Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

50% koszty

 • 23.03.2007Opodatkowanie odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
  Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176) opodatkowaniu podlegają dochody z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy odsetki od tych przychodów uznawane są za rodzaj dochodów (przychodów) z kapitałów pieniężnych.
  • 22.03.2007Diety z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą
   Pytanie podatnika: Czy podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych, ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, wartość diet z tytułu podróży służbowych?
   • 21.03.2007Zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych — odszkodowania
    Osobie fizycznej może przysługiwać odszkodowanie za poniesioną szkodę na gruncie różnych przepisów prawnych. Celem odszkodowania jest zrekompensowanie poniesionej szkody, a nie wzbogacenie poszkodowanego, w związku z czym przepisy prawa podatkowego zawierają zwolnienie odszkodowań od opodatkowania. Na podstawie przepisów art. 21 ust. 1 pkt 3-4, 29, 106, 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176), dotyczących omawianych zwolnień podatkowych, można wyróżnić:
    • 21.03.2007Wydruk z komputera nie stanowi dowodu księgowego
     Pytanie podatnika: Czy istnieje możliwość zaliczenia poniesionego wydatku na zakup towaru w ciężar kosztów uzyskania przychodów na podstawie wydruków z Internetu?
     • 20.03.2007Prezenty dla kontrahentów w postaci alkoholu
      Pytanie podatnika: Czy przekazywanie napojów alkoholowych kontrahentom, przedstawicielom handlowym i innym osobom współpracującym ze spółką będzie stanowiło koszt uzyskania przychodów?
      • 19.03.2007Sponsoring a koszty uzyskania przychodów
       Pytanie: Czy przysługuje mi prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot wydatkowanych na fundowane nagrody pieniężne dla zwycięzców konkursu w zamian za reklamowanie usług mojej firmy przez organizatora konkursu?
       • 19.03.2007Koszty egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
        Zagadnienie kosztów egzekucyjnych uregulowane zostało w art. 64-66 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 229, poz. 1954 ze zm.). Składają się na nie opłaty, pobierane za dokonanie czynności egzekucyjnych, będące formą zryczałtowanego wynagrodzenia dla organu egzekucyjnego oraz wydatki egzekucyjne faktycznie poniesione przez organ egzekucyjny w związku z prowadzeniem egzekucji.
        • 16.03.2007Wydatek na zakup roweru w koszty
         Pytanie: Czy wydatek poniesiony na zakup roweru, którym będę dojeżdżał na szkolenia (w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą) stanowi koszt uzyskania przychodu? Dodam, że koszt brutto zakupionego roweru wynosi ok. 2 000 zł.
         • 16.03.2007KPP: Niedobór specjalistów wywołuje konkurencję wśród pracodawców i sprzyja zwiększaniu płac
          Główny Urząd Statystyczny opublikował dzisiaj dane z których wynika, że w lutym przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 2.687,48 zł. W stosunku do stycznia nastąpił wzrost płac o 0,9 proc. Konfederacja Pracodawców Polskich zwraca uwagę, że dynamiczny trend wzrostowy wynagrodzeń może przynieść negatywne konsekwencje dla napływu inwestycji zagranicznych do Polski oraz pogorszy warunki dla inwestorów krajowych.
          • 15.03.2007Zakup nowego samochodu w kraju UE
           Zakup nowego środka transportu od zagranicznego podmiotu jest transakcją szczególną. Jego nabycie zostało bowiem zupełnie specyficznie potraktowane przez Ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W przepisach tej ustawy znajdziemy szereg uregulowań mających zastosowanie tylko i wyłącznie do nowych środków transportu, najistotniejsze z nich jest zaś to wynikające z art. 9 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy. Wskazany przepis jest szczególny, ponieważ wynika z niego, że w przypadku nabycia nowego samochodu z krajów Unii zawsze będziemy mieli do czynienia z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów (WNT). Należy przez to rozumieć, że z WNT będzie miał do czynienia nabywca, który nabył samochód nie tylko od innego podatnika VAT UE, ale także w sytuacji, kiedy dokona nabycia od osoby prywatnej. Co ważniejsze sam nabywca też nie musi być zarejestrowanym VAT-owcem; nawet jeśli jest to osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, będziemy mieli do czynienia z transakcją wewnątrzwspólnotową.
           • 14.03.2007Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych ustanowienia hipoteki
            Pytanie: Bank udziela mi kredytu hipotecznego na zakup mieszkania. Zgodnie z umową kredytową zabezpieczeniem spłaty kredytu (kapitału), odsetek, kosztów egzekucji oraz innych kosztów ubocznych jest jedna hipoteka kaucyjna ustanowiona do kwoty X zł. Czy podatek od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki należy pobrać w wysokości 19 zł, czy w wysokości 0,1 % wysokości udzielonego kredytu oraz dodatkowo 19 zł z tytułu ustanowienia hipoteki o nieustalonej wysokości?
            • 14.03.2007PKPP Lewiatan: Zbyt restrykcyjne prawo zagraża przedsiębiorcom
             Przedsiębiorcy z niepokojem obserwują proces zwiększania represyjności prawa gospodarczego, które penalizuje coraz szerszy zakres ich działań. Przykładem jest m.in. prezydencki projekt ustawy o odpowiedzialności pracodawców za czyny przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową.
             • 14.03.2007Super Express ma przeprosić ZUS
              "Super Express" naruszył dobra osobiste Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i musi za to przeprosić - zdecydował Sąd Okręgowy Warszawa-Praga. Wydawca gazety nie odwołał się od wyroku, a więc orzeczenie jest ostateczne.
              • 14.03.2007Odszkodowanie za wcześniejsze rozwiązanie umowy dzierżawy
               Pytanie podatnika: Czy odszkodowanie za niedotrzymanie warunków umowy dzierżawy stanowi koszt uzyskania przychodu?
               • 13.03.2007Sprowadzenie używanego samochodu z zagranicy
                Wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu osobowego za granicą przede wszystkim wiąże się z obowiązkami w zakresie dwóch podatków: akcyzowego oraz VAT. Niniejsze opracowanie prezentuje procedurę zakupu samochodu używanego na terytorium Wspólnoty od czynnego podatnika podatku VAT zarejestrowanego jako podatnik VAT UE. Cechą znamienną takiej sytuacji jest to, że zakup samochodu rozliczany jest tak, jak wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT).
                • 13.03.2007Rekompensata od sprzedawcy i podatek dochodowy od osób fizycznych
                 Pytanie podatnika: Czy kwota 2000,00 zł otrzymana w 2005 r. przez Wnioskodawcę w ramach rekompensaty z tytułu błędnego roku produkcji zakupionego samochodu osobowego - której Wnioskodawca nie wykazał w zeznaniu podatkowym złożonym w dniu 27.02.2006 r. - podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                 • 12.03.2007Najem i dzierżawa nieruchomości w pytaniach i odpowiedziach – część IV
                  Pytanie: Czy przychody z najmu mogą być rozliczane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej?  
                  • 09.03.2007Wydatki na rzecz udziałowców (akcjonariuszy) i członków organów osoby prawnej kosztem uzyskania przychodu
                   Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Z analizy tych dwóch przepisów jasno wynika, że wydatek może być powiązany z przychodem w sposób nie tylko bezpośredni, ale i pośredni. Nie wszystkie wydatki poniesione przez osobę prawną mogą być zaliczone przez ten podmiot do kosztów uzyskania przychodów. W szczególności nie wszystkie wydatki poniesione przez osobę prawną na rzecz swoich udziałowców (akcjonariuszy) oraz na rzecz członków swoich organów mogą być zaliczone przez osobę prawną do kosztów uzyskania przychodów.
                   • 09.03.2007Kto zapłaci podatek od gruntu zmarłego
                    Interpelacja nr 5985 do ministra finansów w sprawie podatku od gruntów nieżyjących właścicieli i dalszej procedury postępowania spadkowego i egzekucyjnego
                    • 08.03.2007Przedstawiciele Rady Przedsiębiorczości nt. obniżenia pozapłacowych kosztów pracy
                     7 marca odbyła się wspólna konferencja prasowa 11 organizacji gospodarczych zrzeszonych w Radzie Przedsiębiorczości. Ważne dla polskiej gospodarki było opublikowanie wspólnego stanowiska nt. obniżenia pozapłacowych kosztów pracy. Przedstawiciele Rady Przedsiębiorczości podają konkretne propozycje rozwiązań w tej sprawie.
                     • 08.03.2007Nieprawidłowo wystawiony PIT 11/8B
                      Otrzymałem PIT z informacją o moich dochodach z tytułu umów zlecenia i o dzieło. Moim zdaniem została źle wystawiona – źle uwzględniono koszty uzyskania przychodów. Sądzę, że mogę uwzględnić 50% koszty uzyskania. Czy jestem związany tym, że zamawiający odprowadził zaliczkę od większego dochodu, czy też mogę przyjąć koszty w odpowiedniej według mnie wysokości?
                      • 06.03.2007Zmiany w zwrocie VAT osobom fizycznym
                       Pytanie: Ostatnio zmieniły się przepisy dotyczące zwrotu VAT osobom fizycznym. Co powinienem wiedzieć, aby prawidłowo złożyć wniosek o zwrot? 
                       • 06.03.2007Wątpliwości wokół wiążących interpretacji od 1.07.2007 r.
                        Interpelacja nr 5837 do ministra finansów w sprawie wydawania wiążących interpretacji podatkowych
                        • 05.03.2007Czym są nieujawnione żródła przychodów
                         Interpelacja nr 5870 do ministra finansów w sprawie zdefiniowania pojęcia nieujawnionych źródeł przychodów
                         • 05.03.2007Spółka prawa handlowego jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych
                          Spółki prawa handlowego na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych pojawiają się w zasadzie tylko jako płatnicy, natomiast nie są podatnikami tego podatku. Spółki osobowe traktowane są na gruncie podatku dochodowego jako podmioty transparentne, czyli zgodnie z art. 8 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) opodatkowanie dokonuje się na poziomie wspólników, a nie spółki.
                          • 02.03.2007KPP: Kolejne obciążenia podatkowe
                           Ministerstwo Finansów planuje ustanowienie nowego tytułu podatkowego – VAT-u od wynagrodzeń menedżerów na kontraktach, władz spółek oraz twórców i samozatrudnionych. Od wszystkich tych, którzy wykonują pracę na umowę zlecenie lub na umowę o dzieło. Zwolnione mają być tylko osoby uzyskujące dochody do 10 tys. euro. - Zdecydowanie protestujemy przeciwko obciążaniu dochodów z pracy kolejnymi podatkami – komentuje pomysł resortu finansów Andrzej Malinowski, prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich - Przypominam, że założenia zawarte w programie „Solidarne Państwo” oraz obietnice rządu mówiły o zmniejszaniu obciążeń podatkowych.
                           • 01.03.2007System podatku dochodowego hamuje rozwój innowacyjności
                            O napływie środków finansowych z UE rozpisują się już wszyscy. Społeczeństwo z wielką radością przyjmuje kolejne informacje o programach pomocowych oraz funduszach UE napływających do naszego kraju. Stają się one dla wielu Polskich przedsiębiorstw niewyczerpanym źródłem finansowania projektów, dając ogromne możliwości rozwojowe dla firm. Jednak ostateczną odpowiedź na pytanie, czy rzeczywiście potrafimy korzystać z Unijnego Sezamu, który otworzył dla Polski swoje podwoje, otrzymamy w ciągu najbliższych trzech lat. Wtedy to Unia Europejska rozliczy nas z efektywności wydatkowanych pieniędzy.
                            • 01.03.2007PKPP Lewiatan: Migracja, mobilność, elastyczność – nowy model rynku pracy
                             Jesteśmy świadkami widocznych zmian na polskim rynku pracy. Z jednej strony mamy wciąż wysoką stopę bezrobocia, z drugiej - rozwijającym się dzięki dobrej koniunkturze firmom coraz trudniej znaleźć odpowiednich pracowników. Czy z tego zaklętego kręgu jest jakieś wyjście? Tematem nie schodzącym z pierwszych stron gazet jest emigracja zarobkowa Polaków i pogłębiający się deficyt wykwalifikowanych pracowników.
                             • 01.03.2007MPiPS: Na wojnie ministrów giną emeryci
                              Emerytura ani renta nie są świadczeniami socjalnymi, wypłacanymi z budżetu. Odkłada na nie każdy obywatel podczas długich lat pracy. Są obliczane na podstawie przepracowanego czasu oraz wysokości opłacanych składek. To rodzaj umowy społecznej, zawartej między obywatelem a państwem.
                              • 01.03.2007Diety kierowców jako koszt uzyskania przychodu
                               Czy można kwalifikować do kosztów uzyskania przychodów diety wypłacane kierowcom samochodów ciężarowych?
                               • 01.03.2007Najem i dzierżawa nieruchomości w pytaniach i odpowiedziach – część III
                                Kontynuujemy publikację odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące problemó podatkowych pojawiających się w przypadku najmu i dzierżawy nieruchomości. Dzisiaj nieco więcej o opodatkowaniu zryczałtowanym.
                                • 01.03.2007Koszty rozliczania się z ZUS
                                 Interpelacja nr 3208 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie kosztów związanych z rozliczaniem się przez przedsiębiorców z ZUS
                                 • 28.02.2007Obowiązki płatnika w przypadku wypłaty zleceniobiorcy zasiłku chorobowego
                                  Pytanie: Czy jako pracodawca dokonując wypłaty zleceniobiorcy zasiłku chorobowego powinienem potrącić zaliczkę na podatek dochodowy?
                                  • 28.02.2007Rząd znowelizował rozporządzenie ws. udzielania wsparcia z Funduszu Strefowego
                                   Na posiedzeniu w dniu 27 lutego br. Rada Ministrów znowelizowała rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego, przedłożone przez ministra gospodarki. Zmienią się zasady udzielania pomocy regionalnej przeznaczonej na realizację nowych inwestycji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.
                                   • 27.02.2007Obowiązki podatkowe przy zakupie nowego samochodu w kraju bezpośrednio z salonu lub innej firmy
                                    Kupno nowego samochodu osobowego do firmy może budzić szereg pytań, zarówno związanych z podatkiem dochodowym, jak i podatkiem VAT. Sam fakt, że samochód jest nowy, przy zakupie auta na terytorium kraju ma w zasadzie marginalne znaczenie. Istotną natomiast kwestią jest to, że jest to samochód osobowy. O definicji nowego samochodu w myśl przepisów o VAT pisaliśmy w temacie: „Firma kupuje samochód od osoby fizycznej”. Przypomnę jedynie, że nowy samochód to taki, który spełnia chociażby jedną z przesłanek: jest użytkowany nie dłużej niż 6 miesięcy od dopuszczenia do użytku lub jego przebieg nie przekracza 6000 km.
                                    • 27.02.2007Ceny mieszkań jeszcze bardziej pójdą w górę?
                                     Już wkrótce deweloperzy będą mieli obowiązek zabezpieczania rozpoczynanych inwestycji. Resort budownictwa chce w ten sposób uchronić kupujących mieszkania przed upadłością dewelopera. Do końca czerwca Ministerstwo Budownictwa ma przedstawić projekt odpowiednich przepisów zabezpieczających interes klienta.
                                     • 27.02.2007Najem i dzierżawa nieruchomości w pytaniach i odpowiedziach – część II
                                      Kontynuujemy publikację odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące najmu i dzierżawy nieruchomości. Już pojutrze kolejna część pytań i odpowiedzi.
                                      • 26.02.2007Wypłacone zadośćuczynienie na rzecz byłego pracownika jest odszkodowaniem
                                       Pytanie: Były pracownik, u którego stwierdzono chorobę zawodową skierował do sądu pozew o wypłatę odszkodowania. Na mocy wyroku sądowego została mu zasądzona kwota … zł tytułem zadośćuczynienia za odczuwalną krzywdę. Czy zasądzona kwota zadośćuczynienia jest odszkodowaniem i wypłacając powyższą kwotę nie jestem jako płatnik zobowiązany do poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
                                       • 26.02.2007Lewiatan o emeryturach z OFE
                                        W ostatnim czasie minister Anna Kalata wywołała spór o wypłatę emerytur z otwartych funduszy emerytalnych. PKPP Lewiatan i środowisko prywatnych firm ubezpieczeniowych przedstawia w tej sprawie odmienny pogląd.
                                        • 23.02.2007Egzekucja administracyjna należności pieniężnych
                                         Egzekucja obowiązków o charakterze publicznoprawnym, nad której wykonaniem czuwają organy administracji publicznej, podlega szczególnym zasadom uregulowanym w ustawie z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. 2005 r. Nr 229 poz. 1954, ze zm.). Ze względu na dotkliwość egzekucji jako ostatecznego sposobu zaspokojenia wierzyciela, ustawa ta z dużą szczegółowością określa zarówno uprawnienia, jak i obowiązki podmiotów biorących udział w tym postępowaniu.
                                         • 22.02.2007Najem i dzierżawa nieruchomości w pytaniach i odpowiedziach – część I
                                          Rozpoczynamy publikację cyklu odpowiedzi na pytania dotyczące problematyki najmu i dzierżawy. Raz w tygodniu odpowiemy na najczęściej pojawiające się w związku z najmem i dzierżawą pytania.
                                          • 22.02.2007Firma kupuje samochód od osoby fizycznej
                                           Jakie konsekwencje podatkowe powoduje zakup nowego samochodu w kraju od osoby fizycznej?
                                           • 22.02.2007Dochody wspólnoty mieszkaniowej
                                            Pytanie podatnika: dotyczy opodatkowania dochodów wspólnoty mieszkaniowej po 01.01.2007 r.
                                            • 21.02.2007KPP: Wypłaty emerytur z OFE
                                             Zarządzanie ryzykiem długowieczności, ustalanie kwoty świadczenia dla uczestników systemu bazowego, a także przejęcie pełnego ryzyka inwestycyjnego należy powierzyć zakładom ubezpieczeń na życie. Gospodarowaniem pieniędzmi z OFE powinny zająć się konkurujące ze sobą prywatne zakłady ubezpieczeń na życie lub powołane tylko w tym celu zakłady emerytalne.
                                             • 21.02.2007Świadczenie z tytułu umowy ubezpieczenia OC
                                              Pytanie podatnika: Czy otrzymany od ubezpieczyciela zwrot równowartości poniesionych przez Spółkę kosztów napraw uszkodzonego mienia osób trzecich jest przychodem podatkowym?
                                              • 20.02.2007Zlikwidowane deklaracje – jak unikać problemów
                                               Na początku 2007 roku większość przedsiębiorców była zadowolona z powodu ustania obowiązku składania deklaracji rozliczeniowych, związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nie musimy już co miesiąc wypełniać np. deklaracji PIT-5, 5L, CIT-2 czy PIT-4. Ustawodawcy zapewne wydawało się, że to uproszczenie spotka się z dużym uznaniem wśród podatników i płatników i nie spowoduje większych kontrowersji. Tymczasem, jak to zwykle bywa z prostymi rozwiązaniami, pojawiły się nieprzewidziane przez decydentów problemy.
                                               • 20.02.2007Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2007 r.
                                                W dniu 19 lutego 2007 r. Prezes GUS obwieścił, iż przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2006 r. wyniosło 2059,92 zł, a w drugim półroczu 2006 r. wyniosło 2145,59 zł.
                                                • 20.02.2007Poczekamy jeszcze na ułatwienia dla przedsiębiorców
                                                 Interpelacja nr 5783 do ministra finansów w sprawie przepisów podatkowych i rachunkowych obowiązujących małe i średnie przedsiębiorstwa
                                                 • 20.02.2007Poradnik ZUS. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dla osób prowadzących działalność pozarolniczą.
                                                  Prawo do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ich wysokość, zasady obliczania i wypłaty regulują przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 2005 nr 31, poz. 267). Świadczenia te przysługują wszystkim osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, określonym przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.). Do kręgu tych osób zalicza się m. in. osoby, które są objęte ubezpieczeniem chorobowym jako prowadzące działalność pozarolniczą oraz osoby z nimi współpracujące.
                                                  • 19.02.2007Rozliczenie straty ze źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych
                                                   Specyfika prowadzenia działalności gospodarczej polega na tym, że często przedsiębiorca ponosi znaczne koszty na początku działalności, ale zyski osiąga dopiero po kilku latach. Tymczasem okres rozliczeniowy w podatku dochodowym od osób fizycznych ma charakter roczny. Ustawodawca, zdając sobie sprawę z takiej sytuacji, wprowadził w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 00.14.176) regulacje umożliwiające rozliczanie straty ze źródła przychodów (art. 9).

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 171 ] . [ 172 ] . [ 173 ] . [ 174 ] . [ 175 ] . [ 176 ] . [ 177 ] . [ 178 ] . [ 179 ] . [ 180 ] ... [ 184 ] następna strona »