Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

minimalne wynagrodzenie brutto

 • 07.08.2020O ile w 2021 r. wzrosn skadki ZUS?
  W 2021 r. czna wysoko miesicznych skadek ZUS na ubezpieczenia spoeczne przedsibiorców moe wynie 1115,15 z – wynika z szacunków firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton. Eksperci wskazuj, e oznaczaoby to w praktyce podwyk o 46,01 z w skali miesica. Wicej paci bd prawdopodobnie take przedsibiorcy korzystajcy z preferencyjnych stawek.
  • 06.08.2020O ile w 2021 r. wzrosn skadki ZUS?
   W 2021 r. czna wysoko miesicznych skadek ZUS na ubezpieczenia spoeczne przedsibiorców moe wynie 1115,15 z – wynika z szacunków firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton. Eksperci wskazuj, e oznaczaoby to w praktyce podwyk o 46,01 z w skali miesica. Wicej paci bd prawdopodobnie take przedsibiorcy korzystajcy z preferencyjnych stawek.
   • 06.08.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
    Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
    • 04.08.2020Wysze wynagrodzenie minimalne uderzy w mae firmy
     Rzd zaproponowa wzrost pacy minimalnej z obecnych 2600 do 2800 z brutto miesicznie w 2021 r. Plan bdzie teraz konsultowany ze zwizkami zawodowymi i pracodawcami. rodowisko biznesowe krytykuje pomys takiego podniesienia wynagrodzenia minimalnego i wskazuje, e w okresie recesji szczególnie mocno podwyk odczuj mikro- i mae firmy.
     • 30.07.2020Paca minimalna w 2021 r. – rzd przychyla si do propozycji zwizkowców
      Rzd przyj we wtorek propozycje wysokoci minimalnego wynagrodzenia za prac i minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. Paca minimalna miaaby wzrosn z 2600 do 2800 z brutto miesicznie, a minimalna stawka godzinowa wzrosaby z 17 do 18,3 z brutto. Rzdowa propozycja jest zgodna z wczeniejszymi postulatami NSZZ „Solidarno”. rodowisko pracodawców chciaoby z kolei utrzymania stawek na dotychczasowym poziomie.
      • 29.07.2020Paca minimalna w 2021 r. – rzd przychyla si do propozycji zwizkowców
       Rzd przyj we wtorek propozycje wysokoci minimalnego wynagrodzenia za prac i minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. Paca minimalna miaaby wzrosn z 2600 do 2800 z brutto miesicznie, a minimalna stawka godzinowa wzrosaby z 17 do 18,3 z brutto. Rzdowa propozycja jest zgodna z wczeniejszymi postulatami NSZZ „Solidarno”. rodowisko pracodawców chciaoby z kolei utrzymania stawek na dotychczasowym poziomie.
       • 28.07.2020Ile moe wynie wynagrodzenie minimalne w roku 2021?
        Do koca lipca br. rzd ma przedstawi dane makroekonomiczne, które bd podstaw do rozpoczcia prac nad budetem pastwa na 2021 r., w tym take nad wysokoci minimalnego wynagrodzenia. Zdaniem NSZZ „Solidarno”, w przyszym roku paca minimalna powinna wynosi co najmniej 2800 z brutto miesicznie. Wikszo pracodawców chce natomiast utrzymania stawki na poziomie 2600 z.
        • 27.07.2020Ile moe wynie wynagrodzenie minimalne w roku 2021?
         Do koca lipca br. rzd ma przedstawi dane makroekonomiczne, które bd podstaw do rozpoczcia prac nad budetem pastwa na 2021 r., w tym take nad wysokoci minimalnego wynagrodzenia. Zdaniem NSZZ „Solidarno”, w przyszym roku paca minimalna powinna wynosi co najmniej 2800 z brutto miesicznie. Wikszo pracodawców chce natomiast utrzymania stawki na poziomie 2600 z.
         • 08.06.2020Tarcza 4.0 przyjta przez Sejm
          Czasowa, zwikszona ochrona polskich firm – w momencie, w którym spady ich wyceny – przed wrogim przejciem przez inwestorów spoza UE;  osona finansowa dla samorzdów;  uatwienia dla wykonawców przetargów i zamawiajcych;  dopaty z budetu pastwa do oprocentowania kredytów bankowych dla firm;  atwiejszy dostp do wakacji kredytowych dla tych, którzy po 13 marca stracili ródo utrzymania  - takie m.in. maj by efekty kolejnej pakietowej ustawy, która zoy si na tarcz antykryzysow, która ma obroni polskie przedsibiorstwa, miejsca pracy i konsumentów przed negatywnymi skutkami COVID-19.
          • 04.06.2020Wynagrodzenie minimalne bez zmian w roku 2021?
           W przyszym roku wysoko pacy minimalnej powinna pozosta na poziomie 2600 z brutto miesicznie – twierdzi Konfederacja Lewiatan. Ta zrzeszajca przedsibiorców organizacja argumentuje, e wynagrodzenie minimalne musi w 2021 r. uwzgldnia szczególne warunki w gospodarce oraz na rynku pracy.
           • 03.06.2020Wynagrodzenie minimalne bez zmian w roku 2021?
            W przyszym roku wysoko pacy minimalnej powinna pozosta na poziomie 2600 z brutto miesicznie – twierdzi Konfederacja Lewiatan. Ta zrzeszajca przedsibiorców organizacja argumentuje, e wynagrodzenie minimalne musi w 2021 r. uwzgldnia szczególne warunki w gospodarce oraz na rynku pracy.
            • 01.06.2020Tarcza antykryzysowa: Jaka jest pomoc dla jednoosobowej firmy?
             Kompleksowy katalog dziaa wspierajcych przedsibiorców majcych na celu przeciwdziaanie negatywnym skutkom COVID-19 zawarty jest w pakiecie ustaw, tzw. Tarczy antykryzysowej. Na mocy tych przepisów przysuguje m.in. wiadczenie postojowe czy prawo do zwolnienia z opacania skadek na 3 miesice. W ramach Tarczy dla przedsibiorców zostay równie wprowadzone inne ulgi pomagajce w utrzymaniu dziaalnoci: odroczenie terminu patnoci albo rozoenie na raty nalenoci dotyczce wszystkich patników skadek, odstpienie od pobierania odsetek za zwok - wylicza Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
             • 28.05.2020Dofinansowanie z FGP - najwaniejsze pytania i odpowiedzi
              Mikro, mae i rednie firmy mog stara si o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników ze rodków Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej odpowiada na najczciej zadawane pytania o ten instrument Tarczy Antykryzysowej.
              • 27.05.2020Dofinansowanie z FGP - najwaniejsze pytania i odpowiedzi
               Mikro, mae i rednie firmy mog stara si o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników ze rodków Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej odpowiada na najczciej zadawane pytania o ten instrument Tarczy Antykryzysowej.
               • 27.05.2020Koronawirus. Paca minimalna do zamroenia?
                Sytuacja w zwizku z epidemi zmienia si diametralnie, a jesieni sytuacja gospodarcza moe si jeszcze pogorszy. Eksperci sugeruj zmian podejcia do zapowiedzianych pod koniec ubiegego roku podwyek pacy minimalnej. Pod koniec roku byy zapowiedzi wzrostu pacy minimalnej do 3, a w perspektywie nawet do 4 tys. z. Czy resort finansów planuje zamroenie pacy minimalnej? - pyta posanka w zapytaniu poselskim do Ministra Finansów.
                • 19.05.2020Koszt pracownika na zleceniu i umowie o dzieo
                 Zobacz, jak rozliczy pracownika zatrudnionego na podstawie umów cywilnoprawnych - zlecenie i o dzieo. Jakie poniesiesz koszty i ile pracownik otrzyma „na rk”.
                 • 18.05.2020Zwolnienie z ZUS: Przedsibiorca i pracownicy maj prawo do wiadcze
                  Zarówno przedsibiorca, jak i pracujce dla niego osoby zachowaj prawo do wiadcze zdrowotnych i z ubezpiecze spoecznych za okres zwolnienia ze skadek. A przedsibiorcy opacajcy skadki na wasne ubezpieczenia i osoby z nimi wspópracujce zachowuj prawo do wiadcze w razie choroby i macierzystwa jeeli byy objte dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na dzie 1 lutego 2020 r. Ponadto, obliczana przez pracodawc (patnika) podstawa opodatkowania dla celów poboru miesicznej zaliczki na podatek dochodowy nadal podlega pomniejszeniu o kwot skadek na ubezpieczenia spoeczne pobranych z wynagrodzenia pracownika - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                  • 10.05.2020Tarcza Antykryzysowa - wsparcie z ZUS - pytania i odpowiedzi
                   Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obcie i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu regulacji, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow. Pierwsze regulacje w tym zakresie weszy w ycie 1 kwietnia br. Kolejne obowizuj od 18 kwietnia. Wród rozwiza, które maj zapobiega skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych. Nowe przepisy to take wiele wtpliwoci co do ich stosowania. W zwizku z tym ZUS przygotowa zestaw najczciej zadawanych pyta i odpowiedzi.
                   • 08.05.2020Tarcza Antykryzysowa - wsparcie z ZUS - pytania i odpowiedzi
                    Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obcie i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu regulacji, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow. Pierwsze regulacje w tym zakresie weszy w ycie 1 kwietnia br. Kolejne obowizuj od 18 kwietnia. Wród rozwiza, które maj zapobiega skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych. Nowe przepisy to take wiele wtpliwoci co do ich stosowania. W zwizku z tym ZUS przygotowa zestaw najczciej zadawanych pyta i odpowiedzi.
                    • 08.05.2020Patnoci w firmie: Kiedy mona paci gotówk?
                     Zgodnie z przepisami, dokonywanie lub przyjmowanie patnoci zwizanych z wykonywan dziaalnoci gospodarcz nastpuje za porednictwem rachunku patniczego przedsibiorcy, w kadym przypadku gdy:  stron transakcji, z której wynika patno, jest inny przedsibiorca oraz  jednorazowa warto transakcji, bez wzgldu na liczb wynikajcych z niej patnoci, przekracza równowarto 15 000 z.  Z powyszego przepisu wynikaj obowizki dla kadego przedsibiorcy dziaajcego na podstawie polskiego prawa, zarówno otrzymujcego zapat jak i dokonujcego patnoci.
                     • 07.05.2020Patnoci w firmie: Kiedy mona paci gotówk?
                      Zgodnie z przepisami, dokonywanie lub przyjmowanie patnoci zwizanych z wykonywan dziaalnoci gospodarcz nastpuje za porednictwem rachunku patniczego przedsibiorcy, w kadym przypadku gdy:  stron transakcji, z której wynika patno, jest inny przedsibiorca oraz  jednorazowa warto transakcji, bez wzgldu na liczb wynikajcych z niej patnoci, przekracza równowarto 15 000 z.  Z powyszego przepisu wynikaj obowizki dla kadego przedsibiorcy dziaajcego na podstawie polskiego prawa, zarówno otrzymujcego zapat jak i dokonujcego patnoci.
                      • 29.04.2020Wsparcie dla przedsibiorców - MPiPS odpowiada na pytania
                       Specustawa przygotowana do walki ze skutkami pandemii koronawirusa wprowadza konkretne rozwizania (m.in. dofinansowania do wynagrodze), z których mog skorzysta przedsibiorcy. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej wyjania na jak pomoc mog liczy i jak ubiega si o wsparcie.
                       • 16.04.2020Dziaalno gospodarcza. Podatkowe zasady rozliczania skadek ZUS
                        Skadki ZUS stanowi jeden ze staych kosztów prowadzonej dziaalnoci gospodarczej. Obowizek opacania skadek na ubezpieczenie zdrowotne ma kady przedsibiorca bdcy osob fizyczn. Wynika to z tego, e skadka na ubezpieczenie zdrowotne opacana jest z kadego róda przychodów, które stanowi tytu do objcia tym ubezpieczeniem. Posiadanie tzw. innego tytuu ubezpieczenia ma natomiast znaczenie w przypadku skadek na ubezpieczenie spoeczne.
                        • 10.04.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (2)
                         Prawo Przedsibiorców umoliwia wszystkim planujcym rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej stosunkowo bezpieczne sprawdzenie, jak to wyglda w praktyce. Odformalizowana w duym stopniu dziaalno w niewielkim rozmiarze przychodowym, okrelana jako dziaalno nierejestrowa (lub nieewidencjonowana albo nierejestrowana) wydaje si na pierwszy rzut oka cakowicie bezpieczna i dobrze opisana przepisami. Ale blisza analiza wskazuje, e na potencjalnego pocztkujcego przedsibiorc jednak czyhaj niebezpieczestwa. Powicony dziaalnoci nierejestrowej poradnik praktyczny dla pocztkujcych ma za zadanie pokaza te problemy i wtpliwoci, rozwizujc przynajmniej cz z nich.
                         • 03.04.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (1)
                          Prawo Przedsibiorców umoliwia wszystkim planujcym rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej podjcie do bezpiecznej próby. Znaczco odformalizowana dziaalno w niewielkim rozmiarze, okrelana jako dziaalno nierejestrowa pozwala spróbowa, jak to jest by przedsibiorc. Inne nazwy tej aktywnoci to dziaalno nierejestrowana lub dziaalno nieewidencjonowana - wszystkie one oznaczaj w kontekcie Prawa Przedsibiorców to samo. Dziaalno nierejestrowa moliwa jest od 30 kwietnia 2018 r. Naroso wokó niej mnóstwo mitów i nieporozumie. Pojawiaj si te pytania wymagajce odpowiedzi. 
                          • 26.03.2020Pakiet dot. tarczy antykryzysowej – rozwizania zaakceptowane przez rzd
                           Wczoraj, tj. 25 marca br., rzd zaakceptowa pakiet rozwiza, który ma przeciwdziaa gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Ochrona zatrudnienia i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu projektów ustaw, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow.
                           • 26.03.2020Pakiet dot. tarczy antykryzysowej – rozwizania zaakceptowane przez rzd
                            25 marca br., rzd zaakceptowa pakiet rozwiza, który ma przeciwdziaa gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Ochrona zatrudnienia i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu projektów ustaw, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow.
                            • 25.03.2020Prawo pracy a koronawirus. Co zmieni tarcza antykryzysowa?
                             Jeszcze w tym tygodniu polski parlament ma przyj projekt specjalnej tarczy antykryzysowej. Pakiet osonowy, który ma wesprze przedsibiorców w obliczu problemów zwizanych z pandemi koronawirusa, wprowadzi take zmiany dotyczce prawa pracy. Szykowane s m.in. zawieszenie bada okresowych, nowe moliwoci obniania wynagrodze i wymiaru czasu pracy, a take duszy okres dodatkowego zasiku opiekuczego.
                             • 28.01.2020Kary dla przedsibiorców w 2020 r. ostro w gór
                              Wpisanym na stae w ryzyko gospodarcze jest brak biecego regulowania wasnych zobowiza. Przyczyn takiego stanu mog by m.in. opónienia we wpywach ze sprzeday produktów, towarów lub usug, cigalno wierzytelnoci o maej skutecznoci, zmiana trendów na rynku zbytu, wzrost poziomu konkurencji, chybione inwestycje. Skutkiem powyszych sytuacji mog by: brak, niedopata bd opónienia w zapacie podatków, niezoenie deklaracji podatkowych, niewykonanie obowizków formalno-podatkowych nakadanych przez ustawodawc. Uchybienie wykonywania powyszych czynnoci moe skutkowa naoeniem przez organ skarbowy na przedsibiorc kary grzywny.
                              • 27.01.2020Kary dla przedsibiorców w 2020 r. ostro w gór
                               Wpisanym na stae w ryzyko gospodarcze jest brak biecego regulowania wasnych zobowiza. Przyczyn takiego stanu mog by m.in. opónienia we wpywach ze sprzeday produktów, towarów lub usug, cigalno wierzytelnoci o maej skutecznoci, zmiana trendów na rynku zbytu, wzrost poziomu konkurencji, chybione inwestycje. Skutkiem powyszych sytuacji mog by: brak, niedopata bd opónienia w zapacie podatków, niezoenie deklaracji podatkowych, niewykonanie obowizków formalno-podatkowych nakadanych przez ustawodawc. Uchybienie wykonywania powyszych czynnoci moe skutkowa naoeniem przez organ skarbowy na przedsibiorc kary grzywny.
                               • 14.01.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
                                Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                                • 09.01.2020Jakie zmiany czekaj na pracodawców w 2020
                                 Jaka jest kwota minimalnego wynagrodzenia za prac w 2020? Czy przy umowach zlecenie obowizuje stawka minimalna? Kogo dotycz Pracownicze Plany Kapitaowe?
                                 • 08.01.2020Jakie zmiany czekaj na pracodawców w 2020
                                  Jaka jest kwota minimalnego wynagrodzenia za prac w 2020? Czy przy umowach zlecenie obowizuje stawka minimalna? Kogo dotycz Pracownicze Plany Kapitaowe?
                                  • 03.01.2020Wynagrodzenie minimalne wyranie w gór. Jakie mog by skutki?
                                   Z pocztkiem 2020 r. wynagrodzenie minimalne wzroso a o 350 z – do 2600 z brutto miesicznie. Minimalna stawka godzinowa wzrosa natomiast proporcjonalnie do 17 z. Cz ekonomistów twierdzi, e zbyt gwatowny wzrost moe doprowadzi w mniejszych miastach do zwolnie pracowników.
                                   • 18.12.2019MRPiPS przypomina o nadchodzcych zmianach w prawie
                                    W 2020 r. wynagrodzenie minimalne wzronie do 2600 z, a minimalna stawka godzinowa wyniesie 17 z – przypomina Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej. Jednoczenie wprowadzone zostan równie zmiany dotyczce dodatków za sta pracy oraz niedziel handlowych.
                                    • 17.12.2019MRPiPS przypomina o nadchodzcych zmianach w prawie
                                     W 2020 r. wynagrodzenie minimalne wzronie do 2600 z, a minimalna stawka godzinowa wyniesie 17 z – przypomina Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej. Jednoczenie wprowadzone zostan równie zmiany dotyczce dodatków za sta pracy oraz niedziel handlowych.
                                     • 04.12.2019Podwyka pacy minimalnej doprowadzi do redukcji czci etatów?
                                      Z pocztkiem 2020 r. wynagrodzenie minimalne ma zosta podniesione z obecnych 2250 do 2600 z brutto. Jak wynika z 40. edycji badania pn. „Plany pracodawców”, przygotowanej przez Instytut Badawczy Randstad, przyniesie to ze sob wzrost pac w niemal poowie firm, ale efektami ubocznymi mog by wzrost cen produktów i usug oraz redukcja czci etatów.
                                      • 13.11.2019Kary dla przedsibiorców w 2020 r. ostro w gór
                                       Wpisanym na stae w ryzyko gospodarcze jest brak biecego regulowania wasnych zobowiza. Przyczyn takiego stanu mog by m.in. opónienia we wpywach ze sprzeday produktów, towarów lub usug, cigalno wierzytelnoci o maej skutecznoci, zmiana trendów na rynku zbytu, wzrost poziomu konkurencji, chybione inwestycje. Skutkiem powyszych sytuacji mog by: brak, niedopata bd opónienia w zapacie podatków, niezoenie deklaracji podatkowych, niewykonanie obowizków formalno-podatkowych nakadanych przez ustawodawc. Uchybienie wykonywania powyszych czynnoci moe skutkowa naoeniem przez organ skarbowy na przedsibiorc kary grzywny.
                                       • 30.10.2019Wynagrodzenie minimalne – mae firmy boj si zdecydowanych podwyek
                                        Rzdowe zapowiedzi zdecydowanego podwyszania miesicznego wynagrodzenia minimalnego (do 4 tys. z brutto w 2024 r.) ju teraz budz duy niepokój wród przedsibiorców – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Konfederacji Lewiatan. Zmian szczególnie mocno obawiaj si mae firmy. A 57 proc. takich przedsibiorstw uwaa, e w takiej sytuacji bdzie im trudniej prowadzi biznes.
                                        • 26.09.2019Podatki 2019: Niszy PIT ju od padziernika
                                         Ustawa o obnieniu podatku dochodowego z 18 do 17 proc. dla wszystkich podatników oraz dodatkowym zmniejszeniu PIT dla osób pracujcych przez ponad 2-krotne podniesienie kosztów zostaa ju ogoszna w Dzienniku Ustaw (poz. 1835). Z nowych rozwiza ma skorzysta ponad 25 milionów Polaków, zarówno pracujcych na etacie, wykonujcych dzieo czy zlecenie, prowadzcych dziaalno gospodarcz, jak te emerytów i rencistów.  Zmiany maj obowizywa od 1 padziernika 2019 r.
                                         • 26.09.2019Podatki 2019: Niszy PIT ju od padziernika
                                          Ustawa o obnieniu podatku dochodowego z 18 do 17 proc. dla wszystkich podatników oraz dodatkowym zmniejszeniu PIT dla osób pracujcych przez ponad 2-krotne podniesienie kosztów zostaa ju ogoszna w Dzienniku Ustaw (poz. 1835).  Z nowych rozwiza ma skorzysta ponad 25 milionów Polaków, zarówno pracujcych na etacie, wykonujcych dzieo czy zlecenie, prowadzcych dziaalno gospodarcz, jak te emerytów i rencistów.  Zmiany maj obowizywa od 1 padziernika 2019 r.
                                          • 18.09.2019Ponad 80 proc. firm krytykuje plan szybkiego wzrostu pacy minimalnej
                                           Zdecydowana wikszo firm (83 proc.) twierdzi, e polska gospodarka nie jest gotowa na wzrost wynagrodzenia minimalnego do 3 tys. z brutto miesicznie – wynika z sondau przeprowadzonego wród przedsibiorców zrzeszonych w Pracodawcach RP. Biznes twierdzi równie, e szybkie i wyrane podnoszenie pacy minimalnej pogorszy perspektywy rozwoju przedsibiorstw.
                                           • 12.09.2019Wynagrodzenie minimalne – radykalna podwyka moe kosztowa nawet 50 mld z
                                            Radykalne podwyszenie wynagrodzenia minimalnego bdzie oznacza dla pracodawców dodatkowe koszty w wysokoci ok. 47 mld z w cigu 4 lat – wynika z szacunków ekspertów Business Centre Club. Od stycznia 2020 r. paca minimalna ma wynosi 2600 z brutto miesicznie, a w 2021 i 2023 stawka moe by podwyszona odpowiednio do 3000 oraz 4000 z.
                                            • 11.09.2019Paca minimalna wzronie o ponad 15 proc. Biznes wskazuje na zagroenia
                                             Z pocztkiem 2020 r. wynagrodzenie minimalne zostanie podwyszone z 2250 do 2600 z brutto miesicznie, a minimalna stawka godzinowa wzronie z 14,7 do 17 z brutto. W efekcie paca minimalna wzronie a o 15,6 proc. w skali roku. Kolejne znaczce podwyki maj zosta wprowadzone póniej. Jak oceniaj eksperci Konfederacji Lewiatan, radykalne podniesienie minimalnego wynagrodzenia wpynie negatywnie na polsk gospodark.
                                             • 12.08.2019Przecitne wynagrodzenie w gór. Presja pacowa nie maleje
                                              W II kwartale br. przecitne wynagrodzenie wynioso w Polsce 4839,24 z brutto miesicznie – poda Gówny Urzd Statystyczny. Kwota ta spada o 2 proc. wzgldem poprzedniego kwartau, ale w skali rocznej odnotowano wzrost o 7 proc. Eksperci przewiduj, e wynikajca z braków kadrowych presja pacowa bdzie widoczna równie w kolejnych miesicach.
                                              • 31.07.2019Wynagrodzenie minimalne 2020 – rzd proponuje pac na poziomie 2450 z
                                               W 2020 r. wynagrodzenie minimalne wzronie z 2250 do 2450 z brutto miesicznie, a minimalna stawka godzinowa zostanie podwyszona z 14,7 do 16 z – wynika z projektu rzdowego rozporzdzenia ws. pacy minimalnej w 2020 r. Szacuje si, e podwyka bdzie mie bezporedni wpyw na ok. 1,5 mln pracowników, którzy otrzymuj wynagrodzenia na minimalnym poziomie.
                                               • 30.07.2019Wynagrodzenie minimalne 2020 – rzd proponuje pac na poziomie 2450 z
                                                W 2020 r. wynagrodzenie minimalne wzronie z 2250 do 2450 z brutto miesicznie, a minimalna stawka godzinowa zostanie podwyszona z 14,7 do 16 z – wynika z projektu rzdowego rozporzdzenia ws. pacy minimalnej w 2020 r. Szacuje si, e podwyka bdzie mie bezporedni wpyw na ok. 1,5 mln pracowników, którzy otrzymuj wynagrodzenia na minimalnym poziomie.
                                                • 30.07.2019Podatki 2019. Ulga w PIT dla modych: Konieczne jest owiadczenie
                                                 To ju pewne. Od 1 sierpnia br. zacznie obowizywa nowe zwolnienie w podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. zerowy PIT dla modych, do ukoczenia 26. roku ycia. Nowelizacja zostaa ogoszona ju w Dzienniku Ustaw. Zwolnienie ograniczone bdzie limitem kwotowym. Poczwszy od przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. roczny limit wynosi bdzie 85 528 z. W odniesieniu do przychodów uzyskanych w 2019 r. limit zwolnienia to 35 636,67 z i bdzie ono stosowane w zeznaniu za rok 2019, chyba e podatnik zoy patnikowi stosowne owiadczenie.
                                                 • 29.07.2019Podatki 2019. Ulga w PIT dla modych
                                                  To ju pewne. Od 1 sierpnia br. zacznie obowizywa nowe zwolnienie w podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. zerowy PIT dla modych, do ukoczenia 26. roku ycia. Nowelizacja zostaa ogoszona ju w Dzienniku Ustaw. Zwolnienie ograniczone bdzie limitem kwotowym. Poczwszy od przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. roczny limit wynosi bdzie 85 528 z. W odniesieniu do przychodów uzyskanych w 2019 r. limit zwolnienia to 35 636,67 z i bdzie ono stosowane w zeznaniu za rok 2019, chyba e podatnik zoy patnikowi stosowne owiadczenie.
                                                  • 18.07.2019Podatki 2019: Niszy PIT ju od padziernika
                                                   Obnienie podatku dochodowego z 18 do 17 proc. dla wszystkich podatników oraz dodatkowe zmniejszenie PIT dla osób pracujcych przez ponad 2-krotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów – takie zmiany przewiduje projekt ustawy [1], który rzd przyj 16 lipca 2019 r.  Z nowych rozwiza skorzysta ponad 25 milionów Polaków, zarówno pracujcych na etacie, wykonujcych dzieo czy zlecenie, prowadzcych dziaalno gospodarcz, jak te emerytów i rencistów.  Zmiany maj obowizywa od 1 padziernika 2019 r.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] ... [ 5 ] nastpna strona »