Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

50% koszty

 • 01.01.2007Parametry 2007 r.
  Poniżej prezentujemy wykaz limitów, kwot granicznych i innych ważnych parametrów obowiązujących w 2007 r.:
  • 26.12.2006Wynagrodzenie za grudzień wypłacone w styczniu
   Co roku powracają wątpliwości związane ze zmianami różnych parametrów na przełomie roku. Od 1 stycznia 2007 r. zmienia się między innymi wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne (wyniesie 9% podstawy wymiaru), wysokość kwoty wolnej od podatku (zmiana skali podatkowej), oraz wysokość pracowniczych kosztów uzyskania przychodów.
   • 26.12.2006Odpisy amortyzacyjne przy zakupie oprogramowania
    Pytanie podatnika: 1) czy odpisy amortyzacyjne dokonane od momentu rozpoczęcia używania licencji/programu stanowią koszty uzyskania przychodu tego właśnie okresu; oraz 2) czy wydatki poniesione na program po rozpoczęciu jego używania mogą dla celów podatkowych: a) powiększać wartość początkową licencji/programu, b) powinny być traktowane jako nowe wartości niematerialne i prawne, c) winny być traktowane jako koszty uzyskania przychodu okresu, w którym zostały poniesione?
    • 18.12.2006Zwrot kosztów przejazdów i dojazdów środkami komunikacji miejscowej w czasie podróży służbowej pracownika
     Pytanie podatnika: Czy zwrot kosztów związanych z przejazdem w podróży służbowej dokonany na podstawie oświadczenia o zagubieniu biletu stanowi podstawę do zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów?
     • 18.12.2006MPiPS: Debata dotycząca poprawy sytuacji na rynku pracy
      W debacie wzięli udział m.in. minister budownictwa Andrzej Aumiller, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Stanisław Sławiński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Piotr Soroczyński oraz przedstawiciele innych resortów.Główne tezy dyskusji koncentrowały się na zagadnieniach istniejących barier instytucjonalno – strukturalnych, które należy usuwać aby poprawić sytuację na rynku pracy.
      • 18.12.2006Rozliczenie leasingu w trakcie trwania umowy: Co jest przychodem leasingodawcy, a co kosztem leasingobiorcy
       Bezpośrednie skutki podatkowe umów leasingowych dla stron przejawiają się m.in. w sposobie rozliczenia opłat występujących w podstawowym okresie trwania umowy leasingowej. Okres ten, to czas oznaczony, na jaki została zawarta ta umowa, z wyłącze-niem czasu, na który może być przedłużona lub skrócona, według art. 23 a pkt 2 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) zwanej dalej updof oraz art. 17a pkt 2 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.), zwanej dalej updop.
       • 17.12.2006Mieszkanie jako miejsce prowadzenia działalności
        Prowadzenie działalności we własnym mieszkaniu jest zjawiskiem powszechnym w naszej rzeczywistości. Prowadzenie działalności w mieszkaniu ma swoje plusy i minusy. Z jednej strony wiele wydatków można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Z drugiej przy określaniu wydatków stanowiących koszt uzyskania przychodów mogą pojawić się liczne wątpliwości, czy rzeczywiście dany wydatek może być kosztem, czy też nie. Wskazana jest więc daleko idąca ostrożność, aby nie narazić się na ewentualny, kosztowny spór z fiskusem.
        • 17.12.2006Odpisy amortyzacyjne od wynajmowanego budynku
         Pytanie: Rozpocząłem pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokali mieszkalnych. Składnikiem majątku w działalności jest budynek mieszkalny składający się z kilku lokali. Podpisałem umowę na najem dwóch lokali zaś pozostałe lokale do czasu pozyskania lokatorów nie będą wynajmowane. Czy do kosztów uzyskania przychodów z tytułu najmu w ramach działalności gospodarczej można zaliczyć amortyzację całego budynku czy tylko lokali wynajętych?
         • 14.12.2006Nieściągnięte wierzytelności jako koszt uzyskania przychodów
          Pytanie podatnika: Spółka zawarła z Domem Maklerskim "X" umowę świadczenia usług brokerskich oraz otwierania i prowadzenia rachunku papierów wartościowych oraz rachunku pieniężnego. Spółka dokonywała wpłat i wypłat z rachunku w "X". W wyniku powództwa Sąd wyrokiem z dnia 21.05.2004 r. zasądził zwrot kwoty środków zgromadzonych na rachunku Spółki "C" wraz z odsetkami ustawowymi. Wszczęta egzekucja nie przyniosła skutku. Spółka otrzymała postanowienie o umorzeniu postępowania komorniczego. W opinii Spółki może ona zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, jako straty w środkach obrotowych, kwoty dokonanych wpłat na rachunek Domu Maklerskiego. Zdaniem Spółki poniesione przez nią straty w środkach obrotowych stanowią dla Spółki koszt roku 2005, kiedy to Spółka otrzymała urzędowe potwierdzenie w postaci postanowienia o umorzeniu postępowania wobec bezskutecznej egzekucji z majątku Domu Maklerskiego.
          • 14.12.2006Dofinansowanie do zatrudnienia bezrobotnego
           Do głównych zadań nałożonych na wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy przez ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.) należy promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa. Realizując te zadania urzędy te mogą udzielać przedsiębiorcom, spełniającym określone warunki, różnego rodzaju pomoc w celu zatrudnienia bezrobotnego. Obecnie obowiązujące przepisy przewidują różne formy wsparcia, jednakże w tym artykule postaram się zarysować tylko te instrumenty rynku pracy, z których może skorzystać przedsiębiorca prowadzący już działalność gospodarczą, czyli m.in.: refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy, jednorazową refundację kosztów z tytułu opłaconych składek ZUS, prace interwencyjne, roboty publiczne, staż czy przygotowanie zawodowe.
           • 13.12.2006Prezenty dla firm i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
            Pytanie podatnika: Czy podatnik ma obowiązek sporządzania informacji PIT-8C w przypadku przekazywania osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, w ramach pokazów instruktażowych, ubrań roboczych z logo firmy wnioskodawcy oraz narzędzi do rozprowadzania fug i kleju?
            • 11.12.2006Zmiany w ryczałcie i karcie podatkowej od 1 stycznia 2007 r.
             Od 1 stycznia 2007 r. wejdą w życie zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej ustawa o zpdof). Dla osób prowadzących działalność w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych zmiany oznaczają utratę możliwości opodatkowania działalności ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
             • 10.12.2006Lokale gastronomiczne na celowniku posłanki
              Interpelacja nr 4551 do ministra finansów w sprawie przypadków łamania przez lokale gastronomiczne ustawy o cenach oraz ustawy Kodeks karny skarbowy, w związku z zaniżaniem stawki podatku VAT w sprzedawanych zestawach produktów spożywczych
              • 07.12.2006Mandat karny
               Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, z późn. zm.) kto popełnia wykroczenie skarbowe musi liczyć, się z tym, że zostanie ukarany grzywną. Przy obecnym wynagrodzeniu minimalnym – 899, 10 zł – może wynieść ona nawet 17.982 zł. Górny limit grzywny może być jednak obniżony dla sprawcy czynów mniejszej wagi, za popełnienie których wystarczająca kara to grzywna nieprzekraczająca podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Urząd skarbowy może bowiem wystawić mandat karny, gdy nie zachodzi konieczność orzeczenia surowszej kary. Jednak nie każdy może liczyć na takie potraktowanie.
               • 05.12.2006PKPP Lewiatan: Zakaz handlu w niedziele zwiększy bezrobocie
                Lewiatan ostrzega, że wprowadzenie zakazu handlu w niedziele może spowodować likwidację nawet 60 tysięcy miejsc pracy w handlu i w sektorach wspierających. Najwcześniej tego typu regulacje mogłyby pojawić się w Polsce po roku 2011.
                • 05.12.2006Wynagrodzenie pracownika w 2007 r.
                 Od 1 stycznia 2007 r. obowiązuje nowa wyższa stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wynosi ona 9 % podstawy wymiaru. Nie zmienia się natomiast wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, co oznacza, że w 2007 r. różnica pomiędzy składką w wysokości 9 %, a składką 7,75 % podstawy wymiaru, której ubezpieczony nie odliczy od podatku i którą sfinansuje z własnej kieszeni, wynosi 1,25 %. Jednocześnie z dniem 1 stycznia 2007 r. rośnie także kwota kosztów uzyskania przychodów, a także kwota wolna od podatku. Przyjrzyjmy się jaki będzie to miało wpływ na wynagrodzenie pracownika:
                 • 04.12.2006Przepisy ustawy o pdof, dotyczące amortyzacji, w wersji obowiązującej od 1.1.2007 r.
                  W tekście wytłuszczoną czcionką zaznaczone są dodane lub zmienione przepisy w brzmieniu obowiązującym od 1.1.2007 r. Przepisy obowiązujące dotychczas bez wyróżnień.
                  • 03.12.2006Gdy komornik sądowy naliczył zbyt dużo
                   Po zakończeniu czynności egzekucyjnych komornik wydaje postanowienie, w którym ustala wysokość kosztów związanych z prowadzeniem egzekucji i przyznaje koszty zastępstwa adwokackiego bądź radcowskiego w tym postępowaniu. Kwoty te obciążają zobowiązanego i ściągane są od niego wraz z egzekwowanym roszczeniem. Jeśli dłużnik stwierdzi, że suma zawarta w postanowieniu jest zbyt wysoka i wykracza poza kwoty określone przez ustawodawcę, może złożyć skargę na czynności komornika. Jak jednak sprawdzić, ile w rzeczywistości powinien naliczyć komornik? Przeanalizujmy poszczególne składniki tych kosztów.
                   • 30.11.2006MPiPS: Przyszłość otwartych funduszy emerytalnych
                    Minister Pracy i Polityki Społecznej Anna Kalata oświadczyła podczas konferencji prasowej 30 listopada 2006 r., że naprawia błąd ustawodawcy. W reformie emerytalnej określono, kto zbiera i pomnaża nasze pieniądze odkładane w postaci składek. Istotą reformy jest bowiem indywidualny system kont ubezpieczonych. Ustawodawca nie określił jednak, kto będzie wypłacał pieniądze z tych kont! Naprawiamy ten błąd i określamy, kto będzie to robił. I jeszcze jedno: ZUS jako instytucja państwowa ma gwarancje Skarbu Państwa i jest najlepszym zarządcą naszych pieniędzy – stwierdziła minister.
                    • 30.11.2006PKPP Lewiatan skarży do TK zapisy dotyczące odpracowywania dni świątecznych
                     Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego tryb wprowadzania w życie zmian w Kodeksie pracy dotyczących wymiaru czasu pracy. Jednodniowe vacatio legis może uniemożliwić przedsiębiorcom realizację założonych na ten rok planów produkcyjnych.
                     • 30.11.2006Firmowa strona WWW jako KUP
                      Pytanie: Jestem osobą fizyczną opłacającą podatek dochodowy na zasadach ogólnych. Postanowiłem zareklamować usługi swojej firmy w Internecie poprzez założenie firmowej strony WWW. Czy wydatki poniesione na założenie strony (wykupienie domeny, miejsca na serwerze, zaprojektowanie strony itp.) można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości, czy tylko do wysokości 0,25% przychodu?
                      • 29.11.2006Dotacje przyznane w celu realizacji programów szkoleniowych
                       Pytanie podatnika: 1) Czy otrzymana przez Zakład dotacja dla potrzeb realizacji umowy o dofinansowanie projektu "Nowe materiały i technologie w budownictwie podwyższenie umiejętności i kwalifikacji pracowników" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa stanowi obrót, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, z tytułu czynności wykonywanych w ramach tej umowy, tj. usług edukacyjnych?
                       • 29.11.2006ZFŚS w pytaniach i odpowiedziach (4)
                        Pytanie: Czy wartość wypłaconej z ZFŚS zapomogi z tytułu urodzenia dziecka może być zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych?
                        • 28.11.2006PKPP Lewiatan: Przedsiębiorstwa się rozwijają, ale za mało inwestują
                         Wyniki przedsiębiorstw w pierwszych 9 miesiącach br. potwierdzają ich powrót na ścieżkę szybkiego wzrostu. Przychody tego sektora wzrosły o 14% w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, przy wzroście kosztów o 13,3%. Inwestycje firm wzrosły o ponad 24 proc., ale są wciąż niewystarczające w stosunku do rosnącego popytu. Jeśli potrzeby popytowe zaspokoi import, przedsiębiorstwa stracą udziały w rosnącym rynku.
                         • 28.11.2006Koszty zakupu mieszkania
                          Kupując mieszkanie należy liczyć się z tym, że oprócz ceny mieszkania i kosztów jego remontu, trzeba będzie ponieść także dość spore wydatki dodatkowe, związane z samą transakcją i z uruchomieniem ewentualnego kredytu. Zazwyczaj obciążają one kupującego, choć w pewnym zakresie można umówić się inaczej.
                          • 27.11.2006Zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn
                           Wśród wielu różnych zmian wprowadzonych do ustawy o podatku od spadków i darowizn ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (ustawa zmieniająca została właśnie podpisana przez Prezydenta RP) na plan pierwszy wybija się ta, która zwalnia od podatku od spadków i darowizn nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez określoną grupę osób.
                           • 27.11.2006ZFŚS w pytaniach i odpowiedziach (3)
                            Pytanie: Czy pracodawca może wypłacić świadczenie urlopowe 2 razy w roku?
                            • 23.11.2006Resort uwzględni poprawki Lewiatana dotyczące telepracy
                             Rząd przygotowuje poprawki do Kodeks pracy dotyczące telepracy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zobowiązało się do uwzględnienia postulatów partnerów społecznych, w tym także uwag zgłaszanych przez Lewiatana w przekazywanym Radzie Ministrów projekcie nowelizacji ustawy.
                             • 23.11.2006Rady pracowników
                              Aby wdrożyć postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/14/WE z dnia 11 marca 2002 r., polski ustawodawca uchwalił dnia 7 kwietnia 2006 r. Ustawę o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. 06.79.550). Celem przyświecającym parlamentarzystom unijnym, a także polskim było utworzenie instytucji działającej wewnątrz zakładów pracy, która mogłaby reprezentować ogół pracowników w procesie zdobywania wiedzy na temat funkcjonowania zakładu, jego sytuacji ekonomicznej, zmianach w zatrudnieniu czy systemie pracy.
                              • 21.11.2006Klienci przewoźników prywatnych bez odpisu
                               Interpelacja nr 4487 do ministra finansów w sprawie nieuznawania w zeznaniu rocznym PIT wydatków związanych z dojazdem do pracy niepublicznymi środkami komunikacji
                               • 20.11.2006Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności nieściągalnej
                                Pytanie podatnika: Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć przysługujące od zmarłego dłużnika wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana aktami notarialnymi o odrzuceniu spadku?
                                • 20.11.2006Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w pytaniach i odpowiedziach (1)
                                 Przedstawiamy pierwszą część odpowiedzi na pytania dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
                                 • 19.11.2006Opłaty za zarządzanie rachunkiem inwestycyjnym
                                  Pytanie podatnika: Dotyczy kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu opłat za zarządzanie rachunkiem inwestycyjnym.
                                  • 19.11.2006Certyfikat jakości ISO jako koszt uzyskania przychodu
                                   Pytanie: Czy koszty związane z uzyskaniem certyfikatu jakości ISO są dla przedsiębiorcy bezpośrednimi kosztami uzyskania przychodu? Czy certyfikat jakości należy traktować jako wartość niematerialną i prawną i wprowadzać do KUP poprzez odpisy amortyzacyjne?
                                   • 16.11.2006Działalność na imię obojga małżonków
                                    Pytanie podatnika: Dotyczy prowadzenia przez małżonków wspólnej działalności gospodarczej, na dwa odrębne wpisy bez zawiązywania spółki.
                                    • 16.11.2006Zbycie udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
                                     Udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest majątkowym prawem wspólnika. Prawo to jest zbywalne i zasadniczo wspólnik uprawniony jest do swobodnego nim dysponowania, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2000 Nr 94, poz. 1037, z późń. zm.; dalej zwana: KSH). Zbycie pociąga za sobą określone skutki i to zarówno w sferze cywilnoprawnej jaki i podatkowej. W razie skutecznego zbycia udziału nabywca udziału wstępuje do spółki w miejsce zbywcy bez potrzeby dokonywani zmian umowy spółki. Podstawą zbycia może być umowa sprzedaży zamiany, darowizny bądź też inne zdarzenia powodujące przejście praw z dotychczasowego wspólnika na nabywcę.
                                     • 16.11.2006MPiPS: Pies przewodnik dofinansowany
                                      MPiPS informuje, że w tym roku istnieje możliwość dofinansowania zakupu, szkolenia i utrzymania psów przewodników ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Odbywa się to w ramach programu „PARTNER 2006 – wsparcie projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe” - np. przez Polski Związek Niewidomych.
                                      • 15.11.2006Za listopad zaliczka na podatek podwójna
                                       Pytanie: Z jakiego przepisu wynika obowiązek zapłaty podwójnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za listopad? Czy obowiązek ten dotyczy również firm płacących podatek liniowy 19%? Czy jest jakiś sposób, żeby uniknąć tego obowiązku?
                                       • 14.11.2006Opodatkowanie przychodów z kontraktu menedżerskiego
                                        Pytanie podatnika: Dotyczy opodatkowania przychodów wypłacanych na podstawie kontraktu menedżerskiego podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą.
                                        • 13.11.2006Przy przerwaniu działalności podatków dochodowych się nie płaci - twierdzi MF
                                         Interpelacja nr 4378 do ministra finansów w sprawie obciążeń podatkowych osób, które z różnych przyczyn losowych zawieszają lub przekształcają działalność gospodarczą
                                         • 13.11.2006Zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania wydatkowanego na spłatę kredytu hipotecznego
                                          Pytanie podatnika: Czy wydatkowanie przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu hipotecznego, taksę notarialną, podatek VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz opłatę sądową korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od sprzedaży nieruchomości?
                                          • 12.11.2006Odstąpienie od umowy a podatki
                                           Odstąpienie jest to jednostronne oświadczenie woli na mocy którego strona może wycofać się z umowy, jeśli jej dalsze trwanie i realizacja przestanie odpowiadać jej interesom. Prawo odstąpienia jest wyjątkiem od ogólnej zasady, że umów należy dotrzymywać tzn. że zawarta umowa zasadniczo wiąże strony do momentu jej wykonania i nie można jej rozwiązać bez zgody drugiej strony. Skutkiem odstąpienia jest rozwiązanie umowy z mocą wsteczną, czyli umowa traktowana jest tak jakby jej w ogóle nie zawarto. W sferze cywilnoprawnej rodzi to konieczność dokonania wzajemnych rozliczeń pomiędzy stronami umowy. Natomiast w sferze podatkowej, odstąpienie od umowy dokonane po powstaniu zobowiązania podatkowego skutkuje koniecznością korekty tego zobowiązania oraz może powodować powstanie nowego zobowiązania podatkowego np. w przypadku wypłat odszkodowania przez jedną ze stron umowy.
                                           • 08.11.2006PKPP Lewiatan apeluje do Senatorów w sprawie dni świątecznych
                                            Polska ma jedną z najwyższych w Europie liczbę świat. Wprowadzenie kolejnego dnia wolnego obniży naszą konkurencyjność. Lewiatan walczy w Senacie o zablokowanie zmian przegłosowanych przez posłów.
                                            • 07.11.2006Opłaty za pobyt rodzica w domu pomocy społecznej a wydatki na cele rehabilitacyjne
                                             Pytanie: Mój ojciec, który ma 82 lata i jest inwalidą I grupy, umieszczony został w domu pomocy społecznej. Z pobieranej przez niego emerytury 70% potrącane jest na opłatę za pobyt w DPS. Pozostałą część opłaty za jego pobyt ponoszę ja, jako jedyny syn i członek rodziny. Czy mam prawo do odliczenia od dochodu wydatków związanych z dokonanymi opłatami za pobyt ojca w domu pomocy społecznej jako wydatków na cele rehabilitacyjne?
                                             • 06.11.2006Garnitur w kosztach uzyskania?
                                              Prowadzę działalność pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego. Moja praca (i praca moich pracowników) wymaga starannego i eleganckiego ubioru. Zastrzeżenie dotyczące sposobu ubierania się znajduje się w części umów, które jako pośrednik podpisałem. W związku z tym ponoszę spore wydatki na zakup garniturów, krawatów i koszul. Czy przynajmniej część tych wydatków mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
                                              • 06.11.2006Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (3)
                                               Kontynuujemy omawianie zmian w ustawie o pdof. Dzisiaj opodatkowanie podatkiem jednolitym 19% i opodatkowanie sprzedaży (zamiany) nieruchomości, dokonywane poza prowadzoną działalnością gospodarczą.
                                               • 05.11.2006Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (2)
                                                Kontynuujemy omawianie zmian w ustawie o pdof. W poprzedniej części pisałem o zmianach dotyczących nieograniczonego i ograniczonego obowiązku podatkowego, o zakresie obowiązywania ustawy i o ewentualnych pułapkach związanych z realizowaniem umów o dzieło i umów zlecenia. Dzisiaj między innymi o nowej definicji samochodu osobowego, pojawieniu się w ustawie kategorii małego podatnika i kilku innych zmianach.
                                                • 01.11.2006Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (1)
                                                 Chociaż proces legislacyjny, zmierzający do wprowadzenia zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zakończył się jeszcze (za kilka dni w sprawie nowelizacji wypowie się Senat), warto rozpocząć omawianie wprowadzonych modyfikacji i nowych rozwiązań. Tym bardziej warto, że wbrew temu, co wynika z ogólnej tonacji komentarzy w popularnych gazetach i stacjach telewizyjnych zmiany nie ograniczają się do waloryzacji progów, kwoty wolnej i kosztów uzyskania przychodu, a charakter wprowadzonych zmian będzie miał bardzo duży wpływ na rozliczenia dokonywane z fiskusem przez znaczącą grupę podatników.
                                                 • 30.10.2006Bezpłatne korzystanie z pomieszczeń przy realizacji umowy ze spółką francuską podlega opodatkowaniu
                                                  Pytanie podatnika: 1. Czy przychody uzyskiwane z tytułu umowy o świadczenie przez podatnika usług na rzecz spółki francuskiej są przychodami z działalności gospodarczej i powinny być wykazywane odpowiednio w PIT-5L i PIT-36L łącznie z przychodami osiąganymi z tytułu sprzedaży detalicznej? 2. Czy obowiązującą ewidencją zdarzeń wymienionych w powyższym pytaniu jest podatkowa księga przychodów i rozchodów, czy też księga handlowa? 3. Czy bezpłatne korzystanie z pomieszczeń udostępnionych przez spółkę francuską podlega opodatkowaniu i w jakiej formie?
                                                  • 30.10.2006Diety osoby współpracującej i koszt uzyskania przychodu
                                                   Pytanie: Prowadzę jednoosobowo działalność gospodarczą. Mąż jest osobą współpracującą, a jego zadanie polega głównie na negocjowaniu warunków dostaw z odbiorcami, którzy mają firmy poza miejscem prowadzenia naszej działalności. Mąż zajmuje się także kontrolą płatności i windykacją, w związku z tym często wyjeżdża. Czy mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu diety z tytułu jego wyjazdów, w wysokości przewidzianej w przepisach?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 173 ] . [ 174 ] . [ 175 ] . [ 176 ] . [ 177 ] . [ 178 ] . [ 179 ] . [ 180 ] . [ 181 ] . [ 182 ] ... [ 184 ] następna strona »