony na 2 lata. Podczas trwania pierwszej umowy pracownik nie wykorzysta urlopu. Czy po zakoczeniu tej umowy pracodawca powinien wypaci ekwiwalent, czy te moe udzieli pracownikowi urlopu w czasie trwania kolejnej umowy?
          • 22.06.2015Urlopy wypoczynkowe w 2015 r. Podstawowe zasady
           Urlopu udziela si w dni, które s dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowizujcym go rozkadem czasu pracy, w wymiarze godzinowym odpowiadajcym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Zasady udzielania urlopów w 2015 roku wyjania Pastwowa Inspekcja Pracy.
           • 12.02.2015Urlop wypoczynkowy dla pracownika w 2015 r.
            Pracownik podejmujcy prac po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podj prac, uzyskuje prawo do urlopu z upywem kadego miesica pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysugujcego mu po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w kadym nastpnym roku kalendarzowym.
            • 10.11.2014Niepeny etat a wymiar urlopu wypoczynkowego
             Zatrudniam pracownika na 1/4 etatu, który pracuje 5 dni w tygodniu po 2 godziny dziennie. Wiem, e 1 dzie urlopu = 8 godzin pracy. Czy to prawda, e pracownik ten korzystajc z przysugujcych mu 7 dni urlopu (ponad 10-letni sta pracy) faktycznie bdzie móg by nieobecny w pracy przez 28 dni?
             • 18.08.2014Odwoanie pracownika z urlopu wypoczynkowego
              Zasad, wyraon w art.152 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm., dalej: k.p.) jest to, e pracownikowi przysuguje prawo do corocznego, nieprzerwanego, patnego urlopu wypoczynkowego.
              • 26.06.2014Polityka prorodzinna. Urlop dla ojca
               Wniosek o urlop ojcowski naley zoy nie póniej ni 7 dni przed jego rozpoczciem. Pracodawca nie moe odmówi ojcu udzielenia urlopu na wychowanie dziecka, nie moe go równie zwolni w trakcie trwania urlopu.
               • 29.05.2014Urlop w wymiarze proporcjonalnym. Podstawowe zasady
                Pracownik ma prawo do urlopu. Gwarantuj mu to przepisy prawa pracy. Sprawdmy, komu i w jakich sytuacjach przysuguje urlop w wymiarze proporcjonalnym.
                • 12.05.2014Wymiar urlopu pracownika na cz etatu
                 Zatrudniam pracownika na 1/4 etatu, który pracuje 5 dni w tygodniu po 2 godziny dziennie. Wiem, e 1 dzie urlopu = 8 godzin pracy. Czy to prawda, e pracownik ten korzystajc z przysugujcych mu 7 dni urlopu (ponad 10-letni sta pracy) faktycznie bdzie móg by nieobecny w pracy przez 28 dni?
                 • 14.04.2014Urlop dla pracownikw tymczasowych
                  Interpelacja nr 24651 w sprawie sposobu wyliczania nalenoci za urlop wypoczynkowy pracownikom agencji pracy tymczasowej.
                  • 31.03.2014Komu przysuguje urlop uzupeniajcy?
                   W jaki sposób naley interpretowa przepisy art. 158 Kodeksu pracy dotyczce urlopu uzupeniajcego?
                   • 24.03.2014Prawo pracy. Im wicej dzieci, tym duszy urlop?
                    Interpelacja nr 24534 w sprawie zwikszenia liczby dni wolnych od pracy dla pracowników w zalenoci od liczby posiadanych dzieci.
                    • 24.02.2014Prawo pracy 2014. Prawo do zalegego urlopu wypoczynkowego
                     Jakie s zasady wykorzystywania przez pracowników zalegego urlopu wypoczynkowego? W myl art. 161 Kodeksu pracy pracodawca jest obowizany udzieli pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyska do niego prawo. Stosownie do art. 163 k.p. urlopy powinny by udzielane zgodnie z planem urlopów.
                     • 27.01.2014Ewidencjonowanie czasu pracy
                      Ewidencj czasu pracy naley tak wypeni, aby prawidowo wypaci wynagrodzenie za prac. Poznajmy najwaniejsze zasady ewidencjonowania czasu pracy.
                      • 09.01.2014Prawo do urlopu w 2014 roku
                       Pracownik podejmujcy prac po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podj prac, uzyskuje prawo do urlopu z upywem kadego miesica pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysugujcego mu po przepracowaniu roku.
                       • 08.01.2014Okresy wliczane do stau pracy
                        Interpelacja nr 21731 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie niezaliczania okresu prowadzenia dziaalnoci gospodarczej do naliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz stau pracy