Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

50% koszty

 • 04.09.2006Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
  Pytanie podatnika: Czy 10% zryczałtowany podatek dochodowy można zapłacić od różnicy pomiędzy wartością mieszkania wyrażoną w cenie sprzedaży i kwotą wkłady mieszkaniowego wniesionego do spółdzielni?
  • 30.08.2006Księgowanie otrzymanego z PFRON dofinansowania do wynagrodzeń w celu zrekompensowania obniżonej wydajności pracy i zwiększonych kosztów zatrudnienia
   Pytanie podatnika: Czy otrzymane z PFRON dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
   • 29.08.2006Zarzut dyskryminacji pełnomocników ustanowionych z urzędu jest nieuzasadniony
    29 sierpnia 2006 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Grażyny K.-J. dotyczącą kosztów pomocy prawnej udzielonej przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że § 11 ust. 1 pkt 1 oraz § 15 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu są zgodne z art. 2 i art. 32 Konstytucji.
    • 28.08.2006Składki na pracowniczy program emerytalny jako koszt uzyskania przychodów
     Pytanie podatnika: Czy ponoszone przez spółkę wydatki na składkę podstawową w ramach utworzonego pracowniczego programu emerytalnego stanowią koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mimo, że nie są spełnione wszystkie warunki zapisane w art. 16 ust. 1 pkt 59 tej ustawy?
     • 28.08.2006TK: Koszty pomocy prawnej
      29 sierpnia 2006 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Grażyny K.-J. dotyczącą kosztów pomocy prawnej udzielonej przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu.
      • 23.08.2006Interpelacja nr 2933 do ministra finansów w sprawie nieprawidłowości w rozliczaniu różnic kursowych w kredytach dewizowych przez służby skarbowe
       Zapytuję: 1. Dlaczego różnice kursowe spłacanych rat kredytu dewizowego tzw. denominowanego (kredytu dewizowego stawianego do dyspozycji kredytobiorcy w rachunku bieżącym w złotych przewalutowanego kursem waluty obcej) nie są uznawane przez resort za kwoty związane z kosztami przychodów? W szczególności chodzi o podanie argumentacji uzasadniającej takie postępowanie organów skarbowych, które powodują, że tańsze od kredytów złotowych koszty obsługi tego typu kredytów uniemożliwiają zasilanie budżetu państwa przez podmioty gospodarcze podatkiem dochodowym.
       • 22.08.2006Zaliczenie do KUP wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem i remontem lokalu użytkowanego na podstawie umowy użyczenia
        Pytanie podatnika: Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem i remontem lokalu użytkowanego na podstawie umowy użyczenia, w części dotyczącej opłat za telefon stacjonarny, gdyż zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa.
        • 20.08.2006Ewidencja księgowa i podatkowa zaliczek w trakcie roku (2)
         W poprzednim odcinku omówione zostały niektóre zagadnienia podatkowe związane z zaliczkami wypłacanymi (otrzymywanymi) w trakcie roku. Dzisiaj o księgowaniu takich zaliczek.
         • 16.08.2006Ewidencja księgowa i podatkowa zaliczek w trakcie roku (1)
          Celem niniejszego komentarza jest ukazanie księgowej ewidencji zaliczek u zaliczkobiorcy i zaliczkodawcy w trakcie roku przy zaliczce opiewającej na 100% należności, przy zaliczkach cząstkowych oraz przy zwrocie zaliczki.
          • 10.08.2006Kilka ważnych pytań dotyczących skutków wprowadzenia 19% podatku od dochodu ze sprzedaży nieruchomości
           Interpelacja nr 2624 do ministra finansów w sprawie zapowiadanego wprowadzenia 19% podatku od zysków ze sprzedaży nieruchomości: Szanowna Pani Minister! W związku z wywołaną burzliwą dyskusją publiczną odnośnie do planu wprowadzenia z dniem 1 stycznia 2007 r. podatku od zysków ze sprzedaży nieruchomości chciałbym spytać, czy Ministerstwo Finansów dokonało szacunków, w jaki sposób decyzja takowa wpłynie na obrót mieszkaniami na rynku wtórnym?
           • 09.08.2006Można sprzedać za ćwierć ceny
            Prowadzę działalność gospodarczą, rozliczam się w formie PKPiR. W magazynie mam spore ilości różnych towarów, których za normalną cenę już nie mam szans sprzedać (wzory, które wyszły z mody już parę lat temu). Czy mogę sprzedać je po znacznie obniżonych cenach, aby nie musieć tych towarów magazynować? Czy urząd skarbowy nie przyczepi się do niskich cen sprzedaży w stosunku do cen zakupu? Na sprzedaży powstaną znaczne straty, i obawiam się, że urząd zakwestionuje te transakcje i wyznaczy własną cenę.
            • 09.08.2006Pełna księgowość (2) – Aktywa i pasywa, sprawozdanie finansowe – co to takiego?
             Ukoronowaniem żmudnej pracy księgowych jest prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe, na które składają się: - bilans - rachunek zysków i strat - informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
             • 07.08.2006ZUS oświadcza
              ZUS nie funduje luksusowych wczasów ze składek - oświadczył Przemysław Przybylski - rzecznik prasowy ZUS, w nawiązaniu do artykułu w gazecie FAKT. Pełny tekst oświadczenia:
              • 07.08.2006Remont obciążający koszty czy zwiększenie wartości środków trwałych?
               Pytanie: Prowadzę działalność handlową w budynku będącym moją własnością, wprowadzonym do ewidencji środków trwałych firmy. Upływ czasu spowodował, że zużyły się okna, które zostały zamontowane przy budowie. Mam do wyboru ich remont lub wymianę. Wymiana oznacza nieco większy wydatek, ale okna będą nowocześniejsze, i z pewnością uzyskam oszczędności na ogrzewaniu. Czy wydatek na zakup nowych okien będę mógł zaliczyć do kosztów uzyskania, czy konieczne będzie zwiększenie wartości nieruchomości?
               • 06.08.2006Pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych z dnia 14 lipca 2006 r., znak DD6-8213-43/WK/06/249
                W sprawie partycypacji w kosztach przebudowy drogi publicznej.
                • 02.08.2006Pełna księgowość (1) – wstęp
                 Rozpoczynając cykl artykułów o pełnej księgowości, chciałabym określić grupę potencjalnych odbiorców treści, które w jego ramach będą prezentowane. W okresie czternastoletniej praktyki w zakresie prowadzenia różnego rodzaju ewidencji podatkowych nieraz zdarzało mi się obserwować reakcje klientów na konieczność przejścia z księgi przychodów i rozchodów na księgi handlowe. Najczęściej była to zwykła złość i pytanie: "po co mi to? Te całe księgi nie są mi potrzebne, tyle lat prowadzę firmę i doskonale się bez nich obywam. To jest tylko utrudnienie, bo już sam sobie rady nie dam, muszę zatrudnić kogoś, kto to będzie umiał robić. Podniesie mi to koszty prowadzenia działalności, a wymiernych korzyści dla firmy nie będzie". Przekonywanie klienta w tym momencie o korzyściach płynących z prowadzenia ksiąg handlowych było jak udowadnianie wyższości świąt Bożego Narodzenia nad Świętami Wielkanocy.
                 • 02.08.2006Interpelacja nr 4735 do ministra finansów w sprawie zasad potrącania kosztów uzyskania przychodów przez podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów
                  W związku z różną interpretacją dokonywaną przez organy skarbowe oraz fachową literaturę w moim okręgu wyborczym, poniżej przedstawiam dwa zagadnienia i uprzejmie proszę o wyjaśnienie.
                  • 02.08.2006Koszt uzyskania w momencie uzyskania dokumentu potwierdzającego transakcję
                   Pytanie podatnika: W jakiej dacie ewidencjonować koszty?
                   • 30.07.2006Wydatki na naukę młodocianego pracownika poza granicami kraju
                    Pytanie podatnika: Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na naukę młodocianego pracownika poza granicami kraju.
                    • 30.07.2006MPiPS: Otwarcie włoskiego rynku pracy w ciągu kilku miesięcy
                     Rada Ministrów Republiki Włoskiej na wniosek Premiera Romano Prodiego, 21 lipca 2006 r. podjęła decyzję o zniesieniu ograniczeń przejściowych w dostępie obywateli nowych państw członkowskich UE do włoskiego rynku pracy. Decyzja ta umożliwi wszczęcie odpowiedniej procedury legislacyjnej celem zlikwidowania praktycznych ograniczeń przy podejmowaniu pracy we Włoszech, w tym konieczności uzyskania pozwoleń na pracę.
                     • 26.07.2006Zwrot kosztów obrońcy z wyboru w wypadku wydania wyroku uniewinniającego
                      26 lipca 2006 r. o godz. 9.15 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał połączone skargi konstytucyjne Jolanty W. (rozprawa rozpoczęta 25 kwietnia 2006 r.), Jadwigi C., Reginy R.-B. dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzenia obrońcy z wyboru. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 632 pkt 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego w zakresie, w jakim ogranicza możliwość przyznania osobie uniewinnionej w sprawie z oskarżenia publicznego zwrotu kosztów wynagrodzenia obrońcy jedynie do "uzasadnionych wypadków" jest niezgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 42 ust. 2 Konstytucji.
                      • 25.07.2006Finansowanie przez zakład pracy kosztów związanych z nauką pracownika młodocianego skierowanego przez zakład pracy w celu kształcenia w formie szkolnej (ponadpodstawowej) poza granicami kraju
                       Pytanie podatnika: Czy wartość świadczeń przyznanych przez spółkę na rzecz młodocianego pracownika, poniesionych w związku z jego nauką w szkole poza granicami kraju, jest zwolniona z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                       • 18.07.2006Odszkodowanie za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej w okresie po ustaniu stosunku pracy wynikającego z podpisanej umowy
                        Pytanie podatnika: Czy odsetki od odszkodowania za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej w okresie po ustaniu stosunku pracy wynikającego z podpisanej umowy są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych? Czy w koszty uzyskania przychodu można zaliczyć koszty zastępstwa procesowego?
                        • 17.07.2006Opodatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych
                         Pytanie podatnika: Czy podatnik sprzedający obligacje otrzymane w drodze darowizny od córki, może uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu wydatki poniesione na ich nabycie przez córkę? Czy dochód uzyskany z odpłatnego zbycia obligacji nabytych w 2003 roku w drodze darowizny podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                         • 17.07.2006Z kredytem i kupnem mieszkania nie warto czekać
                          Podatnicy, którzy chcą odliczyć odsetki od kredytu mieszkaniowego, powinni zaciągnąć go przed końcem tego roku. Podobnie ci, którzy nie chcą płacić 19 proc. podatku od sprzedaży mieszkania – w tym przypadku z zakupem własnego lokum również warto się pospieszyć.
                          • 17.07.2006MPiPS nie przygotowuje projektu zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn
                           Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie przygotowuje obecnie projektu zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn – powiedziała podczas briefingu na temat zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz emerytur pomostowych, który odbył się 17 lipca 2007 r. Minister Anna Kalata. – Informacje, o spodziewanych różnicach w wysokości emerytur są częścią kampanii informacyjnej, związanej z nowym systemem emerytalnym. Mająca obecnie 52 lata kobieta, przechodząc na emeryturę w wieku lat 60, może liczyć na 58 proc. swoich ostatnich zarobków. Pracując o 5 lat dłużej jej emerytura może sięgać 86 proc. zarobków - podała przykład pochodzący z przewidywań departamentu Analiz i Prognoz Ekonomicznych Minister Kalata.
                           • 16.07.2006Brak faktury i uznanie wydatku za koszt uzyskania przychodów
                            Pytanie podatnika: Czy bez posiadanej faktury VAT potrącone przez Zamawiającego z należnego podatnikowi wynagrodzenia kwoty, (koszty wody, energii elektrycznej, usług ochrony placu budowy) mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, jeżeli powyższy fakt wynika z postanowień zawartej między stronami umowy, a Zamawiający z tytułu dokonanych potrąceń nie wystawił faktur VAT?
                            • 12.07.2006Koszty związane z dojazdem do zakładu pracy znajdującego się poza miejscem stałego zamieszkania
                             Pytanie podatnika: Czy w zeznaniu rocznym można zastosować koszty uzyskania przychodów z tytułu umowy o pracę w wysokości faktycznie poniesionych na dojazdy do zakładu pracy położonego poza miejscowością zamieszkania udokumentowanych fakturą VAT?
                             • 12.07.2006Zakup i sprzedaż przedmiotów na aukcjach internetowych organizowanych na serwerach zagranicznych (2) - przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej
                              Na wstępie należy zaznaczyć, iż istnieje jeden przypadek, gdy sprzedaż, obojętnie jakich przedmiotów, nie rodzi żadnych konsekwencji podatkowych. Jest nią sprzedaż przedmiotów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, sprzedawanych po upływie pełnych sześciu miesięcy kalendarzowych za cenę niższą niż 1000zł. W każdym innym przypadku sprzedaż będzie rodziła jakieś konsekwencje podatkowe – bądź wynikające z Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, bądź z Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
                              • 12.07.2006Koszty krajowej podróży służbowej osoby prowadzącej działalność gospodarczą
                               Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, dokumentując wydatki w PKPiR. Muszę czasem wyjechać służbowo. Korzystam w tym celu z samochodu (nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych). Mam wątpliwości związane z kosztami takiego wyjazdu. Jak rozumiem wydatki na paliwo i inne związane z samochodem rozliczam według faktycznej wysokości i dokumentuję fakturami. Ale czy mogę zaliczyć do kosztów wydatki na jedzenie w podróży? Czy mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów nocleg według rachunku, czy jest tu jakiś limit? Czy wydatki na parkingi mogę zaliczyć do KUP i jak je mam dokumentować?
                               • 10.07.2006Nabycie towarów i usług dla bezpośredniej korzyści turysty a koszty uzyskania przychodów
                                Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług1) stanowią, iż podatnikowi, który przy świadczeniu usługi turystyki nabywa towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego od towarów i usług nabytych dla bezpośredniej korzyści turysty2).
                                • 10.07.2006Ustalenie wartości początkowej wybudowanego zakładu wprowadzonego do ewidencji środków trwałych
                                 Pytanie podatnika: Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą na zasadach ogólnych w formie spółki cywilnej. W październiku 2005 r. została zakończona prowadzona od 2002 r. budowa zakładu galanterii cukierniczej i pieczywa. Zakład został oddany do użytkowania i wprowadzony do ewidencji środków trwałych w październiku 2005 r. Wartość początkowa ustalona została zgodnie z kosztami jej wytworzenia. koszty udokumentowano fakturami. Amortyzacja odbywa się wg stawki 2,5%.Budowa zakładu sfinansowana została z kredytu udzielonego przez bank. W styczniu 2006 r. dokonano wyceny zakładu wg wartości rynkowej. Powyższy obowiązek nałożyła na kredytobiorców podpisana z bankiem umowa. Po dokonaniu wyceny wartość zakładu wzrosła o określoną kwotę. Czy o tę kwotę można zwiększyć wartość zakładu i amortyzować?
                                 • 04.07.2006Koszty uzyskania przychodów dla twórców i artystów zostaną na dotychczasowym poziomie
                                  Na posiedzeniu Rady Ministrów, które odbyło się 4 lipca 2006 r., RM przyjęła autopoprawkę do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie innych ustaw, przedstawioną przez ministra finansów.
                                  • 03.07.2006Zwrot VAT z tytułu poniesionych wydatków na remont mieszkania wynajmowanego
                                   Pytanie podatnika: Czy w obowiązującym stanie prawnym, przysługuje prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z remontem wynajmowanego lokalu mieszkalnego.
                                   • 03.07.2006Prawa osób niepełnosprawnych podróżujących drogą lotniczą - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
                                    Obradujący w dniach 8-9.06.2006 r. w Luksemburgu ministrowie transportu krajów UE jednomyślnie przyjęli projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą.
                                    • 03.07.2006Zapłata kary umownej z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy a koszt uzyskania przychodu
                                     Pytanie: Czy mam możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty odszkodowania wypłaconego z tytułu rozwiązania umowy?
                                     • 29.06.2006Dofinansowanie z budżetu państwa kosztów kształcenia młodocianych pracowników
                                      Pytanie podatnika: Czy kwota dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
                                      • 29.06.2006Nie będzie zmian kosztów uzyskania dla środowisk twórczych
                                       Rząd złoży we wtorek autopoprawkę zmierzającą do uchylenia zapisu o likwidacji podwyższonych kosztów uzyskania przychodu. Na dzisiejszej konferencji prasowej Premier przeprosił środowiska twórcze za brak dialogu w sprawie kosztów uzyskania przychodu. Nie będzie na razie żadnych zmian w sposobie ustalania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów - tak więc koszty będą nadal wynosić 20% lub 50% przychodu - w zależności od tego, czy umowa będzie przenosić prawa autorskie. Z wypowiedzi Premiera wynika, że zmiany nie nastąpią wcześniej niż w 2008 roku.
                                       • 27.06.2006Wydatki udokumentowane paragonem fiskalnym zawierającym braki formalne jako KUP
                                        Pytanie podatnika: czy wydatki udokumentowane wyłącznie paragonem fiskalnym, wykazującym braki formalne stanowią koszty uzyskania przychodów.
                                        • 27.06.2006Wynajmowanie nieruchomości – opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych
                                         Pojęcie najmu zostało zdefiniowane w art. 659 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Zgodnie z nim przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz (w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju). Wynajem (najem) nieruchomości może być uznany i za działalność gospodarczą, i za tzw. pobieranie pożytków cywilnych z rzeczy, które w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią odrębne źródła przychodów.
                                         • 27.06.2006Korepetycje – opodatkowanie podatkiem dochodowym
                                          Chciałabym zacząć udzielać korepetycji. Mam kilka wątpliwości. Czy zostanę uznana za osobę prowadzącą działalność gospodarczą? W jaki sposób mam opodatkować dochód podatkiem dochodowym? Czy grozi mi, że zostanę podatnikiem VAT?
                                          • 25.06.2006Moment zaliczenia odpraw i nagród jubileuszowych do kosztów uzyskania przychodów
                                           Pytanie podatnika: Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem w jakim momencie będą stanowiły koszty uzyskania przychodu naliczone pracownikom nagrody jubileuszowe, odprawy naliczone pracownikom na podstawie ustawy z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844), oraz naliczone odszkodowania na podstawie art. 55 § 11 Kodeksu pracy.
                                           • 22.06.2006Ewidencjonowanie faktur kosztowych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
                                            Pytanie podatnika: Pod jaką datą ująć w podatkowej książce przychodów i rozchodów faktury kosztowe (czyli koszty nie stanowiące zakupów towarów handlowych i materiałów podstawowych)? Czy w dniu otrzymania faktury, czy w dniu zapłaty za fakturę?
                                            • 21.06.2006Koszty bieżącej eksploatacji zakupionego, ale jeszcze nie oddanego do użytkowania lokalu stanowią część ceny nabycia lokalu
                                             Pytanie podatnika: Czy wydatki na eksploatację lokalu (jeszcze nie oddanego do używania), opłaty za CO, wywóz nieczystości i abonament za wodomierz udokumentowane fakturą VAT wystawioną na małżonków, w przypadku gdy działalność gospodarczą prowadzi tylko jedno z nich, stanowią koszt uzyskania przychodów?
                                             • 20.06.2006Wydatki poniesione na dostosowanie lokalu mieszkalnego na użytkowy jako koszt uzyskania przychodu
                                              Pytanie podatnika: Czy w świetle przepisów art. 22g ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2006 r., w przypadku gdy wartość budynku ustalono w sposób uproszczony, wydatki poniesione na dostosowanie lokalu mieszkalnego na użytkowy w celu jego wynajmu, można bezpośrednio zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.
                                              • 20.06.2006Wierzytelności nieściągalne w podatku dochodowym od osób prawnych
                                               Do przychodów z działalności gospodarczej zalicza się m.in. wymagalne wierzytelności, choćby nieotrzymane. Generalną zasadą jest, że do kosztów uzyskania przychodów nie można zaliczać wierzytelności odpisanych jako nieściągalne. Od tej reguły są pewne wyjątki (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 25 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych; Dz. U. 00.54.654).
                                               • 20.06.2006Biopaliwa już wkrótce na stacjach
                                                Na wczorajszym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, przedłożony przez ministra gospodarki. Wedłu założeń ma on tworzyć lepsze warunki rozwoju rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych i zapewnić efektywniejsze wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na ochronę środowiska oraz wspieranie inwestycji związanych z ich produkcją.
                                                • 20.06.2006Określenie wysokości przychodów z najmu w zryczałtowanym podatku dochodowym
                                                 Pytanie: W styczniu 2006 r. złożyłam w urzędzie skarbowym pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów uzyskanych w 2006 r. z tytułu najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zamierzam zawrzeć umowę najmu, zgodnie z którą najemca, oprócz ustalonego przez strony umowy czynszu najmu, będzie opłacał: czynsz dla spółdzielni mieszkaniowej, wodę, energię elektryczną, gaz, rachunki telefoniczne, RTV oraz TV kablową. Tym razem książeczki opłat pozostaną u mnie, a wpłaty z tytułu wyżej wymienionych opłat będą regulowane do rąk własnych wynajmującego. Czy w tej sytuacji przychód stanowi kwota czynszu najmu ustalona w umowie najmu, czy też kwota czynszu najmu powiększona o uiszczane przez właściciela lokalu opłaty?