Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

połączenia spółek

 • 08.11.2011Zakupy na rzecz ZFŚS a VAT
  Pytanie podatnika: Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w przypadku zakupu przez Spółkę towarów bądź usług od osoby trzeciej na rzecz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i w całości finansowanych osobie uprawnionej ze środków ZFŚS, Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących powyższe zakupy, jak również Spółka nie ma obowiązku naliczania podatku VAT należnego przy przekazaniu tych towarów i usług na rzecz ZFŚS?
  • 22.08.2011Zakup usług doradczych a odliczenie VAT
   Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na zakup usług doradczych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem Transakcji?
   • 11.07.2011Wartość początkowa środka trwałego wykorzystywanego w innej działalności
    Wartość początkowa środka trwałego, który był wcześniej wykorzystywany do prowadzenia innej działalności gospodarczej, podatnik powinien ustalać według wartości rynkowej z dnia nabycia – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
    • 08.07.2011Samochód zamortyzowany przez męża przekazany firmie żony
     Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni wspólnie z mężem, pozostaje w ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej. Jest właścicielką samochodu osobowego, który kupiła wspólnie z mężem. Mąż Wnioskodawczyni prowadzi odrębnie działalność gospodarczą. Mąż samochód ten wprowadził do środków trwałych własnej firmy. Wyłącznie z niego korzystał i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej odliczył pełną amortyzację. Obecnie samochód ten chce przekazać nieodpłatnie Wnioskodawczyni, która chce go wprowadzić do środków trwałych swojej firmy i dalej z niego wyłącznie korzystać. Czy małżeństwo może "dwukrotnie" zamortyzować wspólnie kupiony samochód?
     • 01.07.2011Regulacje dotyczące spółek kapitałowych zostaną zliberalizowane
      Wczoraj odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych. Regulacje zawarte w projekcie zakładają liberalizację zasad łączenia się spółek kapitałowych. Zdaniem Pracodawców RP, nowe rozwiązania wpłyną pozytywnie na możliwości rozwoju przedsiębiorczości w Polsce.
      • 10.03.2011Aktualizacja danych po połączeniu spółek
       Pytanie podatnika: Który z podmiotów, uczestniczących w połączeniu (Spółka przejmująca czy Spółka przejmowana) zobowiązany będzie do aktualizacji danych poprzez ewentualne złożenie formularza NIP-2 oraz formularz VAT-Z wskutek połączenia (w szczególności do podpisania stosownych formularzy)?
       • 04.03.2011PCC: Podstawa opodatkowania oraz wysokość podatku
        Stawki podatku określone są odrębnie dla każdej czynności. Maksymalna stawka procentowa wynosi 2 proc. Podstawę opodatkowania PCC najczęściej stanowi wartość rynkowa przedmiotu czynności cywilnoprawnych, którą określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.
        • 03.03.2011Sposoby utworzenia spółki europejskiej
         Jeżeli działalność przedsiębiorców wykracza poza granice jednego państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz gdy zamierzają oni połączyć swe potencjały gospodarcze i rozwinąć się w skali europejskiej, warto rozważyć utworzenie spółki europejskiej. Spółka europejska występuje w obrocie jako spółka handlowa w formie europejskiej spółki akcyjnej. Stanowi więc ponadnarodową strukturę organizacyjną funkcjonującą w krajach członkowskich Unii Europejskiej, obok krajowych podmiotów prawa handlowego. Na gruncie ustawodastw krajów członkowskich UE winna być więc traktowana jak spółka akcyjna, utworzona zgodnie z przepisami krajowymi.
         • 23.02.2011Wydatki na podwyższenie kapitału nie mogą być kosztem
          Tylko wydatki związane z emisją nowych akcji, bez których nie jest możliwe podwyższenie przez spółkę akcyjną kapitału zakładowego, nie są kosztami uzyskania przychodów, stosownie do reguł wyrażonych w treści art. 12 ust. 4 pkt 4 i art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Do tego rodzaju wydatków niewątpliwie należy zaliczyć opłaty notarialne, sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych, a w przypadku podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji będących przedmiotem oferty publicznej objętych prospektem emisyjnym dodatkowo ponoszone w związku z tym opłaty giełdowe, koszty druku dokumentów akcyjnych, koszty sporządzenia, drukowania oraz dystrybucji prospektu emisyjnego lub jego skróconej wersji oraz koszty oferowania papierów wartościowych - orzekł w uchwale Naczelny Sąd Administracyjny.
          • 16.02.2011WSA: Prawo do odliczenia VAT przez spółkę przejmującą nie zależy od korekty faktur
           Z uzasadnienia: Określenie w fakturze jako nabywcy spółki przejętej, nie wyłącza praw spółki przejmującej do odliczenia podatku naliczanego z takiej faktury, bowiem decydują o tym uprawnieniu okoliczności faktyczne zdarzenia gospodarczego, które odzwierciedla faktura a więc - dokonanie sprzedaży, data tej sprzedaży, data wystawienia faktury ale przede wszystkim data przekształcenia prawnego podmiotu umowy sprzedaży. Zatem, spółce przejmującej przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o naliczony od faktur VAT wystawionych na spółki przejmowane po dniu połączenia spółek bez obowiązku korygowania danych nabywcy usługi, towaru. Warunkiem koniecznym do skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie jest wystawienie w takim przypadku not korygujących na dane nabywcy usługi, towaru.
           • 25.11.2010Litewskie spółki na polską giełdę
            Możliwość notowania litewskich spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie otwiera porozumienie zawarte pomiędzy Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) a Centralnym Depozytem Papierów Wartościowych Litwy (LCVPD). Przewiduje ono utworzenie połączenia operacyjnego z litewskim rynkiem, co pozwoli na rozliczanie i rozrachunek transakcji zawieranych na akcjach tamtejszych spółek, które będą notowane na GPW.  
            • 24.11.2010Wydatki poniesione na utworzenie lub powiększenie kapitału a KUP
             Wydatki poniesione w związku z utworzeniem lub powiększeniem kapitału zakładowego spółki kapitałowej nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych ponieważ przychody otrzymane na utworzenie lub powiększenie tego kapitału zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie są zaliczane do przychodów, a jak mowa w art. 7 ust. 2 i art. 15 ust. 1 tej ustawy wydatki te są ponoszone w celu utworzenia lub powiększenia samego źródła przychodów, natomiast ani bezpośrednio ani pośrednio nie służą celowi jakim jest osiągnięcie przychodu podatkowego - orzekł Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie.
             • 15.11.2010MF: Polski system podatkowy jest przyjazny do prowadzenia działalności
              Interpelacja nr 18112 do ministra finansów w sprawie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
              • 26.10.2010Ustalenie roku podatkowego w przypadku niedochowania terminu zawiadomienia
               Pytanie podatnika: Z uwagi na datę podjęcia Uchwały, tj. 11 lutego 2010 r., niemożliwym było dochowanie terminu zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zmianie roku podatkowego, tak aby zmiana była skuteczna od roku podatkowego rozpoczętego w dniu 1 stycznia 2010 r. W konsekwencji. Spółka, zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dokona, najpóźniej w terminie do 30 stycznia 2011 r., zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zmianie roku podatkowego. Czy Spółka postąpi prawidłowo, jeżeli zakończy rok podatkowy rozpoczęty w dniu 1 stycznia 2011 r. w dniu 30 czerwca 2011 r. w związku z zamknięciem ksiąg rachunkowych na dzień 30 czerwca 2011 r.?
               • 20.10.2010Na koniec roku trzeba przeprowadzić inwentaryzację
                Ustawa o rachunkowości w art. 26 wskazuje, że jednostki gospodarcze mają obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji na ostatni dzień każdego roku obrotowego. Czas ten zbliża się nieubłaganie, warto zatem poznać podstawowe zasady inwentaryzacji.
                • 18.10.2010WSA: Nie ma obowiązku kontynuacji amortyzacji po rozwiązaniu spółki jawnej
                 Z uzasadnienia: Likwidacja spółki jawnej prowadzi do zakończenia jej bytu prawnego, a fakt iż pozostały po niej majątek przypada do podziału wspólnikom tejże spółki, nie świadczy ani o faktycznej kontynuacji jej działalności ani o zmianie formy prawej tejże działalności. Związek o charakterze funkcjonalnym, jaki dostrzega organ podatkowy pomiędzy odpisami amortyzacyjnymi dokonywanymi przez spółkę a jednoosobową działalnością podatnika prowadzona przy wykorzystaniu przejętych od spółki środków trwałych nie odpowiada żadnej z przesłanek z art. 22g ust. 12 i 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obligujących podatnika do kontynuowania rozpoczętej przez poprzednika amortyzacji środka trwałego.
                 • 14.10.2010W 2011 r. zmaleją korzyści z jednorazowej amortyzacji
                  Maksymalna wysokość jednorazowego odpisu wynosi w 2010 r. 422 000 zł, jednak w przyszłym roku będzie ona o wiele mniejsza i będzie wynosić tylko 197 000 zł. Ma to związek z końcem okresu obowiązywania przepisów przejściowych, wprowadzonych ustawą z 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 69, poz. 587). Zgodnie z ich brzmieniem w latach podatkowych rozpoczynających się w 2009 i 2010 r. obowiązuje wyższa kwota limitu jednorazowego odpisu amortyzacyjnego wynosząca 100 000 euro. Zatem od 1 stycznia 2011 r. limit ten, zgodnie z art. 22k ust. 1 ustawy o PIT (odpowiednio art. 16k ust. 7 ustawy o CIT) ponownie wyniesie 50 000 euro.
                  • 08.10.2010Zmiany w PIT: Nowe regulacje dot. opodatkowania wspólnika spółki osobowej
                   Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej projekt ustawy, który ma na celu m.in. doprecyzowanie zasad opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez podatników podatku dochodowego z tytułu udziału w spółkach niebędących osobami prawnymi. Projektowane zmiany w ustawie PIT eliminują problemy interpretacyjne związane z brakiem precyzyjnych przepisów regulujących te zasady, a które wynikają w głównej mierze z różnego statusu własnościowego majątku spółek osobowych (w spółkach cywilnych właścicielami „majątku spółki” są wspólnicy spółki, natomiast w spółkach osobowych prawa handlowego właścicielem tego majątku jest spółka), a także braku podmiotowości podatkowej tych spółek przy jednoczesnym posiadaniu przez spółki osobowe prawa handlowego podmiotowości na gruncie prawa cywilnego.
                   • 07.09.2010Wydatki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego a koszty podatkowe
                    Wydatki poniesione przez spółkę w postaci opłat notarialnych, kosztów sądowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz kosztów ewentualnych usług prawnych i doradczych nie mogły być uznane za koszty uzyskania przychodu, ponieważ były one bezpośrednio związane z otrzymaniem przychodu na podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                    • 30.08.2010Znaku towarowego w rejestracji nie można amortyzować
                     Zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem amortyzacji podatkowej nie może być znak towarowy i korzystanie ze znaku towarowego, na który nie zostało udzielone prawo ochronne w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
                     • 16.08.2010Giełda: Pierwsza bułgarska spółka na GPW
                      Pierwsza spółka z Bułgarii – Intercapital Property Development – zadebiutowała na rynku NewConnect warszawskiej giełdy. To efekt uruchomienia w lutym br. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych operacyjnego połączenia z bułgarskim rynkiem. Pozwala ono na rozliczanie i rozrachunek transakcji zawieranych na akcjach tamtejszych spółek notowanych w Warszawie, umożliwia też inne operacje na papierach zagranicznego emitenta.
                      • 05.08.2010Ogólna charakterystyka przekształceń spółek prawa handlowego
                       W ramach przekształcenia spółek można wyróżnić trzy podstawowe fazy obejmujące poszczególne grupy czynności zmierzających do realizacji celu przekształcenia. Faza pierwsza, określana jako menedżerska, obejmuje podejmowane przy aktywnym udziale wspólników czynności przygotowawcze, tj. sporządzenie planu przekształcenia wraz z załącznikami (art. 557–558 Kodeksu spółek handlowych, dalej: K.s.h.), poddanie planu badaniu biegłych rewidentów (art. 559 K.s.h.) oraz zawiadomienie wspólników o zamiarze przekształcenia (art. 560 K.s.h.).
                       • 02.08.2010Orzecznictwo: Decyzja o odpowiedzialności podatkowej w przypadku spółki cywilnej
                        Wadliwą jest decyzja o odpowiedzialności podatkowej za zaległości podatkowe z tytułu podatku od towarów i usług spółki cywilnej wydana w stosunku do jednego z byłych (dwóch) wspólników, niezawierająca w rozstrzygnięciu (sentencji) określenia wielkości zobowiązania podatkowego nieistniejącej spółki, oraz solidarnego charakteru tej odpowiedzialności z drugim wspólnikiem określonym co do tożsamości (nie jest w tym zakresie wystarczające zawarcie w uzasadnieniu takiej decyzji ogólnego stwierdzenia o solidarnym charakterze określonej odpowiedzialności, bez sprecyzowania w rozstrzygnięciu decyzji solidarnego charakteru danej odpowiedzialności oraz określenia wszystkich podmiotów, na których ciąży solidarnie ta odpowiedzialność); jedynie bowiem tak sformułowana decyzja, określająca pełny krąg solidarnie zobowiązanych wspólników za daną zaległość podatkową spółki, stanowi dla nich ewentualną podstawę do wystąpienia z roszczeniami regresywnymi w sytuacji, gdy organ podatkowy skieruje egzekucję jedynie do niektórych z nich.
                        • 28.04.2010Orzecznictwo: Zlikwidowana spółka cywilna ma prawo do zwrotu VAT
                         Z uzasadnienia: Dla potrzeb wykreowania obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu likwidacji działalności gospodarczej przyjmuje się, że spółka cywilna - pomimo jej formalnej likwidacji - zachowuje status podatnika w stosunku do zobowiązań podatkowych powstałych, gdy spółka cywilna nie jest już podatnikiem. Skoro tak, to tym bardziej należy dopuścić możliwość rozliczenia podatku od towarów i usług za okres prowadzonej przez spółkę cywilną działalności.
                         • 22.03.2010Orzecznictwo: Odpowiedzialność wspólnika zlikwidowanej spółki cywilnej za zaległości w VAT
                          W świetle art. 115 § 1-5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa określenie wysokości zobowiązania rozwiązanej spółki cywilnej z tytułu podatku od towarów i usług może nastąpić tylko w postępowaniu o odpowiedzialności osób trzecich, w którym uczestniczą wszyscy byli wspólnicy spółki cywilnej, a postępowanie to dotyczące odpowiedzialności poszczególnych wspólników za zobowiązania nieistniejącej spółki, powinno być uwieńczone wydaniem decyzji na podstawie tych przepisów oraz art. 108 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa o odpowiedzialności solidarnej wskazanych z imienia i nazwiska byłych wspólników za - określone co do wielkości za dany okres rozliczeniowy - zaległości podatkowe rozwiązanej spółki cywilnej.
                          • 15.12.2009Mniej obowiązków podczas zawieszenia działalności
                           3 grudnia br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk 2566). Celem nowelizacji jest ograniczenie obowiązków przedsiębiorców w okresie zawieszenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca zawieszający działalność gospodarczą ma być zwolniony ze wszystkich dokumentacyjnych i sprawozdawczych obowiązków (zamknięcia ksiąg rachunkowych, przeprowadzenia inwentaryzacji), które nie są konieczne dla ustalenia jego zobowiązań wobec państwa lub osób prywatnych. Ponadto zgodnie z propozycją zmian w Kodeksie spółek handlowych można będzie – na podstawie uchwały wspólników (albo uchwały walnego zgromadzenia) – nie przeprowadzać zwyczajnego zgromadzenia (albo zwyczajnego walnego zgromadzenia wspólników) w spółce za rok obrotowy, w którym działalność spółki była zawieszona i nie doszło do zamknięcia ksiąg rachunkowych.
                           • 20.10.2009Orzecznictwo: Wydatki na konsolidację spółek a KUP 
                            Z uzasadnienia: W orzecznictwie sądowoadministracyjnym, zapadłym w związku z różnymi możliwymi sposobami wykładni sformułowania "koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów", ukształtował się pogląd, zgodnie z którym podatnik ma możliwość odliczenia od przychodów kosztów ich uzyskania pod warunkiem, że mają one związek z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma, bądź może mieć, wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Ujmując rzecz ogólnie, podatnik winien wykazać istnienie (bezpośredniego lub pośredniego) związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesionym wydatkiem a uzyskanym lub potencjalnym (zamierzonym) przychodem.
                            • 31.07.2009Spółki Grupy PKP do prywatyzacji
                             Minister infrastruktury Cezary Grabarczyk zapowiedział, że w przyszłym roku zostanie przeprowadzona prywatyzacja spółki PKP Intercity. Zdaniem prezesa PKP SA w ciągu dwóch kolejnych lat powinna nastąpić sprzedaż akcji PKP Cargo oraz innych pomniejszych spółek Grupy.
                             • 29.07.2009Podatek PCC zależy od rodzaju łączących się spółek
                              Interpelacja nr 10121 do ministra finansów w sprawie prawidłowego opodatkowania transakcji połączenia firm
                              • 09.03.2009Pakiet na rzecz rozwoju przedsiębiorczości poprawi warunki wykonywania działalności gospodarczej w Polsce
                               Interpelacja nr 7050 do ministra gospodarki w sprawie prac nad nowelizacją ustawy o rzemiośle
                               • 13.02.2009Przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych
                                Zgodnie z regulacją art. 7 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ostat. zm. Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1316; dalej: updp) przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest dochód, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Natomiast w niektórych przypadkach, o których będzie mowa niżej, przedmiotem opodatkowania jest również przychód. Przedmiotem opodatkowania są zatem wszelkie dochody uzyskiwane przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, bez względu na źródło pochodzenia tych dochodów.
                                • 22.01.2009Obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych
                                 Zakres obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych ustawodawca unormował w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ostat. zm. Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1316; dalej: updop).
                                 • 28.11.2008Kara za samowolne przejęcie
                                  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył 40 tys. zł kary na producenta i dystrybutora mięsa drobiowego Sadrob za dokonanie koncentracji bez uzyskania wcześniejszej zgody prezes UOKiK-u.
                                  • 28.11.2008MPiPS: Nie będzie likwidacji urlopu na żądanie
                                   Interpelacja nr 4842 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmian w ustawie Kodeks pracy
                                   • 04.11.2008Nabycie akcji własnych celem ich umorzenia a obowiązki płatnika
                                    Pytania podatnika: 1. Czy w analizowanym stanie faktycznym zostaną spełnione warunki do objęcia wypłaty przychodów z umorzenia akcji M-P z 19% podatku u źródła na podstawie art. 22 ust. 4 i 4a ustawy o pdop. W szczególności, czy będzie spełniony: a. warunek utrzymywania minimalnej ilości akcji? b. warunek nieprzerwanego posiadania przez okres dwóch lat akcji spółki wypłacającej należności? 2. Czy w związku z powyższym na spółce będą ciążyły obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób prawnych od przychodu osiągniętego przez E z tytułu umorzenia akcji, w przypadku gdy E udokumentuje swoją rezydencję podatkową certyfikatem rezydencji.
                                    • 06.10.2008Orzecznictwo podatkowe: Wydanie akcji jest również wydatkiem
                                     Wydane akcje własne stanowią zapłatę za otrzymany wkład niepieniężny, a ich wartość - stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.p. - powinna stanowić koszt uzyskania przychodu z tytułu późniejszego zbycia przedmiotu tego wkładu w formie aportu. Kosztem powinna być wartość nominalna wydanych akcji.
                                     • 24.09.2008Kodeks spółek handlowych: Wzmocnienie słabszych akcjonariuszy
                                      Ułatwienia dla akcjonariuszy spółek publicznych w wykonywaniu praw korporacyjnych przewiduje projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowym. Nowe prawo zmniejsza ponadto obciążenia administracyjne i finansowe podczas łączenia i podziału spółek kapitałowych oraz wprowadza korzystne dla przedsiębiorców rozwiązania, których celem jest poprawa funkcjonowania spółek.
                                      • 09.09.2008Skutki podatkowe przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej
                                       Zapytanie nr 223 do ministra finansów w sprawie skutków podatkowych przekształcenia formy prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców będących beneficjentami Programu Operacyjnego ˝Kapitał ludzki˝
                                       • 13.08.2008Wartość początkowa majątku wniesionego do spółki
                                        Interpelacja nr 3188 do ministra finansów w sprawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
                                        • 12.08.2008Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową
                                         Pytanie podatnika: 1. Czy w wyniku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową powstanie u wspólnika spółki z o.o. przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu przeniesienia składników majątkowych spółki z o.o. do spółki komandytowej? 2. Czy w wyniku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową powstanie u wspólnika spółki z o.o. przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu pozostałego w spółce z o.o. niepodzielnego zysku z łat ubiegłych, który stanie się składnikiem majątku spółki komandytowej?
                                         • 30.07.2008Metody amortyzacji środków trwałych
                                          Zgodnie z art. 16h ust. 4 ustawy o PDOP oraz art. 22h ust. 4 ustawy o PDOF, odpisów amortyzacyjnych środków trwałych można dokonywać w równych ratach co miesiąc lub co kwartał albo jednorazowo na koniec roku. Jeżeli podatnik nie dokonuje odpisów miesięcznych, lecz zdecyduje się na odpisy kwartalne czy roczne, powinien pamiętać, iż suma odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonanych w pierwszym roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, nie może przekroczyć wartości tych odpisów przypadających za okres od wprowadzenia ich do ewidencji do końca tego roku podatkowego.
                                          • 06.06.2008Zasady amortyzowania w samodzielnej działalności gospodarczej tych samych środków trwałych amortyzowanych uprzednio w spółce cywilnej
                                           Podatnik, który najpierw amortyzował środki trwałe w ramach spółki cywilnej, później natomiast te same środki trwałe amortyzuje, prowadząc działalność gospodarczą w innej formie (samodzielnie), powinien w świetle art. 22g ust. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kontynuować amortyzację z uwzględnieniem dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych oraz udziału podatnika we własności każdego ze środków trwałych — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
                                           • 13.05.2008Połączenie towarzystw emerytalnych
                                            Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na połączenie AEGON Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA i Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Skarbiec–Emerytura SA. KNF uznała, że połączenie może przynieść korzyści dla członków obydwu otwartych funduszy emerytalnych.
                                            • 25.04.2008Prawa związkowców w spółkach transgranicznych
                                             Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny przyjęła uchwałę Senatu w sprawie ustawy dotyczącej uczestnictwa pracowników w podejmowaniu decyzji w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia firm. Przyjęcie powyższej uchwały jest korzystne dla pracodawców, gdyż ogranicza uprawnienia związków zawodowych w spółce – ocenia PKPP Lewiatan.
                                             • 25.04.2008Obowiązek ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej przez następcę prawnego
                                              Pytanie podatnika: Czy z dniem połączenia jednostka przejmująca, niezobowiązana dotychczas do instalacji kas rejestrujących ze względu na zwolnienie przedmiotowe z uwagi na strukturę obrotów, zobowiązana będzie do jej instalacji z powodu włączenia do niej innej jednostki, która w przeszłości utraciła prawo do takiego zwolnienia ze względu na swoją strukturę obrotów?
                                              • 08.02.2008KPP: Związkowcy niesłusznie uprzywilejowani
                                               Ograniczenie prawa udziału w konsultacjach poprzedzających transgraniczne połączenie spółek do pracowników należących do związków zawodowych to przejaw dyskryminacji osób niezrzeszonych – uważa Konfederacja Pracodawców Polskich i protestuje przeciwko zawierającemu takie rozwiązania projektowi ustawy w sprawie łączenia się firm w Unii Europejskiej.
                                               • 13.12.2007Sukcesja podatkowa (2) - Następstwo prawne przy łączeniu się i podziale osób prawnych
                                                Następstwo prawne związane z łączeniem się, w wyniku którego powstaje nowa osoba prawna zostało uregulowane w art. 93 Ordynacji Podatkowej (dalej: Ordynacji), zgodnie z którym osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się osób prawnych, osobowych spółek handlowych, osobowych i kapitałowych spółek handlowych wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie innej osoby prawnej (osób prawnych) a także osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych).
                                                • 30.10.2007Ponadnarodowe fuzje — uprawnienia pracowników
                                                 Rząd przyjął projekt ustawy o uczestnictwie pracowników we władzach spółki powstałej w wyniku transgranicznego połączenia firm. Jeśli nowe prawo zostanie przyjęte, pozwoli zatrudnionym zarówno brać udział w wyborze rady nadzorczej, jak i delegować do niej swoich przedstawicieli.
                                                 • 19.10.2007Prywatyzacja w Polsce potrwa 171 lat?
                                                  Jeśli utrzyma się tempo prywatyzacji z ostatnich 24 miesięcy, ostatnie państwowe przedsiębiorstwo przejdzie w prywatne ręce w... 2178 r. - przewidują autorzy "Raportu o konsekwencjach zablokowania prywatyzacji w latach 2006 – 2007". Dokument opracowali ekonomiści Forum Obywatelskiego Rozwoju, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan i Forum Rozwoju Edukacji Ekonomicznej.
                                                  • 16.10.2007Zmiany w Kodeksie spółek handlowych
                                                   Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych to kolejna ustawa, która czeka na rozpatrzenie przez nowy Sejm. We wtorek, na wniosek ministra sprawiedliwości, została przyjęta przez Radę Ministrów.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] następna strona »