Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

50.000 euro amortyzacja

 • 18.09.2020Jednorazowa amortyzacja instalacji fotowoltaicznej
  Jeeli przedsibiorca speni kryteria „maego podatnika”, a nabyty system fotowoltaiczny stanowi samodzielny rodek trway zaliczony do grupy 6 Klasyfikacji rodków Trwaych, który zostanie wprowadzony do ewidencji rodków trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych w roku podatkowym, to bdzie móg dokona jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartoci pocztkowej tego systemu fotowoltaicznego, do wysokoci okrelonego w przepisach prawa limitu, przy jednoczesnym zachowaniu warunków pomocy de minimis. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
  • 11.09.2020Ulgi dla firm: Szybka amortyzacja wydatków do 100 tys. z
   Przypominamy, i przedsibiorcy maj moliwo corocznego jednorazowego rozliczenia nakadów na rodki trwae do wysokoci 100 tys. z, przy minimalnej wartoci nakadów w wysokoci 10 tys. z. Z tego rozliczenia mog skorzysta take przedsibiorcy, którzy skorzystali w ostatnich latach np. z dofinansowania ze rodków UE. Ta ulga stanowi zacht zarówno dla ju funkcjonujcych firm, jak i dla osób planujcych zaoenie dziaalnoci gospodarczej.
   • 13.07.2020Rozliczenie wydatków na zakup roweru
    To, jakie wydatki nie s uznane przez ustawodawc za koszt uzyskania przychodu, jest enumeratywnie wymienione w art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) oraz w art. 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). W katalogu tym nie ma wydatków poniesionych na zakup roweru.
    • 13.07.2020rodek trway do 10 tys. z jednorazowo w koszty
     Przypomnijmy, e od pocztku 2018 r. obowizuje przepis, zgodnie z którym limit wartoci rodków trwaych lub wartoci niematerialnych i prawnych umoliwiajcy jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych rodków lub wartoci do kosztów uzyskania przychodów zosta podwyszony z 3500 z do 10 000 z. Stosowne zmiany w ustawie o PIT, a take w ustawie o CIT, wprowadzia tzw. dua nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych. Dodajmy, e nowy limit dotyczy skadników majtku przyjtych do uywania po dniu 31 grudnia 2017 r.
     • 10.07.2020Rozliczenie wydatków na zakup roweru
      To, jakie wydatki nie s uznane przez ustawodawc za koszt uzyskania przychodu, jest enumeratywnie wymienione w art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) oraz w art. 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). W katalogu tym nie ma wydatków poniesionych na zakup roweru.
      • 11.12.2019Jednoosobowa dziaalno i dwa samochody w kosztach firmy
       Pytanie: Czy w jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawczyni moe Ona zalicza do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne oraz koszty eksploatacji zwizane z pierwszym samochodem H., który jest rodkiem trwaym oraz raty leasingowe i koszty eksploatacyjne zwizane z drugim samochodem S. (umowa leasingu operacyjnego)?
       • 24.10.2019Zakup zorganizowanej czci przedsibiorstwa - amortyzacja dodatniej wartoci firmy
        W przypadku, w którym cena nabycia przedsibiorstwa zostanie ustalona na poziomie wyszym ni warto rynkowa skadników majtku wchodzcych w jego skad, nabywca moe amortyzowa t nadwyk i zalicza odpisy do kosztów podatkowych.
        • 03.10.2019Podatki 2020. Najwaniejsze limity – PIT, CIT i VAT
         Pocztek padziernika jest okresem, który ma istotne znaczenie dla praw i obowizków przedsibiorców. Z nim wanie ustawodawca wie ustalenie pewnych limitów, które decyduj o moliwociach i formach rozlicze osób prowadzcych dziaalno gospodarcz. Kurs euro wpywa na kilka wanych spraw.
         • 02.10.2019Podatki 2020. Najwaniejsze limity – PIT, CIT i VAT
          Pocztek padziernika jest okresem, który ma istotne znaczenie dla praw i obowizków przedsibiorców. Z nim wanie ustawodawca wie ustalenie pewnych limitów, które decyduj o moliwociach i formach rozlicze osób prowadzcych dziaalno gospodarcz. Kurs euro wpywa na kilka wanych spraw.
          • 02.09.2019Uproszczenia dla jednostek maych w ustawie o rachunkowoci
           Ogólnie moliwo stosowania uproszcze w ramach przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci wynika z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowoci, który stanowi, e jednostka moe w ramach przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci stosowa uproszczenia, jeeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpywu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majtkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Okrelenie zakresu tych uproszcze naley do kierownika jednostki, ale cz z nich zostaa wprost okrelona w ustawie, i dedykowana jest jednostkom mikro i maym. Dzisiaj zajmiemy si jednostkami maymi.
           • 30.08.2019Uproszczenia dla jednostek mikro w ustawie o rachunkowoci
            Ustawa o rachunkowoci okrela ramy, w których musi zawiera si rachunkowo jednostek, wskazanych w ustawie. Wród nich jest wiele rónego rodzaju organizacji - firmy jednoosobowe, spóki cywilne i z o.o., ale równie towarzystwa reasekuracyjne i banki. Zrozumiaym jest, e jednostki due, lub te, które - bez wzgldu na rozmiar - maj dostp do cudzych pienidzy i instrumentów finansowych, bd podlegay duo wikszym obowizkom ni jednostki mniejsze. Ustawa w zwizku z tym definiuje jednostki mikro i jednostki mae, dla których przewiduje moliwo stosowania uproszcze.
            • 30.08.2019Uproszczenia dla jednostek maych w ustawie o rachunkowoci
             Ogólnie moliwo stosowania uproszcze w ramach przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci wynika z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowoci, który stanowi, e jednostka moe w ramach przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci stosowa uproszczenia, jeeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpywu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majtkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Okrelenie zakresu tych uproszcze naley do kierownika jednostki, ale cz z nich zostaa wprost okrelona w ustawie, i dedykowana jest jednostkom mikro i maym. Dzisiaj zajmiemy si jednostkami maymi.
             • 29.08.2019Uproszczenia dla jednostek mikro w ustawie o rachunkowoci
              Ustawa o rachunkowoci okrela ramy, w których musi zawiera si rachunkowo jednostek, wskazanych w ustawie. Wród nich jest wiele rónego rodzaju organizacji - firmy jednoosobowe, spóki cywilne i z o.o., ale równie towarzystwa reasekuracyjne i banki. Zrozumiaym jest, e jednostki due, lub te, które - bez wzgldu na rozmiar - maj dostp do cudzych pienidzy i instrumentów finansowych, bd podlegay duo wikszym obowizkom ni jednostki mniejsze. Ustawa w zwizku z tym definiuje jednostki mikro i jednostki mae, dla których przewiduje moliwo stosowania uproszcze.
              • 16.08.2019Spóka jawna: wycofanie skadników majtku z jednej spóki w celu wniesienia ich do innej
               Aporty wnoszone do spóek osobowych, niezalenie od tego jak maj posta (jednego skadnika majtku, zespou skadników majtkowych itp.) zwolnione s z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nieodpatne przekazanie uprzednio wniesionego aportu do majtku osobistego wspólnika równie jest neutralne w kontekcie podatku dochodowego od osób fizycznych.
               • 14.05.2019rodek trway do 10 tys. z jednorazowo w koszty
                Przypomnijmy, e ju kilkanacie miesicy obowizuje przepis, zgodnie z którym limit wartoci rodków trwaych lub wartoci niematerialnych i prawnych umoliwiajcy jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych rodków lub wartoci do kosztów uzyskania przychodów zosta podwyszony z 3500 z do 10 000 z. Stosowne zmiany w ustawie o PIT, a take w ustawie o CIT, wprowadzia tzw. dua nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych. Dodajmy, e nowy limit dotyczy skadników majtku przyjtych do uywania po dniu 31 grudnia 2017 r.
                • 03.04.2019Ulgi dla firm: Szybka amortyzacja wydatków do 100 tys. z
                 Przypominamy, i przedsibiorcy maj moliwo corocznego jednorazowego rozliczenia nakadów na rodki trwae do wysokoci 100 tys. z, przy minimalnej wartoci nakadów w wysokoci 10 tys. z. Z tego rozliczenia mog skorzysta take przedsibiorcy, którzy skorzystali w ostatnich latach np. z dofinansowania ze rodków UE. Ta ulga stanowi zacht zarówno dla ju funkcjonujcych firm, jak i dla osób planujcych zaoenie dziaalnoci gospodarczej.
                 • 19.03.2019Rozliczenie wydatków na zakup roweru
                  To, jakie wydatki nie s uznane przez ustawodawc za koszt uzyskania przychodu, jest enumeratywnie wymienione w art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) oraz w art. 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). W katalogu tym nie ma wydatków poniesionych na zakup roweru.
                  • 19.12.2018Podatki 2019. Najwaniejsze limity – PIT, CIT i VAT
                   Zgodnie z ustaw z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszcze dla przedsibiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, podwyszony zostanie próg przychodów uprawniajcy do uzyskania statusu "maego podatnika" w PIT i CIT z 1,2 do 2 mln euro. Zmiana ta bdzie obowizywaa dopiero od 1 stycznia 2020 r. Przypomnijmy wic zatem, najwaniejsze limity, które bd miay istotne znaczenie dla praw i obowizków przedsibiorców w 2019 r.
                   • 13.12.2018MF: Amortyzacja jednorazowa rodków trwaych w ramach pomocy de minimis
                    W 2007r. zostaa wprowadzona nowa metoda jednorazowej (przypieszonej) amortyzacji rodków trwaych. Jej zasady okrelaj przepisy art. 22 k ust. 7-13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ministerstwo Finansów udostpnio zaktualizowany informator dotyczcy amortyzacji jednorazowej rodków trwaych w ramach pomocy de minimis.
                    • 15.11.2018Ksigowo projektów unijnych
                     Otrzymanie dofinansowania oznacza zwykle satysfakcj z dobrze wykonanej pracy na etapie aplikowania o rodki - ale to dopiero pocztek dugiej drogi. Wydatki naley bowiem prawidowo udokumentowa i rozliczy, a korzystanie z dotacji komplikuj dodatkowo kwestie zwizane z rachunkowoci i podatkami. Dlatego wanie stworzylimy e-kurs: Ksigowo projektów unijnych, do którego biecej edycji mona zapisa si jeszcze od koca dzisiejszego dnia. Dziki udziaowi w e-kursie Uczestnicy zdobd praktyczn wiedz oraz umiejtnoci niezbdne do prawidowego dostosowania i przygotowania ksigowoci jednostki do realizacji i rozliczenia projektów finansowanych z funduszy strukturalnych. Ponadto Uczestnicy w trakcie e-kursu zapoznaj si z wymogami formalnymi stawianymi dokumentom.
                     • 08.10.2018Koszty dziaalnoci: Prywatny samochód za gotówk przekazany do firmy a limit 15 tys. z
                      Pytanie: Wnioskodawca kupi za granic samochód osobowy o wartoci 37 664,40 z na cele prywatne. Wnioskodawca zakupi pojazd od firmy, a za transakcj zapaci gotówk. W czerwcu br. Wnioskodawca przekaza ten samochód na potrzeby prowadzonej dziaalnoci gospodarczej jako rodek trway. Czy amortyzacja rodka trwaego (samochodu osobowego) stanowi koszt uzyskania przychodu?
                      • 04.10.2018Podatki 2019. Najwaniejsze limity – PIT, CIT i VAT
                       Pocztek padziernika jest okresem, który ma istotne znaczenie dla praw i obowizków przedsibiorców. Z nim wanie ustawodawca wie ustalenie pewnych limitów, które decyduj o moliwociach i formach rozlicze osób prowadzcych dziaalno gospodarcz. Kurs euro wpywa na kilka wanych spraw.
                       • 01.10.2018Podatki 2019: Status maego podatnika z wyszym progiem?
                        W 2019 r. próg sprzeday, który uprawnia do uzyskania statusu tzw. maego podatnika, ma zosta podniesiony z 1,2 do 2 mln euro – wynika z projektu nowelizacji, który trafi w tym tygodniu do Sejmu. Taki status daje m.in. prawo do uatwie dotyczcych amortyzacji oraz niszego opodatkowania podatkiem dochodowym CIT.
                        • 28.09.2018Podatki 2019: Status maego podatnika z wyszym progiem?
                         W 2019 r. próg sprzeday, który uprawnia do uzyskania statusu tzw. maego podatnika, ma zosta podniesiony z 1,2 do 2 mln euro – wynika z projektu nowelizacji, który trafi w tym tygodniu do Sejmu. Taki status daje m.in. prawo do uatwie dotyczcych amortyzacji oraz niszego opodatkowania podatkiem dochodowym CIT.
                         • 20.09.2018Podatki 2018: Jednorazowa amortyzacja – legalna metoda optymalizacji podatkowej
                          Cz podatników zgodnie z zapisem w ustawie o podatku dochodowym, zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych, ma moliwo skorzystania w okrelonych sytuacjach z amortyzacji jednorazowej dla rodków trwaych, których warto jest wysza ni 10 000 z w ramach pomocy de minimis. Tego typu rozwizanie moe by bardzo korzystne dla podatników oraz jest narzdziem do optymalizacji podatkowej, poniewa umoliwia jednorazowe zaliczenie caego naliczonego odpisu rodka trwaego w ciar kosztów podatkowych bez koniecznoci potwierdzenia organu skarbowego.
                          • 19.09.2018Podatki 2018: Jednorazowa amortyzacja – legalna metoda optymalizacji podatkowej
                           Cz podatników zgodnie z zapisem w ustawie o podatku dochodowym, zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych, ma moliwo skorzystania w okrelonych sytuacjach z amortyzacji jednorazowej dla rodków trwaych, których warto jest wysza ni 10 000 z w ramach pomocy de minimis. Tego typu rozwizanie moe by bardzo korzystne dla podatników oraz jest narzdziem do optymalizacji podatkowej, poniewa umoliwia jednorazowe zaliczenie caego naliczonego odpisu rodka trwaego w ciar kosztów podatkowych bez koniecznoci potwierdzenia organu skarbowego.
                           • 13.08.2018MF: Bd zmiany w leasingu aut osobowych
                            W celu ujednolicenia zasad podatkowego rozliczania przez podatników wykorzystywania w prowadzonej dziaalnoci samochodów osobowych, niezalenie od rodzaju umowy na jakiej podatnik korzysta z takiego samochodu, przewiduje si ograniczenie w zaliczaniu opat z tytuu umów leasingu, najmu i dzierawy do kosztów podatkowych. Rozwaane jest ustalenie takiego ograniczenia proporcj wartoci leasingowanego (najmowanego) samochodu do kwoty 150.000 z. Przewiduje si równie zmian zasad rozliczania kosztów uywania samochodów osobowych wykorzystywanych zarówno dla celów dziaalnoci gospodarczej, jak i dla innych celów (niezwizanych z prowadzon dziaalnoci) - poinformowao Ministerstwo Finansów.
                            • 02.07.2018Samochód wielozadaniowy typu van a jednorazowa amortyzacja
                             Pytanie: Wnioskodawca naby w grudniu 2017 r. samochód Volkswagen Crafter. Z posiadanych przez Niego dokumentów (tj. faktury VAT oraz dowodu rejestracyjnego) wynika, i jest to samochód ciarowy. Czy w przypadku ww. samochodu mona zastosowa przepis art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i dokona jednorazowej amortyzacji?
                             • 11.04.2018Rozliczenie wydatków na zakup roweru
                              To, jakie wydatki nie s uznane przez ustawodawc za koszt uzyskania przychodu, jest enumeratywnie wymienione w art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 200, dalej: ustawa o PIT) oraz w art. 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2343, z pón. zm., dalej: ustawa o CIT). W katalogu tym nie ma wydatków poniesionych na zakup roweru.
                              • 14.03.2018Podatki 2018: Jednorazowa amortyzacja – legalna metoda optymalizacji podatkowej
                               Cz podatników zgodnie z zapisem w ustawie o podatku dochodowym, zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych, ma moliwo skorzystania w okrelonych sytuacjach z amortyzacji jednorazowej dla rodków trwaych, których warto jest wysza ni 10 000 z w ramach pomocy de minimis. Tego typu rozwizanie moe by bardzo korzystne dla podatników oraz jest narzdziem do optymalizacji podatkowej, poniewa umoliwia jednorazowe zaliczenie caego naliczonego odpisu rodka trwaego w ciar kosztów podatkowych bez koniecznoci potwierdzenia organu skarbowego.
                               • 13.03.2018Podatki 2018: Jednorazowa amortyzacja – legalna metoda optymalizacji podatkowej
                                Cz podatników zgodnie z zapisem w ustawie o podatku dochodowym, zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych, ma moliwo skorzystania w okrelonych sytuacjach z amortyzacji jednorazowej dla rodków trwaych, których warto jest wysza ni 10 000 z w ramach pomocy de minimis. Tego typu rozwizanie moe by bardzo korzystne dla podatników oraz jest narzdziem do optymalizacji podatkowej, poniewa umoliwia jednorazowe zaliczenie caego naliczonego odpisu rodka trwaego w ciar kosztów podatkowych bez koniecznoci potwierdzenia organu skarbowego.
                                • 07.03.2018Ulgi dla firm: Szybka amortyzacja wydatków do 100 tys. z
                                 Od 2017 roku przedsibiorcy maj moliwo corocznego jednorazowego rozliczenia nakadów na rodki trwae do wysokoci 100 tys. z, przy minimalnej wartoci nakadów w wysokoci 10 tys. z. Z tego rozliczenia mog skorzysta take przedsibiorcy, którzy skorzystali w ostatnich latach np. z dofinansowania ze rodków UE. Nowa ulga stanowi zacht zarówno dla ju funkcjonujcych firm, jak i dla osób planujcych zaoenie dziaalnoci gospodarczej.
                                 • 06.03.2018Ulgi dla firm: Szybka amortyzacja wydatków do 100 tys. z
                                  Od 2017 roku przedsibiorcy maj moliwo corocznego jednorazowego rozliczenia nakadów na rodki trwae do wysokoci 100 tys. z, przy minimalnej wartoci nakadów w wysokoci 10 tys. z. Z tego rozliczenia mog skorzysta take przedsibiorcy, którzy skorzystali w ostatnich latach np. z dofinansowania ze rodków UE. Nowa ulga stanowi zacht zarówno dla ju funkcjonujcych firm, jak i dla osób planujcych zaoenie dziaalnoci gospodarczej.
                                  • 01.02.2018Podatki 2018: rodek trway do 10 tys. z jednorazowo w koszty
                                   Od pocztku roku limit wartoci rodków trwaych lub wartoci niematerialnych i prawnych umoliwiajcy jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych rodków lub wartoci do kosztów uzyskania przychodów zosta podwyszony z dotychczasowych 3500 z do 10 000 z. Stosowne zmiany w ustawie o PIT, a take w ustawie o CIT, wprowadza tzw. dua nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych (Dz.U. poz. 2175). Nowy limit ma zastosowanie do skadników majtku przyjtych do uywania po dniu 31 grudnia 2017 r.
                                   • 30.01.2018Podatki 2018: Do 1000 z bez obowizku wpaty zaliczek na PIT
                                    Od 2018 r. podatnicy osigajcy dochody z dziaalnoci gospodarczej nie maj obowizku wpacania zaliczki, jeeli kwota zaliczki podlegajca wpacie w wysokoci rónicy pomidzy podatkiem nalenym od dochodu osignitego od pocztku roku a sum zaliczek wpaconych od pocztku roku nie przekracza 1000 z.
                                    • 20.01.2018Ulgi dla firm: Szybka amortyzacja wydatków do 100 tys. z
                                     Ju od 2017 roku przedsibiorcy maj moliwo corocznego jednorazowego rozliczenia nakadów na rodki trwae do wysokoci 100 tys. z, przy minimalnej wartoci nakadów w wysokoci 10 tys. z. Z tego rozliczenia mog skorzysta take przedsibiorcy, którzy skorzystali w ostatnich latach np. z dofinansowania ze rodków UE. Nowa ulga stanowi zacht zarówno dla ju funkcjonujcych firm, jak i dla osób planujcych zaoenie dziaalnoci gospodarczej.
                                     • 04.01.2018Podatki 2018. Najwaniejsze limity – PIT, CIT i VAT
                                      To ju tradycja, e pocztek roku oznacza zmiany w przepisach prawa podatkowego. Od stycznia znowelizowane zostay m.in. ustawy o VAT, PIT, czy CIT. Wród tych zmian atwo si pogubi, tym bardziej, e oprócz ledzenia przepisów trzeba znale czas przede wszystkim na prowadzenie firmy. Aby nieco uatwi ycie przedsibiorcom przygotowalimy zestawienie najwaniejszych limitów obowizujcych w 2018 roku, które decyduj o moliwociach i formach rozlicze osób prowadzcych dziaalno gospodarcz.
                                      • 03.01.2018Podatki 2018. Najwaniejsze limity – PIT, CIT i VAT
                                       To ju tradycja, e pocztek roku oznacza zmiany w przepisach prawa podatkowego. Od stycznia znowelizowane zostay m.in. ustawy o VAT, PIT, czy CIT. Wród tych zmian atwo si pogubi, tym bardziej, e oprócz ledzenia przepisów trzeba znale czas przede wszystkim na prowadzenie firmy. Aby nieco uatwi ycie przedsibiorcom przygotowalimy zestawienie najwaniejszych limitów obowizujcych w 2018 roku, które decyduj o moliwociach i formach rozlicze osób prowadzcych dziaalno gospodarcz.
                                       • 13.12.2017Podatki 2018: Zmiany w zwolnieniach z PIT
                                        Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które wejd w ycie 1 stycznia 2018 r., nie omin take zwolnie przedmiotowych (art. 21). Celem tych zmian jest ujednolicenie opodatkowania wygranych w grach hazardowych, a take podniesienie limitu zwolnie w zakresie m.in. zapomóg z funduszu zakadowej organizacji zwizkowej otrzymywanych w przypadku indywidualnych zdarze losowych, wiadcze z ZFS, czy dopat do wypoczynku. W ustawie pojawi si równie nowe zwolnienia, które do tej pory regulowane byy w rozporzdzeniach, a dotyczce szkole z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej, czy umorzonych nalenoci zwizanych z lokalem mieszkalnym.
                                        • 01.12.2017Podatki 2018: rodek trway do 10 tys. z jednorazowo w koszty
                                         Od nowego roku limit wartoci rodków trwaych lub wartoci niematerialnych i prawnych umoliwiajcy jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych rodków lub wartoci do kosztów uzyskania przychodów zostanie podwyszony z obecnych 3500 z do 10 000 z. Stosowne zmiany w ustawie o PIT, a take w ustawie o CIT, wprowadza tzw. dua nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych (Dz.U. poz. 2175). Nowy limit bdzie mie zastosowanie do skadników majtku przyjtych do uywania po dniu 31 grudnia 2017 r.
                                         • 05.10.2017Podatki 2018. Najwaniejsze limity – PIT, CIT i VAT
                                          Pocztek padziernika jest okresem, który ma istotne znaczenie dla praw i obowizków przedsibiorców. Z nim wanie ustawodawca wie ustalenie pewnych limitów, które decyduj o moliwociach i formach rozlicze osób prowadzcych dziaalno gospodarcz. Kurs euro wpywa na kilka wanych spraw.
                                          • 04.10.2017Podatki 2018. Najwaniejsze limity – PIT, CIT i VAT
                                           Pocztek padziernika jest okresem, który ma istotne znaczenie dla praw i obowizków przedsibiorców. Z nim wanie ustawodawca wie ustalenie pewnych limitów, które decyduj o moliwociach i formach rozlicze osób prowadzcych dziaalno gospodarcz. Kurs euro wpywa na kilka wanych spraw.
                                           • 02.08.2017Podatki 2017. Nowa ulga dla firm: Szybka amortyzacja wydatków do 100 tys. z
                                            Ju od tego roku przedsibiorcy bd mieli moliwo corocznego jednorazowego rozliczenia nakadów na rodki trwae do wysokoci 100 tys. z, przy minimalnej wartoci nakadów w wysokoci 10 tys. z. Z tego rozliczenia bd mogli skorzysta take przedsibiorcy, którzy skorzystali w ostatnich latach np. z dofinansowania ze rodków UE. Nowa ulga ma stanowi zacht zarówno dla ju funkcjonujcych firm, jak i dla osób planujcych zaoenie dziaalnoci gospodarczej.
                                            • 11.07.2017Amortyzacja samochodu wykorzystywanego do celów mieszanych
                                             Pytanie: Przedsibiorca kupi samochód osobowy, który jest wykorzystywany przede wszystkim w dziaalnoci gospodarczej, a sporadycznie do celów prywatnych. Czy samochód ten mona wprowadzi do ewidencji rodków trwaych, a w konsekwencji dokonywa odpisów amortyzacyjnych od jego wartoci pocztkowej?
                                             • 03.07.2017Rozliczenie wydatków na zakup roweru
                                              To, jakie wydatki nie s uznane przez ustawodawc za koszt uzyskania przychodu, jest enumeratywnie wymienione w art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z pón. zm., dalej: ustawa o PIT) oraz w art. 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888, z pón. zm., dalej: ustawa o CIT). W katalogu tym nie ma wydatków poniesionych na zakup roweru.
                                              • 27.06.2017Podatki 2017: Jednorazowa amortyzacja – legalna metoda optymalizacji podatkowej
                                               Cz podatników zgodnie z zapisem w ustawie o podatku dochodowym, zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych, ma moliwo skorzystania w okrelonych sytuacjach z amortyzacji jednorazowej dla rodków trwaych, których warto jest wysza ni 3500 z w ramach pomocy de minimis. Tego typu rozwizanie moe by bardzo korzystne dla podatników oraz jest narzdziem do optymalizacji podatkowej, poniewa umoliwia jednorazowe zaliczenie caego naliczonego odpisu rodka trwaego w ciar kosztów podatkowych bez koniecznoci potwierdzenia organu skarbowego.