Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

50% koszty

 • 04.09.2007Odszkodowanie za szkod nie jest opodatkowane
  Pytanie podatnika: Czy otrzymane przez Podatniczk odszkodowanie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania?
  • 03.09.2007Orzecznictwo — Nie wszystko mona amortyzowa
   Zaskaronym wyrokiem z dnia 15 grudnia 2004 roku, Wojewdzki Sd Administracyjny w Szczecinie, w sprawie o sygnaturze akt SA/Sz 1350/03, oddali skarg Magorzaty i Dariusza K na decyzj Izby Skarbowej w Szczecinie Orodek Zamiejscowy w Koszalinie z dnia 30 maja 2003 roku, w przedmiocie podatku dochodowego od osb fizycznych za 2001 rok. Zaskarona, do sdu administracyjnego decyzj utrzymano w mocy decyzje Urzdu Skarbowego w Biaogardzie z dnia 20 marca 2003 roku, okrelajca skarcym zobowizanie podatkowe w podatku dochodowym od osb fizycznych za 2001 rok.
   • 03.09.2007Odpowiedzialno majtkowa czonkw zarzdu spki z o.o.
    Istot spek kapitaowych, w tym spki z ograniczon odpowiedzialnoci, jest to, e za zobowizania odpowiadaj jedynie swoim majtkiem. Odstpstwo od tej zasady stanowi unormowanie odpowiedzialnoci osb trzecich za zobowizania spki. Osoby trzecie mog bowiem odpowiada osobicie za zobowizania cywilnoprawne i publicznoprawne w przypadku, gdy zostanie wykazana bezskuteczno egzekucji przeciwko spce. Odpowiedzialno osobista oznacza, e wierzyciel — w przypadku gdy nie moe skutecznie zaspokoi si z majtku spki z o.o. — moe szuka zaspokojenia wierzytelnoci, ktre ma w stosunku do spki, z majtku osobistego osoby trzeciej. Odpowiedzialno ta jest nieograniczona, jednake wyznacza j wysoko zobowizania.1
    • 31.08.2007wiadczenie usug w ramach ZFS i podatek VAT
     Pytanie: Czy nieodpatne wiadczenie usug na rzecz pracownikw w ramach zakadowego funduszu wiadcze socjalnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug?
     • 30.08.2007Orzecznictwo — Ulepszenie czy remont?
      Wyrokiem z dnia 13 grudnia 2004 r. sygn. akt I SA/Ka 2925/03 Wojewdzki Sd Administracyjny w Gliwicach oddali skarg Przedsibiorstwa „M.G.” spki z o.o. w Katowicach na decyzj Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 1 grudnia 2003 r. w przedmiocie okrelenia wysokoci podatku dochodowego od osb prawnych za 2000 r.
      • 30.08.2007Moment powstania obowizku podatkowego w podatku od spadkw i darowizn wedug przepisw przejciowych
       Pytanie podatnika: Czy wnuk zmarego w sierpniu 2006 r. spadkodawcy bdzie paci podatek od spadkw i darowizn wedug zasad obowizujcych przed 1 stycznia 2007 r. oraz od jakiego udziau wartoci nieruchomoci, czy od 4/6 wartoci, czy od 4/6 pomniejszonych o poow (50% na rzecz crki zmarego)?
       • 28.08.2007KPP: Niepokojce postpowanie rzdu
        Czy 27 sierpnia bdzie uznany za czarny dzie dialogu spoecznego? Moliwo tak dopuszcza Konfederacja Pracodawcw Prywatnych, komentujc wspln deklaracj rzdu i „Solidarnoci” dotyczc m.in. wzrostu pac i zachowania przywilejw emerytalnych.  
        • 28.08.2007Odpatne zbycie nieruchomoci – kilka pyta i odpowiedzi
         Przy kupnie/zbyciu nieruchomoci naley zadba o odpowiedni dokumentacj potwierdzajc cen, np. opinie rzeczoznawcw, oraz – po stronie zbywcy – zapozna si z przepisami podatkowymi regulujcymi kwesti opodatkowania przychodw z tytuu odpatnego zbycia nieruchomoci, ktre zmieniy si zasadniczo od 1 stycznia 2007 roku i dotycz nieruchomoci nabytych po 1 stycznia 2007 roku. Zaznaczy naley, e odnonie zbycia nieruchomoci nabytych przed t dat stosowa naley przepisy obowizujce do koca roku 2006.
         • 28.08.2007Przychody z nieruchomoci uzyskiwane w Polsce przez osob zagraniczn
          Pytanie: Mieszkam w Wielkiej Brytanii, w Polsce uzyskuj dochody z tytuu wynajmowania posiadanej przeze mnie nieruchomoci. W jaki sposb powinnam rozliczy przychody z najmu?
          • 28.08.2007Opodatkowanie majtku likwidowanej spki z o.o.
           Pytanie podatnika: Czy podzia majtku spki pozostaego po zaspokojeniu jej wierzycieli pomidzy wsplnikw (wypaty pienine) jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osb fizycznych, czy opodatkowaniu podlega nadwyka wartoci majtku uzyskanego przez udziaowcw w zwizku z likwidacj Spki nad wartoci nominaln udziaw?
           • 27.08.2007Jak odzyska zapacony w UE VAT
            Kade przedsibiorstwo majce kontakty gospodarcze z zagranicznymi kontrahentami moe ubiega si o zwrot podatku od wartoci dodanej zapaconego w cenie nabytych za granic towarw i usug. W znacznej czci uprawnienie to dotyczy firm wiadczcych usugi midzynarodowego transportu, bowiem przedsibiorstwa te korzystaj za granic z serwisw, napraw, ponosz wydatki na zakup paliwa, opaty za przejazdy autostradami oraz usugi parkingowe.
            • 27.08.2007Koszty zwizane z podwyszeniem kapitau zakadowego
             Pytanie podatnika: Czy w zwizku z wydatkami poniesionymi na potrzeby podwyszenia kapitau akcyjnego, przysuguje Stronie prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatkw poniesionych na zakup usug w zakresie ksigowoci, doradztwa prawnego oraz podatkowego, obsugi notarialnej?
             • 24.08.2007Owiadczenie jako dowd poniesienia kosztu
              Przedmiot poniesionego przez podatnika kosztu nie zawsze musi mie namacaln posta, a przykadem tego jest przeprowadzenie wykadu, na udokumentowanie ktrego nie da si od wykadowcy zoenia ani pisemnej wersji wykadu, ani nawet jego konspektu. Wane jest tylko, aby z przeprowadzonego dowodu wynikao, e taki fakt niewtpliwie mia miejsce. Podatnik ma bowiem moliwo wykaza wszelkimi dostpnymi dowodami, e okrelony wydatek, bdcy kosztem, zosta faktycznie poniesiony — orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Warszawie.
              • 23.08.2007Podr subowa przedsibiorcy wiadczcego usugi transportowe
               Niesuszne jest stanowisko organw podatkowych, e realizowanie zasadniczego przedmiotu dziaalnoci (usug transportowych) przez osob prowadzc t dziaalno nie wchodzi w zakres podry subowych z uwagi na brak staego miejsca wykonywania tej dziaalnoci, natomiast podre majce na celu czynnoci incydentalne mona kwalifikowa jako podr subow. Ustawodawca w art. 23 ust. 1 pkt. 52 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych nie upowani organw podatkowych do klasyfikacji celw, w jakich odbywana jest podr subowa i decydowania, ktry cel podry zwizany z wykonywanymi zadaniami uzasadnia podr subow, a ktry jej nie uzasadnia. W konsekwencji przedsibiorca prowadzcy dziaalno gospodarcz w zakresie usug transportowych ma prawo zaliczy do kosztw uzyskania przychodw wartoci diet z tytuu podry subowych, do wysokoci okrelonej w rozporzdzeniach ministra pracy i polityki spoecznej — orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Warszawie.
               • 22.08.2007Orzecznictwo — Co jest dziaalnoci twrcz, a co nie
                Wyrokiem z dnia 24 listopada 2004 r., sygn. akt SA/Sz 936/03, Wojewdzki Sd Administracyjny w Szczecinie uchyli zaskaron przez Teres i Wiesawa K decyzj Izby Skarbowej z dnia 24 marca 2003 r., nr PB 3.34- 4117/825-7/03 w przedmiocie stwierdzenia nadpaty w podatku dochodowym od osb fizycznych za 1997 r.
                • 22.08.2007Usugi transportu midzynarodowego — zakupy za granic
                 Pytanie: Czy zakupy dokonane za granic, zwizane z wykonywaniem usugi transportu midzynarodowego naley ksigowa brutto, czy netto?
                 • 21.08.2007Uyczenie samochodu od rodziny dla celw dziaalnoci gospodarczej
                  Pytanie: Czy przychd z nieodpatnego uyczenia samochodu dla celw dziaalnoci gospodarczej od czonka rodziny podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych? Czy wydatki zwizane z jego uywaniem mog stanowi koszty uzyskania przychodw?
                  • 21.08.2007Opodatkowanie przychodów uzyskiwanych w Polsce przez osoby zagraniczne
                   Pytanie: Jak s opodatkowane przychody osób posiadajcych ograniczony obowizek podatkowy w Polsce z tytuu samodzielnej dziaalnoci, kapitaów pieninych i praw majtkowych?
                   • 21.08.2007Finansowanie pracownikom biletw komunikacji miejskiej
                    Pytanie podatnika: Czy czciowe sfinansowanie pracownikom okresowych biletw komunikacji miejskiej powoduje powstanie u nich przychodu?
                    • 20.08.2007Wykazywanie w zeznaniu rocznym uzyskanych dochodw z kapitaw pieninych
                     Pytanie podatnika: 1. Czy prawidowe jest wykazaniu w zeznaniu PIT-38 „zerowego” dochodu, jeeli wystawca w informacji PIT-8C „sztucznie zawyy” dochd? 2. Czy podatnik ma prawo wykaza rzeczywicie osignite dochody, jeeli wystawca deklaracji PIT-8C wykaza nieprawdziwe dane?
                     • 17.08.2007Moment zaliczenia niecigalnej wierzytelnoci do kosztw
                      Pytanie podatnika: Czy warto netto nalenoci przysugujcej od dunika stanowi koszt uzyskania przychodw w roku, w ktrym zostao zakoczone postpowanie upadociowe dunika?
                      • 16.08.2007Orzecznictwo - Wynagrodzenie za pomoc prawn wiadczon z urzdu przez adwokatw i radcw prawnych - jaki to przychd?
                       WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lutego 2007 roku. Wojewdzki Sd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale l na rozprawie w dniu 26 stycznia 2007 roku sprawy ze skargi Kancelarii Adwokackiej i Radcw Prawnych - spka partnerska na decyzj Dyrektora Izby Skarbowej w L.z dnia 12 grudnia 2005 roku nr ZP1/l-4117/l-13/2005w przedmiocie interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania prawa podatkowego uchyla zaskaron decyzj i poprzedzajc j decyzj Dyrektora Izby Skarbowej w L. z dnia 22 wrzenia 2005 roku, Nr ZP1-1-418/1-6/2005;
                       • 16.08.2007Dochody z zagranicy w ramach wykonywania wolnego zawodu
                        Pytanie: Wykonuj tumaczenia na zlecenia firmy z Luksemburga jako freelancer (wolny strzelec). Praca wykonywana jest w Polsce, tumaczenia przesyam poprzez e-mail. Firma z Luksemburga nie pobiera podatku od tych dochodw. W jaki sposb powinnam rozliczy si z tych dochodw w Polsce?
                        • 14.08.2007KPP: Konieczne dodatkowe dziaania
                         Wedug raportu opublikowanego przez Ministerstwo Gospodarki polska gospodarka w 2006 roku rozwijaa si w tempie 6,1%. W porwnaniu do redniego tempa wzrostu w caej Unii Europejskiej oraz poszczeglnych krajw tzw. „starej Unii” wynik ten naley uzna za dobry. Jednak zdaniem Konfederacji Pracodawcw Polskich, konieczne jest podjcie przez pastwo szeregu dziaa, aby progresja gospodarcza nie zamienia si w stagnacj.
                         • 14.08.2007Rachunkowo: Niekorzystne skutki umacniania si zotego
                          Interpelacja nr 8240 do ministra finansw w sprawie sprawozdawczoci finansowej maych przedsibiorstw
                          • 13.08.2007Orzecznictwo - Stawka VAT dla infrastruktury towarzyszcej
                           Przedsibiorstwo Produkcyjno - Handlowe W. S.A. w Wyszkowie zwrcio si do Naczelnika Urzdu Skarbowego w Wyszkowie 9 marca 2005r. wnioskiem z 7 marca 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji prawa, podatkowego co do zakresu i sposobu stosowania art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a, ust. 2 i 3 oraz art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarw i usug (Dz. U. Nr 54, poz. 535, dalej zwana u.p.t.u.).
                           • 13.08.2007Zwrot kaucji gwarancyjnej a rnice kursowe
                            Pytanie podatnika: dotyczy moliwoci ujcia w kosztach uzyskania przychodu rnic wystpujcych przy zwrocie kaucji gwarancyjnej zwrotnej.
                            • 10.08.2007Opodatkowanie zagranicznych dywidend
                             Pytanie: Otrzymuj dywidendy od francuskiej spki. W jaki sposb powinienem je opodatkowa?
                             • 10.08.2007Problemy z opat skarbow
                              Interpelacja nr 8125 do ministra finansw w sprawie problemw dotyczcych funkcjonowania ustawy o opacie skarbowej
                              • 09.08.2007Prawie wszystko o ewidencji przebiegu pojazdu
                               W razie braku ewidencji przebiegu pojazdu wydatki ponoszone przez podatnika – z tytuu uywania samochodw osobowych, ktre nie s rodkami trwaymi ani nie s uytkowane na podstawie umowy leasingu – nie stanowi kosztu uzyskania przychodw.
                               • 09.08.2007Opodatkowanie odsetek przez osob zagraniczn
                                Pytanie: Mieszkam w Wielkiej Brytanii. W Polsce jednak posiadam rachunek bankowy, z którego uzyskuj odsetki. W jaki sposób bd opodatkowane dochody z odsetek?
                                • 08.08.2007Walka z praniem pienidzy bdzie zaostrzona
                                 Ministerstwo Finansw opublikowao projekt ustawy z dnia 27 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o przeciwdziaaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartoci majtkowych pochodzcych z nielegalnych lub nieujawnionych rde oraz o przeciwdziaaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie ustawy - Kodeks karny.
                                 • 08.08.2007Opodatkowanie odsetek z rachunku w zagranicznym banku
                                  Pytanie: Mieszkam w Polsce. W 2007 r. przez kilka miesicy pracowaem w Wielkiej Brytanii. Zaoyem sobie rwnie rachunek w brytyjskim banku. Czy uzyskane z tego tytuu odsetki bd opodatkowane w Polsce?
                                  • 08.08.2007Wiele krajw w delegacji zagranicznej
                                   Pytanie: W jakiej wysokoci dieta przysugiwa bdzie pracownikowi, ktry jedzie w delegacj samochodem, np. do Hiszpanii przez Niemcy, Francj?
                                   • 08.08.2007Dokumentowanie zakupu winiety
                                    Pytanie podatnika: Czy faktur VAT mona uzna jako dokument stanowicy podstaw zaliczenia wydatku z niej wynikajcego do kosztw uzyskania przychodw?
                                    • 07.08.2007Orzecznictwo - Opodatkowanie rodkw z EFS
                                     Decyzj z dnia 25 sierpnia 2006 r. Nr PD2-4151-98/06 Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach po rozpatrzeniu zaalenia Teresy P. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzdu Skarbowego w Kielcach w sprawia udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie podatku dochodowego od osb fizycznych dotyczcej wysokoci kosztw uzyskania przychodw i zwolnienia dochodw z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, odmwi zmiany zaskaronego postanowienia.
                                     • 06.08.2007Potrcenia z wynagrodze pracownika – rozliczenie zaliczki
                                      Pytanie: W jakim terminie pracownik powinien rozliczy otrzymana zaliczk na zagraniczn podro subow i co si stanie, jeli w tym terminie jej nie rozliczy?
                                      • 06.08.2007Moment potrcania wydatkw uznanych za koszty podatkowe
                                       Pytanie podatnika: dot. momentu uznania za koszt podatkowy, wydatkw z tytuu m.in dzierawy nieruchomoci wykorzystywanej na potrzeby dziaalnoci gospodarczej.
                                       • 03.08.2007Czy koszty procesu cywilnego mona zaliczy do KUP?
                                        Koszty procesu cywilnego, poniesione przez podatnika w sprawie spornej, zwizanej z przedmiotem dziaalnoci gospodarczej, s kosztami poniesionymi w celu uzyskania przychodu — orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w odzi.
                                        • 03.08.2007Dokumentowanie wydatkw w pytaniach i odpowiedziach – cz VII
                                         Dokumentowanie wydatkw – ulga na gosposi i zmniejszenie podatku o 1% Pytanie: Podatnik zatrudni w 2006 r. pomoc domow na podstawie umowy aktywizacyjnej i zatrudnienie to trwa take w 2007 r. Zatrudniona otrzymuje wynagrodzenie miesiczne. Jak wyglda rozliczenie osoby zatrudniajcej i jak dokumentowa opacone skadki?
                                         • 03.08.2007Wydatki na obsug prawn podatnika jako koszt uzyskania przychodw
                                          Pytanie podatnika: dot. poniesionych wydatkw na obsug prawn zwizan z uzyskaniem pozytywnego wyroku dla Spki, na podstawie ktrego otrzymaa zwrot nadpaty z tyt. podatku dochodowego cznie z odsetkami – czy s te wydatki dla spki kosztem uzyskania przychodu. Jednoczenie Spka uwaa, e zwrcony podatek wraz z odsetkami stanowi przychd nie podlegajcy opodatkowaniu.
                                          • 02.08.2007Orzecznictwo - Wysoko zalegoci podatkowej i odsetek w jednej decyzji
                                           Wojewdzki Sd Administracyjny w Szczecinie wyrokiem z dnia 27 padziernika 2003 roku, sygn. akt: SA/Sz 255/03 oddali skarg V Spki z ograniczon odpowiedzialnoci - Zakadu Pracy Chronionej z siedzib w W na decyzj Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 30 grudnia 2002 roku, Nr PP. 1.29-820/15/2002 w przedmiocie odsetek od zalegoci podatkowej.
                                           • 02.08.2007Opaty leasingowe zapacone po rozwizaniu umowy s kosztem
                                            Pytanie podatnika: Czy kwota stanowica warto ceny nabycia przedmiotu leasingu moe by naliczona do kosztw uzyskania przychodw w sytuacji, gdy zostaa uiszczona po wyganiciu umowy na skutek utraty przedmiotu leasingu?
                                            • 02.08.2007Zwrot kosztw delegacji dla zleceniobiorcy
                                             Pytanie: Czy zleceniobiorca wykonujcy w ramach zlecenia wyjazdy subowe moe otrzyma z tego tytuu zwrot kosztw i czy bdzie on objty podatkiem dochodowym?
                                             • 01.08.2007Opodatkowanie sprzeday mieszka w pytaniach i odpowiedziach – cz I
                                              Zmiana waciciela nieruchomoci a podatki Poniej prezentujemy cykl pyta i odpowiedzi, w ktrym postaramy si wyjani rnorodne kwestie zwizane z opodatkowaniem przeniesienia wasnoci nieruchomoci, dokonywanej poza dziaalnoci gospodarcz. Od 1 stycznia 2007 r. wprowadzonych zostao w tej kwestii wiele istotnych zmian, ktre postaramy si przybliy. Zaczniemy od pyta podstawowych, ktre pozwol stworzy baz dla odpowiedzi na pytania szczegowe.
                                              • 01.08.2007Polska gospodarka po 6 miesicach 2007 r.
                                               Rok 2006 by bardzo dobry dla polskiej gospodarki - wzrost PKB sign 6,1% przy wysokim wzrocie spoycia indywidualnego. W cigu pierwszych 6 miesicy 2007 r. byo jeszcze lepiej – wszystko wskazuje na to, e tempo wzrostu PKB wynioso 6,7 – 6,8%. W tym optymistycznym obrazie pojawiaj si jednak pknicia: bariery podaowe, ktre utrudniaj utrzymanie dotychczasowej dynamiki rozwoju gospodarki.
                                               • 01.08.2007Pokrzywdzony bdzie musia zosta pouczony o przysugujcych mu prawach
                                                Rada Ministrw przyja projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postpowania karnego, ustawy - Przepisy wprowadzajce Kodeks postpowania karnego, ustawy - Kodeks postpowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawy o kuratorach sdowych, przedoony przez ministra sprawiedliwoci. Przygotowana przez rzd nowelizacja rozszerza uprawnienia procesowe osb pokrzywdzonych. Zawiera take wiele szczegowych zmian, ktre maj przyspieszy i uproci rozpatrywanie spraw w postpowaniu karnym.
                                                • 01.08.2007Przeniesienie praw i obowizkw wynikajcych z umw leasingu operacyjnego
                                                 Pytanie podatnika: dot. skutkw podatkowych cesji umowy leasingu.
                                                 • 31.07.2007Konsekwencje podatkowe braku dobrowolnego ubezpieczenia AC
                                                  Wykorzystywanie samochodw w prowadzonej dziaalnoci gospodarczej wie si z ryzykiem wypadkw komunikacyjnych, strat wynikajcych z kradziey, likwidacji na skutek utraty przydatnoci gospodarczej w wyniku zdarze losowych. Wszystkie z tych zdarze prowadz do powstania finansowych strat w majtku firmy. Nie zawsze jednak straty te bd mogy znale odzwierciedlenie w kosztach uzyskania przychodu. W zwizku z faktem, e niejednokrotnie straty zwizane z uytkowaniem samochodu w firmie s bardzo kosztowne, warto by przedsibiorcy zabezpieczyli swoje interesy podatkowe zarwno na gruncie ustawy o podatku dochodowym, jak i ustawy o podatku VAT. W przypadku ryzyka uytkowania samochodu w dziaalnoci gospodarczej takim zabezpieczeniem jest wykupienie dobrowolnego ubezpieczenia samochodu.
                                                 • « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 169 ] . [ 170 ] . [ 171 ] . [ 172 ] . [ 173 ] . [ 174 ] . [ 175 ] . [ 176 ] . [ 177 ] . [ 178 ] ... [ 186 ] nastpna strona »