Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bezpośredni beneficjent

 • 28.07.2008Podstawa wymiaru składek ZUS przedsiębiorcy
  Interpelacja nr 2916 do ministra gospodarki w sprawie wysokości ubezpieczenia społecznego osób prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą
  • 23.07.2008Przekazanie realizacji zadań ze środków bezzwrotnej pomocy a zwolnienie od CIT
   W przypadku bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej ze zwolnienia w podatku dochodowym nie może skorzystać podmiot, któremu dystrybutor środków zleca wykonanie zadań – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
   • 13.06.2008Przekazanie realizacji zadań ze środków pomocowych innemu podmiotowi przez beneficjenta pomocy a zwolnienie od CIT
    Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolnione od podatku dochodowego są dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy. Jak więc wynika z treści przepisu, prawo do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych przysługuje jedynie podmiotom, którym bezpośrednio służy przekazana pomoc. Jeżeli natomiast bezpośredni beneficjent zleci wykonanie zadania, na które przeznaczone są bezzwrotne środki, innemu wykonawcy, w tym również osobie fizycznej, to dochody osoby prawnej czy fizycznej wykonującej zlecenie nie będą korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w wymienionym wyżej przepisie – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
    • 30.05.2008Fundusze unijne dla początkujących (4)
     – Chcemy zapewnić 100 proc. informacji o możliwościach finansowania każdej inicjatywy w Małopolsce, deklarują Tomasz Sanecki i Tomasz Bogdan, dyrektorzy Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach, którego działa FEM Centrum Informacji o Funduszach Europejskich w Małopolsce. – O tym, na czym polega standard informowania o funduszach w Małopolsce, kto najczęściej zgłasza się po informacje oraz o czym każdy musi pamiętać zanim przystąpi do aplikacji o środki unijne rozmawia Aleksandra Soboń-Smyk.
     • 21.05.2008Gwarancje państwa dla MŚP
      Komisja Europejska przyjęła nowe przepisy w sprawie pomocy państwa w formie gwarancji. W dokumencie określono jasne i przejrzyste metody obliczania elementu pomocy państwa w formie gwarancji oraz uproszczone zasady dla MŚP, w tym z góry określone bezpieczne i jednorazowe stawki gwarancyjne w przypadku niskich kwot gwarancji.
      • 20.05.2008Więcej inwestycji zagranicznych w Unii
       Bezpośrednie inwestycje zagraniczne spoza Wspólnoty wzrosły w ubiegłym roku w Unii Europejskiej o blisko 90 proc. W tym samym czasie unijne inwestycje poza Dwudziestką Siódemką były wyższe o ponad 50 proc. w porównaniu z rokiem 2006.
       • 15.05.2008Sprzeczne wyroki w sprawie opodatkowania wynagrodzeń osób wypłacanych ze środków pomocowych UE
        Interpelacja nr 1302 do ministra finansów w sprawie zwolnienia z PIT wynagrodzeń osób bezpośrednio realizujących cele projektów pomocowych, wypłacanych ze środków unijnych.
        • 28.04.2008Korzystanie z funduszy strukturalnych a zwolnienie z PIT
         Artykuł 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje zwolnienie między innymi dla podatników bezpośrednio realizujących program finansowany ze środków bezzwrotnej pomocy wypłacanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Zwolnienie dotyczy jedynie tych podatników, którzy są bezpośrednimi beneficjentami pomocy bezzwrotnej. Pracownicy, którzy jedynie wykonują zadania określone w programie finansowanym z funduszy strukturalnych, nie są bezpośrednim beneficjentem środków z bezzwrotnej pomocy, nie dotyczy ich więc powyższe zwolnienie od podatku — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
         • 04.04.2008Orzecznictwo podatkowe: Działalność wykonywana osobiście i VAT
          Zaskarżonym wyrokiem z 27 września 2006 r., sygn. akt I SA/Bd 456/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę Rajmunda K... na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 28 kwietnia 2006 r. nr PP 1-4407-29/06 w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za wrzesień 2005 r.
          • 20.03.2008Jawna lista beneficjentów dopłat
           Komisja Europejska zdecydowała, że do kwietnia 2009 r. zostanie opublikowana wyczerpująca lista beneficjentów unijnej pomocy dla gospodarstw rolnych. Przejrzystość powinna wpłynąć na poprawę zarządzania funduszami na rolnictwo poprzez wzmocnienie kontroli publicznej nad sposobem, w jaki są wydawane – uważa Mariann Fischer Boel, komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.
           • 26.02.2008Pełna księgowość dla wszystkich firm realizujących unijne projekty?
            Interpelacja nr 353 do ministra rozwoju regionalnego w sprawie prowadzenia pełnej księgowości przez firmy realizujące projekty finansowane ze środków unijnych
            • 19.02.2008Wytyczne dla instytucji wdrażających działania dla sektora MSP dla funduszy UE w latach 2007-2013
             Interpelacja nr 195 do ministra rozwoju regionalnego w sprawie wprowadzenia ułatwień dla małych i średnich przedsiębiorstw w odniesieniu do procedur ubiegania się o środki pomocowe z Unii Europejskiej.
             • 31.01.2008Wpłata 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego w pytaniach i odpowiedziach
              Pytanie: Chciałbym przekazać 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Nie wiem jednak, gdzie znaleźć wykaz tych organizacji.
              • 19.11.2007Jak opodatkować VAT odpłatną usługę biernego powstrzymywania się od pośrednictwa finansowego?
               Zobowiązanie się do niepodejmowania współpracy z innymi bankami (zagwarantowanie braku konkurencji) stanowi rodzaj odpłatnej usługi, w szerokim rozumieniu przepisu art. 8 ustawy o VAT, i jako takie powinno zostać opodatkowane na zasadach ogólnych. Usługa polegająca na działaniu biernym — powstrzymywaniu się od świadczenia usług pośrednictwa finansowego, jako niewymieniona wprost w przepisach normujących zwolnienia podatkowe będzie podlegała opodatkowaniu na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem podstawowej stawki VAT. Przepis art. 27 ust. 4 pkt 10 ustawy o VAT nie pozwala na przyjęcie, że powstrzymanie się od świadczenia usługi pośrednictwa finansowego jest tożsame pod względem podatkowym z działaniem polegającym na świadczeniu usługi pośrednictwa finansowego — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
               • 07.11.2007Promocja turystyki poza Ministerstwem Gospodarki
                Ministerstwo Gospodarki nie będzie pełniło funkcji instytucji pośredniczącej dla działań „Promocja turystycznych walorów Polski” oraz „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) na lata 2007-2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, które zarządza PO IG, odrzuciło koncepcję, zakładającą m.in. włączenie promocji turystycznej do działań obejmujących promocję całej gospodarki.
                • 19.10.2007Orzecznictwo podatkowe - Ważny jest termin doręczenia decyzji podatnikowi (oraz opodatkowanie wynagrodzeń finansowanych z dotacji)
                 Wnioskiem z 27 stycznia 2006 r., złożonym 31 stycznia 2006 r. Skarżący - Dariusz K. wystąpił o udzielenie pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Wyjaśnił, że otrzymuje wynagrodzenie wypłacane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 (ZPORR) oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 (SPORZL). Zatrudniany jest przez M. sp. z o.o., które realizuje projekty w ramach SPORZL, przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia programu operacyjnego - Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 (Dz. U. z 2004 r., Nr 166, poz. 1743) oraz w ramach ZPORR przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 (Dz. U. z 2004 r., Nr 166, poz. 1745).
                 • 18.10.2007Orzecznictwo podatkowe - Odliczenie VAT przy świadczeniach nieodpłatnych
                  Z. Sp. z o.o. (dalej jako skarżącą lub spółką) pismem z dnia 2 listopada 2005 r. na podstawie art.14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.; dalej jako ord.pod) wystąpiła do Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w jej indywidualnej sprawie tj. art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 2 oraz art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.; dalej jako ustawa o VAT).
                  • 08.08.2007Walka z praniem pieniędzy będzie zaostrzona
                   Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy z dnia 27 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie ustawy - Kodeks karny.
                   • 07.08.2007Orzecznictwo - Opodatkowanie środków z EFS
                    Decyzją z dnia 25 sierpnia 2006 r. Nr PD2-4151-98/06 Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach po rozpatrzeniu zażalenia Teresy P. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w sprawia udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącej wysokości kosztów uzyskania przychodów i zwolnienia dochodów z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odmówił zmiany zaskarżonego postanowienia.
                    • 16.07.2007MG: Pieniądze z SPO WKP wykorzystane niemal w całości
                     Ponad 98 proc. środków dostępnych w działaniach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP), za które odpowiedzialne jest Ministerstwo Gospodarki, zostało już rozdysponowanych. Do 30 czerwca 2007 r. w MG podpisano 12 233 umów na sumę ok. 4,5 mld zł.
                     • 11.07.2007Opodatkowanie środków pomocowych
                      Interpelacja nr 7559 do ministra finansów w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów pochodzących ze środków pomocowych Unii Europejskiej