Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bank

 • 11.01.2020W kolejnych latach PKB Polski ma rosn w tempie ponad 3 proc. rocznie
  W latach 2020-2021 tempo wzrostu polskiej gospodarki ma wynosi odpowiednio 3,3 oraz 3,1 proc. w skali roku – wynika z najnowszych prognoz ekonomistów Banku wiatowego. Wyszego wzrostu w 2020 r. spodziewa si natomiast Ministerstwo Rozwoju, które zakada, e PKB zwikszy si o 3,7 proc. wzgldem poprzedniego roku.
  • 10.01.2020Odliczenie skadek na ubezpieczenie zdrowotne w rozliczeniu rocznym za 2019
   Podatnik, który w trakcie roku podatkowego opaca samodzielnie skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na ubezpieczenie zdrowotne osób z nim wspópracujcych – ma prawo odliczy te skadki od podatku dochodowego za ten rok. Prawo do odliczenia przysuguje podatnikowi równie wtedy, gdy skadki na ubezpieczenie zdrowotne w trakcie roku podatkowego potrca patnik.
   • 10.01.2020Prosta spóka akcyjna (PSA) – nowe moliwoci od 1.03.2020 r.
    Od 1 marca 2020 r. bdzie mona skorzysta z nowej formy prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. To prosta spóka akcyjna (PSA). Bdzie j atwiej zaoy i prowadzi ni klasyczn spók akcyjn, atwiej bdzie te j rozwiza.
    • 10.01.2020Rzd zachowuje optymizm w kwestii inflacji
     Prognoza Midzynarodowego Funduszu Walutowego przwiduje inflacj w roku 2020 r. na poziomie 3,5%). Komisja Europejska przewiduje wzrost cen konsumpcyjnych w Polsce w 2020 r. o 2,6%, a OECD o 2,9%. Z kolei prognoza NBP przewiduje inflacj w wysokoci 2,8%. Ju za kilkanacie miesicy bdziemy mogli przekona si, czy i która z tych prognoz bya trafna.
     • 09.01.2020Brak dorczenie odpisu tytuu wykonawczego nie wpywa na wano czynnoci
      Bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania rodka egzekucyjnego, o którym podatnik zosta zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia nastpujcego po dniu, w którym zastosowano rodek egzekucyjny. Unormowanie to nawizuje i wie skutek przerwania biegu terminu przedawnienia zobowizania podatkowego wycznie z zastosowaniem rodka egzekucyjnego, o którym podatnik zosta zawiadomiony, a nie z dorczeniem odpisu tytuu wykonawczego.
      • 09.01.2020Stawki VAT: Interpretacja ogólna - obsuga wartoci pieninych
       Stawka podatku VAT w odniesieniu do usug obsugi (obróbki) wartoci pieninych, w tym obsugi bankomatów, okrelanych równie jako cashprocessing lub cashhandling.
       • 09.01.2020Odsetki ustawowe w 2020 r. – 5%, 7%, 9,5% czy 11,5%?
        Od 2016 roku, zgodnie z ustaw z 9 padziernika 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1830), która wdroya dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z 16 lutego 2011 r. ws. zwalczania opónie w patnociach w transakcjach handlowych, wysoko odsetek ustawowych zaley od tego, z jakiego tytuu s one naliczane. Jakie obecnie funkcjonuj rodzaje odsetek i jaka jest ich wysoko w tym roku? Zobaczmy.
        • 08.01.2020MSSF 17 coraz bliej. Firmy ubezpieczeniowe czeka wiele zmian
         Najprawdopodobniej od 1 stycznia 2022 r. obowizywa bdzie nowy midzynarodowy standard sprawozdawczoci finansowej firm ubezpieczeniowych (MSSF 17). Eksperci firmy doradczej PwC tumacz, e nowy standard zrewolucjonizuje sposób wyceny, a take zasady naliczania zysków i strat w kadym okresie rozliczeniowym.
         • 08.01.2020Objanienia podatkowe: Wykaz podatników VAT (biaa lista podatników VAT)
          Ministerstwo Finansów udostpnio bardzo wane objanienia podatkowe, dotyczce mechanizmu podzielonej patnoci i wykazu podatników VAT. Lektura tych objanie jest o tyle istotna, e zastosowanie si przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objanie podatkowych powoduje objcie go ochron przewidzian w art. 14k – 14m Ordynacji Podatkowej. Publikujemy dzisiaj oba te pisma - tutaj objanienia dotyczce wykazu podatników VAT.
          • 08.01.2020Wykaz podatników VAT: od 1 stycznia zó ZAW-NR i uniknij konsekwencji podatkowych
           Od 1 stycznia 2020 r. na podatki.gov.pl MF udostpnio Zawiadomienie ZAW-NR, czyli zawiadomienie o zapacie nalenoci na rachunek bankowy inny ni zawarty na dzie zlecenia przelewu w Wykazie podatników VAT.  Jeli zapacie przelewem naleno za faktur na taki rachunek bankowy, zó ZAW-NR w cigu 3. dni do urzdu skarbowego i uniknij konsekwencji w PIT, CIT i VAT.
           • 07.01.2020Podatki 2020: Nowe zawiadomienie ZAW-NR zwizane z wykazem podatników VAT
            Ministerstwo Finansów udostpnio wzór nowego zawiadomienie ZAW-NR, które dotyczy zapaty nalenoci na rachunek bankowy inny ni zawarty na dzie zlecenia przelewu w wykazie podatników podatku VAT. Zoenie takiego zawiadomienia pozwoli podatnikowi na uniknicie ewentualnych konsekwencji podatkowych, w tym solidarnej odpowiedzialnoci za zalegoci podatkowe dostawy/usugodawcy w VAT.
            • 07.01.2020Objanienia podatkowe - Mechanizm Podzielonej Patnoci
             Ministerstwo Finansów udostpnio bardzo wane objanienia podatkowe, dotyczce mechanizmu podzielonej patnoci i biaej listy podatników VAT. Lektura tych objanie jest o tyle istotna, e zastosowanie si przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objanie podatkowych powoduje objcie go ochron przewidzian w art. 14k – 14m Ordynacji Podatkowej. Publikujemy dzisiaj oba te pisma - tutaj objanienia dotyczce MPP.
             • 07.01.2020Wykaz podatników VAT: od 1 stycznia zó ZAW-NR i uniknij konsekwencji podatkowych
              Od 1 stycznia 2020 r. na podatki.gov.pl MF udostpnio Zawiadomienie ZAW-NR, czyli zawiadomienie o zapacie nalenoci na rachunek bankowy inny ni zawarty na dzie zlecenia przelewu w Wykazie podatników VAT.  Jeli zapacie przelewem naleno za faktur na taki rachunek bankowy, zó ZAW-NR w cigu 3. dni do urzdu skarbowego i uniknij konsekwencji w PIT, CIT i VAT.
              • 03.01.2020Objanienia podatkowe: Wykaz podatników VAT (biaa lista podatników VAT)
               Ministerstwo Finansów udostpnio bardzo wane objanienia podatkowe, dotyczce mechanizmu podzielonej patnoci i wykazu podatników VAT. Lektura tych objanie jest o tyle istotna, e zastosowanie si przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objanie podatkowych powoduje objcie go ochron przewidzian w art. 14k – 14m Ordynacji Podatkowej. Publikujemy dzisiaj oba te pisma - tutaj objanienia dotyczce wykazu podatników VAT.
               • 03.01.2020Objanienia podatkowe - Mechanizm Podzielonej Patnoci
                Ministerstwo Finansów udostpnio bardzo wane objanienia podatkowe, dotyczce mechanizmu podzielonej patnoci i biaej listy podatników VAT. Lektura tych objanie jest o tyle istotna, e zastosowanie si przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objanie podatkowych powoduje objcie go ochron przewidzian w art. 14k – 14m Ordynacji Podatkowej. Publikujemy dzisiaj oba te pisma - tutaj objanienia dotyczce MPP.
                • 02.01.2020Przy transakcji z przedsibiorc zagranicznym równie obowizuje limit patnoci gotówkowej
                 Czy przedsibiorca, kupujcy samochód za granic od zagranicznego przedsibiorcy, paccy za ten zakup gotówk bdzie móg zaliczy do kosztów uzyskania przychodów przysze odpisy amortyzacyjne? Odpowied zaley od tego, czy zostaa przekroczona warto limitu patnoci gotówk, obowizujcego dla transakcji zawieranych midzy przedsibiorcami. Przekona si o tym kupujcy, bdcy adresatem publikowanej dzisiaj interpretacji.
                 • 02.01.2020Szkolenia w Poznaniu: Podatek VAT w roku 2020 - najwaniejsze problemy i konsekwencje ostatnich zmian
                  Liczba wprowadzonych zmian w ustawie o VAT, które obowizuj od niedawna jest rekordowa. S to zmiany dotykajce istotnych obszarów, wpywajce na praktyk rozlicze podatku, prawo do odliczenia, konstrukcj pliku JPK, zasady stosowania kas fiskalnych, odpowiedzialno solidarn czy konieczno stosowania w rozliczeniach rachunków bankowych z tzw. biaej listy. O ile w poprzednich latach zwykle wystarczajce byo zapoznanie si z nowymi przepisami, które wchodziy w ycie na przeomie roku, tak w roku 2020 konieczna staje si ponowna analiza uregulowa VAT oraz procedur stosowanych w organizacji. I wanie przedstawienie zmian i ich konsekwencji w 2020 roku jest przedmiotem prezentowanego szkolenia.
                  • 01.01.2020Odliczenie skadek na ubezpieczenie spoeczne w rozliczeniu rocznym za 2019 r.
                   Podatnik, który w trakcie roku podatkowego opaca skadki na wasne ubezpieczenie spoeczne oraz na ubezpieczenie spoeczne osób z nim wspópracujcych – ma prawo odliczy te skadki od podstawy opodatkowania (dochodu/przychodu). Prawo do odliczenia przysuguje podatnikowi równie wtedy, gdy skadki na ubezpieczenie spoeczne ze rodków podatnika w trakcie roku podatkowego potrca patnik.
                   • 01.01.2020Odliczenie skadek na ubezpieczenie zdrowotne w rozliczeniu rocznym za 2019
                    Podatnik, który w trakcie roku podatkowego opaca samodzielnie skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na ubezpieczenie zdrowotne osób z nim wspópracujcych – ma prawo odliczy te skadki od podatku dochodowego za ten rok. Prawo do odliczenia przysuguje podatnikowi równie wtedy, gdy skadki na ubezpieczenie zdrowotne w trakcie roku podatkowego potrca patnik.
                    • 01.01.2020Zobowizania podatkowe: Symbole formularzy i tytuów patnoci
                     Wpacajc nalenoci podatkowe na formularzu wpaty podajemy symbol formularza lub tytuu patnoci. Brak tego symbolu lub jego niepoprawne brzmienie moe spowodowa bdn kwalifikacj wpaty przez ksigowo urzdu, a to z kolei moe skomplikowa ycie podatnika (poprzez np. powstanie nadpaty na jednym z kont a niedopaty na innym). Warto, wic mie pod rk aktualny wykaz symboli/tytuów, stosowanych przy wpatach nalenoci podatkowych.
                     • 31.12.2019Podatki 2020: Nowa matryca stawek VAT
                      1 listopada 2019 r. weszy w ycie przepisy ustawy wprowadzajcej m.in. now matryc stawek VAT oraz wic informacj stawkow (WIS) (ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 1751).  Nowa matryca stawek VAT bdzie stosowana od 1 kwietnia 2020 r. Ju od 1 listopada 2019 r. s stosowane nowe przepisy dotyczce stawek podatku VAT dla wydawnictw ksikowych, nut, map i wydawnictw prasowych.
                      • 30.12.2019Najem prywatny a VAT-7, JPK_VAT i kasa
                       Pytanie: Czy w przypadku podatnika VAT czynnego usugi najmu lokali mieszkaniowych w ramach majtku prywatnego naley ujmowa w deklaracji VAT-7, rejestrze sprzeday VAT, pliku JPK VAT oraz ewidencjonowa przy zastosowaniu kasy rejestrujcej?
                       • 30.12.2019Wane zmiany w Prawie upadociowym ju w marcu
                        Ju w marcu 2020 r. w ycie wejdzie wana nowelizacja Prawa upadociowego. Nowela ma m.in. uproci procedur ogaszania upadoci. Eksperci szacuj, e w konsekwencji dojdzie najprawdopodobniej do wyranego wzrostu liczby upadoci konsumenckich. O tak upado wnioskowa bd mogli take przedsibiorcy prowadzcy jednoosobow dziaalno gospodarcz.
                        • 28.12.2019Szkolenia we Wrocawiu: Podatek VAT w roku 2020 - najwaniejsze problemy i konsekwencje ostatnich zmian
                         Liczba wprowadzonych zmian w ustawie o VAT, które obowizuj od niedawna jest rekordowa. S to zmiany dotykajce istotnych obszarów, wpywajce na praktyk rozlicze podatku, prawo do odliczenia, konstrukcj pliku JPK, zasady stosowania kas fiskalnych, odpowiedzialno solidarn czy konieczno stosowania w rozliczeniach rachunków bankowych z tzw. biaej listy. O ile w poprzednich latach zwykle wystarczajce byo zapoznanie si z nowymi przepisami, które wchodziy w ycie na przeomie roku, tak w roku 2020 konieczna staje si ponowna analiza uregulowa VAT oraz procedur stosowanych w organizacji. I wanie przedstawienie zmian i ich konsekwencji w 2020 roku jest przedmiotem prezentowanego szkolenia.
                         • 23.12.2019Zatory patnicze - od stycznia 2020 firmy atwiej odzyskaj dug
                          1 stycznia 2020 r., razem z wejciem w ycie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów patniczych  zmienione i doprecyzowane zostan najwaniejsze przepisy dotyczce postpowania z nieuczciwymi kontrahentami, a wierzyciele dostan dostp do nowych regu i rozwiza, które pomog odzyskiwa przeterminowane patnoci.
                          • 20.12.2019NSA: Przedstawiciel podatkowy to nie penomocnik
                           Przedstawiciel podatkowy, ustanowiony na podstawie art. 18a ustawy o VAT, przez podatnika nieposiadajcego siedziby dziaalnoci gospodarczej lub staego miejsca prowadzenia dziaalnoci gospodarczej na terytorium pastwa czonkowskiego, podlegajcego obowizkowi zarejestrowania si jako podatnik VAT czynny, z uwagi na zakres dziaania okrelony w art. 18c ustawy o VAT nie ma umocowania do reprezentowania tego podatnika w postpowaniu podatkowym. Takie umocowanie moe natomiast uzyska w oparciu o udzielone mu na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej penomocnictwo.
                           • 18.12.2019Prawo budowlane do zmiany. Resort rozwoju zapowiada kilka uatwie
                            Procesy inwestycyjno-budowlane maj zosta uproszczone i przyspieszone – zapowiada rzd. W przyjtym we wtorek projekcie zaproponowano m.in. uproszczenie czci procedur i usunicie niektórych obowizków cicych na inwestorach. Nowe regulacje powinny wej w ycie w 2020 r.
                            • 18.12.2019Podatki 2020: Co zmieni si w PIT od 1 stycznia?
                             Wyszy limit dla maego podatnika, wysze koszty uzyskania przychodów, obnika PIT do 17%, ulga na ze dugi - to niektóre ze zmian, które wejd w ycie z pocztkiem przyszego roku w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmieni si równie w niewielkim stopniu zwolnienia przedmiotowe oraz zasady poboru zaliczek na podatek. Ponadto, przedsibiorcy bda musieli bardziej uwaa przy patnociach przekraczajcych 15 tys. z. Zignorowanie tzw. biaej listy podatników VAT czy przepisów dot. obowizkowego split paymentu bdzie bowiem kosztowao brakiem uznania wydatku za koszt podatkowy.
                             • 18.12.2019VAT 2019: Obowizkowy mechanizm podzielonej patnoci w serwisie
                              Spóka z o.o. wiadczy m.in. usugi serwisowe w zakresie naprawy pojazdów. W skad usugi serwisowej wchodz uyte materiay oraz robocizna. Czy w zwizku z wejciem w ycie z dniem 1 listopada 2019 r. art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usug wystawiane faktury w wypadku, gdy warto czci wymienionych w zaczniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usug wchodzcych w skad usugi serwisowej przekroczy 15 000 z brutto powinny zawiera wyrazy „mechanizm podzielonej patnoci”?
                              • 17.12.2019Podatki 2020: Co zmieni si w PIT od 1 stycznia?
                               Wyszy limit dla maego podatnika, wysze koszty uzyskania przychodów, obnika PIT do 17%, ulga na ze dugi - to niektóre ze zmian, które wejd w ycie z pocztkiem przyszego roku w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmieni si równie w niewielkim stopniu zwolnienia przedmiotowe oraz zasady poboru zaliczek na podatek. Ponadto, przedsibiorcy bda musieli bardziej uwaa przy patnociach przekraczajcych 15 tys. z. Zignorowanie tzw. biaej listy podatników VAT czy przepisów dot. obowizkowego split paymentu bdzie bowiem kosztowao brakiem uznania wydatku za koszt podatkowy.
                               • 17.12.2019VAT 2019: Obowizkowy mechanizm podzielonej patnoci w serwisie
                                Spóka z o.o. wiadczy m.in. usugi serwisowe w zakresie naprawy pojazdów. W skad usugi serwisowej wchodz uyte materiay oraz robocizna. Czy w zwizku z wejciem w ycie z dniem 1 listopada 2019 r. art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usug wystawiane faktury w wypadku, gdy warto czci wymienionych w zaczniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usug wchodzcych w skad usugi serwisowej przekroczy 15 000 z brutto powinny zawiera wyrazy „mechanizm podzielonej patnoci”?
                                • 17.12.2019Podróe subowe pracowników: W kosztach naley uj kwot brutto
                                 Pytanie: W celu osignicia przychodów polegajcych na montau i serwisie maszyn znajdujcych si w siedzibie klienta, Wnioskodawca wysya swoich pracowników w podróe subowe w kraju i za granic. Czy wypacane pracownikom nalenoci z tytuu wydatków w podróy subowej oraz zwrot wydatków za hotele, paliwo, autostrady czy winiety wraz zagranicznym podatkiem od wartoci dodanej stanowi w caoci koszty uzyskania przychodów Spóki?
                                 • 16.12.2019Rozliczenie korekt WDT
                                  Wewntrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) jest ich wywozem z kraju do innego pastwa unijnego na rzecz podmiotu posiadajcego wany numer VAT UE. Musi ona nastpi przy wykonywaniu czynnoci wymienionych w art. 7 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug. Czynnociami tymi jest m.in. dostawa towarów. Vatowcy, którzy s stron transakcji wewntrzwspólnotowych maj obowizek dokonania rozlicze z tego tytuu. Jeeli wic zachodz zmiany w pierwotnych rozliczeniach konieczne moe okaza si wystawienie korekty do wczeniejszych rozlicze.
                                  • 13.12.2019Tumaczenia finansowe w praktyce. Co warto o nich wiedzie?
                                   Tumaczenia finansowe zaliczaj si do specjalistycznych przekadów, które mog by wykonywane w firmie pisemnej lub ustnej. Ich realizacj w profesjonalnych biurach tumacze zajmuj si biegli lingwici, którzy oprócz znakomitej znajomoci jzyka obcego posiadaj take kierunkowe wyksztacenie z zakresu finansów, ekonomii i prawa. Od jakoci oraz poprawnoci tumacze bardzo czsto zale dalsze losy firmy oraz jej kariera, dlatego tumaczenia finansowe warto powierzy sprawdzonej i godnej zaufania firmie.
                                   • 13.12.2019Klauzula wykonalnoci
                                    Klauzula wykonalnoci jest aktem sdowym zawierajcym stwierdzenie sdu, e tytu uprawnia do egzekucji, oraz oznaczajcym w razie potrzeby jej zakres. Tre brzmienia klauzuli okrela rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z 6 sierpnia 2014 r. w sprawie okrelenia brzmienia klauzuli wykonalnoci (Dz.U. poz. 1092).
                                    • 11.12.2019Jednoosobowa dziaalno i dwa samochody w kosztach firmy
                                     Pytanie: Czy w jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawczyni moe Ona zalicza do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne oraz koszty eksploatacji zwizane z pierwszym samochodem H., który jest rodkiem trwaym oraz raty leasingowe i koszty eksploatacyjne zwizane z drugim samochodem S. (umowa leasingu operacyjnego)?
                                     • 10.12.2019Podatki 2020. Nieobowizkowy split payment: Przelew warunkiem zaliczenia do kosztów?
                                      Pytanie: Czy w przypadku otrzymania od kontrahenta faktury, dokumentujcej nabycie towarów lub usug innych ni objte obligatoryjnym MPP, a mimo to oznaczonej klauzul „mechanizm podzielonej patnoci”, dla jej zaliczenia w ciar kosztów podatkowych konieczne bdzie dokonanie zapaty w ramach mechanizmu podzielonej patnoci?
                                      • 10.12.2019Powstanie obowizku podatkowego w VAT po likwidacji dziaalnoci
                                       Mimo, e ju podatnik nie prowadzi dziaalnoci gospodarczej, z chwil powstania obowizku podatkowego, ma/bdzie mia obowizek rozliczenia podatku VAT z tytuu wykonanej usugi i dokonania zapaty podatku nalenego z tego tytuu, natomiast podatnik nie ma podstaw do wystawienia faktury, zoenia do urzdu skarbowego deklaracji VAT-7 oraz przekazania kserokopii deklaracji kontrahentowi - wyjani Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                                       • 09.12.2019PCC: Dlaczego warto zgasza due poyczki
                                        Poyczki pienine to powszechne zjawisko. Kiedy dochodzi do zawarcia umowy poyczki, najczciej chodzi o spore kwoty - przy kworach drobnych poyczajcy nie formalizuj zwykle samej czynnoci, nie sporzdzaj adnej umowy, a o poyczce wszyscy zapominaj na drugi dzie po jej zwróceniu. Ale przy kwotach wikszych warto ju pamita o umowie. I nie chodzi tu tylko o zabezpieczenie (cho to oczywicie wane), ale przede wszystkim o kwestie zwizane z karnym opodatkowaniem dochodów z nieujawnionych róde i poyczki niezgoszonej.
                                        • 09.12.2019Podatki 2020. Nieobowizkowy split payment: Przelew warunkiem zaliczenia do kosztów?
                                         Pytanie: Czy w przypadku otrzymania od kontrahenta faktury, dokumentujcej nabycie towarów lub usug innych ni objte obligatoryjnym MPP, a mimo to oznaczonej klauzul „mechanizm podzielonej patnoci”, dla jej zaliczenia w ciar kosztów podatkowych konieczne bdzie dokonanie zapaty w ramach mechanizmu podzielonej patnoci?
                                         • 06.12.2019PCC: Dlaczego warto zgasza due poyczki
                                          Poyczki pienine to powszechne zjawisko. Kiedy dochodzi do zawarcia umowy poyczki, najczciej chodzi o spore kwoty - przy kworach drobnych poyczajcy nie formalizuj zwykle samej czynnoci, nie sporzdzaj adnej umowy, a o poyczce wszyscy zapominaj na drugi dzie po jej zwróceniu. Ale przy kwotach wikszych warto ju pamita o umowie. I nie chodzi tu tylko o zabezpieczenie (cho to oczywicie wane), ale przede wszystkim o kwestie zwizane z karnym opodatkowaniem dochodów z nieujawnionych róde i poyczki niezgoszonej.
                                          • 06.12.2019Opodatkowane i nieopodatkowane wiadczenia dla zleceniobiorców z Ukrainy
                                           Zatrudniajc na umowach cywilnoprawnych cudzoziemców i analizujc, czy udostpniane im wiadczenia w postaci sprztu, pomieszcze itp. s opodatkowane i w jaki sposób, trzeba rozstrzygn, czy zleceniobiorcy s dla celów podatkowych rezydentami i czy charakter wiadcze nakazuje ich opodatkowanie. Szczegóowe wyjanienia w tej sprawie zawiera publikowana dzisiaj interpretacja.
                                           • 06.12.2019Mechanizm podzielonej patnoci - kiedy dobrowolny, kiedy obowizkowy?
                                            W mechanizmie podzielonej patnoci (MPP), patno za nabyty towar lub usug odbywa si tak, e warto sprzeday netto nabywca wpaca na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub rozlicza w inny sposób. Natomiast pozosta zapat, która odpowiada kwocie VAT z faktury, wpaca na specjalny rachunek bankowy dostawcy – rachunek VAT. Mechanizm ten stosuje si wycznie do transakcji dokonywanych przelewem w zotych polskich na rzecz innych podatników VAT.
                                            • 06.12.2019NSA: Budynek czy budowla? atwo demontau nie wiadczy o braku zwizku technicznego
                                             (...) Cao techniczno-uytkowa wystpuje wówczas, gdy okrelone elementy stanowi czci skadowe jednej rzeczy zoonej, a o tym rozstrzyga obiektywna ocena gospodarczego znaczenia istniejcego midzy nimi fizycznego i funkcjonalnego powizania. Jeeli s one powizane fizycznie i funkcjonalnie tak, e tworz razem gospodarcz cao, to stanowi czci skadowe jednej rzeczy zoonej, choby cao daa si technicznie atwo zdemontowa
                                             • 05.12.2019Mechanizm podzielonej patnoci - kiedy dobrowolny, kiedy obowizkowy?
                                              W mechanizmie podzielonej patnoci (MPP), patno za nabyty towar lub usug odbywa si tak, e warto sprzeday netto nabywca wpaca na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub rozlicza w inny sposób. Natomiast pozosta zapat, która odpowiada kwocie VAT z faktury, wpaca na specjalny rachunek bankowy dostawcy – rachunek VAT. Mechanizm ten stosuje si wycznie do transakcji dokonywanych przelewem w zotych polskich na rzecz innych podatników VAT.
                                              • 04.12.2019Obowizek zapaty nalenoci na rachunki bankowe z biaej listy
                                               Zgodnie z art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy o podatku od towarów i usug, zakresem ujawnienia w biaej ksidze objte s m.in. rachunki rozliczeniowe, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. Tak wic biaa lista obejmuje nastpujcy, zamknity zbiór rachunków:  rachunki rozliczeniowe (biece i pomocnicze) suce do rozlicze VAT,  imienne rachunki w SKOK, której dany podmiot jest czonkiem otwarte w zwizku z prowadzon dziaalnoci gospodarcz.
                                               • 04.12.2019Opodatkowanie umarzanych kredytów frankowych – RPO apeluje o nowe przepisy
                                                Rzecznik praw obywatelskich zaapelowa do Ministerstwa Finansów o nowe przepisy, które chroniyby kredytobiorców, gdy dochodzi do restrukturyzacji ich zaduenia. Jak twierdzi Adam Bodnar, pojawiajce si obecnie problemy z opodatkowaniem umarzanych kredytów frankowych wymagaj uporzdkowania.
                                                • 03.12.2019Opodatkowanie umarzanych kredytów frankowych – RPO apeluje o nowe przepisy
                                                 Rzecznik praw obywatelskich zaapelowa do Ministerstwa Finansów o nowe przepisy, które chroniyby kredytobiorców, gdy dochodzi do restrukturyzacji ich zaduenia. Jak twierdzi Adam Bodnar, pojawiajce si obecnie problemy z opodatkowaniem umarzanych kredytów frankowych wymagaj uporzdkowania.
                                                 • 03.12.2019Obowizek zapaty nalenoci na rachunki bankowe z biaej listy
                                                  Zgodnie z art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy o podatku od towarów i usug, zakresem ujawnienia w biaej ksidze objte s m.in. rachunki rozliczeniowe, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. Tak wic biaa lista obejmuje nastpujcy, zamknity zbiór rachunków:  rachunki rozliczeniowe (biece i pomocnicze) suce do rozlicze VAT,  imienne rachunki w SKOK, której dany podmiot jest czonkiem otwarte w zwizku z prowadzon dziaalnoci gospodarcz.
                                                  • 28.11.2019Faktury zaliczkowe – ewidencja u dostawcy i odbiorcy
                                                   Faktura zaliczkowa wystawiana jest z myl o rozliczeniu otrzymanych zaliczek do okrelonej dostawy kocowej, która nastpi w przyszoci. Zazwyczaj faktury zaliczkowe uywane s przy transakcjach o duej wartoci, w celu pozyskania czci rodków, które pomog sfinalizowa ostateczn transakcj. Zaliczka w obrocie krajowym w wietle ustawy o VAT powoduje powstanie obowizku podatkowego. Wpacona na rachunek bankowy jednostki zaliczka traktowana jest jako kwota brutto, która zawiera stawk VAT odpowiedni dla danego towaru czy usugi.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] ... [ 144 ] nastpna strona »