Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks cywilny

 • 28.12.2018NSA: Organ podatkowy nie moe dyskredytowa wniosków dowodowych
  W orzecznictwie sdów administracyjnych utrwalone jest stanowisko, e w sytuacji, gdy wniosek dowodowy dotyczcy istotnych okolicznoci sprawy zosta zoony w toku postpowania podatkowego, organ podatkowy nie moe dania jego przeprowadzenia nie uwzgldni, skoro okolicznoci, które miay by stwierdzone przez zgoszone dowody, nie byy stwierdzone za pomoc innych dowodów.
  • 20.12.2018Kodeks postpowania cywilnego – rzd zapowiada wane zmiany dla firm
   Rzd przyj w rod projekt nowelizacji Kodeksu postpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwoci zmiany bd dotyczy m.in. przedsibiorców. Wprowadzony ma zosta np. szybki tryb postpowania w sprawach gospodarczych.
   • 14.12.2018Zbycie nieruchomoci komercyjnych i podatek VAT - objanienia podatkowe MF
    W Ministerstwie Finansów, w wyniku konsultacji prowadzonych od wrzenia 2018 r. opracowano objanienia dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usug transakcji zbycia nieruchomoci komercyjnych. Celem konsultacji byo wypracowanie kryteriów oceny - czy dostawa nieruchomoci komercyjnych jest opodatkowana VAT (dostawa skadników majtkowych), czy podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych (sprzeda przedsibiorstwa lub zorganizowanej czci przedsibiorstwa). W objanieniach przyjto zasad opodatkowania VAT zbycia nieruchomoci komercyjnej. Wskazane s przesanki, po spenieniu których nieruchomo stanowi przedsibiorstwo lub zorganizowan cz przedsibiorstwa. Przesanki te byy uzgadniane ze stron spoeczn. Objanienia maj zwikszy pewno obrotu nieruchomociami komercyjnymi, a take ograniczy ilo sporów z organami podatkowymi.
    • 13.12.2018Gminy dziedzicz z dobrodziejstwem inwentarza
     Konsekwencj rozwizania, zgodnie z którym Skarb Pastwa i gminy s spadkobiercami ustawowymi przymusowymi (koniecznymi), jest brak moliwoci odrzucenia przez te podmioty spadku (art. 1023 § 1 k.c.) oraz brak obowizku skadania owiadczenia o przyjciu spadku. Ustawodawca przesdzi jednak, e zarówno Skarb Pastwa, jak i gmina nabywaj spadek z dobrodziejstwem inwentarza (art. 1023 § 2 k.c.). Na podstawie art. 1031 § 2 zdanie pierwsze k.c., w razie przyjcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialno za dugi spadkowe tylko do wartoci ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku.
     • 10.12.2018NSA. Darowizna z poleceniem sposobem na podatek
      Z uzasadnienia: Jeeli obdarowany zostanie obciony obowizkiem wykonania polecenia, to obcienie to stanowi ciar darowizny, jednak pod warunkiem, e polecenie zostanie wykonane. Ustawodawca nie wprowadzi przy tym warunku, e beneficjentem polecenia moe by jedynie osoba trzecia, ewentualnie darczyca. Przepis ten ma wobec powyszego zastosowanie równie w sytuacji, w której beneficjentem polecenia jest sam obdarowany.
      • 30.11.2018Krótszy okres przechowywania akt pracowniczych – prawa i obowizki pracodawcy, obowizki ZUS
       Od 2019 r. dokumentacj pracownicz nowo zatrudnionych podatników bdzie mona przechowywa przez 10 a nie 50 lat. Oznacza to jednak niestety konieczno przekazywania jeszcze wikszej iloci informacji do ZUS, który przypomina pracodawcom o ich nowych obowizkach. Obowizki bd mieli te pracodawcy, którzy zechc skróci okres przechowywania akt pracowników zatrudnionych wczeniej. 
       • 29.11.2018Krótszy okres przechowywania akt pracowniczych – prawa i obowizki pracodawcy, obowizki ZUS
        Od 2019 r. dokumentacj pracownicz nowo zatrudnionych podatników bdzie mona przechowywa przez 10 a nie 50 lat. Oznacza to jednak niestety konieczno przekazywania jeszcze wikszej iloci informacji do ZUS, który przypomina pracodawcom o ich nowych obowizkach. Obowizki bd mieli te pracodawcy, którzy zechc skróci okres przechowywania akt pracowników zatrudnionych wczeniej. 
        • 28.11.2018VAT: Dokumentowanie usugi wynajmu lokalu uytkowego
         Pytanie: Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT i prowadzi firm jednoosobow. W sierpniu br. naby prywatnie lokal uytkowy ze rodków wasnych i na wasne nazwisko. Wnioskodawca, poza dziaalnoci gospodarcz, rozpocz prywatnie wynajem wskazanej nieruchomoci na cele uytkowe (niemieszkalne). Czy dla celów VAT, przychód z najmu prywatnego naley poczy z przychodami z dziaalnoci i opodatkowa odpowiedni stawk (w tym przypadku 23%) oraz czy naley wystawi faktur?
         • 26.11.2018Rozliczanie najmu przez jednego ze wspówacicieli
          Pytanie: Wnioskodawczyni wspólnie z mem i cioci zakupia lokal mieszkalny o pow. okoo 120 m² –bez fizycznego podziau. Midzy maonkami istnieje wspólno majtkowa. Wnioskodawczyni wraz z mem posiada 2/3 udziau w ww. lokalu, natomiast ciocia posiada 1/3 udziau. Ciocia wyraa zgod na wynajcie pokoju np. studentom i nie bdzie z tego tytuu czerpa poytków. Czy Wnioskodawczyni, jako wspówaciciel lokalu, moe pobiera w caoci poytki z najmu tego lokalu i od caoci opaca podatek dochodowy?
          • 19.11.2018Podatek VAT: Udostpnienie miejsca reklamowego - moment powstania obowizku podatkowego
           Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usug obowizek podatkowy z tytuu usug polegajcych na udostpnieniu miejsca reklamowego powstaje na zasadach ogólnych, tj. z upywem kadego okresu rozliczeniowego, do którego odnosz si patnoci (art. 19a ust. 3 ustawy o VAT), a jeeli wczeniej zostanie dokonana patno – wraz z otrzymaniem przedpaty/zaliczki (art. 19a ust. 8 ustawy o VAT). W przypadku oddania powierzchni reklamowej usuga taka nie jest traktowana jak najem w rozumieniu regulacji VAT.
           • 19.11.2018WSA. Stawki VAT: Gara garaowi nierówny
            Usuga wybudowania garau wolnostojcego realizowana z usug budowy budynku objtego spoecznym programem mieszkaniowym, na tej samej nieruchomoci i w wykonaniu jednej umowy, ma charakter samoistny i nie znajduje uzasadnienia stosowanie do niej obnionej stawki podatku VAT - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Biaymstoku.
            • 16.11.2018Podatek VAT: Udostpnienie miejsca reklamowego - moment powstania obowizku podatkowego
             Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usug obowizek podatkowy z tytuu usug polegajcych na udostpnieniu miejsca reklamowego powstaje na zasadach ogólnych, tj. z upywem kadego okresu rozliczeniowego, do którego odnosz si patnoci (art. 19a ust. 3 ustawy o VAT), a jeeli wczeniej zostanie dokonana patno – wraz z otrzymaniem przedpaty/zaliczki (art. 19a ust. 8 ustawy o VAT). W przypadku oddania powierzchni reklamowej usuga taka nie jest traktowana jak najem w rozumieniu regulacji VAT.
             • 15.11.2018WSA: Skutki podatkowe zwrotu wartoci wkadu do wspólnego przedsiwzicia
              Zwrot "wspólne przedsiwzicie" naley postrzega jako wszelkiego rodzaju projekty, których realizacja wie si z udziaem co najmniej dwóch podmiotów niezwizanych formalnie struktur organizacyjn. Wspólne przedsiwzicie charakteryzuje si wspólnym dziaaniem podejmowanym w celu realizacji zamierzonego celu. Skutki podatkowe wspólnego przedsiwzicia wyprowadzane s z treci zawartych umów i podejmowanych czynnoci. ale na podstawie przepisów prawa podatkowego.
              • 14.11.2018WSA. Wynajem mieszkania dla czonka zarzdu nie generuje przychodu
               Z uzasadnienia: Za przychód czonka zarzdu wiadczcego usugi zarzdzania na podstawie zawartej ze spók umowy, mog by uznane tylko takie wiadczenia, które zostay spenione za jego zgod i w jego interesie (a nie w interesie spóki, któr reprezentuje) i przyniosy mu korzy w postaci powikszenia aktywów lub uniknicia wydatku, który musiaby ponie, a korzy ta jest wymierna i przypisana indywidualnej osobie (...) Udostpnienie za czonkowi zarzdu wynajmowanego przez spók mieszkania nie suy realizacji jego potrzeb yciowych i nie stanowi ono wiadczenia ponoszonego w jego interesie, lecz spóki.
               • 14.11.2018Refakturowanie mediów przy najmie. Jaka stawka VAT?
                Pytanie: Czy koszty dostawy wody ponoszone przez najemc na podstawie odczytów licznika w zwizku z zawart umow najmu winny by refakturowane wg stawki podatku VAT 8% waciwej dla dostarczanej wody, czy 23% uznajc, e czynsz wraz z innymi mediami, w tym dostaw wody, stanowi jedno wiadczenie?
                • 13.11.2018Odliczenie VAT z faktury za najem mieszka dla pracowników
                 Pytanie: Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawca nabywa usugi wynajmu lokali mieszkalnych na rzecz swoich pracowników, to przedmiotowa transakcja korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, co wynika z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usug, a tym samym Spóka na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy Spóka nie posiada prawa do odliczenia podatku naliczonego w zwizku z nabyciem usugi od podmiotu trzeciego?
                 • 09.11.2018WSA: Sprawozdanie z przeznaczenia darowizny na kocieln osob prawn nie ma oznaczonej zawartoci
                  Z uzasadnienia: Sytuacja prawna darczycy jest taka, e zostaje on obciony obowizkiem uzyskania dokumentu o nie znanej mu treci od osoby, od której, obiektywnie rzecz ujmujc, i tak nie jest w stanie go uzyska. Podatnik nie ma bowiem ani prawnej ani faktycznej moliwoci zobowizania kocielnej osoby prawnej do przedoenia sprawozdania o treci jakiej oczekuj organy podatkowe.
                  • 09.11.2018Przedsiwzicia wykonywane przez konsorcja - jak dokumentowa wzajemne rozliczenia
                   Konsorcjum jest organizacj zrzeszajc kilka podmiotów gospodarczych na okrelony czas, w konkretnym celu. Konsorcjum nie jest jednak podmiotem gospodarczym, nie posiada osobowoci prawnej ani podmiotowoci prawnej, nie musi by rejestrowane, ani mie odrbnej nazwy czy te siedziby. Podmioty tworzce konsorcjum s, co do zasady, niezalene w swoich dotychczasowych dziaaniach (czyli w dziaaniach niezwizanych z konsorcjum), a w dziaaniach zwizanych z konsorcjum, realizuj wspólne przedsiwzicie objte porozumieniem.
                   • 31.10.2018Domniemanie istnienia stosunku pracy sposobem na umowy mieciowe?
                    Prawne uprzywilejowanie umów o prac (w postaci wprowadzenia domniemania istnienia stosunku pracy) kolidowaoby zarówno z zasad swobody nawizania stosunku pracy, jak równie z systemem prawa cywilnego, wedle którego umowa cywilna, zawarta zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i na podstawie zgodnej woli stron, stanowi dozwolon prawem form nawizania stosunku prawnego i jej udowodnienie nie powinno odbywa si w formie obalania domniemania - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                    • 31.10.2018Darowizna od brata na konto ony przy rozdzielnoci majtkowej bez podatku
                     Pytanie: Wnioskodawca otrzyma od brata darowizny pienine. Zgodnie z umow pienidze zostay przelane na konto ony Wnioskodawcy. Maonkowie maj rozdzielno majtkow z powodu uzalenienia Wnioskodawcy od hazardu. Zgodnie z wol darczycy – brata Wnioskodawcy pienidze z darowizny zostay przeznaczone na spat kredytów zacignitych przez obdarowanego (Wnioskodawc). Czy Wnioskodawca musi zapaci podatek od darowizn otrzymanych od brata, jeli tak, to w jakiej wysokoci?
                     • 30.10.2018PIT: Darowizna samochodu po wykupieniu z leasingu
                      Przedsibiorca w sierpniu 2015 r zawar umow leasingu operacyjnego - samochód osobowy. W okresie leasingu odlicza 50% VAT z kadej faktury otrzymanej od leasingodawcy oraz z faktur dot. wydatków eksploatacyjnych i serwisowych. Pozostaa kwota kadej faktury stanowia podatkowe koszty w PKPiR. Zakoczenie umowy leasingu i wykup samochodu nastpio w lipcu 2018 r. Czy sprzeda samochodu z majtku prywatnego po upywie pó roku liczc od koca miesica, w którym nastpio jego nabycie, spowoduje powstanie obowizku podatkowego w podatku dochodowym? Czy zbycie samochodu w formie darowizny, spowoduje powstanie obowizku podatkowego w podatku dochodowym?
                      • 30.10.2018NSA. Odsetki od odszkodowania nie korzystaj ze zwolnienia z PIT
                       Z uzasadnienia: Przepisy regulujce zwolnienia podatkowe powinny by interpretowane cile i nie naley ich interpretowa rozszerzajco. Skoro odsetki za opónienie w spenieniu wiadczenia pieninego nie s ani waciwym odszkodowaniem, ani zadouczynieniem, to nie mieszcz si w zakresie zwolnienia podatkowego. W orzecznictwie wskazuje si, e jeli ustawodawca nie wymieni odsetek od odszkodowania, jako podlegajcych zwolnieniu to przyjcie odmiennego pogldu, byoby przejawem niedopuszczalnego zastosowania wykadni rozszerzajcej. (...) przyznane skarcemu odsetki powinny by zaliczone do przychodów z innych róde.
                       • 29.10.2018PIT: Darowizna samochodu po wykupieniu z leasingu
                        Przedsibiorca w sierpniu 2015 r zawar umow leasingu operacyjnego - samochód osobowy. W okresie leasingu odlicza 50% VAT z kadej faktury otrzymanej od leasingodawcy oraz z faktur dot. wydatków eksploatacyjnych i serwisowych. Pozostaa kwota kadej faktury stanowia podatkowe koszty w PKPiR. Zakoczenie umowy leasingu i wykup samochodu nastpio w lipcu 2018 r. Czy sprzeda samochodu z majtku prywatnego po upywie pó roku liczc od koca miesica, w którym nastpio jego nabycie, spowoduje powstanie obowizku podatkowego w podatku dochodowym? Czy zbycie samochodu w formie darowizny, spowoduje powstanie obowizku podatkowego w podatku dochodowym?
                        • 24.10.2018Skrócona nazwa na fakturze take uprawnia do odliczenia VAT
                         Ze wzgldu na dug nazw Spóki, nie wszyscy kontrahenci oraz instytucje maj praktyczn moliwo jej stosowania w penej czy skróconej formie, zgodnie z Kodeksem spóek handlowych. Ograniczenia w tym zakresie wynikaj przede wszystkim z funkcjonalnoci wykorzystywanego oprogramowania i limitu znaków przeznaczonych na wpisanie nazwy. Czy Spóce przysuguje prawo do odliczania VAT z faktur wystawionych przez jej kontrahentów, zawierajcych skrócon nazw, nie bdc jednoczenie zobowizana do wystawiania not korygujcych do tych faktur?
                         • 23.10.2018Skrócona nazwa na fakturze take uprawnia do odliczenia VAT
                          Ze wzgldu na dug nazw Spóki, nie wszyscy kontrahenci oraz instytucje maj praktyczn moliwo jej stosowania w penej czy skróconej formie, zgodnie z Kodeksem spóek handlowych. Ograniczenia w tym zakresie wynikaj przede wszystkim z funkcjonalnoci wykorzystywanego oprogramowania i limitu znaków przeznaczonych na wpisanie nazwy. Czy Spóce przysuguje prawo do odliczania VAT z faktur wystawionych przez jej kontrahentów, zawierajcych skrócon nazw, nie bdc jednoczenie zobowizana do wystawiania not korygujcych do tych faktur?
                          • 22.10.2018Postpowania gospodarcze: 100 z za kadego wiadka?
                           W projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w dodawanym art. 29a ust. 1 w ustawie o kosztach sdowych w sprawach cywilnych zaproponowano pobieranie opaty staej w kwocie 100 z od jednej osoby, której wniosek dotyczy, od wniosku o wezwanie na rozpraw wiadka, biegego lub strony, jeeli zosta zoony po zatwierdzeniu planu rozprawy. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy za wprowadzeniem powyszego rozwizania przemawia denie do zapewnienia szybkiego i sprawnego rozpoznania sprawy gospodarczej.
                           • 18.10.2018NSA: Akcje otrzymane w programie motywacyjnym od zewntrznej firmy
                            Z uzasadnienia: Uznanie, e przychód powstaje w momencie nieodpatnego nabycia akcji w ramach programu oraz e dochodem z tej czynnoci jest warto rynkowa akcji prowadzioby do opodatkowania wartoci wyraonej w pienidzu, której podatnik w momencie uzyskania akcji nie osign. Otrzymanie akcji nie daje adnych korzyci, poniewa akcj s takim skadnikiem majtku, który przychód moe da dopiero w momencie ich zbycia w drodze sprzeday lub zamiany ewentualnie innych czynnoci. Nabycie akcji samo przez si nie daje adnego przychodu. W praktyce wyglda to tak, e w chwili nabycia akcji podatnik nie wie, jaki uzyska przychód, bowiem okae si to dopiero w przyszoci.
                            • 17.10.2018Obowizki w VAT wynikajce z rozwizania umowy najmu lokalu
                             Stosunek najmu ulega rozwizaniu w przypadku:  upywu czasu na jaki umowa zostaa zawarta (jeeli zawarta zostaa na czas oznaczony),  upywu okresu wypowiedzenia (jeeli zostaa zawarta na czas nieoznaczony),  owiadczenia jednej za stron zoonego drugiej stronie (bez wzgldu na czas trwania umowy),  na mocy porozumienia stron (bez wzgldu na czas trwania umowy).  Rozwizanie umowy najmu wiza si moe tak dla najemcy jak i wynajmujcego z obowizkiem w zakresie rozliczenia VAT przy opatach wynikajcych z rozwizania takiej umowy.
                             • 16.10.2018PIT: Darowizna firmowych skadników majtku najbliszej rodzinie
                              Pytanie: Wnioskodawca zamierza nieruchomo (grunt + budynek + winda oraz wyposaenie) wycofa z dziaalnoci gospodarczej i przekaza na potrzeby osobiste, a nastpnie wraz z maonk, darowizn przekaza przedmiotow nieruchomo córce do jej majtku osobistego. Czy darowizna budynku wycofanego z dziaalnoci gospodarczej, bdzie podlegaa opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy?
                              • 15.10.2018Obowizki w VAT wynikajce z rozwizania umowy najmu lokalu
                               Stosunek najmu ulega rozwizaniu w przypadku:  upywu czasu na jaki umowa zostaa zawarta (jeeli zawarta zostaa na czas oznaczony),  upywu okresu wypowiedzenia (jeeli zostaa zawarta na czas nieoznaczony),  owiadczenia jednej za stron zoonego drugiej stronie (bez wzgldu na czas trwania umowy),  na mocy porozumienia stron (bez wzgldu na czas trwania umowy).  Rozwizanie umowy najmu wiza si moe tak dla najemcy jak i wynajmujcego z obowizkiem w zakresie rozliczenia VAT przy opatach wynikajcych z rozwizania takiej umowy.
                               • 09.10.2018Najem mieszkania w deklaracji VAT-7
                                Pytanie: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz jako osoba fizyczna. Jest czynnym podatnikiem VAT. W tym roku Wnioskodawca dokona zakupu jako osoba prywatna czterech nowych mieszka od dewelopera, które w najbliszym czasie planuje wynajmowa. Czy w podatku VAT zastosowanie stawki zwolnionej (zw) z wynajmu mieszkania na cele mieszkaniowe bdzie prawidowe? Czy dan transakcj wykazujemy w deklaracji VAT w poz. 10?
                                • 04.10.2018NSA: Dostawa dziaki na której stoi fragment budynku nalecy do dziaki ssiedniej
                                 Z uzasadnienia: Dostaw dziaki, na której wci stoi stary budynek, który ma zosta rozebrany celem wzniesienia na jego miejscu nowej konstrukcji i którego rozbiórk rozpoczto przed t dostaw oraz rozbiórk tego budynku, uwaa naley za transakcj jednolit majc na celu jako cao dostaw nie tyle istniejcego budynku, co niezabudowanej dziaki.
                                 • 02.10.2018Podatki 2018: Zmiany w prowadzeniu PKPiR
                                  15 wrzenia br. weszy w ycie zmiany w rozporzdzeniu ws. prowadzenia podatkowej ksigi przychodów i rozchodów, które przede wszystkim dostosowuj przepisy rozporzdzenia do zmian w ustawie o PIT, które weszy ycie 1 stycznia 2018 r., a które uchylaj obowizek zawiadomienia o prowadzeniu PKPiR oraz o podpisaniu umowy z biurem rachunkowym na prowadzenie ksigi. Ponadto, rozszerzony zosta katalog przesanek uznania ksigi za rzeteln. Pozostae zmiany maj charakter porzdkowy. Zmienione przepisy maj zastosowanie do dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2018 r.
                                  • 01.10.2018Projektowane uproszczenia dla przedsibiorców - wykaz zmian
                                   Do Sejmu trafi projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszcze dla przedsibiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Zakada si wprowadzenie wielu zmian w prawie podatkowym, gospodarczym i ubezpiecze spoecznych, z których wikszo ma wej w ycie ju od 1.01.2019 r.
                                   • 01.10.2018Podatki 2018: Zmiany w prowadzeniu PKPiR
                                    15 wrzenia br. weszy w ycie zmiany w rozporzdzeniu ws. prowadzenia podatkowej ksigi przychodów i rozchodów, które przede wszystkim dostosowuj przepisy rozporzdzenia do zmian w ustawie o PIT, które weszy ycie 1 stycznia 2018 r., a które uchylaj obowizek zawiadomienia o prowadzeniu PKPiR oraz o podpisaniu umowy z biurem rachunkowym na prowadzenie ksigi. Ponadto, rozszerzony zosta katalog przesanek uznania ksigi za rzeteln. Pozostae zmiany maj charakter porzdkowy. Zmienione przepisy maj zastosowanie do dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2018 r.
                                    • 28.09.2018Projektowane uproszczenia dla przedsibiorców - wykaz zmian
                                     Do Sejmu trafi projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszcze dla przedsibiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Zakada si wprowadzenie wielu zmian w prawie podatkowym, gospodarczym i ubezpiecze spoecznych, z których wikszo ma wej w ycie ju od 1.01.2019 r.
                                     • 27.09.2018Wczenie nieruchomoci stanowicej majtek osobisty do majtku wspólnego maonków
                                      Wczenie do majtku wspólnego nieruchomoci wchodzcej uprzednio w skad majtku osobistego jednego z maonków nie stanowi nabycia tego prawa w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy. Dat nabycia nieruchomoci przez kadego z maonków jest data nabycia przez tego maonka, który nieruchomo wczy do majtku wspólnego.
                                      • 26.09.2018ZUS wyjania: E-akta - skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja
                                       Od stycznia 2019 r. wejd w ycie przepisy, które uatwi przechowywanie akt pracowniczych dotyczcych pracowników i zleceniobiorców i obni koszty zwizane z ich przechowywaniem. Obecnie dokumentacj pracownicz przechowujesz w formie papierowej. Od stycznia bdziesz móg decydowa w jakiej formie chcesz j przechowywa – papierowo, czy elektronicznie. Bdziesz te móg zmieni wczeniej przyjt form przechowywania akt pracowniczych.
                                       • 25.09.2018ZUS wyjania: E-akta - skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja
                                        Od stycznia 2019 r. wejd w ycie przepisy, które uatwi przechowywanie akt pracowniczych dotyczcych pracowników i zleceniobiorców i obni koszty zwizane z ich przechowywaniem. Obecnie dokumentacj pracownicz przechowujesz w formie papierowej. Od stycznia bdziesz móg decydowa w jakiej formie chcesz j przechowywa – papierowo, czy elektronicznie. Bdziesz te móg zmieni wczeniej przyjt form przechowywania akt pracowniczych.
                                        • 21.09.2018Fundusz Pracy - kto, w jakiej wysokoci i za kogo paci skadki?
                                         Od przyszego roku skadki na Fundusz Pracy zasila bd w czci tzw. Solidarnociowy Fundusz Wsparcia Osób Niepenosprawnych. Danin solidarnociow zapac wic nie tylko osoby placce tzw. podatek solidarnociowy (4% od nadwyki dochodów powyej 1 mln z) ale równie, porednio, wszyscy finansujcy Fundusz Pracy. To okazja aby przypomnie, kto i za kogo paci skadki.
                                         • 21.09.2018CIT: Opata za przeniesienie autorskich praw majtkowych na rzecz podmiotu powizanego
                                          Opaty z tytuu przeniesienia na spók autorskich praw majtkowych do utworów nie stanowi opat za korzystanie lub prawo do korzystania z tych utworów, a tym samym nie podlegaj ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wynikajcym z przepisów art. 15e ustawy o CIT.
                                          • 20.09.2018Faktura dla samego siebie
                                           Przedsibiorca kupi budynek mieszkalny na cele nie zwizanie z prowadzon dziaalnoci gospodarcz i zamierza go wyremontowa. Ze wzgldu na charakter dziaalnoci gospodarczej, do remontu domu zamierza wykorzysta zasoby wasnej firmy, ewentualnie cz robót podzleci firmie, której jest wacicielem. Czy przedsibiorca, jako osoba fizyczna prowadzca dziaalno, moe za wykonan usug wystawi na swoje nazwisko faktur ze stawk 8%?
                                           • 20.09.2018Fundusz Pracy - kto, w jakiej wysokoci i za kogo paci skadki?
                                            Od przyszego roku skadki na Fundusz Pracy zasila bd w czci tzw. Solidarnociowy Fundusz Wsparcia Osób Niepenosprawnych. Danin solidarnociow zapac wic nie tylko osoby placce tzw. podatek solidarnociowy (4% od nadwyki dochodów powyej 1 mln z) ale równie, porednio, wszyscy finansujcy Fundusz Pracy. To okazja aby przypomnie, kto i za kogo paci skadki.
                                            • 19.09.2018Zapata kart patnicz nie pozbawi kosztów
                                             Pytanie: Czy w sytuacji, gdy spenione zostan przesanki wynikajce z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spóka bdzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków rozliczonych poprzez kompensat (potrcenie) lub przy pomocy karty patniczej, bez wzgldu na kwot rozliczonego zobowizania?
                                             • 18.09.2018WSA. Co naley do dugów spadkowych?
                                              Z uzasadnienia: Pojcie dugu w rozumieniu art. 7 ust. 1 ww. ustawy obejmuje wszelkie pienine roszczenia cywilnoprawne zwizane z przedmiotem spadku cznie z roszczeniem spadkobiercy z tytuu poczynionych przez niego nakadów na przedmiot spadku. Chodzi zatem o nakady poniesione przez spadkobierc, przy tym bezporednio dotyczce przedmiotu nabycia. (...) Nakady poniesione przez spadkobierc na nieruchomoci wchodzce w skad masy spadkowej obcia bd spadek wycznie wtedy, gdy zostay poczynione przed dat zgonu spadkodawcy, tj. dat nabycia spadku.
                                              • 17.09.2018NSA. Przychód z najmu to nie tylko czynsz
                                               Z uzasadnienia: Przychodem z tytuu najmu bdzie oprócz wynagrodzenia wynajmujcego wynikajcego bezporednio z tej umowy (czynsz) take wszystko to, co uzyskuje wynajmujcy na jej podstawie. Tym samym wiadczenie pienine – kwoty stanowice poow podatku od nieruchomoci oraz poow opat za uytkowanie wieczyste, uzyskiwane od najemcy (równie uiszczane niezalenie od czynszu okrelonego w umowie), stanowi przychód z tytuu umowy najmu.
                                               • 14.09.2018NSA: Zastaw skarbowy na udziale podatnika we wspówasnoci rzeczy
                                                Z uzasadnienia: Przepisy Ordynacji podatkowej nie wyczaj moliwoci ustanowienia zastawu skarbowego na udziale podatnika we wspówasnoci rzeczy ruchomej (prawie majtkowym). W takiej sytuacji przedmiotem zastawu moe by nie caa rzecz ale odpowiedni uamkowy udzia podatnika.
                                                • 14.09.2018Spadek z przeszoci: Odnowienie obowizku podatkowego
                                                 Jeeli nabycie niezgoszone do opodatkowania stwierdzono nastpnie pismem, obowizek podatkowy powstaje z chwil sporzdzenia pisma; jeeli pismem takim jest orzeczenie sdu, obowizek podatkowy powstaje z chwil uprawomocnienia si orzeczenia.
                                                 • 07.09.2018wiadczenia dla pracowników a podatek VAT (1)
                                                  Nie gasn spory midzy podatnikami a organami podatkowymi dotyczce opodatkowania wiadcze, o których dzisiaj mowa. Dziki odpowiedniej wykadni stosowanej przez sdy jest ich na szczcie coraz mniej. Jak pokaemy, reguy dotyczce opodatkowania bd braku obowizku zapaty podatku od wiadcze nieodpatnych lub czciowo odpatnych nie s trudne do stosowania.
                                                  • 06.09.2018wiadczenia dla pracowników a podatek VAT (1)
                                                   Nie gasn spory midzy podatnikami a organami podatkowymi dotyczce opodatkowania wiadcze, o których dzisiaj mowa. Dziki odpowiedniej wykadni stosowanej przez sdy jest ich na szczcie coraz mniej. Jak pokaemy, reguy dotyczce opodatkowania bd braku obowizku zapaty podatku od wiadcze nieodpatnych lub czciowo odpatnych nie s trudne do stosowania.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] ... [ 52 ] nastpna strona »