Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

50-procentowe koszty uzyskania przychodu

 • 20.10.2020Wydatki dokumentowane paragonem z NIP w kosztach podatkowych
  W ramach prowadzonej dziaalnoci przedsibiorca ponosi wydatki na nabycie produktów ywnociowych w kwotach nie wyszych ni 450 z, które to wydatki s dokumentowane przez sprzedawców paragonami fiskalnymi, na których wpisany jest NIP przedsibiorcy. Produkty ywnociowe su do przygotowywania posików sprzedawanych w barze przedsibiorcy. Czy mona zaliczy do kosztów wydatki udokumentowane ww. paragonem fiskalnym?
  • 19.10.2020Wydatki dokumentowane paragonem z NIP w kosztach podatkowych
   W ramach prowadzonej dziaalnoci przedsibiorca ponosi wydatki na nabycie produktów ywnociowych w kwotach nie wyszych ni 450 z, które to wydatki s dokumentowane przez sprzedawców paragonami fiskalnymi, na których wpisany jest NIP przedsibiorcy. Produkty ywnociowe su do przygotowywania posików sprzedawanych w barze przedsibiorcy. Czy mona zaliczy do kosztów wydatki udokumentowane ww. paragonem fiskalnym?
   • 19.10.2020Wydatki na studia w kosztach dziaalnoci. Tak, ale nie kady kierunek
    Podatniczka prowadzi jednoosobow dziaalno gospodarcz, której przewaajcym przedmiotem jest dziaalno w zakresie telekomunikacji przewodowej. Przedsibiorczyni planuje rozszerzy dziaalno o usugi w zakresie zdrowia psychicznego wiadczone przez psychologów i psychoterapeutów. W zwizku z tym konieczne jest ukoczenie min. 3 lat odpowiedniego szkolenia przed rozpoczciem prowadzenia dziaalnoci w tym zakresie. Czy podatniczka moe obniy przychód z dziaalnoci o koszty zwizane ze szko i studiami (wpisowe i czesne, koszty dojazdu, noclegów i podrczników)?
    • 15.10.2020SLIM VAT - kolejna nowo
     Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz ustawy – Prawo bankowe z 14 sierpnia 2020 r., wprowadzonych zostanie szereg zmian do ustawy o VAT. Wskaza mona trzy obszary, w których zostan one dokonane:  w zakresie uproszczenia rozliczania VAT przez tzw. pakiet SLIM VAT (Simple Local and Modern Tax). Polsk specyfik (do której odwouj si twórcy zmian) jest oparcie dochodów z VAT na funkcjonowaniu maych i rednich organizmów gospodarczych,  w zakresie rozwiza o charakterze doprecyzowujcym i uzupeniajcym w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych w VAT,  w zakresie zmian systemu zwrotów VAT podrónym.
     • 15.10.2020Niezapacone faktury nie obni daniny solidarnociowej
      Przedsibiorca zawar umow z Gmin, która zostaa zrealizowana w caoci, zosta sporzdzony protokó kocowego odbioru robót. Na wysoko dochodu osignitego za 2019 r. (wykazanego w PIT-36L) ma wpyw m.in. wystawiona faktura dla Gminy. Gmina odmówia zapaty nalenoci. Sprawa zostaa skierowana do sdu. Nie ma rozstrzygnicia w sprawie. Wierzytelno nie zostaa zaliczona do kosztów uzyskania przychodów oraz nie zostaa utworzona rezerwa. Czy podstaw obliczenia daniny solidarnociowej mona obniy o warto niezapaconej faktury?
      • 15.10.2020Ulga mieszkaniowa w PIT: Zakup komórki lokatorskiej i remont garau
       Zakup komórki lokatorskiej przynalenej do lokalu mieszkalnego, jak równie remont garau (który pooony jest w kondycji podziemnej budynku mieszkalnego i stanowi cz wspóln nieruchomoci) naley zakwalifikowa do wydatków na wasne cele mieszkaniowe, tym samym wydatkowanie przychodu ze sprzeday nieruchomoci na ww. cele mieszkaniowe uprawnia do zastosowania zwolnienia przedmiotowego wynikajcego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
       • 14.10.2020SLIM VAT - kolejna nowo
        Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz ustawy – Prawo bankowe z 14 sierpnia 2020 r., wprowadzonych zostanie szereg zmian do ustawy o VAT. Wskaza mona trzy obszary, w których zostan one dokonane:  w zakresie uproszczenia rozliczania VAT przez tzw. pakiet SLIM VAT (Simple Local and Modern Tax). Polsk specyfik (do której odwouj si twórcy zmian) jest oparcie dochodów z VAT na funkcjonowaniu maych i rednich organizmów gospodarczych,  w zakresie rozwiza o charakterze doprecyzowujcym i uzupeniajcym w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych w VAT,  w zakresie zmian systemu zwrotów VAT podrónym.
        • 12.10.2020PIT i CIT: Podatkowe skutki wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"
         Od kilku dni przedstawiamy preferencje i uatwienia, zwizane z trwajc pandemi COVID-19. Prezentowane informacje opracowujemy na podstawie objanie podatkowych, opublikowanych przez MF. W czci dzisiejszej o skutkach poniesionych wydatków i o wiadczeniach na rzecz pracowników, zwizanych ze stanem pandemii.
         • 09.10.2020PIT i CIT: Podatkowe skutki wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"
          Od kilku dni przedstawiamy preferencje i uatwienia, zwizane z trwajc pandemi COVID-19. Prezentowane informacje opracowujemy na podstawie objanie podatkowych, opublikowanych przez MF. W czci dzisiejszej o skutkach poniesionych wydatków i o wiadczeniach na rzecz pracowników, zwizanych ze stanem pandemii.
          • 08.10.2020COVID-19: Wyduenie terminu wpaty zaliczek pobranych przez patnika
           Kontynuujemy prezentowanie preferencji i uatwie, zwizanych z trwajc pandemi COVID-19. Prezentowane informacje opracowujemy na podstawie objanie podatkowych, opublikowanych przez MF. Dzisiaj o wyduonym terminie wpaty zaliczek na podatek pobranych przez patników. Cho pierwotnie przeduone terminy mijay ju w maju. wskutek ich ponownego wyduenia te najdusze mijaj w grudniu tego roku.
           • 07.10.2020WSA. Amortyzacja nieruchomoci maonków. Jaka warto pocztkowa?
            W sytuacji, gdy maonkowie prowadz odrbne dziaalnoci gospodarcze, przy wykorzystaniu nieruchomoci wspólnej, z której kady z maonków ma prawo korzysta, ustalenie wartoci pocztkowej rodka trwaego nastpuje odrbnie u kadego z maonków - bez moliwoci przeniesienia tego prawa na jednego z nich - a wartoci pocztkow tego rodka trwaego bdzie dla kadego z maonków poowa jego wartoci.
            • 02.10.2020Okulary korekcyjne w kosztach dziaalnoci - fiskus nieugity
             Wydatek na zakup okularów korekcyjnych ma na celu przede wszystkim ochron zdrowia. Wydatki uwarunkowane stanem zdrowia osoby prowadzcej dziaalno gospodarcz nale do wydatków o charakterze osobistym. W sytuacji zaistnienia wady wzroku, czy te jej pogbiania si, osoba fizyczna jest zmuszona do zakupu okularów korekcyjnych, niezalenie od tego, czy prowadzi dziaalno gospodarcz, czy te dziaalnoci takiej nie prowadzi. Tak wic, bezporednim celem, jaki jest zwizany z ponoszeniem tego rodzaju wydatków, jest ochrona wzroku, a nie osignicie przychodów z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej.
             • 01.10.2020WSA. Odszkodowanie za wadliw usug nie jest kosztem
              Skoro moc zawartej ugody sdowej na przedsibiorcy zosta naoony obowizek zapaty zobowizania o charakterze odszkodowania w zwizku ze szkod majtkow zwizan z wadliwym wykonaniem posadzki hali, to odszkodowanie to nie podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów jako odszkodowanie z tytuu wad wykonanej usugi budowlanej - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Biaymstoku.
              • 28.09.2020WSA. Zwrot kosztów uywania prywatnego samochodu nie jest przychodem pracownika
               Jeeli pracownik w umowie z pracodawc zgodzi si wykorzystywa swój prywatny samochód - za zwrotem kosztów, to nie oznacza to, e jazdy lokalne w celach subowych przestay mie charakter subowy ani te nie oznacza, e pracownik powinien ponie te koszty z wasnej kieszeni. Skoro pracownik otrzymuje tylko zwrot wydatków, które obowizany jest ponosi pracodawca, to z tytuu uzyskania tego wiadczenia nie osiga adnego przysporzenia, a przez to przychodu - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Bydgoszczy.
               • 23.09.2020Szkolenie pracownika jako przychód i koszt podatkowy
                Czsto zdarza si, e pracodawca finansuje pracownikom szkolenia o charakterze zawodowym lub jzykowym. Jakie s tego konsekwencje podatkowe?  Czy pracodawca moe ten wydatek zaliczy w koszty podatkowe? Czy warto takiego szkolenia jest przychodem pracownika, od którego powinien on zapaci podatek?
                • 22.09.202050% koszty: Wynagrodzenie jako honorarium autorskie - interpretacja ogólna MF
                 Dla potraktowania wynagrodzenia, jako honorarium i dla zastosowania wobec niego 50% kosztów uzyskania przychodów niezbdne jest:  powstanie utworu bdcego przedmiotem prawa autorskiego, warunkujce korzystanie przez twórc z praw autorskich i umoliwiajce rozporzdzanie majtkowym prawem autorskim do utworu,  dysponowanie obiektywnymi dowodami potwierdzajcymi powstanie utworu bdcego przedmiotem prawa autorskiego,  wyrane wyodrbnienie honorarium od innych skadników wynagrodzenia, przy czym warunek ten nie obejmuje wskazanych w interpretacji przypadków, w których 50% koszty uzyskania przychodów mona stosowa do caoci wynagrodzenia twórcy.
                 • 21.09.202050% koszty: Wynagrodzenie jako honorarium autorskie - interpretacja ogólna MF
                  Dla potraktowania wynagrodzenia, jako honorarium i dla zastosowania wobec niego 50% kosztów uzyskania przychodów niezbdne jest:  powstanie utworu bdcego przedmiotem prawa autorskiego, warunkujce korzystanie przez twórc z praw autorskich i umoliwiajce rozporzdzanie majtkowym prawem autorskim do utworu,  dysponowanie obiektywnymi dowodami potwierdzajcymi powstanie utworu bdcego przedmiotem prawa autorskiego,  wyrane wyodrbnienie honorarium od innych skadników wynagrodzenia, przy czym warunek ten nie obejmuje wskazanych w interpretacji przypadków, w których 50% koszty uzyskania przychodów mona stosowa do caoci wynagrodzenia twórcy.
                  • 21.09.2020ZUS zmienia zlecenie na umow o prac Co z PIT?
                   W 2019 r. w spóce przeprowadzona bya kontrola PIP. Inspekcja Pracy zobowizaa spók do uznania umów cywilnoprawnych zawartych w warunkach istnienia stosunku pracy jako umów o prac. Umowy te dotyczyy 2018 roku. Spóka nie wnosia zastrzee do protokou PIP, ani nie odwoywaa si od treci wystpienia. Jak naley rozliczy powysze w PIT-11 i PIT-4R?
                   • 18.09.2020Jednorazowa amortyzacja instalacji fotowoltaicznej
                    Jeeli przedsibiorca speni kryteria „maego podatnika”, a nabyty system fotowoltaiczny stanowi samodzielny rodek trway zaliczony do grupy 6 Klasyfikacji rodków Trwaych, który zostanie wprowadzony do ewidencji rodków trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych w roku podatkowym, to bdzie móg dokona jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartoci pocztkowej tego systemu fotowoltaicznego, do wysokoci okrelonego w przepisach prawa limitu, przy jednoczesnym zachowaniu warunków pomocy de minimis. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                    • 11.09.2020Sprzeda rodka trwaego w ksigach rachunkowych
                     Przychodem przedsibiorstwa moe by zarówno sprzeda usug czy towarów, jak i sprzeda skadników majtku. Czsto zdarza si, e mamy do czynienia ze sprzeda rodków trwaych, które wczeniej byy uytkowane przez jednostk. Powodów sprzeday skadnika majtku moe by wiele. Moe to by podyktowane zmian technologiczn, zuyciem rodka trwaego w sposób, który uniemoliwia dalsze uytkowanie, czy te wymian na nowszy skadnik majtku.
                     • 11.09.202050% koszty: Dokumentacja techniczna programu to literatura?
                      Czy w wietle art. 22 ust. 9b pkt 1 ustawy o PIT „dziaalno twórcz w zakresie literatury” naley rozumie jako korzystanie i rozporzdzanie prawami autorskimi do dzie literackich, czy te jako korzystanie i rozporzdzanie prawami autorskimi do wszelkich twórczych tekstów, take tych o charakterze informacyjnym, publicystycznym, naukowym, takich jak dokumentacja techniczna, specyfikacje, opisy koncepcji czy podrczniki uytkowników?
                      • 03.09.2020Zmiana umowy leasingu z powodu COVID-19 a przejcie na koszty z limitem
                       Spóka podpisaa umow leasingu na samochód osobowy z kocem 2018 roku (warto samochodu przekracza limit ustanowiony w przepisach obowizujcych od 1 stycznia 2019 r.). Czy zmiany w harmonogramie spat leasingu samochodu, bdce skutkiem COVID-19, na podstawie aneksu do umowy powoduj konieczno przejcia na nowe, limitowane zasady zaliczania kosztów wprowadzone i obowizujce od 1 stycznia 2019 r.?
                       • 03.09.2020Kwestie zwizane z konsorcjami i ksztatowaniem ich relacji wewntrznych i zewntrznych
                        Konsorcja tworzone s najczciej przez dwóch lub wicej przedsibiorców, którzy chc poczy siy w zakresie posiadanego przez nich potencjau technicznego, osobowego, kapitaowego w celu przeprowadzenia okrelonego przedsiwzicia, jednorazowo lub wielokrotnie. Konsorcjum jako zespó kilku podmiotów moe zawiera z osobami trzecimi dalsze umowy, w których w/w konsorcjum wystpuje jako jednolita strona umowy. Przedsibiorcy wchodzcy w skad konsorcjum nie trac swojej osobowoci prawnej czy moliwoci dziaania poza strukturami konsorcjum jako autonomiczny podmiot gospodarczy. W doktrynie rozrónia si kilka rodzajów konsorcjów wyodrbnianych najczciej z uwagi na cel ich utworzenia lub podmiotowo konsorcjantów, jednake najbardziej nietypowym rodzajem jest tzw. konsorcjum naukowo - przemysowe, które stanowi odrbn form, bowiem w/w konsorcjum zrzesza nie tylko przedsibiorców, ale i jednostki badawcze, a to w celu przeprowadzenia okrelonych prac badawczych ukierunkowanych na póniejsze wykorzystanie uzyskanych wyników naukowych w przemyle.
                        • 02.09.2020Kwestie zwizane z konsorcjami i ksztatowaniem ich relacji wewntrznych i zewntrznych
                         Konsorcja tworzone s najczciej przez dwóch lub wicej przedsibiorców, którzy chc poczy siy w zakresie posiadanego przez nich potencjau technicznego, osobowego, kapitaowego w celu przeprowadzenia okrelonego przedsiwzicia, jednorazowo lub wielokrotnie. Konsorcjum jako zespó kilku podmiotów moe zawiera z osobami trzecimi dalsze umowy, w których w/w konsorcjum wystpuje jako jednolita strona umowy. Przedsibiorcy wchodzcy w skad konsorcjum nie trac swojej osobowoci prawnej czy moliwoci dziaania poza strukturami konsorcjum jako autonomiczny podmiot gospodarczy. W doktrynie rozrónia si kilka rodzajów konsorcjów wyodrbnianych najczciej z uwagi na cel ich utworzenia lub podmiotowo konsorcjantów, jednake najbardziej nietypowym rodzajem jest tzw. konsorcjum naukowo - przemysowe, które stanowi odrbn form, bowiem w/w konsorcjum zrzesza nie tylko przedsibiorców, ale i jednostki badawcze, a to w celu przeprowadzenia okrelonych prac badawczych ukierunkowanych na póniejsze wykorzystanie uzyskanych wyników naukowych w przemyle.
                         • 01.09.2020WSA. Koszty przy dobrowolnym umorzeniu udziaów po przeksztaceniu spóki
                          Wydatki na nabycie udziaów s kosztem uzyskania przychodów z odpatnego zbycia tych udziaów. Koszty te wyznacza warto rodków poniesionych dla uzyskania majtku spóki cywilnej, który w dacie ustania bytu prawnego tej spóki, a wic w dacie powstania spóki z o.o., równy by pocztkowej wartoci majtku spóki z o.o. Kosztem uzyskania przychodu powinna wic by warto bilansowa spóki cywilnej z dnia ustania jej bytu prawnego, bdca jednoczenie wartoci bilansow spóki z o.o. z dnia rozpoczcia tego bytu.
                          • 01.09.2020Odliczanie ulgi termomodernizacyjnej przez maonków
                           W sytuacji, gdy oboje maonkowie pomidzy którymi istnieje ustrój wspólnoci majtkowej maeskiej ponosz wydatki na termomodernizacj budynku mieszkalnego, nalecego do ich majtku wspólnego, to oboje maj prawo do skorzystania z odliczenia, jeeli dysponuj faktur potwierdzajc poniesienie przez nich wydatku - faktur wystawion na oboje maonków. Jeeli natomiast faktura wystawiona jest na jednego z maonków, to odliczenia dokonuje tylko ten maonek na którego wystawiona jest faktura.
                           • 31.08.2020Zmiana umowy leasingu z powodu COVID-19 a przejcie na koszty z limitem
                            Spóka podpisaa umow leasingu na samochód osobowy z kocem 2018 roku (warto samochodu przekracza limit ustanowiony w przepisach obowizujcych od 1 stycznia 2019 r.). Czy zmiany w harmonogramie spat leasingu samochodu, bdce skutkiem COVID-19, na podstawie aneksu do umowy powoduj konieczno przejcia na nowe, limitowane zasady zaliczania kosztów wprowadzone i obowizujce od 1 stycznia 2019 r.?
                            • 28.08.2020Wyposaenie firmy z dotacji z UP w kosztach podatkowych
                             Podatniczka, jako osoba bezrobotna, na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzdem Pracy, otrzymaa jednorazowe rodki na podjcie dziaalnoci gospodarczej. Przyznane rodki zostay przekazane na jej rachunek bankowy w celu dokonania zakupów zwizanych z rozpoczciem dziaalnoci gospodarczej. Czy skadniki majtku firmowego nienalece do rodków trwaych, nabyte ze ww. rodków, podatniczka moe zaliczy do kosztów prowadzonej dziaalnoci?
                             • 26.08.2020Wydatki na aparat suchowy mog by kosztem firmy - fiskus zmienia zdanie?
                              Wydatki na aparat suchowy, który jest konieczny w trakcie wykonywania zawodu i stanowi niezbdny element kompleksowego wykonania usugi bdcej przedmiotem prowadzonej przez przedsibiorc dziaalnoci i wydatek ten obiektywnie moe w efekcie kocowym przeoy si na uzyskanie dochodu, bdzie stanowi koszt podatkowy. Tak stwierdzi Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                              • 26.08.2020Przy zasiku chorobowym nie stosuje si kosztów uzyskania przychodów
                               Pracownica przedsibiorcy przebywa na zwolnieniu lekarskim z tytuu ciy. W marcu przedsibiorcy rozliczy i wypaci jej zasiek chorobowy za cay miesic. Obok zasiku pracownicy wypacono wynagrodzenie - dodatek za wysug lat. Wynagrodzenie wynosi 222 z i jest nisze ni koszty uzyskania przychodu obowizujce w 2020 r. Czy koszty naley obniy do wysokoci otrzymanego wynagrodzenia? Czy naley zsumowa wynagrodzenie z zasikiem i odliczy cae koszty tj. w wysokoci 250 z?
                               • 25.08.2020Wydatki na aparat suchowy mog by kosztem firmy - fiskus zmienia zdanie?
                                Wydatki na aparat suchowy, który jest konieczny w trakcie wykonywania zawodu i stanowi niezbdny element kompleksowego wykonania usugi bdcej przedmiotem prowadzonej przez przedsibiorc dziaalnoci i wydatek ten obiektywnie moe w efekcie kocowym przeoy si na uzyskanie dochodu, bdzie stanowi koszt podatkowy. Tak stwierdzi Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                                • 25.08.2020Prowadzisz firm? W rozliczeniu podatkowym moesz odliczy ubezpieczenie samochodu
                                 Wikszo przedsibiorców nie wyobraa sobie prowadzenia firmy bez dostpu do samochodu. Wydatki zwizane z jego uytkowaniem, w tym ubezpieczenie OC, mog zosta zaliczone do kosztów firmowych. Istnieje jednak limit zaleny od tego, czy auto jest uytkowane wycznie do celów subowych, czy te mieszanych – subowych i prywatnych.
                                 • 24.08.2020Prawo do amortyzacji lokalu przy przerwie w najmie
                                  Nabyam razem z mem na zasadzie wspólnoci majtkowej lokal mieszkalny i zamierzam od 2020 r. wynajmowa go w ramach dziaalnoci gospodarczej osobom do celów mieszkalnych. Jako form opodatkowania przyjam zasady ogólne (ksika przychodów i rozchodów). Do kosztów uzyskania przychodów chciaabym zalicza odpisy amortyzacyjne. Czy odpisy te stanowi koszt uzyskania przychodów w miesicach, w których nie bd uzyskiwa przychodów z najmu?
                                  • 21.08.2020Prawo do amortyzacji lokalu przy przerwie w najmie
                                   Nabyam razem z mem na zasadzie wspólnoci majtkowej lokal mieszkalny i zamierzam od 2020 r. wynajmowa go w ramach dziaalnoci gospodarczej osobom do celów mieszkalnych. Jako form opodatkowania przyjam zasady ogólne (ksika przychodów i rozchodów). Do kosztów uzyskania przychodów chciaabym zalicza odpisy amortyzacyjne. Czy odpisy te stanowi koszt uzyskania przychodów w miesicach, w których nie bd uzyskiwa przychodów z najmu?
                                   • 18.08.2020WSA. Ulga B+R: Wynagrodzenia za urlop jako koszt kwalifikowany
                                    Mówic w kontekcie w art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT o kosztach kwalifikowanych, w odniesieniu do wydatków pracowniczych, naley mie na wzgldzie wszystkie wydatki poniesione w tym zakresie na badania badawczo-rozwojowe, w tym take te, obejmujce koszty wynagrodze i ubezpiecze pracowników wypacane za czas przebywania na urlopie czy te czas ich niezdolnoci do pracy i czas sprawowania opieki nad dzieckiem. Tak uzna Wojewódzki Sd Administracyjny w Rzeszowie.
                                    • 17.08.2020Zryczatowany podatek nie od kadego zlecenia do 200 z
                                     Przepisy ustawy PIT precyzyjnie reguluj opodatkowanie nalenoci, które s wypacane w kwocie nie wyszej ni 200 z a wystpujce w praktyce rónice w sposobie ich opodatkowania wynikaj z odmiennych stanów faktycznych. Wystarczy bowiem, e stron umowy zawartej przez podatnika jest jego pracodawca, lub kwota w wysokoci 200 z stanowi tylko cz nalenoci wynikajcej z zawartej umowy, bd podatnik nie zawar adnej umowy okrelajcej wysoko przysugujcej nalenoci, a zryczatowana forma opodatkowania nie ma zastosowania - wyjanio Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                                     • 14.08.2020Zryczatowany podatek nie od kadego zlecenia do 200 z
                                      Przepisy ustawy PIT precyzyjnie reguluj opodatkowanie nalenoci, które s wypacane w kwocie nie wyszej ni 200 z a wystpujce w praktyce rónice w sposobie ich opodatkowania wynikaj z odmiennych stanów faktycznych. Wystarczy bowiem, e stron umowy zawartej przez podatnika jest jego pracodawca, lub kwota w wysokoci 200 z stanowi tylko cz nalenoci wynikajcej z zawartej umowy, bd podatnik nie zawar adnej umowy okrelajcej wysoko przysugujcej nalenoci, a zryczatowana forma opodatkowania nie ma zastosowania - wyjanio Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                                      • 13.08.2020Wydatki zwizane z podróami subowymi przedsibiorcy i pracownika
                                       Podró subowa pracownika i przedsibiorcy wie si z okrelonymi kosztami. Sprawd jakie wydatki zwizane z podró musisz pokry jako pracodawca, a co przysuguje tobie jako przedsibiorcy. Zobacz jak rozliczy koszty podróy subowych - swoich lub twoich pracowników.
                                       • 12.08.2020Wydatki zwizane z podróami subowymi przedsibiorcy i pracownika
                                        Podró subowa pracownika i przedsibiorcy wie si z okrelonymi kosztami. Sprawd jakie wydatki zwizane z podró musisz pokry jako pracodawca, a co przysuguje tobie jako przedsibiorcy. Zobacz jak rozliczy koszty podróy subowych - swoich lub twoich pracowników.
                                        • 11.08.2020Ksigowo przy zawieszeniu, wznowieniu i likwidacji dziaalnoci
                                         Zawieszenie dziaalnoci gospodarczej nie zwalania z prowadzenia ksigowoci. Jak ewidencjonowa przychody i koszty w okresie zawieszenia dziaalnoci gospodarczej?  Jakie s obowizki ksigowe po  wznowieniu oraz przy likwidacji firmy.
                                         • 10.08.2020Ksigowo przy zawieszeniu, wznowieniu i likwidacji dziaalnoci
                                          Zawieszenie dziaalnoci gospodarczej nie zwalania z prowadzenia ksigowoci. Jak ewidencjonowa przychody i koszty w okresie zawieszenia dziaalnoci gospodarczej?  Jakie s obowizki ksigowe po  wznowieniu oraz przy likwidacji firmy.
                                          • 10.08.2020Gdy zlecenie jest umow o prac. Co z rozliczeniem PIT?
                                           W 2019 r. w spóce przeprowadzona bya kontrola PIP. Inspekcja Pracy zobowizaa spók do uznania umów cywilnoprawnych zawartych w warunkach istnienia stosunku pracy jako umów o prac. Umowy te dotyczyy 2018 roku. Spóka nie wnosia zastrzee do protokou PIP, ani nie odwoywaa si od treci wystpienia. Jak naley rozliczy powysze w PIT-11 i PIT-4R?
                                           • 06.08.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
                                            Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                                            • 06.08.2020[Szkolenie on-line] Delegowanie pracowników za granic - jak przygotowa si do rewolucyjnych zmian
                                             Ju od 31 lipca 2020 r. zaczynaj obowizywa nowe zasady delegowania pracowników do pastw Unii Europejskiej. Dla polskich pracodawców delegujcych pracowników za granic to najwiksze zmiany od czasu wstpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Zmiany w wikszoci s niekorzystne dla firm - na przykad skrócone zostaj maksymalne okresy delegowania, naoone zostaj równie nowe obowizki w zakresie koordynacji ubezpiecze. Unia Europejska przyja zmian dyrektywy dotyczcej delegowania pracowników, która od 31.07.2020 r. ogranicza swobod delegowania pracowników i podwysza koszty z tym zwizane. Niekorzystne zmiany przynosi te nowelizacja przepisów o koordynacji ubezpiecze spoecznych. 
                                             • 05.08.2020Koszty sprzeday nieruchomoci przy umowie doywocia
                                              Kosztem uzyskania przychodu nie bdzie warto rynkowa nieruchomoci okrelona w umowie o doywocie, lecz faktycznie poniesione i udokumentowane wydatki, jakie poniesiono na rzecz doywotnika. Zatem, do kosztów mona zaliczy udokumentowane wydatki poniesione na zawarcie umowy notarialnej doywocia, koszty sdowe, zapacony podatek od czynnoci cywilnoprawnych oraz koszty pogrzebu pomniejszone o zasiek pogrzebowy - stwierdzi Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                                              • 03.08.2020Ulga dla modych w PIT: Koszty uzyskania przychodów przy umowie zlecenia
                                               Podatnik w 2019 r. wykonywa zlecenie na podstawie umowy zlecenia. Czy moe zastosowa zryczatowane (20%) koszty uzyskania przychodu równie za okres od sierpnia do grudnia 2019 r. kiedy korzysta ze zwolnienia w zwizku z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                               • 30.07.2020Przychody maonków z najmu w PIT-28 po rozwodzie
                                                Podatniczka we wrzeniu 2010 r. wspólnie z mem zawarli umow najmu czci mieszkania, stanowicego ich wspówasno majtkow. Mieszkanie byo wynajmowane w celu prowadzenia dziaalnoci najemcy. Zeznania podatkowe PIT-28 skadane byy przez oboje maonków. Od 11 lutego 2019 r. podatniczka jest rozwódk na podstawie prawomocnego wyroku sdu. Wraz z rozwodem nie zosta przeprowadzony podzia majtku dorobkowego maonków. Czy podatniczka bya zobowizana do zoenia zeznania PIT-28 za 2019 r.?
                                                • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
                                                 Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
                                                 • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. II) - objanienia MF
                                                  Drugi fragment objanie podatkowych MF ws. podatków dochodowych, który dzisiaj publikujemy, zawiera zagadnienia dot. pojcia i momentu powstania przychodu w wietle przepisów Tarczy antykryzysowej, amortyzacji rodków trwaych nabytych w celu produkcji towarów zwizanych z przeciwdziaaniem pandemii COVID-19, nowych preferencji dla podatników korzystajcych z ulgi B+R , terminu zapaty podatku od przychodów z budynków, ulgi na ze dugi, rozliczania strat podatkowych, uproszczonych zaliczek, a take przychodu z tyt. obnienia czynszu najmu.
                                                  • 27.07.2020VAT przy nieodpatnym przekazaniu samochodu osobowego na cele prywatne
                                                   Podatnik od 2015 r. prowadzi jednoosobow dziaalno gospodarcz. W latach 2015-2017 nie by czynnym podatnikiem VAT. W 2016 r. zakupi nowy samochód osobowy i otrzyma faktur VAT. Samochód wczy do ewidencji rodków trwaych i jest on wykorzystywany do celów mieszanych. Przy nabyciu samochodu nie odliczy VAT. Czy wycofujc samochód z dziaalnoci bd darujc go osobie z najbliszej rodziny przedsibiorca musi odprowadzi 23% VAT od wartoci rynkowej?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 80 ] nastpna strona »