Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bank

 • 31.03.20081000 pytań o podatki – Przeliczanie w PIT-11 dochodów zagranicznych i podatku zapłaconego za granicą na złote
  W jaki sposób mam sprawdzić, czy pracodawca prawidłowo przeliczył w moim PIT-11 wynagrodzenie, które otrzymałem za granicą?
  • 31.03.2008CASE: Ceny żywności utrzymają się na wysokim poziomie
   Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych zorganizowało seminarium „Inflacja – czy mamy problem?”. Jego uczestnicy, m.in. Mateusz Szczurek (ING Bank Śląski) i Przemysław Woźniak (CASE), zastanawiali się nad przyczynami wzrostu cen żywności na świecie.
   • 28.03.2008Firmanctwo - konsekwencje podatkowe
    I. Firma. Stosownie do art. 432 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.; dalej: k.c.) przedsiębiorca prowadząc działalność gospodarczą lub zawodową zobowiązany jest działać pod firmą. O ile firma osoby prawnej może być dowolnie obrana, byleby tylko zawierała dodatkowo określenie jej formy prawnej, o tyle firma osoby fizycznej musi zawierać jej imię i nazwisko1). Wspomnieć należy, że firma osobowych spółek handlowych powinna zawierać przynajmniej nazwisko albo firmę (nazwę) jednego wspólnika oraz dodatkowe oznaczenie typu spółki2).
    • 28.03.2008KIG chce prostszych e-faktur i e-podpisu
     Krajowa Izba Gospodarcza proponuje, by rząd zliberalizował zasady stosowania faktur w formie elektronicznej, a także wprowadził prostsze rozwiązania dotyczące podpisu elektronicznego. Postulaty te znalazły się w opinii KIG o projekcie rządowego Programu Działań na rzecz Wspierania Elektronicznego Handlu i Usług na lata 2008-2010. 
     • 27.03.2008BCC: Niech rząd przemyśli plan prywatyzacji giełdy
      Ogłoszona przez ministra skarbu państwa zapowiedź prywatyzacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie jest informacją pozytywną, jednak przewidywany termin, skala oraz reguły prywatyzacji rodzą wątpliwości – uważa Business Centre Club.
      • 27.03.2008Zmiany w zarządzie ZUS
       Rada nadzorcza ZUS dokonała zmian w składzie zarządu Zakładu. Z władz instytucji odeszły osoby odpowiedzialne za sprawy ekonomiczno-finansowe i świadczenia. W pierwszym przypadku doszło do zmiany na stanowisku, w drugim – do dymisji bez powołania następcy. Skład zarządu został dodatkowo uzupełniony o członka odpowiedzialnego za sprawy administracyjno-techniczne.
       • 27.03.2008MF planuje emisję obligacji we frankach
        Resort finansów ogłosił, że wybrał banki, które przeprowadzą emisję obligacji Skarbu Państwa nominowanych we frankach szwajcarskich. Będzie to szósta emisja obligacji w tej walucie. Dotychczas polski rząd pożyczył w ten sposób 3,8 mld franków, czyli około 8,5 mld zł.
        • 26.03.2008Odsetki za zwłokę od należności podatkowych znowu w górę
         W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na swoim posiedzeniu postanowiła podwyższyć dzisiaj podstawowe stopy procentowe o 0,25 punktów procentowych, od jutra stopa kredytu lombardowego wynosić będzie 7,25%. Oznacza to, zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej, że stawka odsetek za zwłokę od należności podatkowych wynosić będzie 14,5%. Rośnie również do 7,25% stawka opłaty prolongacyjnej, zgodnie z zapisami art. 57 ordynacji. Ostatni raz taką wysokość odsetek mieliśmy w lipcu 2004 r.
         • 26.03.2008Kolejna podwyżka stóp procentowych
          O wprowadzeniu trzeciej podwyżki stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego w ciągu ostatnich trzech miesięcy zdecydowała na koniec dwudniowego posiedzenia Rada Polityki Pieniężnej. Podwyżka wyniosła ćwierć punktu procentowego.
          • 26.03.2008Umorzenie odsetek karnych nie generuje przychodu
           Pytanie podatnika: Czy umorzone w 2006 r. odsetki karne w wysokości 5.000 zł należało opodatkować podatkiem dochodowym?
           • 25.03.2008InfoDług: Prawie 6,2 mld zł zaległych płatności
            Według najnowszego raportu InfoDług, przygotowanego przez InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (InfoMonitor) oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK), w lutym 2008 roku łączna kwota zaległych płatności klientów podwyższonego ryzyka wzrosła do 6,16 mld zł.
            • 25.03.2008Wartość nowych kredytów mieszkaniowych sięgnie 68 mld zł?
             Związek Banków Polskich podsumował efekty ubiegłorocznej akcji kredytowej adresowanej do nabywców nieruchomości. Z raportu wynika, że w 2007 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów mieszkaniowych wzrosło o 60 mld zł. W 2008 ma być ono wyższe o kolejnych 68 mld.
             • 25.03.2008Rośnie inflacja bazowa
              Narodowy Bank Polski opublikował informację o wskaźnikach inflacji bazowej w styczniu i lutym bieżącego roku. Wynika z niej, że znacznie przyspieszyła m.in. tzw. inflacja netto, która nie uwzględnia wzrostu cen paliw i żywności.
              • 21.03.2008Bankowy Arbitraż Konsumencki w roku 2007
               Ponad 750 skarg od klientów banków wpłynęło w ubiegłym roku do Arbitra Bankowego. Związek Banków Polskich podsumował prace Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego.
               • 20.03.2008Opodatkowanie dotacji i jednorazowy odpis amortyzacyjny w spółce cywilnej
                Pytanie podatnika: Czy otrzymana dotacja stanowi przychód spółki cywilnej, a zakupiony sprzęt jest jej kosztem uzyskania przychodu w postaci odpisów amortyzacyjnych na podstawie art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                • 19.03.2008Kredyt z EBI na edukację
                 Resort finansów poinformował o uruchomieniu blisko 0,5 mld euro kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Przy pomocy tych środków rząd zrefinansuje ubiegłoroczne wydatki na wyższe uczelnie i edukację.
                 • 19.03.2008Interpretacje podatkowe mogą dotyczyć także przepisów niepodatkowych
                  Nie można obowiązku udzielania przez organ podatkowy pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawężać wyłącznie do ustaw zawierających w tytule pojęcie prawa podatkowego, ponieważ nie tylko w tych ustawach uregulowano elementy, od których zależy opodatkowanie i jego wysokość – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                  • 19.03.2008BCC: Kosmetyczna nowelizacja ustawy o VAT
                   Rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług zawiera tylko kosmetyczne zmiany – uważa Business Centre Club. Przedsiębiorcy krytykują brak rozwiązań dotyczących rozliczenia wkładów niepieniężnych do spółek, utrzymanie obowiązku posiadania potwierdzeń faktur korygujących oraz trudne do spełnienia warunki otrzymania zwrotu podatku przez nowych przedsiębiorców.
                   • 19.03.2008Dlaczego OPP tak długo czekają na pieniądze?
                    Interpelacja nr 571 do ministra finansów w sprawie zmian procedur pozyskiwania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego
                    • 18.03.2008Świadczenia medyczne a przychód pracownika
                     Pytanie podatnika: Czy zakup usług medycznych w zakresie wykraczającym poza obowiązek pracodawcy na podstawie przepisów prawa pracy na rzecz pracowników oraz członków ich rodzin opłaconych w sposób zryczałtowany uzależniony od ilości zatrudnionych w danym miesiącu pracowników będzie stanowić przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                     • 17.03.2008Powstanie Centrum PPP
                      Przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki i środowisk biznesowych zadeklarowali silne wsparcie dla zorganizowania Centrum PPP – informuje Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Do końca marca zbierane są deklaracje uczestnictwa w projekcie, którego celem jest ożywienie partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.
                      • 17.03.2008BCC: Euro od 2011 roku
                       Business Centre Club chce jak najszybszego określenia daty przystąpienia Polski do strefy euro. Zdaniem przedsiębiorców powinno to nastąpić już w 2011 roku.
                       • 17.03.2008Jedni płacą, inni nie
                        Interpelacja nr 491 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego osób prowadzących działalność gospodarczą, mających uprawnienia do renty z tytułu niezdolności do pracy
                        • 14.03.2008Odliczanie podatku VAT od wydatków na imprezy integracyjne dla pracowników
                         Pytanie podatnika: Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z organizacją imprez integracyjnych dla pracowników w ramach święta branżowego, z wyjątkiem usług noclegowych i gastronomicznych?
                         • 14.03.2008Minister finansów o polskiej drodze do euro
                          Podczas XIV Forum Bankowego Związku Banków Polskich  minister finansów Jan Vincent-Rostowski przedstawił strategię rządu dotyczącą przystąpienia Polski do strefy euro. Wyjaśnił, że polega ona na dążeniu do jak najszybszego, ale jednocześnie bezpiecznego wprowadzenia euro w Polsce. Jej realizacją będzie wypełnienie w trwały sposób trzech kryteriów: dyscypliny budżetowej, stabilności poziomu cen i długoterminowych stóp procentowych.
                          • 13.03.2008Zmiany w ordynacji podatkowej: Domniemanie uczciwości
                           Zniesienie natychmiastowej wykonalności decyzji organów podatkowych, rezygnacja z wymogu posiadania dwóch rachunków bankowych przez mikroprzedsiebiorców, przyznanie przedsiębiorcom prawa do korekty podatku VAT po przeprowadzonej kontroli – to najważniejsze zmiany, jakie do ordynacji podatkowej chce wprowadzić Ministerstwo Gospodarki.
                           • 12.03.2008KIG: Rządowy projekt nie spełnia oczekiwań przedsiębiorców
                            Krajowa Izba Gospodarcza krytykuje rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Przedstawiona nowelizacja nie spełnia wielu oczekiwań przedsiębiorców – uważa KIG.
                            • 12.03.2008Możliwość zaliczenia do KUP nieodliczonego podatku VAT wynikającego z faktur RR
                             Pytanie podatnika: Czy zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w wyżej wymienionych sytuacjach przysługuje Spółce prawo zaliczenia nieodliczonego zryczałtowanego podatku VAT z faktur RR do kosztów uzyskania przychodów?
                             • 11.03.2008Kolejna odsłona Pakietu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości
                              Międzyresortowy zespół pod przewodnictwem wiceministra Adama Szejnfelda zakończył prace nad pierwszą częścią Pakietu na rzecz przedsiębiorczości. Komitet Rady Ministrów przyjął kolejne dwie ustawy z pakietu dotyczące zmian w kodeksie spółek handlowych, kodeksie cywilnym i prawie dewizowym.
                              • 11.03.2008Strata z pozarolniczej działalności gospodarczej w zeznaniu podatkowym
                               Pytanie podatnika: Czy były wspólnik spółki cywilnej mógł złożyć deklarację PIT-36L w roku 2006 (tj. w roku otrzymania wyroku), jako, że wyrok ten dotyczył okresu prowadzenia działalności, pomimo, że ponownie działalność gospodarcza została rozpoczęta we wrześniu 2007 r.?
                               • 10.03.2008Prezydent powołał I zastępcę prezesa NBP
                                Biuro prasowe NBP poinformowało, że prezydent Lech Kaczyński powołał Piotra Wiesiołka na stanowisko pierwszego zastępcy prezesa Narodowego Banku Polskiego. Obsadę stanowiska drugiego wiceprezesa wstrzymuje brak kontrasygnaty premiera na decyzji wydanej przez głowę państwa.
                                • 10.03.2008Definicja "małego podatnika" dla celów jednorazowej amortyzacji podatkowej
                                 Pytanie podatnika: Czy w świetle przepisów przychody małego podatnika liczy się osobno z każdej firmy, czy należy połączyć przychody z obydwu firm i wtedy dokonać oceny spełnienia warunków i kryteriów małego podatnika?
                                 • 07.03.2008Za mało decydentek w Europie
                                  Kobiety w Europie wciąż nie są dopuszczane do najwyższych stanowisk w polityce i biznesie – oceniają autorzy raportu opublikowanego przez Komisje Europejską. Wynika z niego m.in., że 9 spośród 10 stanowisk członków zarządów w najważniejszych spółkach i dwie trzecie stanowisk dyrektorskich zajmują mężczyźni.
                                  • 07.03.20081000 pytań o podatki – Zwolnienia z obciążeń podatkowych dla najbliższych
                                   Czy nieodpłatne przekazywanie majątku w kręgu rodzinnym podlega podatkowi od spadków i darowizn?
                                   • 07.03.2008Nieodzyskane pożyczki w kosztach uzyskania przychodu
                                    Kto może zaliczyć do KUP nieodzyskane pożyczki?
                                    • 07.03.2008Stopy procentowe EBC bez zmian
                                     Europejski Bank Centralny pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Według prezesa EBC w roku 2008 wzrost gospodarczy w strefie euro będzie wolniejszy, niż się spodziewano, natomiast inflacja będzie stopniowo wyhamowywać.
                                     • 06.03.2008MPiPS: Zmiany w kodeksie pracy zostaną poddane konsultacjom
                                      Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapewnia, że propozycje zmian w prawie pracy, zanim zostaną uchwalone, będą konsultowane m.in. ze związkami zawodowymi. Resort przekonuje, że uelastycznienie zasad zatrudniania jest niezbędne z punktu widzenia interesów małych firm.
                                      • 06.03.20081000 pytań o podatki – Zeznanie podatkowe i inne dokumenty
                                       Jakie rodzaje dokumentów powinny być dołączone do zeznania podatkowego SD-3 składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn?
                                       • 06.03.2008Pożyczki na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego
                                        177 mln euro ma kosztować realizacja Programu Uspokojenia Ruchu na lata 2009-2014. Środki te będą pochodziły m.in. z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Z przedstawicielami EBI spotkał się w tej sprawie wiceminister infrastruktury Zbigniew Rapciak.
                                        • 06.03.2008Jak wpłacić 1% podatku na realizację konkretnego celu
                                         Interpelacja nr 414 do ministra finansów w sprawie sposobu zbierania informacji potrzebnych urzędom skarbowym do przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego
                                         • 05.03.2008Rząd wycofuje się ze skargi na Komisję Europejską
                                          We wtorek rząd zaakceptował treść wniosku w sprawie wyrażenia zgody na wycofanie skargi do ETS na decyzję Komisji Europejskiej. Skarga dotyczyła decyzji zezwalającej na koncentrację banków Unicredito Italiano SpA i HVB AG.
                                          • 05.03.2008Orzecznictwo podatkowe: Opodatkowanie usług własnych świadczonych w ramach usługi turystyki
                                           Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 24.10.2007 r., sygn. akt I SA/Wr 816/07
                                           • 04.03.2008KIG: Inflacja groźna dla wzrostu
                                            Krajowa Izba Gospodarcza obawia się, że przyspieszenie inflacji może zagrozić polskiej gospodarce, powodując ograniczenie tempa jej rozwoju. Jednocześnie prezes KIG jest przekonany, że działania podjęte w celu ograniczenia wzrostu cen przez NBP i EBC będą skuteczne.
                                            • 04.03.2008Zadłużenie szpitali wzrosło o jedną piątą
                                             Jak poinformował TNS OBOP, w latach 2004-2007 zadłużenie szpitali publicznych w Polsce wzrosło o ponad 20 proc. Prawie co dziesiąty szpital publiczny ocenia swoją sytuację finansową jako bardzo złą, a w co drugim w 2006 roku koszty przekroczyły przychody.
                                             • 03.03.2008Biznes dla środowiska
                                              Projekty Leśnego Banku Genów Kostrzyca, Biura Projektów Koksoprojekt Sp. z o.o. oraz HMS Sp. z o.o. w Niepołomicach to polscy kandydaci do Europejskich Nagród „Biznes dla Środowiska” 2007-2008. Patronat nad krajowymi eliminacjami konkursu objęli ministrowie gospodarki, rozwoju regionalnego i środowiska.
                                              • 29.02.2008UOKiK: Złe praktyki banków
                                               Pobieranie prowizji za wpłatę gotówki na własny rachunek w kasie banku, przyjęcie bilonu lub nieposegregowanych banknotów – to niektóre z praktyk stosowanych przez polskie banki,jakie w toku ostatniej kontroli zakwestionował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postępowania o naruszenie praw konsumentów zostaną wytoczone łącznie ośmiu bankom.
                                               • 29.02.2008Jak odzyskać nadpłacony lub nienależnie zapłacony podatek (2)- Sposób, forma i miejsce zwrotu nadpłaty
                                                Zgodnie z art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej (Ordynacji), nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę określonych w decyzji, o której mowa w art. 53a, oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.
                                                • 28.02.2008BCC chce likwidacji podatku Belki
                                                 W dyskusji o przyszłości podatku od zysków kapitałowych i podatku od zysku z oszczędności (tzw. podatku Belki) głos zabrał Business Centre Club. Wiceprezes BCC Bogusław Piwowar uważa, że przedstawiciele koalicji rządowej nie mają w tej sprawie spójnej wizji, apeluje więc do rządu i parlamentu o szybkie decyzje zmierzające do zniesienia podatku.
                                                 • 28.02.2008Współpraca z Bankiem Światowym
                                                  Reforma regulacji oraz efektywne wykorzystanie krajowych zasobów energetycznych to dziedziny, w jakich możliwe jest wsparcie ze strony Banku Światowego dla polskich władz. Rozmowy na ten temat przeprowadzili wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak oraz Orsalia Kalantzopoulos, dyrektor Banku Światowego na Europę Centralną i Kraje Bałtyckie.
                                                  • 28.02.2008Sprzedaż nieruchomości i przeznaczenie przychodu na spłatę kredytu
                                                   Pytanie podatnika: Czy spłata kredytu inwestycyjnego -biznes hipoteka w okresie od 19.04.2005 r. do 18.04.2007 r. zaciągniętego na zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno- usługowym, skutkuje zwolnieniem z uiszczenia podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 119 ] . [ 120 ] . [ 121 ] . [ 122 ] . [ 123 ] . [ 124 ] . [ 125 ] . [ 126 ] . [ 127 ] . [ 128 ] ... [ 137 ] następna strona »