Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

50% koszty

 • 26.04.2007ABC faktoringu (5) — Opodatkowanie faktoringu
  Obowiązek podatkowy u faktora z tytułu faktoringu powstaje z chwilą spłaty wierzytelności faktoringowych przez dłużnika faktoringowego. Natomiast przychodem faktora jest różnica między przychodem uzyskanym od dłużników faktoringowych (na który składają się wartość nominalna wierzytelności nabytych oraz ewentualnie rzeczywiście otrzymane odsetki karne, naliczone dłużnikom za zwłokę w spłacie należności) a kwotą wypłaconą faktorantowi za wierzytelności. Do przychodów faktor nie zalicza naliczonych, ale nieotrzymanych odsetek od należności faktoringowych, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 2 updop (odpowiednio art. 14 ust. 3 pkt 2 updof).
  • 26.04.2007Kalkulator opłat manipulacyjnych funduszy inwestycyjnych
   Komisja Nadzoru Finansowego informuje, że na stronie internetowej KNF został udostępniony kalkulator opłat manipulacyjnych funduszy inwestycyjnych.
   • 26.04.2007KPP: Podwyżka stóp to zły sygnał dla przedsiębiorstw i dla gospodarki
    Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich decyzja Rady Polityki Pieniężnej o podniesieniu stopy referencyjnej o 0,25 pkt to zły sygnał dla przedsiębiorstw i dla gospodarki. Oznacza bowiem, że wzrosną ceny kredytów, a zatem pogorszy się klimat dla kontynuowania inwestycji. W relacji do inflacji rocznej 2 proc., główna stopa procentowa NBP - 4,25 proc. – to także zły sygnał dla naszych relacji z zagranicą. Podrożeje oprocentowanie emisji papierów wartościowych Skarbu Państwa, a tym samym poniesiemy dodatkowe wydatki.
    • 26.04.2007Wypłata odprawy pośmiertnej niemającej umocowania prawnego
     Pytanie podatnika: Czy odprawa pośmiertna wypłacona członkom rodziny zmarłego pracownika na podstawie decyzji pracodawcy stanowi koszt uzyskania przychodu dla dokonującego wypłaty pracodawcy?
     • 25.04.2007Utylizacja towarów handlowych
      Pytanie podatnika: Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość utylizowanych towarów oraz koszt utylizacji?
      • 23.04.2007Nowa dyrektywa VAT (6) - Podstawa opodatkowania podatkiem VAT
       Podstawa opodatkowania podatkiem VAT została określona w Tytule VII. (art. 72 do art. 92) dyrektywy 2006/112/WE Rady Europy z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. L Nr 347), obowiązującej od 1.01.2007 r. (dalej – dyrektywa). Dyrektywa uporządkowała przepisy w ww. materii oraz doprecyzowała je w stosunku do przepisów uchylonej z tym dniem VI dyrektywy w sprawie sytemu VAT.
       • 23.04.2007Przeliczanie kwot wyrażonych w walutach obcych
        Interpelacja nr 6255 do ministra finansów w sprawie zmiany przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
        • 20.04.2007BCC: Koniecznie przyjmijmy euro przed EURO 2012
         Polska i Ukraina wygrały konkurs na organizację finałów piłkarskich mistrzostw Europy. To wspaniała wiadomość dla kibiców i dla gospodarki. Dzisiejszy wzrost gospodarczy w Polsce zawdzięczamy głównie impulsowi związanemu z wejściem do Unii Europejskiej. Bez niezbędnych reform i kolejnego impulsu wzrost ten zacząłby gasnąć. Konieczne inwestycje i napływ pieniędzy związany z EURO 2012 pozwolą w okresie przynajmniej do 2012 r. utrzymać, a nawet zwiększyć poziom wzrostu PKB. Tę szansę należy jak najlepiej wykorzystać.
         • 20.04.2007Zostanie określona lista zawodów rzemieślniczych
          Projekt nowelizacji ustawy o rzemiośle budzi poważne wątpliwości przedsiębiorców. Zdaniem przedsiębiorców proponowana ustawa istotnie ograniczy swobodę gospodarczą w Polsce. Nowe przepisy ograniczą bowiem możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w wielu zawodach, które dotąd nie były przez państwo reglamentowane.
          • 20.04.2007Projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego z dnia 16 kwietnia 2007 r.

           Ustawa z dnia ........................ 2007 r. o zwrocie podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego
           • 19.04.2007ABC faktoringu (4) – Opłaty i koszty
            Korzystanie z faktoringu związane jest z ponoszeniem określonych kosztów. Faktoring bywa droższy od kredytu bankowego. Ma jednak nad nim zdecydowaną przewagę - jest bardziej dostępny dla małych i średnich firm. Koszt faktoringu w dużej mierze zależy od tego, na jaki rodzaj usługi zdecyduje się firma. W Polsce najpopularniejszy jest faktoring z regresem. Polega on na tym, że faktor nie przejmuje na siebie ryzyka braku zapłaty za dostarczony towar czy usługę.
            • 19.04.2007Taksówkarze mogą rozliczać VAT ryczałtem
             Interpelacja nr 6203 do ministra finansów w sprawie podwyższenia limitu przychodów nieobjętych podatkiem VAT dla taksówkarzy
             • 18.04.2007KPP: Niedobór specjalistów sprzyja nadmiernemu zwiększaniu płac
              Z danych opublikowanych dzisiaj przez GUS wynika, że w marcu przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 2.846,30 zł. Był to w stosunku do stycznia wzrost o 7 proc., co w przeliczeniu na pracownika daje ok.199 zł. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich za wzrostem płac powinny nadążać reformy ograniczające pozapłacowe koszty pracy. Bez przeprowadzenia koniecznych zmian polska gospodarka straci impet i zdecydowanie zwolni. To zaś oznaczałoby konieczność rezygnacji Polski z ambitnych planów rozwoju.
              • 13.04.2007BCC: Obecny projekt zmian przepisów o emeryturach pomostowych to powrót do pierwotnych rozwiązań
               Wdrożenie reformy ubezpieczeń społecznych w 1999 roku wiązało się z szeregiem zmian w systemie emerytalnym, w tym między innymi z likwidacją tzw. przywilejów branżowych. Istotnym założeniem reformy była także potrzeba stopniowego ograniczania możliwości wcześniejszego przechodzenia na emeryturę. Przemawiały za tym rozwiązaniem niepokojące wskaźniki aktywizacji zawodowej (52%, Eurostat), sytuujące Polskę na końcu listy państw aspirujących wówczas do wstąpienia do UE.
               • 12.04.2007Zakup samochodu na kredyt
                Wśród wielu możliwości finansowania zakupu samochodu do celów prowadzenia działalności gospodarczej jest też opcja zakupu samochodu finansowana kredytem bankowym. Zakup samochodu do potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej w wyniku zaciągniętego na ten cel kredytu to przede wszystkim możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych bądź zwiększenie wartości początkowej samochodu o naliczone i zapłacone odsetki, prowizje oraz dodatkowe opłaty bankowe za uruchomienie linii kredytowej. W zależności od daty przekazania samochodu do używania i wprowadzenia go do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych koszty obsługi kredytu, a także same odsetki, będą różnorodnie traktowane.
                • 12.04.2007Opinia KPP o telepracy
                 Rząd chce wprowadzenia do Kodeksu pracy zmian rozszerzających możliwości zatrudnienia o telepracę. Konfederacja Pracodawców Polskich od dawna wskazuje na konieczność popularyzacji wiedzy na temat tej formy zatrudnienia. Na rozpowszechnieniu telepracy zyskują i pracodawcy i pracownicy.
                 • 12.04.2007Kara umowna z tytułu niewykonania umowy
                  Pytanie podatnika: dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów uiszczonej przez Spółkę cywilną kary umownej z tytułu niewykonania umowy.
                  • 11.04.2007Odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju jako czynność podlegająca opodatkowaniu VAT
                   Odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 z późn. zm., dalej: VAT), jest jedną z kategorii czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Definicje świadczenia usług zawiera art. 8 ust. 1 VAT. Trzeb tu podkreślić, że jest to definicja negatywna tzn. każde świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów jest świadczeniem usług. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 VAT). W związku z powyższym, usługą będzie każde świadczenie, które nie polega na przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Definicja ta oparta jest na definicji zawartej w art. 24 ust. 1 Dyrektywy VAT Rady UE (2006/112/WE). Negatywne ujęcie definicji świadczenia usług zapewnia realizację zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług każdej transakcji dokonywanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Przepis art. 8 ust. 1 VAT numeratywnie zalicza do świadczenia usług:
                   • 11.04.2007Gdy kredyt spłaca dłużnik solidarny
                    Pytanie podatnika: dotyczy kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconych odsetek od kredytu, do spłaty którego Spółka przystąpiła jako dłużnik solidarny.
                    • 10.04.2007KE podejmuje zdecydowane działania w celu redukcji obciążeń administracyjnych dla małych firm
                     Komisja Europejska przedstawiła pierwsze propozycje redukcji zbędnych obciążeń administracyjnych dla firm, w szczególności sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Pakiet będzie realizowany w ramach szybkich działań legislacyjnych (fast track). Trzy propozycje, dotyczące transportu, małych piekarni, rzeźni i sklepów spożywczych jak również łączenia i podziałów przedsiębiorstw, są częścią ogłoszonego w styczniu br. pakietu szybkich działań w zakresie redukcji obciążeń administracyjnych. Cały pakiet będzie składał się z dziesięciu propozycji. Szacuje się, że eliminacja tych obciążeń pozwoli zredukować koszty administracyjne dla przedsiębiorstw o 1,3 mld euro rocznie.
                     • 10.04.2007Wydatki na nabycie gadżetów opatrzonych w logo jako KUP
                      Pytanie podatnika: Czy wydatki na nabycie gadżetów opatrzonych w logo np. czapki, kurtki, ręczniki, długopisy itp. stanowią koszt uzyskania przychodów jako wydatki związane z reklamą?
                      • 10.04.2007ABC faktoringu (3) - Podstawowe cechy, porównanie z innymi sposobami zabezpieczania płynności
                       Nie ma jednego, najlepszego rozwiązania dla wszystkich przedsiębiorstw. Najbardziej bezpieczny jest faktoring pełny, jednak wiąże się on z wyższymi kosztami. Przyjęte rozwiązanie powinno zależeć od specyfiki firmy oraz charakterystyki jej partnerów handlowych  
                       • 05.04.2007Poseł troszczy się o budżet, ale nie czyta przepisów
                        Interpelacja nr 5553 do ministra finansów w sprawie pilnej potrzeby zmiany przepisów dotyczących opodatkowania sprzedaży nieruchomości
                        • 04.04.2007VAT od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
                         Pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z dnia 27 marca 2007 r. Nr PT10-812-167/2007/MR/429 skierowane do Dyrektorów Izb Skarbowych i Urzędów Kontroli Skarbowej dotyczące opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat rocznych ponoszonych z tytułu użytkowania wieczystego ustanowionego przed dniem 1 maja 2004 r.
                         • 04.04.2007Najem i dzierżawa nieruchomości w pytaniach i odpowiedziach- część VI
                          Pytanie: Jak opodatkować przychody z najmu nieruchomości otrzymanej w drodze spadku?
                          • 04.04.2007Obietnice i realia
                           Interpelacja nr 5659 do ministra finansów w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
                           • 02.04.2007Premier RP: Wzrosną emerytury i renty
                            Premier Jarosław Kaczyński zapowiedział, że od przyszłego roku emerytury i renty będą waloryzowane corocznie. Od 1 marca przyszłego roku świadczenia będą zmieniane w oparciu o wysokość inflacji i wzrost wynagrodzeń. Szacuje się, że emerytury i renty wzrosną o co najmniej 24 złote netto. Szef rządu podjął taką decyzję razem z wicepremier, minister finansów Zytą Gilowską.
                            • 02.04.2007Kierowca nie musi naprawiać, żeby dostać odszkodowanie
                             Interpelacja nr 5540 do ministra finansów w sprawie konieczności udokumentowania napraw wynikających ze szkód komunikacyjnych
                             • 30.03.2007UOKiK: Bezpieczeństwo produktów
                              Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie mógł nakładać kary pieniężne do 100 tys. zł na przedsiębiorców którzy wprowadzają na rynek produkty niebezpieczne – dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów.
                              • 30.03.2007Rozliczenie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą za 2006 rok - broszura informacyjna MF
                               Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy rozliczyć się z nich także w Polsce. Należy o tym pamiętać szczególnie obecnie, gdy wiele osób mających miejsce zamieszkania w Polsce podejmuje taką pracę za granicą.
                               • 30.03.2007Wydatki z tytułu remontu zakupionego lokalu użytkowego jako KUP
                                Pytanie podatnika: dotyczy uznania za koszt uzyskania przychodu wydatków związanych z robotami budowlanymi w lokalu użytkowym.
                                • 29.03.2007PKPP Lewiatan: Jak utrzymać wzrost gospodarczy
                                 Wszyscy pasjonują się doskonałymi wynikami polskiej gospodarki w 2006 r. Mało kto wskazuje prawdziwych autorów tego sukcesu – przedsiębiorstwa, które wytwarzają przecież 70% PKB. W ubiegłym roku udało im się osiągnąć doskonałe wyniki. Teraz czas na ich wykorzystanie, ale nie w sposób, w który planują to zrobić politycy – dokonując redystrybucji dochodu narodowego.
                                 • 29.03.2007Sprawozdanie z realizacji Programu Reformy Regulacji „Przedsiębiorca ma prawo”
                                  – Nie chodzi o zwalczanie złych przepisów, ale o zmianę sposobu stanowienia aktów prawnych w Polsce tak, aby stworzyć stabilny system prawa gospodarczego – powiedział minister gospodarki Piotr Woźniak podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Przedsiębiorczości i Komisji Gospodarki, które odbyło się 28 marca br. w Ministerstwie Gospodarki.
                                  • 29.03.2007Podział majątku likwidowanej spółki
                                   Pytanie podatnika: Czy w związku z likwidacją osoby prawnej prawidłowe jest opodatkowanie 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym otrzymanych przez akcjonariuszy kwot powyżej wartości akcji?
                                   • 28.03.2007Zwrot opłaty skarbowej
                                    W dniu 1 stycznia 2007 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej1). Uchyliła ona wcześniejszy akt normatywny dotyczący opłaty skarbowej z dnia 9 września 2000 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 z późn. zm.)2). W odróżnieniu od poprzedniej obecna ustawa obejmuje swym zakresem opodatkowania wyłącznie dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (albo jego odpisu, wypisu lub kopii) — w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym3). Także odmiennie od poprzedniego stanu prawnego zostało uregulowane zagadnienie zwrotu opłaty skarbowej. W przedniej ustawie zwrot opłaty skarbowej następował z urzędu4) — obecnie zwrot opłaty skarbowej następuje jedynie na wniosek5).
                                    • 28.03.2007Taniej już było, teraz ma być lepiej
                                     Interpelacja nr 5515 do ministra finansów w sprawie nieprawidłowości w wydawaniu interpretacji podatkowych
                                     • 27.03.2007ABC faktoringu (2) – Rodzaje faktoringu
                                      Faktoring to forma finansowania polegająca na wykupie wierzytelności. Została stworzona na potrzeby obrotu gospodarczego. Umowę tę zawierają dostawca towarów lub usług (faktorant) oraz nabywca wierzytelności (faktor). Faktor (bank lub firma faktoringowa) nabywa krótkoterminowe wierzytelności, faktorant natomiast otrzymuje z tego tytułu odpowiednią zapłatę. Uczestnikiem transakcji jest również odbiorca towarów lub usług, czyli dłużnik faktoringowy. Skutkiem prawnym zawartej umowy jest zmiana wierzyciela.
                                      • 26.03.2007Polska na 71. miejscu w rankingu przyjazności systemów podatkowych
                                       Bank Światowy w przedstawionym w dniu 22 marca br. raporcie poświęconym podatkom w Polsce i na świecie zganił naszego fiskusa za nieprzejrzystość systemu podatkowego oraz wydatków państwa. Polska znalazła się aż na 71. miejscu w rankingu przyjazności systemów podatkowych wśród 175 krajów świata. Potwierdza się zasadność apeli ponawianych od wielu lat przez Konfederację Pracodawców Polskich w sprawie uproszczenia systemu podatkowego oraz zreformowania systemu finansowego kraju.
                                       • 26.03.2007Odszkodowanie od sprawcy kolizji
                                        Pytanie podatnika: Czy odszkodowanie otrzymane od sprawcy szkody, polegającej na uszkodzeniu samochodu nieobjętego dobrowolnym ubezpieczeniem AC, bądź od jego ubezpieczyciela stanowi przychód podatkowy?
                                        • 23.03.2007Opodatkowanie odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
                                         Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176) opodatkowaniu podlegają dochody z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy odsetki od tych przychodów uznawane są za rodzaj dochodów (przychodów) z kapitałów pieniężnych.
                                         • 22.03.2007Diety z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą
                                          Pytanie podatnika: Czy podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych, ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, wartość diet z tytułu podróży służbowych?
                                          • 21.03.2007Zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych — odszkodowania
                                           Osobie fizycznej może przysługiwać odszkodowanie za poniesioną szkodę na gruncie różnych przepisów prawnych. Celem odszkodowania jest zrekompensowanie poniesionej szkody, a nie wzbogacenie poszkodowanego, w związku z czym przepisy prawa podatkowego zawierają zwolnienie odszkodowań od opodatkowania. Na podstawie przepisów art. 21 ust. 1 pkt 3-4, 29, 106, 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176), dotyczących omawianych zwolnień podatkowych, można wyróżnić:
                                           • 21.03.2007Wydruk z komputera nie stanowi dowodu księgowego
                                            Pytanie podatnika: Czy istnieje możliwość zaliczenia poniesionego wydatku na zakup towaru w ciężar kosztów uzyskania przychodów na podstawie wydruków z Internetu?
                                            • 20.03.2007Prezenty dla kontrahentów w postaci alkoholu
                                             Pytanie podatnika: Czy przekazywanie napojów alkoholowych kontrahentom, przedstawicielom handlowym i innym osobom współpracującym ze spółką będzie stanowiło koszt uzyskania przychodów?
                                             • 19.03.2007Sponsoring a koszty uzyskania przychodów
                                              Pytanie: Czy przysługuje mi prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot wydatkowanych na fundowane nagrody pieniężne dla zwycięzców konkursu w zamian za reklamowanie usług mojej firmy przez organizatora konkursu?
                                              • 19.03.2007Koszty egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
                                               Zagadnienie kosztów egzekucyjnych uregulowane zostało w art. 64-66 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 229, poz. 1954 ze zm.). Składają się na nie opłaty, pobierane za dokonanie czynności egzekucyjnych, będące formą zryczałtowanego wynagrodzenia dla organu egzekucyjnego oraz wydatki egzekucyjne faktycznie poniesione przez organ egzekucyjny w związku z prowadzeniem egzekucji.
                                               • 16.03.2007Wydatek na zakup roweru w koszty
                                                Pytanie: Czy wydatek poniesiony na zakup roweru, którym będę dojeżdżał na szkolenia (w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą) stanowi koszt uzyskania przychodu? Dodam, że koszt brutto zakupionego roweru wynosi ok. 2 000 zł.
                                                • 16.03.2007KPP: Niedobór specjalistów wywołuje konkurencję wśród pracodawców i sprzyja zwiększaniu płac
                                                 Główny Urząd Statystyczny opublikował dzisiaj dane z których wynika, że w lutym przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 2.687,48 zł. W stosunku do stycznia nastąpił wzrost płac o 0,9 proc. Konfederacja Pracodawców Polskich zwraca uwagę, że dynamiczny trend wzrostowy wynagrodzeń może przynieść negatywne konsekwencje dla napływu inwestycji zagranicznych do Polski oraz pogorszy warunki dla inwestorów krajowych.
                                                 • 15.03.2007Zakup nowego samochodu w kraju UE
                                                  Zakup nowego środka transportu od zagranicznego podmiotu jest transakcją szczególną. Jego nabycie zostało bowiem zupełnie specyficznie potraktowane przez Ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W przepisach tej ustawy znajdziemy szereg uregulowań mających zastosowanie tylko i wyłącznie do nowych środków transportu, najistotniejsze z nich jest zaś to wynikające z art. 9 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy. Wskazany przepis jest szczególny, ponieważ wynika z niego, że w przypadku nabycia nowego samochodu z krajów Unii zawsze będziemy mieli do czynienia z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów (WNT). Należy przez to rozumieć, że z WNT będzie miał do czynienia nabywca, który nabył samochód nie tylko od innego podatnika VAT UE, ale także w sytuacji, kiedy dokona nabycia od osoby prywatnej. Co ważniejsze sam nabywca też nie musi być zarejestrowanym VAT-owcem; nawet jeśli jest to osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, będziemy mieli do czynienia z transakcją wewnątrzwspólnotową.
                                                  • 14.03.2007Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych ustanowienia hipoteki
                                                   Pytanie: Bank udziela mi kredytu hipotecznego na zakup mieszkania. Zgodnie z umową kredytową zabezpieczeniem spłaty kredytu (kapitału), odsetek, kosztów egzekucji oraz innych kosztów ubocznych jest jedna hipoteka kaucyjna ustanowiona do kwoty X zł. Czy podatek od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki należy pobrać w wysokości 19 zł, czy w wysokości 0,1 % wysokości udzielonego kredytu oraz dodatkowo 19 zł z tytułu ustanowienia hipoteki o nieustalonej wysokości?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 169 ] . [ 170 ] . [ 171 ] . [ 172 ] . [ 173 ] . [ 174 ] . [ 175 ] . [ 176 ] . [ 177 ] . [ 178 ] ... [ 182 ] następna strona »