Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bezpośredni beneficjent

 • 12.05.2011Opodatkowanie VAT dywidendy wypłaconej w formie znaku towarowego
  Wypłata dywidendy na rzecz udziałowca w postaci przeniesienia prawa do znaków towarowych nie jest opodatkowana VAT, nie stanowi bowiem odpłatnej dostawy towarów ani odpłatnego świadczenia usług – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
  • 29.04.2011Testament i jego treść, odwołanie testamentu
   Prawo pozostawia spadkodawcy pełną dowolność co do rozporządzenia swoim majątkiem, nie pozwala jednak stawiać warunków, ani narzucać terminów. W obecnym stanie prawnym utrudnione jest również przekazywanie konkretnych rzeczy wybranym osobom.
   • 29.04.2011Obowiązek posiadania oświadczenia nierezydenta o niekorzystaniu ze zwolnienia
    Od 1 stycznia 2011 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzono zasadę, zgodnie z którą podmiot uzyskujący dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z należności licencyjnych i odsetek może korzystać ze zwolnień przewidzianych w tych przepisach pod warunkiem, że nie jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.
    • 21.04.2011Obrót bonami nie podlega VAT
     Pytanie podatnika: W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca wdrożył nowy projekt dotyczący emisji bonów sprzedawanych innym firmom - Zleceniodawcom po cenie 1 bon = 1 zł. Wnioskodawca pobiera też opłatę tzw. prowizyjną związaną ze sprzedażą bonów. Bony zapisywane są na Internetowe konta, do których dostęp (login i hasło) otrzymują wskazane przez Zamawiającego osoby. Bony upoważniają do płacenia nimi za wszystkie towary i usługi, za które można płacić przelewem. Głównie dotyczy to: zakupów w sklepach internetowych, portalach aukcyjnych lub regulowania zobowiązań za rachunki telefoniczne, prąd lub gaz etc. W jaki sposób na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług należy dokonywać rozliczenia obrotu bonami?
     • 19.04.2011Polisa z tytułu odpowiedzialności członków zarządu a koszt uzyskania przychodów
      Członkowie zarządów spółek handlowych wstępując w swoje prawa i obowiązki ponoszą spore ryzyko. Odpowiadają oni nie tylko wobec Spółki za ewentualne szkody, które mogą powstać w trakcie pełnienia ich obowiązków – ale w różnych sytuacjach – również za szkody, które wyrządzą osobom trzecim w związku z pełnieniem swoich funkcji.
      • 19.04.2011WSA: Odsetki zapłacone przez gwaranta
       Teza: Zapłata odsetek przez gwaranta nie jest zapłatą dokonaną przez Spółkę w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), a w konsekwencji Spółka nie będzie mogła zakwalifikować odsetek zapłaconych przez gwaranta do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich zapłacenia przez gwaranta.
       • 18.04.2011Opodatkowanie VAT zwrotu kosztów ubezpieczenia leasingu
        Słuszne jest stanowisko, zgodnie z którym podmiot świadczący usługi leasingu powinien włączyć do podstawy opodatkowania tych usług koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu. Na gruncie ustawy o VAT, opodatkowanie zwrotu kosztów ubezpieczenia, ponoszonych przez spółkę, wiąże się z uznaniem ich za element składowy usługi spółki w zakresie leasingu samochodów, która podlega opodatkowaniu według stawki podstawowej - 22%. Skoro koszt ubezpieczenia stanowi świadczenie dodatkowe w stosunku do usługi zasadniczej, jaką jest usługa leasingu samochodu, należy go włączyć do podstawy opodatkowania i opodatkować według stawki właściwej tej usłudze – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
        • 11.03.2011Rozliczenie faktury dotyczącej naprawy przedmiotów leasingowanych
         W umowie leasingu usługobiorca zobowiązuje się do ponoszenia kosztów naprawy oraz utrzymania samochodu w niezmienionym stanie. Wydatki na naprawę samochodu ponoszone są w celu osiągnięcia przychodu, co powoduje, że mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
         • 23.02.2011Unijne fundusze dla wsi – ponad 100 mld zł
          101 mld zł wypłaciła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. 68 mld zł pochodziło z budżetu Wspólnoty, a ponad 32 mld zł ze środków krajowych. Najważniejszym instrumentem wsparcia były dopłaty bezpośrednie – poinformowały resort rolnictwa i ARiMR.   
          • 10.02.2011Pomoc dla Fiat Powertrain pod lupą KE
           Komisja Europejska wszczęła formalne postępowanie wyjaśniające w sprawie zamiaru przyznania przez polskie władze pomocy na rzecz inwestycji w produkcję silników benzynowych nowej generacji realizowanej przez grupę Fiat w województwie śląskim. Komisja ma wątpliwości, czy pomoc spełnia unijne wytyczne w sprawie pomocy dla dużych projektów inwestycyjnych z punktu widzenia udziałów w rynku oraz zdolności produkcyjnych grupy Fiat.  
           • 03.01.2011Podatek VAT 2011: Nowe regulacje dotyczące zwolnień z podatku VAT
            W odniesieniu do usług, założenia metodologiczne klasyfikacji PKWiU 2008 nie pozwoliły na takie „przełożenie” przepisów wykorzystujących te klasyfikacje, aby zakres zwolnień, określony w załączniku nr 4 do ustawy był zgodny z przepisami dyrektywy 2006/112/WE. Dlatego też załącznik nr 4 do ustawy o VAT, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku został uchylony. Jednocześnie uregulowania dotyczące tej tematyki zostały przeniesione do treści ustawy.
            • 31.12.2010Podatek VAT 2011: Zestawienie zwolnień i stawek obniżonych podatku VAT stosowanych od 1 stycznia 2011 r.
             Zmiany w ustawie o podatku VAT, nowe rozporządzenie wykonawcze, przepisy przejściowe – prawie wszystkie przepisy ukazały się w ostatnich dniach starego roku. Konieczność stosowania ujednoliconych i nowych przepisów powoduje, że stawki VAT 2011 są dla wielu podatników trudne do określenia. Przygotowaliśmy zestawienie stawek podatku VAT, które będą obowiązywały już od jutra. Jednocześnie prezentujemy nowe rozporządzenie wykonawcze VAT oraz ujednolicony tekst ustawy o podatku od towarów i usług.
             • 07.12.2010Regionalne Programy Operacyjne: Poziom wydatków bliski 1/4 alokacji
              Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13, w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych od momentu ich uruchomienia do 30 listopada 2010 r. wartość wydatków beneficjentów wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła w części dofinansowania UE 16 mld zł, co odpowiada 23,8 proc. alokacji na lata 2007-2013. W tym samym okresie złożono 38,5 tys. wniosków na łączną kwotę dofinansowania 82,7 mld zł i podpisano z beneficjentami 17,8 tys. umów na kwotę dofinansowania w części UE 42,1 mld zł, co stanowi 62,8 proc. alokacji na lata 2007-2013.  
              • 26.11.2010NSA: Pensje z unijnych programów nie zawsze wolne od PIT
               Powierzenie innym podmiotom w ramach realizowanego programu wykonania poszczególnych czynności składających się na pewną całość nie można utożsamiać z bezpośrednią realizacją programu przez te podmioty, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji uzyskany przez nie z tego tytułu dochód nie korzysta ze zwolnienia, o jakim mowa w ww. przepisie. Podatnikiem realizującym bezpośrednio cel programu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT, może być jedynie podmiot, któremu powierzono w sensie ekonomicznym i technicznym realizację konkretnego projektu i który ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe jego wykonanie. W konsekwencji uzyskany przez niego dochód z tego tytułu korzysta ze zwolnienia. "Bezpośrednia realizacja" nie oznacza obowiązku osobistego jego wykonania przez podatnika będącego beneficjentem bezzwrotnej pomocy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
               • 18.11.2010Ważna uchwała NSA: Koszty ubezpieczenia w przypadku leasingu
                Tezy: W świetle art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) w stanie prawnym obowiązującym w 2006 r. podmiot świadczący usługi leasingu powinien włączyć do podstawy opodatkowania tych usług koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu.
                • 05.11.2010Charytatywna aukcja internetowa i podatek VAT
                 Interpelacja nr 18076 do ministra finansów w sprawie naliczania podatku VAT od przedmiotów sprzedawanych na aukcjach charytatywnych, a wytworzonych przez podopiecznych fundacji
                 • 03.11.2010Zamknięcie roku 2010 w podatku CIT – o czym należy pamiętać?
                  Zakończenie roku obrotowego oraz uzgodnienie wyniku finansowego i dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych jest ostatnim momentem na weryfikację prawidłowości rozpoznawanych przychodów oraz kosztów podatkowych. W takim momencie istotne jest także odpowiednie przyporządkowanie do właściwego roku podatkowego zarówno przychodów osiąganych przez podatników na przełomie kończącego się oraz rozpoczynającego się roku podatkowego, jak i kosztów uzyskania przychodów ponoszonych w tym czasie.
                  • 22.10.2010NSA o refakturowaniu kosztów zarządu nieruchomością wspólną
                   Wspólnota mieszkaniowa, nabywając usługi w ramach zarządu nieruchomością wspólną, działa we własnym imieniu i na swoją rzecz - jako "osoba ustawowa", w rozumieniu art. 331 Kodeksu cywilnego, będąca jednostką organizacyjną, odrębną od właścicieli, co oznacza, że nie świadczy w tym zakresie usług na rzecz właścicieli lokali w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i nie ma podstaw do refakturowania ponoszonych przez wspólnotę wydatków na rzecz właścicieli lokali.
                   • 18.10.2010Zakup ze środków ZFŚS a VAT
                    Pytania podatnika: Czy wydanie pracownikom towarów lub udostępnienie im usług uprzednio zakupionych na podstawie faktur VAT ze środków ZFŚS przez zakład pracy, bez częściowej odpłatności (partycypacji w kosztach) z ich strony (jak i częściowo odpłatne), winno być opodatkowane podatkiem od towarów i usług z równoczesnym prawem do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy ich nabyciu?
                    • 05.10.2010Firmowe spotkania integracyjne nie stanowią przychodu pracownika
                     Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione na rzecz pracowników biorących udział w integracji - zawodach sportowych (przejazdy, wyżywienie, zakwaterowanie) sfinansowany ze środków obrotowych spółki dolicza się do przychodów na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                     • 04.10.2010Współpraca w działaniach promocyjnych nie podlega VAT
                      Wspólne działania marketingowe dwóch firm, których celem jest zachęcenie klientów do zakupu towarów lub usług każdej z tych firm, nie są wzajemnym świadczeniem usług – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                      • 13.09.2010Ewidencjonowanie na kasie kaucji oraz kary umownej
                       Pytania podatnika: 1. Czy pobierana kaucja przy zamówieniu towaru, która to kaucja będzie zwracana klientowi przy ostatecznej realizacji zamówienia - będzie rodziła obowiązek podatkowy i będzie wymagała wprowadzenia na kasę fiskalną? 2. Czy kara umowna za niezrealizowanie zamówienia jest obrotem w VAT i wymaga wprowadzenia na kasę fiskalną?
                       • 06.09.2010Fundusze unijne: 0,5 mld zł z PO IiŚ na magazyn gazu
                        Na ponad 503 mln zł opiewa zawarta w ubiegłym tygodniu umowa o dofinansowanie projektu rozbudowy podziemnego magazynu gazu (PMG) Wierzchowice. Pomoc otrzyma Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w ramach działania 10.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
                        • 06.09.2010Kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT
                         Pytanie podatnika: Czy Spółka będzie zobowiązana do opodatkowania podatkiem od towarów i usług kar umownych?
                         • 03.09.2010Rozliczenie podatkowe otrzymanej dotacji
                          Pytania podatnika: 1. W sytuacji kiedy zakupy dotyczące projektu zostały sfinansowane w 100% zaliczki to w którym momencie 15% wartości faktury powinny być dane w koszty podatkowe czy w momencie pomniejszenia kolejnej refundacji o 15%? 2. Jeśli te wydatki były poczynione w 2009 r. a do końca kwietnia Wnioskodawca złoży zeznanie podatkowe a refundację otrzyma po kwietniu 2010 r. to czy powinien skorygować zeznanie roczne PIT-36L? 3. Po wykorzystaniu zaliczki Wnioskodawca najpierw sam finansował zakupy dotyczące projektu a później składał wniosek o refundację - czy w tej sytuacji powinien odnosić wszystkie koszty na bieżąco w dacie poniesienia wydatku, czyli w dacie faktury a w momencie refundacji robiąc korektę kosztów?
                          • 13.08.2010Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
                           Zmiany zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług dotyczą dostosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wykorzystujących odwołania do klasyfikacji statystycznej (obecnie jest to Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. – Dz. U. Nr 42, poz. 264, z późn. zm. – PKWiU 1997) do klasyfikacji obecnie obowiązującej w statystyce.
                           • 28.07.2010Polskie firmy mikro za mało innowacyjne
                            Jedynie 26 proc. mikroprzedsiębiorstw w Polsce wprowadza innowacje. Jeszcze mniej, bo jedynie 3 proc., prowadzi działalność badawczo-rozwojową. Niskie jest też wykorzystanie takich instrumentów jak dotacje, kredyt technologiczny czy fundusze kapitału podwyższonego ryzyka – wynika z wydanego przez PARP opracowania „Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce” autorstwa Małgorzaty Juchniewicz i Barbary Grzybowskiej.
                            • 27.07.2010PO Infrastruktura i Środowisko: 2 mld zł na transport
                             Zawarto sześć kolejnych umów o dofinansowanie projektów (dwa projekty kolejowe i cztery drogowe) realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowy podpisali przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Polskich Kolei Państwowych PLK SA, Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z o.o., miasta Poznań oraz miasta Bielsko-Biała.
                             • 26.07.2010Bezpodstawne wzbogacenie a opodatkowanie VAT
                              Fakt, że spółka uzyskała zapłatę za wykonanie robót budowlanych w wyniku zawarcia ugody sądowej, która została zawarta wskutek powództwa wniesionego na podstawie art. 405 k.c. (bezpodstawne wzbogacenie), nie ma znaczenia dla opodatkowania VAT tych robót. Przepisy ustawy o VAT nie uzależniają uznania określonych czynności podatnika za świadczenie usługi podlegającej opodatkowaniu od sposobu uzyskania przez podatnika zapłaty za tę czynność. Opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają usługi wykonane także bezumownie, które odbiorca usługi przyjął – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                              • 23.07.2010Wypłaty dla pracowników dokonanych z podziału zysku jako KUP
                               Należne udziałowcom dywidendy z tytułu udziału w spółce kapitałowej są środkami przenoszonymi z majątku tejże spółki do majątku jej wspólnika, które to świadczenie stanowi realizację szczególnego zobowiązania wynikającego z relacji spółka kapitałowa - wspólnik. Z tych tez względów świadczenia takiego nie można traktować jako poniesionego w celu uzyskania przychodu przez osobę prawną. Czym innym niż wypłata dywidendy wspólnikowi jest natomiast wypłacanie przewidzianych regulaminem wewnętrznym spółki świadczeń zatrudnionym w niej pracownikom, nawet jeżeli źródłem środków na realizację tejże wypłaty będzie osiągnięty przez spółkę w poprzednim roku zysk netto.
                               • 20.07.2010Urzędy Kontroli Skarbowej kontrolują prawidłowość wykorzystania dotacji
                                Interpelacja nr 16294 do ministra finansów w sprawie procedur i zasad przeprowadzania przez UKS kontroli projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.5: Promocja przedsiębiorczości
                                • 14.07.2010Moment ujęcia w KUP wydatków związanych z gwarancjami
                                 Pytanie podatnika: Czy koszty gwarancji ubezpieczeniowej usunięcia wad i usterek, dotyczącej konkretnej umowy budowlanej i dostarczonej inwestorowi w momencie zakończenia prac należy zaliczyć do kosztów bezpośrednich i jednorazowo zaliczyć w koszty podatkowe?
                                 • 05.07.2010Fundusze europejskie: Kto w 2009 r. otrzymał środki z UE
                                  Komisja Europejska ujawniła, kto w 2009 r. otrzymał z UE środki w takich obszarach jak badania, edukacja i kultura, energia i transport oraz pomoc zewnętrzna. Do elektronicznej bazy danych, zawierającej ponad 114 tys. pozycji sięgających 2007 r., wprowadzono zmiany ułatwiające wyszukiwanie informacji. Baza ta zawiera teraz również informacje na temat wydatków administracyjnych Komisji.
                                  • 24.06.2010Ubezpieczenie zdrowotne dla zleceniobiorców a obowiązki płatnika
                                   Z uzasadnienia: Wbrew twierdzeniom autora skargi kasacyjnej, w rozpatrywanym przez ten sąd przypadku nie chodziło o "gotowość do świadczenia usług medycznych na rzecz ubezpieczonych" traktowaną jako potencjalne, nie poddające się kwantyfikacji świadczenie, lecz zapewnienie określonym osobom ochrony ubezpieczeniowej, z racji zawarcia umowy grupowego ubezpieczenia zdrowotnego. Nie ma wątpliwości co do tego, że udzielenie owej ochrony stanowi usługę, przy czym koszt ubezpieczenia obciążał spółkę. W tej sytuacji, uzyskanie wspomnianej już ochrony ubezpieczeniowej miało charakter nieodpłatny. Płynie z tego wniosek, że po stronie zleceniobiorców/menadżerów powstał przychód mający postać nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a spółka była w takim razie obowiązana obliczyć i pobrać zaliczki na podatek dochodowy jako płatnik.
                                   • 21.06.2010Zwrot kosztów stosowania zwolnień i ulg przewozowych a obowiązek w VAT
                                    Jeśli spółka stosuje jednostkowo zwolnienia i ulgi dla pasażerów na przestrzeni całego miesiąca i na koniec wystawia fakturę na kwotę będącą iloczynem faktycznie zrealizowanych przewozów z zastosowaniem wyżej ulg i zwolnień i różnicy między ceną normalnego biletu a kwotą uzyskaną z tytułu zrealizowanych przewozów ulgowych bądź ze zwolnieniem, to nie ma tu zastosowania żaden szczególny przepis dotyczący momentu powstania obowiązku podatkowego i zastosowanie mają przepisy ogólne, czyli art. 19 ust. 1, a w dalszej konsekwencji art. 19 ust. 4 ustawy o VAT – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.
                                    • 17.06.2010Motoryzacja: Za 10 lat jedna trzecia nowych aut z napędem elektrycznym
                                     Z analizy sektora motoryzacyjnego przeprowadzonej przez firmę doradczą Deloitte wynika, że zapotrzebowanie na ekologiczne samochody oraz nowe regulacje będą miały znaczący wpływ na rozwój i upowszechnienie innowacyjnych rozwiązań technicznych. Do roku 2020 sprzedaż samochodów o napędzie czysto elektrycznym i innych ekologicznych pojazdów wyniesie do jednej trzeciej całkowitej sprzedaży w krajach rozwiniętych i do 20 proc. sprzedaży w obszarach miejskich rynków wschodzących.
                                     • 15.06.2010Nota rabatowa stanowi podstawę do obniżenia obrotu
                                      Przepis art. 29 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. - w brzmieniu obowiązującym do 30 listopada 2008 r.) należy interpretować w ten sposób, że udzielenie przez podatnika rabatu cenowego, nie bezpośredniemu jego kontrahentowi, lecz kolejnemu odbiorcy w łańcuchu dystrybucji jego towaru, stanowi dla tego podatnika podstawę do obniżenia swojego obrotu o kwotę udzielonego rabatu, jeżeli jest on udokumentowany dowodem księgowym w rozumieniu przepisów ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), np. notą księgową.
                                      • 11.06.2010Pomoc dla firm poszkodowanych przez powódź – BCC chwali projekt ustawy
                                       Projektowane przepisy są aktem o dużym znaczeniu praktycznym w systemie przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych – stwierdził Business Centre Club w opinii do projektu ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych. BCC podkreśla, że bezpośrednimi beneficjentami pomocy mają być mali przedsiębiorcy, dla których możliwości konkurowania na rynku są ograniczone w porównaniu ze średnimi i dużymi przedsiębiorstwami.
                                       • 05.05.2010Orzecznictwo: Zwrot bezpodstawnego wzbogacenia podlega VAT
                                        Z uzasadnienia: Mając na względzie okoliczność, że roboty budowlane zostały wykonane w ramach działalności gospodarczej oraz, że kwota z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia spełniała funkcję zapłaty za wykonane przez Skarżącą Spółkę roboty budowlane niewymienione w umowie to roboty te w świetle przepisów ustawy o VAT należało potraktować tak samo jak roboty budowlane wykonywane na podstawie zawartych umów i kwoty uzyskiwane przez skarżącą spółkę z tytułu świadczenia robót niewymienionych w umowie potraktować tak samo jak kwoty uzyskane z tytułu robót objętych umowami.
                                        • 14.04.2010Refakturowanie usług transportowych i kurierskich a obowiązek podatkowy w VAT
                                         Pytanie podatnika: Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu refakturowania usług transportowych i kurierskich przez Spółkę na spółki faktycznie korzystające z tych usług?
                                         • 26.03.2010Zwrot kosztów opłaty pocztowej nie podlega VAT
                                          Pytanie podatnika: Wnioskodawca będący spółdzielnią mieszkaniową wysyła do swoich członków, właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni oraz do kontrahentów wezwania do zapłaty zaległych opłat eksploatacyjnych oraz innych zobowiązań. Spółdzielnia obciąża adresata wezwania rzeczywistymi kosztami opłat poniesionych na zakup znaczka pocztowego (list polecony, list za zwrotnym potwierdzeniem odbioru). Czy Wnioskodawca powinien sporządzać zbiorcze miesięczne zestawienie opłat poprzez wystawienie faktury wewnętrznej oraz naliczyć i odprowadzić podatek od towarów i usług ze stawką 22%?
                                          • 22.03.2010PARP: Aktualizacja zbioru pytań i odpowiedzi do Poddziałania 2.1.1 PO KL
                                           Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała o aktualizacji pytań i odpowiedzi w ramach Poddziałania 2.1.1. W zakładkach „Pytania i odpowiedzi” dla poszczególnych typów projektów realizowanych w ramach Poddziałania 2.1.1 zamieszczone zostały odpowiedzi PARP na najczęstsze i najważniejsze wątpliwości zgłaszane przez beneficjentów w trakcie spotkań nt. zasad realizacji umów, a także w kontaktach bezpośrednich.
                                           • 18.03.2010Orzecznictwo: Opłata planistyczna w przypadku darowizny nieruchomości
                                            Teza: Pobieranie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), nie obejmuje sytuacji gdy nieruchomość została darowana osobie bliskiej
                                            • 15.03.2010Poszukiwanie przełomowych innowacji za pieniądze z UE
                                             Bezpośrednie dotarcie do szerokiego grona osób zainteresowanych wdrażaniem nowatorskich pomysłów na miarę światowych przedsięwzięć, takich jak Google, Facebook, LinkedIn – to cel projektu promocyjno-edukacyjnego „Kapitał na start w innowacje – promocja innowacji w środowisku biznesowym i naukowym”. Projekt jest realizowany przez Park Technologiczny – Miasteczko Multimedialne oraz Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych (MultiKlaster).
                                             • 11.03.2010330 mln zł z EBI na inwestycje komunalne w Krakowie
                                              Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) pożyczy 330 mln zł, czyli około 73,7 mln euro, na sfinansowanie modernizacji i rozbudowy infrastruktury wodnej i ściekowej na terenie miasta Krakowa. Łącznie z nowo przyznaną pożyczką, bank od 2007 r. przyznał podmiotom z polskiego sektora samorządowego pożyczki w wysokości około 1,2 mld euro.
                                              • 18.02.2010Wynagrodzenie z tytułu realizacji programu ze środków unijnych a zwolnienie od PIT
                                               Podatnikiem realizującym bezpośrednio cel programu może być jedynie podmiot, któremu powierzono w sensie ekonomicznym i technicznym realizację konkretnego projektu i który ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe jego wykonanie. W konsekwencji uzyskany przez niego dochód z tego tytułu korzysta ze zwolnienia, o jakim mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast dochody osób fizycznych, tj. pracowników, czy też innych podmiotów fizycznie wykonujących określone czynności w związku z realizowanym programem nie podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy.
                                               • 10.02.2010Aport przedsiębiorstwa a korekta podatku VAT
                                                Pytanie podatnika: Czy w świetle opisanego stanu faktycznego, Spółka z o.o. prowadząca wyłącznie sprzedaż opodatkowaną, do której wniesiony zostanie przez Wnioskodawcę aport w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, ma obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 91 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług?
                                                • 21.01.2010Milion na start
                                                 Do 31 marca 2010 roku można składać wnioski on line o wsparcie w ramach projektu Inkubator Przedsiębiorczości Media 3.0. Celem inicjatywy jest udzielenie finansowej i merytorycznej pomocy autorom innowacyjnych i przełomowych technologii w dziedzinie animacji i grafiki 3D, internetu, e-learningu, technologii mobilnych i telekomunikacji. Dofinansowanie pomysłu może wynieść nawet 200 tys. euro.
                                                 • 12.01.2010Orzecznictwo: Udział w spółce handlowej bez osobowości prawnej i status prowadzącego działalność gospodarczą

                                                  Teza: Stosownie do art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych fakt udziału osoby fizycznej w handlowej spółce niemającej osobowości prawnej (n. w spółce jawnej) nie powoduje automatycznie, że osobę taką można traktować jako podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 67b par. 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Przychody wspólnika z udziału w spółce handlowej niemającej osobowości prawnej uznaje się jedynie za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, co nie znaczy, że on sam taką dzialalność prowadzi.
                                                  • 18.12.2009Premia pieniężna jak rabat
                                                   Pytanie podatnika: Czy na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług udzielanie premii pieniężnych stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu tym podatkiem i czy powinny być one dokumentowane fakturą, a jeśli nie, to w jaki sposób należy je prawidłowo dokumentować?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] następna strona »