Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bilety lotnicze

 • 13.08.2020Wydatki zwizane z podróami subowymi przedsibiorcy i pracownika
  Podró subowa pracownika i przedsibiorcy wie si z okrelonymi kosztami. Sprawd jakie wydatki zwizane z podró musisz pokry jako pracodawca, a co przysuguje tobie jako przedsibiorcy. Zobacz jak rozliczy koszty podróy subowych - swoich lub twoich pracowników.
  • 12.08.2020Wydatki zwizane z podróami subowymi przedsibiorcy i pracownika
   Podró subowa pracownika i przedsibiorcy wie si z okrelonymi kosztami. Sprawd jakie wydatki zwizane z podró musisz pokry jako pracodawca, a co przysuguje tobie jako przedsibiorcy. Zobacz jak rozliczy koszty podróy subowych - swoich lub twoich pracowników.
   • 10.07.2020UOKiK: Koronawirus - pakiet informacji dla konsumentów
    Odwoane loty i wycieczki, nieuczciwe ceny w sklepach, wprowadzajce w bd oferty. Z takimi problemami borykaj si konsumenci w czasach zagroenia epidemiologicznego. Do Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Europejskiego Centrum Konsumenckiego i na infolini konsumenck w ostatnim czasie wpywa zwikszona liczba pyta i skarg od konsumentów. W zwizku z tym UOKiK przygotowa dla konsumentów specjalny pakiet informacji.
    • 09.07.2020UOKiK: Koronawirus - pakiet informacji dla konsumentów
     Odwoane loty i wycieczki, nieuczciwe ceny w sklepach, wprowadzajce w bd oferty. Z takimi problemami borykaj si konsumenci w czasach zagroenia epidemiologicznego. Do Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Europejskiego Centrum Konsumenckiego i na infolini konsumenck w ostatnim czasie wpywa zwikszona liczba pyta i skarg od konsumentów. W zwizku z tym UOKiK przygotowa dla konsumentów specjalny pakiet informacji.
     • 06.02.2020Podatki 2020: Zwolnienia z obowizku stosowania kas
      Kas fiskalnych powinni uywa przedsibiorcy, którzy sprzedaj towary lub usugi osobom fizycznym nieprowadzcym wasnej firmy oraz rolnikom ryczatowym (czyli dokonujcym dostawy produktów rolnych pochodzcych z wasnej dziaalnoci rolniczej lub wiadczcym usugi rolnicze, korzystajcym ze zwolnienia w podatku VAT). Nie ma obowizku posiadania kasy fiskalnej, jeli sprzedaje towary lub usugi wycznie firmom, które ewidencjonuj swoje przychody na podstawie wystawianych faktur. Cz firm korzysta ze zwolnie z obowizku posiadania kasy fiskalnej. Zwolnienie moe obejmowa ca sprzeda, której dotyczy obowizek ewidencjonowania za pomoc kasy bd dotyczy wybranych kategorii towarów lub usug.
      • 05.02.2020Podatki 2020: Zwolnienia z obowizku stosowania kas
       Kas fiskalnych powinni uywa przedsibiorcy, którzy sprzedaj towary lub usugi osobom fizycznym nieprowadzcym wasnej firmy oraz rolnikom ryczatowym (czyli dokonujcym dostawy produktów rolnych pochodzcych z wasnej dziaalnoci rolniczej lub wiadczcym usugi rolnicze, korzystajcym ze zwolnienia w podatku VAT). Nie ma obowizku posiadania kasy fiskalnej, jeli sprzedaje towary lub usugi wycznie firmom, które ewidencjonuj swoje przychody na podstawie wystawianych faktur. Cz firm korzysta ze zwolnie z obowizku posiadania kasy fiskalnej. Zwolnienie moe obejmowa ca sprzeda, której dotyczy obowizek ewidencjonowania za pomoc kasy bd dotyczy wybranych kategorii towarów lub usug.
       • 14.05.201929.05.2019, Pozna: Rozliczanie transakcji zagranicznych i podatek u róda
        Coraz czciej polskie podmioty gospodarcze kupuj lub sprzedaj rónego rodzaju usugi podmiotom zagranicznym. W wielu przypadkach w trakcie negocjacji umowy z kontrahentem zagranicznym albo ju w trakcie realizacji umowy pojawiaj si rozmaite kwestie podatkowe. Szkolenie ma na celu przyblienie regulacji podatkowych dotyczcych rozliczania usug wiadczonych w midzynarodowym obrocie gospodarczym. Szkolenie odpowie na szereg pyta, m.in.: jak zmiana przepisów wpywa na praktyk polskich podmiotów nabywajcych usugi od podmiotów zagranicznych, w szczególnoci jakie podmioty i w jakich sytuacjach s zobowizane do poboru podatku u róda w Polsce i jakie s konsekwencje zwizane z bdnym pobraniem tego podatku,  jak poszczególne rodzaje usug powinny by rozliczane dla celów VAT czy te jakie dokumenty s niezbdne przy rozliczaniu usug midzynarodowych.
        • 08.01.2019Podatki 2019: Mniej zwolnie z kas
         Od 1 stycznia br. obowizuje nowe rozporzdzenie ws. zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2519). Rozporzdzenie to zawiera unormowania dotyczce zwolnie na okres 3 lat (2019-2021). Zgodnie z nowymi przepisami, utrzymano na dotychczasowym poziomie kryterium wysokoci obrotu, tj. 20 000 z dla podmiotów kontynuujcych, jak i dla rozpoczynajcych dziaalno gospodarcz, zlikwidowano zwolnienie dla kilku rodzajów czynnoci oraz dodano nowe zwolnienie z kas dla dostawy towarów i wiadczenia usug przez koa gospody wiejskich.
         • 25.10.2018Koszty uzyskania przychodów: Wydatki refakturowane przez podmoty wspópracujce
          Brak jest przepisu wprost wyczajcego z kosztów uzyskania przychodów wydatki ponoszone przez podmioty wspópracujce z podatnikami na podstawie umów cywilnych. W takiej sytuacji do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów wystarczajce jest spenienie warunków ogólnych zaliczenia wydatku do kosztów.
          • 11.10.2018Podatki 2019: Bdzie mniej zwolnie z kas
           1 stycznia przyszego roku zacznie obowizywa nowe rozporzdzenie ws. zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych. Zgodnie z najnowsz wersj projektu, rozporzdzenie to zawiera unormowania dotyczce zwolnie na okres 3 lat (2019-2021). Ministerstwo Finansów proponuje utrzyma na dotychczasowym poziomie kryterium wysokoci obrotu, tj. 20 000 z dla podmiotów kontynuujcych, jak i dla rozpoczynajcych dziaalno gospodarcz, ale jednoczenie zamierza zlikwidowa zwolnienia dla kilku rodzajów czynnoci, a w przypadku wielu czynnoci zwolnienie z kas bdzie uzalenione od tego czy ich wiadczenie w caoci zostao udokumentowane faktur.
           • 27.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. V
            Kolejny odcinek poradnika w caoci powicimy kwestiom zwizanym z rozliczeniem delegacji za granic. W poprzedniej czci moglicie si przekona, e krajowe i zagraniczne wyjazdy subowe mimo wielu cech wspólnych rozliczane s w nieco odmienny sposób. To zrozumiae – wyjazdy za granic wi si zwykle z wyszymi wydatkami, wystpuj naturalne trudnoci w dokumentowaniu niektórych, drobnych wydatków itp. Dodatkowo pracodawca moe okreli wicej ni jeden kraj docelowy, co równie wpywa na sposób rozliczenia delegacji.
            • 25.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. V
             Kolejny odcinek poradnika w caoci powicimy kwestiom zwizanym z rozliczeniem delegacji za granic. W poprzedniej czci moglicie si przekona, e krajowe i zagraniczne wyjazdy subowe mimo wielu cech wspólnych rozliczane s w nieco odmienny sposób. To zrozumiae – wyjazdy za granic wi si zwykle z wyszymi wydatkami, wystpuj naturalne trudnoci w dokumentowaniu niektórych, drobnych wydatków itp. Dodatkowo pracodawca moe okreli wicej ni jeden kraj docelowy, co równie wpywa na sposób rozliczenia delegacji.
             • 28.03.2018Podatki 2018: Od 1 kwietnia nowi podatnicy z kasami
              1 stycznia br. weszo w ycie nowe rozporzdzenie ws. zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454). Wikszo przepisów pozostaa bez zmian. Zmodyfikowano katalog czynnoci, do których nie stosuje si adnego zwolnienia. W konsekwencji obowizek ewidencjonowania obejmuje obecnie równie usugi kulturalne i rozrywkowe (wstp na przedstawienia cyrkowe), czy usugi zwizane z rozrywk i rekreacj (wstp do m.in. wesoych miasteczek czy dyskotek). Zgodnie z przepisami przejciowymi, w przypadku podatników wiadczcych ww. usugi, a take korzystajcych ze zwolnienia ze wzgldu na form zapaty czy ze wzgldu na struktur sprzeday, obowizek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas nastpi 1 kwietnia 2018 r.
              • 27.03.2018Podatki 2018: Od 1 kwietnia nowi podatnicy z kasami
               1 stycznia br. weszo w ycie nowe rozporzdzenie ws. zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454). Wikszo przepisów pozostaa bez zmian. Zmodyfikowano katalog czynnoci, do których nie stosuje si adnego zwolnienia. W konsekwencji obowizek ewidencjonowania obejmuje obecnie równie usugi kulturalne i rozrywkowe (wstp na przedstawienia cyrkowe), czy usugi zwizane z rozrywk i rekreacj (wstp do m.in. wesoych miasteczek czy dyskotek). Zgodnie z przepisami przejciowymi, w przypadku podatników wiadczcych ww. usugi, a take korzystajcych ze zwolnienia ze wzgldu na form zapaty czy ze wzgldu na struktur sprzeday, obowizek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas nastpi 1 kwietnia 2018 r.
               • 29.01.2018NSA. Zakwaterowanie i transport pracowników oddelegowanych do pracy za granic nie stanowi ich przychodu
                Z uzasadnienia: Przepisy prawa pracy nie nakadaj na pracownika obowizku ponoszenia za pracodawc wydatków zwizanych ze wiadczeniem pracy w zwizku z podpisanym kontraktem zagranicznym. Inaczej rzecz ujmujc, wszystkie te wydatki, które zapewniaj wykonanie/wywizanie si pracodawcy z zawartego kontraktu s wydatkami pracodawcy a nie wydatkami ponoszonymi w imieniu/interesie pracownika. Konstatacji tej nie zmienia fakt, e pracownik korzysta ze wiadcze mu zaoferowanych, gdy to pracodawca a nie pracownik ma - w myl zawartego kontraktu - zapewni realizacj zagranicznego kontraktu.
                • 10.01.2018Zwolnienia z kas fiskalnych w 2018 roku
                 1 stycznia 2018 r. weszo w ycie nowe rozporzdzenie ws. zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454). Wikszo przepisów pozostaa bez zmian. Wprowadzono kilka modyfikacji ws. zakresu zwolnie, a mianowicie zlikwidowano zwolnienie dla usug wymiany walut, z wyjtkiem usug wiadczonych przez banki i SKOK-i. Zmodyfikowano take katalog czynnoci, do których nie stosuje si adnego zwolnienia. W konsekwencji obowizek ewidencjonowania obejmuje obecnie równie usugi kulturalne i rozrywkowe (wstp na przedstawienia cyrkowe), czy usugi zwizane z rozrywk i rekreacj (wstp do m.in. wesoych miasteczek czy dyskotek).
                 • 09.11.2017Wyjazdy subowe do spóek zalenych a koszty uzyskania przychodów
                  Z uzasadnienia: Nie mog stanowi kosztów uzyskania przychodów wydatki zwizane z wyjazdami pracowników do spóek zalenych w celu sprawowania przez nich funkcji czonków rad nadzorczych tych spóek, z uwagi na fakt, i czynnoci te s sprawowane na rzecz odrbnych podmiotów/podatników.
                  • 31.10.2017WSA. Wydatki na usugi niematerialne w kosztach podatkowych
                   Z uzasadnienia: Jeeli podatnik zalicza do kosztów uzyskania przychodów wydatek poniesiony na zakup usugi, to powinien wykaza, e usuga ta zostaa faktycznie wykonana przez wskazanego kontrahenta, gdy wtedy dopiero speniony zostaje warunek uzyskania przez podatnika potencjalnego przychodu. Dokonuje si to poprzez udokumentowanie faktycznego przebiegu zdarzenia gospodarczego, którego wydatek dotyczy. Niewystarczajce jest przy tym samo posiadanie faktury.
                   • 17.10.2017NSA. Dochody z prostytucji naley udowodni
                    Z uzasadnienia: Prawidowa wykadnia art. 20 ust. 3 ustawy o PIT nie pozwala na przyjcie jako róda pokrycia wydatków, a zatem posiadania jako legalnych dochodów z tytuu uprawiania procederu prostytucji, tych na które tylko powoa si w toku postpowania podatnik. Konieczne jest bowiem chociaby uprawdopodobnienie ich uzyskania.
                    • 03.08.2017Podatki 2017: Zakup biletu lotniczego bez podatku u róda
                     W przyszym tygodniu, tj. 12 sierpnia br., wejdzie w ycie ustawa, która rozwie istniejcy od lat problem dotyczcy przedsibiorców, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadajcych osobowoci prawnej, którzy kupuj bilety u zagranicznych przewoników lotniczych. Ustawa zniesienie istniejcy w chwili obecnej obowizek odprowadzania przez polskie podmioty gospodarcze 10% podatku od przychodów z biletów lotniczych.
                     • 02.08.2017Podatki 2017: Zakup biletu lotniczego bez podatku u róda
                      W przyszym tygodniu, tj. 12 sierpnia br., wejdzie w ycie ustawa, która rozwie istniejcy od lat problem dotyczcy przedsibiorców, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadajcych osobowoci prawnej, którzy kupuj bilety u zagranicznych przewoników lotniczych. Ustawa zniesienie istniejcy w chwili obecnej obowizek odprowadzania przez polskie podmioty gospodarcze 10% podatku od przychodów z biletów lotniczych.
                      • 09.06.2017Podatki na wiecie: Szwecja blisko nowego podatku lotniczego
                       Szwedzki rzd przedstawi w ostatnich dniach szczegóow propozycj wprowadzenia nowego podatku lotniczego, który miaby obcia bilety. Celem nowego podatku ma by zachcenie do korzystania z innych i mniej szkodliwych dla rodowiska naturalnego form transportu. Danina zostanie wprowadzona prawdopodobnie ju w 2018 r.
                       • 23.05.2017Podatki na wiecie: Indie wprowadz w lipcu podatek GST
                        Ju z pocztkiem lipca br. w Indiach wprowadzony zostanie system podatku od towarów i usug (GST). To jedna z najwikszych reform podatkowych w historii tego pastwa federacyjnego. W nowym systemie obowizywa bd cztery róne stawki, a cz towarów i usug zostanie cakowicie wyczona z opodatkowania.
                        • 05.04.2017Bilety lotnicze od porednika a podatek u róda
                         Pytanie podatnika: Spóka prowadzi dziaalno w ramach której konieczne jest dokonywanie zakupu biletów lotniczych, w szczególnoci na loty na trasach midzynarodowych z uwagi na podróe subowe pracowników i wspópracowników. Czy spóka zobowizana bdzie do poboru i odprowadzenia zryczatowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wynagrodzenia (zapaty za bilet) wypacanego na rzecz poredników - biur podróy (agentów turystycznych) majcych siedzib na terytorium Polski w zwizku z zakupem biletów lotniczych?
                         • 02.01.2017Podatki 2017: Nowe rozporzdzenie ws. zwolnie z kas
                          1 stycznia 2017 r. weszo w ycie nowe rozporzdzenie w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2177). Rozporzdzenie zasadniczo powiela uregulowania zawarte w rozporzdzeniu obowizujcym w latach 2015-2016. Dodatkowo rozszerzono zakres zwolnie podmiotowych poprzez objcie tym zwolnieniem jednostek samorzdu terytorialnego w zakresie czynnoci wykonywanych przez ich jednostki organizacyjne korzystajce ze zwolnienia, a take osób niewidomych w zakresie wiadczonych przez nie usug.
                          • 30.12.2016Podatki 2017: Nowe rozporzdzenie ws. zwolnie z kas
                           1 stycznia 2017 r. wchodzi w ycie nowe rozporzdzenie w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2177). Rozporzdzenie zasadniczo powiela uregulowania zawarte w rozporzdzeniu obowizujcym w latach 2015-2016. Dodatkowo rozszerzono zakres zwolnie podmiotowych poprzez objcie tym zwolnieniem jednostek samorzdu terytorialnego w zakresie czynnoci wykonywanych przez ich jednostki organizacyjne korzystajce ze zwolnienia, a take osób niewidomych w zakresie wiadczonych przez nie usug.
                           • 09.11.2016Nabycie przez polski podmiot biletów lotniczych zagranicznego przewonika od agenta a podatek u róda
                            Czy w przypadku nabycia przez polski podmiot biletów lotniczych od agenta, który dziaa w sprzeday biletów jedynie w imieniu i na rzecz zagranicznego przewonika bdzie on obowizany jako patnik do pobrania zryczatowanego podatku u róda?
                            • 31.03.2016Zaliczenie wydatku na niewykorzystany bilet lotniczy do kosztw uzyskania przychodw
                             Niejednokrotnie zdarza si, e podatnicy z duym wyprzedzeniem kupuj bilety lotnicze dla swoich pracownikw, ktre nastpnie nie zostaj wykorzystane z niezalenych od podatnika przyczyn. Jednoczenie nie zawsze istnieje moliwo zmiany rezerwacji biletu bd koszt takiej operacji w zakresie zmiany pasaera lub terminu lotu jest znaczny i niewspmierny do pierwotnej wartoci biletu. Czy wydatek na zakup takiego niewykorzystanego biletu moe zosta zaliczony do kosztw uzyskania przychodw?
                             • 30.03.2016Zaliczenie wydatku na niewykorzystany bilet lotniczy do kosztw uzyskania przychodw
                              Niejednokrotnie zdarza si, e podatnicy z duym wyprzedzeniem kupuj bilety lotnicze dla swoich pracownikw, ktre nastpnie nie zostaj wykorzystane z niezalenych od podatnika przyczyn. Jednoczenie nie zawsze istnieje moliwo zmiany rezerwacji biletu bd koszt takiej operacji w zakresie zmiany pasaera lub terminu lotu jest znaczny i niewspmierny do pierwotnej wartoci biletu. Czy wydatek na zakup takiego niewykorzystanego biletu moe zosta zaliczony do kosztw uzyskania przychodw?
                              • 10.02.2016WSA. Podatek u rda przy zakupie biletw lotniczych
                               Z uzasadnienia: Spka uiszczajc rwnowarto ekonomiczn ceny biletu lotniczego, powikszon o nalen porednikowi prowizj, spenia desygnaty normy prawnej z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, ktra uzalenia obowizek pobrania podatku u rda tj. funkcj patnika, od faktu dokonywania wypaty, czyli przekazania rodkw na rzecz zagranicznego przedsibiorstwa eglugi powietrznej, ktra to transakcja powoduje uzyskanie ewentualnych przychodw na terytorium RP. Spka ponosi bowiem ekonomiczny ciar wiadczenia, jednake nie dokonuje wypaty rodkw z tytuu okrelonego w treci art. 21 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, a jedynie w zwizku z nim - bezporednich wypat z tytuw o ktrych mowa, dokonuje porednik.
                               • 04.02.2016Bilety midzynarodowe. Porednictwo w sprzeday a VAT
                                Pytanie podatnika: Jak stawk podatku zastosowa na wiadczone usugi porednictwa?
                                • 01.12.2015WSA. Zwrot wydatkw za takswk w delegacji to przychd pracownika
                                 Z uzasadnienia: Pracodawca moe wyznaczy miejscowo rozpoczcia i zakoczenia podry krajowej nie mona jednak wywodzi, e pracodawca moe rwnie okreli konkretne miejsce w tej miejscowoci, od ktrej rozpoczyna si podr krajowa i zagraniczna. Skoro zatem podr rozpoczyna si od miejscowoci, w ktrej znajduje si siedziba spki, stae miejsce pracy pracownika lub/i miejsce staego lub czasowego pobytu pracownika, to wydatki ponoszone w zwizku z przejazdami na terenie tej miejscowoci nie mieszcz si w zakresie wydatkw wymienionych w rozporzdzeniu z 29 stycznia 2013 r., a tym samym opacenie tych wydatkw przez pracodawc lub ich zwrot pracownikowi stanowi przychd podlegajcy opodatkowaniu.
                                 • 20.08.2015Zakup biletu lotniczego przez pracownika a obowizki patnika
                                  Na gruncie ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, z pn. zm., dalej: ustawa o CIT) podatek dochodowy z tytuu przychodw uzyskanych na terytorium Polski przez podatnikw niebdcych polskimi rezydentami, w tym przez zagraniczne przedsibiorstwa eglugi powietrznej, ustala si w wysokoci 10% tych przychodw.
                                  • 26.02.2015Kto nie musi mie kasy fiskalnej w 2015 roku?
                                   Od 1 stycznia br. obowizuje nowe rozporzdzenie w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Rozporzdzenie to zawa zakres stosowanych dotychczas zwolnie. O tym, kto w tym roku bdzie musia liczy si z zakupem kas pisalimy wczoraj (Dla kogo kasa rejestrujca od 1 marca?). Sprawdmy zatem, kto nadal bdzie zwolniony z kas i na jakich warunkach.
                                   • 25.02.2015Kto nie musi mie kasy fiskalnej w 2015 roku?
                                    Od 1 stycznia br. obowizuje nowe rozporzdzenie w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Rozporzdzenie to zawa zakres stosowanych dotychczas zwolnie. O tym, kto w tym roku bdzie musia liczy si z zakupem kas pisalimy wczoraj (Dla kogo kasa rejestrujca od 1 marca?). Sprawdmy zatem, kto nadal bdzie zwolniony z kas i na jakich warunkach.
                                    • 21.11.2014Podatki 2015/2016: Zwolnienia z obowizku stosowania kas fiskalnych
                                     W latach 2015-2016 bdzie obowizywao nowe rozporzdzenie w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Rozporzdzenie to zawa zakres stosowanych dotychczas zwolnie. O tym, kto w przyszym roku bdzie musia liczy si z zakupem kas pisalimy tydzie temu (Kasy fiskalne 2015/2016: Mniej zwolnie dla przedsibiorcw). Sprawdmy zatem, kto nadal bdzie zwolniony z kas i na jakich warunkach.
                                     • 21.11.2014Podatki 2015/2016: Zwolnienia z obowizku stosowania kas fiskalnych
                                      W latach 2015-2016 bdzie obowizywao nowe rozporzdzenie w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Rozporzdzenie to zawa zakres stosowanych dotychczas zwolnie. O tym, kto w przyszym roku bdzie musia liczy si z zakupem kas pisalimy tydzie temu (Kasy fiskalne 2015/2016: Mniej zwolnie dla przedsibiorców). Sprawdmy zatem, kto nadal bdzie zwolniony z kas i na jakich warunkach.
                                      • 17.12.2013Ewidencja na kasie przy porednictwie turystycznym
                                       Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni wiadczy usugi porednictwa zwizane z zakupem biletów lotniczych, promowych i autokarowych. Kwoty otrzymane od nabywców rejestruje w kasie fiskalnej w ten sposób, e kwota prowizji stanowica dochód ewidencjonowana jest we waciwej stawce VAT natomiast kwota odpowiadajca wartoci biletu dla, której Wnioskodawczyni peni tylko rol porednika w jej przekazaniu ewidencjonuje w stawce 0% (zero techniczne). Czy ww. sposób ewidencji na kasie fiskalnej jest w wietle obowizujcych przepisów prawidowy?
                                       • 09.10.2013Skadki ZUS: Bezpatne lub czciowo odpatne przejazdy do/z miejsca czasowego oddelegowania
                                        Skadki na ubezpieczenia spoeczne nie powinny by naliczane od przychodu, jaki pracownik uzyskuje korzystajc z bezpatnych lub czciowo odpatnych przejazdw rodkami lokomocji przez co naley rozumie korzystanie z transportu publicznego na podstawie przekazywanych przez pracodawc biletw lub z transportu organizowanego przez pracodawc. Z podstawy wymiaru skadek nie mona wyczy (tj. za korzy materialn nie moe by uwaany) ekwiwalent pieniny jaki otrzymuje pracownik z przeznaczeniem na zakup biletu lub jako zwrot poniesionych kosztw zwizanych z kupnem biletu.
                                        • 21.06.2013Podre subowe: Bilety lotnicze a podatek u rda
                                         Prowadzenie dziaalnoci gospodarczej moe wiza si z koniecznoci odbywania podry samolotowych, take midzynarodowych. Nierzadko bilety lotnicze s za kupowane od zagranicznych przewonikw.
                                         • 02.04.2013Podatki 2013: Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2013 r.
                                          Od 1 kwietnia 2013 r. wchodz w ycie zmiany zarwno przepisw ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z pn. zm.), zwanej dalej ustaw o VAT, jak i aktw wykonawczych wydanych na jej podstawie. Zmiany te wynikaj przede wszystkim z:
                                          • 22.03.2013Bilet lotniczy jako koszt podatkowy firmy
                                           Z uzasadnienia: Wydatki na przeloty wiceprezesa nie bdcego pracownikiem i nie pozostajcym w adnym stosunku cywilnoprawnym ze spk nie mog by zaliczone do kosztw uzyskania przychodw w myl art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych. Przepisy wyranie wyczaj z kosztw wydatki zwizane z dokonaniem jednostronnych wiadcze na rzecz udziaowcw (akcjonariuszy), ktrzy nie s pracownikami spki.
                                           • 05.03.2013Koszty przejazdw i noclegw podwykonawcw jako koszt podatkowy
                                            Pytanie podatnika: Wnioskodawca przy realizacji usug korzysta m.in. z pracy osb zatrudnionych na umow o dzieo (wykonawcw) oraz firm podwykonawcw. Umowy z podwykonawcami zawieraj klauzul, e koszty zwizane z dojazdem podwykonawcw do miejsca wykonywania zleconych przez Wnioskodawc czynnoci opacane bd przez Wnioskodawc i nie bd refakturowane na podwykonawcw. Rwnie w umowach o dzieo zawarty jest zapis mwicy, e koszty przejazdw oraz noclegw finansowane bd przez Wnioskodawc i nie bd obcia wykonawcw. Czy koszty zwizane z przejazdami podwykonawcw oraz przejazdami oraz noclegami wykonawcw (umowy o dzieo) stanowi koszty uzyskania przychodw?
                                            • 01.03.2013Diety, delegacje i wyjazdy subowe – nowe zasady od 1 marca
                                             Dzisiaj, 1 marca, zaczynaj obowizywa zmienione przepisy dotyczce rozliczania podry subowych. Przypomnijmy, co o delegacjach – zarwno krajowych, jak i zagranicznych – mwi nowe regulacje.
                                             • 10.01.2013Wydatki prezesa zarzdu w kosztach podatkowych spki
                                              Pytanie podatnika: Czy koszty bezporednio zwizane z penionymi przez prezesa zarzdu obowizkami, tj. m.in. koszty przejazdw subowych (bilety lotnicze, taxi, komunikacja publiczna), koszty noclegw, diety, koszty samochodu do przejazdw subowych w sprawach spki, telefon subowy - stacjonarny w siedzibie spki oraz komrkowy, koszt kursu jzykowego i innych kursw zawodowych, koszt prowizji zwizanych z korzystaniem z rachunku bankowego oraz kart patniczych w sprawach subowych, korzystanie z komputera, notebooka, innych narzdzi biurowych w sprawach subowych, stanowi koszty uzyskania przychodw dla spki, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych?
                                              • 21.11.2012Delegacje zagraniczne: Zakup biletw lotniczych a import usug w VAT
                                               Pytanie: W ramach dziaalnoci gospodarczej wysyam pracownikw na delegacje zagraniczne. Czsto podr odbywa si samolotami zagranicznych linii lotniczych, tj. gwnie przewonikw zagranicznych na terenie UE, ale take na tereny pastw pooonych na innych kontynentach globu. Otrzymuj od przewonikw zagranicznych faktury za bilety lotnicze. Faktury te zawieraj oznaczenie „nie podlega polskiemu podatkowi VAT”. Czy nabycie tego rodzaju usug (zakupu biletu lotniczego) stanowi import usug i rodzi obowizek wystawiania faktury wewntrznej i rozliczenia podatku VAT?
                                               • 07.08.2012Odliczenie podatku VAT na podstawie orzeczenia sdowego
                                                Pytanie podatnika: Podatnik bdcy osob fizyczn prowadzc dziaalno gospodarcz (jednoosobow) zosta pozwany przez powoda w cywilnym postpowaniu sdowym o zapat kwoty X tytuem czcej strony umowy wsppracy. Strony porozumiay si ugod co do spaty zobowiza i podatnik uici ustalon kwot. Podatnik wystpi do niego o nadesanie mu faktury (faktur) bdcych podstaw jego zobowizania, jednak otrzyma odpowied, e w ogle takowy dokument nie zosta wystawiony i powd nie zamierza tego uczyni. Czy podatnikowi przysuguje prawo odliczenia VAT na podstawie wyroku sdowego?
                                                • 09.07.2012Opodatkowanie VAT sprzeday biletw lotniczych
                                                 Prawidowo opodatkowania sprzeday biletw lotniczych zaley od wielu czynnikw. Nie bez znaczenia bdzie fakt dla kogo wykonywane s te usugi, jak i gdzie s one wykonywane. Zasady opodatkowania usug lotniczego transportu pasaerw bd opodatkowane na rnych zasadach w zalenoci od tego, jakiego rodzaju transport bdzie przedmiotem wiadczenia.
                                                 • 19.06.2012Odwoany lot, opniony samolot, brak miejsca na pokadzie – co robi?
                                                  Nieoczekiwane opnienie samolotu lub odwoanie lotu moe skutecznie popsu nam wakacje. Warto zna swoje prawa. W niektrych sytuacjach moemy bowiem liczy na bezpatne bilety lub inne rekompensaty ze strony przewonika.
                                                  • 15.05.2012Podre subowe przedsibiorcy
                                                   Prowadzenie pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej niejednokrotnie wie si z koniecznoci odbycia przez przedsibiorc tzw. podroy subowej. W przepisach prawa podatkowego nie ma definicji tego okrelenia. Jest ono jednake rozumiane w taki sam sposb, jaki wynika z unormowa Kodeksu pracy.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] nastpna strona »