Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bank

 • 29.10.2007Wypłaty rekompensat za mienie zabużańskie
  Dane 307 osób uprawnionych do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej przekazało we wrześniu do Banku Gospodarstwa Krajowego Ministerstwo Skarbu Państwa. Wypłaty rekompensat za mienie zabużańskie od grudnia 2006 r. wyniosły blisko 57 mln zł.
  • 26.10.2007Orzecznictwo podatkowe — Gromadzisz przez wiele lat oszczędności, przechowuj wyciągi z konta
   Zaskarżonym wyrokiem z dnia 26 października 2005 r., sygn. akt SA/Sz 2338/03, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Haliny W na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 7 listopada 2003 r. nr PB4 38-4117/823-29/2003.
   • 25.10.2007Pożądane zmiany w prywatyzacji
    — Programowe zapowiedzi Platformy Obywatelskiej wskazują, że prywatyzacja będzie środkiem prowadzącym do poprawy stanu finansów publicznych — ocenia Konfederacja Pracodawców Polskich.
    • 25.10.2007Zwrot różnicy podatku VAT w ciągu 25 dni przy wystąpieniu kompensat
     Pytanie podatnika: Czy do zwrotu różnicy podatku VAT w terminie 25 dni od dnia złożenia rozliczenia jest uprawniony podatnik, który złoży wniosek o wcześniejszy zwrot, a kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji wynikają z faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone wystawcy faktury przelewami bankowymi oraz poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności (kompensatę)?
     • 25.10.2007Zapłata podatku od nieruchomości - niepotrzebne utrudnienia
      Interpelacja nr 8756 do ministra finansów w sprawie umożliwienia płatnikom prowadzącym działalność gospodarczą zapłaty podatku od nieruchomości również w kasie właściwego urzędu gminy
      • 24.10.2007Próg 800 000 euro w przypadku producentów rolnych
       Interpelacja nr 8717 do ministra finansów w sprawie interpretacji art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości
       • 23.10.2007Rada Naukowa NBP: Wyższe płace bez wpływu na wzrost cen 
        Obserwowane obecnie wysokie tempo wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw nie powinno mieć istotnego wpływu na wzrost cen – ocenia Rada Naukowa działająca przy zarządzie Narodowego Banku Polskiego.
        • 22.10.2007Wrześniowa inflacja „netto” wyniosła 1,2 proc.
         Narodowy Bank Polski opublikował dane na temat inflacji bazowej we wrześniu. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i paliw wyniosła 1,2 proc. w porównaniu z wrześniem 2006 r.
         • 22.10.2007Kiedy dochody otrzymane przez podatnika od organizacji międzynarodowej są wolne od podatku dochodowego?
          Jeżeli otrzymane przez podatnika dochody nie pochodzą od rządu państwa obcego, organizacji międzynarodowej ani od międzynarodowej instytucji finansowej, to do tych dochodów nie ma zastosowania przepis art. 21 ust. 1 pkt. 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przewidujący zwolnienie od podatku takich dochodów — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
          • 22.10.2007Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
           Pytanie podatnika: Czy istnieje możliwość zwrotu stwierdzonej nadwyżki podatku na rachunek bankowy podatnika, na umotywowany wniosek złożony do Naczelnika Urzędu Skarbowego, w terminie krótszym niż 60 dni, tj. do dnia zamknięcia rachunku bankowego podatnika?
           • 19.10.2007Orzecznictwo podatkowe - Ważny jest termin doręczenia decyzji podatnikowi (oraz opodatkowanie wynagrodzeń finansowanych z dotacji)
            Wnioskiem z 27 stycznia 2006 r., złożonym 31 stycznia 2006 r. Skarżący - Dariusz K. wystąpił o udzielenie pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Wyjaśnił, że otrzymuje wynagrodzenie wypłacane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 (ZPORR) oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 (SPORZL). Zatrudniany jest przez M. sp. z o.o., które realizuje projekty w ramach SPORZL, przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia programu operacyjnego - Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 (Dz. U. z 2004 r., Nr 166, poz. 1743) oraz w ramach ZPORR przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 (Dz. U. z 2004 r., Nr 166, poz. 1745).
            • 18.10.2007Zysk domów i biur maklerskich wyniósł 1,2 mld zł brutto w I półroczu
             Od stycznia do końca czerwca 2007 r. domy i biura maklerskie osiągnęły wynik finansowy brutto w wysokości ponad 1,2 mld zł – podał Główny Urząd Statystyczny. Wartość pozostających w obrocie instrumentów finansowych, które należały do klientów przedsiębiorstw maklerskich i banków powierniczych, przekroczyła 541,6 mld zł.
             • 18.10.2007Wydatki na pokrycie straty w innej spółce jako koszt podatkowy
              Pytanie podatnika: Dotyczy stosowania przepisów art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością będącą komplementariuszem spółki komandytowej.
              • 17.10.2007Orzecznictwo podatkowe - Pożyczka udziałowców dla spółki i świadczenie nieodpłatne
               Zaskarżonym wyrokiem z dnia 8 lutego 2006 r. (I SA/Sz 848/04) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu sprawy ze skargi B A Spółki z o.o. w S w upadłości na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 30 września 2004 r. nr PB.1 29-4218/823-93/2003 w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1998 r. uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie nr UKS-13/4/98/0971/N2/P1 z dnia 5 grudnia 2003 r. oraz stwierdził, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu i zasądził od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżącej kwotę 5 615,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.
               • 16.10.2007Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
                W jakim terminie i w jakiej kwocie przysługuje nam zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, jeśli w deklaracji VAT-7 wykażemy:
                • 16.10.2007Szacunkowe określenie podstawy opodatkowania - zgubne skutki remanentów
                 Wyrokiem z dnia 28 września 2005 r. sygn. akt I SA/Sz 22/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Mariusza B na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 30 listopada 2004 r. Nr PP.2-4407/148/04/BPL w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2002 r.
                 • 15.10.2007Dokumentowanie wydatków – przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze źródeł nieujawnionych
                  Podstawową zasadą obowiązującą na gruncie prawa podatkowego, również w podatku dochodowym, jest zasada samoopodatkowania. Wyraża się ona tym, że podatnicy sami dokonują zgłoszenia do opodatkowania źródeł przychodów oraz obliczają i odprowadzają należny podatek. W celu zapobieżenia możliwości omijania lub unikania opodatkowania przez podatników, wprowadzono do ustawy szczególny rodzaj przychodów kwalifikowanych do innych źródeł, tzw. przychody z nieujawnionych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. t.j. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
                  • 15.10.2007Opodatkowanie dochodów ze źródeł nieujawnionych
                   Wyrokiem z dnia 1 grudnia 2005 r., sygn. akt I SA/Sz 547/05, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Eweliny P-L na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 21 czerwca 2005 r., nr PB4.31-4117/823-49/2004/N, utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie z dnia 26 listopada 2004 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 r.
                   • 15.10.2007Gospodarcza część debaty bez konkretów
                    „Debata nie pokazała, jakie są programy gospodarcze obu partii”, „część gospodarcza debaty była mało konkretna”, „z wypowiedzi uczestników trudno było się zorientować, o co chodzi w gospodarce” – tak piątkowe starcie liderów PiS i PO przed telewizyjnymi kamerami ocenili ekonomiści. Ich opinie zebrała Polska Agencja Prasowa.
                    • 12.10.2007„GP”: Cudu nie ma
                     W Polsce nie ma cudu gospodarczego i nie zdarzy się on także w najbliższych latach — uważają analitycy gospodarczy, których opinie publikuje „Gazeta Prawna”. Według prognozy przedstawionej przez dziennik w 2008 r. nastąpi lekkie spowolnienie gospodarcze — tempo wzrostu PKB spadnie o 1 punkt procentowy.
                     • 12.10.2007Inne niż odsetki następstwa opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego
                      Zobowiązanie pieniężne jest wykonane należycie m.in. w przypadku, gdy zostało spełnione w terminie. Termin ten, stosownie do art. 476 k.c., wynika albo z treści zobowiązania, albo z wezwania wierzyciela.1) Wspomnieć należy, że świadczenie pieniężne, stosownie do art. 454 k.c., jest długiem oddawczym, tzn. winno być spełnione w miejscu zamieszkania czy też siedziby wierzyciela. Jeżeli wierzyciel prowadzi przedsiębiorstwo — świadczenie pieniężne, które ma związek z tym przedsiębiorstwem, powinno być spełnione w siedzibie tego przedsiębiorstwa, chyba że zapłata miała nastąpić bezgotówkowo — wtedy w miejscu siedziby jednostki organizacyjnej banku, w którym wierzyciel ma rachunek.2)
                      • 11.10.2007Pekao SA: Nowe akcje i licencja na działalność maklerską
                       Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła Pekao SA zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej. Wyraziła też zgodę na wyemitowanie przez ten bank nowych akcji dla mniejszościowych akcjonariuszy Banku BPH.
                       • 09.10.200735 proc. środków OFE ulokowane w akcjach
                        Średnio ponad 1/3 środków zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych została ulokowana w akcjach, a 60 proc. w obligacjach i bonach skarbowych – wynika z danych za wrzesień przedstawionych przez Izbę Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych.
                        • 09.10.2007Sejmowi śledczy doniosą na ministrów
                         Gotowy jest projekt końcowego stanowiska sejmowej komisji śledczej do spraw banków. Przewodniczący komisji Adam Hofman z PiS poinformował, że w prokuraturze zostaną złożone zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa m.in. przez byłych ministrów finansów Marka Borowskiego i Grzegorza Kołodkę.
                         • 09.10.2007Amortyzacja jednorazowa w spółce jawnej
                          Pytanie podatnika: Czy podatnicy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kol. 14 mają prawo zaliczyć odpisy amortyzacyjne w 100% od samochodu ciężarowego w miesiącu czerwcu 2007 r. do kosztów uzyskania przychodu?
                          • 08.10.2007OFE Polsat najlepszy
                           Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych przedstawiła informacje o stopach zwrotu osiągniętych przez poszczególne otwarte fundusze emerytalne w okresie od 30 września 2004 do 29 września 2007 r. W rankingu prowadzi OFE Polsat.
                           • 08.10.2007Podstawa opodatkowania na fakturze wewnętrznej przy WNT
                            Pytanie: Spółka otrzymała od włoskiego kontrahenta fakturę dokumentującą dostawę towarów, na której wyszczególniono podatek VAT w wysokości 20%. Jaką kwotę należy przyjąć do ustalenia podstawy opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów na fakturze wewnętrznej?
                            • 05.10.2007EBC nie zmienił stóp procentowych
                             Stopy procentowe Europejskiego Banku Centralnego zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie. Rada Prezesów EBC ogłosiła swoją decyzję po czwartkowym posiedzeniu w Wiedniu.
                             • 04.10.2007Opodatkowanie przychodów z praw autorskich uzyskanych z zagranicy
                              Pytanie: Sprzedaję dla amerykańskiej firmy, tzw. banku zdjęć wykonane przez siebie zdjęcia. W jaki sposób będą opodatkowane te przychody?
                              • 04.10.2007Ministerstwo Skarbu wciąż ma wpływ na blisko 1,3 tys. firm
                               Prawie 5,8 tys. państwowych podmiotów gospodarczych zostało objętych procesami prywatyzacyjnymi między 1 stycznia 1990 a 31 sierpnia 2007 r. - podsumowało Ministerstwo Skarbu Państwa. Resort wciąż całkowicie lub częściowo kontroluje prawie 1,3 tys. firm.
                               • 03.10.2007Korekta deklaracji VAT złożona podczas kontroli
                                Wobec naszej spółki prowadzone jest postępowanie podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług za styczeń 2007 r. Postępowanie to zostało wszczęte w związku z kontrolą, podczas której stwierdzono uchybienia odnośnie prawa spółki do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur wystawionych przez podmioty nieistniejące. W związku z tym, że przed złożeniem deklaracji VAT-7 za styczeń 2007 r. nie otrzymaliśmy kompletu dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza granice kraju w związku z wewnątrzwspólnotową dostawą, w rozliczeniu tym wykazaliśmy obrót w stawce właściwej dla sprzedaży krajowej. Teraz, w toku postępowania kontrolnego, otrzymaliśmy stosowne dokumenty. Czy możemy złożyć korektę deklaracji VAT-7 za styczeń 2007 r. w toku prowadzonego postępowania podatkowego?
                                • 02.10.2007Rząd planuje emisję obligacji w jenach
                                 Ministerstwo Finansów zamierza wyemitować obligacje o stałej stopie procentowej nominowane w jenach. W tym celu wybrało już dwa banki, które zorganizują emisję.
                                 • 02.10.2007Ściągalność podatku VAT
                                  Interpelacja nr 7202 do ministra finansów w sprawie realizacji przez urzędy skarbowe dochodów budżetu państwa z podatków od towarów i usług