Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

50% koszty

 • 18.02.2020Czas na zmian II progu podatkowego w PIT? Niekoniecznie
  Liczba podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali dochody w wysokoci skutkujcej koniecznoci zastosowania 32 % stawki podatkowej (od nadwyki ponad kwot 85 528 z) wynosi w kadym z tych lat okoo 4,0 %, co oznacza, e zdecydowana wikszo podatników (ponad 95 %) paci podatek wedug najniszej stawki podatku. Jednoczenie efektywna stawka podatku dla drugiego przedziau skali podatkowej waha si w latach 2009-2018 od 16,17% do 15,31% (w 2018 r. wyniosa 15,54 %). Z kolei efektywna stawka podatku ogóem, czyli zarówno dla pierwszego, jak i drugiego przedziau skali podatkowej, nie przekracza wartoci 9% (w 2018 r. wyniosa 8,8%).
  • 14.02.2020Kiedy sprzedajcy grunt nie zostanie uznany za podatnika VAT
   Tytu, poprzedzajcy omówienie dzisiejszej interpretacji jest nieco przewrotny. Zwykle bowiem pytajcy o swój status dowiaduj si, ze - nieoczekiwanie dla siebie - zostali uznani za podatników VAT, dokonujcych zbycia gruntu w obrocie profesjonalnym. Dzisiaj jednak o przypadku, w którym mimo, i sprzedajcy mia na zbyciu sporo dziaek, za podatnika VAT uznany nie zosta.
   • 14.02.2020Sprawozdanie finansowe - kto je powinien przygotowa i w jakich terminach?
    Sprawozdanie finansowe to dokument zawierajcy podstawowe informacje o rocznej dziaalnoci przedsibiorstwa, ujte pod wzgldem finansowym. Sporzdza je na koniec kadogo roku wiele zobowizanych do tego firm, a dzie, na który sporzdza si sprawozdanie finansowe nazywa si dniem bilansowym. Jeeli rok obrotowy firmy pokrywa si z rokiem kalendarzowym, to dzie bilansowy jest ostatnim dniem roku.
    • 14.02.2020Samochód firmowy do celów mieszanych - ile wydatków na paliwo w koszty - 20%, 25% czy 75%?
     20%, 25% czy 75% - te liczby pojawiaj si, kiedy w dyskusji mowa o tej czci faktury za paliwo, któr mona zaliczy do kosztów uzyskania przychodów. Co ciekawe, wszystkie maj si prawo w takiej dyskusji pojawi. Dlaczego?
     • 13.02.2020Nowe podatki, które pojawiy si w latach 2015-2019
      Interesujca interpelacja poselska sta si przyczynkiem do powstania opracowania, w którym Ministerstwo Finansów zbiorczo przedstawio nowe podatki, które pojawiy si w latach 2015-2019 oraz obniki podatków, które wprowadzono w tym samym czasie. Zachcamy do zapoznania si z tym stosunkowo zwizym dokumentem.
      • 13.02.2020Samochód firmowy do celów mieszanych - ile wydatków na paliwo w koszty - 20%, 25% czy 75%?
       20%, 25% czy 75% - te liczby pojawiaj si, kiedy w dyskusji mowa o tej czci faktury za paliwo, któr mona zaliczy do kosztów uzyskania przychodów. Co ciekawe, wszystkie maj si prawo w takiej dyskusji pojawi. Dlaczego?
       • 12.02.2020Amortyzacja programów komputerowych
        W przepisach prawa podatkowego nie ma definicji programu komputerowego czy oprogramowania. Z art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynika za, e program komputerowy stanowi utwór bdcy przedmiotem prawa autorskiego. W konsekwencji prawo korzystania z takiego programu mona uzyska poprzez nabycie:    do niego praw majtkowych,  licencji na  jego korzystanie.
        • 11.02.2020Amortyzacja programów komputerowych
         W przepisach prawa podatkowego nie ma definicji programu komputerowego czy oprogramowania. Z art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynika za, e program komputerowy stanowi utwór bdcy przedmiotem prawa autorskiego. W konsekwencji prawo korzystania z takiego programu mona uzyska poprzez nabycie:  do niego praw majtkowych,  licencji na  jego korzystanie.
         • 11.02.2020Biaa lista podatników VAT w praktyce, czyli wiem, e nic nie wiem
          Nadal nie wiadomo, jak postpowa w przypadku korekty zwikszajcej, gdy pierwotna warto transakcji nie przekroczya 15.000 z brutto, a póniejsza korekta powoduje przekroczenie tej sumy. Nie jest jasne, czy weryfikacja rachunku kontrahenta powinna nastpowa w dniu wysania zlecenia do banku, czy moe w dniu realizacji patnoci. Pod znakiem zapytania stoi te moliwo cofnicia skutków zapaty na „szary” rachunek w przypadku, gdy zawiadomienie do US nie zostanie zoone w terminie; w przepisach nie ma bowiem o tym mowy. W rezultacie nowelizacja ustawy o VAT, która miaa pomóc przedsibiorcom (m.in. miaa chroni ich przed wyudzeniami), ze wzgldu na niedopracowanie, dziaa obecnie na ich szkod.
          • 11.02.2020Niezamortyzowana warto inwestycji w obcym rodku trwaym w kosztach podatkowych
           Na potrzeby prowadzonej dziaalnoci spóka zawara umow najmu nieruchomoci celem lokalizacji w niej siedziby. Spóka poniosa nakady na prace adaptacyjne, które rozpoznaa jako podlegajce amortyzacji inwestycje w obcych rodkach trwaych. W 2019 r. zarzd zdecydowa o przeniesieniu siedziby. Spóka zdecydowaa o pozostawieniu inwestycji w najmowanej nieruchomoci (bez demontau, czy te fizycznej likwidacji). Czy niezamortyzowana warto inwestycji w obcym rodku trwaym moe zosta zaliczona do kosztów uzyskania przychodu?
           • 11.02.2020Usuga Twój e-PIT ruszy ju 15 lutego
            Ju od 15 lutego br. mona bdzie rozliczy podatek dochodowy poprzez usug Twój e-PIT. Usuga pozwala na skorzystanie z gotowego rozliczenia przygotowanego przez Krajow Administracj Skarbow. Z takiej moliwoci nie skorzystaj jednak osoby prowadzce dziaalno gospodarcz, chocia wczeniej zakadano, e przy rozliczeniach za 2019 r. usuga bdzie ju odpowiednio rozszerzona.
            • 10.02.2020Usuga Twój e-PIT ruszy ju 15 lutego
             Ju od 15 lutego br. mona bdzie rozliczy podatek dochodowy poprzez usug Twój e-PIT. Usuga pozwala na skorzystanie z gotowego rozliczenia przygotowanego przez Krajow Administracj Skarbow. Z takiej moliwoci nie skorzystaj jednak osoby prowadzce dziaalno gospodarcz, chocia wczeniej zakadano, e przy rozliczeniach za 2019 r. usuga bdzie ju odpowiednio rozszerzona.
             • 10.02.2020Koszt chwilówki - jak obliczy cakowity koszt poyczki?
              Tzw. chwilówki, czyli szybkie poyczki udzielane za porednictwem Internetu to produkt finansowy, który cieszy si wród Polaków du popularnoci. Jest tak, poniewa jest to naprawd szybkie rozwizanie, które pozwala na otrzymanie potrzebnych pienidzy ju nawet tego samego dnia, co wietnie sprawdza si w podbramkowych sytuacjach. Warto jednak pamita, e mimo wielu zalet takich poyczek, tak jak w przypadku kadego innego zobowizania, s one zwizane z dodatkowymi opatami, które mog wpyn na sytuacj finansow poyczkobiorcy. Jak sprawdzi jakie bd koszty wybranej chwilówki?
              • 07.02.2020Podatki 2020: MF wprowadzi klauzul dotyczc kosztów hipotetycznych odsetek
               Do ustawy o podatku dochodowym CIT wprowadzona zostanie szczególna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, która bdzie dotyczy zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów hipotetycznych odsetek. Resort finansów wskazuje, e zmiana ma zwizek z rekomendacjami Komisji Europejskiej. Projekt nowelizacji trafi ju do Sejmu.
               • 07.02.2020Nieodpatne wiadczenie w przypadku osób zarzdzajcych
                Czy sfinansowanie czonkom zarzdu kosztów studiów podyplomowych mona uzna za wiadczenie nieodpatne, które bdzie powodowao konieczno opodatkowania wartoci tego wiadczenia?
                • 06.02.2020Wsparcie podatkowe dla B+R – Polska na 8. miejscu wród krajów OECD
                 Pod wzgldem wysokoci wsparcia podatkowego dla dziaalnoci badawczo-rozwojowej (B+R) Polska zajmuje obecnie 8. miejsce wród 36 krajów nalecych do Organizacji Wspópracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Jak wskazuj jednak eksperci, mimo wzrostu liczby firm prowadzcych dziaalno B+R, czne wydatki na takie dziaaj nie ulegy zwikszeniu.
                 • 06.02.2020WSA. Paliwo w ryczacie: Sdy swoje, a fiskus uparcie dalej swoje
                  Jeli intencj wprowadzenia rozwizania zawartego w art. 12 ust. 2a ustawy o PIT byo uproszczenie zasad ustalania wartoci nieodpatnego wiadczenia z tytuu uywania przez pracownika samochodu subowego do celów prywatnych, to naley przyj, e ryczat ten obejmuje wszystkie wydatki ponoszone przez pracodawc zwizane z uywaniem samochodu przez pracownika. Objcie ryczatem samego tylko udostpnienia samochodu, w tym ewentualnie kosztów staych zwizanych z jego eksploatacj przy koniecznoci odrbnego, skomplikowanego ustalania kosztów zuycia paliwa nie realizowaoby zaoonego celu, a przeciwnie - stanowioby dalsze skomplikowanie prowadzenia niezbdnych ewidencji - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny we Wrocawiu.
                  • 06.02.2020Dziaalno gospodarcza, czyli "czarna dziura" w yciorysie pracownika
                   Okresy prowadzenia dziaalnoci gospodarczej na wasny rachunek nie s wliczane do okresu zatrudnienia od którego zale uprawnienia pracownicze. Dziaalno gospodarcza jest bowiem odrbnym i jakociowo odmiennym rodzajem aktywnoci zarobkowej, uregulowanym caociowo w ustawie - Prawo przedsibiorców. Nie ma zatem moliwoci, a take uzasadnienia do tego, aby do okresu zatrudnienia, od którego zale uprawnienia pracownicze wlicza okres prowadzenia dziaalnoci gospodarczej i tym samym w znaczcy sposób zwiksza koszty pracodawcy zwizane z realizacj tych uprawnie przez pracownika - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                   • 05.02.2020PIT za 2019: Zmiany w uldze mieszkaniowej
                    1 stycznia 2019 r., zgodnie z nowel ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2159), zmieniy si warunki korzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej. Wyduony zosta, z 2 do 3 lat, okres, w jakim mona skorzysta z tej ulgi. Ponadto, ustawa doprecyzowaa, e w tym terminie powinno doj do nabycia prawa wasnoci lub okrelonego prawa majtkowego, by ponoszone wydatki zostay uwzgldnione w ramach ulgi mieszkaniowej. Kolejnym rozwizaniem jest umoliwienie zaliczania do wydatków na wasne cele mieszkaniowe równie wydatków poniesionych na przebudow (remont) lokalu (budynku) jeszcze zanim podatnik stanie si jego wacicielem.
                    • 04.02.2020PIT za 2019: Zmiany w uldze mieszkaniowej
                     1 stycznia 2019 r., zgodnie z nowel ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2159), zmieniy si warunki korzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej. Wyduony zosta, z 2 do 3 lat, okres, w jakim mona skorzysta z tej ulgi. Ponadto, ustawa doprecyzowaa, e w tym terminie powinno doj do nabycia prawa wasnoci lub okrelonego prawa majtkowego, by ponoszone wydatki zostay uwzgldnione w ramach ulgi mieszkaniowej. Kolejnym rozwizaniem jest umoliwienie zaliczania do wydatków na wasne cele mieszkaniowe równie wydatków poniesionych na przebudow (remont) lokalu (budynku) jeszcze zanim podatnik stanie si jego wacicielem.
                     • 03.02.2020Opodatkowanie piwa ronie szybciej od obcienia wyrobów spirytusowych
                      W trakcie ostatnich dwóch dekad stawka akcyzy na piwo wzrosa o 53 proc., a w przypadku wyrobów spirytusowych opodatkowanie zwikszyo si tylko o 4 proc. – wynika z przygotowanego przez Pracodawców RP raportu pn. „Alkohol w Polsce. Kontekst spoeczny, rynkowy i legislacyjny”. Autorzy raportu twierdz, e wyroby spirytusowe maj w Polsce nadal uprzywilejowan pozycj.
                      • 03.02.2020NSA. Refakturowanie mediów przy najmie
                       Co do zasady dostawy wody, energii cieplnej i odprowadzania cieków powinny by traktowane jako odrbne wiadczenia od usugi najmu, jeeli najemca ma moliwo wyboru sposobu korzystania z nich poprzez np. decydowanie o wielkoci ich zuycia. Taka za sytuacja ma miejsce w przypadku rozliczania w oparciu o wskazania liczników. Dla oceny, czy mona mówi o kompleksowoci wiadcze nie ma przy tym znaczenia charakter podmiotu bdcego wynajmujcym, istotne jest bowiem to, czy najemca ma moliwo decydowania o zuyciu poszczególnych mediów.
                       • 03.02.2020Prowadzenie wielu dziaalnoci: Paragon jako dowód poniesienia kosztu
                        Jak wyjanio Ministerstwo Finansów, ustosunkowujc si do stwierdzenia zawartego w interpelacji „Wskutek zniesienia obowizku zamieszczania na wydrukach z kas fiskalnych penych danych nabywcy, osoba prowadzca dwa lub wicej rodzajów dziaalnoci jest naraona, ze strony organów podatkowych, na zarzut nieprawidowego ksigowania przychodów i kosztów ich uzyskania (…)”, nigdy nie byo wymagane, aby na paragonach fiskalnych byy zamieszczane pene dane nabywcy. W przepisach dot. kas jest jedynie punkt dotyczcy tego, e na paragonie fiskalnym moe zosta umieszczony numer identyfikacji podatkowej (NIP) nabywcy - na danie nabywcy.
                        • 01.02.2020Czym róni si majtek trway od obrotowego?
                         Podmioty gospodarcze, bez wzgldu na to, jaki rodzaj dziaalnoci wykonuj, musz dysponowa pewnymi zasobami. Obejmuj one rónorodne skadniki, które mona podzieli na dwie grupy. Pierwsza to majtek trway, druga – majtek obrotowy.
                         • 31.01.2020Podatki 2020: Dusze zwolnienie podatkowe dla kredytobiorców frankowych
                          Resort finansów przedstawi projekt nowego rozporzdzenia, które zakada zaniechanie poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) zwizanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe. Zaniechanie poboru podatku bdzie wic w praktyce przeduone i ma dotyczy take okresu od 2019 do 2021 r.
                          • 31.01.2020Podatkowe problemy biur rachunkowych – ujcie praktyczne
                           Zmiany, wprowadzone na przeomie 2019/2020 dotkliwe s szczególnie dla osób prowadzcych biura rachunkowe i zajmujcych si w nich rachunkowoci i kontrol. Do licznych obowizków doszy te, zwizane z koniecznoci kontroli prawidowoci przeprowadzenia transakcji pod ktem jej fakturowania i rodzaju patnoci. Konieczno kontroli nalenoci i zobowiza, zwizana z now odmian ulgi na ze dugi w PIT i CIT, to kolejne nowe obcienie. Aby uatwi biege poruszanie si w tej materii pracownikom i wacicielom biur rachunkowych zapraszamy na praktyczne szkolenie.   
                           • 30.01.2020Podatki 2020: Dusze zwolnienie podatkowe dla kredytobiorców frankowych
                            Resort finansów przedstawi projekt nowego rozporzdzenia, które zakada zaniechanie poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) zwizanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe. Zaniechanie poboru podatku bdzie wic w praktyce przeduone i ma dotyczy take okresu od 2019 do 2021 r.
                            • 30.01.2020Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych w 2020 r.
                             Zakadowy fundusz wiadcze socjalnych tworz pracodawcy zatrudniajcy wedug stanu na dzie 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pene etaty. Pracodawcy zatrudniajcy wedug stanu na dzie 1 stycznia danego roku, co najmniej 20 i mniej ni 50 pracowników w przeliczeniu na pene etaty, tworz zakadowy fundusz wiadcze socjalnych na wniosek zakadowej organizacji zwizkowej.
                             • 29.01.2020Podatki 2020: Podatnicy wygenerowali ju 2,4 mln mikrorachunków podatkowych
                              Polscy podatnicy wygenerowali ju ponad 2,4 mln mikrorachunków podatkowych – podao Ministerstwo Finansów. Od 2020 r. wanie za pomoc mikrorachunku powinno si dokonywa wpat podatków PIT, CIT oraz VAT (z wyczeniem karty podatkowej, VAT-14 i VAT w imporcie). Numer mikrorachunku mona sprawdzi w internecie lub w urzdzie skarbowym.
                              • 29.01.2020Firmy wyranie ograniczaj inwestycje
                               rednie i due przedsibiorstwa wyranie zrewidoway swoje plany inwestycyjne – wynika z raportu pn. „Plany pracodawców na 2020 rok”, który przygotowaa firma audytorsko-doradcza Grant Thornton. Firmy nadal chc zwiksza inwestycje, ale ju w znacznie mniejszej skali ni jeszcze rok temu.
                               • 29.01.2020Prowadzenie dziaalnoci gospodarczej przez VAT-owca w mieszkaniu
                                Nierzadko podatnicy ze wzgldu na specyfik swojej dziaalnoci, np. brak koniecznoci spotka z klientami, niewielkie jej rozmiary bd w pocztkowym okresie z uwagi na nisze koszty decyduj si na realizacj zada gospodarczych we wasnym mieszkaniu lub domu.  Podatnik VAT ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakupionych towarach i usugach w takim zakresie, w jakim zwizane s one z wykonywanymi czynnociami opodatkowanymi. Wydatki podatnika VAT zwizane z dziaalnoci wykonywan w mieszkaniu lub domu maj poredni z ni zwizek, gdy nie przyczyniaj si bezporednio do uzyskania przychodu, np. poprzez odsprzeda zakupionych towarów, lecz maj wpyw na ogólne funkcjonowanie podmiotu gospodarczego jako caoci.
                                • 28.01.2020Naprawa pojazdu pokryta z polisy ubezpieczeniowej a odliczenie VAT
                                 Samochód w firmie ma znaczenie ogromne. Bez niego w wielu przypadkach w ogóle nie jest moliwe prowadzenie dziaalnoci gospodarczej. Ustawodawca traktuje go w ustawie o VAT w sposób szczególny. Czy w przypadku gdy powstaje konieczno naprawienia szkody w pojedzie a pokrywana jest przez ubezpieczyciela w zwizku z wykorzystaniem polisy co zmienia si dla podatnika?
                                 • 28.01.2020Prowadzenie dziaalnoci gospodarczej przez VAT-owca w mieszkaniu
                                  Nierzadko podatnicy ze wzgldu na specyfik swojej dziaalnoci, np. brak koniecznoci spotka z klientami, niewielkie jej rozmiary bd w pocztkowym okresie z uwagi na nisze koszty decyduj si na realizacj zada gospodarczych we wasnym mieszkaniu lub domu.  Podatnik VAT ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakupionych towarach i usugach w takim zakresie, w jakim zwizane s one z wykonywanymi czynnociami opodatkowanymi. Wydatki podatnika VAT zwizane z dziaalnoci wykonywan w mieszkaniu lub domu maj poredni z ni zwizek, gdy nie przyczyniaj si bezporednio do uzyskania przychodu, np. poprzez odsprzeda zakupionych towarów, lecz maj wpyw na ogólne funkcjonowanie podmiotu gospodarczego jako caoci.
                                  • 28.01.2020WSA. Fiskus nie moe ocenia czy wydatek ma sens gospodarczy
                                   Wojewódzki Sd Administracyjny w Gliwicach w styczniowym wyroku uzna, e organ interpretacyjny nie moe dokonywa oceny, czy okrelony wydatek ponoszony przez podatnika jest gospodarczo racjonalny jako koszt uzyskania przychodu i kwestionowania go, jeeli - w przekonaniu administracji podatkowej - ten sam skutek mona osign "tasz drog". Z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie wynika bowiem podstawa do takiego rozumowania.
                                   • 28.01.2020Podatek od wartoci dodanej w przychodach i kosztach podatkowych
                                    Dla celów podatku dochodowego, celowociowo sformuowania „podatek od wartoci dodanej” i polski „podatek od towarów i usug” stanowi synonimy opisujce t sam danin. Oznacza to powinno analogicznego stosowania do obydwu poj rozwiza przewidzianych w przepisach ustaw o podatkach dochodowych (ustawa o CIT i ustawa o PIT) z wszelkimi konsekwencjami, w zakresie przychodów i kosztów uzyskania przychodów - wyjanio Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                                    • 27.01.2020Naprawa pojazdu pokryta z polisy ubezpieczeniowej a odliczenie VAT
                                     Samochód w firmie ma znaczenie ogromne. Bez niego w wielu przypadkach w ogóle nie jest moliwe prowadzenie dziaalnoci gospodarczej. Ustawodawca traktuje go w ustawie o VAT w sposób szczególny. Czy w przypadku gdy powstaje konieczno naprawienia szkody w pojedzie a pokrywana jest przez ubezpieczyciela w zwizku z wykorzystaniem polisy co zmienia si dla podatnika?
                                     • 27.01.2020Ulga rehabilitacyjna: Wydatki na prywatne sesje u psychoterapeuty mona odliczy
                                      Podatniczka posiada umiarkowany stopie niepenosprawnoci. W orzeczeniu zapisano: wymaga korzystania z systemu rodowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie si korzystanie z usug socjalnych, opiekuczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych wiadcze przez sie instytucji pomocy spoecznej, organizacje pozarzdowe oraz inne placówki. Czy podatniczka moe odliczy od dochodu w PIT-37 koszty poniesione na prywatn pomoc psychoterapeutyczn?
                                      • 24.01.2020Buble i hity podatkowe - kolejna edycja za nami
                                       Znane s wyniki XVI edycji rankingu przepisów podatkowych „BUBLE i HITY podatkowe roku 2019”, przygotowanego przez Stowarzyszenie Podatników w Polsce oraz redakcj miesicznika „Doradca Podatkowy” - na podstawie propozycji oraz ocen podatników i przedsibiorców.
                                       • 23.01.2020Buble i hity podatkowe - kolejna edycja za nami
                                        Znane s wyniki XVI edycji rankingu przepisów podatkowych „BUBLE i HITY podatkowe roku 2019”, przygotowanego przez Stowarzyszenie Podatników w Polsce oraz redakcj miesicznika „Doradca Podatkowy” - na podstawie propozycji oraz ocen podatników i przedsibiorców.
                                        • 23.01.2020Podatki 2020. Najem prywatny po zmianach
                                         Od 1 stycznia 2019 r. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wedug skali podatkowej lub ryczatem) podatnik decyduje teraz dokonujc pierwszej wpaty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowizek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzajcych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmujcego. Przypomnijmy zatem, co to jest tzw. najem prywatny i jak moe by on opodatkowany.
                                         • 22.01.2020Podatkowe aspekty rozliczania umów do 200 z
                                          Przychody z dziaalnoci wykonywanej osobicie, o której mowa w art. 13 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT), co do zasady s opodatkowane wedug skali podatkowej. Ustawodawca postanowi jednak, e w przypadku niektórych z tych przychodów, speniajcych okrelone warunki, zastosowanie znajdzie opodatkowanie ryczatowe. I tak, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT, od przychodów z tytuu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9, pobiera si zryczatowany podatek dochodowy w wysokoci 17% tego przychodu, jeeli kwota nalenoci okrelona w umowie zawartej z osob niebdc pracownikiem patnika nie przekracza 200 z.
                                          • 22.01.2020Podatki 2020. Najem prywatny po zmianach
                                           Od 1 stycznia 2019 r. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wedug skali podatkowej lub ryczatem) podatnik decyduje teraz dokonujc pierwszej wpaty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowizek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzajcych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmujcego. Przypomnijmy zatem, co to jest tzw. najem prywatny i jak moe by on opodatkowany.
                                           • 22.01.2020Organy stosuj klauzul obejcia prawa, cho nie potrafi powiedzie dlaczego
                                            Osigajca w Polsce dochody spóka maltaska chciaa zaliczy ponoszone na wynagrodzenia dyrektorskie wydatki do kosztów uzyskania przychodu. Wystpia do fiskusa z wnioskiem o udzielenie informacji co do prawidowoci dokonywanych przez ni w tym zakresie rozlicze. Fiskus odmówi jednak przeprowadzenia postpowania w przedmiocie wydania interpretacji, powoujc si na klauzul obejcia prawa podatkowego. Spóka zaskarya takie rozstrzygnicie organu, a sd przychyli si do jej skargi. Wskaza, e rozstrzygnicie organu nie spenia wymogów prawa i brak w nim wykazania nawet uzasadnionego przypuszczenia, e opisane przez spók zdarzenie moe podlega klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania (wyrok WSA w Warszawie z 9 listopada 2019 r., sygn. akt III SA/Wa 838/18).
                                            • 21.01.2020Od marca przeksztacanie spóek bdzie tasze
                                             Z pocztkiem marca br. w ycie wejdzie nowela Kodeksu spóek handlowych, która wprowadzi zmiany dotyczce m.in. procedury przeksztacenia spóki. W efekcie ograniczony zostanie obowizek badania planu przeksztacenia przez biegego rewidenta, co powinno doprowadzi do zmniejszenia kosztów. Jak wskazuj eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, mona spodziewa si te skrócenia czasu potrzebnego na przeksztacenie spóki.
                                             • 21.01.2020Podatki 2020: Wybór formy opodatkowania w dziaalnoci po zmianach
                                              Od 2019 r. przedsibiorca ma wicej czasu na wybór/zmian formy opodatkowania wedug zasad ogólnych, liniowo alby ryczatem od przychodów ewidencjonowanych. Ostatecznego wyboru formy opodatkowania bdzie móg bowiem dokona do 20. dnia miesica nastpujcego po miesicu, w którym osignie pierwszy w roku podatkowym przychód (albo do koca roku podatkowego, jeeli pierwszy taki przychód osigniesz w grudniu roku podatkowego). Przed zmianami na wybór/zmian formy opodatkowania przedsibiorca mia czas do 20. stycznia danego roku albo nie póniej ni do dnia uzyskania pierwszego przychodu (jeli dziaalno rozpoczta bya w trakcie roku). Dodajmy, e w przypadku karty podatkowej, nadal obowizuje termin 20 stycznia na zgoszenie opodatkowania t form albo zgoszenia zmiany tej formy na inn.
                                              • 21.01.2020Usugi niematerialne od podmiotów powizanych w kosztach
                                               Jeeli podmiot powizany nabywa usug od podmiotu niepowizanego, któr refakturuje na inny podmiot powizany, to ta usuga jest traktowana przez ten inny podmiot powizany jako usuga nabyta od podmiotu powizanego. A zatem ten „ostatni podmiot” (inny podmiot powizany) nie jest podatnikiem, który refakturuje koszty usug, lecz jest podmiotem, na którego refakturowane s te koszty. Std przepis art. 15e ust. 11 pkt 2 ustawy o CIT nie znajduje zastosowania w tym przypadku - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                                               • 20.01.2020Firmy niechtne podwykom pac. Rynek pracownika bdzie sabn?
                                                W 2020 r. rednie i due firmy zamierzaj nadal podnosi zatrudnienie, ale wyranie mniej chtnie podchodz do podwyszania wynagrodze – wynika z nowego badania firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton. Obecnie ju tylko 20 proc. badanych przedsibiorców zamierza w najbliszym roku podnie pace o wicej, ni wynika to z inflacji. Rok temu odsetek ten by wyranie wyszy i wynosi 36 proc.
                                                • 20.01.2020Podatki 2020: Wybór formy opodatkowania w dziaalnoci po zmianach
                                                 Od 2019 r. przedsibiorca ma wicej czasu na wybór/zmian formy opodatkowania wedug zasad ogólnych, liniowo alby ryczatem od przychodów ewidencjonowanych. Ostatecznego wyboru formy opodatkowania bdzie móg bowiem dokona do 20. dnia miesica nastpujcego po miesicu, w którym osignie pierwszy w roku podatkowym przychód (albo do koca roku podatkowego, jeeli pierwszy taki przychód osigniesz w grudniu roku podatkowego). Przed zmianami na wybór/zmian formy opodatkowania przedsibiorca mia czas do 20. stycznia danego roku albo nie póniej ni do dnia uzyskania pierwszego przychodu (jeli dziaalno rozpoczta bya w trakcie roku). Dodajmy, e w przypadku karty podatkowej, nadal obowizuje termin 20 stycznia na zgoszenie opodatkowania t form albo zgoszenia zmiany tej formy na inn.
                                                 • 20.01.2020[Szkolenia w Warszawie]: Delegowanie pracowników za granic po zmianach w roku 2020
                                                  Unia Europejska przyja zmian dyrektywy dotyczcej delegowania pracowników, która od 2020 r. ogranicza swobod delegowania i podwyszy koszty z tym zwizane. Niekorzystne zmiany przynosi te nowelizacja przepisów o koordynacji ubezpiecze spoecznych. Natomiast w kwestii stosowania regulacji podatkowych wiele wtpliwoci rodzi wchodzca w ycie konwencja MLI. Obawy budzi równie sprawa Brexitu i regulacji dotyczcych wspópracy z Wielk Brytani. W zwizku ze zmianami i nowymi przepisami, które naley wzi pod uwag przy delegowaniu pracownika, niezbdne staje si odpowiednie przygotowanie merytoryczne pracodawców, gdy nieprawidowoci (zwizane np. z nieprawidowym ustaleniem kraju, w którym naley odprowadza zaliczki na podatek od pracownika) mog kosztowa naprawd wiele. Szkolenie "Delegowanie pracowników za granic po zmianach w roku 2020" ma na celu przygotowa Pastwa praktycznie do tego, by wysanie pracownika do pracy za granic odbyo si zgodnie z przepisami.
                                                  • 17.01.2020Delegowanie pracowników za granic po zmianach w roku 2020
                                                   Unia Europejska przyja zmian dyrektywy dotyczcej delegowania pracowników, która od 2020 r. ogranicza swobod delegowania i podwyszy koszty z tym zwizane. Niekorzystne zmiany przynosi te nowelizacja przepisów o koordynacji ubezpiecze spoecznych. Natomiast w kwestii stosowania regulacji podatkowych wiele wtpliwoci rodzi wchodzca w ycie konwencja MLI. Obawy budzi równie sprawa Brexitu i regulacji dotyczcych wspópracy z Wielk Brytani. W zwizku ze zmianami i nowymi przepisami, które naley wzi pod uwag przy delegowaniu pracownika, niezbdne staje si odpowiednie przygotowanie merytoryczne pracodawców, gdy nieprawidowoci (zwizane np. z nieprawidowym ustaleniem kraju, w którym naley odprowadza zaliczki na podatek od pracownika) mog kosztowa naprawd wiele. Szkolenie "Delegowanie pracowników za granic po zmianach w roku 2020" ma na celu przygotowa Pastwa praktycznie do tego, by wysanie pracownika do pracy za granic odbyo si zgodnie z przepisami.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] ... [ 186 ] nastpna strona »