Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bezpośredni beneficjent

 • 30.03.2012Udzielanie pożyczek – konsekwencje w rozliczeniu VAT
  Pytanie podatnika: Czy obowiązek podatkowy w VAT od otrzymanych odsetek, prowizji z tytułu umowy pożyczki, jak i prowizji od sporządzonego aneksu, powstaje w dacie ich otrzymania? Czy wartością nabycia nieruchomości (jako towaru) w przypadku jej przejęcia za niespłaconą pożyczkę będzie nominalna wartość niespłaconej części pożyczki?
  • 21.03.2012Opodatkowanie VAT świadczeń częściowo finansowanych z ZFŚS
   Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest obowiązany tworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zgodnie z regulaminem ZFŚS dopłata do imprez kulturalnych i rekreacyjnych nie może być wyższa niż 50% kosztów imprezy, w konsekwencji 50% wartości usługi finansuje ZFŚS, a pozostałe 50% pracownik. Czy takie finansowanie kosztów imprez podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Jeśli tak to z jaką stawką podatku VAT i w jakiej formie należałoby obciążać pracownika: czy na podstawie faktury, faktury wewnętrznej, refaktury, noty księgowej czy też są to czynności wyłączone z ustawy o VAT?
   • 23.02.2012Napoje dla pracowników a rozliczenie VAT
    Pytanie podatnika: Wnioskodawca ponosi koszty nabycia produktów spożywczych, takich jak: kawa, herbata, mleko, napoje chłodzące (woda mineralna, napoje, soki), cukier, słodycze. Zgodnie z przepisami BHP Spółka zapewnia pracownikom napoje, natomiast pozostałe art. spożywcze przekazywane są podczas zebrań zarządu, narad, spotkań z pracownikami oraz klientami/gośćmi w czasie pracy w siedzibie firmy. Nabyte artykuły są wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością opodatkowaną. Spółka odlicza podatek naliczony związany z zakupem artykułów będących przedmiotem wniosku. Czy w takiej sytuacji nieodpłatne przekazanie ww. artykułów spożywczych należy opodatkować podatkiem należnym?
    • 30.01.2012Podatek od wynagrodzeń z funduszy UE
     Treść art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uzależnia możliwości skorzystania ze zwolnienia, o jakim mowa w tym przepisie, od bezpośredniego przekazania środków pomocowych przez właściwy podmiot, a jedynie aby cel programu był realizowany przy pomocy tych środków. Z kolei, podatnik chcąc skorzystać ze zwolnienia, o jakim mowa w art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy musi otrzymać środki bezzwrotnej pomocy bezpośrednio od jednego z podmiotów udzielających tej pomocy, bądź od podmiotu uprawnionego do jej rozdziału - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.
     • 27.01.2012Podatkowe skutki zakupu artykułów spożywczych do firmy
      Pytanie podatnika: Czy konsumpcja wyrobów spożywczych przy okazji różnego rodzaju narad, spotkań wewnętrznych, szkoleń, spotkań i przyjmowania gości, kontrahentów, posiedzeń zarządu i rady nadzorczej, odbywających się w związku z działalnością opodatkowaną, stanowią dla Spółki czynność opodatkowaną na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy bądź art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług? Czy Spółka ma prawo odliczać podatek VAT z faktur dokumentujących zakup wymienionych produktów?
      • 26.01.2012Program telewizyjny a stawka VAT
       Z uzasadnienia: Cała usługa produkcji cyklu telewizyjnego obejmująca produkcję programów telewizyjnych, za jakie podatnik uważa realizację 25 odcinków przeznaczonych do emisji w telewizji publicznej oraz 12 filmów promocyjnych dla gmin nie może zostać opodatkowana, jako usługa o charakterze kompleksowym, stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%. Żadnej bowiem z usług wchodzących w skład produkcji cyklu telewizyjnego nie można ocenić jako główną czy poboczną (uzupełniającą), służącą właściwemu wykonaniu usługi głównej.
       • 18.01.2012Cesja wierzytelności a VAT
        Z uzasadnienia WSA: Skoro strony nie przewidują otrzymania przez nabywcę od zbywcy wynagrodzenia i w cenie wierzytelności nie będzie mieściło się wynagrodzenie, prowizja słuszny jest zarzut skargi, iż w działaniu nabywcy wierzytelności brak jest istotnego elementu - odpłatności i świadczenia nabywcy nie można traktować jako usługi podlegającej obowiązku podatkowemu z tytułu VAT.
        • 12.01.2012Obowiązek wystawienia faktury korygującej do faktury zaliczkowej
         Pytanie podatnika: W ramach prowadzonej działalności spółka podpisała umowę ramową o kompleksowej współpracy, w której kupujący zobowiązuje się do zakupu fabrycznie nowych samochodów. Zgodnie z postanowieniami umowy spółka otrzymała od kontrahenta zaliczki na poczet zamówionych przez niego samochodów, które udokumentowała fakturami zaliczkowymi. W związku z niewywiązaniem się przez kupującego z warunków umowy doszło do jej zerwania. Zaliczki zostały zaliczone jako rekompensata za utracone korzyści. Czy spółka ma prawo do dokonania korekty VAT należnego naliczonego od otrzymanych zaliczek, poprzez złożenie deklaracji korygującej za ten okres rozliczeniowy, w którym uprzednio został wykazany VAT należny czy też należy wystawić faktury korygujące do faktur zaliczkowych?
         • 08.11.2011Zakupy na rzecz ZFŚS a VAT
          Pytanie podatnika: Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w przypadku zakupu przez Spółkę towarów bądź usług od osoby trzeciej na rzecz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i w całości finansowanych osobie uprawnionej ze środków ZFŚS, Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących powyższe zakupy, jak również Spółka nie ma obowiązku naliczania podatku VAT należnego przy przekazaniu tych towarów i usług na rzecz ZFŚS?
          • 18.10.2011Czy dotacja jest opodatkowana VAT
           Pytanie podatnika: Czy otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja na realizację Projektu stanowi obrót, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?
           • 27.07.2011Finansowa zachęta do zawarcia długoterminowej umowy najmu podlega VAT
            Kwota otrzymana jednorazowo od wynajmującego stanowiąca zachętę do zawarcia długoterminowej umowy najmu jest wynagrodzeniem za świadczoną usługę i powinna być dokumentowana fakturą VAT na rzecz wynajmującego - stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 20.05.2011 r., sygn. IPPP2/443-313/11-2/IG.
            • 12.05.2011Opodatkowanie VAT dywidendy wypłaconej w formie znaku towarowego
             Wypłata dywidendy na rzecz udziałowca w postaci przeniesienia prawa do znaków towarowych nie jest opodatkowana VAT, nie stanowi bowiem odpłatnej dostawy towarów ani odpłatnego świadczenia usług – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
             • 29.04.2011Testament i jego treść, odwołanie testamentu
              Prawo pozostawia spadkodawcy pełną dowolność co do rozporządzenia swoim majątkiem, nie pozwala jednak stawiać warunków, ani narzucać terminów. W obecnym stanie prawnym utrudnione jest również przekazywanie konkretnych rzeczy wybranym osobom.
              • 29.04.2011Obowiązek posiadania oświadczenia nierezydenta o niekorzystaniu ze zwolnienia
               Od 1 stycznia 2011 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzono zasadę, zgodnie z którą podmiot uzyskujący dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z należności licencyjnych i odsetek może korzystać ze zwolnień przewidzianych w tych przepisach pod warunkiem, że nie jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.
               • 21.04.2011Obrót bonami nie podlega VAT
                Pytanie podatnika: W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca wdrożył nowy projekt dotyczący emisji bonów sprzedawanych innym firmom - Zleceniodawcom po cenie 1 bon = 1 zł. Wnioskodawca pobiera też opłatę tzw. prowizyjną związaną ze sprzedażą bonów. Bony zapisywane są na Internetowe konta, do których dostęp (login i hasło) otrzymują wskazane przez Zamawiającego osoby. Bony upoważniają do płacenia nimi za wszystkie towary i usługi, za które można płacić przelewem. Głównie dotyczy to: zakupów w sklepach internetowych, portalach aukcyjnych lub regulowania zobowiązań za rachunki telefoniczne, prąd lub gaz etc. W jaki sposób na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług należy dokonywać rozliczenia obrotu bonami?
                • 19.04.2011Polisa z tytułu odpowiedzialności członków zarządu a koszt uzyskania przychodów
                 Członkowie zarządów spółek handlowych wstępując w swoje prawa i obowiązki ponoszą spore ryzyko. Odpowiadają oni nie tylko wobec Spółki za ewentualne szkody, które mogą powstać w trakcie pełnienia ich obowiązków – ale w różnych sytuacjach – również za szkody, które wyrządzą osobom trzecim w związku z pełnieniem swoich funkcji.
                 • 19.04.2011WSA: Odsetki zapłacone przez gwaranta
                  Teza: Zapłata odsetek przez gwaranta nie jest zapłatą dokonaną przez Spółkę w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), a w konsekwencji Spółka nie będzie mogła zakwalifikować odsetek zapłaconych przez gwaranta do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich zapłacenia przez gwaranta.
                  • 18.04.2011Opodatkowanie VAT zwrotu kosztów ubezpieczenia leasingu
                   Słuszne jest stanowisko, zgodnie z którym podmiot świadczący usługi leasingu powinien włączyć do podstawy opodatkowania tych usług koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu. Na gruncie ustawy o VAT, opodatkowanie zwrotu kosztów ubezpieczenia, ponoszonych przez spółkę, wiąże się z uznaniem ich za element składowy usługi spółki w zakresie leasingu samochodów, która podlega opodatkowaniu według stawki podstawowej - 22%. Skoro koszt ubezpieczenia stanowi świadczenie dodatkowe w stosunku do usługi zasadniczej, jaką jest usługa leasingu samochodu, należy go włączyć do podstawy opodatkowania i opodatkować według stawki właściwej tej usłudze – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                   • 11.03.2011Rozliczenie faktury dotyczącej naprawy przedmiotów leasingowanych
                    W umowie leasingu usługobiorca zobowiązuje się do ponoszenia kosztów naprawy oraz utrzymania samochodu w niezmienionym stanie. Wydatki na naprawę samochodu ponoszone są w celu osiągnięcia przychodu, co powoduje, że mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
                    • 23.02.2011Unijne fundusze dla wsi – ponad 100 mld zł
                     101 mld zł wypłaciła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. 68 mld zł pochodziło z budżetu Wspólnoty, a ponad 32 mld zł ze środków krajowych. Najważniejszym instrumentem wsparcia były dopłaty bezpośrednie – poinformowały resort rolnictwa i ARiMR.   
                     • 10.02.2011Pomoc dla Fiat Powertrain pod lupą KE
                      Komisja Europejska wszczęła formalne postępowanie wyjaśniające w sprawie zamiaru przyznania przez polskie władze pomocy na rzecz inwestycji w produkcję silników benzynowych nowej generacji realizowanej przez grupę Fiat w województwie śląskim. Komisja ma wątpliwości, czy pomoc spełnia unijne wytyczne w sprawie pomocy dla dużych projektów inwestycyjnych z punktu widzenia udziałów w rynku oraz zdolności produkcyjnych grupy Fiat.  
                      • 03.01.2011Podatek VAT 2011: Nowe regulacje dotyczące zwolnień z podatku VAT
                       W odniesieniu do usług, założenia metodologiczne klasyfikacji PKWiU 2008 nie pozwoliły na takie „przełożenie” przepisów wykorzystujących te klasyfikacje, aby zakres zwolnień, określony w załączniku nr 4 do ustawy był zgodny z przepisami dyrektywy 2006/112/WE. Dlatego też załącznik nr 4 do ustawy o VAT, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku został uchylony. Jednocześnie uregulowania dotyczące tej tematyki zostały przeniesione do treści ustawy.
                       • 31.12.2010Podatek VAT 2011: Zestawienie zwolnień i stawek obniżonych podatku VAT stosowanych od 1 stycznia 2011 r.
                        Zmiany w ustawie o podatku VAT, nowe rozporządzenie wykonawcze, przepisy przejściowe – prawie wszystkie przepisy ukazały się w ostatnich dniach starego roku. Konieczność stosowania ujednoliconych i nowych przepisów powoduje, że stawki VAT 2011 są dla wielu podatników trudne do określenia. Przygotowaliśmy zestawienie stawek podatku VAT, które będą obowiązywały już od jutra. Jednocześnie prezentujemy nowe rozporządzenie wykonawcze VAT oraz ujednolicony tekst ustawy o podatku od towarów i usług.
                        • 07.12.2010Regionalne Programy Operacyjne: Poziom wydatków bliski 1/4 alokacji
                         Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13, w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych od momentu ich uruchomienia do 30 listopada 2010 r. wartość wydatków beneficjentów wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła w części dofinansowania UE 16 mld zł, co odpowiada 23,8 proc. alokacji na lata 2007-2013. W tym samym okresie złożono 38,5 tys. wniosków na łączną kwotę dofinansowania 82,7 mld zł i podpisano z beneficjentami 17,8 tys. umów na kwotę dofinansowania w części UE 42,1 mld zł, co stanowi 62,8 proc. alokacji na lata 2007-2013.  
                         • 26.11.2010NSA: Pensje z unijnych programów nie zawsze wolne od PIT
                          Powierzenie innym podmiotom w ramach realizowanego programu wykonania poszczególnych czynności składających się na pewną całość nie można utożsamiać z bezpośrednią realizacją programu przez te podmioty, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji uzyskany przez nie z tego tytułu dochód nie korzysta ze zwolnienia, o jakim mowa w ww. przepisie. Podatnikiem realizującym bezpośrednio cel programu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT, może być jedynie podmiot, któremu powierzono w sensie ekonomicznym i technicznym realizację konkretnego projektu i który ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe jego wykonanie. W konsekwencji uzyskany przez niego dochód z tego tytułu korzysta ze zwolnienia. "Bezpośrednia realizacja" nie oznacza obowiązku osobistego jego wykonania przez podatnika będącego beneficjentem bezzwrotnej pomocy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                          • 18.11.2010Ważna uchwała NSA: Koszty ubezpieczenia w przypadku leasingu
                           Tezy: W świetle art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) w stanie prawnym obowiązującym w 2006 r. podmiot świadczący usługi leasingu powinien włączyć do podstawy opodatkowania tych usług koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu.
                           • 05.11.2010Charytatywna aukcja internetowa i podatek VAT
                            Interpelacja nr 18076 do ministra finansów w sprawie naliczania podatku VAT od przedmiotów sprzedawanych na aukcjach charytatywnych, a wytworzonych przez podopiecznych fundacji
                            • 03.11.2010Zamknięcie roku 2010 w podatku CIT – o czym należy pamiętać?
                             Zakończenie roku obrotowego oraz uzgodnienie wyniku finansowego i dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych jest ostatnim momentem na weryfikację prawidłowości rozpoznawanych przychodów oraz kosztów podatkowych. W takim momencie istotne jest także odpowiednie przyporządkowanie do właściwego roku podatkowego zarówno przychodów osiąganych przez podatników na przełomie kończącego się oraz rozpoczynającego się roku podatkowego, jak i kosztów uzyskania przychodów ponoszonych w tym czasie.
                             • 22.10.2010NSA o refakturowaniu kosztów zarządu nieruchomością wspólną
                              Wspólnota mieszkaniowa, nabywając usługi w ramach zarządu nieruchomością wspólną, działa we własnym imieniu i na swoją rzecz - jako "osoba ustawowa", w rozumieniu art. 331 Kodeksu cywilnego, będąca jednostką organizacyjną, odrębną od właścicieli, co oznacza, że nie świadczy w tym zakresie usług na rzecz właścicieli lokali w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i nie ma podstaw do refakturowania ponoszonych przez wspólnotę wydatków na rzecz właścicieli lokali.
                              • 18.10.2010Zakup ze środków ZFŚS a VAT
                               Pytania podatnika: Czy wydanie pracownikom towarów lub udostępnienie im usług uprzednio zakupionych na podstawie faktur VAT ze środków ZFŚS przez zakład pracy, bez częściowej odpłatności (partycypacji w kosztach) z ich strony (jak i częściowo odpłatne), winno być opodatkowane podatkiem od towarów i usług z równoczesnym prawem do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy ich nabyciu?
                               • 05.10.2010Firmowe spotkania integracyjne nie stanowią przychodu pracownika
                                Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione na rzecz pracowników biorących udział w integracji - zawodach sportowych (przejazdy, wyżywienie, zakwaterowanie) sfinansowany ze środków obrotowych spółki dolicza się do przychodów na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                • 04.10.2010Współpraca w działaniach promocyjnych nie podlega VAT
                                 Wspólne działania marketingowe dwóch firm, których celem jest zachęcenie klientów do zakupu towarów lub usług każdej z tych firm, nie są wzajemnym świadczeniem usług – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                                 • 13.09.2010Ewidencjonowanie na kasie kaucji oraz kary umownej
                                  Pytania podatnika: 1. Czy pobierana kaucja przy zamówieniu towaru, która to kaucja będzie zwracana klientowi przy ostatecznej realizacji zamówienia - będzie rodziła obowiązek podatkowy i będzie wymagała wprowadzenia na kasę fiskalną? 2. Czy kara umowna za niezrealizowanie zamówienia jest obrotem w VAT i wymaga wprowadzenia na kasę fiskalną?
                                  • 06.09.2010Fundusze unijne: 0,5 mld zł z PO IiŚ na magazyn gazu
                                   Na ponad 503 mln zł opiewa zawarta w ubiegłym tygodniu umowa o dofinansowanie projektu rozbudowy podziemnego magazynu gazu (PMG) Wierzchowice. Pomoc otrzyma Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w ramach działania 10.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
                                   • 06.09.2010Kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT
                                    Pytanie podatnika: Czy Spółka będzie zobowiązana do opodatkowania podatkiem od towarów i usług kar umownych?
                                    • 03.09.2010Rozliczenie podatkowe otrzymanej dotacji
                                     Pytania podatnika: 1. W sytuacji kiedy zakupy dotyczące projektu zostały sfinansowane w 100% zaliczki to w którym momencie 15% wartości faktury powinny być dane w koszty podatkowe czy w momencie pomniejszenia kolejnej refundacji o 15%? 2. Jeśli te wydatki były poczynione w 2009 r. a do końca kwietnia Wnioskodawca złoży zeznanie podatkowe a refundację otrzyma po kwietniu 2010 r. to czy powinien skorygować zeznanie roczne PIT-36L? 3. Po wykorzystaniu zaliczki Wnioskodawca najpierw sam finansował zakupy dotyczące projektu a później składał wniosek o refundację - czy w tej sytuacji powinien odnosić wszystkie koszty na bieżąco w dacie poniesienia wydatku, czyli w dacie faktury a w momencie refundacji robiąc korektę kosztów?
                                     • 13.08.2010Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
                                      Zmiany zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług dotyczą dostosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wykorzystujących odwołania do klasyfikacji statystycznej (obecnie jest to Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. – Dz. U. Nr 42, poz. 264, z późn. zm. – PKWiU 1997) do klasyfikacji obecnie obowiązującej w statystyce.
                                      • 28.07.2010Polskie firmy mikro za mało innowacyjne
                                       Jedynie 26 proc. mikroprzedsiębiorstw w Polsce wprowadza innowacje. Jeszcze mniej, bo jedynie 3 proc., prowadzi działalność badawczo-rozwojową. Niskie jest też wykorzystanie takich instrumentów jak dotacje, kredyt technologiczny czy fundusze kapitału podwyższonego ryzyka – wynika z wydanego przez PARP opracowania „Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce” autorstwa Małgorzaty Juchniewicz i Barbary Grzybowskiej.
                                       • 27.07.2010PO Infrastruktura i Środowisko: 2 mld zł na transport
                                        Zawarto sześć kolejnych umów o dofinansowanie projektów (dwa projekty kolejowe i cztery drogowe) realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowy podpisali przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Polskich Kolei Państwowych PLK SA, Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z o.o., miasta Poznań oraz miasta Bielsko-Biała.
                                        • 26.07.2010Bezpodstawne wzbogacenie a opodatkowanie VAT
                                         Fakt, że spółka uzyskała zapłatę za wykonanie robót budowlanych w wyniku zawarcia ugody sądowej, która została zawarta wskutek powództwa wniesionego na podstawie art. 405 k.c. (bezpodstawne wzbogacenie), nie ma znaczenia dla opodatkowania VAT tych robót. Przepisy ustawy o VAT nie uzależniają uznania określonych czynności podatnika za świadczenie usługi podlegającej opodatkowaniu od sposobu uzyskania przez podatnika zapłaty za tę czynność. Opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają usługi wykonane także bezumownie, które odbiorca usługi przyjął – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                                         • 23.07.2010Wypłaty dla pracowników dokonanych z podziału zysku jako KUP
                                          Należne udziałowcom dywidendy z tytułu udziału w spółce kapitałowej są środkami przenoszonymi z majątku tejże spółki do majątku jej wspólnika, które to świadczenie stanowi realizację szczególnego zobowiązania wynikającego z relacji spółka kapitałowa - wspólnik. Z tych tez względów świadczenia takiego nie można traktować jako poniesionego w celu uzyskania przychodu przez osobę prawną. Czym innym niż wypłata dywidendy wspólnikowi jest natomiast wypłacanie przewidzianych regulaminem wewnętrznym spółki świadczeń zatrudnionym w niej pracownikom, nawet jeżeli źródłem środków na realizację tejże wypłaty będzie osiągnięty przez spółkę w poprzednim roku zysk netto.
                                          • 20.07.2010Urzędy Kontroli Skarbowej kontrolują prawidłowość wykorzystania dotacji
                                           Interpelacja nr 16294 do ministra finansów w sprawie procedur i zasad przeprowadzania przez UKS kontroli projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.5: Promocja przedsiębiorczości
                                           • 14.07.2010Moment ujęcia w KUP wydatków związanych z gwarancjami
                                            Pytanie podatnika: Czy koszty gwarancji ubezpieczeniowej usunięcia wad i usterek, dotyczącej konkretnej umowy budowlanej i dostarczonej inwestorowi w momencie zakończenia prac należy zaliczyć do kosztów bezpośrednich i jednorazowo zaliczyć w koszty podatkowe?
                                            • 05.07.2010Fundusze europejskie: Kto w 2009 r. otrzymał środki z UE
                                             Komisja Europejska ujawniła, kto w 2009 r. otrzymał z UE środki w takich obszarach jak badania, edukacja i kultura, energia i transport oraz pomoc zewnętrzna. Do elektronicznej bazy danych, zawierającej ponad 114 tys. pozycji sięgających 2007 r., wprowadzono zmiany ułatwiające wyszukiwanie informacji. Baza ta zawiera teraz również informacje na temat wydatków administracyjnych Komisji.
                                             • 24.06.2010Ubezpieczenie zdrowotne dla zleceniobiorców a obowiązki płatnika
                                              Z uzasadnienia: Wbrew twierdzeniom autora skargi kasacyjnej, w rozpatrywanym przez ten sąd przypadku nie chodziło o "gotowość do świadczenia usług medycznych na rzecz ubezpieczonych" traktowaną jako potencjalne, nie poddające się kwantyfikacji świadczenie, lecz zapewnienie określonym osobom ochrony ubezpieczeniowej, z racji zawarcia umowy grupowego ubezpieczenia zdrowotnego. Nie ma wątpliwości co do tego, że udzielenie owej ochrony stanowi usługę, przy czym koszt ubezpieczenia obciążał spółkę. W tej sytuacji, uzyskanie wspomnianej już ochrony ubezpieczeniowej miało charakter nieodpłatny. Płynie z tego wniosek, że po stronie zleceniobiorców/menadżerów powstał przychód mający postać nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a spółka była w takim razie obowiązana obliczyć i pobrać zaliczki na podatek dochodowy jako płatnik.
                                              • 21.06.2010Zwrot kosztów stosowania zwolnień i ulg przewozowych a obowiązek w VAT
                                               Jeśli spółka stosuje jednostkowo zwolnienia i ulgi dla pasażerów na przestrzeni całego miesiąca i na koniec wystawia fakturę na kwotę będącą iloczynem faktycznie zrealizowanych przewozów z zastosowaniem wyżej ulg i zwolnień i różnicy między ceną normalnego biletu a kwotą uzyskaną z tytułu zrealizowanych przewozów ulgowych bądź ze zwolnieniem, to nie ma tu zastosowania żaden szczególny przepis dotyczący momentu powstania obowiązku podatkowego i zastosowanie mają przepisy ogólne, czyli art. 19 ust. 1, a w dalszej konsekwencji art. 19 ust. 4 ustawy o VAT – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.
                                               • 17.06.2010Motoryzacja: Za 10 lat jedna trzecia nowych aut z napędem elektrycznym
                                                Z analizy sektora motoryzacyjnego przeprowadzonej przez firmę doradczą Deloitte wynika, że zapotrzebowanie na ekologiczne samochody oraz nowe regulacje będą miały znaczący wpływ na rozwój i upowszechnienie innowacyjnych rozwiązań technicznych. Do roku 2020 sprzedaż samochodów o napędzie czysto elektrycznym i innych ekologicznych pojazdów wyniesie do jednej trzeciej całkowitej sprzedaży w krajach rozwiniętych i do 20 proc. sprzedaży w obszarach miejskich rynków wschodzących.
                                                • 15.06.2010Nota rabatowa stanowi podstawę do obniżenia obrotu
                                                 Przepis art. 29 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. - w brzmieniu obowiązującym do 30 listopada 2008 r.) należy interpretować w ten sposób, że udzielenie przez podatnika rabatu cenowego, nie bezpośredniemu jego kontrahentowi, lecz kolejnemu odbiorcy w łańcuchu dystrybucji jego towaru, stanowi dla tego podatnika podstawę do obniżenia swojego obrotu o kwotę udzielonego rabatu, jeżeli jest on udokumentowany dowodem księgowym w rozumieniu przepisów ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), np. notą księgową.
                                                 • 11.06.2010Pomoc dla firm poszkodowanych przez powódź – BCC chwali projekt ustawy
                                                  Projektowane przepisy są aktem o dużym znaczeniu praktycznym w systemie przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych – stwierdził Business Centre Club w opinii do projektu ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych. BCC podkreśla, że bezpośrednimi beneficjentami pomocy mają być mali przedsiębiorcy, dla których możliwości konkurowania na rynku są ograniczone w porównaniu ze średnimi i dużymi przedsiębiorstwami.
                                                  • 05.05.2010Orzecznictwo: Zwrot bezpodstawnego wzbogacenia podlega VAT
                                                   Z uzasadnienia: Mając na względzie okoliczność, że roboty budowlane zostały wykonane w ramach działalności gospodarczej oraz, że kwota z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia spełniała funkcję zapłaty za wykonane przez Skarżącą Spółkę roboty budowlane niewymienione w umowie to roboty te w świetle przepisów ustawy o VAT należało potraktować tak samo jak roboty budowlane wykonywane na podstawie zawartych umów i kwoty uzyskiwane przez skarżącą spółkę z tytułu świadczenia robót niewymienionych w umowie potraktować tak samo jak kwoty uzyskane z tytułu robót objętych umowami.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] następna strona »