Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bank

 • 17.07.2007Orzecznictwo: Dochód z nieujawnionych źródeł
  Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 9 marca 2004 r. utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie z dnia 9 grudnia 2003 r. na kwotę 49,495,50 zł. ustalającą Piotrowi K wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych za 1997 r. od dochodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu
  • 13.07.2007Dziedziczenie ustawowe — o czym spadkobierca wiedzieć powinien
   W przypadku śmierci bliskiej osoby możemy zostać powołani do spadku bądź na podstawie sporządzonego przez zmarłego testamentu (dziedziczenie testamentowe), bądź na mocy ustawy (dziedziczenie ustawowe). W niniejszym artykule zajmiemy się, częściej spotykanym w praktyce, dziedziczeniem ustawowym. Charakteryzuje się ono tym, że powołanie do spadku następuje z mocy ustawy i jeśli nie złożymy oświadczenia o odrzuceniu spadku, to będziemy ponosić odpowiedzialność za długi spadkodawcy. Spadek więc nie zawsze musi oznaczać same profity dla spadkobiercy, czasem może rodzić wiele problemów, a nawet doprowadzić do uszczuplenia majątku sukcesora. Na szczęście, istnieją mechanizmy, które pozwalają uchronić się przed niechcianym spadkiem. Mamy również pewne możliwości, by ustalić stan majątku spadkodawcy (masy spadkowej), dzięki czemu decyzję o odrzuceniu bądź przyjęciu spadku możemy podjąć świadomie.
   • 13.07.2007MS: Już dziś wymień dowód osobisty
    Od 2001 roku trwa wymiana starych dowodów osobistych (zielone książeczki) na nowe dowody plastikowe. Zgodnie z Ustawą z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych proces wymiany dowodów kończy się 31 grudnia 2007 r., co oznacza, że od 1 stycznia 2008 r. stare książeczki stracą ważność. Wszyscy ci, którzy nie wymienią do tego czasu starych dowodów na nowe, znajdą się w trudnej sytuacji, ponieważ nie będą mogli m.in.:
    • 13.07.2007Europejski nakaz zajęcia rachunków bankowych w opinii PKPP Lewiatan
     Wprowadzenie wspólnotowego instrumentu prawnego, jakim jest europejski nakaz zajęcia rachunków bankowych, ma na celu usprawnienie i skuteczną egzekucję roszczeń pieniężnych i będzie niewątpliwym przełomem w kształtowaniu europejskiego obszaru sądowego.
     • 13.07.2007Kwalifikacja kosztów związanych z prowadzoną inwestycją
      Pytanie podatnika: Czy Spółka prawidłowo kwalifikuje ponoszone koszty w części jako koszty związane z prowadzoną inwestycją, zaś w części jako koszty bieżące okresu?
      • 13.07.2007Nie będzie grup podatkowych VAT
       Interpelacja nr 7598 do ministra finansów w sprawie tzw. grup VAT-owskich
       • 10.07.2007Ulga odsetkowa
        Interpelacja nr 7497 do ministra finansów w sprawie zmiany limitu ulgi podatkowej na spłatę odsetek od kredytów hipotecznych
        • 10.07.2007Orzecznictwo: Historia pewnych pożyczek
         Zaskarżonym wyrokiem z dnia 8 lutego 2006 r. (I SA/Sz 848/04) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu sprawy ze skargi B A Spółki z o.o. w S w upadłości na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 30 września 2004 r. nr PB.1 29-4218/823-93/2003 w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1998 r. uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie nr UKS-13/4/98/0971/N2/P1 z dnia 5 grudnia 2003 r. oraz stwierdził, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu i zasądził od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżącej kwotę 5 615,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. W uzasadnieniu wyroku Sąd l instancji stwierdził, iż zaskarżoną decyzją wydaną na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, art. 7 ust. 1, art. 12 ust. 1 pkt 2, pkt 3, ust. 6 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia 5 grudnia 2003 r. określającą wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 1998 r. w kwocie 183 786,00 zł.  
         • 09.07.2007Zaświadczenia dotyczące podatników dla policji
          Interpelacja nr 7495 do ministra finansów w sprawie udostępniania policji i prokuraturze informacji o podatnikach
          • 03.07.2007Program reform według PKPP Lewiatan
           Kataster, opodatkowanie najbogatszych, podwyżki CIT - trwa festiwal pomysłów rządu na dodatkowe pieniądze dla służby zdrowia. Podwyżek płac domagają się kolejne grupy społeczne. Tymczasem koalicja rządowa już wcześniej wydała wiele z efektów wzrostu gospodarczego. Taka polityka staje się zagrożeniem dla szans rozwojowych Polski. Wyjściem jest szybkie porozumienie rządu, pracodawców i związkowców w sprawie systemowych reform gospodarczych i społecznych. PKPP Lewiatan poddaje taki program pod dyskusję.
           • 03.07.2007Podatek przy sprzedaży nieruchomości – poselskie wątpliwości
            Interpelacja nr 7336 do ministra finansów w sprawie podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości
            • 02.07.2007Kapitał zagraniczny zaczyna omijać Polskę
             W rankingu państw najbardziej atrakcyjnych dla zagranicznych inwestorów, Polska spadła na szóste, miejsce wśród państw europejskich. Listę otwiera Wielka Brytania, gdzie trafia, co czwarta inwestycja na kontynencie, a za nią są Francja i Niemcy. W minionym roku przyciągnęliśmy tylko 152 inwestycje zagraniczne, podczas gdy w 2005 roku – było ich 180.
             • 29.06.2007Zmniejszenie obrotu w wyniku korekty i potwierdzenie odbioru faktury
              W art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług ustawodawca zamieścił jedynie stwierdzenie, że podatnik może zmniejszyć obrót m.in. o kwoty wynikające z dokonanych korekt faktur. Z treści przepisu tego nie wynika, aby uprawnienie to uzależnione było od otrzymania przez podatnika potwierdzenia odbioru faktury przez kontrahenta, a w efekcie bez znaczenia jest data, w jakiej ono nastąpiło — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
              • 27.06.2007Faktury w walutach obcych – przeliczanie kwot
               W praktyce obrotu gospodarczego z podmiotami zagranicznymi otrzymujemy, bądź wystawiamy faktury, w których należność za towar, czy też usługę określona jest walucie innej niż złoty. W związku z zasadą walutowości, wyrażoną w art. 358 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), która stanowi, że z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, zobowiązania pieniężne na obszarze kraju mogą być wyrażone tylko w pieniądzu polskim, a podatnicy są zobowiązani do przeliczania należności określonych w walutach obcych na złote.
               • 26.06.2007Złożenie korekty a rozpoczęcie biegu terminu na dokonanie zwrotu podatku VAT
                Pytanie podatnika: Czy złożenie przez Spółkę korekty deklaracji VAT w terminie do 60 dni licząc od dnia złożenia deklaracji za miesiąc, w którym wykazano nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu bezpośrednio na rachunek bankowy powoduje przedłużenie podstawowego terminu zwrotu?
                • 25.06.2007Dokumentowanie wydatków w pytaniach i odpowiedziach – część I
                 Dokumentowanie wydatków w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Rodzaj poniesionego wydatku ma znaczenie dla powinności jego udokumentowania w sensie odzwierciedlenia zaistniałych zdarzeń, skutkujących określonym rodzajem wydatku. Jednak nie wystarczy samo przedstawienie dowodu poniesienia wydatku, lecz konieczne jest, aby wydatek mieścił się w definicji kosztów uzyskania przychodów zapisanej w art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), z uwzględnieniem art. 23 ustawy.
                 • 25.06.2007Poradnik ZUS. Zasady podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą
                  I. OBJĘCIE DOBROWOLNYM UBEZPIECZENIEM CHOROBOWYM Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i podlegające z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym mogą – na swój wniosek – zostać objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Objęcie tym ubezpieczeniem następuje od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony.
                  • 21.06.2007Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (Ombudsman)
                   Do Krajowej Izby Gospodarczej zwrócił się Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (Ombudsman) – Pan P. Nikiforos Diamandouros - informując o pierwszorzędnym znaczeniu, jakie przywiązuje on – w ramach wykonywania swoich obowiązków - do zapewnienia, by przedsiębiorstwa w Krajach Członkowskich Unii Europejskiej dysponowały odpowiednią wiedzą odnośnie swego prawa do składania na jego ręce skarg dotyczących wadliwego funkcjonowania instytucji i organów Unii Europejskiej (UE) oraz usług, jakie może on świadczyć na ich rzecz.
                   • 20.06.2007Zastosowanie nowych przepisów w zakresie zasad ustalania różnic kursowych
                    Pytanie podatnika: 1) Czy prawidłowo stosuje Pan kurs kupna banku jako kurs faktycznie zastosowany? 2) Czy w rozliczeniu prowizji nie powinien Pan zastosować kursu kupna banku, z którego usług Pan korzysta, ustalonego na dzień wpływu dewiz na rachunek bankowy (czy opisane w stanie faktycznym kursy są właściwe wg art. 24c ust. 2 pkt 3, ust. 3 i ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?)?
                    • 19.06.2007Rodzina na swoim?
                     Interpelacja nr 7084 do ministra budownictwa w sprawie rządowego programu „Rodzina na swoim”
                     • 18.06.2007Ośrodek interesów życiowych.
                      Pytanie: W jaki sposób mogę udowodnić, że przeniosłem ośrodek interesów życiowych za granicę?
                      • 18.06.2007Podatek wprowadzony przez lewicę podoba się i nowej koalicji
                       Interpelacja nr 7048 do ministra finansów w sprawie możliwości zniesienia tzw. podatku Belki
                       • 14.06.2007Delegowanie stażysty
                        Pytanie: Czy można zlecić wyjazd w delegację stażyście finansowanemu przez urząd pracy?
                        • 12.06.2007Skutki braku zaświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych warunków technicznych
                         Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym wyróżnia dwie kategorie samochodów: samochody osobowe oraz samochody ciężarowe. Zgodnie z art. 2 pkt. 40 tejże ustawy samochód osobowy to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu. Z kolei samochód ciężarowy to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków; określenie to obejmuje również samochód ciężarowo-osobowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków i osób w liczbie od 4 do 9 łącznie z kierowcą — wynika to z art. 2 pkt. 42 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
                         • 12.06.2007Stanowisko PKPP Lewiatan ws. Pakietu Kluski
                          5 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła tzw. Pakiet Kluski czyli projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Według komunikatu Rady Ministrów projekt ma zapewnić większą swobodę działalności gospodarczej oraz ułatwić przedsiębiorcom zakładanie i prowadzenie firm. Analizy ekspertów PKPP Lewiatan wskazują jednak na wiele niejasności i nieścisłości.
                          • 11.06.2007Przekazanie produktów rolnych na cele działalności gospodarczej
                           Pytanie podatnika: Czy podatnik, który prowadząc restaurację i hotel, wykorzystuje produkty ze swojego gospodarstwa rolnego ma prawo wystawiać faktury VAT RR i odliczać wykazany w nich podatek naliczony oraz czy wartość netto produktów rolnych wykazana na fakturze VAT RR jest dla niego kosztem uzyskania przychodu w pozarolniczej działalności gospodarczej?
                           • 11.06.2007Jak przeliczać kursy walut
                            Interpelacja nr 6861 do ministra finansów w sprawie przeliczania wartości wyrażonej w walucie obcej według różnych kursów - odrębnego dla rachunku podatku dochodowego oraz odrębnego dla rachunku podatku od towarów i usług
                            • 05.06.2007Zwolnienie sprzedaży nieruchomości z opodatkowania
                             Pytanie podatnika: Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, w części wydatkowanej na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, będącego przedmiotem tej sprzedaży korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym?
                             • 01.06.2007Pomoc publiczna
                              Interpelacja nr 6810 do ministra finansów w sprawie warunków udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorstw
                              • 31.05.2007KPP apeluje w sprawie obniżki składki rentowej dla pracodawców
                               Ministerstwo Finansów proponowało obniżenie składki rentowej docelowo o 7 %, z czego mniej o 5% mieli zapłacić pracownicy, a o 2% pracodawcy. Miał to być jeden z elementów reformy finansów publicznych. Pojawiające się w ostatnich dniach informacje o możliwej rezygnacji z obniżenia składki rentowej o 2% po stronie pracodawcy niepokoją Konfederację Pracodawców Polskich.
                               • 30.05.2007Spadkobiercy mieli prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
                                29 maja 2007 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu dotyczące zwrotu kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.
                                • 28.05.2007Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej
                                 W związku z pismem z dnia 6 listopada 2006 r., dotyczącym ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje:
                                 • 28.05.2007Koszty egzekucyjne z ulgą
                                  Prowadzenie postępowania egzekucyjnego wiąże się z powstaniem kosztów egzekucyjnych. Składają się na nie opłaty za dokonane czynności egzekucyjne (np.: za pobranie pieniędzy od zobowiązanego, za zajęcie rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę czy nieruchomości, za przeprowadzenie licytacji), stanowiące swego rodzaju wynagrodzenie organu egzekucyjnego i wydatki ponoszone przez ten organ w trakcie postępowania egzekucyjnego (koszty przejazdu egzekutora, transportu odebranych ruchomości czy ogłoszenia w prasie itp.).
                                  • 22.05.2007ABC faktoringu – Ewidencja księgowa i podatkowa
                                   W poprzednich odcinkach cyklu ABC faktoringu omawialiśmy pojęcia związane z faktoringiem, omawialiśmy rodzaje faktoringu oraz aspekty podatkowe i prawne, których analiza może być przydatna z punktu widzenia faktoranta i faktora. Dzisiaj kilka zdań o ewidencji księgowej u faktoranta.
                                   • 22.05.2007Tryb postępowania organów administracji publicznej w przypadku nieuiszczenia przez podatnika należnej opłaty skarbowej
                                    W związku z pismem z dnia 11 stycznia 2007 r., nr AB.0541-4/07, w sprawie opłaty skarbowej, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje:
                                    • 22.05.2007NIK pozytywnie o ZUS
                                     Najwyższa Izba Kontroli nie ma żadnych zastrzeżeń co do gospodarowania finansami publicznymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. NIK wystawiła ZUS-owi również pozytywną ocenę za realizację planów finansowych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Rezerwy Demograficznej.
                                     • 21.05.2007Propozycja reformy systemu emerytalnego i podatkowego
                                      Otrzymaliśmy od Pana Jacka Chołoniewskiego materiał zawierający autorską propozycję reformy systemu emerytalnego i podatkowego. Zapraszamy naszych Czytelników do lektury i dyskusji oraz oceny rozwiązań zawartych w publikowanym artykule.
                                      • 18.05.2007MF: Wysokie wpływy z PIT nie były spowodowane wyłącznie wpływami z „podatku od giełdy”
                                       Ministerstwo Finansów informuje, że w ustawie budżetowej na 2007 r. z podatku od odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych – tzw. „podatku od giełdy”, zaplanowano wpływy w wysokości 850 mln zł. W 2006 r. dochody z tytułu tego podatku wyniosły ok. 831,6 mln zł.
                                       • 17.05.2007Nagroda dla prezes ZUS za rozwój społeczeństwa informacyjnego
                                        Aleksandra Wiktorow, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych otrzymała Statuetkę Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2007 r. INFOSTAT 2007. Nagroda została przyznana za "największe krajowe wdrożenie umożliwiające obywatelom elektroniczny kontakt z administracją państwową".
                                        • 16.05.2007Ustalenie wartości początkowej samochodu (1)
                                         Ustalenie wartości początkowej samochodu będącego środkiem trwałym ma z punktu widzenia podatku dochodowego zasadnicze znaczenie. Zgodnie z art. 22h ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwaną dalej ustawą o PIT) odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
                                         • 16.05.2007KPP: Biura informacji gospodarczej powinny współpracować z bankami
                                          Ministerstwo Gospodarki przeprowadza konsultacje społeczne projektu założeń do nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych. Eksperci Konfederacji Pracodawców Polskich uważają, że projekt założeń trafnie identyfikuje wady systemu informacji gospodarczej i podkreślają, że warunkiem dobrego jego funkcjonowania jest prezentacja w nim pełnych, wiarygodnych i aktualnych danych.
                                          • 15.05.2007Cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2007 r.
                                           Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2007 r.
                                           • 15.05.2007ABC faktoringu (6) – Faktoring eksportowy i VAT

                                            Polscy eksporterzy korzystający z faktoringu eksportowego mają problemy z podatkiem VAT od tych usług. Umowa faktoringu przybiera różnorodne formy, gdyż w kodeksie cywilnym nie ma regulacji określających jej istotne cechy. Różnorodność faktoringu stwarza niejasności co do podstaw oraz sposobu jej opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Ustawa o VAT nie uwzględnia złożonego charakteru usług faktoringu, ani tym bardziej faktoringu eksportowego. Brak w tej sprawie jednolitego stanowiska organów podatkowych, co niepotrzebnie ogranicza możliwość korzystania z faktoringu przez polskich eksporterów .
                                            • 15.05.2007Odliczenie podatku VAT w TK
                                             22 maja 2007 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Zakładu Przetwórstwa Owoców i Warzyw "Vortumnus" sp. z o.o. dotyczącą odliczenia podatku VAT.
                                             • 14.05.2007Stawka VAT przy dostawie komputerów dla szkół
                                              Interpelacja nr 6613 do ministra finansów  w sprawie stosowania 0-procentowej stawki podatku VAT w przypadku dostaw sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych
                                              • 11.05.2007Przekazywanie majątku między członkami rodziny
                                               W niniejszym artykule omówione zostanie zagadnienie przekazywania majątku między członkami rodziny w drodze darowizny i związanymi z tym kwestiami podatkowymi. Umowa darowizny uregulowana jest w przepisach tytułu XXXIII Księgi trzeciej Kodeksu cywilnego (art. 888-902 kc). Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku (art. 888 kc).
                                               • 11.05.2007Przyspieszony zwrot różnicy podatku VAT
                                                Pytanie podatnika: Czy faktury i dokumenty celne powinny być zapłacone w całości na dzień złożenia deklaracji VAT-7, czy tez opłacenie należności z tytułu faktur zakupu i dokumentów celnych musi nastąpić najpóźniej w dniu upływu 25-dniowego terminu do dokonania przyspieszonego zwrotu różnicy podatku?
                                                • 08.05.2007Różnice kursowe przy ustalaniu przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej
                                                 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych uznaje za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, obok kwot należnych z tytułu wykonywania tej działalności, także różnice kursowe, które mogą być wynikiem otrzymywania przychodu w walucie obcej. Powstają one, gdy wartość waluty jest inna w dniu zaistnienia zdarzenia gospodarczego oraz w dniu faktycznego otrzymania zapłaty. 1 stycznia 2007 r. weszła w życie nowelizacja tej ustawy (oraz analogiczna nowelizacja ustawy o p.d.o.p.), wprowadzająca wiele zmian do sposobu ustalania różnic kursowych, z których najważniejszą jest możliwość wyboru jednej z dwóch alternatywnych metod ich rozliczania.
                                                 • 07.05.2007Rozliczenie składek emerytalnych wpłacanych do ZUS i OFE za okres lipiec 1999 - grudzień 2006
                                                  Składka, która trafia do OFE, to 7,3 % podstawy wynagrodzenia. Składki stanowią podstawę kapitału emerytalnego, który w przyszłości posłuży do wykupienia emerytury. Kapitał emerytalny osoby, która jest członkiem funduszu, będzie nie tylko wynikał ze składek, jakie płaciła do OFE, ale również od tego, ile zrządzające funduszem powszechne towarzystwa emerytalne dla niego zarobiły.
                                                  • 04.05.2007Opodatkowanie umowy pożyczki
                                                   Pożyczka zawarta zgodnie z art. 720 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, który z kolei uregulowany jest ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450). Ustawa, o której mowa, została w znacznym stopniu zmieniona ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 222, poz. 1629), zaś wprowadzone zmiany obowiązują od dnia 1 stycznia 2007 r.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 126 ] . [ 127 ] . [ 128 ] . [ 129 ] . [ 130 ] . [ 131 ] . [ 132 ] . [ 133 ] . [ 134 ] . [ 135 ] ... [ 138 ] następna strona »