Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

jednostka budżetowa

 • 29.03.2019Umowa zlecenia zawarta z własnym pracownikiem będącym przedsiębiorcą
  W sytuacji jeśli umowa cywilnoprawna zawarta jest pomiędzy pracodawcą (szpitalem), a pracownikiem (np. lekarzem), który prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, istotne jest, czy umowa jest jedyną umową z podmiotem leczniczym, jaką wykonuje lekarz. Może to bowiem sugerować, że działalność gospodarcza została założona jedynie w celu wykonywania pracy na rzecz swojego pracodawcy, bez ograniczeń wynikających z przepisów prawa pracy. Jednak do stwierdzenia takich okoliczności niezbędne jest dokonanie ustaleń przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w każdej indywidualnej sprawie - poinformowało MRPiPS odpowiadając na interpelację.
  • 12.02.2019Składki ZUS 2019: Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
   Obowiązek opłacania składek na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON) został wprowadzony od 1 stycznia 2019 r. Płatnik zobowiązany do opłacania składek na Fundusz Pracy, począwszy od rozliczeń za styczeń 2019 r. opłaca je razem ze składkami na SFWON (których wysokość wynosi 0,15%) w łącznej wysokości 2,45% podstawy ich wymiaru, która w obu przypadkach jest taka sama.
   • 11.02.2019Składki ZUS 2019: Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
    Obowiązek opłacania składek na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON) został wprowadzony od 1 stycznia 2019 r. Płatnik zobowiązany do opłacania składek na Fundusz Pracy, począwszy od rozliczeń za styczeń 2019 r. opłaca je razem ze składkami na SFWON (których wysokość wynosi 0,15%) w łącznej wysokości 2,45% podstawy ich wymiaru, która w obu przypadkach jest taka sama.
    • 16.11.2017Umowy zlecenia i o dzieło: Zaliczki na podatek w jednostkach samorządu terytorialnego
     Ponieważ przepisy prawa nie przyznają samorządowej jednostce organizacyjnej zdolności prawnej (poza stosunkiem pracy), a jedynie nadają uprawnienie do występowania w imieniu JST w granicach udzielonego pełnomocnictwa (w tym zawierania umów zlecenia lub o dzieło z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej oraz niebędącymi pracownikami tej jednostki), stroną takiej umowy jest JST a nie samorządowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
     • 13.10.2017Gminy i podatek VAT - fiskus przegrywa kolejne spory
      Czy miasto organizując przy pomocy jednostek budżetowych oświaty, powołanych do realizacji nałożonego na gminę przepisami ustawy o samorządzie gminy zadania własnego, jakim jest edukacja publiczna: stołówki szkolne, wypoczynek dzieci i młodzieży, uczestnictwo dzieci młodzieży w widowiskach artystycznych i nauce pływania oraz uczestnictwo dzieci i młodzieży w wymianie międzynarodowej, jest podatnikiem podatku VAT ?
      • 13.07.2017Podatki 2018: MF chce nałożenia na JST nowych obowiązków sprawozdawczych
       Resort finansów chce rozszerzenia obowiązków sprawozdawczych, które ciążą na jednostkach samorządu terytorialnego (JST). Jak wskazano w projekcie nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, samorządy mają zostać zobowiązane do prowadzenia szerszej sprawozdawczości podatkowej. Zmiany dotyczyć będą prawdopodobnie podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.
       • 05.07.2017MF rusza z pilotażem Centrum Obsługi Kluczowych Podmiotów
        Z początkiem obecnego tygodnia w Pierwszym Mazowieckim Urzędzie Skarbowym (MUS) w Warszawie rozpoczął się pilotaż nowego projektu, którego finałem ma być uruchomienie Centrum Obsługi Kluczowych Podmiotów. Jak tłumaczy resort finansów, w pilotażu uczestniczyć będą firmy, które należą do grupy największych podatników podatku dochodowego CIT.
        • 12.06.2017Zajęcia z rytmiki i gimnastyki jako usługi dodatkowe a VAT
         Pytanie podatnika: Czy wnoszoną przez rodziców opłatę za rytmikę i gimnastykę, jako odpłatność za świadczenie usług ściśle związanych z usługami w zakresie opieki nad dziećmi wykonywanych przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat można zaliczyć do sprzedaży zwolnionej na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.)?
         • 12.01.2017Centralizacja rozliczeń VAT w JST - wyjaśnienia MF
          W jaki sposób w budżecie jst należy prezentować dochody opodatkowane podatkiem VAT – w kwocie brutto wynikającej ze zrealizowanych płatności przez kontrahentów (tzw. kasowo zrealizowanych i zgodnie z wpływami wynikającymi z wyciągów bankowych), czy w kwocie netto pomniejszonej o podatek VAT należny?
          • 11.01.2017Centralizacja rozliczeń VAT w JST - wyjaśnienia MF
           W jaki sposób w budżecie jst należy prezentować dochody opodatkowane podatkiem VAT – w kwocie brutto wynikającej ze zrealizowanych płatności przez kontrahentów (tzw. kasowo zrealizowanych i zgodnie z wpływami wynikającymi z wyciągów bankowych), czy w kwocie netto pomniejszonej o podatek VAT należny?
           • 02.06.2016Zmiana przeznaczenia środków trwałych a korekta VAT
            Pytanie podatnika: Czy w związku z brakiem podstawy prawnej jednostka ma obowiązek dokonania korekty i zwrotu odliczonego podatku VAT od zakupu środków trwałych?
            • 01.04.2016Fundusz płac zamiast PIT?
             Interpelacja nr 1312 do ministra finansów w sprawie możliwości likwidacji podatku PIT
             • 21.10.2015Podatki 2016: Przepisy ws. samorządowych zakładów budżetowych do zmiany
              W projekcie nowego rozporządzenia resortu finansów ws. sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług brakuje aktualnego odniesienia do kwestii statusu poszczególnych jednostek organizacyjnych utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) – oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan. Nowe przepisy mają wejść w życie z początkiem 2016 r.
              • 08.12.2014Spotkania firmowe dla pracowników. Z PIT czy bez?
               Z uzasadnienia: Udział w spotkaniu (wyjeździe) integracyjnym czy szkoleniu zaoferowanym przez pracodawcę pracownikom, nie oznacza uzyskania przychodu przez pracownika, gdyż nie ma podstaw, by świadczenie adresowane do wszystkich przypisać indywidualnym uczestnikom, jako ich wymierną korzyść.
               • 09.05.2014Gmina i jednostki budżetowe jako podatnicy VAT
                Pytanie podatnika: Czy gmina i jej jednostki budżetowe powinny być traktowane dla celów rozliczeń VAT jako jeden podatnik i dokonywać jednego rozliczenia deklaracyjnego przez Gminę?
                • 03.02.2014Kiedy obniżka stawek VAT?
                 Interpelacja nr 22675 w sprawie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług dopuszczającej możliwość zachowania dotychczasowych stawek tego podatku.
                 • 07.01.2014Gminna jednostka budżetowa a VAT po uchwale NSA
                  Interpelacja nr 21856 do ministra finansów w sprawie wątpliwości dotyczących stosowania w praktyce przepisów dotyczących podatku od towarów i usług przez gminne jednostki budżetowe
                  • 02.01.2014Dieta ujemna a podatek dochodowy od osób fizycznych
                   Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca będzie obowiązany do realizacji obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych dla przychodów ze stosunku pracy w stosunku do „diety ujemnej” zdefiniowanej w części G., poz. 68 niniejszego wniosku, do której zwrotu pracownik nie został zobowiązany?
                   • 10.07.2013MF: Jednostka budżetowa gminy jako podatnik VAT
                    Komunikat Ministerstwa Finansów dot. uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2013 r., sygn. akt I FPS 1/13, w przedmiocie możliwości uznania jednostek budżetowych gminy za podatników podatku od towarów i usług
                    • 26.06.2012Ulga na zakup kasy fiskalnej
                     Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy przysługuje ulga na zakup nowych kas fiskalnych w ilości 8 sztuk w brzmieniu art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług?
                     • 11.05.2012Opodatkowanie czynności wykonywanych przez zakład budżetowy na rzecz gminy
                      Pytanie podatnika: Czy czynności wykonywane przez zakład z zakresu gospodarki mieszkaniowej, utrzymania dróg, ulic, utrzymania zieleni, oświetlenia ulicznego, na rzecz gminy, podlegają VAT? Czy wykonywane czynności zobowiązują zakład do wystawiania faktur na rzecz gminy, czy można je rozliczać wystawiając notę księgową, rachunek?
                      • 23.04.2012Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości ośrodków sportu i rekreacji
                       Przystępując do omówienia zagadnień dotyczących opodatkowania tzw. „OSiRów” należy zdefiniować jaki jest status prawny takich podmiotów. Ośrodki sportu i rekreacji są najczęściej jednostkami budżetowymi lub zakładami budżetowymi powołanymi przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego na podstawie uchwał Rad Miejskich, których głównym zadaniem jest krzewienie kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród mieszkańców danej miejscowości.
                       • 11.10.2011Fundusz alimentacyjny w księgach rachunkowych jednostek samorządowych
                        Przepisy ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zm.) określają m.in. zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz finansowania świadczeń z tego funduszu. Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.
                        • 15.11.2010Obowiązki wobec ZUS
                         Informacja ZUS dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo, tj. niezatrudniających przy tej działalności innych osób
                         • 15.10.2010Międzynarodowy transport drogowy – od stycznia po licencję do inspektoratu
                          Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD) przejmie z początkiem stycznia 2011 r. wykonywane przez Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego (BOTM) zadania ministra infrastruktury w dziedzinie międzynarodowego transportu drogowego. Rozwiązanie takie przewidziano w przyjętych przez Radę Ministrów założeniach do projektu nowelizacji ustawy o transporcie drogowym.
                          • 24.03.2010Co dalej z PFRON
                           Interpelacja nr 13582 do prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad funkcjonowania PFRON od 1 stycznia 2012 r.
                           • 10.08.2009Wyjazdy służbowe kierowców i handlowców
                            Zgodnie z art. 77 (5) § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracownikowi, który wykonuje na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.
                            • 29.07.2009Obowiązki wobec ZUS – Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo, tj. niezatrudniających przy tej działalności innych osób
                             Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą podlega: • ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu – obowiązkowo, zaś chorobowemu – dobrowolnie,  • ubezpieczeniu zdrowotnemu (w Narodowym Funduszu Zdrowia) – obowiązkowo. Jednak w zakresie podlegania ubezpieczeniom, a także w zakresie rozliczania i opłacania składek na poszczególne ubezpieczenia, istnieją różne wyjątki. Dotyczą np. osób posiadających więcej niż jeden tytuł do ubezpieczeń (w tym podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników), osób posiadających uprawnienia do emerytury lub renty rodzinnej.
                             • 22.04.2009Informacje o dłużnikach będą łatwiej dostępne
                              Możliwość przekazywania informacji o zaległych zobowiązaniach przez wszystkich wierzycieli, a nie tylko przedsiębiorców, usprawnienie współpracy między biurami informacji gospodarczej (BIG) a Biurem Informacji Kredytowej (BIK) oraz lepsza ochrona wierzycieli – to najważniejsze rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych przyjętym przez rząd.
                              • 04.09.2008BCC chwali projekt ustawy o finansach publicznych
                               Zdaniem prof. Stanisława Gomułki, głównego ekonomisty Business Centre Club, rządowy projekt ustawy ma szanse uporządkować finanse publiczne. Ekspert BCC podkreśla, że ustawa nie dotyczy strony wydatkowej (ani też dochodowej) finansów publicznych i w najbliższym czasie nie przyniesie dużych oszczędności w budżecie.
                               • 20.04.2007Dokumenty i opłata skarbowa
                                Wraz z wprowadzeniem od początku bieżącego roku nowych uregulowań odnoszących się do opłat skarbowych w kwestii uiszczania opłat wiele się zmieniło. Zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2007 r. przepisami Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.) odpowiednie organy pobierają opłatę skarbową w przypadku dokonywania czynności urzędowych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz od złożonych dokumentów. Do dokumentów podlegających opłacie skarbowej należą dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii, z pewnymi wyjątkami, o których niżej (art. 1 ust. 2 pkt 2).
                                • 14.03.2007Lepiej czy gorzej?
                                 Interpelacja nr 6094 do ministra finansów w sprawie regulacji Ministerstwa Finansów dotyczących obowiązku uiszczania opłaty skarbowej