Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ewidencjonowanie vat

 • 10.09.2020Kiedy zaliczka jest przychodem w PIT?
  Przedsibiorca jest czynnym podatnikiem VAT prowadzcym PKPiR w systemie kasowym - wydatki ujmuje w ksigach w dniu ich poniesienia. W ramach dziaalnoci otrzymuje zaliczki (czciowe i cakowite). Wystawia wtedy faktury i ewidencjonuje otrzymane rodki przy pomocy kasy fiskalnej. Nie skada owiadczenia, o którym mowa w art. 14 ust. 1j ustawy o PIT. Zaliczki zawsze wynikaj z umów, które nie zawsze maj form pisemn, i mog podlega zwrotowi. Czy zaliczki te stanowi przychód w dacie ich otrzymania, czy w dacie wykonania usugi?
  • 09.09.2020Kiedy zaliczka jest przychodem w PIT?
   Przedsibiorca jest czynnym podatnikiem VAT prowadzcym PKPiR w systemie kasowym - wydatki ujmuje w ksigach w dniu ich poniesienia. W ramach dziaalnoci otrzymuje zaliczki (czciowe i cakowite). Wystawia wtedy faktury i ewidencjonuje otrzymane rodki przy pomocy kasy fiskalnej. Nie skada owiadczenia, o którym mowa w art. 14 ust. 1j ustawy o PIT. Zaliczki zawsze wynikaj z umów, które nie zawsze maj form pisemn, i mog podlega zwrotowi. Czy zaliczki te stanowi przychód w dacie ich otrzymania, czy w dacie wykonania usugi?
   • 02.09.2020Nowa dziaalno a ponowne skorzystanie z ulgi na zakup kas
    Przedsibiorca prowadzi dziaalno od 1 grudnia 2006 r. do 11 czerwca 2018 r. - sprzeda detaliczna. W toku prowadzenia dziaalnoci zakupi kas rejestrujc, a nastpnie skorzysta z ulgi na zakup kasy. 10 stycznia 2020 r. rozpocz wykonywanie nowej dziaalnoci - fryzjerstwo i pozostae zabiegi kosmetyczne. Czy przedsibiorca moe skorzysta z ulgi na zakup kasy w ramach obecnie prowadzonej dziaalnoci, pomimo skorzystania z tej ulgi w ramach innej, obecnie zakoczonej dziaalnoci?
    • 02.07.2020Czy kady zakup musi by ujty w ewidencji VAT?
     Celem ewidencji VAT (tak zakupu jak i sprzeday) jest gromadzenie danych niezbdnych do prawidowego sporzdzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowujcej, co wynika z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. Biorc pod uwag cel ewidencji okrelony w ww. przepisie nie istnieje obowizek ujmowania w ewidencji zakupu, zakupów zwizanych wycznie z czynnociami zwolnionymi i niepodlegajcymi opodatkowaniu VAT oraz takich od których nie suy prawo do odliczenia naliczonego podatku. Powoany przepis nakazuje bowiem ujmowa w ewidencji zakupu jedynie nabycie dóbr i usug zwizane wycznie z czynnociami opodatkowanymi.
     • 01.07.2020Czy kady zakup musi by ujty w ewidencji VAT?
      Celem ewidencji VAT (tak zakupu jak i sprzeday) jest gromadzenie danych niezbdnych do prawidowego sporzdzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowujcej, co wynika z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. Biorc pod uwag cel ewidencji okrelony w ww. przepisie nie istnieje obowizek ujmowania w ewidencji zakupu, zakupów zwizanych wycznie z czynnociami zwolnionymi i niepodlegajcymi opodatkowaniu VAT oraz takich od których nie suy prawo do odliczenia naliczonego podatku. Powoany przepis nakazuje bowiem ujmowa w ewidencji zakupu jedynie nabycie dóbr i usug zwizane wycznie z czynnociami opodatkowanymi.  
      • 09.04.2020Jak skorygowa dane nabywcy na fakturze
       Im wicej faktur przedsibiorca wystawia tym ryzyko popenienia bdu wzrasta. Zwykle vatowiec ma duo wicej ni jednego kontrahenta, a kady z nich ma oczywicie inne dane. Nie ma wic nic dziwnego w tym, e niejednokrotnie dochodzi moe do wystawienia dokumentu sprzeday z nieprawidowymi danymi nabywcy. Sprzedawcy dane zostay narzdzia umoliwiajce naprawienie tego rodzaju pomyek.
       • 06.02.2020Podatki 2020: Zwolnienia z obowizku stosowania kas
        Kas fiskalnych powinni uywa przedsibiorcy, którzy sprzedaj towary lub usugi osobom fizycznym nieprowadzcym wasnej firmy oraz rolnikom ryczatowym (czyli dokonujcym dostawy produktów rolnych pochodzcych z wasnej dziaalnoci rolniczej lub wiadczcym usugi rolnicze, korzystajcym ze zwolnienia w podatku VAT). Nie ma obowizku posiadania kasy fiskalnej, jeli sprzedaje towary lub usugi wycznie firmom, które ewidencjonuj swoje przychody na podstawie wystawianych faktur. Cz firm korzysta ze zwolnie z obowizku posiadania kasy fiskalnej. Zwolnienie moe obejmowa ca sprzeda, której dotyczy obowizek ewidencjonowania za pomoc kasy bd dotyczy wybranych kategorii towarów lub usug.
        • 05.02.2020Podatki 2020: Zwolnienia z obowizku stosowania kas
         Kas fiskalnych powinni uywa przedsibiorcy, którzy sprzedaj towary lub usugi osobom fizycznym nieprowadzcym wasnej firmy oraz rolnikom ryczatowym (czyli dokonujcym dostawy produktów rolnych pochodzcych z wasnej dziaalnoci rolniczej lub wiadczcym usugi rolnicze, korzystajcym ze zwolnienia w podatku VAT). Nie ma obowizku posiadania kasy fiskalnej, jeli sprzedaje towary lub usugi wycznie firmom, które ewidencjonuj swoje przychody na podstawie wystawianych faktur. Cz firm korzysta ze zwolnie z obowizku posiadania kasy fiskalnej. Zwolnienie moe obejmowa ca sprzeda, której dotyczy obowizek ewidencjonowania za pomoc kasy bd dotyczy wybranych kategorii towarów lub usug.
         • 08.01.2020WSA. Parkowanie poza siedzib firmy a odliczenie 100% VAT
          Z uzasadnienia: Jako wyjtek od zasady naley traktowa przypadki, gdy wykorzystanie samochodu subowego na dojazd pracownika z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy bdzie uznawane za zwizane z dziaalnoci gospodarcz podatnika w rozumieniu art. 86a ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT, a nie jako wykonywane na osobiste potrzeby pracownika. Odstpstwo to powinno by uzasadnione stanem faktycznym danej sprawy. W takiej sytuacji podatnikowi przysuguje pene prawo do odliczenia podatku naliczonego zwizanego z zakupem paliwa i ponoszeniem innych wydatków na eksploatacj pojazdów samochodowych.
          • 15.11.2019Przy dobrowolnej wymianie kasy starszego typu na kas on-line z ulgi nie skorzystasz
           W dzisiejszej interpretacji wyjanione zostay wtpliwoci przedsibiorcy, który prowadzc zrónicowan dziaalno w czci punktów bdzie zobowizany wkrótce do zainstalowania kas on-line, a w drugiej czci bdzie móg uywa kas starszego typu - z papierowym i elektronicznym zapisem kopii. Zastanawia si on nad wymian kas na kasy on-line równie w tej drugiej czci, formuujc tez, e i w tym przypadku bdzie móg skorzysta z ulgi przy zakupie kas.
           • 13.11.2019Jak skorygowa dane nabywcy na fakturze
            Im wicej faktur przedsibiorca wystawia tym ryzyko popenienia bdu wzrasta. Zwykle vatowiec ma duo wicej ni jednego kontrahenta, a kady z nich ma oczywicie inne dane. Nie ma wic nic dziwnego w tym, e niejednokrotnie dochodzi moe do wystawienia dokumentu sprzeday z nieprawidowymi danymi nabywcy. Sprzedawcy dane zostay narzdzia umoliwiajce naprawienie tego rodzaju pomyek.
            • 23.10.2019Sprzeda na rzecz pracownika bez ewidencji na kasie
             Pytanie: Czy sprzeda na rzecz pracowników podlega zwolnieniu od obowizku ewidencji przy uyciu kasy rejestrujcej na podstawie § 2 ust. 1 oraz zacznika do rozporzdzenia MRiF z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnie z obowizku ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych stanowicego wykaz czynnoci zwolnionych z obowizku ewidencjonowania? Jeli do tej pory Spóka ewidencjonowaa tak sprzeda, to czy moe zaprzesta ewidencjonowania sprzeday na rzecz pracowników do dnia 31 grudnia 2021 r. na podstawie ww. rozporzdzenia?
             • 08.10.2019NSA. Opinia GUS jako dowód w postpowaniu podatkowym
              Z uzasadnienia: Opinie klasyfikacyjne organów statystyki publicznej, zawierajce interpretacje nomenklatur statystycznych, nie s formalnie wice dla organów podatkowych, a tym bardziej dla sdu administracyjnego (...) Stanowi jedynie dowód w postpowaniu podatkowym (...) skoro opinia statystyczna jest dowodem w sprawie, to jak kady dowód powinna by poddana ocenie organu, nastpnie Sdu, a te oceny powinny znale swój wyraz w uzasadnieniu decyzji i wyroku.
              • 27.09.2019Zrozumie pen ksigowo - rozpoczynamy we wtorek kolejn edycj
               Prowadzenie ksig rachunkowych nie jest prostym zadaniem. Czsto trudno odnale si w pltaninie kont ksigowych, analityk i stosie faktur, które musimy rozliczy. Krótko mówic, bywa ciko. Rozpoczynamy wkrótce kolejn edycj e-kursu dla pocztkujcych, którego ukoczenie z pewnoci uatwi poruszanie si w tej skomplikowanej materii. Udzia w e-kursie stanowi idealne rozwizanie dla osób, które chc zdoby nowe umiejtnoci, nie odrywajc si od dotychczasowych zaj. Tempo poznawania nowego materiau kady Uczestnik wybiera sobie samodzielnie, co zapewnia bezstresow nauk. 
               • 05.09.2019Czy kady zakup musi by ujty w ewidencji VAT?
                Celem ewidencji VAT (tak zakupu jak i sprzeday) jest gromadzenie danych niezbdnych do prawidowego sporzdzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowujcej, co wynika z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. Biorc pod uwag cel ewidencji okrelony w ww. przepisie nie istnieje obowizek ujmowania w ewidencji zakupu, zakupów zwizanych wycznie z czynnociami zwolnionymi i niepodlegajcymi opodatkowaniu VAT oraz takich od których nie suy prawo do odliczenia naliczonego podatku. Powoany przepis nakazuje bowiem ujmowa w ewidencji zakupu jedynie nabycie dóbr i usug zwizane wycznie z czynnociami opodatkowanymi.
                • 19.06.2019WSA. Paragon nie zawsze musi by wysany do klienta
                 Z uzasadnienia: Warunek "wydania" paragonu bdzie speniony poprzez udostpnienie i umoliwienie jego odbioru w miejscu siedziby Skarcej, o czym informacja znajdowa si bdzie m.in. na stronie internetowej Skarcej. Za stanowiskiem prezentowanym przez Skarc, w odniesieniu do sprzeday biletów online, przemawiaj wzgldy racjonalnoci i sprawnoci funkcjonowania obrotu gospodarczego, a take postpu technologicznego oraz upowszechnienia si elektronicznych rodków komunikacji oraz przesyania danych, za którymi nie zawsze nada ustawodawca.
                 • 11.06.2019Faktura z wystawionym paragonem w rejestrach VAT oraz w PKPiR
                  Przepisy ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT) nakadaj na podatników VAT obowizek ewidencjonowania w rejestrach VAT numeru, za pomoc którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartoci dodanej. Obowizkowe zatem jest ujcie w rejestrach VAT numeru NIP lub NIP-UE kontrahenta. Wynika to z uregulowa art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. W praktyce oznacza to, e w rejestrach podatnicy musz ewidencjonowa wszystkie wystawione na rzecz innych podatników VAT faktury. Tym samym brak jest moliwoci dokonania zbiorczego zapisu do rejestrów VAT, np. na podstawie raportu miesicznego z kasy fiskalnej. Wyjtkiem jest jedynie sprzeda na rzecz osób fizycznych.
                  • 10.06.2019Faktura z wystawionym paragonem w rejestrach VAT oraz w PKPiR
                   Przepisy ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT) nakadaj na podatników VAT obowizek ewidencjonowania w rejestrach VAT numeru, za pomoc którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartoci dodanej. Obowizkowe zatem jest ujcie w rejestrach VAT numeru NIP lub NIP-UE kontrahenta. Wynika to z uregulowa art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. W praktyce oznacza to, e w rejestrach podatnicy musz ewidencjonowa wszystkie wystawione na rzecz innych podatników VAT faktury. Tym samym brak jest moliwoci dokonania zbiorczego zapisu do rejestrów VAT, np. na podstawie raportu miesicznego z kasy fiskalnej. Wyjtkiem jest jedynie sprzeda na rzecz osób fizycznych.
                   • 04.06.2019Dokumentowanie zwrotu towaru z faktury wystawionej do paragonu
                    W myl art. 106b ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug sprzedawca nie ma obowizku dokumentowania faktur VAT sprzeday dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej. Wyjtkiem s przypadki sprzeday wysykowej na rzecz takich nabywców na obszarze Polski a take w razie wewntrzwspólnotowej tego rodzaju sprzeday. Z kolei na danie nabywcy, zgodnie z art. 106b ust. 2 teje ustawy, sprzedawca towaru lub usugi ma obowizek wystawi faktur dokumentujc tak transakcj na danie nabywcy, pod warunkiem e kupujcy zgosi je w terminie trzech miesicy, liczc od koca miesica, w którym miaa miejsce dostawa towaru lub wykonano usug bd te sprzedawca otrzyma cao lub cz zapaty. Wystawienie faktury do paragonu po tym terminie jest co prawda dopuszczalne jednak uzalenione wycznie od woli sprzedawcy.
                    • 03.06.2019Dokumentowanie zwrotu towaru z faktury wystawionej do paragonu
                     W myl art. 106b ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug sprzedawca nie ma obowizku dokumentowania faktur VAT sprzeday dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej. Wyjtkiem s przypadki sprzeday wysykowej na rzecz takich nabywców na obszarze Polski a take w razie wewntrzwspólnotowej tego rodzaju sprzeday. Z kolei na danie nabywcy, zgodnie z art. 106b ust. 2 teje ustawy, sprzedawca towaru lub usugi ma obowizek wystawi faktur dokumentujc tak transakcj na danie nabywcy, pod warunkiem e kupujcy zgosi je w terminie trzech miesicy, liczc od koca miesica, w którym miaa miejsce dostawa towaru lub wykonano usug bd te sprzedawca otrzyma cao lub cz zapaty. Wystawienie faktury do paragonu po tym terminie jest co prawda dopuszczalne jednak uzalenione wycznie od woli sprzedawcy.
                     • 30.05.2019Przekazanie klientowi paragonu gdy sprzedawca nie ma kontaktu z nabywc
                      Vatowcy dokonujcy sprzeday na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej i rolników ryczatowych maj, zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, obowizek prowadzi ewidencj sprzeday przy zastosowaniu kas rejestrujcych. Maj oni ponadto, w myl art. 111 ust. 3a pkt 1 ww. ustawy, w takich sytuacjach dokonywa wydruku paragonu fiskalnego a wydrukowany dokument wydawa nabywcy.
                      • 29.05.2019Przekazanie klientowi paragonu gdy sprzedawca nie ma kontaktu z nabywc
                       Podatnicy dokonujcy sprzeday na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej i rolników ryczatowych maj, zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, obowizek prowadzi ewidencj sprzeday przy zastosowaniu kas rejestrujcych. Maj oni ponadto, w myl art. 111 ust. 3a pkt 1 ww. ustawy, w takich sytuacjach dokonywa wydruku paragonu fiskalnego a wydrukowany dokument wydawa nabywcy.
                       • 14.05.201915.05.2019 r. Zrozumie pen ksigowo:  rozpoczynamy e-kurs dla pocztkujcych
                        Prowadzenie ksig rachunkowych nie jest prostym zadaniem. Czsto trudno odnale si w pltaninie kont ksigowych, analityk i stosie faktur, które musimy rozliczy. Krótko mówic, bywa ciko. Dlatego opracowalimy rewolucyjny e-kurs, którego ukoczenie z pewnoci uatwi poruszanie si w tej skomplikowanej materii - Zrozumie pen ksigowo. 15 lekcji, przyjazny jzyk i praktyczne przykady pomog nawet zupenie pocztkujcym rozpocz przygod z rachunkowoci.
                        • 09.05.2019Kiedy zaliczka jest przychodem w PIT?
                         Przedsibiorca jest czynnym podatnikiem VAT prowadzcym PKPiR w systemie kasowym - wydatki ujmuje w ksigach w dniu ich poniesienia. W ramach dziaalnoci otrzymuje zaliczki (czciowe i cakowite). Wystawia wtedy faktury i ewidencjonuje otrzymane rodki przy pomocy kasy fiskalnej. Nie skada owiadczenia, o którym mowa w art. 14 ust. 1j ustawy o PIT. Zaliczki zawsze wynikaj z umów, które nie zawsze maj form pisemn, i mog podlega zwrotowi. Czy zaliczki te stanowi przychód w dacie ich otrzymania, czy w dacie wykonania usugi?
                         • 05.04.2019Pene odliczenie VAT w sytuacji parkowania samochodu pod domem pracownika
                          Z uzasadnienia: W ostatnim czasie, w judykaturze pojawia si teza, zgodnie z któr parkowanie samochodu poza siedzib firmy nie oznacza automatycznie, e samochód nie jest wykorzystywany wycznie do dziaalnoci gospodarczej. Na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wyksztaci si pogld, e przejazdy pracowników mobilnych samochodem subowym na trasie pomidzy wyznaczonym miejscem zamieszkania lub jego pobliu (parkowania), a miejscem wykonywania pracy - o ile nie su osobistym celom pracowników, lecz wykorzystywane s w ramach realizacji zada subowych - nie stanowi nieodpatnego wiadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 tej ustawy, a zatem ich wartoci nie mona uwaa za przychód pracowników ze stosunku pracy.
                          • 15.02.2019Ulga z tytuu zakupu kasy fiskalnej
                           Podatnicy, którzy rozpoczynaj ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku nalenego za pomoc kas rejestrujcych w obowizujcych terminach, mog odliczy od tego podatku kwot wydatkowan na zakup kadej z kas rejestrujcych zgoszonych na dzie rozpoczcia (powstania obowizku) ewidencjonowania w wysokoci 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie wicej jednak ni 700 z.
                           • 15.02.2019Rozpoczcie sprzeday na aukcjach internetowych - jak dokumentowa zakupy?
                            Pytanie: Mam zamiar zajc si skupem od znajomych i ich znajomych niepotrzebnych im elementów wyposaenia, mebli, ksiek itp., i sprzeda zakupionych przedmiotów na aukcjach internetowych. Rozlicza si bd najczciej gotówk, nie bd mia wobec tego bankowego potwierdzenia przelewu za kupiony towar. W jaki sposób powinienem udokumentowa te zakupy, eby mie koszty? Bd w pierwszym roku dziaalnoci paci podatek wg. skali podatkowej i prowadzi ksik przychodów i rozchodów.
                            • 14.02.2019Rozpoczcie sprzeday na aukcjach internetowych - jak dokumentowa zakupy?
                             Pytanie: Mam zamiar zajc si skupem od znajomych i ich znajomych niepotrzebnych im elementów wyposaenia, mebli, ksiek itp., i sprzeda zakupionych przedmiotów na aukcjach internetowych. Rozlicza si bd najczciej gotówk, nie bd mia wobec tego bankowego potwierdzenia przelewu za kupiony towar. W jaki sposób powinienem udokumentowa te zakupy, eby mie koszty? Bd w pierwszym roku dziaalnoci paci podatek wg. skali podatkowej i prowadzi ksik przychodów i rozchodów.
                             • 21.11.2018Ulga na zakup kas: Uwaga na terminy
                              Pytanie: 19 czerwca 2018 r. Wnioskodawca wysa do US zawiadomienie o rozpoczciu 21 czerwca br. ewidencjonowania sprzeday przy zastosowaniu kas fiskalnych: 2 sztuki, w tym 1 sztuka jako kasa rezerwowa. Zakup pierwszej kasy nastpi 21 czerwca i w tym dniu zostaa dokonana fiskalizacja. Zakup kasy rezerwowej nastpi w lipcu. Fiskalizacja tej kasy zostaa dokonana 27 lipca, przy czym kasa ta jest nieuytkowana. Czy w stosunku do kasy rezerwowej, na której rozpoczto ewidencj, bdzie przysugiwao dofinansowanie do zakupu w wysokoci 90% kwoty. lecz nie wicej ni 700 z? 
                              • 09.10.2018NSA. Prawo do ulgi na zakup kas w przypadku wydzielenia
                               Z uzasadnienia: W momencie wydzielenia spóka, z której nastpi podzia dokonaa ju odliczenia od podatku kwoty wydatkowanej na zakup kadej z kas rejestrujcych zgoszonych na dzie rozpoczcia (powstania obowizku) ewidencjonowania. Skorzystano zatem z prawa okrelonego w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT. Jest to zatem swoisty "stan zamknity". (...) Zatem spóka, prowadzc nadal sprzeda, która podlega ewidencjonowaniu, korzystajc z zorganizowanej czci przedsibiorstwa nie moe skorzysta niejako ponownie z prawa z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT. Prawo to bowiem zostao niejako skonsumowane i nie moe na nowo powsta.
                               • 17.09.2018Faktura do paragonu w ewidencji VAT
                                Pytanie: Jeli Klient Wnioskodawcy zgasza danie wystawienia faktury VAT do paragonu, niezalenie od tego, czy danie zgasza podatnik VAT, czy niebdca podatnikiem osoba fizyczna, faktura jest wystawiana do paragonu. W przypadku, gdy danie wystawienia faktury zostao zoone w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym wystawiony by paragon, faktura jest umieszczana w ewidencji VAT. Jeli danie zgoszono po upywie okresu rozliczeniowego, Wnioskodawca nie wprowadza zmian w ewidencji. Czy Wnioskodawca ma obowizek wprowadzania do ewidencji VAT faktur wystawionych do paragonu i czy ma obowizek korekty ewidencji VAT uwzgldniajcej wystawion do paragonu faktur?
                                • 12.09.2018WSA. Póniejsza zapata za towar a moment ewidencji na kasie
                                 Z uzasadnienia: Z adnego przepisu nie wynika, e podatnik nie moe zarejestrowa w kasie rejestrujcej i rozliczy sprzeday, cho jeszcze nie otrzyma od nabywcy nalenoci za towar. (...) w interesie sprzedawcy ley dopilnowanie, aby z chwil wydania paragonu otrzyma od nabywcy naleno pienin, bowiem w razie braku jej rzeczywistego otrzymania sprzedawca bierze na siebie ryzyko wykazania rzeczywistego braku zapaty. Jednoczenie w takiej sytuacji podatnik musi liczy si z koniecznoci wykazania, e póniej dokonywane przez nabywców towarów wpaty s powizane ze sprzeda ju rozliczon w kasie rejestrujcej.
                                 • 04.09.2018WSA. Kiedy nastpca skorzysta z ulgi na zakup kas?
                                  Z uzasadnienia: W wyniku przeksztacenia przedsibiorcy bdcego osob fizyczn w jednoosobow spók kapitaow, spóka ta nie przejmuje (kontynuuje) obowizku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku nalenego przy zastosowaniu kas rejestrujcych. Brak jest zatem podstaw prawnych dla odmowy przyznania spóce ulgi przy zakupie kas, bowiem jest ona podatnikiem, który rozpoczyna ewidencjonowanie zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usug.
                                  • 23.08.2018Odpatne udostpnianie pracownikowi firmowego samochodu - rejestracja na kasie fiskalnej
                                   Spóka zamierza wiadczy na rzecz swoich pracowników usugi w zakresie udostpniania samochodów, które byyby wykonywane odpatnie i rozliczane okresowo (miesic). Wynagrodzenie bdzie zaleao od rodzaju samochodu oraz od iloci przejechanych kilometrów. Usuga udostpniania samochodów bdzie podlegaa opodatkowaniu VAT (23%) i spóka bdzie wystawiaa na rzecz pracowników faktury. W którym dniu spóka powinna zaewidencjonowa na kasie rejestrujcej sprzeda z tytuu wiadczenia ww. usugi udostpniania samochodów na rzecz pracowników?
                                   • 22.08.2018Odpatne udostpnianie pracownikowi firmowego samochodu - rejestracja na kasie fiskalnej
                                    Spóka zamierza wiadczy na rzecz swoich pracowników usugi w zakresie udostpniania samochodów, które byyby wykonywane odpatnie i rozliczane okresowo (miesic). Wynagrodzenie bdzie zaleao od rodzaju samochodu oraz od iloci przejechanych kilometrów. Usuga udostpniania samochodów bdzie podlegaa opodatkowaniu VAT (23%) i spóka bdzie wystawiaa na rzecz pracowników faktury. W którym dniu spóka powinna zaewidencjonowa na kasie rejestrujcej sprzeda z tytuu wiadczenia ww. usugi udostpniania samochodów na rzecz pracowników?
                                    • 24.07.2018Kiedy zaliczka jest przychodem w PIT?
                                     Przedsibiorca jest czynnym podatnikiem VAT prowadzcym PKPiR w systemie kasowym - wydatki ujmuje w ksigach w dniu ich poniesienia. W ramach dziaalnoci otrzymuje zaliczki (czciowe i cakowite). Wystawia wtedy faktury i ewidencjonuje otrzymane rodki przy pomocy kasy fiskalnej. Nie skada owiadczenia, o którym mowa w art. 14 ust. 1j ustawy o PIT. Zaliczki zawsze wynikaj z umów, które nie zawsze maj form pisemn, i mog podlega zwrotowi. Czy zaliczki te stanowi przychód w dacie ich otrzymania, czy w dacie wykonania usugi?
                                     • 28.06.2018NSA: Przedawnienie zobowiza nie oznacza przedawnienia dowodów
                                      Z uzasadnienia: Przedawnienie zobowizania podatkowego za dany okres nie jest równoznaczne z zakazem wykorzystania dowodów pochodzcych z tego okresu. aden przepis prawa nie daje podstawy do takiego pogldu, jaki przedstawia skarca. 
                                      • 22.06.2018Faktoring i jego odmiany: przewodnik praktyczny po faktoringu, cz druga
                                       Faktoring, zdobywajcy coraz silniejsz pozycj na rynku krótkookresowego finansowania jest korzystn alternatyw dla poyczek i kredytów. Dla firm korzystajcych z faktoringu sytuacja wyglda obecnie bardzo dobrze - zwiksza si konkurencja wród faktorów, redni czas dostpu do gotówki ulega skróceniu, a koszty finansowania zmniejszaj si. Ale nie dajmy si zwie pierwszej napotkanej ofercie. Analizujc propozycje firm faktoringowych trzeba analizowa wiele rónych elementów. Aby to robi skutecznie, naley wiedzie, co nam zaoferuj dostawcy gotówki. Zapraszamy do drugiej czci przewodnika po faktoringu dla maych i rednich przedsibiorców.
                                       • 21.06.2018Faktoring i jego koszty – praktyczny przewodnik (3) 
                                        Faktoring stanowi jedn z moliwoci wspomagania pynnoci firmy. Wzgldna atwo, z jak przedsibiorca moe uzyska finansowanie dziki wystawianym przez siebie fakturom z odroczonym terminem patnoci, to atrakcyjna cz oferty faktorów. Sprawdmy, czy tej atrakcyjnoci nie równowa wysze ni przy tradycyjnych produktach bankowych koszty.
                                        • 14.06.2018Faktoring i jego odmiany – przewodnik praktyczny (2)
                                         Faktoring, zdobywajcy coraz silniejsz pozycj na rynku krótkookresowego finansowania, jest korzystn alternatyw dla poyczek i kredytów. Dla firm korzystajcych z faktoringu sytuacja wyglda obecnie bardzo dobrze – zwiksza si konkurencja wród faktorów, redni czas dostpu do gotówki ulega skróceniu, a koszty finansowania zmniejszaj si. Ale nie dajmy si zwie pierwszej napotkanej ofercie. Analizujc propozycje firm faktoringowych, trzeba analizowa wiele rónych elementów. Aby to robi skutecznie, naley wiedzie, co nam zaoferuj dostawcy gotówki. Zapraszamy do drugiej czci przewodnika po faktoringu dla maych i rednich przedsibiorców.
                                         • 11.06.2018Faktoring dla maych i rednich przedsibiorców – przewodnik praktyczny (1)
                                          Przedsibiorcy, dostarczajc towary i wiadczc usugi wikszym kontrahentom, rzadko mog pozwoli sobie na pobieranie zapaty z góry lub w momencie dostawy. Czciej spotykaj si z sytuacj, w której odbiorca oczekuje przedstawienia faktury z odroczonym terminem patnoci, który moe siga nawet 60-90 dni. W relacjach z firmami z sektora finansów publicznych odroczony termin patnoci to niekwestionowana norma. Jednoczenie przedsibiorca, szczególnie may, nabywajc produkty i usugi u poddostawców, nie ma argumentów, które pozwoliyby mu oczekiwa symetrycznych terminów. To w sposób oczywisty rodzi problemy z pynnoci. Faktoring to jeden ze sposobów (oczywicie nie jedyny) na rozwizanie lub zagodzenie tych problemów.
                                          • 11.06.2018Patno za pomoc aplikacji a prawo do zwolnienia z kas
                                           Pytanie: Czy w odniesieniu do usug mycia samochodów wiadczonych przez Spók na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych, w zwizku z którymi patnoci na rzecz Spóki dokonywane bd za porednictwem aplikacji W, Wnioskodawca zwolniony bdzie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych na podstawie § 2 ust. 1 w zw. z poz. 39 zacznika do rozporzdzenia?
                                           • 08.06.2018Faktoring dla maych i rednich przedsibiorców – przewodnik praktyczny (1)
                                            Przedsibiorcy, dostarczajc towary i wiadczc usugi wikszym kontrahentom, rzadko mog pozwoli sobie na pobieranie zapaty z góry lub w momencie dostawy. Czciej spotykaj si z sytuacj, w której odbiorca oczekuje przedstawienia faktury z odroczonym terminem patnoci, który moe siga nawet 60-90 dni. W relacjach z firmami z sektora finansów publicznych odroczony termin patnoci to niekwestionowana norma. Jednoczenie przedsibiorca, szczególnie may, nabywajc produkty i usugi u poddostawców, nie ma argumentów, które pozwoliyby mu oczekiwa symetrycznych terminów. To w sposób oczywisty rodzi problemy z pynnoci. Faktoring to jeden ze sposobów (oczywicie nie jedyny) na rozwizanie lub zagodzenie tych problemów.
                                            • 23.05.2018Faktura z wystawionym paragonem w rejestrach VAT oraz w PKPiR
                                             Przepisy ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, z pón. zm.; dalej: ustawa o VAT) nakadaj na podatników VAT obowizek ewidencjonowania w rejestrach VAT numeru, za pomoc którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartoci dodanej. Obowizkowe zatem jest ujcie w rejestrach VAT numeru NIP lub NIP-UE kontrahenta. Wynika to z uregulowa art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. W praktyce oznacza to, e w rejestrach podatnicy musz ewidencjonowa wszystkie wystawione na rzecz innych podatników VAT faktury. Tym samym brak jest moliwoci dokonania zbiorczego zapisu do rejestrów VAT, np. na podstawie raportu miesicznego z kasy fiskalnej. Wyjtkiem jest jedynie sprzeda na rzecz osób fizycznych.
                                             • 08.05.2018WSA. Korekta sprzeday na kasie fiskalnej
                                              W sytuacji, gdy sprzedawca jest zobowizany do ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrujcej - gdzie dokumentem potwierdzajcym fakt sprzeday jest paragon fiskalny, a cech pamici fiskalnej kasy jest jednokrotny, niezmienialny zapis danych - dla dokonania zmian w ewidencji sprzeday za dany okres rozliczeniowy z tytuu oczywistej pomyki podatnik winien posiada odrbn ewidencj oraz oryginay paragonów, które to dokumenty s niezbdne do prawidowego wypenienia deklaracji VAT. Niespenienie tych warunków skutkuje niemonoci skorygowania wartoci sprzeday zaewidencjonowanej na kasie rejestrujcej - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Gdasku.
                                              • 25.04.2018NSA. Do limitu zwolnienia z VAT wlicza si tylko krajow sprzeda
                                               Wartoci sprzeday dokonanej na terytorium pastwa czonkowskiego innego ni terytorium kraju przez podatnika, bdcego drobnym przedsibiorc, do którego ma zastosowanie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, nie wlicza si do wynikajcego z tego przepisu limitu kwotowego okrelajcego prawo do zwolnienia od podatku - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                               • 23.04.2018Zwrot ulgi na zakup kasy po mierci przedsibiorcy
                                                Pytanie: Czy bdc jedynym spadkobierc po zmarej, Wnioskodawczyni ma obowizek zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych przez zmar na zakup kasy rejestrujcej, jeli Wnioskodawczyni nie zamierza kontynuowa dziaalnoci gospodarczej prowadzonej wczeniej przez zmar?
                                                • 28.03.2018Podatki 2018: Od 1 kwietnia nowi podatnicy z kasami
                                                 1 stycznia br. weszo w ycie nowe rozporzdzenie ws. zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454). Wikszo przepisów pozostaa bez zmian. Zmodyfikowano katalog czynnoci, do których nie stosuje si adnego zwolnienia. W konsekwencji obowizek ewidencjonowania obejmuje obecnie równie usugi kulturalne i rozrywkowe (wstp na przedstawienia cyrkowe), czy usugi zwizane z rozrywk i rekreacj (wstp do m.in. wesoych miasteczek czy dyskotek). Zgodnie z przepisami przejciowymi, w przypadku podatników wiadczcych ww. usugi, a take korzystajcych ze zwolnienia ze wzgldu na form zapaty czy ze wzgldu na struktur sprzeday, obowizek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas nastpi 1 kwietnia 2018 r.
                                                 • 27.03.2018Podatki 2018: Od 1 kwietnia nowi podatnicy z kasami
                                                  1 stycznia br. weszo w ycie nowe rozporzdzenie ws. zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454). Wikszo przepisów pozostaa bez zmian. Zmodyfikowano katalog czynnoci, do których nie stosuje si adnego zwolnienia. W konsekwencji obowizek ewidencjonowania obejmuje obecnie równie usugi kulturalne i rozrywkowe (wstp na przedstawienia cyrkowe), czy usugi zwizane z rozrywk i rekreacj (wstp do m.in. wesoych miasteczek czy dyskotek). Zgodnie z przepisami przejciowymi, w przypadku podatników wiadczcych ww. usugi, a take korzystajcych ze zwolnienia ze wzgldu na form zapaty czy ze wzgldu na struktur sprzeday, obowizek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas nastpi 1 kwietnia 2018 r.
                                                  • 23.03.2018Centralne repozytorium kas fiskalnych ju wkrótce
                                                   Podatnicy prowadzcy dziaalno gospodarcz w zakresie bran szczególnie naraonych na nieprawidowoci w zakresie ewidencjonowania obrotu i kwot podatku zostan w pierwszej kolejnoci objci bezwzgldnym obowizkiem stosowania do ewidencji obrotu kas rejestrujcych pn-line.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] ... [ 5 ] nastpna strona »