Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

faktury elektroniczne

 • 24.09.2020Paragon z NIP do 450 z wci z wtpliwociami - Rzecznik MP pyta, MF odpowiada
  W odpowiedzi na wystpienie Rzecznika Maych i rednich Przedsibiorców, Minister Finansów wyjani, e w sytuacji, gdy kwota faktury nie przekracza 450 z brutto (100 euro), to paragon z numerem NIP naley uzna za faktur uproszczon i nie wystawia si do niego dodatkowo „zwykej” faktury. Natomiast w wypadku popenienia pomyki w numerze NIP naley wystawi faktur z takim samym bdnym numerem NIP, jaki znalaz si na paragonie i nastpnie do tej faktury powinna by wystawiona nota korygujc z prawidowym numerem NIP.
  • 24.09.2020Papierowe faktury mona przechowywa w wersji elektronicznej
   Obecnie obowizujce przepisy dopuszczaj moliwo przechowywania faktur (wystawianych kontrahentom i otrzymywanych od nich w formie papierowej) w formie elektronicznej, w dowolny sposób, np. w formie zapisu elektronicznego na elektronicznych nonikach danych, jednake sposób ten ma zapewnia przechowywanie faktur w podziale na okresy rozliczeniowe w sposób zapewniajcy atwe ich odszukanie oraz autentyczno pochodzenia, integralno treci i czytelno tych faktur od momentu ich wystawienia lub otrzymania do czasu upywu terminu przedawnienia zobowizania podatkowego.
   • 23.09.2020Elektroniczne potwierdzenie otrzymania e-faktury korygujcej
    Czy automatyczna informacja z serwera o wysaniu wiadomoci jest potwierdzeniem otrzymania faktury korygujcej przez nabywc towaru w rozumieniu art. 29a ust. 13 ustawy o VAT i w zwizku z czym za moment uzyskania potwierdzenia otrzymania takich e-faktur przez kontrahenta moe by uznana chwila, w której spóka otrzyma na swoj skrzynk pocztow zwrotny komunikat o przekazaniu wiadomoci e-mail z zacznikiem w postaci e-faktur na serwer poczty przychodzcej kontrahenta?
    • 17.09.2020Faktura mailem zamiast paragonu
     Sprzedawca nie bdzie mia obowizku wydania osobie fizycznej nieprowadzc dziaalnoci gospodarczej paragonu fiskalnego w przypadku przesania faktury elektronicznej na wskazany w procesie rejestracji adres e-mail (w formie dokumentu elektronicznego lub linku do dokumentu elektronicznego). Jednoczenie bdzie mia obowizek doczenia do egzemplarza faktury pozostajcego u niego paragonu fiskalnego dotyczcego tej sprzeday - tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
     • 16.09.2020Przesanie faktury w PDF jest jej wydaniem
      Przedsibiorca zamierza wprowadzi patnoci mobilne, które bd dostpne jedynie dla tych nabywców, którzy pobior i zainstaluj na smartfon specjaln aplikacj mobiln udostpnion przez X suc realizacji patnoci mobilnych (aplikacja na smartfony podczone do sieci Internet) po spenieniu warunków okrelonych w regulaminie. Czy przesyajc wystawion e-faktur (PDF), z wykorzystaniem i za porednictwem infrastruktury X zwizanej z aplikacj mobiln, na adres e-mail podany przez nabywc moe uzna, e jest to wydanie faktury?
      • 15.09.2020Faktura mailem zamiast paragonu
       Sprzedawca nie bdzie mia obowizku wydania osobie fizycznej nieprowadzc dziaalnoci gospodarczej paragonu fiskalnego w przypadku przesania faktury elektronicznej na wskazany w procesie rejestracji adres e-mail (w formie dokumentu elektronicznego lub linku do dokumentu elektronicznego). Jednoczenie bdzie mia obowizek doczenia do egzemplarza faktury pozostajcego u niego paragonu fiskalnego dotyczcego tej sprzeday - tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
       • 09.09.2020Moment rozliczenia korekty e-faktury zmniejszajcej VAT
        Czy w przypadku faktur korygujcych zmniejszajcych podstaw opodatkowania, w tym do „0”, wystawianych w formie elektronicznej, które za zgod klienta zostan udostpnione przez przedsibiorc na indywidualnym koncie klienta znajdujcym si w systemie rejestracji, za moment uzyskania potwierdzenia otrzymania takich faktur przez klienta bdzie moga by uznawana chwila umieszczenia przez przedsibiorc tyche faktur w systemie rejestracji, który przekazuje automatycznie faktur korygujc na wskazany przez klienta adres e-mail?
        • 08.09.2020Moment rozliczenia korekty e-faktury zmniejszajcej VAT
         Czy w przypadku faktur korygujcych zmniejszajcych podstaw opodatkowania, w tym do „0”, wystawianych w formie elektronicznej, które za zgod klienta zostan udostpnione przez przedsibiorc na indywidualnym koncie klienta znajdujcym si w systemie rejestracji, za moment uzyskania potwierdzenia otrzymania takich faktur przez klienta bdzie moga by uznawana chwila umieszczenia przez przedsibiorc tyche faktur w systemie rejestracji, który przekazuje automatycznie faktur korygujc na wskazany przez klienta adres e-mail?
         • 04.09.2020E-faktura od kontrahenta zagranicznego
          Prawdopodobiestwo otrzymania faktury w formie elektronicznej od kontrahenta zagranicznego jest bardzo due. Co o tym decyduje? Cay szereg czynników, które ukazuj due zalety faktur elektronicznych. Korzyci ze stosowania e-faktur zawrze mona w jednym sowie „koszty”, a cilej ich minimalizacja, która przejawia si jednak w wielu aspektach. Aby to sobie uzmysowi warto przeledzi drog faktury od wystawcy do zaksigowania przez nabywc.
          • 28.08.2020JPK_VAT z deklaracj: Oznaczenia dostawy i wiadczenia usug (GTU)
           Oznaczenia dostaw towarów i wiadczenia usug w nowym JPK_VAT, skadanym za okresy od 1 padziernika 2020 r., prezentowane s za pomoc symboli GTU_01 – GTU_13. Pola wypenia si dla caej faktury poprzez zaznaczenie „1” we waciwych polach odpowiadajcych symbolom od GTU_01 do GTU_13, w przypadku wystpienia dostawy towaru lub wiadczenia usugi na ewidencjonowanym dokumencie, bez wyodrbniania poszczególnych wartoci, kwot podatku, itp. Pole pozostanie puste, w przypadku gdy dany towar lub usuga nie wystpiy na dokumencie.
           • 27.08.2020JPK_VAT z deklaracj: Oznaczenia dostawy i wiadczenia usug (GTU)
            Oznaczenia dostaw towarów i wiadczenia usug w nowym JPK_VAT, skadanym za okresy od 1 padziernika 2020 r., prezentowane s za pomoc symboli GTU_01 – GTU_13. Pola wypenia si dla caej faktury poprzez zaznaczenie „1” we waciwych polach odpowiadajcych symbolom od GTU_01 do GTU_13, w przypadku wystpienia dostawy towaru lub wiadczenia usugi na ewidencjonowanym dokumencie, bez wyodrbniania poszczególnych wartoci, kwot podatku, itp. Pole pozostanie puste, w przypadku gdy dany towar lub usuga nie wystpiy na dokumencie.
            • 24.08.2020Sprzeda oprogramowania a obowizkowy split payment
             Przedsibiorca nie bdzie zobligowany do stosowania mechanizmu podzielonej patnoci w sytuacji udostpniania abonamentów na oprogramowanie, które wydawane jest klientom poprzez pobranie aplikacji oraz w przypadku sprzeday skanerów, które posiadaj wycznie wbudowan funkcj skanowania. Zatem sprzeda oferowanych przez przedsibiorc ww. usug i towarów nie jest objta obowizkiem umieszczenia na fakturach sprzeday wyrazów „mechanizm podzielonej patnoci” - wyjani Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
             • 21.08.2020Oznaczenia faktur pozostaj problemem dla podatników
              Wraz z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej patnoci rozszerzy si katalog elementów, które powinny zosta umieszczone na fakturach. Zdarza si jednak, e obowizkow tylko w niektórych przypadkach adnotacj „mechanizm podzielonej patnoci” s opatrzone wszystkie faktury podatnika. Ju wkrótce takie dziaanie te moe by problemem dla podatników.
              • 21.08.2020SLIM VAT oraz rozwizania doprecyzowujce niektóre konstrukcje VAT w konsultacjach publicznych
               Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz ustawy – Prawo bankowe trafi do konsultacji publicznych. Projekt ustawy skada si z dwóch czci: pakietu SLIM VAT oraz rozwiza doprecyzowujcych niektóre konstrukcje VAT. SLIM VAT (Simple Local And Modern) zawierajcy pakiet uproszcze dla podatnika wejdzie w ycie 1 stycznia 2021 roku.
               • 20.08.2020Oznaczenia faktur pozostaj problemem dla podatników
                Wraz z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej patnoci rozszerzy si katalog elementów, które powinny zosta umieszczone na fakturach. Zdarza si jednak, e obowizkow tylko w niektórych przypadkach adnotacj „mechanizm podzielonej patnoci” s opatrzone wszystkie faktury podatnika. Ju wkrótce takie dziaanie te moe by problemem dla podatników.
                • 20.08.2020Co zrobi z bdem na fakturze lub po zgubieniu faktury
                 Do naprawienia bdów na fakturze suy faktura korygujca. Wystawia si j take wówczas, gdy zmieni si warunki transakcji. Przy czym, musisz otrzyma od nabywcy potwierdzenie odbioru faktury korygujcej, jeli w wyniku jej wystawienia zostaje obniona podstawa opodatkowania (zmniejsza si te kwota VAT nalenego). A jeli jeste nabywc i otrzymae od sprzedawcy faktur z bdami, moesz wystawi not korygujc. Moesz poprawi w ten sposób tylko bdy formalne.
                 • 17.08.2020Jak zaewidencjonowa faktur zakupow bez VAT
                  Prowadzenie ewidencji zakupu naley do podstawowych obowizków vatowca. Stanowi ona podstaw do sporzdzenia deklaracji podatkowej, czy to miesicznej, czy to kwartalnej. Ewidencja tego rodzaju musi by prowadzona nieprzerwanie przez cay okres rozliczeniowy i musi w niej znale odbicie w postaci stosownego wpisu kada transakcja, w której pojawia si VAT. Nastpnie w sposób zbiorczy dane z ewidencji przenoszone s do deklaracji VAT. Ewidencja VAT jest urzdzeniem ksigowym, które prowadzone jest niezalenie od innego rodzaju dokumentacji ksigowych takich jak podatkowa ksiga przychodów i rozchodów bd ksigi rachunkowe.
                  • 14.08.2020Jak zaewidencjonowa faktur zakupow bez VAT
                   Prowadzenie ewidencji zakupu naley do podstawowych obowizków vatowca. Stanowi ona podstaw do sporzdzenia deklaracji podatkowej, czy to miesicznej, czy to kwartalnej. Ewidencja tego rodzaju musi by prowadzona nieprzerwanie przez cay okres rozliczeniowy i musi w niej znale odbicie w postaci stosownego wpisu kada transakcja, w której pojawia si VAT. Nastpnie w sposób zbiorczy dane z ewidencji przenoszone s do deklaracji VAT. Ewidencja VAT jest urzdzeniem ksigowym, które prowadzone jest niezalenie od innego rodzaju dokumentacji ksigowych takich jak podatkowa ksiga przychodów i rozchodów bd ksigi rachunkowe.
                   • 06.08.2020Uznanie przesania faktury w formacie PDF za wydanie faktury
                    Przedsibiorca zamierza wprowadzi patnoci mobilne, które bd dostpne jedynie dla tych nabywców, którzy pobior i zainstaluj na smartfon specjaln aplikacj mobiln udostpnion przez X suc realizacji patnoci mobilnych (aplikacja na smartfony podczone do sieci Internet) po spenieniu warunków okrelonych w regulaminie. Czy przesyajc wystawion e-faktur (PDF), z wykorzystaniem i za porednictwem infrastruktury X zwizanej z aplikacj mobiln, na adres e-mail podany przez nabywc moe uzna, e jest to wydanie faktury?
                    • 05.08.2020Zachowanie naleytej starannoci – studia przypadków
                     Naleyta staranno w VAT to wskazanie najwaniejszych okolicznoci, które bd bra pod uwag urzdnicy skarbowi w ocenie dziaalnoci przedsibiorców przy rozliczeniach VAT. Dowiedz si co zrobi, aby dochowa naleytej starannoci w kontaktach biznesowych?
                     • 05.08.2020Uznanie przesania faktury w formacie PDF za wydanie faktury
                      Przedsibiorca zamierza wprowadzi patnoci mobilne, które bd dostpne jedynie dla tych nabywców, którzy pobior i zainstaluj na smartfon specjaln aplikacj mobiln udostpnion przez X suc realizacji patnoci mobilnych (aplikacja na smartfony podczone do sieci Internet) po spenieniu warunków okrelonych w regulaminie. Czy przesyajc wystawion e-faktur (PDF), z wykorzystaniem i za porednictwem infrastruktury X zwizanej z aplikacj mobiln, na adres e-mail podany przez nabywc moe uzna, e jest to wydanie faktury?
                      • 04.08.2020Skan lub zdjcie faktury pozwala odliczy VAT
                       W stosunku do faktur, które zostan przez kontrahentów wystawione w formie papierowej, a nastpnie po ich zdigitalizowaniu - poprzez skanowanie lub fotografowanie - wysanych do spóki bdzie przysugiwao jej prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z tych faktur, zgodnie z art. 86. ust. 1 ustawy, przy zachowaniu pozostaych warunków do odliczenia podatku VAT. Tak stwierdzi Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                       • 04.08.2020Zachowanie naleytej starannoci – studia przypadków
                        Naleyta staranno w VAT to wskazanie najwaniejszych okolicznoci, które bd bra pod uwag urzdnicy skarbowi w ocenie dziaalnoci przedsibiorców przy rozliczeniach VAT. Dowiedz si co zrobi, aby dochowa naleytej starannoci w kontaktach biznesowych?
                        • 03.08.2020Skan lub zdjcie faktury pozwala odliczy VAT
                         W stosunku do faktur, które zostan przez kontrahentów wystawione w formie papierowej, a nastpnie po ich zdigitalizowaniu - poprzez skanowanie lub fotografowanie - wysanych do spóki bdzie przysugiwao jej prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z tych faktur, zgodnie z art. 86. ust. 1 ustawy, przy zachowaniu pozostaych warunków do odliczenia podatku VAT. Tak stwierdzi Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                         • 29.07.2020Moment obnienia podstawy opodatkowania w VAT przy korekcie e-faktury
                          Czy w przypadku faktur korygujcych zmniejszajcych podstaw opodatkowania, w tym do „0”, wystawianych w formie elektronicznej, które za zgod klienta zostan udostpnione przez przedsibiorc na indywidualnym koncie klienta znajdujcym si w systemie rejestracji, za moment uzyskania potwierdzenia otrzymania takich faktur przez klienta bdzie moga by uznawana chwila umieszczenia przez przedsibiorc tyche faktur w systemie rejestracji, który przekazuje automatycznie faktur korygujc na wskazany przez klienta adres e-mail?
                          • 28.07.2020Moment obnienia podstawy opodatkowania w VAT przy korekcie e-faktury
                           Czy w przypadku faktur korygujcych zmniejszajcych podstaw opodatkowania, w tym do „0”, wystawianych w formie elektronicznej, które za zgod klienta zostan udostpnione przez przedsibiorc na indywidualnym koncie klienta znajdujcym si w systemie rejestracji, za moment uzyskania potwierdzenia otrzymania takich faktur przez klienta bdzie moga by uznawana chwila umieszczenia przez przedsibiorc tyche faktur w systemie rejestracji, który przekazuje automatycznie faktur korygujc na wskazany przez klienta adres e-mail?
                           • 24.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
                            Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
                            • 23.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
                             Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
                             • 14.07.2020Sprzeda konsumencka: Wysanie e-faktury mailem wystarczy
                              Sprzedawca nie bdzie mia obowizku wydania osobie fizycznej nieprowadzc dziaalnoci gospodarczej paragonu fiskalnego w przypadku przesania faktury elektronicznej na wskazany w procesie rejestracji adres e-mail (w formie dokumentu elektronicznego lub linku do dokumentu elektronicznego). Jednoczenie bdzie mia obowizek doczenia do egzemplarza faktury pozostajcego u niego paragonu fiskalnego dotyczcego tej sprzeday - tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                              • 13.07.2020Prawo do odliczenia VAT w przypadku przelewu na konto spoza biaej listy
                               Zgodnie z art. 96b ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w postaci elektronicznej wykaz podmiotów:  w odniesieniu do których naczelnik urzdu skarbowego nie dokona rejestracji albo które wykreli z rejestru jako podatników VAT,  zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podatników, których rejestracja jako podatników VAT zostaa przywrócona. 
                               • 10.07.2020Sprzeda konsumencka: Wysanie e-faktury mailem wystarczy
                                Sprzedawca nie bdzie mia obowizku wydania osobie fizycznej nieprowadzc dziaalnoci gospodarczej paragonu fiskalnego w przypadku przesania faktury elektronicznej na wskazany w procesie rejestracji adres e-mail (w formie dokumentu elektronicznego lub linku do dokumentu elektronicznego). Jednoczenie bdzie mia obowizek doczenia do egzemplarza faktury pozostajcego u niego paragonu fiskalnego dotyczcego tej sprzeday - tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                                • 07.07.2020Prawo do odliczenia VAT z faktury zaliczkowej
                                 W praktyce gospodarczej sprzedawca niekiedy moe od nabywcy wymaga wpaty okrelonej kwoty pieninej na poczet przyszego dostarczenia towarów lub wykonania usug. Zaliczka nie stanowi zabezpieczenia poniewa w przypadku odstpienia od umowy przez którkolwiek ze stron podlega ona zwrotowi. Zaliczka jest czci ceny finalnej, któr nabywca obowizany jest uici. Czsto mylony jest z ni zadatek, nie stanowicy z zaoenia czci ceny lecz zabezpieczenie wywizania si z umowy.
                                 • 06.07.2020Prawo do odliczenia VAT z faktury zaliczkowej
                                  W praktyce gospodarczej sprzedawca niekiedy moe od nabywcy wymaga wpaty okrelonej kwoty pieninej na poczet przyszego dostarczenia towarów lub wykonania usug. Zaliczka nie stanowi zabezpieczenia poniewa w przypadku odstpienia od umowy przez którkolwiek ze stron podlega ona zwrotowi. Zaliczka jest czci ceny finalnej, któr nabywca obowizany jest uici. Czsto mylony jest z ni zadatek, nie stanowicy z zaoenia czci ceny lecz zabezpieczenie wywizania si z umowy.
                                  • 29.06.2020Dopuszczalno anulowania faktury a plik JPK_VAT
                                   Wszyscy podatnicy VAT wystawiaj faktury. Jedni robi to czciej inni rzadziej. Pomyki przy takiej czynnoci nie s niczym nadzwyczajnym i czasami si zdarzaj. O ile w przypadkach innych ni bdy popenione przy wystawianiu faktur wystarczajce jest np. przekrelenie pierwotnego zapisu i jego parafowanie lub po prostu wyrzucenie bdnego dokumentu do kosza, w przypadku faktur nie istnieje taka moliwo. Mona takie szczególne traktowanie faktur wyjani tym, e z otrzymanej faktury dla nabywcy wynika uprawnienie do odliczenia naliczonego w niej podatku, a wic wie si z uzyskaniem korzyci majtkowej. O szczególnym traktowaniu faktur wiadczy moe fakt, e zapisy ustawy o VAT nie przewiduj moliwoci jej anulowania.
                                   • 26.06.2020Dopuszczalno anulowania faktury a plik JPK_VAT
                                    Wszyscy podatnicy VAT wystawiaj faktury. Jedni robi to czciej inni rzadziej. Pomyki przy takiej czynnoci nie s niczym nadzwyczajnym i czasami si zdarzaj. O ile w przypadkach innych ni bdy popenione przy wystawianiu faktur wystarczajce jest np. przekrelenie pierwotnego zapisu i jego parafowanie lub po prostu wyrzucenie bdnego dokumentu do kosza, w przypadku faktur nie istnieje taka moliwo. Mona takie szczególne traktowanie faktur wyjani tym, e z otrzymanej faktury dla nabywcy wynika uprawnienie do odliczenia naliczonego w niej podatku, a wic wie si z uzyskaniem korzyci majtkowej. O szczególnym traktowaniu faktur wiadczy moe fakt, e zapisy ustawy o VAT nie przewiduj moliwoci jej anulowania.
                                    • 25.06.2020Odliczenie VAT z e-dokumentów potwierdzajcych wydatki subowe
                                     Celem usprawnienia procesu rozliczania kosztów zwizanych z wydatkami ponoszonymi przez pracowników w celach subowych, spóka planuje przej wycznie na elektroniczn form rozliczania i archiwizowania dokumentów. Czy spóce bdzie przysugiwao prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT, zawartego na ww. dokumentach potwierdzajcych wydatki subowe, jeeli dokumenty te bd przechowywane wycznie w formie elektronicznej?
                                     • 19.06.2020Biaa lista VAT: Kiedy i jak zawiadomi o innym rachunku
                                      Jeeli przedsibiorca dokona patnoci na rachunek nieujty wykazie VAT i zoy zawiadomienie do naczelnika urzdu skarbowego waciwego dla wystawcy faktury w celu uniknicia negatywnych konsekwencji przewidzianych w art. 15d ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, a nastpnie przy kolejnych patnociach dojdzie do zmiany: podmiotu, statusu kontrahenta (czynny, zwolniony, niezarejestrowany) i rachunku (nieujty/ujty w wykazie), to powinien zoy ponowne zawiadomienie. Zawiadomienie dotyczy bowiem konkretnego podmiotu, posugujcego si konkretnym rachunkiem w okrelonej sytuacji podatkowo-prawnej dot. tego podmiotu.
                                      • 04.06.2020Zgoda na otrzymywanie faktur w postaci elektronicznej - potrzebna czy nie?
                                       Odpowied na pytanie postawione w tytule jest twierdzca - to wymóg wynikajcy wprost z przepisów prawa. Ale sposób realizacji obowizku uzyskania zgody jest ju praktycznie dowolny (cho nie zawsze tak byo, o czym za chwil). Zacznijmy jednak od pocztku.
                                       • 03.06.2020Zgoda na otrzymywanie faktur w postaci elektronicznej - potrzebna czy nie?
                                        Odpowied na pytanie postawione w tytule jest twierdzca - to wymóg wynikajcy wprost z przepisów prawa. Ale sposób realizacji obowizku uzyskania zgody jest ju praktycznie dowolny (cho nie zawsze tak byo, o czym za chwil). Zacznijmy jednak od pocztku.
                                        • 02.06.2020VAT. Split payment przy staych umowach wspópracy
                                         Sprzeda na rzecz kontrahentów moe by realizowana w rónych wariantach wspópracy, tj. kontrahent, bdcy podatnikiem VAT nabywa materiay eksploatacyjne:  bez umowy/porozumienia skadajc zamówienie,  na podstawie zamówienia i zawar umow ramow o staej wspópracy, która przewiduje korzyci dla kontrahenta w przypadku nabycia towaru za okrelon kwot w okrelonym czasie,  etapami na podstawie umowy, która okrela kwot dostawy przekraczajc 15 000 z.  Czy, jeeli warto pojedynczego zamówienia i pojedynczej faktury nie przekracza kwoty 15 tys. z faktura powinna zawiera wyrazy „mechanizm podzielonej patnoci”?
                                         • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
                                          [Ostatnia aktualizacja - 29.05.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
                                          • 29.05.2020Podatki 2020: Dokumentowanie WDT
                                           Kwestia ta bya regulowana przez normy dotyczce VAT w poszczególnych krajach unijnych z osobna. W celu zmiany tego stanu rzeczy przed kilku laty rozpoczy si zabiegi majce na celu ujednolicenie na obszarze caej UE sposobu dokumentowania omawianych transakcji. W ich rezultacie doszo do uchwalenia Rozporzdzenia Wykonawczego Rady (UE) nr 2018/1912 z 4 grudnia 2018 r. zmieniajcego rozporzdzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do niektórych zwolnie zwizanych z transakcjami wewntrzwspólnotowymi (Dz.Urz. UE L 311/10). Dokument ten wprowadzi jednolite zasady dokumentowania wewntrzwspólnotowych dostaw towarów. Wszed on w ycie 27 grudnia 2018 r., a ma zastosowanie do transakcji, które maj miejsce od 1 stycznia 2020 r.
                                           • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
                                            [Ostatnia aktualizacja - 03.06.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
                                            • 28.05.2020Podatki 2020: Dokumentowanie WDT
                                             Kwestia ta bya regulowana przez normy dotyczce VAT w poszczególnych krajach unijnych z osobna. W celu zmiany tego stanu rzeczy przed kilku laty rozpoczy si zabiegi majce na celu ujednolicenie na obszarze caej UE sposobu dokumentowania omawianych transakcji. W ich rezultacie doszo do uchwalenia Rozporzdzenia Wykonawczego Rady (UE) nr 2018/1912 z 4 grudnia 2018 r. zmieniajcego rozporzdzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do niektórych zwolnie zwizanych z transakcjami wewntrzwspólnotowymi (Dz.Urz. UE L 311/10). Dokument ten wprowadzi jednolite zasady dokumentowania wewntrzwspólnotowych dostaw towarów. Wszed on w ycie 27 grudnia 2018 r., a ma zastosowanie do transakcji, które maj miejsce od 1 stycznia 2020 r.
                                             • 26.05.2020Przechowywanie faktur w formie elektronicznej
                                              Przedsibiorca zamierza wprowadzi zmiany w systemie ewidencjonowania i przechowywania dokumentacji sprzeday towarów lub usug. W przypadku wystawiania faktury na podstawie paragonu, paragon bdzie niszczony, a kopia faktury dla przedsibiorcy nie bdzie drukowana a przechowywana w formacie elektronicznym na serwerze. Czy przedsibiorca bdzie postpowa prawidowo biorc pod uwag przepisy ustawy o VAT?
                                              • 25.05.2020Rozliczenie VAT z tytuu wewntrzwspólnotowego nabycia paliwa
                                               Zgodnie z art. 103 ust. 5a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug istnieje obowizek obliczenia i zapaty VAT przez podatnika dokonujcego transakcji wewntrzwspólnotowego nabycia paliw. Obowizek ten dotyczy m.in.: benzyn silnikowych, benzyn lotniczych, gazu pynnego (LPG), olejów napdowych, olejów opaowych, benzyny i nafty do silników odrzutowych.
                                               • 25.05.2020Przechowywanie faktur w formie elektronicznej
                                                Przedsibiorca zamierza wprowadzi zmiany w systemie ewidencjonowania i przechowywania dokumentacji sprzeday towarów lub usug. W przypadku wystawiania faktury na podstawie paragonu, paragon bdzie niszczony, a kopia faktury dla przedsibiorcy nie bdzie drukowana a przechowywana w formacie elektronicznym na serwerze. Czy przedsibiorca bdzie postpowa prawidowo biorc pod uwag przepisy ustawy o VAT?
                                                • 14.05.2020Tarcza Finansowa PFR - pytania i odpowiedzi
                                                 Przedstawiamy list odpowiedzi na pytania, które mog pojawia si w odniesieniu do Programu rzdowego dotyczcego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro-, maych i rednich przedsibiorstw w zwizku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 Polsce w ramach rzdowej Tarczy Antykryzysowej.
                                                 • 14.05.2020Tarcza Finansowa PFR - pytania i odpowiedzi
                                                  Przedstawiamy list odpowiedzi na pytania, które mog pojawia si w odniesieniu do Programu rzdowego dotyczcego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro-, maych i rednich przedsibiorstw w zwizku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 Polsce w ramach rzdowej Tarczy Antykryzysowej.
                                                  • 11.05.2020Faktura na ponad 15 tys. z od podatnika zwolnionego z VAT w kosztach podatkowych
                                                   Czy w sytuacji gdy kontrahent podatnika nie figuruje w wykazie podmiotów o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usug w zwizku z faktem, i jest zwolniony podmiotowo z obowizku zoenia zgoszenia (art. 113 ust. 1 ustawy o VAT) oraz w przypadku zwolnienia przedmiotowego (art. 43 ust. 1 ustawy o VAT), a podatnik nie zawiadomi Urzdu Skarbowego o zleceniu przelewu podatnikowi nie figurujcemu w rejestrze VAT, to wydatek ten moe stanowi koszt uzyskania przychodu?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 12 ] nastpna strona »