Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bank

 • 04.05.2007Wygaśnięcie zobowiązania z tytułu pożyczki przy połączeniu spółek
  Pytanie podatnika: Kwestia wygaśnięcia zobowiązania z tytułu udzielonej pożyczki przy połączeniu spółek kapitałowych poprzez przejęcie spółki pożyczkodawcy przez spółkę pożyczkobiorcę.
  • 04.05.2007Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w 2007 r.
   Interpelacja nr 6365 do ministra finansów w sprawie przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na zasilenie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na inne cele
   • 02.05.2007Pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania
    Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione w związku z obsługą poszczególnych procesów pozyskiwania źródeł finansowania (prowizje bankowe, zapłacone odsetki) będą uznane za koszt uzyskania przychodów?
    • 30.04.2007Garaż i odsetki od kredytu mieszkaniowego
     Czy wydatki na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego, którym w części został sfinansowany zakup lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym do tego lokalu pomieszczeniem gospodarczym, garażem, udziałem we wspólnych częściach budynku i udziałem we własności gruntu, podlegają w całości odliczeniu od podstawy opodatkowania?
     • 30.04.2007Mały podatnik VAT, mały podatnik pdof
      Interpelacja nr 6340 do ministra finansów w sprawie definicji małego podatnika w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
      • 27.04.2007MG: Partnerstwo publiczno-prywatne przyspieszy realizację projektów infrastrukturalnych
       – Tworząc nową ustawę , chcieliśmy uelastycznić przepisy oraz stworzyć przejrzyste, nie budzące wątpliwości definicje partnerstwa publiczno-prywatnego – powiedział wiceminister gospodarki Paweł Poncyljusz podczas debaty zorganizowanej 25 kwietnia br. w Warszawie przez Centrum Komunikacji Medialnej i Urząd Zamówień Publicznych.
       • 27.04.2007Zwrot akcyzy za sprowadzone samochody - wiele niewiadomych
        Interpelacja nr 6311 do ministra finansów w sprawie orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczącego stosowanego w Polsce podatku akcyzowego na używane samochody sprowadzane z krajów UE
        • 26.04.2007ABC faktoringu (5) — Opodatkowanie faktoringu
         Obowiązek podatkowy u faktora z tytułu faktoringu powstaje z chwilą spłaty wierzytelności faktoringowych przez dłużnika faktoringowego. Natomiast przychodem faktora jest różnica między przychodem uzyskanym od dłużników faktoringowych (na który składają się wartość nominalna wierzytelności nabytych oraz ewentualnie rzeczywiście otrzymane odsetki karne, naliczone dłużnikom za zwłokę w spłacie należności) a kwotą wypłaconą faktorantowi za wierzytelności. Do przychodów faktor nie zalicza naliczonych, ale nieotrzymanych odsetek od należności faktoringowych, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 2 updop (odpowiednio art. 14 ust. 3 pkt 2 updof).
         • 26.04.2007Ireneusz Fąfara odchodzi z ZUS
          Rada Nadzorcza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dniem 25 kwietnia br. przyjęła rezygnację pana Ireneusza Fąfary z funkcji Członka Zarządu ZUS do spraw ekonomiczno-finansowych.
          • 26.04.2007KPP: Podwyżka stóp to zły sygnał dla przedsiębiorstw i dla gospodarki
           Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich decyzja Rady Polityki Pieniężnej o podniesieniu stopy referencyjnej o 0,25 pkt to zły sygnał dla przedsiębiorstw i dla gospodarki. Oznacza bowiem, że wzrosną ceny kredytów, a zatem pogorszy się klimat dla kontynuowania inwestycji. W relacji do inflacji rocznej 2 proc., główna stopa procentowa NBP - 4,25 proc. – to także zły sygnał dla naszych relacji z zagranicą. Podrożeje oprocentowanie emisji papierów wartościowych Skarbu Państwa, a tym samym poniesiemy dodatkowe wydatki.
           • 23.04.2007Przeliczanie kwot wyrażonych w walutach obcych
            Interpelacja nr 6255 do ministra finansów w sprawie zmiany przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
            • 23.04.2007Moment powstania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych
             I. Uwagi wstępne Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych1) stanowi, że momentem powstania przychodu, co do zasady, nie jest moment powstania należności pieniężnej, lecz moment rzeczywistego otrzymania lub postawienie do dyspozycji podatnika kwoty tej należności. Jest to tzw. metoda kasowa powstania przychodu. Ustawa ta jednakże przewiduje, że w przypadku niektórych źródeł przychodów opodatkowaniu podlegają przychody należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane (metoda memoriałowa powstania przychodu). Powyższe jest zgodne z polityką fiskalną Rzeczypospolitej Polskiej, w której zasadą jest nałożenie obowiązków podatkowych na osoby fizyczne i prawne uzyskujące dochody z własnej działalności gospodarczej, niezależnie od rzeczywiście uzyskiwanych dochodów i złagodzenie tych obowiązków podatkowych względem osób uzyskujących przychody z pracy najemnej, w rolnictwie bądź im pokrewnych.
             • 23.04.2007Rozliczenie podatku naliczonego przez przekształconą spółkę jawną
              Pytanie podatnika: Prawo spółki jawnej, jako następcy prawnemu przekształconego przedsiębiorstwa, do uwzględnienia w rozliczeniu z tytułu podatku VAT wszelkich odliczeń i zwrotów podatku, jakie przysługiwały osobie fizycznej przed przekształceniem.
              • 20.04.2007Dokumenty i opłata skarbowa
               Wraz z wprowadzeniem od początku bieżącego roku nowych uregulowań odnoszących się do opłat skarbowych w kwestii uiszczania opłat wiele się zmieniło. Zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2007 r. przepisami Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.) odpowiednie organy pobierają opłatę skarbową w przypadku dokonywania czynności urzędowych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz od złożonych dokumentów. Do dokumentów podlegających opłacie skarbowej należą dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii, z pewnymi wyjątkami, o których niżej (art. 1 ust. 2 pkt 2).
               • 20.04.2007Projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego z dnia 16 kwietnia 2007 r.

                Ustawa z dnia ........................ 2007 r. o zwrocie podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego
                • 19.04.2007ABC faktoringu (4) – Opłaty i koszty
                 Korzystanie z faktoringu związane jest z ponoszeniem określonych kosztów. Faktoring bywa droższy od kredytu bankowego. Ma jednak nad nim zdecydowaną przewagę - jest bardziej dostępny dla małych i średnich firm. Koszt faktoringu w dużej mierze zależy od tego, na jaki rodzaj usługi zdecyduje się firma. W Polsce najpopularniejszy jest faktoring z regresem. Polega on na tym, że faktor nie przejmuje na siebie ryzyka braku zapłaty za dostarczony towar czy usługę.
                 • 17.04.2007Nowa dyrektywa VAT (5) – Miejsce transakcji WNT i świadczenia usług
                  Miejscem opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kraj konsumpcji. Nałożenie ciężaru podatkowego na nabywcę, sprowadzającego towar z państwa unijnego do kraju przeznaczenia (konsumpcji) spełnia podobna rolę jak w przypadku importu towarów z poza Unii. Miejsce wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów określone zostało w art. 40 do 42 nowej dyrektywy  (dalej - dyrektywy).  
                  • 16.04.2007Zawieszenie a przerwanie biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych
                   Przedawnienie zobowiązania podatkowego jest jednym ze sposobów wygaśnięcia stosunku podatkowego bez spełnienia świadczenia, a więc bez zapłaty podatku. Służyć ono ma eliminacji z obrotu prawnego roszczeń organu podatkowego, które z powodu długiego upływu czasu od ich powstania przestały odpowiadać aktualnej sytuacji podatnika. Pozwala także uniknąć stanu niepewności co do ewentualnych należności podatkowych, które nie były przez długi czas dochodzone. Wraz z upływem terminu przedawnienia zobowiązania, wygasa obowiązek przechowywania związanej z nim dokumentacji podatkowej.
                   • 16.04.2007Odsetki od poręczeń majątkowych
                    Pytanie podatnika: Czy Sąd powinien naliczyć zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od odsetek od sum depozytowych, złożonych w związku z toczącym się sądowym postępowaniem karnym, karnym skarbowym, administracyjnym, cywilnym oraz w sprawach o wykroczenia?
                    • 13.04.2007MG: Polska jest krajem atrakcyjnym do inwestowania
                     - Napływ inwestycji zagranicznych, wysoki poziom konsumpcji oraz rosnący eksport to główne źródła dynamicznego wzrostu polskiej gospodarki - powiedział minister gospodarki Piotr Grzegorz Woźniak podczas spotkania z przedstawicielami JPMorgan, które odbyło się 12 kwietnia br. w Warszawie.
                     • 13.04.2007Opodatkowanie usług zewnętrznych świadczonych dla podmiotów sektora finansowego
                      Interpelacja nr 6120 do ministra finansów w sprawie opodatkowania usług outsourcingowych dla sektora finansowego
                      • 12.04.2007Zakup samochodu na kredyt
                       Wśród wielu możliwości finansowania zakupu samochodu do celów prowadzenia działalności gospodarczej jest też opcja zakupu samochodu finansowana kredytem bankowym. Zakup samochodu do potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej w wyniku zaciągniętego na ten cel kredytu to przede wszystkim możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych bądź zwiększenie wartości początkowej samochodu o naliczone i zapłacone odsetki, prowizje oraz dodatkowe opłaty bankowe za uruchomienie linii kredytowej. W zależności od daty przekazania samochodu do używania i wprowadzenia go do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych koszty obsługi kredytu, a także same odsetki, będą różnorodnie traktowane.
                       • 11.04.2007Gdy kredyt spłaca dłużnik solidarny
                        Pytanie podatnika: dotyczy kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconych odsetek od kredytu, do spłaty którego Spółka przystąpiła jako dłużnik solidarny.
                        • 10.04.2007ABC faktoringu (3) - Podstawowe cechy, porównanie z innymi sposobami zabezpieczania płynności
                         Nie ma jednego, najlepszego rozwiązania dla wszystkich przedsiębiorstw. Najbardziej bezpieczny jest faktoring pełny, jednak wiąże się on z wyższymi kosztami. Przyjęte rozwiązanie powinno zależeć od specyfiki firmy oraz charakterystyki jej partnerów handlowych  
                         • 04.04.2007Zwrot nadwyżki podatku VAT w przypadku braku sprzedaży opodatkowanej
                          Dość często się zdarza, że przedsiębiorca, który dopiero rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej ponosi jedynie nakłady inwestycyjne, natomiast nie odnotowuje żadnej sprzedaży. Jeżeli odlicza od zakupów inwestycyjnych podatek naliczony, a nie posiada żadnej sprzedaży, powstaje nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. Nie jest to większy problem, jeżeli podatnik zamierza w najbliższym czasie rozpocząć dokonywanie dostaw lub świadczyć usługi, z tytułu których będzie występował podatek należny. Schody zaczynają się wtedy, gdy podatnik rozpoczyna długoletnią inwestycje (np. budowę), a nie będzie dokonywał dostawy towarów lub świadczenia usług.
                          • 04.04.2007Obietnice i realia
                           Interpelacja nr 5659 do ministra finansów w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
                           • 03.04.2007Zakup na rynku wtórnym rozpoczętej budowy budynku mieszkalnego
                            Pytanie podatnika: Dotyczy możliwości korzystania z ulgi odsetkowej.
                            • 30.03.2007Rozliczenie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą za 2006 rok - broszura informacyjna MF
                             Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy rozliczyć się z nich także w Polsce. Należy o tym pamiętać szczególnie obecnie, gdy wiele osób mających miejsce zamieszkania w Polsce podejmuje taką pracę za granicą.
                             • 30.03.2007Minister Anna Kalata uzyskała poparcie Sejmu
                              Sejm RP odrzucił 29 marca 2007 r. wniosek o udzielenie wotum nieufności Minister Pracy i Polityki Społecznej Annie Kalacie. Premier Jarosław Kaczyński podczas debaty stwierdził, że koalicja odrzuci ten wniosek z całym przekonaniem. Jego zdaniem Minister Kalata dobrze realizuje politykę społeczną obecnego rządu. Wśród osiągnięć MPiPS wymienił m.in. zaawansowane prace nad zawarciem umowy społecznej oraz program polityki rodzinnej. W trakcie dyskusji posłowie przywoływali również znaczący spadek bezrobocia czy powstały właśnie w resorcie pracy projekt corocznej waloryzacji rent i emerytur.
                              • 29.03.2007PKPP Lewiatan: Jak utrzymać wzrost gospodarczy
                               Wszyscy pasjonują się doskonałymi wynikami polskiej gospodarki w 2006 r. Mało kto wskazuje prawdziwych autorów tego sukcesu – przedsiębiorstwa, które wytwarzają przecież 70% PKB. W ubiegłym roku udało im się osiągnąć doskonałe wyniki. Teraz czas na ich wykorzystanie, ale nie w sposób, w który planują to zrobić politycy – dokonując redystrybucji dochodu narodowego.
                               • 28.03.2007Zwrot opłaty skarbowej
                                W dniu 1 stycznia 2007 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej1). Uchyliła ona wcześniejszy akt normatywny dotyczący opłaty skarbowej z dnia 9 września 2000 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 z późn. zm.)2). W odróżnieniu od poprzedniej obecna ustawa obejmuje swym zakresem opodatkowania wyłącznie dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (albo jego odpisu, wypisu lub kopii) — w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym3). Także odmiennie od poprzedniego stanu prawnego zostało uregulowane zagadnienie zwrotu opłaty skarbowej. W przedniej ustawie zwrot opłaty skarbowej następował z urzędu4) — obecnie zwrot opłaty skarbowej następuje jedynie na wniosek5).
                                • 28.03.2007Zwolnienie od podatku zamiast ulgi odsetkowej
                                 Pytanie: Czy korekta zeznania rocznego, w której zrezygnowałam z ulgi odsetkowej pozwala na skorzystanie ze zwolnienia z zapłaty podatku dochodowego od przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                 • 28.03.2007Rząd przyjął projekt ustawy o komercjalizacji Poczty Polskiej
                                  27 marca 2007 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska”, opracowany w Ministerstwie Transportu. „Poczta Polska” zostanie przekształcona w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa o nazwie „Poczta Polska Spółka Akcyjna”.
                                  • 27.03.2007ABC faktoringu (2) – Rodzaje faktoringu
                                   Faktoring to forma finansowania polegająca na wykupie wierzytelności. Została stworzona na potrzeby obrotu gospodarczego. Umowę tę zawierają dostawca towarów lub usług (faktorant) oraz nabywca wierzytelności (faktor). Faktor (bank lub firma faktoringowa) nabywa krótkoterminowe wierzytelności, faktorant natomiast otrzymuje z tego tytułu odpowiednią zapłatę. Uczestnikiem transakcji jest również odbiorca towarów lub usług, czyli dłużnik faktoringowy. Skutkiem prawnym zawartej umowy jest zmiana wierzyciela.
                                   • 26.03.2007Opłata skarbowa w budownictwie
                                    Stanowisko wspólne Ministerstwa Budownictwa, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635) i rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz. U. Nr 246, poz.1804) przy załatwianiu indywidualnych spraw z zakresu Prawa budowlanego oraz przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
                                    • 26.03.2007Polska na 71. miejscu w rankingu przyjazności systemów podatkowych
                                     Bank Światowy w przedstawionym w dniu 22 marca br. raporcie poświęconym podatkom w Polsce i na świecie zganił naszego fiskusa za nieprzejrzystość systemu podatkowego oraz wydatków państwa. Polska znalazła się aż na 71. miejscu w rankingu przyjazności systemów podatkowych wśród 175 krajów świata. Potwierdza się zasadność apeli ponawianych od wielu lat przez Konfederację Pracodawców Polskich w sprawie uproszczenia systemu podatkowego oraz zreformowania systemu finansowego kraju.
                                     • 23.03.2007Opodatkowanie odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
                                      Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176) opodatkowaniu podlegają dochody z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy odsetki od tych przychodów uznawane są za rodzaj dochodów (przychodów) z kapitałów pieniężnych.
                                      • 23.03.2007Księgi rachunkowe i działy specjalne produkcji rolnej
                                       Interpelacja nr 5286 do ministra finansów w sprawie problemów z opodatkowaniem działów specjalnych produkcji rolnej
                                       • 23.03.2007Prawo do zwiększenia o zryczałtowany VAT podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT RR
                                        Pytanie podatnika: 1. Czy Strona ma prawo do zwiększenia o zryczałtowany VAT, wynikający z faktur VAT RR, naliczonego podatku od towarów i usług, które jako zobowiązania, stanowiące element zorganizowanej części przedsiębiorstwa, są wnoszone aportem do firmy X w terminach ich wymagalności? 2. Czy Strona, jako spółka wnosząca aport ma obowiązek dokonania korekty VAT naliczonego przy nabyciu zapasów, które są wniesione następnie jako składnik aportu?
                                        • 22.03.2007ABC faktoringu (1)
                                         Wielu dostawców towarów lub usług nie otrzymuje terminowo należności od swoich odbiorców. Ze względu na dobre kontakty z odbiorcami sami udzielają im kredytu kupieckiego lub też odbiorcy bezumownie nie płacą należności w terminie. Jeżeli stan permanentnego kredytowania odbiorców przez dostawców utrzymuje się przez dłuższy czas, dostawcy tracą płynność finansową i szukają zewnętrznych źródeł finansowania, takich jak kredyty, leasing czy fundusze strukturalne. Korzystając z nich, zaciągają własne zobowiązania czyli pogłębiają zadłużenie, zamiast dochodzić należności od odbiorców. Między innymi przywróceniu płynności finansowej takiego dostawcy służy faktoring. Faktorant szybko zdobywa gotówkę, a faktor zadba często również o bieżącą windykację należności od odbiorców.
                                         • 21.03.2007Lewiatan w sprawie szybkich sądów gospodarczych
                                          20 marca 2007 r. weszły w życie znowelizowane przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego (kpc) w części dotyczącej spraw gospodarczych. Tego dnia odbyła się również konferencja prasowa Zbigniewa Ziobro, Ministra Sprawiedliwości. PKPP Lewiatan przedstawia swoje stanowisko odnośnie proponowanych zmian:
                                          • 21.03.2007Wydruk z komputera nie stanowi dowodu księgowego
                                           Pytanie podatnika: Czy istnieje możliwość zaliczenia poniesionego wydatku na zakup towaru w ciężar kosztów uzyskania przychodów na podstawie wydruków z Internetu?
                                           • 19.03.2007RPO w sprawie badania zasadności zwrotu nadpłaty podatku VAT
                                            Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił (14.03.2007 r.) z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie, że art. 87. ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług jest niezgodny z Konstytucją RP. Poniżej prezentujemy pełną treść wniosku:
                                            • 15.03.2007Jak to jest z limitem zwolnienia VAT
                                             Interpelacja nr 6126 do ministra finansów w sprawie rozbieżności w wykładni przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
                                             • 14.03.2007Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych ustanowienia hipoteki
                                              Pytanie: Bank udziela mi kredytu hipotecznego na zakup mieszkania. Zgodnie z umową kredytową zabezpieczeniem spłaty kredytu (kapitału), odsetek, kosztów egzekucji oraz innych kosztów ubocznych jest jedna hipoteka kaucyjna ustanowiona do kwoty X zł. Czy podatek od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki należy pobrać w wysokości 19 zł, czy w wysokości 0,1 % wysokości udzielonego kredytu oraz dodatkowo 19 zł z tytułu ustanowienia hipoteki o nieustalonej wysokości?
                                              • 14.03.2007Czynności sprawdzające
                                               Polskie prawo podatkowe przewiduje, obok kontroli podatkowej, także inny sposób aktywności organów podatkowych o charakterze kontrolnym – czynności sprawdzające[1]. Procedura tych czynności, jako specjalny rodzaj procedury w sprawach podatkowych, została uregulowana w dziale V Ustawy – Ordynacja podatkowa[2] oraz stosowanych odpowiednio niektórych przepisach działu IV[3].
                                               • 14.03.2007PKPP Lewiatan: Zbyt restrykcyjne prawo zagraża przedsiębiorcom
                                                Przedsiębiorcy z niepokojem obserwują proces zwiększania represyjności prawa gospodarczego, które penalizuje coraz szerszy zakres ich działań. Przykładem jest m.in. prezydencki projekt ustawy o odpowiedzialności pracodawców za czyny przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową.
                                                • 13.03.2007Sprowadzenie używanego samochodu z zagranicy
                                                 Wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu osobowego za granicą przede wszystkim wiąże się z obowiązkami w zakresie dwóch podatków: akcyzowego oraz VAT. Niniejsze opracowanie prezentuje procedurę zakupu samochodu używanego na terytorium Wspólnoty od czynnego podatnika podatku VAT zarejestrowanego jako podatnik VAT UE. Cechą znamienną takiej sytuacji jest to, że zakup samochodu rozliczany jest tak, jak wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT).
                                                 • 09.03.2007Wydatki na rzecz udziałowców (akcjonariuszy) i członków organów osoby prawnej kosztem uzyskania przychodu
                                                  Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Z analizy tych dwóch przepisów jasno wynika, że wydatek może być powiązany z przychodem w sposób nie tylko bezpośredni, ale i pośredni. Nie wszystkie wydatki poniesione przez osobę prawną mogą być zaliczone przez ten podmiot do kosztów uzyskania przychodów. W szczególności nie wszystkie wydatki poniesione przez osobę prawną na rzecz swoich udziałowców (akcjonariuszy) oraz na rzecz członków swoich organów mogą być zaliczone przez osobę prawną do kosztów uzyskania przychodów.
                                                  • 09.03.2007Usługi udzielania pożyczek przy ustalaniu proporcji
                                                   Pytanie podatnika: Wątpliwości Podatnika dotyczą kwestii obowiązku uwzględnienia obrotu z tytułu świadczenia usług udzielania pożyczek przy dokonywaniu przez Spółkę korekt podatku naliczonego podlegającego odliczeniu.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 127 ] . [ 128 ] . [ 129 ] . [ 130 ] . [ 131 ] . [ 132 ] . [ 133 ] . [ 134 ] . [ 135 ] . [ 136 ] ... [ 138 ] następna strona »