Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bezpośredni beneficjent

 • 14.04.2010Refakturowanie usług transportowych i kurierskich a obowiązek podatkowy w VAT
  Pytanie podatnika: Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu refakturowania usług transportowych i kurierskich przez Spółkę na spółki faktycznie korzystające z tych usług?
  • 26.03.2010Zwrot kosztów opłaty pocztowej nie podlega VAT
   Pytanie podatnika: Wnioskodawca będący spółdzielnią mieszkaniową wysyła do swoich członków, właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni oraz do kontrahentów wezwania do zapłaty zaległych opłat eksploatacyjnych oraz innych zobowiązań. Spółdzielnia obciąża adresata wezwania rzeczywistymi kosztami opłat poniesionych na zakup znaczka pocztowego (list polecony, list za zwrotnym potwierdzeniem odbioru). Czy Wnioskodawca powinien sporządzać zbiorcze miesięczne zestawienie opłat poprzez wystawienie faktury wewnętrznej oraz naliczyć i odprowadzić podatek od towarów i usług ze stawką 22%?
   • 22.03.2010PARP: Aktualizacja zbioru pytań i odpowiedzi do Poddziałania 2.1.1 PO KL
    Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała o aktualizacji pytań i odpowiedzi w ramach Poddziałania 2.1.1. W zakładkach „Pytania i odpowiedzi” dla poszczególnych typów projektów realizowanych w ramach Poddziałania 2.1.1 zamieszczone zostały odpowiedzi PARP na najczęstsze i najważniejsze wątpliwości zgłaszane przez beneficjentów w trakcie spotkań nt. zasad realizacji umów, a także w kontaktach bezpośrednich.
    • 18.03.2010Orzecznictwo: Opłata planistyczna w przypadku darowizny nieruchomości
     Teza: Pobieranie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), nie obejmuje sytuacji gdy nieruchomość została darowana osobie bliskiej
     • 15.03.2010Poszukiwanie przełomowych innowacji za pieniądze z UE
      Bezpośrednie dotarcie do szerokiego grona osób zainteresowanych wdrażaniem nowatorskich pomysłów na miarę światowych przedsięwzięć, takich jak Google, Facebook, LinkedIn – to cel projektu promocyjno-edukacyjnego „Kapitał na start w innowacje – promocja innowacji w środowisku biznesowym i naukowym”. Projekt jest realizowany przez Park Technologiczny – Miasteczko Multimedialne oraz Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych (MultiKlaster).
      • 11.03.2010330 mln zł z EBI na inwestycje komunalne w Krakowie
       Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) pożyczy 330 mln zł, czyli około 73,7 mln euro, na sfinansowanie modernizacji i rozbudowy infrastruktury wodnej i ściekowej na terenie miasta Krakowa. Łącznie z nowo przyznaną pożyczką, bank od 2007 r. przyznał podmiotom z polskiego sektora samorządowego pożyczki w wysokości około 1,2 mld euro.
       • 18.02.2010Wynagrodzenie z tytułu realizacji programu ze środków unijnych a zwolnienie od PIT
        Podatnikiem realizującym bezpośrednio cel programu może być jedynie podmiot, któremu powierzono w sensie ekonomicznym i technicznym realizację konkretnego projektu i który ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe jego wykonanie. W konsekwencji uzyskany przez niego dochód z tego tytułu korzysta ze zwolnienia, o jakim mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast dochody osób fizycznych, tj. pracowników, czy też innych podmiotów fizycznie wykonujących określone czynności w związku z realizowanym programem nie podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy.
        • 10.02.2010Aport przedsiębiorstwa a korekta podatku VAT
         Pytanie podatnika: Czy w świetle opisanego stanu faktycznego, Spółka z o.o. prowadząca wyłącznie sprzedaż opodatkowaną, do której wniesiony zostanie przez Wnioskodawcę aport w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, ma obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 91 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług?
         • 21.01.2010Milion na start
          Do 31 marca 2010 roku można składać wnioski on line o wsparcie w ramach projektu Inkubator Przedsiębiorczości Media 3.0. Celem inicjatywy jest udzielenie finansowej i merytorycznej pomocy autorom innowacyjnych i przełomowych technologii w dziedzinie animacji i grafiki 3D, internetu, e-learningu, technologii mobilnych i telekomunikacji. Dofinansowanie pomysłu może wynieść nawet 200 tys. euro.
          • 12.01.2010Orzecznictwo: Udział w spółce handlowej bez osobowości prawnej i status prowadzącego działalność gospodarczą

           Teza: Stosownie do art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych fakt udziału osoby fizycznej w handlowej spółce niemającej osobowości prawnej (n. w spółce jawnej) nie powoduje automatycznie, że osobę taką można traktować jako podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 67b par. 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Przychody wspólnika z udziału w spółce handlowej niemającej osobowości prawnej uznaje się jedynie za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, co nie znaczy, że on sam taką dzialalność prowadzi.
           • 18.12.2009Premia pieniężna jak rabat
            Pytanie podatnika: Czy na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług udzielanie premii pieniężnych stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu tym podatkiem i czy powinny być one dokumentowane fakturą, a jeśli nie, to w jaki sposób należy je prawidłowo dokumentować?
            • 17.11.2009300 mln zł dla sektora rolno-spożywczego
             Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o wsparcie przedsiębiorców i przetwórców z sektora rolno-spożywczego. Do rozdysponowania w 2009 r., w ramach uzupełniającego naboru, jest jeszcze ponad 300 mln zł. W pierwszej kolejności o taką pomoc mogą się ubiegać grupy producentów rolnych, grupy i organizacje producentów owoców i warzyw oraz utworzone przez nie podmioty.
             • 27.10.2009Orzecznictwo: Oprocentowanie nadpłaty
              Z uzasadnienia: Istotą sporu między organami podatkowymi i podatnikami jest, jak trafnie zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny, wysokość nadpłaty powstałej w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz terminu od jakiego winno być naliczone oprocentowanie nadpłaty. Rozstrzygnięcie tego problemu wymaga poczynienia kilku uwag ogólnych, dotyczących charakteru orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 25 czerwca 2002 r., sygn. K 45/01
              • 21.10.2009Ochrona pracowników w wieku przedemerytalnym przynosi więcej szkody niż pożytku
               Interpelacja nr 11167 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie podjęcia działań na rzecz skrócenia okresu ochronnego dla pracowników znajdujących się w wieku przedemerytalnym
               • 08.10.2009Partnerstwo przy realizacji projektów dofinansowanych i podatek VAT
                Interpelacja nr 11355 do ministra finansów w sprawie zaliczenia do kosztów kwalifikowanych podatku od towarów i usług (VAT), związanego z rozliczaniem przez jednostki samorządu terytorialnego projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych
                • 02.10.2009Orzecznictwo podatkowe: Brak podstaw prawnych do opodatkowania premii pieniężnych
                 Z uzasadnienia: Przesłanką uznania danego zdarzenia za świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, jest istnienie bezpośredniego beneficjenta tego świadczenia, gdyż stosunek prawny łączący strony musi wiązać się ze świadczeniem wzajemnym. W związku z tym, interpretacja dokonana przez organ w tej sprawie nie jest zgodna z prawem, a szczególności z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż premie pieniężne otrzymywane przez nabywcę od dostawcy towarów przez niego nabywanych nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
                 • 28.09.2009Ruszył Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej
                  W ubiegłym tygodniu została zainaugurowana realizacja Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej, którego beneficjentem jest Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. - Liczę, że Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej przyczyni się do zwiększenia liczby inwestycji w tym makroregionie - powiedziała minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska.
                  • 01.09.2009Orzecznictwo: Jednorazowa amortyzacja w przypadku spółki cywilnej
                   Z uzasadnienia: Wprawdzie w ustawie z dnia 5 marca 2009 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. nr 69 poz. 587) ustawodawca wprowadził w art. 22k ust. 13 w brzmieniu "W przypadku spółki niemającej osobowości prawnej kwota limitu odpisów amortyzacyjnych, o której mowa w ust. 7, dotyczy spółki" to na dzień wydania pisemnej interpretacji - brak było jakichkolwiek materialnych podstaw do ograniczenia w odliczeniu takiego limitu przez każdego wspólnika spółki nie mającej osobowości prawnej, jak to należy czynić w chwili obecnej.
                   • 25.08.2009Trudności z refundacją składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców
                    Interpelacja nr 9586 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą
                    • 19.08.2009Rekompensata nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT
                     Pytanie podatnika: Czy rekompensata otrzymana przez Spółkę z tytułu niewykonania umowy przez kontrahenta w zakresie umożliwiającym Spółce osiągnięcie określonego dochodu stanowi wynagrodzenie za świadczenie usług na terytorium kraju i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
                     • 04.08.2009Pierwsze wypłaty dla rolników inwestujących w przetwórstwo spożywcze
                      Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę finansowego wsparcia beneficjentom z branży rolno-spożywczej, którzy w 2008 r. ubiegali się o pomoc z działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” i zrealizowali już projekty inwestycyjne, zatwierdzone do dofinansowania w ramach PROW 2007-2013. Do końca lipca ARiMR zwróciła 13 przedsiębiorcom część kosztów bezpośrednich poniesionych na wykonane inwestycje w łącznej wysokości 5,94 mln zł.
                      • 29.07.2009Opodatkowanie VAT usług świadczonych w ramach programu partnerskiego
                       Nie stanowią wzajemnego świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT wspólne działania marketingowe dwóch podmiotów gospodarczych, których celem jest zachęcenie ich klientów do dokonania zakupów towaru u jednego z nich przy wykorzystaniu produktu drugiego. Przy ustalaniu, stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przedmiotu opodatkowania świadczenia usług o złożonym charakterze jakie stanowią umowy kooperacyjne należy uwzględniać podstawowy cel wynikający z takich porozumień gospodarczych, a nie dokonywać wyodrębniania poszczególnych czynności służących realizacji tego celu dla potrzeb podatkowych w sposób oderwany od ich sensu gospodarczego – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                       • 28.07.2009Pracownicy finansowani ze środków EFS i pobieranie zaliczek na podatek dochodowy
                        Odprowadzanie zaliczki PIT przez płatników z tytułu uzyskanych dochodów przez pracowników bezpośrednio uczestniczących w realizacji programów finansowanych ze środków EFS jest niezgodne z prawem!!!
                        • 17.07.2009Zgoda KE na 170 mln euro wsparcia dla polskich inwestycji energetycznych
                         Komisja Europejska zatwierdziła dwa zgłoszone przez Polskę programy wsparcia dla sektora energetyki. Pierwszy z nich ma na celu modernizację sieci dystrybucji energii elektrycznej poprzez zmniejszenie strat energii, a drugi zmierza do rozszerzenia sieci dystrybucji i sieci przesyłowych poprzez włączenie do nich odnawialnych źródeł energii. Beneficjentami pomocy będą operatorzy sieci, którzy zapewniają konkurentom nieograniczony dostęp do swoich sieci. Projekt jest finansowany m.in. przez Europejski Fundusz Strukturalny, a całkowita pomoc wyniesie do 170 mln euro.
                         • 16.07.2009Opodatkowanie dotacji, które będą wypłacane osobom zwalnianym z pracy
                          Interpelacja nr 9620 do ministra finansów w sprawie nieprecyzyjnych przepisów dotyczących ewentualnego opodatkowania dotacji UE przeznaczonych dla osób zwalnianych z pracy
                          • 02.07.2009Unijne fundusze dla rolnictwa na lata 2004-2006 wykorzystane w 100 proc.
                           Rolnicy i przedsiębiorcy z branży rolno-spożywczej otrzymali za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 6,58 mld zł z Sektorowego Programu Operacyjnego  Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 (w skrócie – SPO Rolnictwo). To 99 proc. środków, jakie Polska miała do wykorzystania w ramach tego programu. Z wypłaconej kwoty około 5,42 mld zł przypadło na 9 działań wdrażanych bezpośrednio przez ARiMR, a blisko 1,16 mld zł na 6 pozostałych działań wdrażanych przez samorządy wojewódzkie i Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), dla których Agencja wykonała zadania związane z płatnościami.
                           • 02.07.200910 mld zł dopłat dla rolników za 2008 r.
                            Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła realizację płatności bezpośrednich za ubiegły rok. Do 25 czerwca ARiMR przekazała pieniądze 1,4 mln rolników, co oznacza, że należne płatności otrzymało 98,86 proc. właścicieli gospodarstw, którzy złożyli wnioski w 2008 roku. Kwota wypłaconych płatności podstawowych i uzupełniających wyniosła ponad 8,55 mld zł, a wraz z płatnościami ONW (z tytułu gospodarowania na obszarach o niekorzystnych warunkach) – około 10 mld zł.
                            • 16.06.2009Kwalifikowalność podatku VAT w ramach POKL
                             W okresie programowania 2007-2013 w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pojawiają się różne trudności u beneficjentów w zakresie kwalifikowalności poniesionych wydatków. Trudności te związane są przede wszystkim z brakiem precyzyjnych przepisów. Szczególną uwagę chciałbym zwrócić na problem kwalifikacji podatku od towarów i usług w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL).
                             • 05.06.2009Udostępnienie majątku spółki w ramach kontraktu menedżerskiego a opodatkowanie VAT
                              Udostępnienie menedżerom składników majątkowych spółki (samochodu osobowego, pomieszczeń biurowych) może być uznane za odpłatne świadczenie usług na rzecz wykonującego kontrakt menedżerski, ale tylko w sytuacji, gdy owe składniki majątku byłyby wykorzystane jedynie do celów prywatnych, nie mających w ogóle związku z działalnością spółki – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
                              • 25.05.2009Zwolnienie z podatku dochodów uzyskanych z bezzwrotnej pomocy z UE
                               Zagadnienie zwolnienia z podatku środków bezzwrotnej pomocy od dłuższego już czasu stanowi obszar częstych sporów z organami podatkowymi. Rozbieżności w orzecznictwie powoduje regulacja art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ost. zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 69, poz. 587, dalej: pdf).
                               • 25.05.2009Urzędy kwestionują zwolnienie dla wynagrodzeń ze środków pomocowych
                                Interpelacja nr 8664 do ministra finansów w sprawie zwolnienia od podatku wynagrodzenia sfinansowanego ze środków unijnych
                                • 30.04.2009Firmy o 5 latach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej
                                 Pięciolecie Polski w UE jest sukcesem – uważa Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Jak wylicza organizacja, w tym okresie przychody firm wzrosły dwukrotnie, podwoiła się wymiana międzynarodowa, PKB zwiększył się o 30 proc. Fakt, że kryzys nie dotyka Polski zbyt boleśnie, to także zasługa silnej gospodarki, którą zbudowali polscy pracodawcy, wykorzystując szanse, jakie otworzyło członkostwo w UE – przekonuje Lewiatan.
                                 • 21.04.2009Modernizacja gospodarstw rolnych – ARiMR rozpoczęła nabór wniosków
                                  Od wtorku 21 kwietnia można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej na modernizację gospodarstw rolnych z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007 - 2013. Wnioski będą przyjmowane do 28 kwietnia. Tegoroczna pula środków do wykorzystania wynosi ponad 2,5 mld zł i została podzielona na koperty wojewódzkie. Wszystkie złożone wnioski wezmą udział w losowaniu, które określi kolejność, w jakiej przyznana zostanie pomoc.
                                  • 09.04.2009KE przyśpiesza płatności w ramach unijnych dotacji i umów
                                   Komisja Europejska przyjęła nowe, bardziej ambitne cele dotyczące wypłat zarządzanych bezpośrednio przez nią środków, co ma przyspieszyć przepływ pieniędzy do beneficjentów, którymi często są małe przedsiębiorstwa i władze lokalne. Zmiany będą dotyczyć 15 mld euro funduszy o określonych terminach płatności w takich dziedzinach jak badania naukowe, edukacja i młodzież, energia i transport. Jednym z najważniejszych celów jest zmniejszenie czasu wstępnego finansowania unijnych dotacji i umów z 30 do 20 dni.
                                   • 18.03.2009Cross-financing w projektach realizowanych w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki
                                    Realizując projekty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, niemal zawsze mamy do czynienia z cross-financingiem. Zanim omówimy podstawowe założenia dokonywania wydatków projektu w ramach cross-financingu, wyjaśnijmy zasadę elastycznego (krzyżowego) finansowania. Chociaż kwalifikowalność kosztów POKL odnosi się głównie do Europejskiego Funduszu Społecznego, to jednak Instytucja Zarządzająca POKL dopuściła możliwość poszerzenia katalogu wydatków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego o koszty kwalifikowalne w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zasadzie cross-financingu, umożliwiając realizatorom projektów zakup składników majątku, niezbędnych do wykonywania zadań.
                                    • 11.03.2009Koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu a podstawa opodatkowania VAT
                                     Koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu są ściśle związane z czynnością podlegającą opodatkowaniu, jaką jest usługa leasingu. Stanowią element cenotwórczy i jako opłata należna od korzystającego z tytułu wykonania umowy stanowią obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT. W przypadku gdy dany podmiot świadczy usługę o charakterze kompleksowym, lecz stanowiącą w istocie jedno, niepodzielne świadczenie, to wówczas nie jest dopuszczalne dzielenie tej usługi na części i dokonywanie refakturowania jej poszczególnych elementów – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.
                                     • 10.03.2009Programy do rozliczenia rocznego: przegląd część I
                                      Sezon rozliczeń rocznych w pełni. Płatnicy podatku wysłali już informacje o dochodach i pobranych zaliczkach do podatników, i nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozliczyć się z podatku za 2008 rok. Najwcześniej rozliczają się zwykle osoby, które oczekują zwrotu podatku – im szybciej złożą zeznanie, tym szybciej otrzymają zwrot. Osoby, którym przyjdzie w wyniku rozliczenia dopłacić fiskusowi, często wstrzymują się z rozliczeniem do ostatniej chwili (warto przy tym wspomnieć, że nie ma znaczenia, czy zeznanie złożymy wcześniej czy później – podatek trzeba zapłacić w terminie do 30.04.2009 r.). Co roku przybywa bezpłatnych programów, w których możemy sporządzić zeznanie w prosty i szybki sposób. Postanowiliśmy dokonać ich krótkiego przeglądu, aby ułatwić naszym Czytelnikom wybór. Dzisiaj jego pierwsza część.
                                      • 27.02.2009Zwrot nakładów powinien być dokumentowany fakturą
                                       Pytanie podatnika: Czy poprawnym jest dokumentowanie zwrotu kosztów prac wykończeniowych notą obciążeniową?
                                       • 16.02.2009Ułatwienia dla małych firm
                                        Interpelacja nr 6179 do ministra pracy i polityki społecznej, ministra gospodarki oraz ministra finansów w sprawie utworzenia spójnej polityki rządu, mającej na celu wsparcie rozwoju małych przedsiębiorstw, poprzez kompleksowe rozwiązania strukturalne w poszczególnych ministerstwach
                                        • 16.01.2009Źródło pochodzenia dotacji a zwolnienie przedmiotowe w podatku dochodowym od osób fizycznych
                                         Podatnik jest beneficjentem środków otrzymywanych w ramach EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007–2013. Środki przekazywane są transzami, przy czym część z nich pochodzi z Unii Europejskiej, a część z budżetu państwa. Z otrzymywanych kwot stanowiących wydatki kwalifikowane, podlegające rozliczeniu w ramach projektu, finansowane są głównie wydatki na: zakup materiałów papierniczych i dydaktycznych, czynsz za lokale i media, wynagrodzenie dla kierownika, pracowników i osób realizujących zadania na podstawie umów cywilnoprawnych pracujących przy projekcie, koszty dojazdów. W tak opisanym stanie faktycznym często w praktyce powstaje wątpliwość, czy źródło finansowania przesądza o możliwości zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym pozyskanych środków pieniężnych.
                                         • 08.01.2009Opodatkowanie VAT przekazania narzędzi i maszyn podwykonawcom
                                          Pytanie podatnika: Czy w świetle przepisu art. 8 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług przekazanie narzędzi i maszyn podwykonawcom powinno zostać opodatkowane podatkiem VAT?
                                          • 12.12.2008Nowe umowy offsetowe
                                           Przedstawiciele Skarbu Państwa oraz firm: Rockwell Collins, Pratt&Whitney Canada i Terma A/S podpisali umowy o dostępie polskiego przemysłu obronnego do nowych technologii. Umowy są związane z umową między Ministerstwem Obrony Narodowej a PZL Mielec w sprawie dostarczenia 12 samolotów M28 Bryza dla polskiej armii.
                                           • 03.12.2008Ewidencja i rozliczanie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
                                            Decyzja o otrzymaniu wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadza projekt w fazę realizacji. Wcielenie w życie nawet najlepszych pomysłów nie jest proste i wymaga od projektodawcy spełnienia szeregu warunków wynikających z dokumentów programowych programów operacyjnych. Jak sprawić, by dobrze przygotowany projekt przebiegał sprawnie i zakończył się sukcesem? Uzyskanie dotacji na realizację projektu nie gwarantuje szczęśliwego doprowadzenia projektu do końca i osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. Projekt trzeba jeszcze sprawnie przeprowadzić oraz prawidłowo rozliczyć środki otrzymane i wydatkowane na jego realizację.
                                            • 21.11.2008Opodatkowanie pomocy materialnej oraz stypendiów dla uczniów i studentów
                                             Interpelacja nr 4976 do ministra finansów w sprawie braku regulacji prawnej w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odnośnie do przedmiotowego zwolnienia od podatku dochodowego od świadczeń pomocy materialnej oraz stypendiów dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich, pochodzących ze środków finansowych osób fizycznych, przy jednoczesnym istnieniu takiego zwolnienia dla takich świadczeń pochodzących z budżetu państwa bądź z budżetów jednostek samorządu terytorialnego
                                             • 19.11.2008Rekompensata za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu
                                              Pytanie podatnika: Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego należne Wnioskodawcy na mocy porozumienia wynagrodzenie stanowi odpłatność za świadczenie usług przez Wnioskodawcę i powinno być powiększone o podatek VAT?
                                              • 12.11.2008Płatności UE bez większych błędów
                                               Rewidenci Europejskiego Trybunału Obrachunkowego wydali pozytywną opinię na temat ksiąg rachunkowych UE za rok budżetowy 2007. Kontrola Trybunału wykazała, że ponad 95 proc płatności UE została przeprowadzona prawidłowo, chociaż nadal w pewnych dziedzinach błędy występują zbyt często. Dotyczy to szczególnie wydatków na rzecz regionów UE i podnoszenie zatrudnienia (polityka spójności), gdzie za zarządzanie dotacjami odpowiedzialne są władze poszczególnych państw członkowskich.
                                               • 03.11.2008Premia pieniężna stanowi wynagrodzenie za świadczone usługi
                                                Pytania podatnika: 1. Czy otrzymanie premii od dostawcy przez Wnioskodawcę podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 2. Jak należy udokumentować otrzymanie premii?
                                                • 31.10.2008Orzecznictwo podatkowe: Sposób wypłaty środków finansowych nie powinien decydować o zwolnieniu
                                                 Sposób wypłaty środków finansowych pochodzących z bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej jest kwestią techniczną, która nie ma znaczenia w przypadku instytucji zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym przypadku kluczowe znaczenie ma bowiem ustalenie źródła środków składających się na bezzwrotną pomoc, czyli podmiotu który ostatecznie ponosi ekonomiczny ciężar bezzwrotnej pomocy.
                                                 • 14.10.2008Orzecznictwo: Stypendium od instytucji zagranicznej
                                                  W piśmie z dnia 14 marca 2007 r. M.C. zawarł wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm. - zwanej dalej "p.d.f."). We wniosku wskazał, że założona w USA A. jest międzynarodową organizacją pozarządową "non-profit", której celem jest promocja zjawiska przedsiębiorczości społecznej. A. inwestuje w społecznych przedsiębiorców, którzy wdrażają systemowe rozwiązania problemów społecznych. Osoby te są przyjmowane do organizacji i nazywane "członkami A.". Podatnik został członkiem A. od października 2006 roku i od tego momentu otrzymuje stypendium tej organizacji.
                                                 • « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] następna strona »