Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks cywilny

 • 28.12.2017Spata maeskiego kredytu mieszkaniowego z przychodu ze sprzeday nieruchomoci z majtku odrbnego
  W sytuacji, gdy kwota uzyskana ze sprzeday udziau w nieruchomoci stanowicego majtek odrbny przeznaczona zostanie na spat kredytu zacignitego na wasne cele mieszkaniowe, tj. zakup wraz z mem na zasadzie wspólnoci cznej maeskiej mieszkania, w którym zaspokaja swoje potrzeby mieszkaniowe, to uzyskany dochód korzysta bdzie ze zwolnienia od podatku dochodowego, w wysokoci odpowiadajcej spacie ww. zobowizania.
  • 19.12.2017NSA. Usuga wykonywana etapami a moment powstania obowizku w VAT
   W przypadku gdy usuga jest przyjmowana czciowo, tzn. umowa przewiduje czciowe odbiory poszczególnych etapów usug i cykliczne za nie zapaty, za moment wykonania czci usugi w rozumieniu art. 19a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usug naley uzna moment, w którym wykonawca faktycznie wykona cz okrelonej umow usugi (doszo do faktycznego zakoczenia czci prac) i zgosi j nabywcy do odbioru. Jeeli natomiast, istotnym elementem wykonania okrelonej czci umowy jest prawidowo funkcjonowania danego etapu usugi, uznaje si j - w rozumieniu art. 19a ust. 2 ww. ustawy - za wykonan w tej czci, gdy wykonawca zgosi ten etap wykonania usugi do odbioru uznajc, e spenia ona wymóg prawidowoci funkcjonowania - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
   • 15.12.2017NSA: Przedsibiorstwo bez gotówki to nadal przedsibiorstwo
    Z uzasadnienia: ...strony nie musz w umowie wylicza skadników przedsibiorstwa, chyba e chc wyczy z zakresu czynnoci niektóre jego skadniki wówczas albo mog w sposób pozytywny wyliczy te skadniki, które wchodz w skad przedsibiorstwa albo w sposób negatywny ograniczy si do wyliczenia tych, wskazanych w art. 551 k.c., które do przedsibiorstwa nie wchodz.
    • 12.12.2017WSA. Nocleg i transport nie jest przychodem zleceniobiorcy
     Z uzasadnienia: Za przychód pracownika (tu: zleceniobiorcy) mog by uznane tylko takie wiadczenia, które zostay spenione za jego zgod i w jego interesie (a nie w interesie zleceniodawcy) i przyniosy mu korzy w postaci powikszenia aktywów lub uniknicia wydatku, który musiaby ponie, a korzy ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu zleceniobiorcy (nie jest dostpna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).
     • 07.12.2017NSA: Postpowanie karnoskarbowe zawiesza bieg przedawnienia
      NSA: Okolicznoci decydujc o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia nie jest wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów podejrzanemu, lecz okoliczno, i podatnikowi wiadomo, e toczy si przeciwko niemu postpowanie karnoskarbowe.
      • 30.11.2017Skutki podatkowe poddzierawy gospodarstwa rolnego
       Podstawow cech dziaalnoci rolniczej jest uzyskiwanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzcych z uprawy (produkty rolinne), chowu lub hodowli (produkty zwierzce). Wszelkie inne przychody porednio zwizane z dziaalnoci rolnicz, czy te powstajce przy okazji prowadzenia dziaalnoci rolniczej – nie stanowi przychodów z tej dziaalnoci.
       • 23.11.2017PIT: Poyczka od rodziców i zwolnienie z dugu
        Na skutek zwolnienia przez rodziców z dugu dziecko uzyskuje przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten korzysta jednak ze zwolnienia z opodatkowania pdof, pod warunkiem e zwolnienie z dugu nie nastpio na podstawie stosunku pracy, pracy nakadczej lub na podstawie umów bdcych podstaw uzyskiwania przychodów zaliczanych do róda z dziaalnoci wykonywanej osobicie
        • 23.11.2017NSA: Odprawa to nie odszkodowanie
         Z uzasadnienia: Odprawy zwizane ze zwolnieniami grupowymi s swoist "zapat" przez pracodawc za zgodne z prawem i skuteczne zwolnienie si od zobowizania zatrudnienia pracownika. Funkcj odprawy nie jest wynagrodzenie szkody za utrat moliwoci zarobkowania, bowiem zakoczenie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy nie jest równoznaczne z utrat moliwoci zarobkowania w ogóle.
         • 16.11.2017Kontrola umów zlecenia i o dzieo przez ZUS
          Tytuem do ubezpiecze spoecznych jest, co do zasady, m.in. wykonywanie umowy zlecenia albo umowy o wiadczenie usug, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje si przepisy dotyczce zlecenia. Tytuem do tych ubezpiecze nie jest natomiast wykonywanie pracy na podstawie umowy o dzieo. Wyjtkiem s osoby, które zawary umow o dzieo z pracodawc, z którym pozostaj w stosunku pracy lub wykonujce w ramach takiej umowy prac na rzecz pracodawcy, z którym pozostaj w stosunku pracy.
          • 15.11.2017Kontrola umów zlecenia i o dzieo przez ZUS
           Tytuem do ubezpiecze spoecznych jest, co do zasady, m.in. wykonywanie umowy zlecenia albo umowy o wiadczenie usug, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje si przepisy dotyczce zlecenia. Tytuem do tych ubezpiecze nie jest natomiast wykonywanie pracy na podstawie umowy o dzieo. Wyjtkiem s osoby, które zawary umow o dzieo z pracodawc, z którym pozostaj w stosunku pracy lub wykonujce w ramach takiej umowy prac na rzecz pracodawcy, z którym pozostaj w stosunku pracy.
           • 14.11.2017Firmowy samochód uywany prywatnie przez wspólnika spóki a przychód w PIT
            Pytanie: Wnioskodawczyni jest komandytariuszem w spóce komandytowej. Spóka oddaa Wnioskodawczyni do dyspozycji samochód osobowy, który jest przedmiotem leasingu - spóka jest leasingobiorc. Samochód wykorzystywany jest przez Wnioskodawczyni równie do celów prywatnych. Wnioskodawczyni nie jest pracownikiem spóki. W jaki sposób Wnioskodawczyni powinna opodatkowa wykorzystywanie przedmiotowego pojazdu do celów prywatnych?
            • 13.11.2017Dugoterminowy najem samochodu w kosztach podatkowych
             Czy koszty eksploatacji samochodów uywanych na podstawie umowy najmu dugoterminowego, która spenia przesanki umoliwiajce do uznania jej za umow leasingu o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy o CIT, mona w caoci zaliczy do kosztów uzyskania przychodów? Czy w zwizku z uznaniem umowy najmu za umow leasingu nie ma obowizku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu gdy, koszty eksploatacyjne bd w caoci stanowi koszty uzyskania przychodu?
             • 09.11.2017Zmiana wzorca umowy podczas jej trwania
              Zmiana treci stosunku zobowizaniowego przez zwizanie wzorcem wydanym w czasie trwania tego stosunku dopuszczalna jest tylko wtedy, gdy taka moliwo zostaa przewidziana w umowie lub we wzorcu poprzez zastrzeenie klauzuli modyfikacyjnej - wyjanio Ministerstwo Sprawiedliwoci.
              • 08.11.2017Dugoterminowy najem samochodu w kosztach podatkowych
               Czy koszty eksploatacji samochodów uywanych na podstawie umowy najmu dugoterminowego, która spenia przesanki umoliwiajce do uznania jej za umow leasingu o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy o CIT, mona w caoci zaliczy do kosztów uzyskania przychodów? Czy w zwizku z uznaniem umowy najmu za umow leasingu nie ma obowizku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu gdy, koszty eksploatacyjne bd w caoci stanowi koszty uzyskania przychodu?
               • 07.11.2017NSA: Kserokopia moe by dowodem w postpowaniu
                Dokument, o którym mowa w art. 106 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postpowaniu przed sdami administracyjnymi, moe by dopuszczony jako dowód uzupeniajcy w postpowaniu przed sdem administracyjnym na noniku informacji umoliwiajcym zapoznanie si z jego treci; moe to by zatem take fotokopia, która stanowi dokument pochodny od dokumentu oryginalnego; której nie mona odmówi waloru dokumentu tylko z tego powodu, e nie zostaa zaopatrzona w adnotacj o jej zgodnoci z oryginaem - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                • 03.11.2017Dorczenie zastpcze take zawiesza bieg przedawnienia
                 Z uzasadnienia: Wszystkie zastpcze formy dorczenia pism rodz domniemanie prawne, e pismo zostao dorczone adresatowi. Wobec czego, bez wzgldu na to, czy pismo rzeczywicie w ten sposób doszo do rk adresata, przyjmuje si prawdziwo twierdzenia o jego dorczeniu.
                 • 30.10.2017Zachowek - komu przysuguje i jak go wyliczy (3) - Zapisy i polecenia
                  Na ustalenie wysokoci zachowku spory wpyw maj dokonane przez spadkodawc darowizny, zapisy i polecenia. Zanim (w kolejnej czci) przejdziemy do szczegóów, przypomnijmy podstawowe pojcia dotyczce wanie zapisów i polece. 
                  • 27.10.2017Zapisy testamentowe - wygrany spór z fiskusem
                   Za przychód uzyskany z transakcji zbycia nieruchomoci otrzymanej w spadku naley przyj przypadajc na spadkobierc z tytuu dokonanej sprzeday kwot pomniejszon o wykonane zapisy testamentowe oraz poniesione przez spadkobierc koszty sporzdzenia aktu notarialnego, na podstawie którego dokonano ww. sprzeday.
                   • 27.10.2017Ubezpieczenie zdrowotne przy kontrakcie menederskim
                    Z uzasadnienia: Nie ma podstaw prawnych do przyjcia, e wnioskodawca uzyskujc jeden przychód podlega obowizkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu i opaca skadki, zarówno z tytuu wykonywania obowizków menedera na podstawie umowy o wiadczenie usug w zakresie zarzdzania zawartej w ramach prowadzonej pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej, jak z tytuu prowadzenia pozarolniczej dziaalnoci w ramach której wykonuje obowizki menedera na podstawie umowy o wiadczenie usug w zakresie zarzdzania.
                    • 27.10.2017Problem z ustaleniem terminu przedawnienia roszcze pasaerów odwoanych i opónionych lotów
                     Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w odpowiedzi na poselsk interpelacj prowadzone s obecnie prace nad nowelizacj ustawy Prawo lotnicze, zmierzajce do wprowadzenia jasnych i klarownych zasad okrelajcych termin przedawnienia roszczenia odszkodowawczego przysugujcego pasaerom.
                     • 26.10.2017Zachowek - komu przysuguje i jak go wyliczy (3) - Zapisy i polecenia
                      Na ustalenie wysokoci zachowku spory wpyw maj dokonane przez spadkodawc darowizny, zapisy i polecenia. Zanim (w kolejnej czci) przejdziemy do szczegóów, przypomnijmy podstawowe pojcia dotyczce wanie zapisów i polece. 
                      • 25.10.2017Faktura dla samego siebie
                       Przedsibiorca kupi budynek mieszkalny na cele nie zwizanie z prowadzon dziaalnoci gospodarcz i zamierza go wyremontowa. Ze wzgldu na charakter dziaalnoci gospodarczej, do remontu domu zamierza wykorzysta zasoby wasnej firmy, ewentualnie cz robót podzleci firmie, której jest wacicielem. Czy przedsibiorca, jako osoba fizyczna prowadzca dziaalno, moe za wykonan usug wystawi na swoje nazwisko faktur ze stawk 8%?
                       • 24.10.2017Zachowek - komu przysuguje i jak go wyliczy (1)
                        Zachowek to sposób na zabezpieczenie interesów osób bliskich spadkodawcy. Ustawodawca, tworzc przepisy dotyczce zachowku wyrazi pogld, e osobom bliskim naley si z mocy prawa jaka cz spadku – nawet jeli spadkodawca tak nie uwaa.
                        • 23.10.2017Skutki podatkowe zawarcia nieodpatnej umowy zlecenia
                         Doktorantka prawa zawara nieodpatn umow. Dziki pracy u zleceniodawcy poszerza oraz uzupenia swoj wiedz, a take zdobywa dowiadczenie, które jest jej niezbdne do poniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. Za dokonywane czynnoci nie otrzymuje wynagrodzenia gdy w wietle postanowie umowy wiadczenia stron s ekwiwalentne. Czy ww. umow zlecenia naley zgosi do urzdu skarbowego? Czy po stronie zleceniodawcy bd zleceniobiorcy powsta obowizek podatkowy w PIT?
                         • 23.10.2017Darowizna firmy dzieciom bez podatku
                          Mój ojciec prowadzi jednoosobow dziaalno gospodarcz i ma zamiar w formie aktu notarialnego darowa dzieciom zorganizowan cz swojego przedsibiorstwa. W darowanej czci przedsibiorstwa zachowane zostan funkcjonalne zwizki pomidzy poszczególnymi skadnikami, tak eby przekazana masa moga posuy kontynuowaniu dziaalnoci. Darowizna bdzie przekazana do majtku objtego spók cywiln zawizan wczeniej przeze mnie i moj siostr. Czy ww. darowizna bdzie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn?
                          • 19.10.2017Zachowek - komu przysuguje i jak go wyliczy (1)
                           Zachowek to sposób na zabezpieczenie interesów osób bliskich spadkodawcy. Ustawodawca, tworzc przepisy dotyczce zachowku wyrazi pogld, e osobom bliskim naley si z mocy prawa jaka cz spadku – nawet jeli spadkodawca tak nie uwaa.
                           • 18.10.2017Skutki podatkowe zawarcia nieodpatnej umowy zlecenia
                            Doktorantka prawa zawara nieodpatn umow. Dziki pracy u zleceniodawcy poszerza oraz uzupenia swoj wiedz, a take zdobywa dowiadczenie, które jest jej niezbdne do poniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. Za dokonywane czynnoci nie otrzymuje wynagrodzenia gdy w wietle postanowie umowy wiadczenia stron s ekwiwalentne. Czy ww. umow zlecenia naley zgosi do urzdu skarbowego? Czy po stronie zleceniodawcy bd zleceniobiorcy powsta obowizek podatkowy w PIT?
                            • 16.10.2017Numery rachunków lokat bankowych w NIP-2
                             Czy spódzielnia ma obowizek zgasza do naczelnika urzdu skarbowego w zgoszeniu aktualizujcym informacj o numerach rachunków lokat bankowych utworzonych na potrzeby przechowywania wpaconych kaucji przez najemców lokali i zabezpiecze robót jeeli kwoty te nie s rodkami finansowymi spódzielni i przechowywane s przez ni tylko w depozycie?
                             • 16.10.2017Wstpna opata leasingowa w kosztach podatkowych
                              Pytanie: Do celów prowadzonej dziaalnoci Spóka planuje wzi w leasing operacyjny samochód osobowy. Warunkiem realizacji umowy leasingu jest uiszczenie opaty wstpnej, tzw. czynszu inicjalnego, któr to wpat Spóka dokona w wysokoci ustalonego procentu od wartoci samochodu. Czy ww. opata leasingowa stanowi koszt uzyskania przychodu jednorazowo, w dacie poniesienia wydatku czy wydatek naley uj proporcjonalnie do czasu trwania umowy leasingu?
                              • 12.10.2017ZUS: Zasady opacania skadek na Fundusz Emerytur Pomostowych w przykadach
                               Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach pomostowych, skadka na Fundusz Emerytur Pomostowych jest opacana za okres od 1 stycznia 2010 r. za pracownika, który spenia cznie nastpujce warunki:
                               • 09.10.2017NSA. Odliczenie VAT przy budowie a opodatkowanie najmu ryczatem
                                Uyty w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT zwrot legislacyjny: „jeeli odpatne zbycie nie nastpuje w wykonaniu dziaalnoci gospodarczej” nie jest tosamy znaczeniowo z okreleniem, jakim ustawodawca posuy si w art. 10 ust. 1 pkt 6 tej ustawy, tj. „z wyjtkiem skadników majtku zwizanych z dziaalnoci gospodarcz”. O ile bowiem w pierwszym przypadku prawodawca eksponuje wyranie element funkcjonalny (wskazuje na charakter aktywnoci podatnika), to tyle kolejny zwrot dotyczy aspektu przedmiotowego (powizania okrelonych skadników majtku z dziaalnoci gospodarcz) - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                • 06.10.2017Premie gwarancyjne dla posiadaczy ksieczek mieszkaniowych bd nadal wypacane
                                 Zagadnienia zwizane z realizacj praw przysugujcych wacicielom ksieczek mieszkaniowych, wystawionych do dnia 23 padziernika 1990 r., reguluj przepisy ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy pastwa w spacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypaconych premii gwarancyjnych.
                                 • 04.10.2017NSA. Sposób zoenia owiadczenia o wyborze preferencyjnego rozliczenia PIT
                                  Przesanka woli opodatkowania osoby samotnie wychowujcej dziecko, o której mowa w art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych, moe by wyraona w kadym miejscu zeznania podatkowego, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ww. ustawy i przez kade zachowanie, które t wol wyraa w sposób dostatecznie jasny i zrozumiay - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                  • 04.10.2017VAT od sprzeday gruntu niezabudowanego stanowicego teren budowlany
                                   Pytanie: Wnioskodawca obecnie jest na etapie zakadania dziaalnoci gospodarczej i rejestracji jako czynny podatnik VAT. Kilka lat temu wraz z bratem nabyli do majtku osobistego nieruchomo niezabudowan. Obecnie brat Wnioskodawcy jest w trakcie ubiegania si o pozwolenia na budow budynku pod dziaalno na ww. dziace. Wnioskodawca zamierza sprzeda t dziak spóce, w której jest udziaowcem. Czy planowana transakcja powinna by zakwalifikowana jako dostawa gruntu niezabudowanego stanowicego teren budowlany?
                                   • 03.10.2017Zniszczenie towaru jest kosztem podatkowym
                                    Pytanie: Czy ponoszony przez Wnioskodawc koszt transportu towaru, który musi zosta nastpnie przez odbiorc zutylizowany, którym to pierwotnie (w przypadku dostarczenia towaru wolnego od wad) Wnioskodawca nie byby obciony oraz koszty utylizacji towaru, którymi to kosztami odbiorca obcia Wnioskodawc - mog by u Wnioskodawcy kosztami uzyskania przychodów ujtymi w rachunku podatkowym spóki?
                                    • 02.10.2017Skadki na FGP: teraz równie za rodzin i osoby wspópracujce
                                     5 wrzenia 2017 r. wesza w ycie zmiana do ustawy o ochronie roszcze pracowniczych w razie niewypacalnoci pracodawcy, która wprowadzia now definicj pracownika, za którego wystpuje obowizek opacania skadki na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych. Zgodnie z now definicj, pracownikiem jest osoba fizyczna, która zgodnie z przepisami polskiego prawa:
                                     • 02.10.2017Stawka godzinowa przy umowie o dzieo
                                      Umowy zlecenia oraz umowy o wiadczenie usug, podobnie jak umowy o prac, s umowami starannego dziaania. Natomiast w przypadku umowy o dzieo przyjmujcy zamówienie zobowizuje si do wykonania okrelonego dziea o charakterze materialnym lub niematerialnym - niezalenie od czasu oraz wysiku, który w prac nad nim zostanie woony. Umowa o dzieo nie jest wic odpowiednia do regulowania stosunków, które s przedmiotem umów o prac oraz zastpujcych je w niektórych przypadkach umów zlecenia oraz umów o wiadczenie usug; z tego wzgldu umowa o dzieo pozostaje poza zakresem ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prac - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                                      • 02.10.2017Najem krótkoterminowy to dziaalno gospodarcza
                                       Pytanie: Wnioskodawca jest wacicielem nieruchomoci, któr od 2015 r. wynajmuje dugoterminowo, a od osiganego dochodu odprowadza zryczatowany podatek 8,5%. Naby kolejn nieruchomo, która od biecego miesica równie bdzie wynajmowana. Na obsug wynajmu podpisano umow z agencj, która bdzie prowadzia dziaalno wynajmu krótkoterminowego. Jakie stawki podatkowe powinny zosta zastosowane przy miesicznym rozliczeniu podatku?
                                       • 29.09.2017Skadki na FGP: teraz równie za rodzin i osoby wspópracujce
                                        5 wrzenia 2017 r. wesza w ycie zmiana do ustawy o ochronie roszcze pracowniczych w razie niewypacalnoci pracodawcy, która wprowadzia now definicj pracownika, za którego wystpuje obowizek opacania skadki na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych. Zgodnie z now definicj, pracownikiem jest osoba fizyczna, która zgodnie z przepisami polskiego prawa:
                                        • 29.09.2017Ulga mieszkaniowa - kiedy remontujemy dom otrzymany przez maonka w spadku
                                         Mona skorzysta ze zwolnienia od podatku dochodu uzyskanego ze sprzeday lokalu mieszkalnego, nabytego w spadku, jeeli przychód uzyskany ze sprzeday przeznaczy si na wasne cele mieszkaniowe enumeratywnie wymienione w tym przepisie, czyli m.in. na remont budynku mieszkalnego stanowicego wspówasno z maonkiem - jednake z uwzgldnieniem faktu, e w nieruchomoci tej kady z maonków posiada udzia wynoszcy ½ - wyjani Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                                         • 28.09.2017Najem prywatny po wycofaniu nieruchomoci z dziaalnoci gospodarczej
                                          Jeeli nieruchomo zostanie skutecznie wycofana z prowadzonej dziaalnoci gospodarczej, a umowy najmu zostan zawarte poza dziaalnoci gospodarcz, to przychody uzyskane z umowy najmu nieruchomoci bd mogy zosta opodatkowane na zasadach okrelonych w ustawie o zryczatowanym podatku dochodowym w formie ryczatu od przychodów ewidencjonowanych, wedug stawki 8,5%.
                                          • 20.09.2017Zakup smartfona na raty a PIT – uwaga na zastrzeenie prawa wasnoci
                                           Przedsibiorcy bardzo czsto nabywaj sprzt elektroniczny na raty. Szczególnie zakup telefonów i smartfonów w tej formie cieszy si popularnoci. Nabywajc sprzt na raty, naley zwróci uwag, czy zawarta umowa sprzeday ratalnej jest umow sprzeday z zastrzeeniem prawa wasnoci. Coraz wicej operatorów wprowadza tego typu zapisy do umów.
                                           • 19.09.2017Zakup smartfona na raty a PIT – uwaga na zastrzeenie prawa wasnoci
                                            Przedsibiorcy bardzo czsto nabywaj sprzt elektroniczny na raty. Szczególnie zakup telefonów i smartfonów w tej formie cieszy si popularnoci. Nabywajc sprzt na raty, naley zwróci uwag, czy zawarta umowa sprzeday ratalnej jest umow sprzeday z zastrzeeniem prawa wasnoci. Coraz wicej operatorów wprowadza tego typu zapisy do umów.
                                            • 19.09.2017Zmiany 2017: Uatwienia w dochodzeniu wierzytelnoci
                                             W czerwcu 2017 roku wprowadzone zostay zmiany uatwiajce dochodzenie wierzytelnoci oraz zabezpieczajce terminowe regulowanie zobowiza. Zmiany przepisów obejmuj wszystkich przedsibiorców, niezalenie od liczby zatrudnianych osób czy te brany, w której prowadz dziaalno gospodarcz. Gównym celem jest wzmocnienie praw i gwarancji wierzycieli, zwaszcza sporód maych i rednich przedsibiorców. 
                                             • 19.09.2017NSA. Rozszerzenie wspólnoci maeskiej nie jest nabyciem
                                              Wczenie do majtku wspólnego, na mocy umowy rozszerzajcej ustawow wspólno maesk, nieruchomoci nalecej do majtku osobistego jednego z maonków, nie stanowi nabycia tej nieruchomoci przez drugiego z maonków w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT. Za dat nabycia takiej nieruchomoci naley uzna dat jej nabycia do majtku osobistego pierwszego z maonków - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                              • 18.09.2017Fakturowanie najmu: Sprzedawca nie moe by identyfikowany przez kilku podatników
                                               Pytanie: Czy jedna faktura wystawiona przez zarzdc w imieniu szeciu wynajmujcych widniejcych na fakturze jako sprzedawca, dokumentujca wiadczon usug najmu, spenia wymogi zawarte w ustawie o VAT i w zwizku z tym uprawnia Wnioskodawczyni do odliczenia VAT wskazanego na tej fakturze?
                                               • 15.09.2017Pracownicy za granic - kontrowersyjne i niekorzystne dla przedsibiorców stanowisko KIS
                                                Z uzasadnienia: ...w sytuacji, gdy pracodawca – mimo braku cicego na nim obowizku naoonego przepisami powszechnie obowizujcego prawa pracy – zapewni pracownikowi bezpatny przejazd na budow, to warto tych wiadcze stanowi bdzie dla pracowników przychód z innych nieodpatnych wiadcze (...) W takiej sytuacji równie warto wiadczenia w postaci pokrycia pracownikowi przez pracodawc kosztów zakwaterowania stanowi bdzie dla pracownika przychód z innych nieodpatnych wiadcze.
                                                • 15.09.2017NSA: Wane orzeczenie dla wacicieli budynków posadowionych na cudzym gruncie
                                                 Z uzasadnienia: Przez trwae zwizanie z gruntem naley rozumie takie poczenie danej budowli (budynku) z gruntem, które ma charakter techniczno – uytkowy, uwzgldniajcy z jednej strony zwizek budynku z podoem, a z drugiej to, e jako konstrukcja przestrzenna musi oprze si czynnikom mogcym zniszczy jego konstrukcj ustawion na fundamencie
                                                 • 14.09.2017NSA: Nadwyka VAT naliczonego nad nalenym nie moe by zaliczona na poczet podatku od nieruchomoci
                                                  TEZA: Artyku 76 § 1 w zwizku z art. 76b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) nie daje podstawy do zaliczenia przez naczelnika urzdu skarbowego nadwyki podatku naliczonego nad nalenym w podatku od towarów i usug na poczet zobowiza podatkowych, do których okrelenia czy ustalenia waciwy jest organ jednostki samorzdu terytorialnego.
                                                  • 13.09.2017Wydatki na spory sdowe z klientami w kosztach dziaalnoci
                                                   Pytanie: Czy Wnioskodawca moe zaliczy do kosztów uzyskania przychodów wydatki zwizane z prowadzeniem postpowa sdowych z klientami, tj. wydatki na: koszty sdowe i obsug prawn postpowania sdowego, zwrot klientowi poniesionych przez niego kosztów sdowych oraz kosztów zastpstwa procesowego, zwrot klientowi otrzymanej wczeniej zapaty za usug, odsetki od zwracanej klientowi otrzymanej wczeniej zapaty za usug?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] ... [ 52 ] nastpna strona »