Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

50% koszty

 • 29.05.2006Od 1 stycznia 2007 r. zapłacimy więcej w urzędach
  Od 1 stycznia 2007 r. znikną znaki opłaty skarbowej. Nie oznacza to jednak, że będzie taniej. Wręcz przeciwnie. Podatnik nie będzie wprawdzie naklejał znaczka, ale będzie musiał uiszczać opłatę i to znacznie wyższą niż obecnie.
  • 24.05.2006Przejęcie i połączenie spółek osobowych
   Unormowania zawarte w Kodeksie spółek handlowych zawierają regulacje połączeń podmiotów zarówno jednorodnych, jak i niejednorodnych. Spółki osobowe mogą łączyć się między sobą, jak i ze spółkami kapitałowymi.
   • 24.05.2006Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej
    Pytanie podatnika: Jakie są konsekwencje podatkowe z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej? Czy podlegają opodatkowaniu przychody (dochody) z tytułu wypłaty udziału kapitałowego przysługującego wspólnikowi?
    • 24.05.2006Interpelacja nr 1664 do ministra finansów w sprawie przywrócenia kwoty objętej zryczałtowanym podatkiem dochodowym, niegdyś przekazywanej w PIT-8 A C poz. 6, tj. należności nieprzekraczającej kwoty ustalanej na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wypłacanej osobom niebędącym pracownikami płatnika
     Szanowna Pani Minister! Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego zajmuje się organizowaniem masowych imprez dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Większość imprez na najniższym poziomie jest organizowana i przeprowadzana przez wolontariuszy - działaczy i nauczycieli wychowania fizycznego Szkolnego Związku Sportowego. Na organizację zawodów wyższego szczebla uzyskują środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz samorządów lokalnych.
     • 24.05.2006ETS - Obowiązek pokrycia kosztów leczenia szpitalnego
      Zgodnie z wyrokiem ETS z dnia 16.05.2006 r. w sprawie C-372/04 obowiązek pokrycia kosztów leczenia szpitalnego przeprowadzonego w innym państwie członkowskim stosuje się również do krajowej służby zdrowia, która świadczy to leczenie bezpłatnie.
      • 22.05.2006Instalacja gazowa w samochodzie – amortyzować czy do KUP?
       Prowadzę działalność gospodarczą. Do tej pory rozliczałem używanie prywatnego samochodu osobowego na podstawie "kilometrówki", teraz postanowiłem wprowadzić go do EŚT i amortyzować. Ponieważ samochód jest używany, przyjąłem stawkę 40% (czyli amortyzuję przez 30 miesięcy). Koszt samochodu ustaliłem na 4.500 zł. I teraz mam problem, zamontowałem do niego instalację gazową (koszt 1.700 zł brutto, ok. 1.400 zł netto) już po tym, jak samochód wpisałem do EŚT. Dodatkowo zastanawiam się nad wymianą niektórych elementów (łączny koszt nowych elementów to około 2.500 zł netto, a z instalacją razem 3.900 zł). Czy te wydatki będą stanowić jednorazowo koszt uzyskania przychodu?
       • 21.05.2006Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2005 r.
        W roku 2005 nastąpiło pewne pogorszenie sytuacji ekonomiczno–finansowej podmiotów gospodarczych. Po wyjątkowo korzystnym dla gospodarki roku 2004 i ustaniu efektu akcesyjnego, który stymulował wzrost gospodarczy w I półroczu 2004 roku, w roku 2005 tempo wzrostu PKB uległo spowolnieniu z 5,3 proc. do 3,3 proc., a produkcji sprzedanej przemysłu – z 12,8 proc. do 4,1 proc. (dotyczy podmiotów o liczbie pracujących powyżej 9 osób).
        • 18.05.2006Data zaliczenia wydatków na akcje promocyjno-reklamowe do kosztów uzyskania przychodów
         Pytanie podatnika: Czy przedstawione przez Podatnika stanowisko w sprawie zaliczenia wydatków z tytułu reklamy publicznej i niepublicznej do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia jest prawidłowe?
         • 18.05.2006Podatki jako koszt uzyskania przychodu
          Kosztami uzyskania przychodów są, zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów enumeratywnie wymienionych w ustawie. Warunkiem uznania danego wydatku za koszt jest istnienie bezpośredniego lub pośredniego związku z osiągniętym przychodem. W niniejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytanie, w jakim zakresie, na tle regulacji U.p.d.o.f., można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów podatki płacone w ramach działalności objętej regulacją tej ustawy.
          • 17.05.2006Sytuacja podatkowa obywateli polskich podejmujących pracę za granicą
           W odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, z dnia 22 marca 2006 r., skierowane do Ministra Finansów w sprawie sytuacji podatkowej obywateli polskich podejmujących pracę za granicą, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (24.04.2006 r.) poinformował, że metody zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu przewidziane w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska, tj. metoda proporcjonalnego odliczenia lub metoda wyłączenia z progresją, odpowiadają międzynarodowym standardom i nie naruszają postanowień Konstytucji RP.
           • 16.05.2006PKPP Lewiatan: Pozycja konkurencyjna małych i średnich przedsiębiorstw słabnie
            Pozycja konkurencyjna małych i średnich przedsiębiorstw słabnie - coraz bardziej bazują one na cenie, a w coraz mniejszym stopniu na jakości i innowacyjności produktów i usług oraz jakości obsługi klienta. Strategia cenowa wymaga obniżania kosztów i - w efekcie - prowadzi do zmniejszenia dochodów. Tym samym słabną zdolności akumulacyjne i kredytowe MSP, a to one stanowią podstawę rozwoju, wzrostu zatrudnienia i szansy na skuteczne konkurowanie małych i średnich firm na rynkach zagranicznych.
            • 14.05.2006Interpelacja nr 1426 do ministra finansów w sprawie stawki podatku VAT na usługi polegające na wynajmowaniu lokali mieszkalnych przez towarzystwa budownictwa społecznego
             Szanowna Pani Minister! Zwracam się do Pani Minister o rozważenie następującego problemu: Czy istnieje możliwość objęcia 0% stawką VAT usług polegających na wynajmowaniu lokali mieszkalnych przez towarzystwa budownictwa społecznego?
             • 14.05.2006Nieściągalne należności objęte prawomocnym wyrokiem, które nie zostały skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego jako KUP
              Pytanie podatnika: Czy można zaliczyć do kup na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a updop nieściągalne należności objęte prawomocnym wyrokiem, które nie zostały skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego, w sytuacji gdy podatnik posiada postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego (art. 824 par. 1 pkt 3 KPC) w stosunku do innych wierzytelności przysługujących od tego samego dłużnika?
              • 14.05.2006Konsekwencje podatkowe przejęcia firmy przez inną firmę lub połączenia firm (1)
               Łączenie się firm w różnorakich formach, ich konsolidacja jest obecnie wymogiem czasów globalizacji i sprostania konkurencji. Może podnieść konkurencyjność firm wobec innych graczy na rynku z tej samej branży, może również przynieść wymierne korzyści podatkowe. Przepisy prawne obowiązujące w Polsce w tym przepisy Kodeksu spółek handlowych Ordynacji podatkowej, w których zapisana jest zasada sukcesji uniwersalnej powoduje, że łączenie się firm może, lecz nie musi być dogodne z punktu widzenia organizacyjnego, jak i ekonomicznego.
               • 11.05.2006Interpelacja nr 1499 do ministra finansów w sprawie rozważenia możliwości likwidacji ustawowego obowiązku składania przez podatników NIP aktualizacyjnego po odbiorze nowego dowodu osobistego
                Stan faktyczny stanowiący kontekst złożonej interpelacji: Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podatnik jest zobowiązany dokonać aktualizacji danych osobowych, jeżeli w ciągu roku podatkowego, za który się rozlicza, nastąpiła m.in. zmiana jego dowodu osobistego. Podatnicy powinni wówczas złożyć formularz aktualizacyjny NIP (NIP-3 osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, NIP-1 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą).
                • 11.05.2006Nie zamortyzowane nakłady w obcym środku trwałym i KUP (pismo PB3-MD-8213-192/05/SP-1827)
                 Odnosząc się do kwestii kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej części poniesionych nakładów inwestycyjnych w obcym środku trwałym, przedstawiam stanowisko Ministerstwa Finansów: Jak rozumiem, podatnik dokonał inwestycji w obcym środku trwałym, którego był najemcą, i przyczyną powstania niezamortyzowanej części tej inwestycji było rozwiązanie umowy najmu przed jej zakończeniem przez jedną ze stron umowy. Po wygaśnięciu umowy podatnik nie miał już możliwości dalszego dokonywania odpisów amortyzacyjnych, ponieważ nie użytkował tej inwestycji do celów własnej działalności gospodarczej.
                 • 11.05.2006Obowiązki płatnika po połączeniu spółek
                  Pytanie: Na dzień 30.06.2006 r. planowane jest połączenie dwóch spółek z o. o. X i Y. w jedną spółkę Z. W związku z powyższym powstała wątpliwość jak wykazać wynagrodzenie za miesiąc czerwiec 2006 r., wypłacone w dniu 10 lipca 2006 r. (okres przejściowy - wypłata starego pracodawcy za czerwiec, wypłacona przez nowego pracodawcę w lipcu). Naszym zdaniem wynagrodzenie za miesiąc czerwiec 2006 r. powinno podatkowo obciążyć starego pracodawcę, tj. X. Dlatego też do US należy złożyć dwie deklaracje PIT-4 za lipiec 2006 r., a mianowicie: jedną deklarację sporządzi X wykazując wynagrodzenia za czerwiec 2006 r. wypłacone w lipcu, drugą deklarację PIT-4 sporządzi Z wykazując pozostałe wynagrodzenia wypłacone w lipcu 2006 r.
                  • 10.05.2006Samochód wykupiony po zakończeniu leasingu
                   Jestem właścicielem firmy, która obecnie korzysta z leasingu samochodu osobowego. Wkrótce umowa się zakończy, samochód zostanie wykupiony i przejdzie na moją własność. Faktura sprzedaży będzie wystawiona na firmę, a cena wykupu to 12 000 zł netto. Leasing jest tzw. leasingiem operacyjnym (raty wpisywałem w całości koszty i nie amortyzowałem samochodu podczas trwania umowy). Proszę o odpowiedź na następujące pytania.
                   • 09.05.2006ZUS obniży koszty działalności
                    Jak poinformował Rzecznik Prasowy ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zlecił firmie Andersen Business Consulting S.A. analizę kosztów działalności i opracowanie mechanizmu pozwalającego kontrolować wysokość kosztów w stosunku do zadań. Dzięki realizacji projektu, od przyszłego roku działalność ZUS ma kosztować mniej.
                    • 07.05.2006Opodatkowanie podatkiem liniowym a zawieranie umowy o dzieło
                     Pytanie podatnika: Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (rozliczająca się w formie podatku liniowego), może zawierać umowę o dzieło i wystawiać rachunki do tych umów, stosując koszty uzyskania przychodu w wys. 50% i obliczając zaliczkę w wysokości 20%, jeżeli przedmiot ww. umowy może być wykonany tylko w przypadku odpowiednich uprawnień tj. prowadzenia odpowiedniej działalności gospodarczej na podstawie uzyskanej koncesji na prowadzenie działalności oraz wpisu do ewidencji działalności gospodarczej?
                     • 07.05.2006Aspekty prawno – podatkowe udziału w partnerskich programach reklamowych
                      Z badań rynkowych wynika, iż Internet od kilku lat jest najszybciej rozwijającym się kanałem marketingowym w Polsce. Z roku na rok ma miejsce wzrost wydatków na reklamę internetową. Przykładowo Polski rynek reklamy on-line osiągnął w 2004 r. wartość mierzoną wydatkami netto na poziomie 87 mln zł (bez barterów) i wzrósł z poziomu około 50 mln w 2003 roku (źródło: Raport strategiczny IAB Polska. Internet 2004. Polska, Europa i świat). Reklama w Internecie może przybierać różne formy i jest związana ze stopniem narzucania internaucie kontaktu z przekazem reklamowym. Jedną z wielu form reklamy jest umieszczenie na stronie internetowej tzw. płatnych linków. Ta forma reklamy jest nazywana czasami Partnerskim Programem Reklamowym. Żeby zarabiać w ramach partnerskich programów reklamowych nie trzeba sprzedawać własnych produktów. Wystarczy posiadać własną stronę internetową i na niej polecać produkty internetowe sprzedawców.
                      • 04.05.2006Składanie wniosków o dofinansowanie Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości
                       Do 2 czerwca 2006 r. w Ministerstwie Gospodarki można składać wnioski o dofinansowanie Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie najlepszych koncepcji zorganizowania nowych oraz wsparcie już istniejących „Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości ” (AIP), które aktywizują i podnoszą kwalifikacje oraz stwarzają warunki i dają szansę na tworzenie nowych atrakcyjnych miejsc pracy absolwentom, studentom i pracownikom naukowym uczelni.
                       • 01.05.2006Konsultacje społeczne - Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki
                        Ministerstwo Gospodarki rozpoczyna konsultacje społeczne dokumentu strategicznego "Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013". Dokument ten zawiera ocenę stanu innowacyjności polskiej gospodarki oraz rekomenduje kierunki działań, których wdrożenie umożliwi zbudowanie w Polsce gospodarki opartej na wiedzy, w której siłą przedsiębiorców na konkurencyjnych rynkach będzie ich wysoka innowacyjność.
                        • 26.04.2006Korekta rozliczeń składek ZUS a korekta PIT-11
                         Pytanie podatnika Czy w wyniku korekty rozliczeń składek ZUS i związaną z tym zmianą wysokości zobowiązania podatkowego należy korygować PIT-11 za okresy których ta korekta dotyczy?
                         • 26.04.2006Opodatkowanie odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej
                          Pytanie: Czy otrzymana odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa stanowią dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy świadczenia te stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne?
                          • 25.04.2006TK - Zwrot kosztów obrony
                           25 kwietnia 2006 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Jolanty W. dotyczącą zwrotu kosztów wynagrodzenia obrońcy z wyboru. Ponieważ TK odroczył ogłoszenie wyroku w sprawie, Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 632 pkt 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego w zakresie, w jakim przewiduje w uzasadnionych wypadkach możliwość przyznania osobie, która w sprawie z oskarżenia publicznego została uniewinniona, zwrot części kosztów wynagrodzenia jednego obrońcy, z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 42 ust. 2 oraz z art. 77 ust. 1 Konstytucji do 9 maja 2006 r.
                           • 25.04.2006Loteria promocyjna i podatki
                            Prowadzenie rozmaitych konkursów, loterii czy też wyznaczanie nagród za spełnienie jakiegoś warunku przez klienta stanowi obecnie bardzo popularny sposób na przyciągnięcie klientów do zakupu określonych towarów wystawionych przez przedsiębiorcę.
                            • 24.04.2006Sprzedaż z rabatem dla zamkniętej grupy osób
                             Pytanie: Prowadzę sklep spożywczy. Obecnie prowadzę negocjacje z dużym zakładem pracy, w pobliżu którego mam sklep, który proponuje, abym „wypuścił” imienne karty, uprawniające pracowników tego zakładu do zakupu z 5% rabatem większości artykułów. Zakład zobowiązuje się do rozprowadzenia tych kart wśród pracowników, ale jednocześnie chce, abym zobowiązał się do odprowadzania na rzecz zakładu opłaty za dystrybucję i ewidencję kart w wysokości 1% zrealizowanego na nich obrotu. Nie ukrywam, że propozycja mi odpowiada. Czy takie rozwiązanie nie narazi mnie na jakieś problemy z podatkiem VAT i podatkiem dochodowym?
                             • 23.04.2006Sprzedaż samochodu wygranego w konkursie
                              Pytanie: W lutym 2006 r. zostałem jednym ze zwycięzców konkursu. Nagrodą w konkursie był samochód osobowy, wydany po zapłaceniu zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10%. Czy wystąpi podatek dochodowy od osób fizycznych w sytuacji sprzedaży samochodu wygranego w konkursie za cenę niższą od wartości rynkowej z dnia nabycia przed upływem 6 miesięcy od daty jego otrzymania?
                              • 19.04.2006Wspólnota mieszkaniowa i wpłata na fundusz remontowy za lata następne
                               Pytanie podatnika: Czy dokonując jednorazowej wpłaty na rzecz funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej za lata 2006 i 2007 w 2005 roku będzie Pan mógł skorzystać z odliczenia 19% kwoty wpłaty jako wydatki na cele mieszkaniowe?
                               • 09.04.2006Data uznania wydatków za wydatki inwestycyjne
                                Pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Bezpośrednich z dnia 05 kwietnia 2006 r., znak PB4/KA-8213-321-25/06, przekazane do wiadomości wszystkich izb skarbowych , dotyczące daty uznania poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków za wydatki inwestycyjne, od wielkości których zależy wysokość pomocy publicznej, przysługującej temu przedsiębiorcy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.
                                • 06.04.2006Ulga rehabilitacyjna i częściowa niezdolność do pracy
                                 Pytanie: Czy posiadając orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy orzeczonej na okres trwały mogę odliczać od podatku dochodowego koszty zakupu paliwa do samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznymi przejazdami na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne? Zaznaczę, że przez 8 miesięcy dojeżdżałem na zabiegi własnym samochodem, natomiast przez resztę miesięcy samochodem znajomego (umowa użyczenia).
                                 • 05.04.2006Czesne w kosztach uzyskania
                                  Pytanie: Prowadzę jednoosobową firmę. Czy w koszty mogę wprowadzić opłaty za studia zawodowe? Zajmuję się usługami informatycznymi, a studia zbieżne są z wykonywaną przeze mnie działalnością.
                                  • 04.04.2006Refundacja kosztów opłaty za szkołę pracownika
                                   Pytanie podatnika: Czy część opłaty pokrywanej przez Wnioskodawcę za szkołę pracownicy będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej, gdy jednocześnie ta wartość czesnego będzie stanowiła przychód podlegający opodatkowaniu po stronie pracownicy?
                                   • 04.04.2006Koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności
                                    Przyszli przedsiębiorcy przed rozpoczęciem działalności czynią do niej przygotowania. Kupują wyposażenie i towary, a także środki trwałe — często dzieje się to, zanim formalnie staną się osobami prowadzącymi działalność gospodarczą.
                                    • 03.04.2006Pożar środków obrotowych jako szczególna forma straty w środkach obrotowych
                                     Pytanie podatnika: Czy straty w środkach obrotowych (w towarach handlowych) są kosztami uzyskania przychodów, jeśli Podatnik nie otrzymał odszkodowania z tytułu ubezpieczenia towaru i jak ma dokonać rozliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc, w którym wystąpiła strata, skoro wraz z towarami spaleniu uległa dokumentacja podatkowa wraz z kasą rejestrującą?
                                     • 03.04.2006Interpelacja nr 792 do ministra finansów w sprawie interpretacji prawa podatkowego w zakresie korzystania przez pracowników i bezrobotnych z bezpłatnych szkoleń w ramach Europejskich Funduszy Społecznych
                                      Szanowna Pani Premier! Niedawno Ministerstwo Finansów wydało interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącą pracowników i bezrobotnych korzystających z bezpłatnych szkoleń w ramach Europejskich Funduszy Społecznych. Wspomniane szkolenia w swoich założeniach miały zwiększyć konkurencyjność i mobilność zawodową polskich pracowników, a co najważniejsze umożliwić osobom bezrobotnym zdobycie pracy.
                                      • 02.04.2006Proponowane zmiany w systemie podatkowym (1)
                                       Część zaproponowanych przez MF zmian jest korzystna dla podatników. Oto one:
                                       • 02.04.2006Proponowane zmiany w systemie podatkowym (3)
                                        Obniżenie składki rentowej z 13% do 9% i obniżenie składki chorobowej z 2,45% do 1,8% z jednoczesnym przeniesieniem obowiązku zapłaty składki chorobowej na pracodawcę to zmiana bardzo korzystna dla pracowników. Zakłada się co prawda, że zmniejszeniu ulegnie składka rentowa płacona zarówno przez pracodawcę jak i pracobiorcę — po 2 procent, ale dla pracodawcy ta zmiana jest co najwyżej obojętna. Można się nawet zastanawiać, czy w krótszym okresie czasu nie będzie niekorzystna. Powstanie bowiem na przykład konieczność zmiany oprogramowania (koszt), stosowanych dokumentów (koszt), przeszkolenie pracowników (koszt). Zmiana wymagać będzie również sporych przeróbek w programie Płatnik.
                                        • 02.04.2006Proponowane zmiany w systemie podatkowym (4)
                                         Na konferencji prasowej mówiono o zmianach "upraszaczających" czy "prostujących". Często zaliczano do nich zmiany polegające na zwiększeniu fiskalizmu (np. zniesienie podwyższonych kosztów przy umowach o dzieło i zleceniu, wprowadzenie niższej stawki amortyzacji na nieruchomości używane itd.). Część zmian ma jednak istotnie charakter precyzujący. W jakim stopniu uproszczą one przepisy zdecyduje Sejm.