Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bank

 • 11.08.2020Ksigowo przy zawieszeniu, wznowieniu i likwidacji dziaalnoci
  Zawieszenie dziaalnoci gospodarczej nie zwalania z prowadzenia ksigowoci. Jak ewidencjonowa przychody i koszty w okresie zawieszenia dziaalnoci gospodarczej?  Jakie s obowizki ksigowe po  wznowieniu oraz przy likwidacji firmy.
  • 10.08.2020Tarcza finansowa PFR: Zaliczka moe zablokowa pomoc
   Jeli przedsibiorca w danym miesicu pobra od kontrahenta zaliczk i zgodnie z prawem wystawi faktur-VAT-zaliczka, „przychód VAT” jest zawyony w stosunku do rzeczywistego przychodu o wysoko tej zaliczki. Weryfikacj danych zawartych we wniosku PFR realizuje bowiem na podstawie danych zawartych w pliku JPK_VAT. Tym samym, jeli w danym miesicu przedsibiorca otrzyma zaliczk, przychód jest sztucznie zawyony. Czy rzd planuje w trybie pilnym zaj si przedsibiorcami wykluczonymi z tzw. tarcz antykryzysowych, którzy nie mog otrzyma pomocy z PFR? - pyta pose w interpelacji do Ministra Rozwoju.
   • 10.08.2020Ksigowo przy zawieszeniu, wznowieniu i likwidacji dziaalnoci
    Zawieszenie dziaalnoci gospodarczej nie zwalania z prowadzenia ksigowoci. Jak ewidencjonowa przychody i koszty w okresie zawieszenia dziaalnoci gospodarczej?  Jakie s obowizki ksigowe po  wznowieniu oraz przy likwidacji firmy.
    • 07.08.2020Tarcza finansowa PFR: Zaliczka moe zablokowa pomoc
     Jeli przedsibiorca w danym miesicu pobra od kontrahenta zaliczk i zgodnie z prawem wystawi faktur-VAT-zaliczka, „przychód VAT” jest zawyony w stosunku do rzeczywistego przychodu o wysoko tej zaliczki. Weryfikacj danych zawartych we wniosku PFR realizuje bowiem na podstawie danych zawartych w pliku JPK_VAT. Tym samym, jeli w danym miesicu przedsibiorca otrzyma zaliczk, przychód jest sztucznie zawyony. Czy rzd planuje w trybie pilnym zaj si przedsibiorcami wykluczonymi z tzw. tarcz antykryzysowych, którzy nie mog otrzyma pomocy z PFR? - pyta pose w interpelacji do Ministra Rozwoju.
     • 06.08.2020Podatki 2020: Nowe regulacje ws. patnoci przy uyciu mikrorachunku
      Resort finansów opublikowa projekt nowego rozporzdzenia ws. okrelenia rodzajów podatków, opat lub niepodatkowych nalenoci budetowych, których wpata jest realizowana przy uyciu mikrorachunku podatkowego. Wykaz tych danin obejmie w sumie niemal 40 rónych pozycji.
      • 06.08.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
       Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
       • 06.08.2020NSA. Przy zwrocie VAT po terminie przysuguj odsetki
        Odsetki od zwracanej, po terminie do dokonania zwrotu, kwoty podatku od towarów i usug, w wysokoci odpowiadajcej opacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia patnoci podatku lub jego rozoenia na raty na podstawie art. 87 ust 2 zd. trzecie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, s nalene bez wzgldu na to czy kwota podatku do zwrotu jest tosama z deklarowan przez podatnika, czy te okrelona zostaa przez organ decyzj w niszej wysokoci - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
        • 05.08.2020Podatki 2020: Nowe regulacje ws. patnoci przy uyciu mikrorachunku
         Resort finansów opublikowa projekt nowego rozporzdzenia ws. okrelenia rodzajów podatków, opat lub niepodatkowych nalenoci budetowych, których wpata jest realizowana przy uyciu mikrorachunku podatkowego. Wykaz tych danin obejmie w sumie niemal 40 rónych pozycji.
         • 05.08.2020Zachowanie naleytej starannoci – studia przypadków
          Naleyta staranno w VAT to wskazanie najwaniejszych okolicznoci, które bd bra pod uwag urzdnicy skarbowi w ocenie dziaalnoci przedsibiorców przy rozliczeniach VAT. Dowiedz si co zrobi, aby dochowa naleytej starannoci w kontaktach biznesowych?
          • 05.08.2020NSA. Parabanki bez prawa do kosztów dopiero od 2018 r.
           Bez wtpienia ustawa o kredycie konsumenckim jest jedn z ustaw regulujcych zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych uprawnionych do udzielania kredytów (poyczek) w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b) ustawy o CIT w brzmieniu obowizujcym do koca 2017 r., poniewa reguluje w szczególnoci zasady ustrojowe funkcjonowania podmiotów udzielajcych kredyty (poyczki), jak równie zasady prowadzenia dziaalnoci przez te podmioty - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
           • 04.08.2020UOKiK o problemach ze stopami procentowymi i oprocentowaniem kredytów
            Zmiana wysokoci stóp procentowych powinna w kadym przypadku wpywa na zmian oprocentowania kredytów, które s oparte o np. WIBOR – przypomina Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Okazuje si jednak, e obecnie niektóre banki obniaj oprocentowanie kredytów tylko do okrelonego w umowie poziomu. Jak wskazuje UOKiK, w takim przypadku konsument moe zoy reklamacj lub te odpowiednie zawiadomienie.
            • 04.08.2020Zachowanie naleytej starannoci – studia przypadków
             Naleyta staranno w VAT to wskazanie najwaniejszych okolicznoci, które bd bra pod uwag urzdnicy skarbowi w ocenie dziaalnoci przedsibiorców przy rozliczeniach VAT. Dowiedz si co zrobi, aby dochowa naleytej starannoci w kontaktach biznesowych?
             • 31.07.2020Pandemia koronawirusa przyniesie fal niewypacalnoci firm
              Pandemia koronawirusa stworzya prawdziw bomb zegarow dotyczc niewypacalnoci firm – twierdz eksperci firmy Euler Hermes. Analitycy przewiduj, e wikszo przypadków niewypacalnoci dopiero nadejdzie. Duej fali bankructw mona spodziewa si midzy kocem 2020 a pierwszym póroczem 2021 r.
              • 31.07.2020Adnotacja „mechanizm podzielonej patnoci” na fakturze
               W art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT w sposób jednoznaczny wskazano kiedy na fakturze powinny by umieszczone wyrazy „mechanizm podzielonej patnoci”. Zatem wpisywanie na kadej fakturze zapisu: „mechanizm podzielonej patnoci”, niezalenie od tego czy faktura jest wystawiana za usugi podlegajce pod obowizkowy split payment czy te nie oraz niezalenie od podmiotu, któremu wystawiana jest faktura nie jest praktyk prawidow. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
               • 31.07.2020Zwolnienia ze skadek ZUS najlepszym wsparciem dla firm
                Dla wikszoci (61 proc.) przedsibiorców zwolnienia ze skadek ZUS okazay si najbardziej przydatn form wsparcia w ramach tarcz antykryzysowych – wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Bada Spraw Publicznych na zlecenie Konfederacji Lewiatan. Najwiksze problemy w ubieganiu si o wsparcie tworzya natomiast niejasna interpretacja przepisów, na co wskazao 43 proc. ankietowanych firm.
                • 30.07.2020Zwolnienia ze skadek ZUS najlepszym wsparciem dla firm
                 Dla wikszoci (61 proc.) przedsibiorców zwolnienia ze skadek ZUS okazay si najbardziej przydatn form wsparcia w ramach tarcz antykryzysowych – wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Bada Spraw Publicznych na zlecenie Konfederacji Lewiatan. Najwiksze problemy w ubieganiu si o wsparcie tworzya natomiast niejasna interpretacja przepisów, na co wskazao 43 proc. ankietowanych firm.
                 • 30.07.2020Ponad milion terminali POS. Patnoci bezgotówkowe zyskuj na znaczeniu
                  Na terenie Polski dziaa ju ponad 1 mln terminali patniczych POS, które obsuguj patnoci zblieniowe. Jak informuje Ministerstwo Finansów, jedna trzecia tych terminali pochodzi z Programu Polska Bezgotówkowa, skierowanego do sektora MSP oraz instytucji administracji publicznej.
                  • 30.07.2020Faktury zaliczkowe – ewidencja u dostawcy i odbiorcy
                   Faktura zaliczkowa wystawiana jest z myl o rozliczeniu otrzymanych zaliczek do okrelonej dostawy kocowej, która nastpi w przyszoci. Zazwyczaj faktury zaliczkowe uywane s przy transakcjach o duej wartoci, w celu pozyskania czci rodków, które pomog sfinalizowa ostateczn transakcj. Zaliczka w obrocie krajowym w wietle ustawy o VAT powoduje powstanie obowizku podatkowego. Wpacona na rachunek bankowy jednostki zaliczka traktowana jest jako kwota brutto, która zawiera stawk VAT odpowiedni dla danego towaru czy usugi.
                   • 30.07.2020Tarcza finansowa: PFR bezzasadnie odmawia wypaty subwencji?
                    Przepis § 10 ust. 9 Regulaminu ubiegania si o udzia w programie rzdowym Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Maych i rednich Firm przewiduje, e PFR jest uprawniony do odmowy wypaty subwencji finansowej na rzecz beneficjenta w przypadku, w którym istnieje uzasadnione podejrzenie wystpienia jakiegokolwiek rodzaju naduy. Jakie kryteria pochodzce z MF lub KAS przekazywane s do PFR w celu dokonania oceny dyskwalifikacji podmiotu ubiegajcego si o dofinansowanie z ww. programu? - pytaj posowie Ministra Finansów.
                    • 30.07.2020NSA. Wydatki bezporednio zwizane ze wiadczeniem usug bez limitu
                     Uyty przez ustawodawc zwrot "bezporednio" oznacza, e wydatki na nabycie usug niematerialnych ponoszone przez podatnika na rzecz kontrahentów nie podlegaj wyczeniu z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 15e ust. 1 w zw. z art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, jeeli wydatki te pozostaj w takim zwizku przyczynowo-skutkowym, e warunkuj, w przyjtym modelu biznesowym, nabycie lub wytworzenie danego rodzaju towarów bd wiadczenie konkretnego typu usugi.
                     • 30.07.2020Adnotacja „mechanizm podzielonej patnoci” na fakturze
                      W art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT w sposób jednoznaczny wskazano kiedy na fakturze powinny by umieszczone wyrazy „mechanizm podzielonej patnoci”. Zatem wpisywanie na kadej fakturze zapisu: „mechanizm podzielonej patnoci”, niezalenie od tego czy faktura jest wystawiana za usugi podlegajce pod obowizkowy split payment czy te nie oraz niezalenie od podmiotu, któremu wystawiana jest faktura nie jest praktyk prawidow. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                      • 30.07.2020Przychody maonków z najmu w PIT-28 po rozwodzie
                       Podatniczka we wrzeniu 2010 r. wspólnie z mem zawarli umow najmu czci mieszkania, stanowicego ich wspówasno majtkow. Mieszkanie byo wynajmowane w celu prowadzenia dziaalnoci najemcy. Zeznania podatkowe PIT-28 skadane byy przez oboje maonków. Od 11 lutego 2019 r. podatniczka jest rozwódk na podstawie prawomocnego wyroku sdu. Wraz z rozwodem nie zosta przeprowadzony podzia majtku dorobkowego maonków. Czy podatniczka bya zobowizana do zoenia zeznania PIT-28 za 2019 r.?
                       • 29.07.2020Faktury zaliczkowe – ewidencja u dostawcy i odbiorcy
                        Faktura zaliczkowa wystawiana jest z myl o rozliczeniu otrzymanych zaliczek do okrelonej dostawy kocowej, która nastpi w przyszoci. Zazwyczaj faktury zaliczkowe uywane s przy transakcjach o duej wartoci, w celu pozyskania czci rodków, które pomog sfinalizowa ostateczn transakcj. Zaliczka w obrocie krajowym w wietle ustawy o VAT powoduje powstanie obowizku podatkowego. Wpacona na rachunek bankowy jednostki zaliczka traktowana jest jako kwota brutto, która zawiera stawk VAT odpowiedni dla danego towaru czy usugi.
                        • 29.07.2020Podatki 2020: Zmiany ws. przekazywania 1 proc. PIT
                         Resort finansów przygotowa projekt rozporzdzenia ws. upowanienia organu Krajowej Administracji Skarbowej do przekazywania 1 proc. podatku PIT na rzecz organizacji poytku publicznego (OPP). Za przekazywanie rodków odpowiada bdzie naczelnik Pierwszego Urzdu Skarbowego w Bydgoszczy. Do tej pory pienidze przekazyway odrbnie poszczególne urzdy skarbowe.
                         • 28.07.2020Podatki 2020: Zmiany ws. przekazywania 1 proc. PIT
                          Resort finansów przygotowa projekt rozporzdzenia ws. upowanienia organu Krajowej Administracji Skarbowej do przekazywania 1 proc. podatku PIT na rzecz organizacji poytku publicznego (OPP). Za przekazywanie rodków odpowiada bdzie naczelnik Pierwszego Urzdu Skarbowego w Bydgoszczy. Do tej pory pienidze przekazyway odrbnie poszczególne urzdy skarbowe.
                          • 28.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - objanienia MF
                           Dzisiaj publikujemy ostatni fragment objanie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyjania w nim nowe preferencje stosowane w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotyczce podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomoci. Omawia take m.in: zaniechanie podobru odsetek od zalegoci w PIT, czy od niewpaconej w terminie daniny solidarnociowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
                           • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
                            Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
                            • 27.07.2020Rzd szykuje nowy system wsparcia dla najemców mieszka
                             Rzd przyj w rod projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierajcych rozwój mieszkalnictwa. W projekcie przewidziano wsparcie dla najemców mieszka, którzy nie maj pienidzy na czynsz, poniewa utracili dochody z powodu pandemii koronawirusa. Dopaty do dodatku mieszkaniowego wynios maksymalnie 1,5 tys. z miesicznie (do 75 proc. czynszu). Bd te zmiany dotyczce budownictwa spoecznego i Krajowego Zasobu Nieruchomoci.
                             • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - objanienia MF
                              Dzisiaj publikujemy ostatni fragment objanie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyjania w nim nowe preferencje stosowane w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotyczce podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomoci. Omawia take m.in: zaniechanie podobru odsetek od zalegoci w PIT, czy od niewpaconej w terminie daniny solidarnociowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
                              • 24.07.2020Rzd szykuje nowy system wsparcia dla najemców mieszka
                               Rzd przyj w rod projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierajcych rozwój mieszkalnictwa. W projekcie przewidziano wsparcie dla najemców mieszka, którzy nie maj pienidzy na czynsz, poniewa utracili dochody z powodu pandemii koronawirusa. Dopaty do dodatku mieszkaniowego wynios maksymalnie 1,5 tys. z miesicznie (do 75 proc. czynszu). Bd te zmiany dotyczce budownictwa spoecznego i Krajowego Zasobu Nieruchomoci.
                               • 24.07.2020KE zatwierdzia polski program wsparcia oparty na faktoringu
                                Komisja Europejska zatwierdzia oficjalnie polski program wsparcia firm dotknitych przez pandemi koronawirusa. Program opiera si na faktoringu, czyli usudze finansowej zapewniajcej alternatywne ródo kapitau obrotowego. Warto wsparcia wynie ma 11,5 mld z (2,6 mld euro).
                                • 24.07.2020Sprawozdawczo sektora finansowego bdzie uwzgldnia kwestie ESG
                                 Instytucje finansowe bd musiay dostosowa si do nowych wymogów zwizanych z ochron rodowiska, polityk spoeczn i adem korporacyjnym (tzw. ESG). Jak oceniaj eksperci firmy doradczej KPMG, kryzys zwizany z pandemi koronawirusa przyczyni si do dalszego wzrostu znaczenia kwestii ESG. Tematyka zwizana z klimatem stanie si m.in. obowizkowym elementem sprawozdawczoci podmiotów z sektora finansowego.
                                 • 24.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
                                  Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
                                  • 24.07.2020Zalegy urlop w czasie pandemii COVID-19
                                   W ostatnim czasie, ze wzgldu na pandemi COVID-19, wiele zakadów pracy boryka si z problemami kadrowymi. Nie dadz one rady zaplanowa nalenych urlopów. Nie mog przyj nowych pracowników, bo proces wdroenia, szkole jest dugotrway i niezwykle kosztowny, co w tych czasach, na przykad w sektorze bankowym, stanowi niemay problem. Czy planowane s zmiany w przepisach prawa pracy, zwizane z koniecznoci wykorzystania przez pracownika zalegego urlopu do koca wrzenia w dobie pandemii? - pyta posanka w zapytaniu do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                                   • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
                                    Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
                                    • 23.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
                                     Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
                                     • 23.07.2020Zalegy urlop w czasie pandemii COVID-19
                                      W ostatnim czasie, ze wzgldu na pandemi COVID-19, wiele zakadów pracy boryka si z problemami kadrowymi. Nie dadz one rady zaplanowa nalenych urlopów. Nie mog przyj nowych pracowników, bo proces wdroenia, szkole jest dugotrway i niezwykle kosztowny, co w tych czasach, na przykad w sektorze bankowym, stanowi niemay problem. Czy planowane s zmiany w przepisach prawa pracy, zwizane z koniecznoci wykorzystania przez pracownika zalegego urlopu do koca wrzenia w dobie pandemii? - pyta posanka w zapytaniu do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                                      • 22.07.2020Bony turystyczne – ZUS nadal pracuje nad wdroeniem systemu
                                       Ustawa wprowadzajca bony turystyczne obowizuje od 18 lipca br., a w Zakadzie Ubezpiecze Spoecznych wci trwaj jeszcze prace nad wdroeniem nowego systemu. Jak informuje ZUS, obecnie prowadzone s ostatnie przygotowania do wdroenia potrzebnych zmian w infrastrukturze informatycznej. Bony w wysokoci 500 z maj by aktywowane poprzez Platform Usug Elektronicznych ZUS.
                                       • 22.07.2020Bon turystyczny - odpowiedzi na najczciej zadawane pytania
                                        Polski Bon Turystyczny to narzdzie, które ma na celu wsparcie finansowe zarówno polskich rodzin jak i brany turystycznej, osabionej przez skutki pandemii COVID-19. Program ruszy ju wkrótce! Nowe wiadczenie wzbudza ogromne i pozytywne zainteresowanie zarówno wród przedsibiorców turystycznych jak i samych turystów. Jaka bdzie warto bonu, komu bdzie przysugiwa i gdzie bdzie mona go zrealizowa? Polska Organizacja Turystyczna przedstawia odpowiedzi na najczciej pojawiajce si pytania. 
                                        • 22.07.2020Podatki 2021: Ile firm skorzysta z estoskiego CIT-u?
                                         Z tzw. estoskiego CIT-u skorzysta w Polsce nie wicej ni 25 proc. podatników podatku CIT – szacuj eksperci Klubu Jagielloskiego. W nowej analizie wskazano te na ryzyko, e po wdroeniu preferencji firmy bd w praktyce wolay gromadzi gotówk w bankach albo inwestowa w nieruchomoci.
                                         • 22.07.2020NSA. Ulga mieszkaniowa: Fiskus nie moe wprowadza dodatkowych kryteriów
                                          Z punktu widzenia przepisów podatkowych dotyczcych tzw. ulgi mieszkaniowej z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT istotne jest jedynie, aby w okresie dwóch lat od dnia uzyskania dochodu z odpatnego zbycia nieruchomoci i innych praw majtkowych (a w stanie prawnym obowizujcym od 1 stycznia 2019 r. trzech lat), nastpio jego wydatkowanie na wasne cele mieszkaniowe. Skoro za cel preferowany ustawodawca podatkowy uzna m.in. spat kredytu oraz odsetek od tego kredytu na nabycie budynku mieszkalnego, a take gruntu lub udziau w gruncie, zacignitego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpatnego zbycia, to nie mona bez wyranego przepisu ustawy podatkowej wprowadza dodatkowego kryterium zwizanego z ustalaniem proporcji takiej spaty, która wynika z zacignitego wspólnie przez podatnika i jego maonka zobowizania.
                                          • 22.07.2020Hipotetyczne odsetki w kosztach podatkowych - MF wyjania
                                           Jak czytamy w odpowiedzi na zapytanie poselskie, zaliczenie hipotetycznych odsetek nastpuje w caoci ju w trakcie roku podatkowego, a tym samym wpywa ono na wysoko zaliczek na ten podatek. Hipotetyczne odsetki mona uwzgldni w kosztach, pod warunkiem e zwrot dopat lub podzia i wypata zysku nastpi nie wczeniej ni po upywie 3 lat, liczc od koca roku podatkowego, w którym dopata zostaa wniesiona do spóki albo zostaa podjta uchwaa o zatrzymaniu zysku w spóce.
                                           • 21.07.2020Podatki 2021: Ile firm skorzysta z estoskiego CIT-u?
                                            Z tzw. estoskiego CIT-u skorzysta w Polsce nie wicej ni 25 proc. podatników podatku CIT – szacuj eksperci Klubu Jagielloskiego. W nowej analizie wskazano te na ryzyko, e po wdroeniu preferencji firmy bd w praktyce wolay gromadzi gotówk w bankach albo inwestowa w nieruchomoci.
                                            • 21.07.2020Dopuszczalne formy potwierdzenia odbioru faktury korygujcej
                                             Ustawodawca nie sprecyzowa, w jakiej formie nabywca ma dokona potwierdzenia odbioru faktury korygujcej. Potwierdzenie otrzymania przez nabywc towarów i usug faktury korygujcej, moe by dokonane w dowolnej formie. aden przepis nie okrela specjalnej formy, w jakiej potwierdzenie odbioru faktury korygujcej byoby wymagane. Istotne jest, aby sprzedawca towarów lub usug dla celów rozliczenia podatku nalenego od sprzeday posiada informacj, z której jednoznacznie wynika, e nabywca otrzyma faktur korygujc sprzeda.
                                             • 21.07.2020Bon turystyczny - odpowiedzi na najczciej zadawane pytania
                                              Polski Bon Turystyczny to narzdzie, które ma na celu wsparcie finansowe zarówno polskich rodzin jak i brany turystycznej, osabionej przez skutki pandemii COVID-19. Program ruszy ju wkrótce! Nowe wiadczenie wzbudza ogromne i pozytywne zainteresowanie zarówno wród przedsibiorców turystycznych jak i samych turystów. Jaka bdzie warto bonu, komu bdzie przysugiwa i gdzie bdzie mona go zrealizowa? Polska Organizacja Turystyczna przedstawia odpowiedzi na najczciej pojawiajce si pytania. 
                                              • 20.07.2020ZUS filarem Polskiego Bonu Turystycznego
                                               17 lipca br. Prezydent Andrzej Duda podpisa ustaw o Polskim Bonie Turystycznym. Bon stanowi wsparcie dla polskich rodzin oraz polskiej brany turystycznej w zwizku z trudn sytuacj gospodarcz wywoan epidemi Covid-19. Zakadowi Ubezpiecze Spoecznych przypada rola utworzenia, dostosowania i utrzymania infrastruktury informatycznej do obsugi bonu.
                                               • 20.07.2020Dopuszczalne formy potwierdzenia odbioru faktury korygujcej
                                                Ustawodawca nie sprecyzowa, w jakiej formie nabywca ma dokona potwierdzenia odbioru faktury korygujcej. Potwierdzenie otrzymania przez nabywc towarów i usug faktury korygujcej, moe by dokonane w dowolnej formie. aden przepis nie okrela specjalnej formy, w jakiej potwierdzenie odbioru faktury korygujcej byoby wymagane. Istotne jest, aby sprzedawca towarów lub usug dla celów rozliczenia podatku nalenego od sprzeday posiada informacj, z której jednoznacznie wynika, e nabywca otrzyma faktur korygujc sprzeda.
                                                • 17.07.2020Powstanie nowy model funkcjonowania bankowoci hipotecznej i listów zastawnych
                                                 Urzd Komisji Nadzoru Finansowego oraz Ministerstwo Finansów pracuj wspólnie nad nowym modelem funkcjonowania bankowoci hipotecznej i listów zastawnych w Polsce. Równoczenie prowadzone s te prace nad wdroeniem do polskiego systemu unijnej dyrektywy ws. emisji obligacji zabezpieczonych.
                                                 • 17.07.2020Podatki 2020: Wany wyrok NSA dotyczcy kredytów frankowych
                                                  Naczelny Sd Administracyjny wyda wyrok w sprawie frankowicza ubiegajcego si o umorzenie zalegoci podatkowej, która powstaa w efekcie restrukturyzacji kredytu frankowego. Sd oceni, e zamiana zobowizania cywilnego na zobowizanie podatkowe stoi w sprzecznoci z zasad zaufania obywatela do pastwa. Podobne stanowisko zaj wczeniej rzecznik praw obywatelskich.
                                                  • 16.07.2020Podatki 2020: Wany wyrok NSA dotyczcy kredytów frankowych
                                                   Naczelny Sd Administracyjny wyda wyrok w sprawie frankowicza ubiegajcego si o umorzenie zalegoci podatkowej, która powstaa w efekcie restrukturyzacji kredytu frankowego. Sd oceni, e zamiana zobowizania cywilnego na zobowizanie podatkowe stoi w sprzecznoci z zasad zaufania obywatela do pastwa. Podobne stanowisko zaj wczeniej rzecznik praw obywatelskich.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 144 ] nastpna strona »