Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

opodatkowanie dochodu

 • 11.08.2020Estoski CIT moe okaza si zbyt ograniczony – twierdzi biznes
  W Ministerstwie Finansów trwaj prace nad wdroeniem tzw. estoskiego CIT-u, który ma przynie proinwestycyjne efekty. Jak oceniaj Pracodawcy RP, zaoenia przedstawione w ostatnim czasie przez resort bd skutkowa ograniczeniem moliwoci skorzystania z tego preferencyjnego sposobu opodatkowania. Zmiany powinny wej w ycie 1 stycznia 2021 r.
  • 10.08.2020Estoski CIT moe okaza si zbyt ograniczony – twierdzi biznes
   W Ministerstwie Finansów trwaj prace nad wdroeniem tzw. estoskiego CIT-u, który ma przynie proinwestycyjne efekty. Jak oceniaj Pracodawcy RP, zaoenia przedstawione w ostatnim czasie przez resort bd skutkowa ograniczeniem moliwoci skorzystania z tego preferencyjnego sposobu opodatkowania. Zmiany powinny wej w ycie 1 stycznia 2021 r.
   • 28.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - objanienia MF
    Dzisiaj publikujemy ostatni fragment objanie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyjania w nim nowe preferencje stosowane w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotyczce podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomoci. Omawia take m.in: zaniechanie podobru odsetek od zalegoci w PIT, czy od niewpaconej w terminie daniny solidarnociowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
    • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. II) - objanienia MF
     Drugi fragment objanie podatkowych MF ws. podatków dochodowych, który dzisiaj publikujemy, zawiera zagadnienia dot. pojcia i momentu powstania przychodu w wietle przepisów Tarczy antykryzysowej, amortyzacji rodków trwaych nabytych w celu produkcji towarów zwizanych z przeciwdziaaniem pandemii COVID-19, nowych preferencji dla podatników korzystajcych z ulgi B+R , terminu zapaty podatku od przychodów z budynków, ulgi na ze dugi, rozliczania strat podatkowych, uproszczonych zaliczek, a take przychodu z tyt. obnienia czynszu najmu.
     • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - objanienia MF
      Dzisiaj publikujemy ostatni fragment objanie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyjania w nim nowe preferencje stosowane w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotyczce podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomoci. Omawia take m.in: zaniechanie podobru odsetek od zalegoci w PIT, czy od niewpaconej w terminie daniny solidarnociowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
      • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. II) - objanienia MF
       Drugi fragment objanie podatkowych MF ws. podatków dochodowych, który dzisiaj publikujemy, zawiera zagadnienia dot. pojcia i momentu powstania przychodu w wietle przepisów Tarczy antykryzysowej, amortyzacji rodków trwaych nabytych w celu produkcji towarów zwizanych z przeciwdziaaniem pandemii COVID-19, nowych preferencji dla podatników korzystajcych z ulgi B+R , terminu zapaty podatku od przychodów z budynków, ulgi na ze dugi, rozliczania strat podatkowych, uproszczonych zaliczek, a take przychodu z tyt. obnienia czynszu najmu.
       • 21.07.2020Wspólnik wynajmuje prywatny samochód spóce. Czy moliwy jest ryczat?
        Przychody uzyskane z tytuu najmu samochodu osobowego stanowicego majtek prywatny wspólnika, w czci jaka przypada proporcjonalnie od pozostaych wspólników spóki mog zosta opodatkowane w formie ryczatu od przychodów ewidencjonowanych, wedug stawki 8,5%. Tak uzna Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej.
        • 14.07.2020WSA. Koszty uzyskania przychodów: Faktura to tylko dokument
         W podatku dochodowym od osób fizycznych faktura ma jedynie walor dokumentacyjno-dowodowy, Tym samym, legitymowanie si ni nie jest materialnoprawn przesank odliczenia kosztu od przychodu. Istotne jest bowiem rzeczywiste poniesienie kosztu w celu uzyskania przychodu - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Gliwicach.
         • 22.06.2020Od 2021 r. zacznie obowizywa tzw. estoski CIT
          Estoski CIT to:  brak podatku tak dugo, jak zysk pozostaje w firmie,  brak podatku, a co za tym idzie brak rachunkowoci podatkowej, deklaracji i minimum obowizków administracyjnych,  prostota - podatnik nie musi ustala co jest podatkowym kosztem uzyskania przychodu, oblicza odpisów amortyzacyjnych, stosowa podatku minimalnego, czy powica czasu i rodków na optymalizacje podatkowe.
          • 19.06.2020Od 2021 r. zacznie obowizywa tzw. estoski CIT
           Estoski CIT to:  brak podatku tak dugo, jak zysk pozostaje w firmie,  brak podatku, a co za tym idzie brak rachunkowoci podatkowej, deklaracji i minimum obowizków administracyjnych,  prostota - podatnik nie musi ustala co jest podatkowym kosztem uzyskania przychodu, oblicza odpisów amortyzacyjnych, stosowa podatku minimalnego, czy powica czasu i rodków na optymalizacje podatkowe.
           • 09.06.2020WSA. Dziedziczenie praw autorskich
            Skoro przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn stosuje si do nabycia praw majtkowych w drodze dziedziczenia, za nabyte przez spadkobierców roszczenie o otrzymanie spaty równowartoci wierzytelnoci zmarej wchodzi do spadku po zmarej, to przychody z tytuu nabycia tego prawa majtkowego podlegaj opodatkowaniu na podstawie powyszej ustawy. Tak uzna Wojewódzki Sd Administracyjny Gdasku.
            • 25.05.2020Podatkowe aspekty rozliczania umów do 200 z
             Przychody z dziaalnoci wykonywanej osobicie, o której mowa w art. 13 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT), co do zasady s opodatkowane wedug skali podatkowej. Ustawodawca postanowi jednak, e w przypadku niektórych z tych przychodów, speniajcych okrelone warunki, zastosowanie znajdzie opodatkowanie ryczatowe. I tak, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT, od przychodów z tytuu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9, pobiera si zryczatowany podatek dochodowy w wysokoci 17% tego przychodu, jeeli kwota nalenoci okrelona w umowie zawartej z osob niebdc pracownikiem patnika nie przekracza 200 z.
             • 20.05.2020Cesja praw z umowy deweloperskiej a VAT
              Sprzeda lokalu mieszkalnego, co do zasady, podlega 8-procentowej stawce VAT. W opinii orzecznictwa analogiczn stawk naley zastosowa do transakcji przeniesienia praw i obowizków z przedwstpnych umów deweloperskich/umów przedwstpnych nabycia lokali mieszkalnych. W praktyce wystpuje jednak równie grupa interpretacji indywidualnych prawa podatkowego, które stoj na stanowisku przeciwnym, i zawarte umowy cesji to usuga, a nie dostawa towaru.
              • 13.05.2020Jak rozlicza przychody z rónych róde?
               Osoby prowadzce dziaalno gospodarcz mog osiga przychody z rónych róde, take nie zwizanych z t dziaalnoci. Rozliczenie tych przychodów zaley od tego, w jaki sposób jest opodatkowana dziaalno gospodarcza.
               • 20.04.2020Formy opodatkowania PIT: Podatek wedug skali czy liniowy?
                Czy dla prowadzcych dziaalno gospodarcz korzystniejszy jest 19% podatek liniowy, czy te podatek wedug skali? Przedsibiorcy zwykle bior pod uwag moliwo korzystania z ulg podatkowych i preferencyjnych zasad opodatkowania (wspólnie z maonkiem czy w sposób przewidziany dla samotnych rodziców), ale równie przede wszystkim to, czy ich oczekiwany dochód przekroczy kwot pierwszego progu podatkowego, tj. 85 528 z. Z pewnoci trzeba uwzgldni wszystkie te aspekty, z zastrzeeniem e dla przedsibiorców, którzy osigaj dochody tylko z dziaalnoci gospodarczej, a ponadto nie zamierzaj korzysta z adnych ulg czy preferencyjnego opodatkowania – granic opacalnoci podatku liniowego zaczyna si po uzyskaniu znacznie wyszego dochodu ni owe 85 528 z.
                • 17.04.2020Zwolnienie z PIT dla modych - objanienia podatkowe MF
                 Obowizujce od 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. ulga dla modych), polega na zwolnieniu od PIT przychodów m.in. ze stosunku pracy oraz z osobicie wykonywanej dziaalnoci na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukoczenia 26. roku ycia, do wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W wydanych objanieniach podatkowych Minister Finansów wyjania wtpliwoci zwizane z t ulg.
                 • 16.04.2020Zwolnienie z PIT dla modych - objanienia podatkowe MF
                  Obowizujce od 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. ulga dla modych), polega na zwolnieniu od PIT przychodów m.in. ze stosunku pracy oraz z osobicie wykonywanej dziaalnoci na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukoczenia 26. roku ycia, do wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W wydanych objanieniach podatkowych Minister Finansów wyjania wtpliwoci zwizane z t ulg.
                  • 16.04.2020Dziaalno gospodarcza. Podatkowe zasady rozliczania skadek ZUS
                   Skadki ZUS stanowi jeden ze staych kosztów prowadzonej dziaalnoci gospodarczej. Obowizek opacania skadek na ubezpieczenie zdrowotne ma kady przedsibiorca bdcy osob fizyczn. Wynika to z tego, e skadka na ubezpieczenie zdrowotne opacana jest z kadego róda przychodów, które stanowi tytu do objcia tym ubezpieczeniem. Posiadanie tzw. innego tytuu ubezpieczenia ma natomiast znaczenie w przypadku skadek na ubezpieczenie spoeczne.
                   • 08.04.2020Najem firmowych lokali uytkowych po likwidacji dziaalnoci
                    W 2007 r. Pani Katarzyna wraz z mem do majtku wspólnego nabya dwa lokale uytkowe, które byy wykorzystywane wycznie przez Pani Katarzyn w ramach jej dziaalnoci gospodarczej. Zostay one ujte w ewidencji rodków trwaych i byy przedmiotem najmu. W lipcu 2019 r. Pani Katarzyna zakoczya dziaalno, a od sierpnia kontynuowaa najem lokali na rzecz dotychczasowego najemcy poza dziaalnoci. Czy przychody uzyskane od 1 stycznia 2020 r. z tytuu najmu lokali bd mogy by opodatkowane ryczatem od przychodów ewidencjonowanych?
                    • 06.04.2020E-kurs: Podatkowe problemy biur rachunkowych - ujcie praktyczne
                     Zmiany, wprowadzone na przeomie 2019/2020, kontynuowane nieustannie midzy innymi w zwizku z sytuacj epidemiologiczn i koniecznoci korekt niektórych rozwiza, dotkliwe s szczególnie dla osób prowadzcych biura rachunkowe i zajmujcych si w nich rachunkowoci i rozliczeniami. Do licznych obowizków doszy te, zwizane z koniecznoci kontroli prawidowoci przeprowadzenia transakcji pod ktem jej fakturowania i rodzaju patnoci. Konieczno kontroli nalenoci i zobowiza, zwizana z now odmian ulgi na ze dugi w PIT i CIT, to kolejne nowe obcienie. Aby uatwi biege poruszanie si w tej materii pracownikom i wacicielom biur rachunkowych zapraszamy na praktyczny e-kurs. 
                     • 13.03.2020PIT za 2019: Opodatkowanie dochodów maoletnich dzieci
                      Podatnicy (rezydenci i nierezydenci), którzy wychowuj maoletnie dzieci (lub dziecko), zarówno wasne, jak i przysposobione, powinni dochody tych dzieci podlegajce opodatkowaniu na terytorium Polski (w tym dochody zagraniczne) doliczy do wasnych dochodów wykazanych w zeznaniu rocznym, o ile przysuguje im prawo pobierania poytków ze róde przychodów dzieci.    Zasada ta nie dotyczy:  dochodów z pracy dzieci,  stypendiów,  dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego uytku.  Do dochodów rodziców dolicza si tylko te dochody, które dziecko uzyskao przed osigniciem penoletnoci.
                      • 12.03.2020PIT za 2019: Opodatkowanie dochodów maoletnich dzieci
                       Podatnicy (rezydenci i nierezydenci), którzy wychowuj maoletnie dzieci (lub dziecko), zarówno wasne, jak i przysposobione, powinni dochody tych dzieci podlegajce opodatkowaniu na terytorium Polski (w tym dochody zagraniczne) doliczy do wasnych dochodów wykazanych w zeznaniu rocznym, o ile przysuguje im prawo pobierania poytków ze róde przychodów dzieci.  Zasada ta nie dotyczy:  dochodów z pracy dzieci,  stypendiów,  dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego uytku.  Do dochodów rodziców dolicza si tylko te dochody, które dziecko uzyskao przed osigniciem penoletnoci.
                       • 11.03.2020Wspieranie nowych inwestycji - objanienia podatkowe MF
                        Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej opublikowao objanienia podatkowe w sprawie ustalania dochodu zwolnionego z tytuu wsparcia nowej inwestycji. Objanienia te dotycz sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych lub podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
                        • 04.03.2020PIT za 2019: Ulga na dzieci
                         Wychowujesz dziecko? Skadasz roczne zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36 lub PIT-37? Dziki uldze podatkowej na dziecko moesz paci mniejszy podatek. Sprawd, czy ta ulga jest dla ciebie - i jak z niej skorzysta.
                         • 03.03.2020PIT za 2019: Ulga na dzieci
                          Wychowujesz dziecko? Skadasz roczne zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36 lub PIT-37? Dziki uldze podatkowej na dziecko moesz paci mniejszy podatek. Sprawd, czy ta ulga jest dla ciebie - i jak z niej skorzysta.
                          • 03.03.2020Podatek od najmu wspólnych nieruchomoci maonków
                           Podatniczka wraz z mem jest wspówacicielem dwóch mieszka na wynajem. Obydwa mieszkania stanowice przedmiot najmu zostay nabyte do ich majtku wspólnego w czciach równych i stanowi maesk wspólno majtkow. Czy dochody uzyskiwane przez podatniczk z najmu jednego z mieszka mog w caoci zosta opodatkowane na zasadach ogólnych, w przypadku gdy przychody z drugiego mieszkania w caoci opodatkowane s przez jej ma w formie ryczatu?
                           • 27.02.2020Wydatki na samochód osobowy. Ulga rehabilitacyjna dla obojga maonków?
                            Na utrzymaniu Pana Karola i jego ony jest jedno niepenosprawne dziecko, które nie ukoczyo 16. roku ycia. Maonkowie s wacicielami samochodu osobowego, który suy zarówno do dojazdów z dzieckiem do lekarzy, jak i zaatwiania zwykych czynnoci yciowych dziecka. Czy Panu Karolowi przysuguje odliczenie od dochodu w kwocie 2280 z, w zwizku z uywaniem samochodu osobowego i bdcym na jego utrzymaniu niepenosprawnym dzieckiem, w sytuacji, gdy z takiego samego odliczenia korzysta jego ona?
                            • 26.02.2020PIT za 2019: Odliczanie wydatków na leki niezwizane z niepenosprawnoci
                             Syn podatnika posiada orzeczenie o niepenosprawnoci. Przyczyn niepenosprawnoci jest niedosuch (03-L). Orzeczenie zostao wydane od urodzenia do ukoczenia 16 roku ycia. W 2017 r. u syna stwierdzono genetycznie uwarunkowane schorzenie ukadu pokarmowego (choroba metaboliczna). W zwizku z tym syn podatnika przyjmuje na stae leki. Czy podatnik moe w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczy od dochodu wydatki na leki, skoro nie s one zwizane z niepenosprawnoci?
                             • 26.02.2020Wydatki na samochód osobowy. Ulga rehabilitacyjna dla obojga maonków?
                              Na utrzymaniu Pana Karola i jego ony jest jedno niepenosprawne dziecko, które nie ukoczyo 16. roku ycia. Maonkowie s wacicielami samochodu osobowego, który suy zarówno do dojazdów z dzieckiem do lekarzy, jak i zaatwiania zwykych czynnoci yciowych dziecka. Czy Panu Karolowi przysuguje odliczenie od dochodu w kwocie 2280 z, w zwizku z uywaniem samochodu osobowego i bdcym na jego utrzymaniu niepenosprawnym dzieckiem, w sytuacji, gdy z takiego samego odliczenia korzysta jego ona?
                              • 25.02.2020PIT za 2019: Odliczanie wydatków na leki niezwizane z niepenosprawnoci
                               Syn podatnika posiada orzeczenie o niepenosprawnoci. Przyczyn niepenosprawnoci jest niedosuch (03-L). Orzeczenie zostao wydane od urodzenia do ukoczenia 16 roku ycia. W 2017 r. u syna stwierdzono genetycznie uwarunkowane schorzenie ukadu pokarmowego (choroba metaboliczna). W zwizku z tym syn podatnika przyjmuje na stae leki. Czy podatnik moe w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczy od dochodu wydatki na leki, skoro nie s one zwizane z niepenosprawnoci?
                               • 24.02.2020Przedsibiorstwo w spadku a wspólny PIT z maonkiem
                                Przedsibiorca zmar w marcu 2019 r. Przez spadkobierców zosta powoany notarialnie i wpisany w CEIDG zarzdca sukcesyjny, którym zostaa córka zmarego. Dziaalno gospodarcza jest obecnie prowadzona na tych samych zasadach, tylko jako firma w spadku. Czy prowadzc firm w spadku mona rozliczy dochody osignite w 2019 r. na wspólny wniosek maonków?
                                • 14.02.2020Kiedy sprzedajcy grunt nie zostanie uznany za podatnika VAT
                                 Tytu, poprzedzajcy omówienie dzisiejszej interpretacji jest nieco przewrotny. Zwykle bowiem pytajcy o swój status dowiaduj si, ze - nieoczekiwanie dla siebie - zostali uznani za podatników VAT, dokonujcych zbycia gruntu w obrocie profesjonalnym. Dzisiaj jednak o przypadku, w którym mimo, i sprzedajcy mia na zbyciu sporo dziaek, za podatnika VAT uznany nie zosta.
                                 • 13.02.2020NSA: Opodatkowanie odsetek od obligacji nabytych przez spók jawn
                                  Czy odsetki od obligacji nabytych przez spók jawn powinny zosta opodatkowane na zasadach obowizujcych osoby fizyczne dla zysków z kapitaów pieninych, czy te na normalnych zasadach dotyczcych dochodu z dziaalnoci gospodarczej spóki osobowej? Na takie pytanie odpowiada ostatnio NSA, zajmujc si sporem podatnika z Wrocawsk Izb Administracji Skarbowej.
                                  • 31.01.2020Podatkowe problemy biur rachunkowych – ujcie praktyczne
                                   Zmiany, wprowadzone na przeomie 2019/2020 dotkliwe s szczególnie dla osób prowadzcych biura rachunkowe i zajmujcych si w nich rachunkowoci i kontrol. Do licznych obowizków doszy te, zwizane z koniecznoci kontroli prawidowoci przeprowadzenia transakcji pod ktem jej fakturowania i rodzaju patnoci. Konieczno kontroli nalenoci i zobowiza, zwizana z now odmian ulgi na ze dugi w PIT i CIT, to kolejne nowe obcienie. Aby uatwi biege poruszanie si w tej materii pracownikom i wacicielom biur rachunkowych zapraszamy na praktyczne szkolenie.   
                                   • 27.01.2020Podatek od firmowych nieruchomoci bez zmian
                                    Rónicowanie obcie podatkowych z wykorzystaniem kryterium rozmiarów prowadzonej dziaalnoci (mikro, mae, rednie i due przedsibiorstwa) jest nieuzasadnione w kontekcie systemu opodatkowania podatkiem od nieruchomoci. Ponadto, w ustawie o podatkach i opatach lokalnych zawarte s rozwizania, które su realizacji celu sprawiedliwszego obciania przedsibiorców podatkami. Dlatego te nie planuje si wprowadzenia zmiany w ww. ustawie polegajcej na zrónicowaniu stawek podatku od nieruchomoci dla przedsibiorców - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                                    • 23.01.2020Podatki 2020. Najem prywatny po zmianach
                                     Od 1 stycznia 2019 r. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wedug skali podatkowej lub ryczatem) podatnik decyduje teraz dokonujc pierwszej wpaty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowizek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzajcych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmujcego. Przypomnijmy zatem, co to jest tzw. najem prywatny i jak moe by on opodatkowany.
                                     • 22.01.2020Podatkowe aspekty rozliczania umów do 200 z
                                      Przychody z dziaalnoci wykonywanej osobicie, o której mowa w art. 13 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT), co do zasady s opodatkowane wedug skali podatkowej. Ustawodawca postanowi jednak, e w przypadku niektórych z tych przychodów, speniajcych okrelone warunki, zastosowanie znajdzie opodatkowanie ryczatowe. I tak, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT, od przychodów z tytuu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9, pobiera si zryczatowany podatek dochodowy w wysokoci 17% tego przychodu, jeeli kwota nalenoci okrelona w umowie zawartej z osob niebdc pracownikiem patnika nie przekracza 200 z.
                                      • 22.01.2020Podatki 2020. Najem prywatny po zmianach
                                       Od 1 stycznia 2019 r. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wedug skali podatkowej lub ryczatem) podatnik decyduje teraz dokonujc pierwszej wpaty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowizek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzajcych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmujcego. Przypomnijmy zatem, co to jest tzw. najem prywatny i jak moe by on opodatkowany.
                                       • 21.01.2020Podatki 2020: Wybór formy opodatkowania w dziaalnoci po zmianach
                                        Od 2019 r. przedsibiorca ma wicej czasu na wybór/zmian formy opodatkowania wedug zasad ogólnych, liniowo alby ryczatem od przychodów ewidencjonowanych. Ostatecznego wyboru formy opodatkowania bdzie móg bowiem dokona do 20. dnia miesica nastpujcego po miesicu, w którym osignie pierwszy w roku podatkowym przychód (albo do koca roku podatkowego, jeeli pierwszy taki przychód osigniesz w grudniu roku podatkowego). Przed zmianami na wybór/zmian formy opodatkowania przedsibiorca mia czas do 20. stycznia danego roku albo nie póniej ni do dnia uzyskania pierwszego przychodu (jeli dziaalno rozpoczta bya w trakcie roku). Dodajmy, e w przypadku karty podatkowej, nadal obowizuje termin 20 stycznia na zgoszenie opodatkowania t form albo zgoszenia zmiany tej formy na inn.
                                        • 20.01.2020Podatki 2020: Wybór formy opodatkowania w dziaalnoci po zmianach
                                         Od 2019 r. przedsibiorca ma wicej czasu na wybór/zmian formy opodatkowania wedug zasad ogólnych, liniowo alby ryczatem od przychodów ewidencjonowanych. Ostatecznego wyboru formy opodatkowania bdzie móg bowiem dokona do 20. dnia miesica nastpujcego po miesicu, w którym osignie pierwszy w roku podatkowym przychód (albo do koca roku podatkowego, jeeli pierwszy taki przychód osigniesz w grudniu roku podatkowego). Przed zmianami na wybór/zmian formy opodatkowania przedsibiorca mia czas do 20. stycznia danego roku albo nie póniej ni do dnia uzyskania pierwszego przychodu (jeli dziaalno rozpoczta bya w trakcie roku). Dodajmy, e w przypadku karty podatkowej, nadal obowizuje termin 20 stycznia na zgoszenie opodatkowania t form albo zgoszenia zmiany tej formy na inn.
                                         • 10.01.2020NSA: Kiedy firma zagraniczna posiada w Polsce zakad
                                          Pojcie zakadu jest abstrakcyjn instytucj midzynarodowego prawa podatkowego, majc umoliwi prawidowe opodatkowanie przez jedno z umawiajcych si pastw, dochodów uzyskiwanych przez podmiot drugiego umawiajcego si pastwa, ze róde przychodów pooonych na terytorium tego pierwszego z pastw.
                                          • 08.01.2020Wspólne rozliczenie PIT z ubezwasnowolnionym dzieckiem
                                           Przepisy ustawy PIT przewiduj zatem preferencyjne opodatkowanie adresowane nie tylko do maonków, ale równie do osób samotnie wychowujcych dzieci. W przypadku tych ostatnich istnieje moliwo skorzystania z przewidzianego dla nich sposobu opodatkowania w sytuacji, gdy osoby te s opiekunami swoich ubezwasnowolnionych dzieci, bez wzgldu na ich wiek, jeeli dzieci te otrzymyway zasiek (dodatek) pielgnacyjny lub rent socjaln. Naley zauway, e wiadczenia te przysuguj osobom niepenosprawnym. Jeli zatem ubezwasnowolnione dziecko posiada orzeczenie o niepenosprawnoci, wydane przez waciwy organ, to jego samotny opiekun (rodzic) moe skorzysta z preferencyjnego sposobu opodatkowania swoich dochodów.
                                           • 18.12.2019WSA. Byy pracownik w sdzie a PIT. Zalege wynagrodzenie to nie odszkodowanie
                                            Z uzasadnienia: Pracownik wystpi do sdu o wypat utraconego jego zdaniem dodatku za prac w soboty, niedziele i wita, której to pracy nie wiadczy (...) wiadczenia te nie byy zatem nakierowane na przywrócenie stanu majtku, który istnia przed wystpieniem szkody, a zatem ich wypata nie moga zosta zakwalifikowana jako odszkodowanie z tytuu poniesionych strat. (...) Bez znaczenia dla tej kwalifikacji pozostawao to, e wiadczenie to zostao zasdzone po ustaniu stosunku pracy - tym bardziej, e powinno jego zapaty istniaa jeszcze w czasie, gdy ten stosunek pracy trwa.
                                            • 16.12.2019Ryczat wyklucza ulg IP BOX
                                             Wybór przez Wnioskodawczyni ryczatu ewidencjonowanego dla opodatkowania w 2019 r. przychodów z dziaalnoci gospodarczej, pozbawia j moliwoci skorzystania z preferencyjnej stawki podatku w wysokoci 5% od dochodu osignitego w 2019 r. z kwalifikowanego prawa wasnoci intelektualnej, tj. autorskiego prawa do programu komputerowego - stwierdzi Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                                             • 06.12.2019Opodatkowane i nieopodatkowane wiadczenia dla zleceniobiorców z Ukrainy
                                              Zatrudniajc na umowach cywilnoprawnych cudzoziemców i analizujc, czy udostpniane im wiadczenia w postaci sprztu, pomieszcze itp. s opodatkowane i w jaki sposób, trzeba rozstrzygn, czy zleceniobiorcy s dla celów podatkowych rezydentami i czy charakter wiadcze nakazuje ich opodatkowanie. Szczegóowe wyjanienia w tej sprawie zawiera publikowana dzisiaj interpretacja.
                                              • 26.11.2019Dochody z nieruchomoci w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania
                                               Dziaalno gospodarcza prowadzona za granic lub choby posiadanie tam majtku czsto jest ródem wielu niejasnoci podatkowych. Wówczas konieczne jest analizowanie zasad opodatkowania w dwóch pastwach. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania midzy pastwami zasadniczo rozstrzygaj, w którym pastwie wystpi obowizek podatkowy, a w razie moliwoci opodatkowania tego samego dochodu w dwóch pastwach przewiduj okrelone zasady odlicze. W praktyce rodzi to jednak wiele problemów. Jeden z nich dotyczy dochodów z nieruchomoci, w tym dochodów z ich zbycia.
                                               • 12.11.2019Wspópraca z firm ony a prawo do podatku liniowego
                                                Wnioskodawca zamierza podj dziaalno gospodarcz w ramach której bdzie wiadczy usugi na rzecz przedsibiorstwa prowadzonego przez on Wnioskodawcy. Dotychczas Wnioskodawca by osob wspópracujc przy prowadzeniu dziaalnoci przez on. Jednoczenie Wnioskodawca nie jest i nigdy nie by zatrudniony w firmie maonki na podstawie umowy o prac. Czy uzyskiwane dochody Wnioskodawca bdzie móg opodatkowa liniowym podatkiem dochodowym w wysokoci 19% podstawy opodatkowania, uznajc, e s to dochody ze róda okrelonego w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                                • 08.11.2019Interpretacja ogólna MF w sprawie opodatkowania dochodów marynarzy
                                                 Interpretacja ogólna Nr DD4.8201.1.2019 Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 31 padziernika 2019 r. w sprawie stosowania ulgi, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do dochodów marynarzy uzyskanych z pracy na statkach eksploatowanych w transporcie midzynarodowym z pastwa, z którym Polska nie zawara umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (sytuacja bezumowna), jeeli od tych dochodów nie zosta zapacony za granic podatek dochodowy.
                                                 • 04.11.2019NSA. Pracownik nie moe paci za bd fiskusa
                                                  Art. 26a § 1 Ordynacji podatkowej naley rozumie w ten sposób, e wyklucza odpowiedzialno podatnika zarówno za zaliczk, jak równie za t cz zobowizania rocznego, która odpowiada kwocie zaliczki niepobranej przez patnika w warunkach uregulowanych w tym przepisie. W konsekwencji za cz zobowizania, za któr nie odpowiada podatnik, odpowiedzialno stosownie do treci art. 30 § 1 O.p. ponosi patnik. Wynikajca z art. 14k i art. 14m w zw. z art. 14p O.p. ochrona patnika - który otrzyma interpretacj indywidualn, nastpnie zmienion, do której zastosowa si przed jej zmian - nie oznacza, e odpowiedzialno za zanienie lub nieujawnienie przez patnika podstawy opodatkowania czynnoci, o których mowa w art. 12, 13 i 18 u.p.d.o.f., do którego doszo na skutek bdnej interpretacji indywidualnej, ponosi podatnik - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                                  • 15.10.2019Wysza waloryzacja i zwolnienie z PIT zamiast trzynastej emerytury?
                                                   2020 rok w wietle zakoczonej wanie kampanii zapowiada si bardzo obiecujco. Bd w budecie rodki na trzynast emerytur. Wypata dodatkowego wiadczenia oznaczaaby dla finansów publicznych dodatkowy koszt w wysokoci 10 mld z, a jednorazowe wiadczenie pienine trafioby ponownie do blisko mln osób. System wsparcia obejmie wszystkich, bez wzgldu na wysoko wiadczenia, jakie otrzymuj. Emeryci woleliby jednak wyszy wskanik waloryzacji ni jednorazow wypat i oczekuj na zwolnienie emerytur i rent z pacenia podatku. Podatku, który ju raz zapacili.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 23 ] nastpna strona »