Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bank

 • 22.10.2007Wrześniowa inflacja „netto” wyniosła 1,2 proc.
  Narodowy Bank Polski opublikował dane na temat inflacji bazowej we wrześniu. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i paliw wyniosła 1,2 proc. w porównaniu z wrześniem 2006 r.
  • 22.10.2007Kiedy dochody otrzymane przez podatnika od organizacji międzynarodowej są wolne od podatku dochodowego?
   Jeżeli otrzymane przez podatnika dochody nie pochodzą od rządu państwa obcego, organizacji międzynarodowej ani od międzynarodowej instytucji finansowej, to do tych dochodów nie ma zastosowania przepis art. 21 ust. 1 pkt. 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przewidujący zwolnienie od podatku takich dochodów — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
   • 22.10.2007Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
    Pytanie podatnika: Czy istnieje możliwość zwrotu stwierdzonej nadwyżki podatku na rachunek bankowy podatnika, na umotywowany wniosek złożony do Naczelnika Urzędu Skarbowego, w terminie krótszym niż 60 dni, tj. do dnia zamknięcia rachunku bankowego podatnika?
    • 19.10.2007Orzecznictwo podatkowe - Ważny jest termin doręczenia decyzji podatnikowi (oraz opodatkowanie wynagrodzeń finansowanych z dotacji)
     Wnioskiem z 27 stycznia 2006 r., złożonym 31 stycznia 2006 r. Skarżący - Dariusz K. wystąpił o udzielenie pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Wyjaśnił, że otrzymuje wynagrodzenie wypłacane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 (ZPORR) oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 (SPORZL). Zatrudniany jest przez M. sp. z o.o., które realizuje projekty w ramach SPORZL, przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia programu operacyjnego - Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 (Dz. U. z 2004 r., Nr 166, poz. 1743) oraz w ramach ZPORR przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 (Dz. U. z 2004 r., Nr 166, poz. 1745).
     • 18.10.2007Zysk domów i biur maklerskich wyniósł 1,2 mld zł brutto w I półroczu
      Od stycznia do końca czerwca 2007 r. domy i biura maklerskie osiągnęły wynik finansowy brutto w wysokości ponad 1,2 mld zł – podał Główny Urząd Statystyczny. Wartość pozostających w obrocie instrumentów finansowych, które należały do klientów przedsiębiorstw maklerskich i banków powierniczych, przekroczyła 541,6 mld zł.
      • 18.10.2007Wydatki na pokrycie straty w innej spółce jako koszt podatkowy
       Pytanie podatnika: Dotyczy stosowania przepisów art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością będącą komplementariuszem spółki komandytowej.
       • 17.10.2007Orzecznictwo podatkowe - Pożyczka udziałowców dla spółki i świadczenie nieodpłatne
        Zaskarżonym wyrokiem z dnia 8 lutego 2006 r. (I SA/Sz 848/04) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu sprawy ze skargi B A Spółki z o.o. w S w upadłości na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 30 września 2004 r. nr PB.1 29-4218/823-93/2003 w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1998 r. uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie nr UKS-13/4/98/0971/N2/P1 z dnia 5 grudnia 2003 r. oraz stwierdził, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu i zasądził od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżącej kwotę 5 615,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.
        • 16.10.2007Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
         W jakim terminie i w jakiej kwocie przysługuje nam zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, jeśli w deklaracji VAT-7 wykażemy:
         • 16.10.2007Szacunkowe określenie podstawy opodatkowania - zgubne skutki remanentów
          Wyrokiem z dnia 28 września 2005 r. sygn. akt I SA/Sz 22/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Mariusza B na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 30 listopada 2004 r. Nr PP.2-4407/148/04/BPL w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2002 r.
          • 15.10.2007Dokumentowanie wydatków – przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze źródeł nieujawnionych
           Podstawową zasadą obowiązującą na gruncie prawa podatkowego, również w podatku dochodowym, jest zasada samoopodatkowania. Wyraża się ona tym, że podatnicy sami dokonują zgłoszenia do opodatkowania źródeł przychodów oraz obliczają i odprowadzają należny podatek. W celu zapobieżenia możliwości omijania lub unikania opodatkowania przez podatników, wprowadzono do ustawy szczególny rodzaj przychodów kwalifikowanych do innych źródeł, tzw. przychody z nieujawnionych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. t.j. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
           • 15.10.2007Opodatkowanie dochodów ze źródeł nieujawnionych
            Wyrokiem z dnia 1 grudnia 2005 r., sygn. akt I SA/Sz 547/05, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Eweliny P-L na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 21 czerwca 2005 r., nr PB4.31-4117/823-49/2004/N, utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie z dnia 26 listopada 2004 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 r.
            • 15.10.2007Gospodarcza część debaty bez konkretów
             „Debata nie pokazała, jakie są programy gospodarcze obu partii”, „część gospodarcza debaty była mało konkretna”, „z wypowiedzi uczestników trudno było się zorientować, o co chodzi w gospodarce” – tak piątkowe starcie liderów PiS i PO przed telewizyjnymi kamerami ocenili ekonomiści. Ich opinie zebrała Polska Agencja Prasowa.
             • 12.10.2007„GP”: Cudu nie ma
              W Polsce nie ma cudu gospodarczego i nie zdarzy się on także w najbliższych latach — uważają analitycy gospodarczy, których opinie publikuje „Gazeta Prawna”. Według prognozy przedstawionej przez dziennik w 2008 r. nastąpi lekkie spowolnienie gospodarcze — tempo wzrostu PKB spadnie o 1 punkt procentowy.
              • 12.10.2007Inne niż odsetki następstwa opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego
               Zobowiązanie pieniężne jest wykonane należycie m.in. w przypadku, gdy zostało spełnione w terminie. Termin ten, stosownie do art. 476 k.c., wynika albo z treści zobowiązania, albo z wezwania wierzyciela.1) Wspomnieć należy, że świadczenie pieniężne, stosownie do art. 454 k.c., jest długiem oddawczym, tzn. winno być spełnione w miejscu zamieszkania czy też siedziby wierzyciela. Jeżeli wierzyciel prowadzi przedsiębiorstwo — świadczenie pieniężne, które ma związek z tym przedsiębiorstwem, powinno być spełnione w siedzibie tego przedsiębiorstwa, chyba że zapłata miała nastąpić bezgotówkowo — wtedy w miejscu siedziby jednostki organizacyjnej banku, w którym wierzyciel ma rachunek.2)
               • 11.10.2007Pekao SA: Nowe akcje i licencja na działalność maklerską
                Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła Pekao SA zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej. Wyraziła też zgodę na wyemitowanie przez ten bank nowych akcji dla mniejszościowych akcjonariuszy Banku BPH.
                • 09.10.200735 proc. środków OFE ulokowane w akcjach
                 Średnio ponad 1/3 środków zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych została ulokowana w akcjach, a 60 proc. w obligacjach i bonach skarbowych – wynika z danych za wrzesień przedstawionych przez Izbę Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych.
                 • 09.10.2007Sejmowi śledczy doniosą na ministrów
                  Gotowy jest projekt końcowego stanowiska sejmowej komisji śledczej do spraw banków. Przewodniczący komisji Adam Hofman z PiS poinformował, że w prokuraturze zostaną złożone zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa m.in. przez byłych ministrów finansów Marka Borowskiego i Grzegorza Kołodkę.
                  • 09.10.2007Amortyzacja jednorazowa w spółce jawnej
                   Pytanie podatnika: Czy podatnicy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kol. 14 mają prawo zaliczyć odpisy amortyzacyjne w 100% od samochodu ciężarowego w miesiącu czerwcu 2007 r. do kosztów uzyskania przychodu?
                   • 08.10.2007OFE Polsat najlepszy
                    Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych przedstawiła informacje o stopach zwrotu osiągniętych przez poszczególne otwarte fundusze emerytalne w okresie od 30 września 2004 do 29 września 2007 r. W rankingu prowadzi OFE Polsat.
                    • 08.10.2007Podstawa opodatkowania na fakturze wewnętrznej przy WNT
                     Pytanie: Spółka otrzymała od włoskiego kontrahenta fakturę dokumentującą dostawę towarów, na której wyszczególniono podatek VAT w wysokości 20%. Jaką kwotę należy przyjąć do ustalenia podstawy opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów na fakturze wewnętrznej?
                     • 05.10.2007EBC nie zmienił stóp procentowych
                      Stopy procentowe Europejskiego Banku Centralnego zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie. Rada Prezesów EBC ogłosiła swoją decyzję po czwartkowym posiedzeniu w Wiedniu.
                      • 04.10.2007Opodatkowanie przychodów z praw autorskich uzyskanych z zagranicy
                       Pytanie: Sprzedaję dla amerykańskiej firmy, tzw. banku zdjęć wykonane przez siebie zdjęcia. W jaki sposób będą opodatkowane te przychody?
                       • 04.10.2007Ministerstwo Skarbu wciąż ma wpływ na blisko 1,3 tys. firm
                        Prawie 5,8 tys. państwowych podmiotów gospodarczych zostało objętych procesami prywatyzacyjnymi między 1 stycznia 1990 a 31 sierpnia 2007 r. - podsumowało Ministerstwo Skarbu Państwa. Resort wciąż całkowicie lub częściowo kontroluje prawie 1,3 tys. firm.
                        • 03.10.2007Korekta deklaracji VAT złożona podczas kontroli
                         Wobec naszej spółki prowadzone jest postępowanie podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług za styczeń 2007 r. Postępowanie to zostało wszczęte w związku z kontrolą, podczas której stwierdzono uchybienia odnośnie prawa spółki do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur wystawionych przez podmioty nieistniejące. W związku z tym, że przed złożeniem deklaracji VAT-7 za styczeń 2007 r. nie otrzymaliśmy kompletu dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza granice kraju w związku z wewnątrzwspólnotową dostawą, w rozliczeniu tym wykazaliśmy obrót w stawce właściwej dla sprzedaży krajowej. Teraz, w toku postępowania kontrolnego, otrzymaliśmy stosowne dokumenty. Czy możemy złożyć korektę deklaracji VAT-7 za styczeń 2007 r. w toku prowadzonego postępowania podatkowego?
                         • 02.10.2007Rząd planuje emisję obligacji w jenach
                          Ministerstwo Finansów zamierza wyemitować obligacje o stałej stopie procentowej nominowane w jenach. W tym celu wybrało już dwa banki, które zorganizują emisję.
                          • 02.10.2007Ściągalność podatku VAT
                           Interpelacja nr 7202 do ministra finansów w sprawie realizacji przez urzędy skarbowe dochodów budżetu państwa z podatków od towarów i usług
                           • 02.10.2007Zagraniczne dochody pracowników naukowych
                            Pytanie: Pracuję na Uniwersytecie Szczecińskim. Przez najbliższy rok będę prowadził wykłady na uniwersytecie w Berlinie. W jaki sposób powinienem opodatkować wynagrodzenie z tego tytułu?
                            • 01.10.2007Nowy zastępca przewodniczącego KNF
                             Szef Komisji Nadzoru Finansowego ma od dzisiaj nowego zastępcę. Został nim Artur K. Kluczny,  dotychczasowy dyrektor sekretariatu prezesa rady ministrów.
                             • 01.10.2007Wydatki związane z cudzymi długami w KUP
                              Czy wydatki na kredyt w celu pokrycia cudzych długów można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
                              • 28.09.2007Gdzie szukać pomocy w razie problemów z płynnością
                               Interpelacja nr 7137 do ministra finansów w sprawie alternatywnych form finansowania bieżącej działalności przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą
                               • 27.09.2007„Doing Business 2008” – Polska za Gruzją i Arabią Saudyjską
                                W rankingu gospodarek przyjaznych biznesowi opublikowanym przez Bank Światowy Polska zajęła 74. miejsce, pozostając daleko w tyle za większością krajów UE i OECD. Zdaniem członków Konfederacji Pracodawców Polskich wynik ten pokazuje, że w Polsce ograniczana jest swoboda  prowadzenia działalności gospodarczej.
                                • 25.09.2007Zmiany w portfelach indeksów na warszawskiej giełdzie
                                 Giełda Papierów Wartościowych zmieniła składy spółek zaliczanych do trzech indeksów: WIG20, mWIG40 oraz sWIG80. Zmiany te następują regularnie raz na kwartał. Pierwsze notowania dla zmienionych indeksów odbyły się w poniedziałek 24 września.
                                 • 25.09.2007KRD, BIK i Infomonitor wydały więcej raportów
                                  Instytucje gromadzące dane o konsumentach i przedsiębiorcach odnotowały wzrost liczby raportów wydawanych w celu sprawdzenia rzetelności płatniczej uczestników obrotu gospodarczego.
                                  • 24.09.2007NBP: W sierpniu spadek „inflacji netto” do 1,2 proc.
                                   Wskaźnik inflacji bazowej po wyłączeniu cen żywności i paliw (tzw. inflacja netto) wyniósł w sierpniu 1,2 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku. Od lipca br. obniżył się o 0,3 punktu proc. – podał Narodowy Bank Polski.
                                   • 24.09.2007Odsetki od kredytu rewolwingowego
                                    Pytanie podatnika: dot. możliwości uznania za koszt uzyskania przychodów odsetek od kredytu rewolwingowego (odnawialnego), wykorzystanego m.in na wypłatę dywidendy.
                                    • 24.09.2007Orzecznictwo — Dopłata dokonana przez wspólnika świadczeniem nieodpłatnym?
                                     Wyrokiem z dnia 27 sierpnia 2004 r. sygn. akt I SA/Sz 306/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę spółki P Hotel Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w S na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 24 lutego 2004 r. nr PB. 1. 28-4218/823-90/2003 w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1997 r.
                                     • 21.09.2007Moment zaliczenia do KUP wydatku na wynagrodzenie za usługę factoringu
                                      Pytanie podatnika: Czy wydatki związane z zawarciem umowy factoringu stanowią koszty bezpośrednio czy też pośrednio związane z uzyskaniem przychodu i czy można zaliczyć je w ciężar kosztów uzyskania przychodu 2006 r.?
                                      • 21.09.2007NBP: 5,6 mld euro inwestycji zagranicznych w Polsce
                                       5 mld 609 mln euro wyniosły na koniec lipca br. bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce – podał Narodowy Bank Polski. W samym tylko lipcu zachodni inwestorzy w przedsięwzięciach realizowanych nad Wisłą ulokowali 1,12 mld euro.
                                       • 20.09.200713,01 mln członków otwartych funduszy emerytalnych
                                        Na koniec sierpnia br. liczba osób posiadających konta w otwartych funduszach emerytalnych wyniosła nieco ponad 13 mln. W porównaniu z danymi za lipiec wzrosła o 150 tys. - podała Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych.
                                        • 20.09.2007Rejestracja sprzedaży wysyłkowej przy użyciu kasy rejestrującej
                                         Pytanie podatnika: Zapytanie podatnika dotyczyło momentu „fiskalizacji sprzedaży” wysyłkowej, dokonywanej na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej, w przypadku transportu łączonego (z przeładunkiem).
                                         • 19.09.2007Henryka Bochniarz: Nicom Consulting działał zgodnie z prawem
                                          Szefowa Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan Henryka Bochniarz nazwała pomówieniami zarzuty skierowane pod adresem jej firmy przez Ministerstwo Skarbu. Przewodniczący zespołu kontrolującego prywatyzację prowadzoną w latach 1989-2007 skierował przeciwko Nicom Consulting (NC) doniesienie do prokuratury.
                                          • 19.09.2007Główna stopa procentowa w USA – 4,75 proc.
                                           Federalny Komitet Otwartego Rynku złożony z członków Zarządu Rezerwy Federalnej (amerykański bank centralny) zdecydował wczoraj o obniżeniu poziomu głównej stopy procentowej o 50 punktów bazowych do 4,75 proc.
                                           • 18.09.2007Orzecznictwo: Świadczenia nieodpłatne i wynagrodzenia zarządu w jednoosobowej spółce z o.o.
                                            Wyrokiem z 16 lutego 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę P Spółki Akcyjnej w C na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z 30 marca 2004 r. (nr PB 1.25- 4218/823-73/2003).
                                            • 17.09.2007Orzecznictwo — Świadczenia nieodpłatne: uwaga na uchwały dzielące zysk 
                                             Zaskarżonym wyrokiem z dnia 19 stycznia 2005 r. sygn. akt I SA/Lu 288/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie i oddalił skargę Spółki z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie utrzymującą w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie określającą Spółce wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2001 r. na kwotę 178.817 zł.
                                             • 14.09.2007Dni Otwarte w NBP
                                              W najbliższą sobotę, 15 września, o 10.00 gmach centrali NBP przy ul. Świętokrzyskiej w Warszawie zostanie otwarty dla zwiedzających. W ciągu dwóch dni będzie można m.in.  obejrzeć bogate zbiory numizmatyczne, zobaczyć jak powstają analizy makroekonomiczne i potrzymać we własnych rękach sztabę złota.
                                              • 14.09.2007KRRiT i Poczta Polska: Do końca września nowa umowa w sprawie pobierania abonamentu
                                               Jak podało Ministerstwo Transportu, jeszcze we wrześniu ma zostać zawarta nowa umowa pomiędzy Krajową Radą Radiofonii i Telewizji a Państwowym Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej Poczta Polska w sprawie pobierania abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych.
                                               • 13.09.2007Spadek wartości jednostek OFE
                                                Średnio o 1,63 proc. spadła wartość jednostek wszystkich 15 otwartych funduszy emerytalnych w okresie  ostatnich 13 miesięcy (od 31 lipca 2006 do 31 sierpnia 2007 r.). Dane opublikowała Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych.
                                                • 12.09.2007Przeliczanie wartości importu towarów
                                                 Pytanie podatnika: Czy dla potrzeb podatku od towarów i usług w przypadku braku faktury WDT, fakturę importową dostawcy spoza Unii Europejskiej wycenia się według kursu średniego NBP z dnia powstania obowiązku podatkowego, tj. z 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano nabycia?