Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

50% kosztów uzyskania

 • 10.01.2006Składka na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczka na podatek przy wypłacie wynagrodzenia za grudzień w styczniu.
  W naszej firmie wypłacamy pracownikom wynagrodzenie do 10. dnia następnego miesiąca. I tak pensję za grudzień 2005 r. wypłacimy dopiero w styczniu 2006 r. Czy w związku z tym musimy pobrać wyższą składkę na ubezpieczenie zdrowotne (tzn. 8,75%)? Jakie mamy zastosować zasady zaokrąglania przy obliczaniu zaliczki – stare (bo wynagrodzenie dotyczy roku poprzedniego) czy nowe?
  • 05.01.2006Pracownik chory, a co z kosztami uzyskania?
   Pytanie: Wypełniam pracownikowi PIT 11/8B i mam wątpliwość, czy dobrze obliczyłem mu w trakcie roku zaliczkę na podatek. W jednym z miesięcy pracownik przebywał cały miesiąc na zwolnieniu lekarskim – wypłaciłem mu za ten czas wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy. Czy w takim miesiącu powinienem uwzględnić koszt uzyskania czy też nie?
   • 04.01.2006Interpretacja US.PD/415/T-23/10/05 z dnia 18.04.2005 r. - Urząd Skarbowy w Tychach
    Pytanie podatnika: Czy prawidłowym jest jednorazowe zaliczenie w ciężar kosztów uzyskania przychodów miesiąca grudnia 2004 r. opłaty za roczne użytkowanie oprogramowania firmy XXX, poniesionej w dniu 17.12.2004 w kwocie 1995 USD, z więc wydatku w kwocie netto 6390,18 zł (data wystawienia faktury: 31.12.2004, data otrzymania faktury: 17.01.2005)?
    • 01.01.2006Diety w 2006 r. nieco w górę
     Bardzo nieznacznie rosną od 1.1.2006 r. zaliczane do kosztów uzyskania przychodów diety z tytuły podróży służbowych na terenie kraju. Dieta wyniesie 22 zł za jeden dzień podróży służbowej. Automatycznie wzrosną też ryczałty za nocleg (150% diety) i za dojazdy miejscowe (20% diety) i wyniosą odpowiednio 33 zł i 4,40 zł.
     • 01.01.2006Co się nie zmienia w podatku dochodowym od osób fizycznych.
      Nowy rok przyniósł kilka zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych, z których najbardziej dotkliwą będzie brak ulgi remontowej. Większość przepisów ustawy pozostaje bez zmian. Nie zmieni się niestety tabela podatkowa i wysokość pracowniczych kosztów uzyskania - tak jest już kolejny rok z rzędu. Bez zmian pozostaje również wielkość składki na ubepieczenie zdrowotne, o którą możemy pomniejszyć podatek - mimo iż składka na ubezpieczenie zdrowotne rośnie do 8,75% podstawy, od podatku odliczymy wyłącznie zapłaconą składkę do wysokości 7,75%.
      • 28.12.2005Interpretacja PDI/005-3/415/5/05 z dnia 12.04.2005 r. - Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
       Pytanie podatnika: W jaki sposób należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych otrzymany z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zwrot nadpłaty składek opłacanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą?
       • 28.12.2005Potwierdzenie sald
        Aby zapewnić rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego, Ustawa o rachunkowości (art. 4 ust. 3 pkt 3) między innymi zobowiązuje jednostki do okresowego ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów. Jednostki, stosując art. 26 ust. 1 ustawy, przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację aktywów i pasywów.
        • 27.12.2005Interpretacja PSUS/PPO I/443/37/ 05 /AD z dnia 25.02.2005 r. - Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu
         Pytanie podatnika: Spółka zwraca się z zapytaniem: czy możliwe jest jednorazowe skorygowanie podatku naliczonego VAT w związku ze stwierdzonym niedoborem magazynowym w kwocie 291.996 zł, przy kwocie podatku VAT do przeniesienia w wysokości 1.464.415 zł.
         • 27.12.2005Rozliczenie roczne - Dochody uzyskiwane za granicą przez Polaków a zeznanie roczne
          W polskim prawie podatkowym sposób opodatkowania dochodów z tytułu działalności wykonywanej w obcym państwie lub ze źródeł przychodów położonych w obcym państwie wynika z postanowień umowy o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu, którą Rzeczpospolita Polska zawarła z tym państwem. Natomiast w przypadku braku takiej umowy lub gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody wyłączenia z progresją stosuje się metodę zaliczenia proporcjonalnego.
          • 27.12.2005Przychody kapitałowe w zeznaniu rocznym
           Od 1 stycznia 2004 r. zmienił się sposób opodatkowania dochodów kapitałowych i nastąpiło jego ujednolicenie. Dochody kapitałowe począwszy od 2004 r. opodatkowane są według stawki 19%. Przypomnijmy, że do końca 2003 r. np. odsetki od pożyczek, czy od wkładów oszczędnościowych były opodatkowane ryczałtowo według stawki 20%, natomiast podatek od dywidend wypłacanych wspólnikom spółek kapitałowych wynosił 15%.
           • 27.12.2005Koszty uzyskania przychodu z papierów wartościowych
            Zgodnie z generalną zasadą ustalania kosztów uzyskania przychodów, określoną w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem określonych w art. 23 tej ustawy.
            • 27.12.2005Pismo Podsekretarza Stanu w sprawie opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych, skierowane do wszystkich urzędów skarbowych, izb skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowej PB 5/RD-033-2-106/04 z
             W celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa, na podstawie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.), przedstawiam stanowisko Ministra Finansów w zakresie opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych.
             • 21.12.2005Interpretacja USPD2/423/20/2005 z dnia 10.03.2005 r. - Urząd Skarbowy w Zabrzu
              Pytanie podatnika: Zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w m-cu lutym 2005 zasiłków chorobowych i innych świadczeń ZUS wypłaconych pracownikom w m-cu lutym 2005.
              • 20.12.2005Rozliczenie roczne - Wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych
               Ulga polega na zmniejszeniu podstawy opodatkowania o wydatki podlegające odliczeniu, którymi są wydatki na:
               • 18.12.2005Interpretacja PD/415-7/05 z dnia 15.04.2005 r. - Urząd Skarbowy w Nysie
                Pytanie podatnika: Czy można nie księgować po stronie przychodów zwrotu poniesionych kosztów i tym samym po stronie kosztów poniesionych wydatków z tytułu używania nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych prywatnego samochodu osobowego?
                • 15.12.2005Wzrost wynagrodzeń – trwała tendencja czy optymalizacja podatkowa?
                 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2005 r. wyniosło 2677,07 zł, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2005 r. wyniosło 2677,75 zł – poinformował GUS.
                 • 14.12.2005Ulga remontowa – tytuł prawny i modernizacja nowego lokalu mieszkalnego
                  1. Co oznacza termin "zasiedlenie lokalu mieszkalnego"? Czy ponoszenie opłat czynszowych świadczy o tym, że lokal jest zasiedlony? 2. Co oznacza termin "tytuł prawny do lokalu"? Jakie dokumenty świadczą o tym, że posiada się tytuł prawny do lokalu mieszkalnego? 3. Czy możliwość zameldowania się w lokalu świadczy już o tym, że posiada się do niego tytuł prawny? 4. Czy i od kiedy przysługuje mi prawo do korzystania z ulgi na remont i modernizację lokalu mieszkalnego? Czy ulga ta przysługuje przed "zasiedleniem"? 5. Czy można wykańczać mieszkanie (a więc je modernizować) korzystając z ulgi remontowo- modernizacyjnej?.
                  • 07.12.2005Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - odliczanie składek ZUS
                   Opłacam zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów. Czy mam możliwość odliczenia od przychodów składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne? Jak tak, to w jaki sposób mogę je prawidłowo rozliczyć?
                   • 05.12.2005Interpretacja US-I-415/I-3/MM/2/2005 z dnia 25.02.2005 r. - Urząd Skarbowy w Żarach
                    Pytanie podatnika: Czy przy podziale majątku likwidowanej spółki z o.o. dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych będzie wartość otrzymanych przez udziałowców po jej likwidacji środków pieniężnych pomniejszona o wartość nominalną udziałów w postaci gotówki?
                    • 05.12.2005Koszty uzyskania przychodu pracownika w sytuacjach nietypowych
                     Nie mamy najczęściej problemów z prawidłowym ustaleniem kosztów uzyskania przychodu pracownika przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy. Pewne trudności mogą pojawić się w sytuacjach nie całkiem typowych – dzisiaj dziesięć przykładów takich sytuacji.
                     • 04.12.2005Interpretacja I-3/423/3/20/EP/2005 z dnia 05.05.2005 r. - Lubuski Urząd Skarbowy
                      Pytanie podatnika: Czy opłaty leasingowe stanowią koszty uzyskania przychodów, jeżeli Spółka wstąpiła w prawa i obowiązki poprzedniego leasingobiorcy?
                      • 04.12.2005Błędy w PIT 11/8B
                       Ilościowo najwięcej zeznań przypada na podatników, którzy osiągają przychody ze stosunku pracy (często dodatkowo również z innych źródeł). Takie osoby otrzymują od płatników informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, sporządzone na formularzu PIT 11/8B.
                       • 04.12.2005Pracownicze koszty uzyskania w pytaniach i odpowiedziach
                        Pytanie: Podatnik nie złożył pracodawcy wniosku o uwzględnienie wyższych kosztów uzyskania przychodów z powodu dojazdów do pracy z poza miejscowości, w której znajduje się zakład pracy. Pracodawca obliczał zaliczkę przy uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodów w wysokości 102 zł 25 gr. Czy pracownik ma prawo w zeznaniu rocznym uwzględnić zwiększone koszty?
                        • 04.12.2005Ulga odsetkowa
                         Jest to ulga dotycząca wydatków na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) na sfinansowanie własnych potrzeb mieszkaniowych - i jest to jedna z ulg mających skłaniać podatników do inwestycji budowlanych. Jej generalną cechą jest to, że dotyczy nowej substancji mieszkaniowej, czyli:
                         • 27.11.2005Interpretacja PBI-1/415/61/05 z dnia 11.04.2005 r. - Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza
                          Pytanie podatnika: Samochód został skradziony przed jego całkowitą amortyzacją w miesiącu listopadzie 2004 r. natomiast odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia autocasco zostało wypłacone w miesiącu styczniu 2005 r. Kiedy powstaje przychód z tytułu wypłaconego odszkodowania?
                          • 23.11.2005Świadczenia bez podatku
                           Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nakłada na pracodawcę obowiązek pobierania zaliczek na podatek od wszelkiego rodzaju wynagrodzeń, wypłacanych pracownikowi, udostępnianych mu również w formie rzeczowej. Nie ma zbyt wielu możliwości zwiększenia pracownikowi kwot wypłacanych bez zwiększenia podstawy opodatkowania. Są jednak drobne możliwości dodatkowego usatysfakcjonowania pracownika.
                           • 23.11.2005Amortyzacja samochodu używanego
                            Pytanie: W jaki sposób najkorzystniej (najszybciej) amortyzować samochód zakupiony na giełdzie? Samochód jest już kilkuletni.
                            • 16.11.2005Najpierw studia, potem koszt uzyskania
                             Coraz więcej osób uzupełnia wykształcenie korzystając z płatnych form kształcenia. Są to równie często przedsiębiorcy. Wielu z nich nie wie, że opłaty za studia, po spełnieniu kilku warunków będą mogli zaliczyć w koszty. Oczywistym warunkiem jest prawidłowe udokumentowanie wydatku. Najważniejsze jednak, aby studia były bezpośrednio związane z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej i wiązały się z osiąganiem przez podatnika przychodów. (Art. 22 updof: Kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23).
                             • 16.11.2005Interpretacja PD/415-29/05 z dnia 06.07.2005 r. - Pierwszy Urząd Skarbowy w Krakowie
                              Pytanie podatnika: Czy odpisy amortyzacyjne od spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (mieszkania hipotecznego), będącego przedmiotem najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
                              • 15.11.2005Interpretacja PD/415-18/05 z dnia 12.04.2005 r. - Pierwszy Urząd Skarbowy w Krakowie
                               Pytanie podatnika: Czy opłata za studia wyższe wspólnika spółki cywilnej, na kierunku zgodnym z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej jest kosztem uzyskania przychodów?
                               • 15.11.2005Samochód w firmie (2) Bez dokumentów i ewidencji nie będzie kosztu.
                                Kiedy używasz w firmie samochodu osobowego nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych musisz pamiętać o kilku rzeczach, aby wydatki na jego eksploatację zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Dobra wiadomość – samochód nie musi być Twoją własnością. Może to być samochód wynajęty, wydzierżawiony lub używany na zasadzie użyczenia. Może to też być samochód stanowiący współwłasność – i nie ma znaczenia w jakim stopniu używający jest jego właścicielem. Wiadomość nieco gorsza - nie wystarczy dokumentowanie wydatków prawidłowymi dowodami księgowymi. Trzeba jeszcze systematycznie prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.
                                • 14.11.2005Wierzytelności i podatki (1) - Małe bezpośrednio w koszty
                                 Wielu przedsiębiorców nie wie albo zapomina, że istnieje prosta możliwość minimalizowania strat wynikających z niezapłaconych wierzytelności. Często bywa, że pojawiają się ich dziesiątki lub setki, każda jednostkowo ma niewielką wartość, i każda dotyczy innego dłużnika. Wezwania do zapłaty i monity telefoniczne nie pomogły, a dochodzenie tych należności na drodze sądowej jest po prostu nieopłacalne. Skoro więc można uznać te pieniądze za stracone, dlaczego nie odzyskać przynajmniej podatku dochodowego? (o podatku VAT napiszemy następnym razem).
                                 • 13.11.2005Samochód w firmie (1) – amortyzacja nie zawsze w koszt uzyskania przychodu
                                  Zakup samochodu osobowego i wprowadzenie go do ewidencji środków trwałych pozwala na zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z użytkowaniem i eksploatacją samochodu – oczywiście o ile pozostają one w związku z uzyskiwanymi przychodami. Są jednak sytuacje, w których amortyzacji samochodu nie będziemy mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
                                  • 08.11.2005Pismo PB5/MC-033-50-736/05 p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Bezpośrednich z 29 kwietnia 2005 r. do Izby Skarbowej w Lublinie
                                   Odpowiadając na pismo z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż aktualne pozostaje stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 24 marca 1995 r. nr PO5/9-0261/95 *. W konsekwencji, na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), pracownikowi przysługują odrębne koszty uzyskania przychodów od przychodów z każdego stosunku pracy
                                   • 20.10.2005Wyjaśnienie I-2/415-11/05 z 11.03.2005 r. - Urząd Skarbowy w Zgierzu
                                    Pytanie podatnika Czy kwoty wydatków na posiłki mieszczące się w limitach diet oraz koszty zakwaterowania zleceniobiorców współpracujących z Spółką z o. o. poza siedzibą spółki oraz poza miejscem zamieszkania zleceniobiorców stanowią przychód zwolniony zleceniobiorców? Czy w przypadku gdy nie jest on traktowany jako przychód zleceniobiorcy wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodów zleceniodawcy jeżeli zostały poniesione w celu uzyskania przychodu?
                                    • 17.10.2005Podwójna zaliczka za listopad a optymalizacja podatkowa
                                     Zgodnie z art. 44 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) – dalej PIT, jak również art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) – dalej CIT, zaliczka za grudzień a w przypadku osób prawnych za ostatni miesiąc roku podatkowego, winna zostać uiszczona w terminie do 20 dnia grudnia w przypadku osób fizycznych lub ostatniego miesiąca roku podatkowego, w przypadku osób prawnych, w wysokości należnej za miesiąc poprzedni. Tak więc zaliczka za listopad (gdyż w większości przypadków jest to właśnie ten miesiąc roku podatkowego), musi być naliczana w podwójnej wysokości, co może stanowić istotne obciążenie finansowe dla nie jednego przedsiębiorcy. Ustawy podatkowe pozwalają jednak z mocy prawa, dla takiej sytuacji zaplanować optymalizację podatkową.