Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ewidencjonowany rycza速

 • 15.05.2019Szara strefa w wynajmie mieszka. Czy MF planuje zmiany?
  Obecne zasady podatkowe s nast瘼uj帷e: podatki p豉cimy na zasadach ogólnych, tzn. mamy podatek liniowy, zrycza速owane formy opodatkowania, rycza速 od przychodów ewidencjonowanych, kart podatkow. W sytuacji gdy osoba pobieraj帷a emerytur lub rent wynajmuje jedn lub kilka nieruchomo軼i i nie rozliczy si z takiej dzia豉lno軼i przy obecnych zasadach, pozostanie w szarej strefie. Urz康 skarbowy jest oficjalnie poinformowany o pobieranym dochodzie ze 鈍iadczenia i nie jest w stanie sprawdzi takiego podatnika. Czy w chwili obecnej resort prowadzi prace nad zmianami przepisów pod k徠em wyeliminowania niep豉cenia podatku od wynajmu nieruchomo軼i?
  • 14.05.201914.05.2019: E-szko豉 podatkowa
   Od podstaw do bieg這軼i - taki cel przy鈍ieca autorom i trenerom, którzy tworzyli e-szko喚 podatkow. To wyj徠kowy e-kurs, poniewa pozwala na zdobycie wiedzy podatkowej tym, którzy dopiero zaczynaj swoj przygod z podatkami. Ale i ci z Was, którzy ju maj pewien sta, nie powinni rezygnowa z udzia逝 w kursie. Dzi瘯i niemu nie tylko usystematyzuj i utrwal posiadane wiadomo軼i, lecz tak瞠 zdob璠 now wiedz, a przede wszystkim - dzi瘯i wielu praktycznym przyk豉dom, omówieniom i analizom - naucz si, jak stosowa j w praktyce.
   • 14.05.2019NSA. Sprzeda nieruchomo軼i mo瞠 spowodowa utrat prawa do rycza速u
    Zakup dzia趾i gruntu, rozpocz璚ie na niej budowy budynku mieszkalnego przez jej w豉軼iciela w ramach dzia豉lno軼i gospodarczej, a nast瘼nie sprzeda takiej nieruchomo軼i w ca這軼i w trakcie budowy, powinna zosta zakwalifikowana do poz. 27 za陰cznika nr 2 do ustawy o zrycza速owanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi庵anych przez osoby fizyczne, czyli do us逝gi kupna i sprzeda篡 nieruchomo軼i na w豉sny rachunek, której dokonanie powoduje wy陰czenie z opodatkowaniem w formie rycza速u od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) tej ustawy - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
    • 07.05.2019Przychody z najmu kampera mog by opodatkowane rycza速em
     Pytanie: Wnioskodawca posiada samochód w zabudowie kamper. W okresie wiosna – jesie chcia豚y go wynajmowa. Ponadto Wnioskodawca jest równie w豉軼icielem mieszkania, które wynajmuje na tzw. zasadzie rycza速u 8,5% za ka盥y miesi帷. Czy w豉軼iwym b璠zie odprowadzanie podatku do Urz璠u Skarbowego za wynajem kampera w wysoko軼i 8,5% za miesi帷 od kwoty ewentualnego wynajmu i czy nale篡 t kwot zsumowa z kwot podatku odprowadzonego co miesi帷 za wynajem mieszkania?
     • 23.04.2019MF: Najem kilku mieszka te mo瞠 by obj皻y rycza速em
      Wysoko嗆 p豉conego podatku nie jest czynnikiem, który okre郵a, 瞠 dane przychody s zaliczane do okre郵onego 廝ód豉 przychodów. Tak samo takim czynnikiem nie powinna by ilo嗆 lokali wynajmowanych, czy okres, na jaki te lokale s wynajmowane (najem d逝goterminowy, czy najem krótkoterminowy). Zrycza速owana forma opodatkowania przychodów z najmu pozwala podatnikom na p豉cenie podatków w sposób uproszczony, a jednocze郾ie stanowi 廝ód這 dochodów bud瞠tu Pa雟twa. Natomiast pojawiaj帷e si rozbie積o軼i s nieod陰czne przy stosowaniu prawa w praktyce - wyja郾i這 Ministerstwo Finansów.
      • 23.04.2019Us逝gi biurowe na rycza販ie
       Pytanie: Wnioskodawca prowadzi dzia豉lno嗆 gospodarcz na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Dzia豉lno軼i Gospodarczej. Zgodnie z wpisem do CEIDG gównym przedmiotem dzia豉lno軼i jest „dzia豉lno嗆 us逝gowa zwi您ana z administracyjn obs逝g biura” (82.11.Z). Czy przychody, które Wnioskodawca osi庵a w zwi您ku ze 鈍iadczeniem ww. us逝g mo瞠 opodatkowa w formie rycza速u od przychodów ewidencjonowanych, a je瞠li tak, to wg jakiej stawki?
       • 17.04.2019NSA. S逝瞠bno嗆 gruntowa to nie najem
        Z uzasadnienia: O "podobnym charakterze" nie decyduje podobie雟two ekonomiczne pomi璠zy umow ustanawiaj帷 s逝瞠bno嗆 a umowami najmu i dzier瘸wy, ale wzgl璠y prawne. (...) Dotycz帷a ograniczonego prawa rzeczowego umowa ustanowienia s逝瞠bno軼i gruntowej nie mie軼i si w poj璚iu "umów o podobnym charakterze", które nale篡 陰czy z typowo obligacyjnymi stosunkami, i w rezultacie uzyskiwane przychody Skar膨cej winny zosta opodatkowane jako przychody z innych 廝óde. Tak te s opodatkowane dochody ze s逝瞠bno軼i ustanowionych w inny ni umowa sposób.
        • 08.04.2019PIT: Instalacja fotowoltaiczna z po篡czki WFO夷GW a ulga termomodernizacyjna
         Pytanie: Czy korzystaj帷 z kredytu/po篡czki z WFO夷GW Wnioskodawca mo瞠 odliczy wydatki poniesione na instalacj fotowoltaiczn od podstawy opodatkowania, zgodnie ze zmianami w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zrycza速owanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi庵anych przez osoby fizyczne w kontek軼ie art. 26h ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
         • 28.03.2019Karta podatkowa: Odliczenie sk豉dki na ubezpieczenie zdrowotne ma鹵onka
          Przedsi瑿iorca opodatkowany w formie karty podatkowej ma prawo odliczy od podatku sk豉dki na ubezpieczenie zdrowotne przez niego op豉cone i naliczone zgodnie z przepisami dotycz帷ymi tych sk豉dek. A poniewa sk豉dka na ubezpieczenie osoby wspó逍racuj帷ej (czyli i ma鹵onka) jest obowi您kowa, równie podlega odliczeniu - na zasadach okre郵onych w ustawie.
          • 05.03.2019Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy
           Z tej formy wp豉cania zaliczek na podatek dochodowy mog w zasadzie skorzysta wszyscy przedsi瑿iorcy, tak瞠 ci, którzy posiadaj status du瞠go podatnika. Wyj徠kiem od tej zasady s podatnicy op豉caj帷y rycza速 od przychodów ewidencjonowanych oraz ci podatnicy PIT lub CIT, którzy nie prowadzili dzia豉lno軼i w roku poprzedzaj帷ym o 2 albo 3 lata rok podatkowy, w którym mia造by by stosowane zaliczki uproszczone, lub w 瘸dnym z zezna rocznych sk豉danych za te lata nie wykazali:
           • 05.03.2019Podatki od OZE po zmianach
            Art. 4 ust. 9 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 廝ód豉ch energii stanowi, i wprowadzanie energii elektrycznej do sieci, a tak瞠 pobieranie tej energii z sieci nie s 鈍iadczeniem us逝g ani sprzeda膨 w rozumieniu ustawy o VAT. Przepis ten zosta uchylony, poniewa sta w sprzeczno軼i z przepisami dotycz帷ymi podatku VAT, gdzie ani ustawa o VAT, ani dyrektywa VAT okre郵aj帷a ramy unijnego systemu VAT, nie przewidywa造 瘸dnych szczególnych preferencji dla tego rodzaju dzia豉lno軼i - wyja郾i這 Ministerstwo Finansów.
            • 04.03.2019Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy
             Z tej formy wp豉cania zaliczek na podatek dochodowy mog w zasadzie skorzysta wszyscy przedsi瑿iorcy, tak瞠 ci, którzy posiadaj status du瞠go podatnika. Wyj徠kiem od tej zasady s podatnicy op豉caj帷y rycza速 od przychodów ewidencjonowanych oraz ci podatnicy PIT lub CIT, którzy nie prowadzili dzia豉lno軼i w roku poprzedzaj帷ym o 2 albo 3 lata rok podatkowy, w którym mia造by by stosowane zaliczki uproszczone, lub w 瘸dnym z zezna rocznych sk豉danych za te lata nie wykazali:
             • 27.02.2019NSA. Sprzeda w豉snych ksi捫ek a przychody z praw maj徠kowych
              Z uzasadnienia: Po陰czenie ról twórcy i wydawcy powoduje sytuacj, w której wydawca nie musi nabywa praw autorskich do wydawanego utworu, gdy ju je posiada jako jego twórca. Tytu貫m do uzyskania przychodów nie jest wi璚 rozporz康zenie prawami autorskimi, ale dzia豉lno嗆 wydawnicza, w tym handel egzemplarzami utworu. Skoro zatem skar膨cy nie uzyskiwa przychodów z praw maj徠kowych (...) do przychodów tych nie ma zastosowanie wy陰czenie przewidziane w art. 5a pkt 6 in fine ustawy o PIT w postaci wy陰czenia mo磧iwo軼i zaliczenia ich do 廝ód豉 w postaci pozarolniczej dzia豉lno軼i gospodarczej.
              • 18.02.2019Rozliczenie roczne 2018: Jak prawid這wo korzysta z ulgi prorodzinnej
               Prawo do odliczenia od podatku kwoty ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu z tytu逝 tej ulgi przys逝guje podatnikowi, który w roku podatkowym:
               • 15.02.2019Rozliczenie roczne 2018: Jak prawid這wo korzysta z ulgi prorodzinnej
                Prawo do odliczenia od podatku kwoty ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu z tytu逝 tej ulgi przys逝guje podatnikowi, który w roku podatkowym:
                • 12.02.2019Rycza速 od przychodu z dzier瘸wy znaku towarowego
                 Pytanie: Wnioskodawca zamierza zarejestrowa znak towarowy. Planuje w przysz這軼i zawrze umow dzier瘸wy znaku towarowego z osob prawn (spó趾 kapita這w lub spó趾 osobow) lub osob prowadz帷 dzia豉lno嗆 gospodarcz. W ramach umowy, wynajmuj帷y znak towarowy b璠zie si nim móg dowolnie pos逝giwa i u篡tkowa w prowadzonej przez siebie dzia豉lno軼i gospodarczej. Czy przychód z czynszu z umowy dzier瘸wy znaku towarowego mo瞠 zosta opodatkowany rycza速em od przychodów ewidencjonowanych?
                 • 06.02.2019Podatki 2019. Najem prywatny po zmianach
                  Od 1 stycznia br. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wed逝g skali podatkowej lub rycza速em) podatnik zdecyduje teraz dokonuj帷 pierwszej wp豉ty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowi您ek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko嗆 przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko嗆 przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzaj帷ych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmuj帷ego.
                  • 05.02.2019Podatki 2019. Najem prywatny po zmianach
                   Od 1 stycznia br. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wed逝g skali podatkowej lub rycza速em) podatnik zdecyduje teraz dokonuj帷 pierwszej wp豉ty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowi您ek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko嗆 przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko嗆 przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzaj帷ych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmuj帷ego.
                   • 29.01.2019Co zmienia si w przepisach dla przedsi瑿iorców od 2019 roku
                    Nowa ulga ZUS (ma造 ZUS), u豉twienia w rozliczaniu straty, wynagrodzenie ma鹵onka doliczane do kosztów, obni穎ny CIT, mniej formalno軼i podatkowych – to kilka przyk豉dów zmian w przepisach, które obowi您uj od 1 stycznia 2019 roku. Poni瞠j prezentujemy najwa積iejsze zmiany.
                    • 28.01.2019Co zmienia si w przepisach dla przedsi瑿iorców od 2019 roku
                     Nowa ulga ZUS (ma造 ZUS), u豉twienia w rozliczaniu straty, wynagrodzenie ma鹵onka doliczane do kosztów, obni穎ny CIT, mniej formalno軼i podatkowych – to kilka przyk豉dów zmian w przepisach, które obowi您uj od 1 stycznia 2019 roku. Poni瞠j prezentujemy najwa積iejsze zmiany.
                     • 25.01.2019Rozliczenie roczne 2018: Wspólne rozliczenie z dzie熤i
                      Osoba wychowuj帷a dziecko sama b璠帷a opiekunem prawnym dziecka lub jednym z rodziców (biologicznym lub przysposabiaj帷ym), b璠帷a jednocze郾ie pann, kawalerem, wdow, wdowcem, rozwódk, rozwodnikiem albo osob, w stosunku do której s康 orzek separacj w rozumieniu odr瑿nych przepisów, lub osob pozostaj帷 w zwi您ku ma鹵e雟kim, je瞠li jej ma鹵onek zosta pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa kar pozbawienia wolno軼i, ma mo磧iwo嗆 rozliczenia si w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowuj帷ych. Ten preferencyjny sposób rozliczenia mo磧iwy jest po spe軟ieniu kilku warunków.
                      • 24.01.2019Zobowi您ania podatkowe: Symbole formularzy i tytuów p豉tno軼i
                       Wp豉caj帷 nale積o軼i podatkowe na formularzu wp豉ty podajemy symbol formularza lub tytu逝 p豉tno軼i. Brak tego symbolu lub jego niepoprawne brzmienie mo瞠 spowodowa b喚dn kwalifikacj wp豉ty przez ksi璕owo嗆 urz璠u, a to z kolei mo瞠 skomplikowa 篡cie podatnika (poprzez np. powstanie nadp豉ty na jednym z kont a niedop豉ty na innym). Warto, wi璚 mie pod r瘯 aktualny wykaz symboli/tytuów, stosowanych przy wp豉tach nale積o軼i podatkowych.
                       • 24.01.2019Rozliczenie roczne 2018: Wspólne rozliczenie z dzie熤i
                        Osoba wychowuj帷a dziecko sama b璠帷a opiekunem prawnym dziecka lub jednym z rodziców (biologicznym lub przysposabiaj帷ym), b璠帷a jednocze郾ie pann, kawalerem, wdow, wdowcem, rozwódk, rozwodnikiem albo osob, w stosunku do której s康 orzek separacj w rozumieniu odr瑿nych przepisów, lub osob pozostaj帷 w zwi您ku ma鹵e雟kim, je瞠li jej ma鹵onek zosta pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa kar pozbawienia wolno軼i, ma mo磧iwo嗆 rozliczenia si w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowuj帷ych. Ten preferencyjny sposób rozliczenia mo磧iwy jest po spe軟ieniu kilku warunków.
                        • 23.01.2019PIT za 2018: Odliczenie wp豉t na IKZE
                         Osoby, które w roku podatkowym dokonywa造 wp豉t na IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego), mog odlicza poniesione przez siebie wydatki od uzyskanego dochodu. 
                         • 23.01.2019Zobowi您ania podatkowe: Symbole formularzy i tytuów p豉tno軼i
                          Wp豉caj帷 nale積o軼i podatkowe na formularzu wp豉ty podajemy symbol formularza lub tytu逝 p豉tno軼i. Brak tego symbolu lub jego niepoprawne brzmienie mo瞠 spowodowa b喚dn kwalifikacj wp豉ty przez ksi璕owo嗆 urz璠u, a to z kolei mo瞠 skomplikowa 篡cie podatnika (poprzez np. powstanie nadp豉ty na jednym z kont a niedop豉ty na innym). Warto, wi璚 mie pod r瘯 aktualny wykaz symboli/tytuów, stosowanych przy wp豉tach nale積o軼i podatkowych.
                          • 22.01.2019Rozliczenie roczne 2018: Odliczenie ulgi internetowej
                           Podatnik, który po raz pierwszy z ulgi internetowej korzysta w zeznaniu za 2017 rok lub nie korzysta z niej wcale, a w roku podatkowym p豉ci za u篡tkowanie sieci Internet, ma prawo, po spe軟ieniu dodatkowych warunków, odliczy od dochodu (przychodu) ponoszone przez siebie z tego tytu逝 wydatki.
                           • 22.01.2019Kryptowaluty - podatki i rachunkowo嗆 2019 - przyjmujemy zapisy na bie膨c edycj e-kursu
                            Kryptowaluta to szczególna posta pieni康za wirtualnego. Jej pojawienie si i gwa速owna ekspansja spowodowa造 du瞠 zamieszanie. Przepisy podatkowe nie nad捫a造 za kolejnymi zdarzeniami rynkowymi, a spory interpretacyjne dotycz帷e zasad opodatkowania przychodów wynikaj帷ych z obrotu na rynku kryptowalut nadal trwaj. Problemy pojawi造 si praktycznie we wszystkich obszarach - podatków dochodowych, podatku VAT i PCC. Pocz患szy od 2019 r. problemy te zosta造 cz窷ciowo rozwi您ane, w wyniku nowelizacji przepisów podatkowych. Dla wszystkich zainteresowanych - inwestorów, osób "wydobywaj帷ych" kryptowalut, a przede wszystkim dla osób, zajmuj帷ych si obs逝g ksi璕ow i podatkow rynku kryptowalut przygotowali鄉y e-kurs: Kryptowaluty - podatki i rachunkowo嗆 2019. Przyjmujemy jeszcze zapisy na bie膨c edycj e-kursu lub edycj, rozpoczynaj帷 si za tydzie.
                            • 22.01.2019PIT za 2018: Odliczenie wp豉t na IKZE
                             Osoby, które w roku podatkowym dokonywa造 wp豉t na IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego), mog odlicza poniesione przez siebie wydatki od uzyskanego dochodu. 
                             • 18.01.2019Rozliczenie roczne 2018: Odliczenie ulgi internetowej
                              Podatnik, który po raz pierwszy z ulgi internetowej korzysta w zeznaniu za 2017 rok lub nie korzysta z niej wcale, a w roku podatkowym p豉ci za u篡tkowanie sieci Internet, ma prawo, po spe軟ieniu dodatkowych warunków, odliczy od dochodu (przychodu) ponoszone przez siebie z tego tytu逝 wydatki.
                              • 16.01.2019PIT za 2018: Odliczenie straty z lat ubieg造ch
                               Podatnik, który w roku podatkowym poniós strat, tj. u którego przychód z danego 廝ód豉 przychodów by ni窺zy od kosztów poniesionych w celu jego uzyskania, ma mo磧iwo嗆 obni瞠nia osi庵ni皻ego z tego 廝ód豉 dochodu w ci庵u najbli窺zych kolejno po sobie nast瘼uj帷ych pi璚iu latach podatkowych.
                               • 15.01.2019PIT za 2018: Odliczenie sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne
                                Zgodnie z ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstaw obliczenia podatku mo積a obni篡 o sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne, do których zalicza si sk豉dki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tak jak w przypadku sk豉dek na ubezpieczenie zdrowotne, ustawodawca nie wymaga przyporz康kowania odliczanej kwoty sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne do odpowiedniego przychodu, którego uzyskanie by這 podstaw ich poniesienia. Zatem, je瞠li podatnik zap豉ci w ramach dzia豉lno軼i gospodarczej sk豉dki na w豉sne ubezpieczenie spo貫czne, a w ramach dzia豉lno軼i nie ma ich od czego odliczy, mo瞠 je uwzgl璠ni przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o prac czy najmu.
                                • 15.01.2019PIT za 2018: Odliczenie straty z lat ubieg造ch
                                 Podatnik, który w roku podatkowym poniós strat, tj. u którego przychód z danego 廝ód豉 przychodów by ni窺zy od kosztów poniesionych w celu jego uzyskania, ma mo磧iwo嗆 obni瞠nia osi庵ni皻ego z tego 廝ód豉 dochodu w ci庵u najbli窺zych kolejno po sobie nast瘼uj帷ych pi璚iu latach podatkowych.
                                 • 14.01.2019Ulga rehabilitacyjna w rozliczeniu podatku PIT za 2018 r.
                                  Podatnik, który ma na utrzymaniu osob niepe軟osprawn, który ponosi wydatki na cele rehabilitacyjne b康 na cele u豉twiaj帷e wykonywanie czynno軼i 篡ciowych, mo瞠 w zeznaniu rocznym odliczy od dochodu (przychodu) niektóre z tych wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
                                  • 14.01.2019PIT za 2018: Odliczenie sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne
                                   Zgodnie z ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstaw obliczenia podatku mo積a obni篡 o sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne, do których zalicza si sk豉dki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tak jak w przypadku sk豉dek na ubezpieczenie zdrowotne, ustawodawca nie wymaga przyporz康kowania odliczanej kwoty sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne do odpowiedniego przychodu, którego uzyskanie by這 podstaw ich poniesienia. Zatem, je瞠li podatnik zap豉ci w ramach dzia豉lno軼i gospodarczej sk豉dki na w豉sne ubezpieczenie spo貫czne, a w ramach dzia豉lno軼i nie ma ich od czego odliczy, mo瞠 je uwzgl璠ni przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o prac czy najmu.
                                   • 11.01.2019Wspólne opodatkowanie ma鹵onków za 2018 r.
                                    Ma鹵onkowie, którzy pozostawali w zwi您ku ma鹵e雟kim przez ca造 rok podatkowy i mi璠zy którymi istnia豉 przez ca造 rok wspólno嗆 maj徠kowa ma鹵e雟ka, maj mo磧iwo嗆 z這瞠nia wspólnego zeznania podatkowego. Mo磧iwe jest tak瞠 opodatkowanie wspólnie ze zmar造m ma鹵onkiem, w sytuacji gdy:
                                    • 11.01.2019Ulga rehabilitacyjna w rozliczeniu podatku PIT za 2018 r.
                                     Podatnik, który ma na utrzymaniu osob niepe軟osprawn, który ponosi wydatki na cele rehabilitacyjne b康 na cele u豉twiaj帷e wykonywanie czynno軼i 篡ciowych, mo瞠 w zeznaniu rocznym odliczy od dochodu (przychodu) niektóre z tych wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
                                     • 10.01.2019Podatki 2019. Ulga termomodernizacyjna - jakie materia造 i us逝gi mo積a odliczy?
                                      Od 1 stycznia 2019 r. podatnicy ponosz帷y wydatki na realizacj przedsi瞝zi璚ia termomodernizacyjnego s uprawnieni do skorzystania z ulgi w podatku dochodowym. Ulga b璠zie polega豉 na odliczeniu od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na realizacj takiego przedsi瞝zi璚ia, jednak w wysoko軼i nieprzekraczaj帷ej 53 000 z.
                                      • 10.01.2019PIT za 2018: Odliczenie sk豉dek na ubezpieczenie zdrowotne
                                       Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek, obliczony wed逝g skali lub 19% stawk liniow, w pierwszej kolejno軼i ulega obni瞠niu o kwot sk豉dki na ubezpieczenie zdrowotne. Nale篡 pami皻a, 瞠 odliczeniu podlega jedynie cz窷 sk豉dki zdrowotnej. Odliczana kwota nie mo瞠 przekroczy 7,75% podstawy wymiaru tej sk豉dki. Dodajmy tak瞠, 瞠 ustawodawca nie wymaga przyporz康kowania odliczanej kwoty sk豉dki do podatku wynikaj帷ego z przychodów, którego uzyskanie by這 podstaw poniesienia sk豉dki, tzn. je瞠li podatnik z powodu niskiego podatku z dzia豉lno軼i gospodarczej nie ma mo磧iwo軼i odliczenia pe軟ej wysoko軼i sk豉dek, to mo瞠 odliczy dalsz cz窷 sk豉dek od podatku wynikaj帷ego np. ze stosunku pracy.
                                       • 10.01.2019Wspólne opodatkowanie ma鹵onków za 2018 r.
                                        Ma鹵onkowie, którzy pozostawali w zwi您ku ma鹵e雟kim przez ca造 rok podatkowy i mi璠zy którymi istnia豉 przez ca造 rok wspólno嗆 maj徠kowa ma鹵e雟ka, maj mo磧iwo嗆 z這瞠nia wspólnego zeznania podatkowego. Mo磧iwe jest tak瞠 opodatkowanie wspólnie ze zmar造m ma鹵onkiem, w sytuacji gdy:
                                        • 09.01.2019Podatki 2019. Ulga termomodernizacyjna - jakie materia造 i us逝gi mo積a odliczy?
                                         Od 1 stycznia 2019 r. podatnicy ponosz帷y wydatki na realizacj przedsi瞝zi璚ia termomodernizacyjnego s uprawnieni do skorzystania z ulgi w podatku dochodowym. Ulga b璠zie polega豉 na odliczeniu od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na realizacj takiego przedsi瞝zi璚ia, jednak w wysoko軼i nieprzekraczaj帷ej 53 000 z.
                                         • 09.01.2019PIT za 2018: Odliczenie sk豉dek na ubezpieczenie zdrowotne
                                          Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek, obliczony wed逝g skali lub 19% stawk liniow, w pierwszej kolejno軼i ulega obni瞠niu o kwot sk豉dki na ubezpieczenie zdrowotne. Nale篡 pami皻a, 瞠 odliczeniu podlega jedynie cz窷 sk豉dki zdrowotnej. Odliczana kwota nie mo瞠 przekroczy 7,75% podstawy wymiaru tej sk豉dki. Dodajmy tak瞠, 瞠 ustawodawca nie wymaga przyporz康kowania odliczanej kwoty sk豉dki do podatku wynikaj帷ego z przychodów, którego uzyskanie by這 podstaw poniesienia sk豉dki, tzn. je瞠li podatnik z powodu niskiego podatku z dzia豉lno軼i gospodarczej nie ma mo磧iwo軼i odliczenia pe軟ej wysoko軼i sk豉dek, to mo瞠 odliczy dalsz cz窷 sk豉dek od podatku wynikaj帷ego np. ze stosunku pracy.
                                          • 09.01.2019NSA. Korekta zeznania nie przywróci prawa do rycza速u
                                           Z uzasadnienia: Zasada kontynuacji rozliczania si w formie rycza速u, wynikaj帷a z art. 9 ust. 1 zdanie 2 ustawy z o zrycza速owanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi庵anych przez osoby fizyczne, ma zastosowanie w sytuacji kiedy prawo do rozliczania si przez podatnika w tej formie trwa nieprzerwanie. Utrata tego prawa wy陰cza mo磧iwo嗆 odwo豉nia si do zasady kontynuacji i wobec tego przestaje obowi您ywa domniemanie zachowania zrycza速owanej formy opodatkowania w nast瘼nym roku.
                                           • 08.01.2019Podatki 2019: Mniej zwolnie z kas
                                            Od 1 stycznia br. obowi您uje nowe rozporz康zenie ws. zwolnie z obowi您ku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2519). Rozporz康zenie to zawiera unormowania dotycz帷e zwolnie na okres 3 lat (2019-2021). Zgodnie z nowymi przepisami, utrzymano na dotychczasowym poziomie kryterium wysoko軼i obrotu, tj. 20 000 z dla podmiotów kontynuuj帷ych, jak i dla rozpoczynaj帷ych dzia豉lno嗆 gospodarcz, zlikwidowano zwolnienie dla kilku rodzajów czynno軼i oraz dodano nowe zwolnienie z kas dla dostawy towarów i 鈍iadczenia us逝g przez ko豉 gospody wiejskich.
                                            • 07.01.2019Podatki 2019: Mniej zwolnie z kas
                                             Od 1 stycznia br. obowi您uje nowe rozporz康zenie ws. zwolnie z obowi您ku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2519). Rozporz康zenie to zawiera unormowania dotycz帷e zwolnie na okres 3 lat (2019-2021). Zgodnie z nowymi przepisami, utrzymano na dotychczasowym poziomie kryterium wysoko軼i obrotu, tj. 20 000 z dla podmiotów kontynuuj帷ych, jak i dla rozpoczynaj帷ych dzia豉lno嗆 gospodarcz, zlikwidowano zwolnienie dla kilku rodzajów czynno軼i oraz dodano nowe zwolnienie z kas dla dostawy towarów i 鈍iadczenia us逝g przez ko豉 gospody wiejskich.
                                             • 02.01.2019Wynajem kilku mieszka nie wyklucza rycza速u
                                              Pytanie: Wnioskodawca jest osob fizyczn zatrudnion w firmie budowlanej w Norwegii i nie prowadzi dzia豉lno軼i gospodarczej. Niedawno sprzeda dom w Norwegii, a uzyskany kapita zainwestowa w lokale mieszkalne, które nast瘼nie ma zamiar odda w najem. Obecnie zakupi pi耩 mieszka. Czy najem tych mieszka mo積a traktowa jako najem prywatny i opodatkowa jak dotychczas 8,5% stawk rycza速u od przychodów ewidencjonowanych?
                                              • 21.12.2018Konstytucja dla biznesu to tylko slogan?
                                               Fakt, 瞠 konstytucyjne zasady zosta造 skonkretyzowane i wyra穎ne expressis verbis w ustawie Prawo Przedsi瑿iorców powoduje, i uzyskuj one znacznie wi瘯sze znaczenie w praktyce stosowania prawa. Nie b璠zie istnia豉 konieczno嗆 powo造wania si na normy konstytucyjne - poinformowa przedstawiciel MPiT w odpowiedzi na pytanie, dlaczego Prawo Przedsi瑿iorców powiela zapisy Konstytucji.
                                               • 19.12.2018Podatki 2019. Najwa積iejsze limity – PIT, CIT i VAT
                                                Zgodnie z ustaw z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszcze dla przedsi瑿iorców w prawie podatkowym i gospodarczym, podwy窺zony zostanie próg przychodów uprawniaj帷y do uzyskania statusu "ma貫go podatnika" w PIT i CIT z 1,2 do 2 mln euro. Zmiana ta b璠zie obowi您ywa豉 dopiero od 1 stycznia 2020 r. Przypomnijmy wi璚 zatem, najwa積iejsze limity, które b璠 mia造 istotne znaczenie dla praw i obowi您ków przedsi瑿iorców w 2019 r.
                                                • 19.12.2018Podatki 2019. Obowi您ki przy rycza販ie: B璠zie mniej i 豉twiej
                                                 Zgodnie z ustaw z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszcze dla przedsi瑿iorców w prawie podatkowym i gospodarczym, 1 stycznia przysz貫go roku w ustawie o zrycza速owanym podatku dochodowym m.in. zniesiony zostanie obowi您ek prowadzenia karty przychodów, ewidencji wyposa瞠nia, a tak瞠 ewidencji zatrudnienia. Ponadto, powiadomienie o wyborze formy opodatkowania b璠zie mo積a z這篡 do 20. dnia miesi帷a nast瘼uj帷ego po miesi帷u, w którym osi庵nie si pierwszy w roku podatkowym przychód albo do ko鎍a roku podatkowego, je瞠li pierwszy taki przychód zosta osi庵ni皻y w grudniu roku podatkowego.
                                                 • 18.12.2018Mo磧iwo嗆 opodatkowania przez ma這letniego dochodów z najmu
                                                  Pytanie: Wnioskodawca jest ma這letnim (obecnie ma 15 lat). Rodzice Wnioskodawcy zakupili lokal mieszkalny, który zostanie przekazany Wnioskodawcy w formie darowizny. Do czasu usamodzielnienia si Wnioskodawcy lokal b璠zie wynajmowany. Czy osi庵ni皻e dochody z tytu逝 najmu ww. lokalu w przypadku nie pobierania po篡tków z tego tytu逝 przez rodziców Wnioskodawcy (ma這letniego) mog by opodatkowane wy陰cznie przez Wnioskodawc (ma這letniego) w odr瑿nym zeznaniu podatkowym na jego imi i nazwisko?
                                                  • 06.12.2018Podatki 2019. Obowi您ki przy rycza販ie: B璠zie mniej i 豉twiej
                                                   Zgodnie z ustaw z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszcze dla przedsi瑿iorców w prawie podatkowym i gospodarczym, 1 stycznia przysz貫go roku w ustawie o zrycza速owanym podatku dochodowym m.in. zniesiony zostanie obowi您ek prowadzenia karty przychodów, ewidencji wyposa瞠nia, a tak瞠 ewidencji zatrudnienia. Ponadto, powiadomienie o wyborze formy opodatkowania b璠zie mo積a z這篡 do 20. dnia miesi帷a nast瘼uj帷ego po miesi帷u, w którym osi庵nie si pierwszy w roku podatkowym przychód albo do ko鎍a roku podatkowego, je瞠li pierwszy taki przychód zosta osi庵ni皻y w grudniu roku podatkowego.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 16 ] nast瘼na strona »