Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

50% koszty

 • 09.10.2006Nowelizacja ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych weszła w życie
  - Fundusz Poręczeń Unijnych powstał przede wszystkim, aby uaktywnić naszych przedsiębiorców. Jego celem jest również poprawa wskaźników wykorzystania funduszy unijnych w Polsce – powiedział minister gospodarki Piotr Woźniak podczas konferencji prasowej z okazji wejścia w życie nowelizacji ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych, która odbyła się 9 października br. w Warszawie.
  • 09.10.2006Konkurs na stronie internetowej i koszty uzyskania
   Pytanie: Prowadzę jednoosobową działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych. Sprzedaję towary poprzez witrynę internetową. Mam zamiar zorganizować konkurs, w którym użytkownicy będą odpowiadać na pytania dotyczące sprzedawanych produktów. W założeniu ma się to przyczynić do wzrostu oglądalności strony internetowej, a co za tym idzie wzrostu sprzedaży. Czy wydatki na organizację konkursu i zakup nagród będę mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
   • 05.10.2006Towary zakupione przed rozpoczęciem działalności
    Pytanie: Rozpoczynam działalność. Czy mogę przed jej rozpoczęciem dokonać zakupów towarów? Czy tak zakupione towary będę mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
    • 05.10.2006Interpelacja nr 3636 do ministra finansów w sprawie planowanej podwyżki stawek opłaty skarbowej
     Szanowny Panie Ministrze! Zgodnie z przygotowanym przez Ministerstwo Finansów nowym projektem ustawy o opłacie skarbowej planowany jest wzrost stawek opłaty skarbowej od niektórych czynności administracyjnych. Dodatkowo poszerzona została również lista czynności, które objęte zostaną opłatą. Ministerstwo, jak można dowiedzieć się z uzasadnienia do projektu ustawy, podwyżki te motywuje chęcią dostosowania wysokości opłat do pracochłonności i kosztów podczas wykonywania czynności podlegających tejże opłacie. Problem polega jednak na tym, że bardzo trudno jest określić, jak pracochłonne jest dokonanie przez urzędnika danej czynności. Trudno bowiem racjonalnymi przesłankami uzasadnić wzrost na przykład o 100% opłaty za poświadczenie własnoręcznego podpisu. Petenci w urzędach będą również musieli przygotować się na dodatkowe opłaty, których do tej pory nie było, na przykład za zgodę wydawaną przez organ podatkowy na podstawie przepisów prawa podatkowego czy duplikatu decyzji o nadaniu NIP.
     • 05.10.2006Ewidencja przebiegu pojazdów samochodów dzierżawionych i koszty uzyskania
      Pytanie podatnika: Czy ewidencja przebiegu pojazdów jest konieczna, aby zaliczyć koszty związane z wydzierżawionymi samochodami do kosztów uzyskania przychodów?
      • 04.10.2006Interpelacja nr 3600 do ministra finansów w sprawie wycofania mających wejść w życie od 1 stycznia 2007 r. przepisów wprowadzających obciążenie wspólnot mieszkaniowych podatkiem dochodowym od osób prawnych
       Wspólnoty mieszkaniowe powstałe na mocy ustawy o własności lokali po roku 1995 stanowią w chwili obecnej nową formę samorządności lokalnej, której przekrój społeczny stanowią w ogromnej większości byli pracownicy, a obecnie emeryci i renciści, których jedynym dorobkiem całego życia są skromne mieszkania wykupione od swoich zakładów pracy.
       • 04.10.2006Refundacja pracownikom kosztów studiów podyplomowych
        Pytanie: Skierowałem pracownika na studia podyplomowe. Na podstawie umowy zawartej z pracownikiem będę refundował jemu koszty studiów podyplomowych w zakresie czesnego, opłaty wpisowej oraz ewentualnie innych opłat i kosztów nauki. Refundacja będzie następować po przedłożeniu dowodu uiszczenia przez pracownika określonej należności na rzecz uczelni. Czy mam obowiązek naliczyć i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od przyznanego świadczenia dotyczącego refundacji kosztów tych studiów?
        • 03.10.2006Pełna księgowość (5) - Plan kont i jego rola
         Kolejnym zagadnieniem istotnym w praktyce księgowych prowadzących księgi handlowe jest plan kont. Celem dzisiejszego artykułu jest przedstawienie państwu problemów z tym tematem związanych. A w szczególności odpowiedź na następujące pytania: czym jest zakładowy plan kont, jakie jest jego zadanie, na kim ciąży obowiązek jego opracowania , jakie elementy winien zawierać?
         • 02.10.2006Diety otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich
          Pytanie podatnika: Czy podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 ptk 17 pdof diety wypłacane na rzecz członków Izb Architektów z tytułu wykonywania czynności związanych z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich?
          • 02.10.2006Licytacja organizowana przez urząd skarbowy
           Ogólnie, potrzeba licytacji publicznych określonych przedmiotów rodzi się w toku postępowania egzekucyjnego, po zajęciu rzeczy ruchomych lub nieruchomości. Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 05.229.1954) organem egzekucyjnym jest urząd skarbowy (art. 19). W praktyce działem egzekucyjnym urzędu skarbowego kieruje komornik skarbowy. Z kolei poborcy skarbowi wykonują czynności egzekucyjne u zobowiązanych na podstawie przydzielonych im do załatwienia tytułów wykonawczych, w egzekucjach o charakterze pieniężnym i najczęściej są podmiotami prowadzącymi licytację. Urząd skarbowy w przypadku licytacji publicznej jest z jednej strony jej organizatorem, odpowiedzialnym za prawidłowość oszacowania rzeczy licytowanych i przebiegu licytacji, ale z drugiej strony także podmiotem wydającym postanowienia, na mocy których konstytuuje się prawo własności (np. postanowienie o przyznaniu nieruchomości, o czym niżej).
           • 28.09.2006Możliwość zaliczenia do kosztów wartości odpisów aktualizujących wartość należności
            Pytanie podatnika: Czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych roku 2005 wartości odpisów aktualizujących wartość należności tworzonych w księgach roku 2005 na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 26a ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, z uwzględnieniem faktu, że uprawdopodobnienie nieściągalności miało miejsce w 2004 roku?
            • 27.09.2006Wniesienie do spółki akcyjnej wkładu niepieniężnego w postaci własności do znaku towarowego
             Pytanie podatnika: Czy podwyższenie kapitału zakładowego poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji w wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
             • 27.09.2006Ewidencja księgowa i podatkowa kar umownych
              1. Pojęcie i rodzaje kar umownych. Wierzyciel może zastrzec w umowie, celem wzmocnienia skuteczności umowy uchronienia się od skutków niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego przez dłużnika (z reguły nieterminowego wykonania świadczenia nienależytego pod względem jakości), że naprawienie szkody, z powodu nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego przez dłużnika następuje przez zapłatę przez niego określonej kwoty pieniężnej.
              • 24.09.2006Imprezy integracyjne jako pośredni koszt uzyskania przychodu
               Pytanie podatnika: Czy impreza integracyjna sfinansowana ze środków obrotowych może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?
               • 24.09.2006Koszty uzyskania przychodów w świetle prawa podatkowego
                Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym w polskim systemie podatkowym jest co do zasady dochód.1) Ustawy o podatkach dochodowych definiują dochód jako osiągniętą w roku podatkowym nadwyżkę sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania.2) Stąd dla prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania niezwykle istotnym jest określenie czym są koszty uzyskania przychodów.
                • 20.09.2006Rezerwy jako koszt uzyskania przychodów
                 Zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do katalogu elementów, które nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu, należą m.in. odpisy aktualizujące i rezerwy (art. 23 ust. 1 pkt 21 i 22, Dz. U. 00.14.176). Od tej generalnej zasady istnieją wyjątki, kiedy to zarówno rezerwy, jak i odpisy aktualizujące mogą być uznane za koszt uzyskania przychodów.
                 • 20.09.2006PKPP Lewiatan: Nie stać nas na dodatkowe dni wolne
                  Pracodawcy obawiają się zmian w Kodeksie pracy znoszących odpracowywanie jednego z dwóch dni świątecznych wypadających w tym samym tygodniu (przypadek świąt majowych i Bożego Narodzenia). Pomysł podniesie koszty pracy o ponad 1,3 mld.
                  • 19.09.2006Darowizna od firmy dla osoby fizycznej.
                   Pytanie: Do firmy posiadającej osobowość prawną zgłasza się bezrobotna matka samotnie wychowująca chore dziecko z prośbą o pomoc finansową. Firma wypłaca jej jednorazową kwotę 700 zł. Czy firma przekazuje od tej kwoty podatek do urzędu skarbowego? Czy wystawia PIT-8C osobie obdarowanej?
                   • 19.09.2006Paragony przez pięć lat
                    Interpelacja nr 3337 do ministra finansów w sprawie przepisów nakładających na przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną produktów osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej i rolnikom ryczałtowym obowiązek przechowywania wydruków z kas fiskalnych przez okres pięciu lat
                    • 17.09.2006Opodatkowanie dochodów pochodzących ze środków pomocowych finansowanych z funduszy strukturalnych oraz współfinansujących środków krajowych
                     Pismo Podsekretarza Stanu z dnia 30 sierpnia 2006 r., znak DD6-8213-8/06/DZ/412, dotyczące opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych i fizycznych dochodów pochodzących ze środków pomocowych finansowanych z funduszy strukturalnych oraz współfinansujących środków krajowych.
                     • 13.09.2006Ewidencja księgowa i podatkowa WDT, WNT, importu i eksportu towarów, miejsce opodatkowania, fakturowanie, różnice kursowe - przykłady liczbowe i księgowe
                      I. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów 1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - podatek VAT Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) to wywóz towarów z Polski do innego kraju unijnego w wykonaniu czynności opodatkowanych, w określonych ustawowo warunkach. Firma polska nie jest obciążona podatkiem VAT (0%), a przysługuje jej jeszcze prawo odliczenia VAT od zakupów służących WDT. Obciążonym podatkiem VAT z tytułu WDT jest nabywca unijny, dla którego transakcja jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów (WNT) w jego kraju ze stawką krajową. Polski dostawca – podatnik VAT UE podlega opodatkowaniu z tytułu WDT według stawki 0%, pod warunkiem, że w szczególności:
                      • 13.09.2006Rząd nie popiera obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
                       Na posiedzeniu w dniu 12.09.2006 r. Rada Ministrów zajęła stanowisko wobec obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przedłożone przez ministra pracy i polityki społecznej. Rząd podziela pogląd wnioskodawców, iż zmiany w systemie emerytalnym są konieczne, powinny one jednak zmierzać do stopniowego ograniczania możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę. Ponadto muszą to być zmiany systemowe, zgodne z zasadą sprawiedliwości społecznej i uwzględniające możliwości budżetu państwa. Rząd nie może poprzeć obywatelskiego projektu nowelizacji, ponieważ nie spełnia ona tych warunków.
                       • 07.09.2006Świadczenie urlopowe
                        Zatrudniam kilka osób. W mojej firmie nie utworzyłem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, i zastanawiam się nad wypłacaniem świadczeń urlopowych. W jaki sposób takie świadczenia są opodatkowane u pracowników? Czy wypłacone świadczenia będą zwiększać podstawę składek na ubezpieczenie społeczne? Czy zwiększą podstawę składek na ubezpieczenie zdrowotne?