Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bank

 • 07.02.2006Projekt ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania przyjęty
  7 lutego br. Rada Ministrów zaakceptowała Projekt ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, przedłożony przez ministra transportu i budownictwa. Projekt ustawy przewiduje zwrot 50 proc. odsetek od kredytów hipotecznych zaciąganych przez rodziny na zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego. Zapisy prawne określają zasady stosowania dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych. Dopłaty mogą być stosowane jeżeli kredyt preferencyjny został udzielony na podstawie umowy bankowej i będzie spłacany przez kredytobiorcę wyłącznie w formule rat równych (annuitet) albo rat malejących. Nie przewiduje się kredytów walutowych.
  • 02.02.2006Zarachowanie zwrotu podatku VAT na poczet zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych wspólników
   Czy spółka może rozliczyć podatek dochodowy wspólników (PIT-4, PIT-5L) nadwyżką podatku od towarów i usług wykazaną do zwrotu w deklaracji VAT-7?
   • 30.01.2006Niższe odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych
    Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, poczynając od dnia 1 lutego 2006 r., wynosi 11,5 % kwoty zaległości w stosunku rocznym.
    • 29.01.2006Interpretacja ŁUS-II-2-423/24/05/JB z dnia 25.04.2005 r. - Łódzki Urząd Skarbowy
     Pytanie podatnika: Czy opłaty stałe - roczne wypłacane na podstawie umowy know-how licencjonodawcy stanowią koszty uzyskania przychodu w danym roku, w którym konkretna opłata jest ponoszona?
     • 26.01.2006Interpretacja ŁUS-III-2-443/33/05/AMM z dnia 25.04.2005 r. - Łódzki Urząd Skarbowy
      Pytanie podatnika: Kiedy występuje obowiązek ewidencjonowania sprzedaży wysyłkowej za pomocą kasy fiskalnej?
      • 23.01.2006Różnice kursowe przy ustalaniu przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej
       Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych uznaje za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, obok kwot należnych z tytułu wykonywania tej działalności, także różnice kursowe będące wynikiem otrzymania przychodu w walucie obcej. W jakich sytuacjach różnice te mogą powstać i kiedy będą mieć wpływ na wysokość uzyskanego przychodu? Jak obliczać ich wartość? Poniższy artykuł ma na celu przybliżenie tego problemu.
       • 23.01.200631 stycznia 2006 r. – termin przesłania do ZUS informacji ZUS IWA za 2005 r.
        Płatnicy składek mają obowiązek przesłać do ZUS informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe w terminie do 31 stycznia danego roku za poprzedni rok kalendarzowy, a mianowicie za 2005 r. do 31 stycznia 2006 r. Poniżej prezentujemy krótki poradnik jak wypełnić formularz ZUS IWA opracowany na podstawie materiałów ZUS.
        • 17.01.2006Samochód wprowadzony do ewidencji - amortyzacja nie zawsze w koszt uzyskania przychodu
         Zakup samochodu osobowego i wprowadzenie go do ewidencji środków trwałych pozwala na zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z użytkowaniem i eksploatacją samochodu – oczywiście o ile pozostają one w związku z uzyskiwanymi przychodami. Są jednak sytuacje, w których amortyzacji samochodu nie będziemy mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
         • 17.01.2006Sprzedaż samochodu przedsiębiorcy – VAT, podatek dochodowy i podatek od czynności cywilno-prawnych
          Praktyka gospodarcza pokazuje, iż trudno jest prowadzić działalność gospodarczą w większych rozmiarach bez posiadania samochodów. Zazwyczaj pojazdy nabywane przez przedsiębiorców zaliczane są do środków trwałych i ujmowane w stosownej ewidencji i dlatego też niniejszy artykuł poświecony jest zagadnieniom związanym z samochodami będącymi środkami trwałymi. Należy bowiem wiedzieć, iż skutki podatkowe wywołuje nie tylko codzienne używanie samochodu (np. możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na naprawy i paliwo), ale również sprzedaż przez przedsiębiorcę samochodu używanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
          • 17.01.2006Amortyzacja samochodu używanego.
           Pytanie: W jaki sposób najszybciej amortyzować samochód zakupiony na giełdzie? Samochód jest już kilkuletni.
           • 15.01.2006Co to jest samochód osobowy
            Dla osoby nie związanej z rozliczaniem podatków w firmie pytanie postawione w tytule może wydać się nonsensowne. Jednak samochód w ustawie o podatku od towarów i usług może być innym samochodem niż samochód w ustawie o podatku dochodowym. Dlatego często przedsiębiorcy mając jeden samochód mogą się poczuć, jakby mieli dwa – bardziej osobowy dla celów VAT i nieosobowy dla celów podatków dochodowych.
            • 12.01.2006Korekta podatku naliczonego – rozliczanie podatku naliczonego metodą proporcji
             Obecnie obowiązująca Ustawa o podatku od towarów i usług (dalej: u. p. t. u.)1) przewiduje szereg sytuacji, w których podatnik powinien dokonać korekty podatku naliczonego2). Jednakże na potrzeby niniejszego artykułu zajmiemy się jedynie sytuacjami, w których podatnik podatku od towarów i usług wykonuje zarówno czynności opodatkowane tym podatkiem, jak i czynności zwolnione czy opodatkowane na zasadzie ryczałtu (czyli bez prawa do odliczeń).
             • 09.01.2006Aktualizacja Kalkulatora IP
              Informujemy, iż opublikowaliśmy nową wersję programu Kalkulator IP, oznaczoną numerem 4.6 z dnia 10.01.2006 r.
              • 08.01.2006Terminy przedawnień w prawie cywilnym – zestawienie i omówienie
               Niezwykle istotną instytucją dla całego obrotu gospodarczego i stosunków zobowiązaniowych w życiu codziennym jest instytucja przedawnienia, którą reguluje Kodeks cywilny (Dz. U. 1964.16.93 ze zm.).
               • 05.01.2006Interpretacja IIIUS.DPP2/44406/05/32/05 z dnia 25.04.2005 r. - Trzeci Urząd Skarbowy w Szczecinie
                Pytanie podatnika: Czy w świetle rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z ewidencjonowania w kasie rejestrującej, zgodnie z poz. 42 załącznika do rozporządzenia oraz analogii zawartej w poz. 49?
                • 04.01.2006Interpretacja US.PD/415/T-23/10/05 z dnia 18.04.2005 r. - Urząd Skarbowy w Tychach
                 Pytanie podatnika: Czy prawidłowym jest jednorazowe zaliczenie w ciężar kosztów uzyskania przychodów miesiąca grudnia 2004 r. opłaty za roczne użytkowanie oprogramowania firmy XXX, poniesionej w dniu 17.12.2004 w kwocie 1995 USD, z więc wydatku w kwocie netto 6390,18 zł (data wystawienia faktury: 31.12.2004, data otrzymania faktury: 17.01.2005)?
                 • 31.12.2005Poradnik ZUS. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.
                  Celem niniejszej publikacji jest omówienie zasad dotyczących dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.O dobrowolnych ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych możemy mówić:- w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń, tj. gdy dana osoba spełnia warunki do podlegania ubezpieczeniom społecznym z kilku tytułów i z jednego z nich ubezpieczenia mają charakter obowiązkowy, a z pozostałych tytułów - dobrowolny,- w przypadkach wymienionych w art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.Wyjaśnienia zawarte w poradniku dotyczą tej drugiej sytuacji.
                  • 28.12.2005Zaktualizowane formularze NIP –opis zmian
                   Jak już informowaliśmy od 7 stycznia zmianie ulegają niektóre formularze zgłoszeń identyfikacyjnych i załączników do nich. Do wyczerpania nakładu, nie dłużej niż do dnia 15 maja 2006 r. mogą być używane poprzednie wzory formularzy.
                   • 27.12.2005Rozliczenie roczne - Przeliczanie przychodów i podatku w walutach obcych na złote
                    Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursów z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał podatnik, i mających zastosowanie przy kupnie walut. Jeżeli podatnik nie korzysta z usług banku, przychody przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych z dnia uzyskania przychodów, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.
                    • 27.12.2005Rozliczenie roczne - Odliczenie składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe
                     Podstawą prawną dokonywania odliczeń jest Art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
                     • 27.12.2005Przychody kapitałowe w zeznaniu rocznym
                      Od 1 stycznia 2004 r. zmienił się sposób opodatkowania dochodów kapitałowych i nastąpiło jego ujednolicenie. Dochody kapitałowe począwszy od 2004 r. opodatkowane są według stawki 19%. Przypomnijmy, że do końca 2003 r. np. odsetki od pożyczek, czy od wkładów oszczędnościowych były opodatkowane ryczałtowo według stawki 20%, natomiast podatek od dywidend wypłacanych wspólnikom spółek kapitałowych wynosił 15%.
                      • 27.12.2005Zwolnienia dochodów kapitałowych od podatku dochodowego
                       Dochody ze sprzedaży obligacji Skarbu Państwa i obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz akcji i innych papierów wartościowych kupionych na giełdzie
                       • 22.12.2005Interpretacja PP-406/15-2/AZ/05 z dnia 29.04.2005 r. - Urząd Skarbowy w Prudniku
                        Pytanie podatnika: Czy do liczenia proporcji o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wlicza się odsetki od lokat bankowych?
                        • 20.12.2005Rozliczenie roczne - Ulga na systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej w wyjaśnieniach izb i urzędów
                         Czy przeznaczenie środków wycofanych z kasy mieszkaniowej na spłatę kredytu bankowego, którego jestem współkredytobiorcą uprawnia do skorzystania z ulgi podatkowej? Kredyt został zaciągnięty przez mamę na mieszkanie do którego nie posiadam tytułu prawnego.
                         • 20.12.2005Rozliczenie roczne – Ulga na cele rehabilitacyjne w wyjaśnieniach urzędów skarbowych
                          Czy podlegają odliczeniu od dochodu wydatki na terapię psychologiczną i opiekę psychiatryczną dziecka, które nie ukończyło 16 roku życia, posiadającego Orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wad fizycznych?
                          • 20.12.2005Rozliczenie roczne - Wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego
                           Już po raz kolejny zdecydujemy o losie 1% podatku należnego, wykazanego w podatkowym zeznaniu rocznym. Możemy tę kwotę wpłacić na rzecz jednej lub wielu organizacji pożytku publicznego działających na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego. Pamiętajmy, że to nie jest ulga – te pieniądze i tak byśmy zapłacili. Warto jednak poświęcić chwilę czasu i wypełnić przelew.
                           • 20.12.2005Rozliczenie roczne - Ulgi związane z darowiznami dokonywanymi na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
                            Podstawę prawną dla ulgi stanowi Art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o pdof. Podstawę obliczenia podatku, po spełnieniu wymogów określonych w ustawie o pdof można zmniejszyć o kwoty darowizn przekazanych na cele:
                            • 20.12.2005Rozliczenie roczne - Darowizny w pytaniach i odpowiedziach
                             Pytanie: Mam zamiar odliczyć darowiznę na rzecz kościelnej osoby prawnej na działalność charytatywną. Mam pokwitowanie wpłaty pieniędzy na rachunek bankowy. Czy jeżeli nie otrzymam w terminie sprawozdania wymaganego przepisami będę musiał skorygować zeznanie i zapłacić odsetki za zwłokę? Czy mogą mnie spotkać jakieś dodatkowe sankcje?
                             • 20.12.2005Naczelnik umorzy, ale na wniosek
                              Ministerstwo Finansów opublikowało na swoich stronach internetowych komunikat w sprawie akcji nabytych przez pracowników Banku Handlowego i następnie zbytych. Ministerstwo stwierdza, że choć dochód uzyskany ze zbycia akcji pracowniczych nie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 52 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i podlegał opodatkowaniu wg skali podatkowej do końca 2003 r., a od stycznia 2004 r. wg stawki 19%.
                              • 14.12.2005Wydatki na oszczędzanie w kasie mieszkaniowej - realizacja praw nabytych - informacje ogólne
                               Podstawa prawna:
                               • 14.12.2005Ulga remontowa - Dwa mieszkania - dwa fundusze?
                                Pytanie: Jestem z mężem właścicielem mieszkania, w którym mieszkam oraz mieszkania, które kupiliśmy dla córki, w którym mieszka córka z mężem. Płacę fundusz remontowy za obydwa mieszkania. Czy mogę odliczyć od podatku kwoty funduszu remontowego za obydwa mieszkania ? Moim zdaniem mogę.
                                • 12.12.2005Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących
                                 Tekst ujednolicony na dzień 27.12.2005 r. (bez załącznika – ten się nie zmienia i jest dostępny w tekście bieżącym).
                                 • 11.12.2005Odliczenie i zwrot kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących w 2006 r.
                                  Rozporządzenie Ministra Finansów z 6 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących nie zmienia stanu dotychczas obowiązującego w kwestiach związanych z odliczeniem i zwrotem kwot wydatkowanych na zakup kas. A ponieważ w roku 2006 zobowiązanych do prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących będzie z pewnością więcej, przypomnimy, jakie obowiązują zasady.
                                  • 07.12.2005Projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości przyjęty
                                   Zgodnie z komunikatem po posiedzeniu Rady Ministrów, które odbyło się 6 grudnia 2005 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości.
                                   • 06.12.2005Interpretacja IIUS PBII/415-75/69148/05 z dnia 05.08.2005 r. - Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach
                                    Pytanie podatnika: Czy sposób wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, od dochodów uzyskanych w Wielkiej Brytanii przedstawiony przeze mnie jest prawidłowy?
                                    • 04.12.2005Ulga odsetkowa
                                     Jest to ulga dotycząca wydatków na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) na sfinansowanie własnych potrzeb mieszkaniowych - i jest to jedna z ulg mających skłaniać podatników do inwestycji budowlanych. Jej generalną cechą jest to, że dotyczy nowej substancji mieszkaniowej, czyli:
                                     • 04.12.2005Błędy w PIT 11/8B
                                      Ilościowo najwięcej zeznań przypada na podatników, którzy osiągają przychody ze stosunku pracy (często dodatkowo również z innych źródeł). Takie osoby otrzymują od płatników informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, sporządzone na formularzu PIT 11/8B.
                                      • 28.11.2005Tytuł wykonawczy - nie od razu po minięciu terminu
                                       Kiedy nie zapłacimy podatku w terminie, otrzymamy upomnienie. W upomnieniu zostaniemy wezwani do zapłaty zaległości w terminie 7 dni, pod rygorem wszczęcia egzekucji. W róznych miejscach kraju różnie bywa z wszczynaniem egzekucji. Są ośrodki które dają podatnikowi więcej czasu, w innych wszystko idzie jak w egzekucyjnym zegarku. Po ok. dwóch tygodniach otrzymamy upomnienie, a po dwudziestu kilku dniach do firmy zapuka komornik.
                                       • 23.11.2005Amortyzacja samochodu używanego
                                        Pytanie: W jaki sposób najkorzystniej (najszybciej) amortyzować samochód zakupiony na giełdzie? Samochód jest już kilkuletni.
                                        • 22.11.2005Jedna firma, kilka rachunków bankowych
                                         Pytanie: Czy osoba fizyczna prowadząca działalność może posiadać dwa rachunki firmowe(dwa różne banki)? Chodzi o to, że w pobliżu działalności jest placówka banku i wygodnie byłoby wpłacać utargi dzienne.
                                         • 19.11.2005Interpretacja D-2/415/2/2005 z dnia 02.03.2005 r. - Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie
                                          Pytanie podatnika: W roku 2003 uzyskaliśmy z Małżonką kredyt mieszkaniowy w banku. Składając rozliczenie roczne podatku za 2003 rok skorzystaliśmy z ulgi odsetkowej, oraz po wezwaniu okazaliśmy umowę kredytową wraz z dowodami wpłat oraz inne wymagane dokumenty. W przyszłości zamierzam zamienić zaciągnięty kredyt na kredyt w innym banku (tańszy kredyt) na spłatę kredytu mieszkaniowego. Fizycznie nie otrzymam pieniędzy z nowego kredytu a zostaną one automatycznie przelane na rzecz aktualnego kredytu.
                                          • 16.11.2005Interpretacja PD/415-29/05 z dnia 06.07.2005 r. - Pierwszy Urząd Skarbowy w Krakowie
                                           Pytanie podatnika: Czy odpisy amortyzacyjne od spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (mieszkania hipotecznego), będącego przedmiotem najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
                                           • 13.11.2005Samochód w firmie (1) – amortyzacja nie zawsze w koszt uzyskania przychodu
                                            Zakup samochodu osobowego i wprowadzenie go do ewidencji środków trwałych pozwala na zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z użytkowaniem i eksploatacją samochodu – oczywiście o ile pozostają one w związku z uzyskiwanymi przychodami. Są jednak sytuacje, w których amortyzacji samochodu nie będziemy mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
                                            • 13.11.2005Interpretacji prawa podatkowego NP/443-28/05/EK z dnia 14.11.2005 r. - Urząd Skarbowy w Krotoszynie
                                             Pytanie podatnika: Czy podatniczka może odliczyć ulgę z tytułu fiskalizacji kasy rejestrującej w wysokości 50% ceny zakupu kasy, nie więcej niż 2.500 zł, którą zakupiłaby obecnie, a ulgę odliczyła dopiero po fiskalizacji kasy po uzyskaniu limitu obrotu 20.000 zł w 2005 roku bądź w 2006 roku po uzyskaniu obrotów w wysokości 40.000 zł?
                                             • 08.11.2005Interpretacja PP/443-6/05/A z dnia 20.04.2005 r. - Urząd Skarbowy w Bochni
                                              Pytanie podatnika: Jakie skutki w podatku VAT wywołuje przekształcenie indywidualnej działalności w spółkę jawną?
                                              • 07.11.2005Termin powstania i zwrotu nadpłaty
                                               Nadpłatę stanowi uiszczone nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej świadczenie publicznoprawne, którego zapłata nastąpiła w związku z realizacją zobowiązaniowego stosunku prawnego. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) za nadpłatę uważa się kwotę:
                                               • 01.11.2005Interpretacja US I - 415/ 17 /2005 z dnia 04.07.2005 r. - Urząd Skarbowy w Łęczycy
                                                Pytanie podatnika: Podatnik w działalności gospodarczej wykorzystuje samochód marki Renault Laguna stanowiący środek trwały. Samochód został uszkodzony, a szkoda została naprawiona z polisy sprawcy. Firma, która zajmuje się naprawą uszkodzonych samochodów w dniu 8.06.2005 r. wystawiła fakturę określając w niej kwotę netto i podatek VAT. Podatnik wystąpił z zapytaniem, czy kwota netto stanowi przychód z działalności gospodarczej?
                                                • 23.10.2005Wyjaśnienie III/443-34/05 z 27.04.2005 r. - Urząd Skarbowy w Zgierzu
                                                 Pytanie podatnika Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży wierzytelności własnej.
                                                 • 19.10.2005Wstrzymanie wykonania decyzji
                                                  Wniesienie odwołania od decyzji organu podatkowego nie wstrzymuje automatycznie jej wykonania – od 01.09.2005r. pojawiły się jednak wraz z nowelizacją Ordynacji podatkowej nowe możliwości.
                                                  • 17.10.2005Wyjaśnienie III/443-23/05 z 03.03.2005 r. - Urząd Skarbowy w Zgierzu
                                                   Pytanie podatnika Strona jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, rozpocznie od dnia 01.04.2005 r. prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wynajmu, wypożyczania artykułów, kupna i sprzedaż. Podatnik zamierza nabyć grunt z przeznaczeniem do wynajmu. Zakup gruntu zostanie udokumentowany fakturą VAT ze stawką 22% i wprowadzony do ewidencji środków trwałych w nowej firmie. Podatnik pyta, czy w związku z zakupem gruntu będzie miał prawo do otrzymania zwrotu podatku w terminie 60 dni?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 129 ] . [ 130 ] . [ 131 ] . [ 132 ] . [ 133 ] . [ 134 ] . [ 135 ] . [ 136 ] . [ 137 ] . [ 138 ] następna strona »