Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

50% koszty

 • 21.05.2007Zleceniobiorca jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
  Pytanie podatnika: Czy w związku ze zmianą od 01.01.2007 r. definicji działalności gospodarczej podatnik może w dalszym ciągu uważać, że dotychczas współpracujące z nim firmy jednoosobowe będą traktowane nadal jako prowadzące działalność gospodarczą i czy może z nimi współpracować na dotychczasowych zasadach w oparciu o zawartą umowę oraz czy wystawiane faktury VAT traktować jako dokumenty kosztowe, tj. czy podatnik nie ma przymusu zmiany formy współpracy na taką która obligowałaby go do występowania w roli płatnika obowiązanego do potrącania zaliczek na podatek dochodowy od uzyskanych przez świadczących usługi dochodów, zgodnie z art.31 lub art.41 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
  • 18.05.2007Ustalenie wartości początkowej samochodu (3)
   Kontynuujemy rozważania na temat ustalania wartości początkowej samochodu. Dzisiaj o przypadkach nabycia samochodu w postaci wkładu niepieniężnego, w razie otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej i w nabytego w razie zmiany formy prawnej, połączenia albo podziału podmiotów dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów.
   • 18.05.2007Eksperci dostrzegają symptomy zwolnienia gospodarczego
    Z danych opublikowanych dzisiaj przez GUS wynika, że w kwietniu przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 2.786,29 zł. W stosunku do grudnia ub r. jest to wzrost o 8,4 proc., co w przeliczeniu na pracownika daje ok. 234 zł. Wielkość ta daleko przewyższa planowane przez rząd na ten rok podwyżki w sektorze przedsiębiorstw.
    • 18.05.2007Podróż służbowa przedsiębiorcy
     Pytanie podatnika: Czy Podatnik ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu wyjazdu służbowego zagranicznego za cały okres pobytu w podróży, łącznie z sobotami i niedzielami?
     • 18.05.2007Uprawnienia pracownika w delegacji
      Pytanie: Jakie świadczenia przysługują pracownikom w związku z delegacją krajową, a jakie w przypadku zagranicznej?  
      • 17.05.2007Ustalenie wartości początkowej samochodu (2)
       Dzisiaj odpowiadamy na pytanie, w jaki sposób ustalić wartość początkową samochodu wytworzonego we własnym zakresie lub nabytego w drodze spadku, darowizny albo w inny nieodpłatny sposób
       • 17.05.2007Potrącanie składek z różnych źródeł przychodów pracownika
        Pytanie podatnika: Czy przy naliczeniu zaliczki na podatek oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne od umowy zlecenia należy potrącić od podatku składkę na ubezpieczenie zdrowotne niepotrąconą od wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę wypłaconą temu pracownikowi na początku tego samego miesiąca?
        • 17.05.2007Dlaczego wynagrodzenie współmałżonka nie jest KUP
         Interpelacja nr 6757 do ministra finansów w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia współmałżonków
         • 16.05.2007Ustalenie wartości początkowej samochodu (1)
          Ustalenie wartości początkowej samochodu będącego środkiem trwałym ma z punktu widzenia podatku dochodowego zasadnicze znaczenie. Zgodnie z art. 22h ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwaną dalej ustawą o PIT) odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
          • 14.05.2007Kiedy samochód można uznać za środek trwały?
           Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają bezpośredniej definicji środków trwałych. Niemniej termin ten można zdefiniować na podstawie art. 22a ust. 1, 2 oraz art. 22c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej ustawą o PIT). Niniejsze opracowanie dotyczy definicji środków trwałych wynikającej z art. 22a ust. 1, czyli stanowiących własność lub współwłasność podatnika, nabytych lub wytworzonych we własnym zakresie, kompletnych i zdatnych do użytku w dniu przyjęcia do używania.
           • 14.05.2007BCC: Gospodarka czeka na pilne działania rządu
            Zaprezentowane przez premiera Jarosława Kaczyńskiego 19 marca br. dwa projekty ustaw mające być – wedle słów szefa rządu – dopiero początkiem szeregu zmian prawa, składających się na tzw. Pakiet Kluski, oceniliśmy wtedy jako krok w dobrą stronę.
            • 11.05.2007KPP: Lista uprzywilejowanych zawodów powinna zostać zmniejszona
             Wciąż nie ma rozstrzygnięcia, kto od przyszłego roku będzie mógł przechodzić na wcześniejsze emerytury. Konfederacja Pracodawców Polskich uważa, że w budowaniu nowego systemy emerytalnego powinna być stosowana, sprzyjająca rozwojowi przedsiębiorczości, równość podmiotów wobec prawa i żadna grupa zawodowa nie powinna być dyskryminowana lub uprzywilejowana.
             • 10.05.2007Samozatrudnienie
              Interpelacja nr 6474 do ministra finansów w sprawie zmian regulujących status firm jednoosobowych
              • 10.05.2007Impreza integracyjna finansowana ze środków obrotowych
               Pytanie podatnika: Czy wartość wynikających z udziału w imprezie świadczeń dla pracowników jest zwolniona z opodatkowania?
               • 09.05.2007Koszty uzyskania przychodu pracownika
                Na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.; dalej: PIT) możemy mówić o następujących rodzajach kosztów uzyskania przychodu przez osobę uzyskującą dochód z tytułu stosunku pracy lub stosunków pokrewnych:
                • 09.05.2007Zagraniczna podróż służbowa
                 Pytanie podatnika: dotyczy prawa uwzględniania w kosztach uzyskania przychodu wartości diet zagranicznych za czas podróży, w ramach określonego limitu.
                 • 09.05.2007Dieta dla przedsiębiorcy
                  Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15.09.2005 r., sygn. FSK 2175/04
                  • 09.05.2007Opodatkowanie przychodów z tytułu używania pojazdu samochodowego dla potrzeb pracodawcy
                   Interpelacja nr 6393 do ministra finansów w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego zwrotu kosztów poniesionych z tytułu używania prywatnego samochodu na potrzeby pracodawcy
                   • 08.05.2007Koszty utrzymania użyczonego lokalu użytkowego
                    Pytanie podatnika: 1. Czy wydatki związane z bieżącym utrzymaniem użyczonego lokalu użytkowego, takie jak: czynsz i zainstalowanie miernika ciepła, stanowią koszty uzyskania przychodów? 2. Czy nakłady poniesione na wymianę okien, drzwi i grzejników centralnego ogrzewania w tym lokalu należy uznać za wydatki poniesione tytułem remontu i czy wówczas stanowią one koszty uzyskania przychodów?
                    • 08.05.2007Różnice kursowe przy ustalaniu przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej
                     Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych uznaje za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, obok kwot należnych z tytułu wykonywania tej działalności, także różnice kursowe, które mogą być wynikiem otrzymywania przychodu w walucie obcej. Powstają one, gdy wartość waluty jest inna w dniu zaistnienia zdarzenia gospodarczego oraz w dniu faktycznego otrzymania zapłaty. 1 stycznia 2007 r. weszła w życie nowelizacja tej ustawy (oraz analogiczna nowelizacja ustawy o p.d.o.p.), wprowadzająca wiele zmian do sposobu ustalania różnic kursowych, z których najważniejszą jest możliwość wyboru jednej z dwóch alternatywnych metod ich rozliczania.
                     • 07.05.2007Koszty procesowe ponoszone przez poszkodowanego
                      Pytanie podatnika: dotyczy momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wystąpieniem do sądu o zasądzenie odszkodowania od kontrahenta.
                      • 02.05.2007Pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania
                       Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione w związku z obsługą poszczególnych procesów pozyskiwania źródeł finansowania (prowizje bankowe, zapłacone odsetki) będą uznane za koszt uzyskania przychodów?
                       • 27.04.2007Podatek VAT a koszt podatkowy
                        Zasada neutralności VAT Konstrukcja podatku o towarów i usług oparta jest na założeniu, iż powinien on obciążać jedynie konsumentów towarów i usług – stąd dla przedsiębiorców podatek ten winien być neutralny. Wyrazem zasady neutralności tego podatku w polskim systemie prawa jest art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług1), który stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Skorzystanie przez podatnika z uprawnienia, o którym mowa powyżej powoduje, iż podatnik, co do zasady, nie odczuwa ciężaru tego podatku.
                        • 27.04.2007Opłata za wieczyste użytkowanie jako koszt uzyskania przychodu
                         Pytanie podatnika: Czy koszty poniesione w związku ze zwrotem na rzecz Zbywcy nieruchomości wydatków poniesionych przez niego na opłatę za użytkowanie wieczyste za okres wskazany w umowie stanowią dla „E” koszt uzyskania przychodu?
                         • 27.04.2007Zwrot akcyzy za sprowadzone samochody - wiele niewiadomych
                          Interpelacja nr 6311 do ministra finansów w sprawie orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczącego stosowanego w Polsce podatku akcyzowego na używane samochody sprowadzane z krajów UE
                          • 26.04.2007ABC faktoringu (5) — Opodatkowanie faktoringu
                           Obowiązek podatkowy u faktora z tytułu faktoringu powstaje z chwilą spłaty wierzytelności faktoringowych przez dłużnika faktoringowego. Natomiast przychodem faktora jest różnica między przychodem uzyskanym od dłużników faktoringowych (na który składają się wartość nominalna wierzytelności nabytych oraz ewentualnie rzeczywiście otrzymane odsetki karne, naliczone dłużnikom za zwłokę w spłacie należności) a kwotą wypłaconą faktorantowi za wierzytelności. Do przychodów faktor nie zalicza naliczonych, ale nieotrzymanych odsetek od należności faktoringowych, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 2 updop (odpowiednio art. 14 ust. 3 pkt 2 updof).
                           • 26.04.2007Kalkulator opłat manipulacyjnych funduszy inwestycyjnych
                            Komisja Nadzoru Finansowego informuje, że na stronie internetowej KNF został udostępniony kalkulator opłat manipulacyjnych funduszy inwestycyjnych.
                            • 26.04.2007KPP: Podwyżka stóp to zły sygnał dla przedsiębiorstw i dla gospodarki
                             Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich decyzja Rady Polityki Pieniężnej o podniesieniu stopy referencyjnej o 0,25 pkt to zły sygnał dla przedsiębiorstw i dla gospodarki. Oznacza bowiem, że wzrosną ceny kredytów, a zatem pogorszy się klimat dla kontynuowania inwestycji. W relacji do inflacji rocznej 2 proc., główna stopa procentowa NBP - 4,25 proc. – to także zły sygnał dla naszych relacji z zagranicą. Podrożeje oprocentowanie emisji papierów wartościowych Skarbu Państwa, a tym samym poniesiemy dodatkowe wydatki.
                             • 26.04.2007Wypłata odprawy pośmiertnej niemającej umocowania prawnego
                              Pytanie podatnika: Czy odprawa pośmiertna wypłacona członkom rodziny zmarłego pracownika na podstawie decyzji pracodawcy stanowi koszt uzyskania przychodu dla dokonującego wypłaty pracodawcy?
                              • 25.04.2007Utylizacja towarów handlowych
                               Pytanie podatnika: Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość utylizowanych towarów oraz koszt utylizacji?
                               • 23.04.2007Nowa dyrektywa VAT (6) - Podstawa opodatkowania podatkiem VAT
                                Podstawa opodatkowania podatkiem VAT została określona w Tytule VII. (art. 72 do art. 92) dyrektywy 2006/112/WE Rady Europy z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. L Nr 347), obowiązującej od 1.01.2007 r. (dalej – dyrektywa). Dyrektywa uporządkowała przepisy w ww. materii oraz doprecyzowała je w stosunku do przepisów uchylonej z tym dniem VI dyrektywy w sprawie sytemu VAT.
                                • 23.04.2007Przeliczanie kwot wyrażonych w walutach obcych
                                 Interpelacja nr 6255 do ministra finansów w sprawie zmiany przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
                                 • 20.04.2007BCC: Koniecznie przyjmijmy euro przed EURO 2012
                                  Polska i Ukraina wygrały konkurs na organizację finałów piłkarskich mistrzostw Europy. To wspaniała wiadomość dla kibiców i dla gospodarki. Dzisiejszy wzrost gospodarczy w Polsce zawdzięczamy głównie impulsowi związanemu z wejściem do Unii Europejskiej. Bez niezbędnych reform i kolejnego impulsu wzrost ten zacząłby gasnąć. Konieczne inwestycje i napływ pieniędzy związany z EURO 2012 pozwolą w okresie przynajmniej do 2012 r. utrzymać, a nawet zwiększyć poziom wzrostu PKB. Tę szansę należy jak najlepiej wykorzystać.
                                  • 20.04.2007Zostanie określona lista zawodów rzemieślniczych
                                   Projekt nowelizacji ustawy o rzemiośle budzi poważne wątpliwości przedsiębiorców. Zdaniem przedsiębiorców proponowana ustawa istotnie ograniczy swobodę gospodarczą w Polsce. Nowe przepisy ograniczą bowiem możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w wielu zawodach, które dotąd nie były przez państwo reglamentowane.
                                   • 20.04.2007Projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego z dnia 16 kwietnia 2007 r.

                                    Ustawa z dnia ........................ 2007 r. o zwrocie podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego
                                    • 19.04.2007ABC faktoringu (4) – Opłaty i koszty
                                     Korzystanie z faktoringu związane jest z ponoszeniem określonych kosztów. Faktoring bywa droższy od kredytu bankowego. Ma jednak nad nim zdecydowaną przewagę - jest bardziej dostępny dla małych i średnich firm. Koszt faktoringu w dużej mierze zależy od tego, na jaki rodzaj usługi zdecyduje się firma. W Polsce najpopularniejszy jest faktoring z regresem. Polega on na tym, że faktor nie przejmuje na siebie ryzyka braku zapłaty za dostarczony towar czy usługę.
                                     • 19.04.2007Taksówkarze mogą rozliczać VAT ryczałtem
                                      Interpelacja nr 6203 do ministra finansów w sprawie podwyższenia limitu przychodów nieobjętych podatkiem VAT dla taksówkarzy
                                      • 18.04.2007KPP: Niedobór specjalistów sprzyja nadmiernemu zwiększaniu płac
                                       Z danych opublikowanych dzisiaj przez GUS wynika, że w marcu przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 2.846,30 zł. Był to w stosunku do stycznia wzrost o 7 proc., co w przeliczeniu na pracownika daje ok.199 zł. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich za wzrostem płac powinny nadążać reformy ograniczające pozapłacowe koszty pracy. Bez przeprowadzenia koniecznych zmian polska gospodarka straci impet i zdecydowanie zwolni. To zaś oznaczałoby konieczność rezygnacji Polski z ambitnych planów rozwoju.
                                       • 13.04.2007BCC: Obecny projekt zmian przepisów o emeryturach pomostowych to powrót do pierwotnych rozwiązań
                                        Wdrożenie reformy ubezpieczeń społecznych w 1999 roku wiązało się z szeregiem zmian w systemie emerytalnym, w tym między innymi z likwidacją tzw. przywilejów branżowych. Istotnym założeniem reformy była także potrzeba stopniowego ograniczania możliwości wcześniejszego przechodzenia na emeryturę. Przemawiały za tym rozwiązaniem niepokojące wskaźniki aktywizacji zawodowej (52%, Eurostat), sytuujące Polskę na końcu listy państw aspirujących wówczas do wstąpienia do UE.
                                        • 12.04.2007Zakup samochodu na kredyt
                                         Wśród wielu możliwości finansowania zakupu samochodu do celów prowadzenia działalności gospodarczej jest też opcja zakupu samochodu finansowana kredytem bankowym. Zakup samochodu do potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej w wyniku zaciągniętego na ten cel kredytu to przede wszystkim możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych bądź zwiększenie wartości początkowej samochodu o naliczone i zapłacone odsetki, prowizje oraz dodatkowe opłaty bankowe za uruchomienie linii kredytowej. W zależności od daty przekazania samochodu do używania i wprowadzenia go do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych koszty obsługi kredytu, a także same odsetki, będą różnorodnie traktowane.
                                         • 12.04.2007Opinia KPP o telepracy
                                          Rząd chce wprowadzenia do Kodeksu pracy zmian rozszerzających możliwości zatrudnienia o telepracę. Konfederacja Pracodawców Polskich od dawna wskazuje na konieczność popularyzacji wiedzy na temat tej formy zatrudnienia. Na rozpowszechnieniu telepracy zyskują i pracodawcy i pracownicy.
                                          • 12.04.2007Kara umowna z tytułu niewykonania umowy
                                           Pytanie podatnika: dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów uiszczonej przez Spółkę cywilną kary umownej z tytułu niewykonania umowy.
                                           • 11.04.2007Odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju jako czynność podlegająca opodatkowaniu VAT
                                            Odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 z późn. zm., dalej: VAT), jest jedną z kategorii czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Definicje świadczenia usług zawiera art. 8 ust. 1 VAT. Trzeb tu podkreślić, że jest to definicja negatywna tzn. każde świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów jest świadczeniem usług. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 VAT). W związku z powyższym, usługą będzie każde świadczenie, które nie polega na przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Definicja ta oparta jest na definicji zawartej w art. 24 ust. 1 Dyrektywy VAT Rady UE (2006/112/WE). Negatywne ujęcie definicji świadczenia usług zapewnia realizację zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług każdej transakcji dokonywanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Przepis art. 8 ust. 1 VAT numeratywnie zalicza do świadczenia usług: