Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

50% koszty

 • 28.11.2006PKPP Lewiatan: Przedsiębiorstwa się rozwijają, ale za mało inwestują
  Wyniki przedsiębiorstw w pierwszych 9 miesiącach br. potwierdzają ich powrót na ścieżkę szybkiego wzrostu. Przychody tego sektora wzrosły o 14% w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, przy wzroście kosztów o 13,3%. Inwestycje firm wzrosły o ponad 24 proc., ale są wciąż niewystarczające w stosunku do rosnącego popytu. Jeśli potrzeby popytowe zaspokoi import, przedsiębiorstwa stracą udziały w rosnącym rynku.
  • 28.11.2006Koszty zakupu mieszkania
   Kupując mieszkanie należy liczyć się z tym, że oprócz ceny mieszkania i kosztów jego remontu, trzeba będzie ponieść także dość spore wydatki dodatkowe, związane z samą transakcją i z uruchomieniem ewentualnego kredytu. Zazwyczaj obciążają one kupującego, choć w pewnym zakresie można umówić się inaczej.
   • 27.11.2006Zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn
    Wśród wielu różnych zmian wprowadzonych do ustawy o podatku od spadków i darowizn ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (ustawa zmieniająca została właśnie podpisana przez Prezydenta RP) na plan pierwszy wybija się ta, która zwalnia od podatku od spadków i darowizn nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez określoną grupę osób.
    • 27.11.2006ZFŚS w pytaniach i odpowiedziach (3)
     Pytanie: Czy pracodawca może wypłacić świadczenie urlopowe 2 razy w roku?
     • 23.11.2006Resort uwzględni poprawki Lewiatana dotyczące telepracy
      Rząd przygotowuje poprawki do Kodeks pracy dotyczące telepracy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zobowiązało się do uwzględnienia postulatów partnerów społecznych, w tym także uwag zgłaszanych przez Lewiatana w przekazywanym Radzie Ministrów projekcie nowelizacji ustawy.
      • 23.11.2006Rady pracowników
       Aby wdrożyć postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/14/WE z dnia 11 marca 2002 r., polski ustawodawca uchwalił dnia 7 kwietnia 2006 r. Ustawę o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. 06.79.550). Celem przyświecającym parlamentarzystom unijnym, a także polskim było utworzenie instytucji działającej wewnątrz zakładów pracy, która mogłaby reprezentować ogół pracowników w procesie zdobywania wiedzy na temat funkcjonowania zakładu, jego sytuacji ekonomicznej, zmianach w zatrudnieniu czy systemie pracy.
       • 21.11.2006Klienci przewoźników prywatnych bez odpisu
        Interpelacja nr 4487 do ministra finansów w sprawie nieuznawania w zeznaniu rocznym PIT wydatków związanych z dojazdem do pracy niepublicznymi środkami komunikacji
        • 20.11.2006Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności nieściągalnej
         Pytanie podatnika: Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć przysługujące od zmarłego dłużnika wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana aktami notarialnymi o odrzuceniu spadku?
         • 20.11.2006Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w pytaniach i odpowiedziach (1)
          Przedstawiamy pierwszą część odpowiedzi na pytania dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
          • 19.11.2006Opłaty za zarządzanie rachunkiem inwestycyjnym
           Pytanie podatnika: Dotyczy kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu opłat za zarządzanie rachunkiem inwestycyjnym.
           • 19.11.2006Certyfikat jakości ISO jako koszt uzyskania przychodu
            Pytanie: Czy koszty związane z uzyskaniem certyfikatu jakości ISO są dla przedsiębiorcy bezpośrednimi kosztami uzyskania przychodu? Czy certyfikat jakości należy traktować jako wartość niematerialną i prawną i wprowadzać do KUP poprzez odpisy amortyzacyjne?
            • 16.11.2006Działalność na imię obojga małżonków
             Pytanie podatnika: Dotyczy prowadzenia przez małżonków wspólnej działalności gospodarczej, na dwa odrębne wpisy bez zawiązywania spółki.
             • 16.11.2006Zbycie udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
              Udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest majątkowym prawem wspólnika. Prawo to jest zbywalne i zasadniczo wspólnik uprawniony jest do swobodnego nim dysponowania, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2000 Nr 94, poz. 1037, z późń. zm.; dalej zwana: KSH). Zbycie pociąga za sobą określone skutki i to zarówno w sferze cywilnoprawnej jaki i podatkowej. W razie skutecznego zbycia udziału nabywca udziału wstępuje do spółki w miejsce zbywcy bez potrzeby dokonywani zmian umowy spółki. Podstawą zbycia może być umowa sprzedaży zamiany, darowizny bądź też inne zdarzenia powodujące przejście praw z dotychczasowego wspólnika na nabywcę.
              • 16.11.2006MPiPS: Pies przewodnik dofinansowany
               MPiPS informuje, że w tym roku istnieje możliwość dofinansowania zakupu, szkolenia i utrzymania psów przewodników ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Odbywa się to w ramach programu „PARTNER 2006 – wsparcie projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe” - np. przez Polski Związek Niewidomych.
               • 15.11.2006Za listopad zaliczka na podatek podwójna
                Pytanie: Z jakiego przepisu wynika obowiązek zapłaty podwójnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za listopad? Czy obowiązek ten dotyczy również firm płacących podatek liniowy 19%? Czy jest jakiś sposób, żeby uniknąć tego obowiązku?
                • 14.11.2006Opodatkowanie przychodów z kontraktu menedżerskiego
                 Pytanie podatnika: Dotyczy opodatkowania przychodów wypłacanych na podstawie kontraktu menedżerskiego podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą.
                 • 13.11.2006Przy przerwaniu działalności podatków dochodowych się nie płaci - twierdzi MF
                  Interpelacja nr 4378 do ministra finansów w sprawie obciążeń podatkowych osób, które z różnych przyczyn losowych zawieszają lub przekształcają działalność gospodarczą
                  • 13.11.2006Zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania wydatkowanego na spłatę kredytu hipotecznego
                   Pytanie podatnika: Czy wydatkowanie przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu hipotecznego, taksę notarialną, podatek VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz opłatę sądową korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od sprzedaży nieruchomości?
                   • 12.11.2006Odstąpienie od umowy a podatki
                    Odstąpienie jest to jednostronne oświadczenie woli na mocy którego strona może wycofać się z umowy, jeśli jej dalsze trwanie i realizacja przestanie odpowiadać jej interesom. Prawo odstąpienia jest wyjątkiem od ogólnej zasady, że umów należy dotrzymywać tzn. że zawarta umowa zasadniczo wiąże strony do momentu jej wykonania i nie można jej rozwiązać bez zgody drugiej strony. Skutkiem odstąpienia jest rozwiązanie umowy z mocą wsteczną, czyli umowa traktowana jest tak jakby jej w ogóle nie zawarto. W sferze cywilnoprawnej rodzi to konieczność dokonania wzajemnych rozliczeń pomiędzy stronami umowy. Natomiast w sferze podatkowej, odstąpienie od umowy dokonane po powstaniu zobowiązania podatkowego skutkuje koniecznością korekty tego zobowiązania oraz może powodować powstanie nowego zobowiązania podatkowego np. w przypadku wypłat odszkodowania przez jedną ze stron umowy.
                    • 08.11.2006PKPP Lewiatan apeluje do Senatorów w sprawie dni świątecznych
                     Polska ma jedną z najwyższych w Europie liczbę świat. Wprowadzenie kolejnego dnia wolnego obniży naszą konkurencyjność. Lewiatan walczy w Senacie o zablokowanie zmian przegłosowanych przez posłów.
                     • 07.11.2006Opłaty za pobyt rodzica w domu pomocy społecznej a wydatki na cele rehabilitacyjne
                      Pytanie: Mój ojciec, który ma 82 lata i jest inwalidą I grupy, umieszczony został w domu pomocy społecznej. Z pobieranej przez niego emerytury 70% potrącane jest na opłatę za pobyt w DPS. Pozostałą część opłaty za jego pobyt ponoszę ja, jako jedyny syn i członek rodziny. Czy mam prawo do odliczenia od dochodu wydatków związanych z dokonanymi opłatami za pobyt ojca w domu pomocy społecznej jako wydatków na cele rehabilitacyjne?
                      • 06.11.2006Garnitur w kosztach uzyskania?
                       Prowadzę działalność pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego. Moja praca (i praca moich pracowników) wymaga starannego i eleganckiego ubioru. Zastrzeżenie dotyczące sposobu ubierania się znajduje się w części umów, które jako pośrednik podpisałem. W związku z tym ponoszę spore wydatki na zakup garniturów, krawatów i koszul. Czy przynajmniej część tych wydatków mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
                       • 06.11.2006Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (3)
                        Kontynuujemy omawianie zmian w ustawie o pdof. Dzisiaj opodatkowanie podatkiem jednolitym 19% i opodatkowanie sprzedaży (zamiany) nieruchomości, dokonywane poza prowadzoną działalnością gospodarczą.
                        • 05.11.2006Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (2)
                         Kontynuujemy omawianie zmian w ustawie o pdof. W poprzedniej części pisałem o zmianach dotyczących nieograniczonego i ograniczonego obowiązku podatkowego, o zakresie obowiązywania ustawy i o ewentualnych pułapkach związanych z realizowaniem umów o dzieło i umów zlecenia. Dzisiaj między innymi o nowej definicji samochodu osobowego, pojawieniu się w ustawie kategorii małego podatnika i kilku innych zmianach.
                         • 01.11.2006Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (1)
                          Chociaż proces legislacyjny, zmierzający do wprowadzenia zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zakończył się jeszcze (za kilka dni w sprawie nowelizacji wypowie się Senat), warto rozpocząć omawianie wprowadzonych modyfikacji i nowych rozwiązań. Tym bardziej warto, że wbrew temu, co wynika z ogólnej tonacji komentarzy w popularnych gazetach i stacjach telewizyjnych zmiany nie ograniczają się do waloryzacji progów, kwoty wolnej i kosztów uzyskania przychodu, a charakter wprowadzonych zmian będzie miał bardzo duży wpływ na rozliczenia dokonywane z fiskusem przez znaczącą grupę podatników.
                          • 30.10.2006Bezpłatne korzystanie z pomieszczeń przy realizacji umowy ze spółką francuską podlega opodatkowaniu
                           Pytanie podatnika: 1. Czy przychody uzyskiwane z tytułu umowy o świadczenie przez podatnika usług na rzecz spółki francuskiej są przychodami z działalności gospodarczej i powinny być wykazywane odpowiednio w PIT-5L i PIT-36L łącznie z przychodami osiąganymi z tytułu sprzedaży detalicznej? 2. Czy obowiązującą ewidencją zdarzeń wymienionych w powyższym pytaniu jest podatkowa księga przychodów i rozchodów, czy też księga handlowa? 3. Czy bezpłatne korzystanie z pomieszczeń udostępnionych przez spółkę francuską podlega opodatkowaniu i w jakiej formie?
                           • 30.10.2006Diety osoby współpracującej i koszt uzyskania przychodu
                            Pytanie: Prowadzę jednoosobowo działalność gospodarczą. Mąż jest osobą współpracującą, a jego zadanie polega głównie na negocjowaniu warunków dostaw z odbiorcami, którzy mają firmy poza miejscem prowadzenia naszej działalności. Mąż zajmuje się także kontrolą płatności i windykacją, w związku z tym często wyjeżdża. Czy mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu diety z tytułu jego wyjazdów, w wysokości przewidzianej w przepisach?
                            • 29.10.2006Umowa użyczenia
                             Uwagi ogólne. Umowa użyczenia należy do najczęściej zawieranych umów dnia codziennego, choć rzadko zdajemy sobie sprawę o jej zawarciu. Nawet typowe udostępnianie komuś bezpłatnie swojego samochodu, czy książki nie ma nic wspólnego z tzw. „pożyczaniem” a jest zawarciem właśnie umowy użyczenia.
                             • 29.10.2006Użyczenie przez wspólnika spółki jawnej nieruchomości na potrzeby spółki
                              Pytanie: Razem z bratem i matką prowadzę działalność gospodarczą w formie spółki jawnej. Ja i brat mamy po 35% udziału w spółce, matka - 30% udziału. Moi rodzice są współwłaścicielami nieruchomości, którą nieodpłatnie udostępniają tej spółce jawnej. Jakie skutki podatkowe rodzi dla mnie, jako wspólnika spółki jawnej, nieodpłatne korzystanie z nieruchomości udostępnionej spółce jawnej przez jednego ze wspólników i jej męża, skoro jestem spokrewniony z właścicielami nieruchomości?
                              • 26.10.2006MG - Raport z wdrażania Krajowego Programu Reform przyjęty przez Radę Ministrów
                               Zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki, konsolidacja sektora energetycznego oraz reforma regulacji to główne działania Rządu podjęte w ramach realizacji Krajowego Programu Reform. Raport z jego wdrażania został przyjęty w trybie obiegowym 13 października br. przez Radę Ministrów.
                               • 26.10.2006Słono zapłacimy za interpretację?
                                Interpelacja nr 4027 do ministra finansów w sprawie kontrowersyjnych planów Ministerstwa Finansów dotyczących wprowadzenia opłat za wydawanie interpretacji podatkowych przez urzędy skarbowe
                                • 25.10.2006Opodatkowanie usług agroturystycznych
                                 Agroturystyka staje się coraz popularniejszą formą wypoczynku, jednak pamiętać należy, że dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych działalność ta może nie być obojętna podatkowo. Podejmując decyzję o rozpoczęciu świadczenia usług agroturystycznych warto zapoznać się z możliwościami rozliczenia z fiskusem, formami opodatkowania czy też warunkami zwolnienia podatkowego.
                                 • 24.10.2006Inwentaryzacja towarów handlowych, ujawnione niedobory i KUP
                                  Pytanie: Prowadzę mały sklep z artykułami spożywczymi. W ramach prowadzonej działalności ponoszę straty w towarach na skutek drobnych kradzieży. Pomimo podjętych przeze mnie wielu działań w celu ograniczenia tych strat, kradzieży nie da się uniknąć. Ponadto ostateczny rozmiar strat z tytułu kradzieży wynika dopiero z inwentaryzacji przeprowadzanej na koniec roku podatkowego. Czy stwierdzone w wyniku spisu inwentaryzacyjnego i potwierdzone protokołem z inwentaryzacji rzeczywiste straty w towarach mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
                                  • 23.10.2006Kapitał na przyszłą emeryturę. Wywiad z Zuzanną Turowską, Naczelnikiem Wydziału Kapitału Początkowego Centrali ZUS.
                                   Kapitał początkowy jest jednym z elementów, który będzie miał wpływ na wysokość emerytury. Ustala się go urodzonym po 1948 r., którzy byli ubezpieczeni przed 1999 r., czyli co najmniej kliku milionom Polaków.Dlaczego trzeba się starać o jego obliczenie i do kiedy należy składać wnioski – na te i na wiele innych pytań odpowiada Zuzanna Turowska, Naczelnik Wydziału Kapitału Początkowego Centrali ZUS.
                                   • 23.10.2006Europejski Panel Testów Biznesowych
                                    Pozyskiwanie opinii przedsiębiorców na temat projektowanych i istniejących unijnych regulacji prawnych oraz polityki prowadzonej na szczeblu wspólnotowym, to główny cel Europejskiego Panelu Testów Biznesowych. Panel obejmuje 25 krajów Wspólnoty oraz Norwegię i Islandię. Od połowy 2005 r. w pracach Panelu biorą udział przedsiębiorstwa z Polski.
                                    • 19.10.2006Wystąpienie RPO do Ministra Finansów w unikania sprawie podwójnego opodatkowania obywateli polskich
                                     Dr Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Finansów z potrzebą podjęcia działań, zmierzających do unikania podwójnego opodatkowania obywateli polskich pracujących w Austrii, Królestwie Niderlandów, Belgii, Danii i Finlandii:
                                     • 18.10.2006Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 t zwolnione z podatku od środków transportowych
                                      Na posiedzeniu, które odbyło się 18 października 2006 r., Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Projekt nowelizacji ustawy wprowadza kilka zmian istotnych dla budżetów gmin, które mają obowiązywać od 2007 r.
                                      • 18.10.2006Koszty opłaconej składki ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu
                                       Pytanie: Czy mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu koszty opłaconej składki ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków z tytułu zawartych umów ubezpieczenia na rzecz pracowników oddelegowanych w zagraniczną podróż służbową?
                                       • 18.10.2006Opodatkowanie transakcji na rynku nieruchomości
                                        Interpelacja nr 3919 do ministra finansów w sprawie projektu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawierającego zmiany w opodatkowaniu inwestowania na rynku nieruchomości oraz związanych z nim skutków społecznych
                                        • 17.10.2006Zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego nie rodzi obowiązku podatkowego
                                         Pytanie podatnika: Które należności egzekwowane przez komornika i w jakiej kwocie winny podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                                         • 17.10.2006Mieszkanie kupione taniej i sprzedane drożej a podatek dochodowy
                                          Pytanie: Kupiłem mieszkanie w 2004 roku, za kwotę 80 000 zł. Przeprowadziłem w mieszkaniu różnego rodzaju remonty i mam możliwość jego sprzedaży za kwotę 180 000 zł. Ponieważ przeprowadzam się do innej miejscowości, kupię tam mieszkanie, za które zapłacę około 100 000 zł. Czy będę musiał zapłacić jakiś podatek? Czy mogę odliczyć wartość dokonanych remontów?
                                          • 17.10.2006Opodatkowanie dotacji podatkami dochodowymi
                                           Opodatkowanie dotacji wzbudza wiele wątpliwości podatników. W tym artykule zajmę się opodatkowaniem dotacji w zakresie obu podatków dochodowych.
                                           • 17.10.2006Uproszczenia dla podatników - wkrótce czas na ocenę rzeczywistych rozwiązań
                                            Interpelacja nr 3813 do ministra finansów w sprawie planów i zamierzeń rządu dotyczących uproszczenia procesu rozliczania podatników z urzędami skarbowymi
                                            • 16.10.2006Koszty upomnienia jako koszt podatkowy
                                             Pytanie: Czy koszty upomnienia dotyczące wezwania do uregulowania zaległości w płatnościach podatków, składek ZUS, itp. zaległości publicznoprawnych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
                                             • 15.10.2006RPO w sprawie uchwalenia ustawy ratyfikacyjnej dotyczącej wejścia w życie Konwencji między RP a Wielką Brytanią i Irlandią Północną w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
                                              Wystąpienie dr Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich do p. Marka Jurka, Marszałka Sejmu RP w sprawie uchwalenia ustawy ratyfikacyjnej dotyczącej wejścia w życie Konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych. - 13 października 2006 r.
                                              • 15.10.2006Ewidencja kosztów postępowania sądowego i windykacyjnego
                                               1. Pojęcie kosztów postępowania sądowego i windykacyjnego. Jeżeli dłużnik nie spłaca swego zobowiązania, to wierzyciel ma trzy drogi do wyboru: albo sam windykuje należność albo korzysta - za stosownym wynagrodzeniem - z usług firmy windykacyjnej albo też sprzedaje wierzytelność (ze stratą) w/w firmie windykacyjnej. Jeżeli wierzyciel nie chce tanio sprzedać wierzytelności a starania firmy windykacyjnej nie przynoszą skutków, to kieruje sprawę na drogę sądową za pośrednictwem firmy windykacyjnej lub kancelarii prawnej, co w przypadku wygranej skutkuje możliwością komorniczego wyegzekwowania należności.
                                               • 11.10.2006Interpelacja nr 3766 do ministra finansów w sprawie trudności w zakresie zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym za materiały budowlane
                                                Panie Ministrze! Przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. Nr 177, poz. 1468) uprawniają do otrzymania zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych. Zwrot dotyczy wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2007 r. i odnosi się do materiałów budowlanych, które do 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką VAT w wysokości 7%, a od 1 maja 2004 r. są opodatkowane 22-procentową stawką VAT. Wykaz materiałów objętych zwrotem podatku VAT opublikowano w formie obwieszczenia ministra budownictwa w oparciu o symbole Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Składając wniosek o zwrot podatku VAT, podatnicy są przymuszani do podawania na załączonych do wniosku kopiach faktur symboli PKWiU, z powodzeniem powszechnie stosowanych od wielu lat. Wprowadzenie elektronicznego przechowywania paragonów jest korzystne dla wszystkich. Przedsiębiorcom pozwoli to zaoszczędzić papier, czas i energię oraz obniżyć koszty przechowywania paragonów, ułatwi również szybszy dostęp do danych z paragonów. Również urzędy skarbowe zyskają na nowym rozwiązaniu, ponieważ ułatwi to dotarcie do szukanych danych, skontrolowania ich, umożliwi także kopiowanie przechowywanych danych.
                                                • 11.10.2006PKPP Lewiatan: Nie dla dodatkowego dnia wolnego
                                                 Lewiatan zaapelował do posłów o nie znoszenie obowiązku odpracowywania jednego z dwóch dni świątecznych (przypadek świąt Bożego Narodzenia i świąt majowych). Pomysł podniesie koszty pracy w skali roku o ponad 1,3 mld.
                                                 • 10.10.2006Usługi pomocnicze do wewnątrzwspólnotowej usługi transportowej
                                                  Pytanie podatnika: Czy w świetle zaistniałego stanu faktycznego uznać można, iż przedstawione usługi stanowią usługi pomocnicze do wewnątrzwspólnotowej usługi transportowej?
                                                  • 09.10.2006Ewidencja księgowo - podatkowa odsetek cywilnych
                                                   1. Podstawa prawna naliczania odsetek. Odsetki są nieodłącznie związane ze świadczeniem głównym, co oznacza, iż roszczenie o odsetki wynika z tych samych podstaw prawnych, z których wynika roszczenie o świadczenie główne. Dlatego prawo pobierania odsetek może wynikać z czynności prawnej, z ustawy, z orzeczenia sądowego lub z decyzji innego właściwego organu. Wyróżniamy więc odsetki cywilne, do których zaliczamy: odsetki od zaciągniętych bądź udzielonych pożyczek i i kredytów, odsetki od lokat bankowych, odsetki od akcji i obligacji. Ponadto występują odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań, zarówno z obrotu prywatnego jaki z obrotu gospodarczego, które są również odsetkami cywilnymi. Odsetki cywilne stanowią wynagrodzenie za korzystanie z cudzych pieniędzy lub innych rzeczy oznaczonych rodzajowo, obliczane według przyjętej umownie lub ustawowo stopy procentowej w stosunku do wysokości kwoty, od której są pobierane i w zależności od czasu korzystania z cudzego kapitału lub innych rzeczy oznaczonych rodzajowo.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 171 ] . [ 172 ] . [ 173 ] . [ 174 ] . [ 175 ] . [ 176 ] . [ 177 ] . [ 178 ] . [ 179 ] . [ 180 ] ... [ 181 ] następna strona »