Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bank

 • 01.08.2019Konwersja dugu na kapita zakadowy - skutki podatkowe
  Konwersja dugu (wierzytelnoci) to szczególny sposób podwyszenia kapitau zakadowego, nie unormowany w przepisach Kodeksu Spóek Handlowych. Warto bliej pozna nastpstwa takich dziaa dla poyczkodawcy i wierzyciela, oraz przyjrze si ich skutkom podatkowym.
  • 31.07.2019VAT 2019: Co zastpi odwrotne obcienie?
   Tak zwane uszczelnianie systemu VAT trwa. Uszczelnianie, czyli starania rzdzcych skierowane na uzyskanie jak najwikszych wpywów z tego podatku niezbdnych do pokrycia rosncych wydatków Skarbu Pastwa. Jednym z pomysów sucych temu celowi jest wprowadzenie obowizkowego split payment. Komisja Europejska wyrazia zgod na zastosowanie przez Polsk tego mechanizmu jako obligatoryjnego w okresie 1 marca 2019 r. (pocztek obowizywania decyzji derogacyjnej) – 28 lutego 2022 r. Ma on znale zastosowanie w stosunku do towarów i usug wymienionych w zaczniku do decyzji derogacyjnej.
   • 31.07.20191% podatku: Fiskus ma czas, a chorzy czekaj
    Z roku na rok polscy podatnicy coraz chtniej przekazuj 1% swojego podatku na organizacje poytku publicznego. rodki te stanowi w wielu konkretnych przypadkach bardzo istotny zastrzyk finansowy, dziki któremu podopieczni danej organizacji maj moliwo podjcia kosztownego leczenia lub poddania si ratujcej ycie operacji. rodki z 1% podatku s wobec tego dla wielu osób szans nie tylko na odzyskanie zdrowia, ale stanowi wrcz kwesti ycia bd mierci. Wobec powyszego niezrozumiay wydaje si fakt, e realnie naley czeka a do wrzenia w danym roku rozliczeniowym, by zobaczy, czy w ogóle bdzie moliwo poddania podopiecznego danemu leczeniu.
    • 30.07.2019Ustawa o e-dorczeniach – nowe przepisy bd stanowi niedozwolon pomoc?
     Przygotowany w Ministerstwie Cyfryzacji projekt nowej ustawy o e-dorczeniach ma na celu uzyskanie przez Poczt Polsk dodatkowych moliwoci pozyskiwania publicznych rodków – oceniaj eksperci Konfederacji Lewiatan. Zrzeszajca przedsibiorców organizacja twierdzi, e w praktyce nowe regulacje mog prowadzi do zawyania cen usug wiadczonych w warunkach monopolu i stanowi niedozwolon pomoc publiczn.
     • 30.07.2019Podatki 2019. Ulga w PIT dla modych: Konieczne jest owiadczenie
      To ju pewne. Od 1 sierpnia br. zacznie obowizywa nowe zwolnienie w podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. zerowy PIT dla modych, do ukoczenia 26. roku ycia. Nowelizacja zostaa ogoszona ju w Dzienniku Ustaw. Zwolnienie ograniczone bdzie limitem kwotowym. Poczwszy od przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. roczny limit wynosi bdzie 85 528 z. W odniesieniu do przychodów uzyskanych w 2019 r. limit zwolnienia to 35 636,67 z i bdzie ono stosowane w zeznaniu za rok 2019, chyba e podatnik zoy patnikowi stosowne owiadczenie.
      • 29.07.2019Podatki 2019. Ulga w PIT dla modych
       To ju pewne. Od 1 sierpnia br. zacznie obowizywa nowe zwolnienie w podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. zerowy PIT dla modych, do ukoczenia 26. roku ycia. Nowelizacja zostaa ogoszona ju w Dzienniku Ustaw. Zwolnienie ograniczone bdzie limitem kwotowym. Poczwszy od przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. roczny limit wynosi bdzie 85 528 z. W odniesieniu do przychodów uzyskanych w 2019 r. limit zwolnienia to 35 636,67 z i bdzie ono stosowane w zeznaniu za rok 2019, chyba e podatnik zoy patnikowi stosowne owiadczenie.
       • 26.07.2019KE wzywa Polsk do zmian ws. opodatkowania m.in. produktów energetycznych
        Komisja Europejska wezwaa Polsk do zmian w regulacjach podatkowych. Sprawy dotycz stawek podatku na niektóre produkty energetyczne oraz podatku VAT w odniesieniu do usug obróbki wartoci pieninych. Warszawa ma teraz 2 miesice na podjcie oczekiwanych przez Bruksel dziaa.
        • 25.07.2019NSA: Organ musi wykaza, e przy dorczeniu wystpiy problemy techniczne
         W przypadku wystpienia problemów technicznych uniemoliwiajcych organowi podatkowemu dorczenie pism za pomoc rodków komunikacji elektronicznej, pisma dorcza si przez operatora pocztowego. Jednak organ chcc odstpi od obowizkowego dorczenia interpretacji za porednictwem rodków komunikacji elektronicznej, powinien wykaza, e wystpiy problemy techniczne i to takie, które uniemoliwiay tego rodzaju dorczenie.
         • 24.07.2019lub czy komunia, a potem skarbówka? Fiskus ciga za prezenty
          Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, nabycie przez osoby fizyczne, tytuem darowizny, wasnoci rzeczy znajdujcych si na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majtkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Przedmiotem takiej darowizny mog by równie prezenty okolicznociowe wrczane np. w zwizku z rónymi uroczystociami rodzinnymi.
          • 24.07.2019Najem samochodów do firmy
           Najem samochodów jest rozwizaniem dla kadej wielkoci przedsibiorstwa, w tym take maych i rednich firm, które dziki niemu nie musz szuka pienidzy na zakup samochodów. Najem naley do umów, na podstawie których najemca (przedsibiorca prowadzcy dziaalno) otrzymuje do korzystania pojazd pacc w zwizku z tym najem okrelony czynsz najmu (opaty) wynajmujcemu. Po zakoczeniu umowy przedmiot najmu zwracany jest wynajmujcemu.
           • 23.07.2019Podatki 2019: Wykaz podatników VAT od nowa
            Ustawa z 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1018) wprowadzia zmiany, które polegaj na zastpieniu dwóch dotychczasowych wykazów podatników prowadzonych na podstawie art. 96b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug jednym bogatszym w informacje rejestrem. Zmiana ma zacz obowizywa od 1 wrzenia 2019 r.
            • 23.07.2019lub czy komunia, a potem skarbówka? Fiskus ciga za prezenty
             Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, nabycie przez osoby fizyczne, tytuem darowizny, wasnoci rzeczy znajdujcych si na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majtkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Przedmiotem takiej darowizny mog by równie prezenty okolicznociowe wrczane np. w zwizku z rónymi uroczystociami rodzinnymi.
             • 22.07.2019Podatki 2019: Wykaz podatników VAT od nowa
              Ustawa z 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1018) wprowadzia zmiany, które polegaj na zastpieniu dwóch dotychczasowych wykazów podatników prowadzonych na podstawie art. 96b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug jednym bogatszym w informacje rejestrem. Zmiana ma zacz obowizywa od 1 wrzenia 2019 r.
              • 22.07.2019Koszty sdowe mog by kosztem podatkowym
               Pytanie: Ze wzgldu na okolicznoci niezalene od Spóki, Wnioskodawca nie zdoa wywiza si z terminów dostaw. W zwizku z tym, zgodnie z postanowieniami umowy, nie jest wykluczone, e Spóka bdzie zobowizana do zapaty kontrahentowi kary umownej z tytuu zwoki. Wnioskodawca planuje kwestionowa zasadno jej naliczania, a take jej wysoko na drodze sdowej. Czy potencjalny wydatek na zapat kosztów sdowych moe w caoci zosta zaliczony przez Spók do kosztów uzyskania przychodów?
               • 17.07.2019Wykrelenie z rejestru VAT: Co ze rodkami na rachunku firmy?
                Zgodnie z art. 119zv §1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Szef Krajowej Administracji Skarbowej uprawniony jest do dania blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego, czyli osoby fizycznej wykonujcej dziaalno gospodarcz, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemajcej osobowoci prawnej, ale posiadajcej zdolno prawn, jeeli posiadane informacje wskazuj, e moe on wykorzystywa dziaalno banków lub SKOK-ów do celów majcych zwizek z wyudzeniami skarbowymi lub do czynnoci zmierzajcych do wyudzenia skarbowego, a blokada rachunku jest konieczna, aby temu przeciwdziaa.
                • 17.07.2019Kredyt hipoteczny nie dla pracujcych za granic?
                 Nowelizacja ustawy z 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad porednikami kredytu hipotecznego i agentami dyskryminuje osoby pracujce za granic, a mieszkajce w Polsce w zakresie moliwoci pozyskania kredytu hipotecznego, a tym samym pozbawia szans na zamieszkanie w kraju. Zgodnie bowiem z przepisami ww. ustawy, kredyt hipoteczny moe zosta udzielony wycznie w walucie lub indeksowany do waluty, w której konsument uzyskuje wikszo swoich dochodów lub posiada wikszo rodków finansowych lub innych aktywów wycenianych w walucie udzielania kredytu hipotecznego lub walucie, do której kredyt hipoteczny jest indeksowany.
                 • 16.07.2019Wykrelenie z rejestru VAT: Co ze rodkami na rachunku firmy?
                  Zgodnie z art. 119zv §1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Szef Krajowej Administracji Skarbowej uprawniony jest do dania blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego, czyli osoby fizycznej wykonujcej dziaalno gospodarcz, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemajcej osobowoci prawnej, ale posiadajcej zdolno prawn, jeeli posiadane informacje wskazuj, e moe on wykorzystywa dziaalno banków lub SKOK-ów do celów majcych zwizek z wyudzeniami skarbowymi lub do czynnoci zmierzajcych do wyudzenia skarbowego, a blokada rachunku jest konieczna, aby temu przeciwdziaa.
                  • 15.07.2019MF cofnie deregulacj zawodu ksigowego?
                   W resorcie finansów rozwaane jest cofnicie deregulacji zawodu ksigowego i wprowadzenie nowego systemu certyfikacji oraz obowizku doksztacania. Eksperci oceniaj, e taka zmiana mogaby zapewni wzrost profesjonalizmu ksigowych, ale jednoczenie doszoby najprawdopodobniej do wzrostu cen takich usug.
                   • 12.07.2019MF cofnie deregulacj zawodu ksigowego?
                    W resorcie finansów rozwaane jest cofnicie deregulacji zawodu ksigowego i wprowadzenie nowego systemu certyfikacji oraz obowizku doksztacania. Eksperci oceniaj, e taka zmiana mogaby zapewni wzrost profesjonalizmu ksigowych, ale jednoczenie doszoby najprawdopodobniej do wzrostu cen takich usug.
                    • 12.07.2019Kupujesz euro w sieci? Pamitaj o bezpieczestwie.
                     Wygoda dokonywania wymiany walut przez Internet, jak równie moliwo przewalutowania pienidzy online po atrakcyjnym kursie sprawiaj, e tak samo klienci biznesowi jak i indywidualni coraz czciej decyduj si na zakup euro w sieci. Czy jednak popularna  usuga, wzorowana na bankowoci elektronicznej nie niesie ze sob adnego ryzyka?  Mimo rosncej z roku na rok popularnoci e-kantorów to pytanie wci pojawia si ze strony sceptyków. 
                     • 12.07.2019Kto jest, a kto moe by podatnikiem VAT - cz. II: zwolnienia z podatku VAT
                      Podatek od towarów i usug zawiera w swojej regulacji szereg postanowie, które wskazuj, kto i kiedy, rozpoczynajc dziaalno gospodarcz, nie bdzie zobligowany do rejestracji dla celów VAT. Mowa tutaj o zwolnieniach. Ustawa o VAT co do zasady uzalenia moliwo zastosowania zwolnienia z uwagi na wysoko osignitego obrotu. Istniej równie tzw. zwolnienia przedmiotowe, to znaczy takie, które zwalniaj sprzeda wybranych towarów bd usug.
                      • 12.07.2019NSA: Organ administracji publicznej ma zdolno procesow
                       Z uzasadnienia: Konkludujc t cz rozwaa Naczelny Sd Administracyjny stwierdza wic, e organy administracji publicznej zachoway zdolno procesow w postpowaniu przed sdami administracyjnymi take po nowelizacji art. 25 § 1 P.p.s.a., dokonanej cytowan ustaw z dnia 9.04.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postpowaniu przed sadami administracyjnymi. Wniosek o odrzucenie skargi kasacyjnej organu administracji publicznej ze wzgldu na brak zdolnoci procesowej tego organu nie jest wic zasadny.
                       • 12.07.2019CIT: Umorzenie czci poyczki z WFOiGW jako przychód podatkowy
                        Warto umorzonej czci poyczki zacignitej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej stanowi przychód podatkowy, podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.
                        • 11.07.2019Podatki 2020: JPK zamiast deklaracji VAT
                         Prawdopodobnie od przyszego roku, zgodnie z uchwalon 4 lipca br. przez Sejm nowelizacj ustawy o VAT, deklaracja dla podatku od towarów i usug VAT-7 i VAT-7K zostanie zastpiona plikiem JPK_VAT. Nowy plik JPK_VAT bdzie dokumentem elektronicznym obejmujcym deklaracj VAT i ewidencj VAT. Projekt zakada, e zmiana ta wejdzie w ycie z dniem 1 kwietnia 2020 r., z tym e obowizek skadania nowego pliku JPK_VAT od tej daty bdzie dotyczy wycznie duych przedsibiorców. W stosunku do pozostaych przedsibiorców obowizek ten powstanie od 1 lipca 2020 r.
                         • 11.07.2019Kopiowanie dowodów osobistych na nowych zasadach
                          Ju 12 lipca br. w ycie wejd nowe regulacje dotyczce kopiowania dokumentów, w tym m.in. dowodów osobistych. Przepisy wskazuj, e kopiowanie dowodów tosamoci stanowi naruszenie zasady minimalizacji danych. Jak tumacz eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, niektóre podmioty (np. banki) bd jednak mogy nadal pozyskiwa kopie dowodów.
                          • 11.07.2019WSA. Split payment: Solidarna odpowiedzialno przy regresie ubezpieczeniowym
                           Wbrew obowizujcym przepisom jest stosowanie przepisów o tzw. split payment i solidarnej odpowiedzialnoci Ubezpieczyciela z art. 108a ust. 5 ustawy o VAT w sytuacji omykowego otrzymania przez niego nalenoci z tytuu regresu ubezpieczeniowego na jego rachunek VAT, podczas gdy do rozlicze na podstawie regresu ubezpieczeniowego nie ma zastosowania mechanizm podzielonej patnoci VAT. Nie mona bowiem uzna, i w przypadku bdnego przekazania rodków przy uyciu podzielonej patnoci na rachunek VAT Ubezpieczyciela doszo jednoczenie do prawidowego zastosowania tego mechanizmu, co miaoby dawa podstawy do zastosowania solidarnej odpowiedzialnoci - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Warszawie.
                           • 10.07.2019Kopiowanie dowodów osobistych na nowych zasadach
                            Ju 12 lipca br. w ycie wejd nowe regulacje dotyczce kopiowania dokumentów, w tym m.in. dowodów osobistych. Przepisy wskazuj, e kopiowanie dowodów tosamoci stanowi naruszenie zasady minimalizacji danych. Jak tumacz eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, niektóre podmioty (np. banki) bd jednak mogy nadal pozyskiwa kopie dowodów.
                            • 09.07.2019Wzrost PKB Polski moe przekroczy w tym roku 5 proc.
                             Roczne tempo wzrostu PKB Polski moe w caym 2019 r. przekroczy 5 proc. – wynika z lipcowej edycji „Raportu o inflacji”, który cyklicznie przygotowuj Rada Polityki Pieninej i departament analiz ekonomicznych w Narodowym Banku Polskim. Prognozy dotyczce wzrostu gospodarczego s obecnie bardziej pozytywne ni w szacunkach z marca br. Z kolei dynamika cen najprawdopodobniej osignie poziom w przedziale od 1,7 do 2,3 proc. w skali roku.
                             • 09.07.2019Podatki 2019. Obowizkowy split payment. Jakich towarów i usug bdzie dotyczy?
                              Z dniem 1 wrzenia br. obowizujce obecnie szczególne rozwizania rozliczania podatku VAT, czyli mechanizm odwrotnego obcienia oraz odpowiedzialnoci podatkowej nabywcy, maj zosta zastpione stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej patnoci (MPP). Obowizkowy split payment ma by zatem stosowany w odniesieniu do dostaw towarów i wiadczenia usug wymienionych obecnie w zaczniku nr 11, 13 i 14 ustawy o VAT. Ma obj take transakcje, których przedmiotem s m.in. wgiel i produkty wglowe, czci i akcesoria do pojazdów silnikowych, kamery cyfrowe, czy komputery.
                              • 08.07.2019Przedsibiorca i urzd skarbowy: Czynnoci sprawdzajce
                               Czynnoci sprawdzajce nale do dziaa najczciej przeprowadzanych przez organy podatkowe pierwszej instancji. Ich przebieg reguluj przepisy Ordynacji podatkowej, a ich prowadzenie ma na celu:
                               • 05.07.2019Przedsibiorca i urzd skarbowy: Czynnoci sprawdzajce
                                Czynnoci sprawdzajce nale do dziaa najczciej przeprowadzanych przez organy podatkowe pierwszej instancji. Ich przebieg reguluj przepisy Ordynacji podatkowej, a ich prowadzenie ma na celu:
                                • 05.07.2019NSA: Nie trzeba czeka na tytu wykonawczy, eby wnie zarzuty w postpowaniu egzekucyjnym
                                 Z uzasadnienia: Nie mona zapomina, e walor informacyjny (...) pouczenia ma suy zobowizanemu i gwarantowa, e powemie on wiedz o moliwych rodkach ochrony. Nie powinno si zatem, majc na wzgldzie wartoci konstytucyjne i odpowiadajce im naczelne zasady procesowe, takie jak choby zasada zaufania do organów pastwa, wyprowadza z powyszego warunków nadmiernie ograniczajcych prawa zobowizanego. Jeeli w granicach jzykowego odczytania przepisów istnieje moliwo interpretacji in favorem, to taka powinna zosta zaakceptowana w praktyce stosowania prawa.
                                 • 05.07.2019CIT: Likwidacja spóki z niespaconymi zobowizaniami
                                  Podstaw do rozpoznania przychodu podatkowego zawsze powinno stanowi wystpienie realnego przysporzenia majtkowego po stronie podatnika. Takie przysporzenie natomiast nie wystpi - w momencie wykrelenia z rejestru przedsibiorców spóka przestanie istnie - niemoliwe bdzie zatem przypisanie jej – jako podmiotowi ju nieistniejcemu – jakiegokolwiek przysporzenia, a tym samym przychodu z tego tytuu.
                                  • 04.07.2019Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych
                                   Zasady i tryb opacania skadek na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych reguluje ustawa z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszcze pracowniczych w razie niewypacalnoci pracodawcy. Do opacania skadek na FGP za pracowników zobowizani s:
                                   • 04.07.2019Zatrudnianie osób niepenosprawnych przez mikro- i maych przedsibiorców
                                    Nie ma przeszkód aby pracodawca zatrudniajcy mniej ni 25 pracowników w przeliczeniu na peny wymiar czasu pracy i nie osigajcy 6% wskanika zatrudnienia osób niepenosprawnych, otrzymywa miesiczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników niepenosprawnych, jeli speni inne warunki, o których mowa w przepisach ustawy o rehabilitacji (…).
                                    • 04.07.2019Podatki 2019: Obowizkowy split payment coraz bliej
                                     Rzd przyj projekt nowelizacji, który zakada wprowadzenie obowizkowego korzystania z mechanizmu podzielonej patnoci (tzw. split payment). Obowizkowy mechanizm bdzie stosowany co do zasady wzgldem dostaw objtych do tej pory odwrotnym obcieniem oraz odpowiedzialnoci podatkow. Nowe przepisy maj wej w ycie ju z pocztkiem wrzenia br.
                                     • 03.07.2019Podatki 2019: Obowizkowy split payment coraz bliej
                                      Rzd przyj projekt nowelizacji, który zakada wprowadzenie obowizkowego korzystania z mechanizmu podzielonej patnoci (tzw. split payment). Obowizkowy mechanizm bdzie stosowany co do zasady wzgldem dostaw objtych do tej pory odwrotnym obcieniem oraz odpowiedzialnoci podatkow. Nowe przepisy maj wej w ycie ju z pocztkiem wrzenia br.
                                      • 03.07.2019Transakcje na giedach kryptowalut nie bd ju anonimowe?
                                       Giedy kryptowalut maj zosta zobowizane do ujawniania danych swoich klientów. W efekcie transakcje na tego rodzaju giedach przestayby by anonimowe. Wdroenie zmian przewiduj nowe zalecenia Financial Action Task Force. Na razie nie wiadomo jednak, w jakim ksztacie regulacje zostan wprowadzone w 37 krajach nalecych do tej organizacji.
                                       • 02.07.2019Sprzeda wirtualnej waluty – zagraniczny zakad podatkowy oraz nierezydent nie zapac podatku w Polsce
                                        Nie ulega wtpliwoci, e na przestrzeni lat coraz wicej polskich podmiotów dokonuje obrotu wirtualn walut. Zauway to równie polski ustawodawca, nowelizujc w ostatnim czasie przepisy ustaw o podatkach dochodowych, celem rozwiania wtpliwoci co do sposobu opodatkowania handlu kryptowalut.
                                        • 01.07.2019Kredyt hipoteczny a poyczka hipoteczna – czym si róni?
                                         Dla wielu osób pojcia „kredyt hipoteczny” i „poyczka hipoteczna” s ze sob tosame. W rzeczywistoci s to jednak odmienne produkty finansowe, cho w obu przypadkach zabezpieczeniem dugu jest nieruchomo. Czym si róni?
                                         • 01.07.2019UOKiK: Deweloper bdzie musia wicej
                                          Prezes Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotowa projekt ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (UD358), który obecnie jest przedmiotem prac rzdu. Wród projektowanych rozwiza jest m.in wprowadzenie obowizku przekazania przez dewelopera prospektu informacyjnego osobie kupujcej mieszkanie (dotychczas prospekt by wydawany na danie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej), a take zmian w zakresie informacji zawartych w prospekcie. Ponadto projekt przewiduje rozszerzenie zakresu dokumentów, z którymi osoba zainteresowana zawarciem umowy z deweloperem bdzie moga zapozna si w lokalu dewelopera.
                                          • 28.06.2019Kredyt hipoteczny a poyczka hipoteczna – czym si róni?
                                           Dla wielu osób pojcia „kredyt hipoteczny” i „poyczka hipoteczna” s ze sob tosame. W rzeczywistoci s to jednak odmienne produkty finansowe, cho w obu przypadkach zabezpieczeniem dugu jest nieruchomo. Czym si róni?
                                           • 24.06.2019Podatki cyfrowe coraz popularniejsze w Europie
                                            Podatki cyfrowe zyskuj coraz wiksz popularno w Europie. Na wprowadzenie takich danin zdecydoway si ju m.in. Austria, Francja, Hiszpania, Wielka Brytania i Wochy. Podobne plany ma równie polski rzd. Jednoczenie wci trwaj prace nad wspólnym rozwizaniem kwestii opodatkowania cyfrowej gospodarki na poziomie caej Unii Europejskiej.
                                            • 21.06.2019Sprawozdania finansowe organizacji pozarzdowych
                                             Wprowadzone niedawno przepisy, dotyczce obowizku skadania sprawozda finansowych w formie elektronicznej spowodoway konieczno podjcia rónego rodzaju dziaa przygotowawczych. Szczególne problemy pojawiy si w organizacjach, które ze wzgldu na specyfik dziaalnoci korzystaj z wielu uproszcze. Nale do nich organizacje pozarzdowe. Do nich wanie kierowane s wyjanienia, stanowice odpowied na dwie interpelacje poselskie, które dzisiaj publikujemy.
                                             • 19.06.2019Poyczka od rodziny. Skutki w PIT
                                              Pytanie: Mój ojciec udzieli mi nieoprocentowanej poyczki. Kwota poyczki zostaa przelana na mój rachunek bankowy. Zacignicie poyczki nie miao zwizku z dziaalnoci gospodarcz. W dalszej kolejnoci zawarlimy porozumienie, na mocy którego ojciec zwolni mnie z obowizku zwrotu kwoty poyczki pod tytuem darmym, a ja przyjem ww. zwolnienie z dugu. Czy ewentualny przychód uzyskany z tytuu otrzymania poyczki oraz nastpnie zwolnienia z obowizku zwrotu kwoty tej poyczki jest zwolniony z opodatkowania PIT?
                                              • 19.06.2019WSA. Paragon nie zawsze musi by wysany do klienta
                                               Z uzasadnienia: Warunek "wydania" paragonu bdzie speniony poprzez udostpnienie i umoliwienie jego odbioru w miejscu siedziby Skarcej, o czym informacja znajdowa si bdzie m.in. na stronie internetowej Skarcej. Za stanowiskiem prezentowanym przez Skarc, w odniesieniu do sprzeday biletów online, przemawiaj wzgldy racjonalnoci i sprawnoci funkcjonowania obrotu gospodarczego, a take postpu technologicznego oraz upowszechnienia si elektronicznych rodków komunikacji oraz przesyania danych, za którymi nie zawsze nada ustawodawca.
                                               • 18.06.2019Podatki 2019: Wpywy z podatku VAT zaczynaj znów rosn
                                                Po pierwszych piciu miesicach 2019 r. wpywy z podatku od towarów i usug (VAT) wzrosy o ok. 3,3 proc. w skali roku – poinformowao Ministerstwo Finansów. W poprzednich miesicach widoczna bya tendencja spadkowa, a dochody podatkowe z VAT byy nisze wzgldem ubiegego roku. Zdecydowanie najmocniej rosn natomiast wpywy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).
                                                • 18.06.2019Uchylenie decyzji Urzdu Skarbowego: racjonalne gospodarowanie wasnym majtkiem nie jest równoznaczne z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej
                                                 Generalnie wszelkie dziaania podatnika przynoszce mu zarobek, a którym fiskus potrafi przypisa charakter zorganizowany i cigy, traktowane s przez organy skarbowe jako podlegajce opodatkowaniu z tytuu prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. Wojewódzki Sd Administracyjny w Gdasku w wyroku z 17 kwietnia 2019 r. uchylajcym decyzj Dyrektora Izby Administracji Skarbowej zawar pouczenie, e taki charakter dziaa nie przesdza o tym, e podatnik zachowuje si jak „profesjonalny podmiot (...) a nie jak podmiot zarzdzajcy wasnym mieniem i kierujcy si zasadami gospodarnoci” (sygn. akt I SA/Gd 170/19).
                                                 • 17.06.2019Czy opata rezerwacyjna jest zaliczk podlegajc VAT?
                                                  Pytanie: Wnioskodawca w ramach swojej dziaalnoci zajmuje si take organizacj imprez okolicznociowych. Spóka pobiera od podmiotów chccych naby okrelone usugi, w szczególnoci rezerwujcych sale konferencyjne, pokoje i rónego rodzaju wydarzenia okolicznociowe, opat rezerwacyjn, która nie odnosi si do adnej konkretnej dostawy towaru/wiadczenia usugi. Czy opata ta stanowi zaliczk/przedpat/zadatek w rozumieniu art. 19a ust. 8 ustawy VAT? Czy spóka ma obowizek udokumentowania otrzymania opaty rezerwacyjnej faktur VAT?
                                                  • 14.06.2019UOKiK otrzyma dostp do danych objtych tajemnic skarbow
                                                   Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentów bdzie mie dostp do danych objtych tajemnic bankow i skarbow, na potrzeby prowadzonych postpowa – wynika z rzdowego projektu nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Obecne przepisy zostan te dostosowane do unijnych wymogów.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] . [ 16 ] . [ 17 ] . [ 18 ] ... [ 144 ] nastpna strona »