Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kapitał zakładowy

 • 03.03.2010Jednokrotne opodatkowanie PCC kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych
  Interpretacja ogólna z dnia 22.02.2010 r., sygn. PL/LM/830/14/BNJ/10/27 - Minister Finansów
  • 11.02.2010Zmiana umowy spółki i obniżenie kapitału a zwrot PCC
   Art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie obejmuje sytuacji, w której wspólnicy zmienili umowę spółki oraz obniżyli kapitał zakładowy i kapitał w tej niższej wysokości został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Sytuacja taka nie stanowi podstawy do zwrotu podatku zapłaconego od umowy spółki na podstawie wskazanego przepisu – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
   • 09.02.2010Wniesienie nieruchomości aportem do spółki jawnej
    Pytanie podatnika: Czy wniesienie przez Spółkę wkładu w postaci opisanych nieruchomości na pokrycie udziału w spółce jawnej spowodowało powstanie przychodu po stronie spółki wnoszącej aport?
    • 02.02.2010Konwersja wierzytelności na akcje lub udziały – skutki podatkowe
     Konwersja wierzytelności na udziały lub akcje wydaje się być niekiedy operacją niezwykle skomplikowaną podatkowo – nie jest to jednak wrażenie właściwe. Owszem, jak w każdym innym przypadku i tu mogą pojawić się wątpliwości i problemy podatkowe, ale obawa przed tym rozwiązaniem często jest zbyt duża.
     • 14.01.2010Orzecznictwo: Ustalenie przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce w zamian za wkład niepieniężny
      Tezy: I. Wobec powyższego skonstatować należy, że prawodawca w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w roku 2009, za przychody z kapitałów pieniężnych uznał nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny. Przez nominalną wartość należy rozumieć wartość istniejącą tylko z nazwy, tytularną, formalną. Takiego rozumienia analizowanego przepisu nie zmienia art. 17 ust. 2 u.p.d.o.f., który w zakresie ustalania wartości przychodów odsyła do odpowiedniego stosowania art. 19 u.p.d.o.f. Słowo "odpowiednie" oznacza, że do ustalenia wartości przychodu określonego w art. 17 ust. 1 pkt 9 ma zastosowanie wyłącznie zdanie pierwsze art. 19 ust. 1 u.p.d.o.f." Uzasadnieniem do odpowiedniego zastosowania tylko ust. 1 jest to, iż przepis, do którego odwołano się może zostać zastosowany jedynie w zakresie, jaki da się pogodzić z charakterem instytucji prawnej regulowanej przepisem odsyłającym.
      • 30.12.2009Środki na podwyższenie kapitału zakładowego a KUP
       Środki otrzymane przez spółkę na podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowią przychodów w rozumieniu podatku dochodowego od osób prawnych. Natomiast koszty poniesione w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, takie jak koszty związane z przygotowaniem prospektu emisyjnego (koszty badania finansowego i prawnego Spółki, koszty zawarcia dodatkowych umów zlecenia), koszty doradztwa prawnego i finansowego, koszty administracyjne (druk, publikacja i dystrybucja prospektu), koszty prawne (opłaty notarialne, sądowe, skarbowe, koszty wymaganych ogłoszeń), podatek od czynności cywilnoprawnych, koszty marketingowe związane z poszukiwaniem inwestorów, koszty związane z zawarciem umowy subemisji, uznać należy za koszty ogólne działalności Spółki związane w sposób pośredni z osiąganym przez Spółkę przychodem – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
       • 01.12.2009Przejęcie na rynku produkcji cukru
        Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się, by firma Pfeifer & Langen Polska przejęła kontrolę nad British Sugar Overseas Polska. Prezes UOKiK uznała, że transakcja nie przyczyni się do istotnego ograniczenia konkurencji.
        • 20.11.2009Orzecznictwo podatkowe: Problemów z opodatkowaniem akcjonariuszy SKA ciąg dalszy
         Akcjonariusz w spółce komandytowo-akcyjnej, niezależnie od tego czy jest osobą fizyczną, czy też prawną, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na takich samych zasadach jak komplementariusz w tej spółce, a także wspólnicy innych spółek osobowych. Brak w ustawach podatkowych przepisu, który zezwalałby na różnicowanie sytuacji prawnopodatkowej wspólników spółek osobowych, w zakresie podatków dochodowych.
         • 13.11.2009Opodatkowanie VAT wydatków na emisję akcji
          Jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę są czynności opodatkowane podatkiem VAT, to wydatki ponoszone przez podatnika w związku z organizowaniem emisji akcji należy uznać za czynności, które służą prowadzeniu działalności opodatkowanej. Z tego względu podatek naliczony związany z tymi wydatkami podlegać będzie odliczeniu od podatku należnego w takim zakresie, w jakim podatek ten będzie związany ze sprzedażą opodatkowaną – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy.
          • 23.09.2009Podwyższenie kapitału zakładowego a koszty firmy
           Pytanie podatnika: Czy koszty obsługi notarialnej, a także podatek od czynności cywilnoprawnych związane z podniesieniem kapitału zakładowego Spółki?
           • 22.09.2009Dochód wspólników po likwidacji spółki jawnej
            Pytanie podatnika: Czy rozwiązanie spółki jawnej spowoduje u Wnioskodawcy powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?
            • 16.09.2009OLPP dla PERN „Przyjaźń”
             Rząd zgodził się na wniesienie aportem 100 proc. udziałów Skarbu Państwa w spółce Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. (OLPP) do Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” Spółka Akcyjna (PERN). Aport ma objąć wszystkie udziały posiadane przez państwo w tej spółce, czyli ponad 345,7 tys. udziałów o wartości 1 tys. zł każdy. Oszacowana wartość spółki OLPP według stanu na 31 grudnia 2008 r. wynosi 696,5 mln zł.
             • 10.09.2009Orzecznictwo: Amortyzacja prawa do znaku towarowego
              Z uzasadnienia: Kwestią kluczową, a zarazem sporną między stronami jest rozumienie pojęcia "prawa do znaku towarowego", o którym mowa w art. 16b ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p. Sama u.p.d.o.p. nie definiuje tego pojęcia, jak również nie definiuje pojęcia "znaku towarowego", w związku z czym uzasadnione jest odwołanie się w tym zakresie do odrębnej regulacji prawnej obowiązującej w okresie ujęcia znaku towarowego na liście środków trwałych w grupie wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.
              • 14.08.2009Chemia Polska do likwidacji
               Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Chemii Polskiej sp. z o.o. podjęło uchwałę o rozwiązaniu i likwidacji spółki. Na likwidatora firmy został powołany jej dotychczasowy wiceprezes Gerard Czaja. Chemia Polska wchodziła w skład tzw. „trójkąta gwarancyjnego”, stworzonego przez byłego ministra współpracy gospodarczej z zagranicą Jacka Buchacza. Efektem powiązań między spółkami była utrata kontroli nad nimi przez Skarb Państwa.
               • 10.08.2009Orzecznictwo: Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania powstałe po jego ustąpieniu z funkcji
                Z uzasdnienia: Odpowiedzialność członka zarządu należy do instytucji odpowiedzialności osoby trzeciej za zobowiązania innego podmiotu. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ma ona charakter gwarancyjny dla wierzycieli przedsiębiorcy, który utracił zdolność realizowania swych zobowiązań. Ponadto odpowiedzialność ta stanowi swego rodzaju sankcję za zaniechania zarządzających spółką, którzy dopuścili się zaniechań w zgłoszeniu wniosku o upadłość, a więc doprowadzeniu do egzekucji uniwersalnej, respektującej zasadę równości wśród wierzycieli zobowiązań nieuprzywilejowanych. Warunkami stwierdzenia, że określona osoba fizyczna winna ponieść odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest stanowcze ustalenie, że sprawowała ona funkcję członka zarządu spółki, wobec której egzekucja stała się bezskuteczna.
                • 29.07.2009Podatek PCC zależy od rodzaju łączących się spółek
                 Interpelacja nr 10121 do ministra finansów w sprawie prawidłowego opodatkowania transakcji połączenia firm
                 • 10.07.2009MSP wzmacnia Grupę LOTOS
                  Minister Skarbu Państwa podpisał umowę o zbyciu na rzecz Grupy LOTOS S.A. akcji w spółkach Przedsiębiorstwo Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu "Petrobaltic”, LOTOS Czechowice i LOTOS Jasło. Akcje podwyższyły kapitał zakładowy Grupy LOTOS.
                  • 21.05.2009Wydatki na podwyższenie kapitału nie mogą być kosztem
                   Pytanie podatnika: Czy Spółka ma prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na obsługę prawną i zapłatę podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego?
                   • 11.03.2009KE zatwierdziła pomoc na restrukturyzację Huty Stalowa Wola
                    Komisja Europejska zatwierdziła pomoc w wysokości 33,5 mln euro, którą Polska zamierza przyznać na restrukturyzację Hucie Stalowa Wola S.A. (HSW). Zdaniem Komisji, plan restrukturyzacji przedstawiony przez polskie władze zapewni spółce długoterminową rentowność, a pomoc jest ograniczona do niezbędnego minimum i nie przyczyni się do nadmiernego zakłócenia konkurencji.
                    • 14.01.2009PKPP Lewiatan krytykuje weto prezydenta do ustawy o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych
                     PKPP Lewiatan chce odrzucenia weta prezydenta Lecha Kaczyńskiego do ustawy określającej zasady tworzenia i funkcjonowania zakładów emerytalnych. Przedsiębiorcy nie zgadzają się z argumentem, że  nie zapewnia ona należytej ochrony interesów emerytów przed negatywnymi zmianami gospodarczymi oraz skutkami potencjalnych kryzysów finansowych.
                     • 14.01.2009Emerytury pomostowe
                      Kto ma prawo do emerytury pomostowej Prawo do emerytury przysługuje pracownikowi urodzonemu po 31 grudnia 1948 r. Pracownik ten będzie mógł przejść na emeryturę pomostową po osiągnięciu wieku co najmniej 55 lat przez kobietę i co najmniej 60 lat przez mężczyznę, jeżeli spełni łącznie następujące warunki:
                      • 12.01.2009Kodeks spółek handlowych — ułatwienia już obowiązują
                       Z 50 do 5 tys. zł w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i z pół miliona do 100 tys. zł w spółkach akcyjnych zmniejszył się minimalny kapitał zakładowy wymagany przy rejestracji tego typu firm. To najważniejsze zmiany zawarte w nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, które weszły w życie w ubiegłym tygodniu.
                       • 29.12.2008Wydatki na podwyższenie kapitału spółki a koszty uzyskania przychodów
                        Środki uzyskane na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego (lub akcyjnego) nie stanowią przychodów w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wydatki te będą jednak stanowić koszty podatkowe, gdy podwyższenie kapitału będzie miało na celu rozwój działalności, a więc powiększenie przychodów podatnika — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                        • 15.12.2008Korzystne dla przedsiębiorców zmiany w Kodeksie spółek handlowych
                         8 stycznia 2009 r. wejdą w życie zmiany w Kodeksie spółek handlowych. Mają duże znaczenie dla szerokiej grupy przedsiębiorców. Najważniejszą zmianą, ułatwiającą zakładanie nowych podmiotów, jest obniżenie minimalnego wymaganego kapitału zakładowego spółek: z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej. Ustawa przewiduje jednak również kilka innych — istotnych i ułatwiających przedsiębiorcom prowadzenie działalności — zmian.
                         • 12.11.2008Czy można odliczyć VAT przy wydatkach na podwyższenie kapitału zakładowego?
                          Podatnik ma prawo odliczyć VAT tylko w stosunku do wydatków, które są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych tym podatkiem. Wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji, której celem jest zdobycie środków na finansowanie działalności gospodarczej podatnika, pozostają w związku z czynnościami opodatkowanymi. Dlatego też podatnikowi przysługuje prawo odliczenia VAT związanego z powyższymi wydatkami – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                          • 04.11.2008Nabycie akcji własnych celem ich umorzenia a obowiązki płatnika
                           Pytania podatnika: 1. Czy w analizowanym stanie faktycznym zostaną spełnione warunki do objęcia wypłaty przychodów z umorzenia akcji M-P z 19% podatku u źródła na podstawie art. 22 ust. 4 i 4a ustawy o pdop. W szczególności, czy będzie spełniony: a. warunek utrzymywania minimalnej ilości akcji? b. warunek nieprzerwanego posiadania przez okres dwóch lat akcji spółki wypłacającej należności? 2. Czy w związku z powyższym na spółce będą ciążyły obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób prawnych od przychodu osiągniętego przez E z tytułu umorzenia akcji, w przypadku gdy E udokumentuje swoją rezydencję podatkową certyfikatem rezydencji.
                           • 23.10.2008KPP popiera zmiany w kodeksie spółek handlowych
                            Konfederacja Pracodawców Polskich popiera zmiany zawarte w rządowym projekcie nowelizacji kodeksu spółek handlowych, którym zajmuje się nadzwyczajna komisja do spraw zmian w kodyfikacjach. Projekt, który ma ułatwić spółkom prowadzenie działalności gospodarczej, przewiduje m.in. zniesienie obowiązku przekształcenia spółek cywilnych w spółki jawne oraz obniżenie minimalnego kapitału zakładowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych.
                            • 22.10.2008Orzecznictwo podatkowe: Umowa użyczenia przedsiębiorstwa nie podlega wyłączeniu spod przepisów o VAT
                             Transakcja zbycia przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 6 pkt 1 ustawy VAT dotyczy tylko takiej transakcji, która skutkuje przeniesieniem prawa do rozporządzania przedsiębiorstwem jak właściciel. Umowy obligacyjne takie jak umowy najmu i użyczenia nie niosą ze sobą skutków w postaci przeniesienia prawa do rozporządzania rzeczą jak właściciel. Jeżeli nie doszło w sprawie do transakcji zbycia (przeniesienia prawa do rozporządzania przedsiębiorstwem jak właściciel) składników przedsiębiorstwa stanowiących minimum, bez którego konkretne przedsiębiorstwo nie mogło realizować swoich zadań gospodarczych, to przeprowadzona transakcja nie mieści się w zakresie art. 6 pkt 1 i w konsekwencji nie korzysta z wyłączenia spod działania ustawy VAT.
                             • 06.10.2008Orzecznictwo podatkowe: Wydanie akcji jest również wydatkiem
                              Wydane akcje własne stanowią zapłatę za otrzymany wkład niepieniężny, a ich wartość - stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.p. - powinna stanowić koszt uzyskania przychodu z tytułu późniejszego zbycia przedmiotu tego wkładu w formie aportu. Kosztem powinna być wartość nominalna wydanych akcji.
                              • 29.09.2008Konsekwencje podatkowe likwidacji spółki
                               Pytanie podatnika: Czy na Spółce będzie spoczywał obowiązek pobrania podatku dochodowego z tytułu przekazywanego udziałowcom Spółki majątku likwidacyjnego, jeżeli wartość majątku likwidacyjnego (w tym środków pieniężnych) otrzymanego przez udziałowców będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych o którym mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy wobec spełnienia się warunków zawartych w art. 22 ust. 4 i 4a ww. ustawy, w związku z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy?
                               • 18.09.2008Wydatki na emisję akcji a odliczenie VAT
                                Z prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT można skorzystać wyłącznie w stosunku do wydatków, które są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT. Jeżeli podatnik prowadzi działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu VAT i podwyższył kapitał zakładowy poprzez emisję akcji, wówczas podatek naliczony od wydatków poniesionych w związku z emisją akcji będzie objęty prawem do odliczenia – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                                • 12.09.2008Podstawa opodatkowania usługi dowozu pracowników
                                 Pytanie podatnika: Czy w stanie prawnym obowiązującym na dzień złożenia niniejszego wniosku Spółka prawidłowo ustala podstawę opodatkowania dla częściowo odpłatnych świadczeń wykonywanych na rzecz pracowników Spółki, do których – jako nabywców świadczeń – nie ma zastosowania ustawa o podatku od towarów i usług wraz z aktami wykonawczymi?
                                 • 09.09.2008ARP pomoże w prywatyzacji
                                  Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało o podjętej przez kolegium resortu decyzji o  wzniesieniu akcji i udziałów około 30 spółek do Agencji Rozwoju Przemysłu SA. Podwyższenie kapitału zakładowego ARP ma na celu wsparcie procesów restrukturyzacji i prywatyzacji spółek z udziałem Skarbu Państwa.
                                  • 12.08.2008GPW przejmie MTS-CeTO?
                                   Giełda Papierów Wartościowych może zostać większościowym akcjonariuszem MTS-CeTO, firmy obsługującej pozagiełdowy rynek obrotu papierami wartościowymi. Gotowość odsprzedania swoich akcji ogłosili właściciele 36,32 proc. walorów spółki.
                                   • 12.08.2008Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową
                                    Pytanie podatnika: 1. Czy w wyniku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową powstanie u wspólnika spółki z o.o. przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu przeniesienia składników majątkowych spółki z o.o. do spółki komandytowej? 2. Czy w wyniku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową powstanie u wspólnika spółki z o.o. przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu pozostałego w spółce z o.o. niepodzielnego zysku z łat ubiegłych, który stanie się składnikiem majątku spółki komandytowej?
                                    • 30.07.2008Orzecznictwo: Prawo do udziałów po rozwodzie
                                     1. Jeżeli wkład jednego z małżonków do spółki cywilnej przekształconej w spółkę jawną pochodzi z majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską, do majątku tego należy wierzytelność z tytułu nakładu, którym pokryto wkład. Wysokość tej wierzytelności ustala się według reguł obowiązujących przy obliczaniu wartości udziału kapitałowego w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej (art. 65 k.s.h.), 2. Wartość nakładu z majątku wspólnego małżonków na nabycie należącego do jednego z nich udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ustala się według ceny rynkowej tego udziału, 3. Przy obliczaniu wartości udziałów w obu spółkach należy mieć na względzie stan spółki z chwili ustania wspólności majątkowej małżeńskiej, a ceny z daty orzekania.
                                     • 21.07.2008Orzecznictwo: Uprawnienie pracownika do premii z zysku
                                      Pracownik uprawniony na podstawie zakładowego układu zbiorowego pracy i regulaminu premiowania do premii z zysku nie ma roszczenia o wypłatę premii za dany rok, jeżeli sprawozdanie finansowe pracodawcy za ten rok, wskutek utworzenia rezerwy na podstawie ustawy o rachunkowości, nie wykazało zysku.
                                      • 18.07.2008Wypłata udziałów na rzecz udziałowców
                                       Pytania podatnika: 1. Czy można uznać, że w przypadku umorzenia udziałów lub odpłatnego ich zbycia na rzecz Spółki w celu umorzenia, przy dokonywaniu obliczenia i pobrania podatku (przy ustalaniu dochodu podatnika podlegającego opodatkowaniu), dopuszczalne jest przyjęcie przez Spółkę kosztu uzyskania przychodu po stronie podatnika, np. w wysokości wydatków na objęcie lub nabycie akcji? 2. W razie pozytywnej odpowiedzi na pyt. 1, na podstawie jakich danych należy ustalić należy koszty uzyskania przychodu z tytułu umorzenia udziałów w sytuacji, gdy dostępnym źródłem informacji na ten temat jest jedynie sam podatnik?
                                       • 03.07.2008Wydatki związane z podniesieniem kapitału zakładowego i KUP
                                        Interpelacja nr 2385 do ministra finansów w sprawie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki akcyjnej
                                        • 13.06.2008Wartość początkowa firmy
                                         Pytanie podatnika: Czy zobowiązania przejęte w ramach aportu przedsiębiorstwa powinny zostać uwzględnione w wartości początkowej firmy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
                                         • 12.06.2008Pracownicy otrzymają akcje PGNiG
                                          Rząd zdecydował o sprzedaży jednej akcji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA, co pozwoli na wydanie akcji uprawnionym pracownikom tej spółki. Rada Ministrów przyjęła też projekt aktualizacji „Polityki dla przemysłu gazu ziemnego”, przedłożony przez ministra skarbu państwa
                                          • 23.04.2008Zmiany w kodeksie spółek handlowych
                                           Rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych. Jedną z najważniejszych propozycji jest obniżenie wysokości minimalnego kapitału zakładowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych, co powinno pobudzić ich rozwój.
                                           • 03.04.2008Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o.
                                            Pytanie podatnika: Co w opisanym stanie faktycznym będzie kosztem uzyskania przychodu Spółki z o.o. A z tytułu wniesienia przez nią akcji (wniesionych wcześniej do Spółki jawnej jako wkład niepieniężny) do Spółki z o.o. B w formie aportu?
                                            • 11.03.2008Kolejna odsłona Pakietu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości
                                             Międzyresortowy zespół pod przewodnictwem wiceministra Adama Szejnfelda zakończył prace nad pierwszą częścią Pakietu na rzecz przedsiębiorczości. Komitet Rady Ministrów przyjął kolejne dwie ustawy z pakietu dotyczące zmian w kodeksie spółek handlowych, kodeksie cywilnym i prawie dewizowym.
                                             • 26.02.2008Wydatków na podwyższenie kapitału nie można zaliczyć do KUP
                                              Spółka podwyższająca kapitał zakładowy nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków, które są z tym związane — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                                              • 31.01.2008Odsetki od kredytu zaciągniętego na zapłatę dywidendy stanowią KUP
                                               Pytanie podatnika: Czy odsetki od pożyczki (kredytu) zaciągniętej przez Podatnika i wykorzystanej w całości lub w części na wypłatę dywidendy lub wypłatę kwot należnych akcjonariuszom z tytułu obniżenia kapitału zakładowego (w drodze zmiany statutu, przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji lub przez umorzenie akcji) stanowią koszt uzyskania przychodu?
                                               • 02.01.2008Konwersja pożyczki na udziały w spółce z o. o.
                                                Pytanie podatnika: Jakie są skutki podatkowe dokonania konwersji pożyczki wraz z odsetkami na kapitał zakładowy Spółki w podatku od czynności cywilnoprawnych?
                                                • 08.10.2007Skutki podatkowe wniesienia aportem środków trwałych
                                                 W dzisiejszym artykule przybliżymy skutki podatkowe, jakie wynikają z objęcia udziałów lub akcji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością bądź spółce akcyjnej w zamian za wniesione do spółki środki trwałe.
                                                 • 04.10.2007Nowy CIT od... Lewiatana
                                                  Projekt nowej ustawy o podatku CIT opracowała Rada Podatkowa przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Dokument obejmuje regulacje z zakresu grup kapitałowych, leasingu, kredytów (pożyczek) z klauzulą waloryzacyjną, niedostatecznej kapitalizacji oraz restrukturyzacji działalności. Brak w nim propozycji zmiany stawki podatku.
                                                 • « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] następna strona »