Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

amortyzacja liniowa

 • 19.09.2019Amortyzacja znaków towarowych
  Pojcie znaków towarowych jest zdefiniowane w ustawie z 30 czerwca 2000 r. – Prawo wasnoci przemysowej (dalej: p.w.p.). I tak, zgodnie z art. 120 tej ustawy, znakiem towarowym moe by kade oznaczenie umoliwiajce odrónienie towarów jednego przedsibiorstwa od towarów innego przedsibiorstwa. Znakiem towarowym moe by w szczególnoci wyraz, wcznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym ksztat towaru lub opakowania, a take dwik. Jednoczenie, ilekro w ustawie jest mowa o znakach towarowych – rozumie si przez to take znaki usugowe. W konsekwencji przepisy dotyczce znaków towarowych odnosz si take do znaków usugowych, czyli oznacze, które nadaj si do odrónienia usug jednego przedsibiorstwa od usug innego przedsibiorstwa.
  • 18.09.2019Amortyzacja znaków towarowych
   Pojcie znaków towarowych jest zdefiniowane w ustawie z 30 czerwca 2000 r. – Prawo wasnoci przemysowej (dalej: p.w.p.). I tak, zgodnie z art. 120 tej ustawy, znakiem towarowym moe by kade oznaczenie umoliwiajce odrónienie towarów jednego przedsibiorstwa od towarów innego przedsibiorstwa. Znakiem towarowym moe by w szczególnoci wyraz, wcznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym ksztat towaru lub opakowania, a take dwik. Jednoczenie, ilekro w ustawie jest mowa o znakach towarowych – rozumie si przez to take znaki usugowe. W konsekwencji przepisy dotyczce znaków towarowych odnosz si take do znaków usugowych, czyli oznacze, które nadaj si do odrónienia usug jednego przedsibiorstwa od usug innego przedsibiorstwa.
   • 16.08.2019Spóka jawna: wycofanie skadników majtku z jednej spóki w celu wniesienia ich do innej
    Aporty wnoszone do spóek osobowych, niezalenie od tego jak maj posta (jednego skadnika majtku, zespou skadników majtkowych itp.) zwolnione s z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nieodpatne przekazanie uprzednio wniesionego aportu do majtku osobistego wspólnika równie jest neutralne w kontekcie podatku dochodowego od osób fizycznych.
    • 12.12.2017Podatki 2018: Podatek od rodków trwaych powyej 10 mln z
     Od pocztku przyszego roku zacznie obowizywa nowy podatek, który bdzie dotyczy wacicieli rodków trwaych w postaci nieruchomoci komercyjnych, tj. budynków handlowo-usugowych oraz budynków biurowych. Miesiczny podatek w wysokoci 0,035% bdzie pobierany od wartoci pocztkowej rodka trwaego ustalanej na pierwszy dzie kadego miesica, a pomniejszonej o 10 mln z. Podatek ten wprowadza tzw. dua nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych (Dz. U. poz. 2175).
     • 23.02.2017Czy w trakcie amortyzacji mona zmieni stawk?
      Przepisy podatkowe wskazuj, e amortyzacji dokonuje si w oparciu o jedn metod. Zgodnie z przepisami ustawy o PIT podatnicy wybieraj jedn z metod amortyzacji okrelonych w art. 22i–22k dla poszczególnych rodków trwaych przed rozpoczciem ich amortyzacji. Warto pamita, e wybran metod stosuje si do penego zamortyzowania danego rodka trwaego. Mówi o tym art. 22h ust. 2 ustawy o PIT.
      • 17.02.2017Metody amortyzacji w ustawie o rachunkowoci
       rodek trway stanowi skadnik rzeczowych aktywów trwaych jednostki gospodarczej, który charakteryzuje si dugim czasem uytkowania, form rzeczow oraz jest wykorzystywany na potrzeby przedsibiorstwa. Definicja rodka trwaego zawarta jest równie w ustawie o rachunkowoci. 
       • 04.10.2016Amortyzacja jako jedno z podstawowych narzdzi optymalizacji podatkowej
        Istota i znaczenie amortyzacji w planowaniu kosztw  Istot amortyzacji jest rozoenie w czasie wydatku, ktry zosta poniesiony na zakup lub wytworzenie rodka trwaego. Nakady te s zaliczane do kosztw uzyskania przychodw poszczeglnych okresw rozliczeniowych przez odpisy amortyzacyjne.
        • 16.03.2016Amortyzacja znakw towarowych
         Pojcie znakw towarowych jest zdefiniowane w ustawie z 30 czerwca 2000 r. – Prawo wasnoci przemysowej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1410, z pn. zm.; dalej: p.w.p.). I tak, zgodnie z art. 120 tej ustawy, znakiem towarowym moe by kade oznaczenie, ktre mona przedstawi w sposb graficzny, jeeli oznaczenie takie nadaje si do odrnienia towarw jednego przedsibiorstwa od towarw innego przedsibiorstwa. Znakiem towarowym moe by w szczeglnoci wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a take melodia lub inny sygna dwikowy. Jednoczenie, ilekro w ustawie jest mowa o znakach towarowych – rozumie si przez to take znaki usugowe. W konsekwencji przepisy dotyczce znakw towarowych odnosz si take do znakw usugowych, czyli oznacze, ktre nadaj si do odrnienia usug jednego przedsibiorstwa od usug innego przedsibiorstwa.
         • 24.02.2016Obnienie stawek amortyzacyjnych dla samochodw osobowych
          Pytanie podatnika: Czy na podstawie art. 16i ust. 5 ustawy o CIT moliwe jest obnienie stawki amortyzacyjnej w odniesieniu do nabywanych w przyszoci Samochodw do dowolnej wysokoci, w tym take do poziomu bliskiego zeru, lecz wyszej od stawki 0%, zgodnie z terminami przewidzianymi w art. 16i ust. 5?
          • 12.02.2016Zmiana stawki w trakcie trwania amortyzacji
           Amortyzacji dokonuje si wedug jednej metody. Zgodnie z przepisami ustawy o PIT podatnicy wybieraj jedn z metod amortyzacji okrelonych w art. 22i–22k dla poszczeglnych rodkw trwaych przed rozpoczciem ich amortyzacji. Warto pamita, e wybran metod stosuje si do penego zamortyzowania danego rodka trwaego. Mwi o tym art. 22h ust. 2 ustawy o PIT.
           • 11.02.2016Zmiana stawki w trakcie trwania amortyzacji
            Amortyzacji dokonuje si wedug jednej metody. Zgodnie z przepisami ustawy o PIT podatnicy wybieraj jedn z metod amortyzacji okrelonych w art. 22i–22k dla poszczeglnych rodkw trwaych przed rozpoczciem ich amortyzacji. Warto pamita, e wybran metod stosuje si do penego zamortyzowania danego rodka trwaego. Mwi o tym art. 22h ust. 2 ustawy o PIT.
            • 22.07.2015Korekta odpisw amortyzacyjnych w wyniku bdu ksigowej
             Pytanie podatnika: Czy spka w zwizku z dziaaniem ksigowej wbrew woli spki ma prawo do zmiany stawki amortyzacyjnej na ustalan indywidualnie w wysokoci 10% poprzez skorygowanie dokonanych ju odpisw amortyzacyjnych od momentu wprowadzenia budynku do ewidencji rodkw trwaych spki?
             • 06.02.2015Amortyzacja rodkw trwaych wedug stawki 0%
              Podatnik moe obnia stawki amortyzacyjne dla rodkw trwaych wykorzystywanych w dziaalnoci gospodarczej, od ktrych dokonuje odpisw przy zastosowaniu tzw. metody liniowej. Sprawdmy, czy stawki amortyzacyjne mog by obnione nawet do poziomu 0%? Takie pytanie byo przedmiotem odpowiedzi Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 28 stycznia 2015 r., nr IBPBI/1/423-66/14/ZK.
              • 05.02.2015Amortyzacja rodkw trwaych wedug stawki 0%
               Podatnik moe obnia stawki amortyzacyjne dla rodkw trwaych wykorzystywanych w dziaalnoci gospodarczej, od ktrych dokonuje odpisw przy zastosowaniu tzw. metody liniowej. Sprawdmy, czy stawki amortyzacyjne mog by obnione nawet do poziomu 0%?
               • 10.10.2014Wydatki na samochd w kosztach przy braku ewidencji przebiegu pojazdu
                Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca od 1 kwietnia 2014 r. nie prowadzc ewidencji pojazdw ma prawo zalicza do kosztw uzyskania przychodu naliczone odpisy amortyzacyjne od opisanych powyej samochodw osobowych oraz wszelkie wydatki eksploatacyjne, w tym te na paliwo, zwizane z uytkowaniem przez Wnioskodawc przy prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej opisanych samochodw osobowych?
                • 29.08.2013Amortyzacja liniowa – podstawowe zasady
                 Amortyzacja liniowa polega na tym, e odpisw amortyzacyjnych od rodkw trwaych, z zastrzeeniem art. 16j-16 ustawy o CIT, dokonuje si przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych okrelonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych.
                 • 17.05.2013Wybr metody amortyzacji przy ryczacie od przychodw ewidencjonowanych
                  Podstaw opodatkowania zryczatowanym podatkiem dochodowym jest przychd. Co do zasady podatnik nie ma prawa pomniejszania przychodu o poniesione koszty jego uzyskania (w tym o odpisy amortyzacyjne). Moe on uwzgldni jedynie niektre wydatki, np. skadki na ubezpieczenie spoeczne podatnika i osb z nim wsppracujcych czy koszty uytkowania internetu (do wysokoci 760 z).
                  • 07.02.2013Amortyzacja rodkw trwaych dla celw bilansowych
                   Odpisw amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje si drog systematycznego, planowego rozoenia wartoci pocztkowej rodka trwaego na ustalony okres amortyzacji. Mwi o tym art. 32 ust. 1 ustawy z 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z pn. zm.).
                   • 07.01.2013Zmiana indywidualnej stawki amortyzacyjnej
                    Pytanie podatnika: Wnioskodawca do amortyzacji nieruchomoci stosuje metod wynikajc z art. 22j ust. 1 pkt 4, tj. metod indywidualnych stawek nie wynikajcych z Wykazu stawek amortyzacyjnych. Czy podatnik ma prawo do obnienia zastosowanej stawki amortyzacyjnej? Czy w przypadku moliwoci obnienia stawki amortyzacyjnej podatnik bdzie mia moliwo jej pniejszego podwyszenia do pierwotnego poziomu, zastosowanego w okresie wczeniejszym?
                    • 20.12.2012Bd ksigowego a moliwo zmiany stawki amortyzacyjnej
                     Z uzasadnienia: Bdne dziaanie ksigowego obcia podatnika i nie stanowi podstawy do odstpienia od stosowania bezwzgldnie wicego przepisu prawnego art. 16h ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych. Ustawodawca nie nakazuje wizania skutkw prawnych z prawidowo bd nieprawidowo podjt decyzj dotyczc wyboru metody amortyzacji w strukturach wewntrznych podmiotu i prawidowym bd nieprawidowym jej wykonaniem. Niezalenie za od celu czy zamiaru podatnika, jako korekta bdnie zastosowanej stawki, deklarowane przywrcenie stawki indywidualnej oznaczaoby zmian metody amortyzacji, poniewa stawka indywidualna nie zostaa zastosowana w momencie pocztkowym procesu amortyzacji.
                     • 13.11.2012Zmiana stawki amortyzacji w trakcie dokonywania odpisw
                      Pytanie podatnika: Czy jest moliwo obnienia do dowolnej wysokoci (w tym nawet do 0%), na podstawie art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, stosowanych obecnie przez Spk stawek amortyzacyjnych w odniesieniu do wszystkich lub dowolnie wybranych rodkw trwaych?
                      • 20.01.2012Moliwo obnienia stawek amortyzacyjnych
                       Pytanie podatnika: Czy obnienie stawek amortyzacyjnych, o ktrych mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych dla rodkw trwaych aktualnie amortyzowanych, jak rwnie niewprowadzonych dotychczas do ewidencji rodkw trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych moe zosta dokonane do dowolnego poziomu?
                       • 19.10.2011Sprzeda firmowego samochodu uywanego krcej ni rok
                        Pytanie podatnika: Wnioskodawca naby samochd osobowy w 2006 roku. Nastpnie z dniem 1 grudnia 2010 r. samochd dotychczas uywany do celw prywatnych wprowadzi do ewidencji rodkw trwaych i dokonywa odpisw amortyzacyjnych. W dniu 15 kwietnia 2011 r. (przed upywem roku od wprowadzenia rodka trwaego do ewidencji) Wnioskodawca sprzeda ww. samochd. Przeprowadzona operacja sprzeday spowodowaa umorzenie rodka trwaego. Czy, sprzedajc samochd uywany faktycznie krcej ni tzw. przewidywany okres uywania duszy ni rok, podatnik mona wykaza jego niezamortyzowan warto jako koszt uzyskania przychodw?
                        • 20.06.2011Jednorazowa amortyzacja czci wartoci rodka trwaego
                         Pytanie podatnika: W grudniu 2010 roku w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej zakupi rodek trway koparko-adowark za kwot 245.728 z. Koparko-adowarka zostaa przyjta do uytkowania i wpisana do ewidencji rodkw trwaych w grudniu 2010 r. Wnioskodawca jednorazowo zamortyzowa w grudniu 2010 r. kwot 145.728 z, pozosta za cz 100.000 z amortyzuje metod liniow od stycznia 2011 r., stosujc stawk amortyzacji z Wykazu rodkw Trwaych. Czy mona tylko cz wartoci zakupu rodka trwaego zamortyzowa jednorazowo a pozosta cz amortyzowa wedug metody liniowej?
                         • 30.07.2008Metody amortyzacji rodkw trwaych
                          Zgodnie z art. 16h ust. 4 ustawy o PDOP oraz art. 22h ust. 4 ustawy o PDOF, odpisw amortyzacyjnych rodkw trwaych mona dokonywa w rwnych ratach co miesic lub co kwarta albo jednorazowo na koniec roku. Jeeli podatnik nie dokonuje odpisw miesicznych, lecz zdecyduje si na odpisy kwartalne czy roczne, powinien pamita, i suma odpisw amortyzacyjnych od rodkw trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych dokonanych w pierwszym roku podatkowym, w ktrym rodki te zostay wprowadzone do ewidencji, nie moe przekroczy wartoci tych odpisw przypadajcych za okres od wprowadzenia ich do ewidencji do koca tego roku podatkowego.
                          • 08.02.2006Amortyzacja komputera i podwyszona stawka amortyzacyjna
                           W ubiegym roku zakupiem i wprowadziem do ewidencji rodkw trwaych komputer. Do koca 2005 r. stosowaem stawk amortyzacyjn 30%. Czy od stycznia 2006 r. mogem zastosowa dla tego komputera podwyszon stawk amortyzacyjn odpowiedni dla rodkw trwaych poddanych szybkiemu postpowi technicznemu?
                           • 22.08.2005Sposoby amortyzacji skadnikw majtku: amortyzacja liniowa i degresywna
                            Amortyzacja liniowa Poniewa wydatkw na zakup lub wytworzenie rodkw trwaych nie moemy zaliczy w koszt jednorazowo i bezporednio jeeli ich warto pocztkowa przekracza 3500 z, ustawodawca da moliwo zaliczenia ich w koszt na raty - za pomoc tzw. odpisw amortyzacyjnych. Odpisy amortyzacyjne odzwierciedlaj rwnie utrat wartoci rodka trwaego w trakcie uywania. Poniewa rodki rni si przewidywanym okresem zuycia, stosowane s dla nich rne stawki amortyzacyjne.