Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bank

 • 06.09.2019Biaa lista i podzielona patno – nowe obowizki przedsibiorców
  Od 1 wrzenia podatnicy maj dostp do elektronicznego wykazu czynnych podatników VAT, tzw. biaej listy. Nowe rozwizanie co do zasady ma uatwi weryfikacj kontrahentów i tym samy zwikszy pewno obrotu gospodarczego. Jednake w ocenie wikszoci podatników „biaa lista” bardziej suy fiskusowi ni przedsibiorcom. Pojawiaj si obawy, e podatnicy mimo rzetelnego pacenia podatków w nowej rzeczywistoci s mnie bezpieczni. Pomimo obcienia ich dodatkowymi uciliwymi obowizkami, wrasta ryzyko zakwestionowania ich rozlicze podatkowych.
  • 06.09.2019Obowizki ewidencyjne podatników i patników
   Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemajce osobowoci prawnej, które na podstawie odrbnych ustaw s podatnikami, patnikami podatków lub patnikami skadek ubezpieczeniowych podlegaj obowizkowi ewidencyjnemu.
   • 05.09.2019Biaa lista i podzielona patno – nowe obowizki przedsibiorców
    Od 1 wrzenia podatnicy maj dostp do elektronicznego wykazu czynnych podatników VAT, tzw. biaej listy. Nowe rozwizanie co do zasady ma uatwi weryfikacj kontrahentów i tym samy zwikszy pewno obrotu gospodarczego. Jednake w ocenie wikszoci podatników „biaa lista” bardziej suy fiskusowi ni przedsibiorcom. Pojawiaj si obawy, e podatnicy mimo rzetelnego pacenia podatków w nowej rzeczywistoci s mnie bezpieczni. Pomimo obcienia ich dodatkowymi uciliwymi obowizkami, wrasta ryzyko zakwestionowania ich rozlicze podatkowych.
    • 05.09.2019Obowizki ewidencyjne podatników i patników
     Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemajce osobowoci prawnej, które na podstawie odrbnych ustaw s podatnikami, patnikami podatków lub patnikami skadek ubezpieczeniowych podlegaj obowizkowi ewidencyjnemu.
     • 05.09.2019Wydanie paragonu fiskalnego oznacza udostpnienie paragonu nabywcy i umoliwienie zabrania go
      Przed Naczelnym Sdem Administracyjnym zakoczy si kilkuletni spór podatnika z Ministrem Finansów, dotyczcy sposobu rozumienia pojcia wydania paragonu. NSA, wydajc w dniu 29.08.2019 r. wyrok I FSK 734/17 oddali kasacj szefa KAS do wyroku WSA w Warszawie III SA/Wa 2700/15 z 16.01.2017 r.     
      • 03.09.2019Budet 2020: Dochody z VAT i akcyzy bd kluczowe
       O realizacji przyszorocznego budetu zdecyduj zaplanowane dochody z podatku od towarów i usug (VAT) oraz akcyzy – oceniaj ekonomici. Zgodnie z rzdowym projektem, w 2020 r. budet pastwa ma by zrównowaony po raz pierwszy od 30 lat.
       • 03.09.2019MF o daninie solidarnociowej - objanienia podatkowe
        Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe w sprawie daniny solidarnociowej. Danina solidarnociowa jest nowym wiadczeniem publicznym wprowadzonym ustaw o Solidarnociowym Funduszu Wsparcia Osób Niepenosprawnych. Obowizuje ona od 1 stycznia 2019 r. i podlegaj jej dochody uzyskane od tego dnia. Dotyczy osób fizycznych, a obowizek jej zapaty powstaje, gdy suma dochodów, po ich zmniejszeniu o kwoty pomniejszajce, przekracza 1 000 000 z.
        • 03.09.2019Kiedy dochodzi do powstania depozytu nieprawidowego dla celów opodatkowania PCC?
         Samo przelanie pienidzy na konto bankowe okrelonej osoby w celu ich przechowania i przekazania wskazanej przez wpacajcego innej osobie nie oznacza, e doszo do powstania depozytu nieprawidowego, podlegajcego podatkowi od czynnoci cywilnoprawnych. Naley ponadto udowodni uprawnienie przechowawcy do rozporzdzania przedmiotem przechowania – orzek Naczelny Sd Administracyjny.
         • 03.09.2019Podatki 2019. Obowizkowy split payment. Jakich towarów i usug bdzie dotyczy?
          1 listopada br. obowizujce obecnie szczególne rozwizania rozliczania podatku VAT, czyli mechanizm odwrotnego obcienia oraz mechanizm odpowiedzialnoci podatkowej nabywcy (w obecnej formie), bd zastpione stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej patnoci (MPP). Obowizkowy split payment bdzie stosowany w odniesieniu do dostaw towarów i wiadczenia usug wymienionych obecnie w zaczniku nr 11, 13 i 14 ustawy o VAT. Obejmie take transakcje, których przedmiotem s m.in. wgiel i produkty wglowe, czci i akcesoria do pojazdów silnikowych, kamery cyfrowe, czy komputery. Wprowadzenie zmian przewiduje ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw, która 29 sierpnia br. zostaa podpisana przez Prezydenta i czeka ju tylko na ogoszenie w Dzienniku Ustaw.
          • 02.09.2019Podatki 2019: Obowizkowy split payment coraz bliej
           Wikszo nowych przepisów dotyczcych obowizkowego mechanizmu podzielonej patnoci (tzw. split payment) wejdzie w ycie ju 1 listopada br. – wynika z nowelizacji podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dud. Niektóre regulacje, w tym np. te dotyczce sankcji odnoszcych si do braku patnoci w ramach split payment, zaczn z kolei obowizywa z pocztkiem 2020 r.
           • 02.09.2019Uproszczenia dla jednostek maych w ustawie o rachunkowoci
            Ogólnie moliwo stosowania uproszcze w ramach przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci wynika z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowoci, który stanowi, e jednostka moe w ramach przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci stosowa uproszczenia, jeeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpywu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majtkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Okrelenie zakresu tych uproszcze naley do kierownika jednostki, ale cz z nich zostaa wprost okrelona w ustawie, i dedykowana jest jednostkom mikro i maym. Dzisiaj zajmiemy si jednostkami maymi.
            • 02.09.2019MF o daninie solidarnociowej - objanienia podatkowe
             Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe w sprawie daniny solidarnociowej. Danina solidarnociowa jest nowym wiadczeniem publicznym wprowadzonym ustaw o Solidarnociowym Funduszu Wsparcia Osób Niepenosprawnych. Obowizuje ona od 1 stycznia 2019 r. i podlegaj jej dochody uzyskane od tego dnia. Dotyczy osób fizycznych, a obowizek jej zapaty powstaje, gdy suma dochodów, po ich zmniejszeniu o kwoty pomniejszajce, przekracza 1 000 000 z.
             • 02.09.2019Ulga na zakup kas rejestrujcych online
              Pytanie: W zwizku z obowizkiem rozpoczcia ewidencjonowania obrotu za pomoc kas/drukarek fiskalnych „online” od 1 stycznia 2020 r. Spóka jeszcze w 2019 r. planuje wymieni wszystkie pracujce na stacjach kasy/drukarki fiskalne na drukarki „online” i prowadzi ewidencj sprzeday przy ich uyciu. Instalacje drukarek bd dokonywane sukcesywnie w zalenoci od moliwoci instalacyjnych. W zwizku z tym moe si zdarzy tak, e okrelona partia drukarek zostanie zakupiona np. w maju 2019 r., kolejna w lipcu 2019 r., a nastpna w grudniu 2019 r. W jakim terminie Spóka ma prawo skorzystania z ulgi na zakup kas rejestrujcych online? Od jakiego momentu naley liczy 6-miesiczny termin?
              • 30.08.2019Uproszczenia dla jednostek mikro w ustawie o rachunkowoci
               Ustawa o rachunkowoci okrela ramy, w których musi zawiera si rachunkowo jednostek, wskazanych w ustawie. Wród nich jest wiele rónego rodzaju organizacji - firmy jednoosobowe, spóki cywilne i z o.o., ale równie towarzystwa reasekuracyjne i banki. Zrozumiaym jest, e jednostki due, lub te, które - bez wzgldu na rozmiar - maj dostp do cudzych pienidzy i instrumentów finansowych, bd podlegay duo wikszym obowizkom ni jednostki mniejsze. Ustawa w zwizku z tym definiuje jednostki mikro i jednostki mae, dla których przewiduje moliwo stosowania uproszcze.
               • 30.08.2019Uproszczenia dla jednostek maych w ustawie o rachunkowoci
                Ogólnie moliwo stosowania uproszcze w ramach przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci wynika z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowoci, który stanowi, e jednostka moe w ramach przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci stosowa uproszczenia, jeeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpywu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majtkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Okrelenie zakresu tych uproszcze naley do kierownika jednostki, ale cz z nich zostaa wprost okrelona w ustawie, i dedykowana jest jednostkom mikro i maym. Dzisiaj zajmiemy si jednostkami maymi.
                • 30.08.2019Sprzeda przez Internet i VAT: dziaalno gospodarcza czy sprzeda prywatna?
                 Tam gdzie wystpuje obrót, pojawia si równie podatek VAT. Z zaoenia jest to jednak podatek, którego poborem zajmuj si podmioty zajmujce si profesjonalnym obrotem (podatnicy VAT). Konstrukcja podatku VAT jest bowiem taka, e - zasadniczo - paci go konsument ostateczny, a podatnicy VAT uczestniczcy w obrocie na jego poszczególnych etapach, pac go jedynie od wartoci dodanej (std nazwa podatku w jzyku angielskim - Value Added Tax).
                 • 29.08.2019Uproszczenia dla jednostek mikro w ustawie o rachunkowoci
                  Ustawa o rachunkowoci okrela ramy, w których musi zawiera si rachunkowo jednostek, wskazanych w ustawie. Wród nich jest wiele rónego rodzaju organizacji - firmy jednoosobowe, spóki cywilne i z o.o., ale równie towarzystwa reasekuracyjne i banki. Zrozumiaym jest, e jednostki due, lub te, które - bez wzgldu na rozmiar - maj dostp do cudzych pienidzy i instrumentów finansowych, bd podlegay duo wikszym obowizkom ni jednostki mniejsze. Ustawa w zwizku z tym definiuje jednostki mikro i jednostki mae, dla których przewiduje moliwo stosowania uproszcze.
                  • 29.08.2019PIT: Sprzeda przez Internet - dziaalno gospodarcza czy sprzeda prywatna?
                   Dynamiczny rozwój Internetu sprawi, e obrót towarami zyska zasig globalny. Obecnie nie stanowi ju adnego problemu zakup przedmiotów z drugiego kraca wiata. Szeroki dostp do wielu rónych portali aukcyjnych sprawia, e obecnie coraz wicej osób zajmuje si internetowym handlem. Ta okoliczno powoduje jednak pewne komplikacje, jeeli chodzi o prawo podatkowe. Z uwagi bowiem na fakt, i coraz wicej osób fizycznych zajmuje si sprzeda towarów przez Internet, dochodzi do zacierania granicy pomidzy zwykym zbyciem skadników majtku prywatnego, a dziaalnoci gospodarcz. Sytuacja ta powoduje wiele rozbienoci interpretacyjnych, a co za tym idzie - równie wiele sporów na linii podatnik-urzd skarbowy.
                   • 28.08.2019Rynek kryptowalut wymaga dodatkowych regulacji?
                    Rynek kryptowalut musi liczy si z kolejnymi regulacjami. Przykadowo, w czerwcu br. FATF (Financial Action Task Force) przedstawia nowe zalecenia odnoszce si do dostawców usug wirtualnych, w tym gied kryptowalutowych. Zdaniem czci ekonomistów,  mocniejsze uregulowanie tego rynku moe skutkowa wzrostem jego stabilnoci i wiarygodnoci.
                    • 28.08.2019NSA. Wyjazdy subowe do spóek zalenych nie mog by kosztem
                     Z uzasadnienia: Nie jest moliwe, aby przychód wystpi u jednego podatnika, a koszty uzyskania tego przychodu byy rozliczane z przychodami innego podmiotu bdcego innym podatnikiem (...) Zwrot na rzecz pracowników podatnika wydatków zwizanych z ich wyjazdem z tytuu penienia funkcji w radach nadzorczych zalenych spóek kapitaowych, nie moe by uznany za koszt w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                     • 28.08.2019Warszawa: Nowoci w podatku VAT w roku 2019 oraz planowane zmiany na rok 2020
                      Ilo wprowadzonych i spodziewanych zmian w ustawie o podatku VAT w roku 2019 przekracza ju 50. I s to zmiany dotykajce istotnych obszarów, wpywajce na praktyk rozlicze podatku, prawo do odliczenia, konstrukcj pliku JPK, zasady stosowania kas fiskalnych, odpowiedzialno solidarn czy konieczno stosowania w rozliczeniach rachunków bankowych z tzw. biaej listy. O ile w poprzednich latach zwykle wystarczajce byo zapoznanie si z nowymi przepisami, które wchodziy w ycie na przeomie roku, tak w roku 2019 konieczna staje si ponowna analiza uregulowa VAT oraz procedur, stosowanych w organizacji. I wanie przedstawienie zmian, które zaczy i zaczn obowizywa w 2019 r. oraz zmian, które wejd w ycie na pocztku roku kolejnego, jest przedmiotem prezentowanego szkolenia.
                      • 26.08.2019Podatki 2019: Biaa lista podatników VAT nie obejmie wszystkich rachunków
                       Od wrzenia br. zacznie obowizywa nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usug (Dz. U. z 2019 r. poz. 1018). W wyniku wejcia w ycie wspomnianej nowelizacji, powstanie jeden elektroniczny wykaz czynnych podatników VAT tzw. biaa lista podatników. Na licie tej zabrako jednak wirtualnych rachunków rozliczeniowych, z których korzystaj dostawcy mediów, a take rachunków powierniczych i depozytowych. Oznacza to, e od 2020 r. przedsibiorcy nie bd mogli odliczy od przychodu rodków wydanych na opaty za prd, usugi telekomunikacyjne i inne media. To samo dotyczy wpat na konta powiernicze oraz na rachunki zastrzeone typu escrow.
                       • 23.08.2019Ruszya szeroka akcja pilotaowa projektu eParagon
                        Rozpocz si kolejny, ogólnopolski etap pilotau projektu eParagon – poinformowaa Krajowa Izba Rozliczeniowa. Obecnie z usugi na stacjach wasnych PKN Orlen korzysta mog klienci bankowoci elektronicznej PKO Banku Polskiego. Jak informuje KIR, rozwój usugi zakada w przyszoci zrównanie elektronicznych paragonów z ich papierowymi odpowiednikami.
                        • 22.08.2019Ruszya szeroka akcja pilotaowa projektu eParagon
                         Rozpocz si kolejny, ogólnopolski etap pilotau projektu eParagon – poinformowaa Krajowa Izba Rozliczeniowa. Obecnie z usugi na stacjach wasnych PKN Orlen korzysta mog klienci bankowoci elektronicznej PKO Banku Polskiego. Jak informuje KIR, rozwój usugi zakada w przyszoci zrównanie elektronicznych paragonów z ich papierowymi odpowiednikami.
                         • 22.08.2019Koniec z marnowaniem ywnoci: Sklepy spoywcze bd musiay liczy si z karami
                          14 sierpnia br. Prezydent podpisa ustaw o przeciwdziaaniu marnowaniu ywnoci, która wprowadza na sklepy m.in. obowizek zawarcia umowy z organizacj pozarzdow dotyczcej nieodpatnego przekazywania ywnoci. Ustawa zakada take, e sprzedawcy bd pacili 10 groszy za 1 kg wyrzucanej ywnoci. Nowe przepisy przez pierwsze dwa lata obowizywania obejm na razie sklepy spoywcze o powierzchni sprzeday powyej 400 m2.
                          • 21.08.2019Podatki 2019: Biaa lista podatników VAT - nowe narzdzie do sprawdzania kontrahentów
                           1 wrzenia 2019 r. zacznie dziaa tzw. biaa lista podatników VAT, czyli wykaz informacji o podatnikach VAT. Ma pomóc firmom skutecznie i szybko weryfikowa kontrahentów.
                           • 20.08.2019Podatki 2019: Nowy wykaz podatników VAT coraz bliej
                            Ju 1 wrzenia br. w ycie wejdzie wikszo przepisów dotyczcych nowego e-wykazu podatników podatku VAT. Wkrótce szef Krajowej Administracji Skarbowej utworzy wic wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. Eksperci tumacz, e w praktyce dojdzie do ujednolicenia rejestrów i poszerzenia zakresu dostpnych danych o wykaz rachunków bankowych zwizanych z prowadzon dziaalnoci gospodarcz.
                            • 20.08.2019Prezydent podpisa nowel ws. nieuzasadnionego blokowania geograficznego
                             Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów zostanie dostosowana do unijnego rozporzdzenia dotyczcego nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów – wynika z nowelizacji podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dud. W efekcie na Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentów naoone zostan nowe obowizki dotyczce m.in. przeciwdziaania praktykom ograniczajcym konkurencj.
                             • 20.08.2019Darowizna pienidzy. Z podatkiem czy bez?
                              Darowizny pienine dokonywane w obrbie najbliszej rodziny mog skorzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Jednym z warunków jest zgoszenie otrzymania darowizny. Co istotne, pienidze dla bliskiej osoby mona przekaza na rzecz osoby trzeciej, np. sprzedawcy mieszkania czy banku jako spata kredytu.
                              • 20.08.2019Ustawa frankowa do zmiany. Eksperci sceptycznie o nowych regulacjach
                               W przyszym roku tzw. ustawa frankowa zostanie znowelizowana. Nowe regulacje przewiduj m.in. rozszerzenie pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK) dla niektórych posiadaczy kredytów walutowych/zotowych. Cz ekonomistów twierdzi, e w praktyce zmiany mog skutkowa jednak pogbieniem problemów finansowych kredytobiorców.
                               • 20.08.2019Wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej
                                Wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej to czsto stosowana instytucja na gruncie Ordynacji podatkowej. Jednak wielu podatników w dalszym cigu nie docenia jej mocy. Na czym polega i jak naley j poprawnie stosowa?
                                • 20.08.2019Podatki 2019: Biaa lista podatników VAT - nowe narzdzie do sprawdzania kontrahentów
                                 1 wrzenia 2019 r. zacznie dziaa tzw. biaa lista podatników VAT, czyli wykaz informacji o podatnikach VAT. Ma pomóc firmom skutecznie i szybko weryfikowa kontrahentów.
                                 • 19.08.2019Ustawa frankowa do zmiany. Eksperci sceptycznie o nowych regulacjach
                                  W przyszym roku tzw. ustawa frankowa zostanie znowelizowana. Nowe regulacje przewiduj m.in. rozszerzenie pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK) dla niektórych posiadaczy kredytów walutowych/zotowych. Cz ekonomistów twierdzi, e w praktyce zmiany mog skutkowa jednak pogbieniem problemów finansowych kredytobiorców.
                                  • 19.08.2019Darowizna pienidzy. Z podatkiem czy bez?
                                   Darowizny pienine dokonywane w obrbie najbliszej rodziny mog skorzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Jednym z warunków jest zgoszenie otrzymania darowizny. Co istotne, pienidze dla bliskiej osoby mona przekaza na rzecz osoby trzeciej, np. sprzedawcy mieszkania czy banku jako spata kredytu.
                                   • 19.08.2019WSA. Dowóz do/z pracy nie jest przychodem pracownika
                                    Z uzasadnienia: Sam fakt deklarowania przez pracownika chci korzystania z transportu pozostawionego mu do dyspozycji przez pracodawc oraz znany ogólny koszt tego transportu nie wyczerpuje definicji, otrzymanego przez pracownika w postaci nieodpatnego wiadczenia, przychodu. Skoro opodatkowaniu moe podlega tylko przychód faktycznie otrzymany, a nie moliwy do otrzymania, o przychodzie tego rodzaju mona mówi tylko gdy pracownik korzysta z postawionego do jego dyspozycji transportu i moliwe jest ustalenie wartoci tego wiadczenia wg metod okrelonych w ustawie o PIT.
                                    • 19.08.2019CIT: Jak liczy limit dla maego podatnika?
                                     Pytanie: Czy okrelenie „przychód ze sprzeday” dotyczy równie np. uzyskanego odszkodowania, odsetek od rodków finansowych na rachunku bankowym, dotacji, dopat lub refundacji kosztów? Czy do wyliczenia limitu, w kwocie nalenego podatku VAT (okrelenie ustawodawcy „wraz z kwot nalenego podatku od towarów i usug”) naley uj równie podatek naleny z tytuu realizacji procedury odwrotnego obcienia?
                                     • 13.08.2019Wniosek o kredyt dla firmy tylko z oryginalnymi dokumentami
                                      W zwizku ze spoczywajcym na banku obowizkiem badania zdolnoci kredytowej bank moe da dokumentów i informacji niezbdnych do dokonania oceny tej zdolnoci. Przepisy nie reguluj w jakiej formie przedsibiorcy i inni kredytobiorcy, którzy nie kwalifikuj si do zastosowania wobec ich wniosku kredytowego rekomendacji 7 z Rekomendacji T, powinni przekaza te dokumenty i informacje. Kwestia ta jako naleca do obszaru badania zdolnoci kredytowej podmiotu ubiegajcego si o udzielenie kredytu jest zalena od indywidualnych rozwiza i procedur przyjtych w kadym z banków - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                                      • 13.08.2019Podatki 2019. Limit 150 tys. równie dla "starych" samochodów
                                       Pytanie: Czy od 1 stycznia 2019 r. Wnioskodawcy przysuguje prawo uznania za koszt caoci odpisów amortyzacyjnych, które bd naliczane od wartoci pocztkowej A z samochodu osobowego, który to jest wykorzystywany przy prowadzeniu dziaalnoci, przyjtego do uytkowania w lipcu 2015 r., a którego to pojazdu warto pocztkowa na dzie przekazania do uytkowania przekraczaa 20 000,00 euro, a na dzie 1 stycznia br. mieci si w limicie 150 000 z (limit amortyzacji samochodu osobowego)?
                                       • 12.08.2019Kasa rejestrujca przy sprzeday przez Internet
                                        W zaczniku do rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych wskazano w poz. 36 jako zwolnion z obowizku ewidencji dostaw towarów w systemie wysykowym (poczt lub przesykami kurierskimi), jeeli dostawca towaru otrzyma w caoci zapat za wykonan czynno za porednictwem poczty, banku lub spódzielczej kasy oszczdnociowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spódzielczej kasie oszczdnociowo-kredytowej, której jest czonkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujcych zapat jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynnoci dotyczya i na czyj rzecz zostaa dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).
                                        • 12.08.2019Wystawianie, otrzymywanie i przechowywanie faktur w formie elektronicznej
                                         Mimo, i faktury w postaci elektronicznej s od duszego ju czasu powszechnie obecne, nieustannie pojawiaj si obawy, dotyczce dozwolonego zakresu ich stosowania. W duej mierze s one efektem minionych dziaa resortu finansów - pierwsza implementacja norm unijnych bya daleka od doskonaoci, a stosowanie faktur w formie elektronicznej obarczone byo ryzykiem wynikajcym z restrykcyjnych procedur zabezpieczajcych. To ju przeszo - obecnie przepisy s jasne, a stosowanie e-faktur bezpieczne. Wyjanijmy zatem najczciej pojawiajce si wtpliwoci.
                                         • 09.08.2019Kasa rejestrujca przy sprzeday przez Internet
                                          W zaczniku do rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych wskazano w poz. 36 jako zwolnion z obowizku ewidencji dostaw towarów w systemie wysykowym (poczt lub przesykami kurierskimi), jeeli dostawca towaru otrzyma w caoci zapat za wykonan czynno za porednictwem poczty, banku lub spódzielczej kasy oszczdnociowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spódzielczej kasie oszczdnociowo-kredytowej, której jest czonkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujcych zapat jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynnoci dotyczya i na czyj rzecz zostaa dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).
                                          • 09.08.2019Uprawnienie wierzyciela do egzekucji nalenoci podlega kontroli sdowej
                                           Z uzasadnienia: (…) Sd administracyjny jest zobowizany w sprawie ze skargi na postanowienie w przedmiocie zarzutów zobowizanego zbada legalno stanowiska wierzyciela, jako wydanego w granicach tej samej sprawy. Innymi sowy przy sdowej ocenie postanowienia organu egzekucyjnego i organu odwoawczego nie mona oderwa si od oceny zgodnoci z prawem stanowiska wierzyciela, które wico oddziauje na postanowienie organu egzekucyjnego.
                                           • 08.08.2019Wystawianie, otrzymywanie i przechowywanie faktur w formie elektronicznej
                                            Mimo, i faktury w postaci elektronicznej s od duszego ju czasu powszechnie obecne, nieustannie pojawiaj si obawy, dotyczce dozwolonego zakresu ich stosowania. W duej mierze s one efektem minionych dziaa resortu finansów - pierwsza implementacja norm unijnych bya daleka od doskonaoci, a stosowanie faktur w formie elektronicznej obarczone byo ryzykiem wynikajcym z restrykcyjnych procedur zabezpieczajcych. To ju przeszo - obecnie przepisy s jasne, a stosowanie e-faktur bezpieczne. Wyjanijmy zatem najczciej pojawiajce si wtpliwoci.
                                            • 08.08.2019KAS ostrzega przed faszywymi wezwaniami do zapaty VAT
                                             Do podatników trafiaj faszywe wiadomoci e-mail z wezwaniami do zapaty zalegego podatku od towarów i usug (VAT) – ostrzega Krajowa Administracja Skarbowa. Jak zaznacza KAS, urzdy skarbowe w praktyce nie wysyaj wiadomoci wzywajcych do zapaty zalegego podatku, a w przypadku otrzymania podejrzanej wiadomoci najlepiej jest nie reagowa na ni w aden sposób.
                                             • 08.08.2019Procedura APA w pytaniach i odpowiedziach – poradnik MF
                                              Ministerstwo Finansów udostpnio poradnik, który powsta w celu odpowiedzi na najczciej powtarzajce si pytania, zwizane z procedur zawierania uprzednich porozumie cenowych. Poruszone zagadnienia wynikaj z analizy ju zoonych do Szefa KAS wniosków o APA, które przeszy etap badania formalnego.
                                              • 07.08.2019KAS ostrzega przed faszywymi wezwaniami do zapaty VAT
                                               Do podatników trafiaj faszywe wiadomoci e-mail z wezwaniami do zapaty zalegego podatku od towarów i usug (VAT) – ostrzega Krajowa Administracja Skarbowa. Jak zaznacza KAS, urzdy skarbowe w praktyce nie wysyaj wiadomoci wzywajcych do zapaty zalegego podatku, a w przypadku otrzymania podejrzanej wiadomoci najlepiej jest nie reagowa na ni w aden sposób.
                                               • 07.08.2019Podatek od poyczki. Kiedy naley go zapaci?
                                                Poyczka od rodziny czy znajomych nie wie si z koniecznoci zapaty odsetek. Jednak dodatkowym obcieniem moe by podatek do urzdu skarbowego. Zobacz jakie warunki trzeba speni, eby unikn podatku.
                                                • 06.08.2019NSA. KUP: Sam pozew nie uprawdopodabnia niecigalno wierzytelnoci
                                                 Dla uprawdopodobnienia niecigalnoci wierzytelnoci w rozumieniu art. 16 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych nie jest wystarczajce jej kwestionowanie przez dunika odpowiedzi na pozew zoon w trakcie procesu sdowego wszcztego przez wierzyciela - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                                 • 06.08.2019Faktury zbiorcze. Kiedy mona wystawia?
                                                  Pytanie: Faktura zbiorcza jest wystawiana Klientowi na jego danie, maksymalnie za okres jednego miesica kalendarzowego. Czy Wnioskodawca postpuje prawidowo wystawiajc faktur zbiorcz dla Klienta, który zgasza danie wystawienia faktury zbiorczej bez przekazania Wnioskodawcy paragonów fiskalnych, z jednoczesn identyfikacj transakcji oraz Klienta na podstawie dokumentów Dowód Wydania i egzemplarzy paragonów fiskalnych majcych posta elektroniczn, pozostajcych u Wnioskodawcy?
                                                  • 01.08.2019VAT 2019: Co zastpi odwrotne obcienie?
                                                   Tak zwane uszczelnianie systemu VAT trwa. Uszczelnianie, czyli starania rzdzcych skierowane na uzyskanie jak najwikszych wpywów z tego podatku niezbdnych do pokrycia rosncych wydatków Skarbu Pastwa. Jednym z pomysów sucych temu celowi jest wprowadzenie obowizkowego split payment. Komisja Europejska wyrazia zgod na zastosowanie przez Polsk tego mechanizmu jako obligatoryjnego w okresie 1 marca 2019 r. (pocztek obowizywania decyzji derogacyjnej) – 28 lutego 2022 r. Ma on znale zastosowanie w stosunku do towarów i usug wymienionych w zaczniku do decyzji derogacyjnej.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] . [ 16 ] . [ 17 ] ... [ 144 ] nastpna strona »