Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

50% koszty

 • 04.06.2007Reprezentacja – co to jest?
  Interpelacja nr 6822 do ministra finansów w sprawie wykreślenia z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych regulacji pozwalających zaliczyć wydatki na reprezentację do kosztów uzyskania przychodów
  • 01.06.2007O celowości wydatków decyduje podatnik, nie organ podatkowy
   Jeśli analizy zostały wykonane na podstawie danych dostarczonych przez zleceniodawcę, nie daje to podstaw do uznania, że umowa nie została wykonana. Koszty ponoszone przez podatnika należy oceniać pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodów, a nie rezultatu, jakie przyniosły, w postaci konkretnych przychodów. O tym, który wydatek jest celowy i potrzebny w prowadzonej działalności decyduje podmiot prowadzący tę działalność, a nie organ podatkowy — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.
   • 31.05.2007KPP apeluje w sprawie obniżki składki rentowej dla pracodawców
    Ministerstwo Finansów proponowało obniżenie składki rentowej docelowo o 7 %, z czego mniej o 5% mieli zapłacić pracownicy, a o 2% pracodawcy. Miał to być jeden z elementów reformy finansów publicznych. Pojawiające się w ostatnich dniach informacje o możliwej rezygnacji z obniżenia składki rentowej o 2% po stronie pracodawcy niepokoją Konfederację Pracodawców Polskich.
    • 31.05.2007Wydatki na usługi gastronomiczne mogą być kosztem
     Pytanie podatnika: Czy usługi gastronomiczne takie jak zakup żywności i napojów dla uczestników organizowanych na zlecenie szkoleń czy imprez można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
     • 29.05.2007Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej na prywatne potrzeby przedsiębiorcy i podatek VAT
      Zarówno przekazywanie prywatnego majątku przedsiębiorcy na potrzeby firmy, jak i przekazywanie firmowego majątku na potrzeby własne są czynnościami często spotykanymi w praktyce gospodarczej. Tego typu rozwiązanie można zaobserwować szczególnie wśród przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Rozpoczynając, czy też już prowadząc firmę, podatnicy decydują się często na wprowadzenie do majątku przedsiębiorstwa swojego prywatnego samochodu. Podobnie podatnik może wycofać z majątku firmy pojazd i przeznaczyć go na swoje prywatne potrzeby. Podatnik ma prawo wycofać z prowadzonej działalności zarówno prywatne samochody uprzednio przekazane na potrzeby przedsiębiorstwa, jak i auta firmowe nabyte w trakcie prowadzenia działalności.
      • 29.05.2007Opinia KIG do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zasada „ilorazu rodzinnego”)
       W opinii Krajowej Izby Gospodarczej podatek dochodowy od osób fizycznych stanowi najlepszy podatkowy instrument realizacji polityki prorodzinnej. Z tych też względów z nadzieją przyjmujemy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy jednak pamiętać, że zachęty podatkowe powinny być tylko jednym z elementów polityki prorodzinnej.
       • 28.05.2007Szczegóły Programu Innowacyjna Gospodarka – podsumowanie konsultacji
        - Spotkaliśmy się dzisiaj, aby podsumować konsultacje społeczne Szczegółowego opisu priorytetów Programu Innowacyjna Gospodarka. Konsultacje to z jednej strony formalny wymóg stawiany przez unijne prawo, a z drugiej - okazja do konfrontacji naszej wizji Programu z wizją beneficjentów, którzy będą korzystali z pomocy – mówił wiceminister Tomasz Nowakowski podczas konferencji zorganizowanej 23 maja 2007 r. przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
        • 28.05.2007Nocleg u rodziny i ryczałt noclegowy
         Pytanie: Czy pracownikowi nocującemu u rodziny, w miejscowości, do której został delegowany, należą się od pracodawcy jakieś pieniądze za nocleg?
         • 28.05.2007Opodatkowanie środków z unijnych dotacji
          Interpelacja nr 6793 do ministra finansów w sprawie opodatkowania dotacji unijnych otrzymanych przez firmy na realizację projektów
          • 28.05.2007Koszty egzekucyjne z ulgą
           Prowadzenie postępowania egzekucyjnego wiąże się z powstaniem kosztów egzekucyjnych. Składają się na nie opłaty za dokonane czynności egzekucyjne (np.: za pobranie pieniędzy od zobowiązanego, za zajęcie rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę czy nieruchomości, za przeprowadzenie licytacji), stanowiące swego rodzaju wynagrodzenie organu egzekucyjnego i wydatki ponoszone przez ten organ w trakcie postępowania egzekucyjnego (koszty przejazdu egzekutora, transportu odebranych ruchomości czy ogłoszenia w prasie itp.).
           • 25.05.2007Ustanowienie odrębnej własności lokalu w dobudowanej części budynku
            Pytanie podatnika: Czy w wyniku wyodrębnienia samodzielnego lokalu mieszkalnego w dobudowanej części budynku nastąpi nieodpłatne zniesienie współwłasności, które podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1993 r. o podatku od spadków i darowizn?
            • 25.05.2007Przychody z najmu lub dzierżawy – zasady wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
             Umowy najmu i dzierżawy uregulowane są w art. 659-709 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Natomiast przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Obie te umowy różnią się zasadniczo. W umowie najmu najemca może używać rzeczy, ale nie może z niej pobierać pożytków, natomiast w umowie dzierżawy dzierżawca może używać rzeczy i pobierać z niej pożytki. Mogą to być zarówno pożytki naturalne (płody rolne), jak również pożytki prawa (czynsz podnajmu).
             • 24.05.2007Zakończenie umowy leasingu – skutki podatkowe
              Po zakończeniu podstawowego okresu leasingu - w zależności od woli stron - finansujący może przenieść własność przedmiotu leasingu na korzystającego (wartość wykupu jest określana przez strony w umowie leasingowej) lub też na osobę trzecią. Strony mogą również postanowić o oddaniu korzystającemu przedmiotu leasingu do dalszego używania. Każde z tych zdarzeń powoduje inne skutki podatkowe.
              • 24.05.2007Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika
               Pytanie podatnika: Czy wydatek poniesiony przez pracodawcę na opłacenie studiów podyplomowych pracownika korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
               • 24.05.2007Odpłatne zbycie nieruchomości nabytych w drodze spadku i darowizny
                Interpelacja nr 6788 do ministra finansów w sprawie zmian w opodatkowaniu sprzedaży nieruchomości
                • 23.05.2007Nowe rozporządzenie w sprawie ulg podatkowych na szkolenia
                 W dniu wczorajszym Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania niektórych ulg podatkowych stanowiących pomoc publiczną na szkolenia, przedłożone przez ministra finansów.
                 • 23.05.2007Koszty uzyskania i diety kierowców prowadzących działalność
                  Diety za podróże służbowe może zaliczyć do kosztów również kierowca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych. Podróżą służbową jest każda podróż osoby prowadzącej działalność gospodarczą, która pozostaje w związku z tą działalnością i ma na celu osiągnięcie przychodu – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                  • 22.05.2007KPP: Telepraca to oszczędność czasu i pieniędzy
                   Dzisiaj w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji kodeksu pracy. Zakłada on wprowadzenie do Kodeksu pracy zmian rozszerzających możliwości zatrudnienia o telepracę. Konfederacja Pracodawców Polskich od dawna wskazuje na konieczność popularyzacji wiedzy na temat tej formy zatrudnienia. Na rozpowszechnieniu telepracy zyskują i pracodawcy i pracownicy.
                   • 22.05.2007ABC faktoringu – Ewidencja księgowa i podatkowa
                    W poprzednich odcinkach cyklu ABC faktoringu omawialiśmy pojęcia związane z faktoringiem, omawialiśmy rodzaje faktoringu oraz aspekty podatkowe i prawne, których analiza może być przydatna z punktu widzenia faktoranta i faktora. Dzisiaj kilka zdań o ewidencji księgowej u faktoranta.
                    • 22.05.2007Emisja akcji a odliczenie VAT
                     Pytanie podatnika: Czy Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na emisję akcji?
                     • 21.05.2007Propozycja reformy systemu emerytalnego i podatkowego
                      Otrzymaliśmy od Pana Jacka Chołoniewskiego materiał zawierający autorską propozycję reformy systemu emerytalnego i podatkowego. Zapraszamy naszych Czytelników do lektury i dyskusji oraz oceny rozwiązań zawartych w publikowanym artykule.
                      • 21.05.2007Kolizja drogowa samochodu firmowego
                       Kolizja drogowa samochodu firmowego niesie za sobą określone skutki podatkowe. W związku z kolizją, niezależnie od tego, czy nastąpiła ona z naszej winy (bądź z winy naszego pracownika), czy też z winy osób trzecich i to my jesteśmy poszkodowani, będziemy zmuszeni dokonać naprawy samochodu i ponieść związane z tym koszty. Ponadto albo otrzymamy, albo będziemy musieli wypłacić odszkodowanie, przy czym w większości przypadków odszkodowanie z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) wypłaci ubezpieczyciel. Poniżej zostaną omówione zagadnienia podatkowe związane z kolizją samochodu firmowego, z zastrzeżeniem, że stanowi on środek trwały.
                       • 21.05.2007Zleceniobiorca jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
                        Pytanie podatnika: Czy w związku ze zmianą od 01.01.2007 r. definicji działalności gospodarczej podatnik może w dalszym ciągu uważać, że dotychczas współpracujące z nim firmy jednoosobowe będą traktowane nadal jako prowadzące działalność gospodarczą i czy może z nimi współpracować na dotychczasowych zasadach w oparciu o zawartą umowę oraz czy wystawiane faktury VAT traktować jako dokumenty kosztowe, tj. czy podatnik nie ma przymusu zmiany formy współpracy na taką która obligowałaby go do występowania w roli płatnika obowiązanego do potrącania zaliczek na podatek dochodowy od uzyskanych przez świadczących usługi dochodów, zgodnie z art.31 lub art.41 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                        • 18.05.2007Ustalenie wartości początkowej samochodu (3)
                         Kontynuujemy rozważania na temat ustalania wartości początkowej samochodu. Dzisiaj o przypadkach nabycia samochodu w postaci wkładu niepieniężnego, w razie otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej i w nabytego w razie zmiany formy prawnej, połączenia albo podziału podmiotów dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów.
                         • 18.05.2007Eksperci dostrzegają symptomy zwolnienia gospodarczego
                          Z danych opublikowanych dzisiaj przez GUS wynika, że w kwietniu przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 2.786,29 zł. W stosunku do grudnia ub r. jest to wzrost o 8,4 proc., co w przeliczeniu na pracownika daje ok. 234 zł. Wielkość ta daleko przewyższa planowane przez rząd na ten rok podwyżki w sektorze przedsiębiorstw.
                          • 18.05.2007Podróż służbowa przedsiębiorcy
                           Pytanie podatnika: Czy Podatnik ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu wyjazdu służbowego zagranicznego za cały okres pobytu w podróży, łącznie z sobotami i niedzielami?
                           • 18.05.2007Uprawnienia pracownika w delegacji
                            Pytanie: Jakie świadczenia przysługują pracownikom w związku z delegacją krajową, a jakie w przypadku zagranicznej?  
                            • 17.05.2007Ustalenie wartości początkowej samochodu (2)
                             Dzisiaj odpowiadamy na pytanie, w jaki sposób ustalić wartość początkową samochodu wytworzonego we własnym zakresie lub nabytego w drodze spadku, darowizny albo w inny nieodpłatny sposób
                             • 17.05.2007Potrącanie składek z różnych źródeł przychodów pracownika
                              Pytanie podatnika: Czy przy naliczeniu zaliczki na podatek oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne od umowy zlecenia należy potrącić od podatku składkę na ubezpieczenie zdrowotne niepotrąconą od wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę wypłaconą temu pracownikowi na początku tego samego miesiąca?
                              • 17.05.2007Dlaczego wynagrodzenie współmałżonka nie jest KUP
                               Interpelacja nr 6757 do ministra finansów w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia współmałżonków
                               • 16.05.2007Ustalenie wartości początkowej samochodu (1)
                                Ustalenie wartości początkowej samochodu będącego środkiem trwałym ma z punktu widzenia podatku dochodowego zasadnicze znaczenie. Zgodnie z art. 22h ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwaną dalej ustawą o PIT) odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
                                • 14.05.2007Kiedy samochód można uznać za środek trwały?
                                 Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają bezpośredniej definicji środków trwałych. Niemniej termin ten można zdefiniować na podstawie art. 22a ust. 1, 2 oraz art. 22c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej ustawą o PIT). Niniejsze opracowanie dotyczy definicji środków trwałych wynikającej z art. 22a ust. 1, czyli stanowiących własność lub współwłasność podatnika, nabytych lub wytworzonych we własnym zakresie, kompletnych i zdatnych do użytku w dniu przyjęcia do używania.
                                 • 14.05.2007BCC: Gospodarka czeka na pilne działania rządu
                                  Zaprezentowane przez premiera Jarosława Kaczyńskiego 19 marca br. dwa projekty ustaw mające być – wedle słów szefa rządu – dopiero początkiem szeregu zmian prawa, składających się na tzw. Pakiet Kluski, oceniliśmy wtedy jako krok w dobrą stronę.
                                  • 11.05.2007KPP: Lista uprzywilejowanych zawodów powinna zostać zmniejszona
                                   Wciąż nie ma rozstrzygnięcia, kto od przyszłego roku będzie mógł przechodzić na wcześniejsze emerytury. Konfederacja Pracodawców Polskich uważa, że w budowaniu nowego systemy emerytalnego powinna być stosowana, sprzyjająca rozwojowi przedsiębiorczości, równość podmiotów wobec prawa i żadna grupa zawodowa nie powinna być dyskryminowana lub uprzywilejowana.
                                   • 10.05.2007Samozatrudnienie
                                    Interpelacja nr 6474 do ministra finansów w sprawie zmian regulujących status firm jednoosobowych
                                    • 10.05.2007Impreza integracyjna finansowana ze środków obrotowych
                                     Pytanie podatnika: Czy wartość wynikających z udziału w imprezie świadczeń dla pracowników jest zwolniona z opodatkowania?
                                     • 09.05.2007Koszty uzyskania przychodu pracownika
                                      Na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.; dalej: PIT) możemy mówić o następujących rodzajach kosztów uzyskania przychodu przez osobę uzyskującą dochód z tytułu stosunku pracy lub stosunków pokrewnych:
                                      • 09.05.2007Zagraniczna podróż służbowa
                                       Pytanie podatnika: dotyczy prawa uwzględniania w kosztach uzyskania przychodu wartości diet zagranicznych za czas podróży, w ramach określonego limitu.
                                       • 09.05.2007Dieta dla przedsiębiorcy
                                        Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15.09.2005 r., sygn. FSK 2175/04
                                        • 09.05.2007Opodatkowanie przychodów z tytułu używania pojazdu samochodowego dla potrzeb pracodawcy
                                         Interpelacja nr 6393 do ministra finansów w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego zwrotu kosztów poniesionych z tytułu używania prywatnego samochodu na potrzeby pracodawcy
                                         • 08.05.2007Koszty utrzymania użyczonego lokalu użytkowego
                                          Pytanie podatnika: 1. Czy wydatki związane z bieżącym utrzymaniem użyczonego lokalu użytkowego, takie jak: czynsz i zainstalowanie miernika ciepła, stanowią koszty uzyskania przychodów? 2. Czy nakłady poniesione na wymianę okien, drzwi i grzejników centralnego ogrzewania w tym lokalu należy uznać za wydatki poniesione tytułem remontu i czy wówczas stanowią one koszty uzyskania przychodów?
                                          • 08.05.2007Różnice kursowe przy ustalaniu przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej
                                           Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych uznaje za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, obok kwot należnych z tytułu wykonywania tej działalności, także różnice kursowe, które mogą być wynikiem otrzymywania przychodu w walucie obcej. Powstają one, gdy wartość waluty jest inna w dniu zaistnienia zdarzenia gospodarczego oraz w dniu faktycznego otrzymania zapłaty. 1 stycznia 2007 r. weszła w życie nowelizacja tej ustawy (oraz analogiczna nowelizacja ustawy o p.d.o.p.), wprowadzająca wiele zmian do sposobu ustalania różnic kursowych, z których najważniejszą jest możliwość wyboru jednej z dwóch alternatywnych metod ich rozliczania.
                                           • 07.05.2007Koszty procesowe ponoszone przez poszkodowanego
                                            Pytanie podatnika: dotyczy momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wystąpieniem do sądu o zasądzenie odszkodowania od kontrahenta.
                                            • 02.05.2007Pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania
                                             Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione w związku z obsługą poszczególnych procesów pozyskiwania źródeł finansowania (prowizje bankowe, zapłacone odsetki) będą uznane za koszt uzyskania przychodów?
                                             • 27.04.2007Podatek VAT a koszt podatkowy
                                              Zasada neutralności VAT Konstrukcja podatku o towarów i usług oparta jest na założeniu, iż powinien on obciążać jedynie konsumentów towarów i usług – stąd dla przedsiębiorców podatek ten winien być neutralny. Wyrazem zasady neutralności tego podatku w polskim systemie prawa jest art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług1), który stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Skorzystanie przez podatnika z uprawnienia, o którym mowa powyżej powoduje, iż podatnik, co do zasady, nie odczuwa ciężaru tego podatku.
                                              • 27.04.2007Opłata za wieczyste użytkowanie jako koszt uzyskania przychodu
                                               Pytanie podatnika: Czy koszty poniesione w związku ze zwrotem na rzecz Zbywcy nieruchomości wydatków poniesionych przez niego na opłatę za użytkowanie wieczyste za okres wskazany w umowie stanowią dla „E” koszt uzyskania przychodu?
                                               • 27.04.2007Zwrot akcyzy za sprowadzone samochody - wiele niewiadomych
                                                Interpelacja nr 6311 do ministra finansów w sprawie orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczącego stosowanego w Polsce podatku akcyzowego na używane samochody sprowadzane z krajów UE
                                                • 26.04.2007ABC faktoringu (5) — Opodatkowanie faktoringu
                                                 Obowiązek podatkowy u faktora z tytułu faktoringu powstaje z chwilą spłaty wierzytelności faktoringowych przez dłużnika faktoringowego. Natomiast przychodem faktora jest różnica między przychodem uzyskanym od dłużników faktoringowych (na który składają się wartość nominalna wierzytelności nabytych oraz ewentualnie rzeczywiście otrzymane odsetki karne, naliczone dłużnikom za zwłokę w spłacie należności) a kwotą wypłaconą faktorantowi za wierzytelności. Do przychodów faktor nie zalicza naliczonych, ale nieotrzymanych odsetek od należności faktoringowych, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 2 updop (odpowiednio art. 14 ust. 3 pkt 2 updof).
                                                 • 26.04.2007Kalkulator opłat manipulacyjnych funduszy inwestycyjnych
                                                  Komisja Nadzoru Finansowego informuje, że na stronie internetowej KNF został udostępniony kalkulator opłat manipulacyjnych funduszy inwestycyjnych.
                                                  • 26.04.2007KPP: Podwyżka stóp to zły sygnał dla przedsiębiorstw i dla gospodarki
                                                   Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich decyzja Rady Polityki Pieniężnej o podniesieniu stopy referencyjnej o 0,25 pkt to zły sygnał dla przedsiębiorstw i dla gospodarki. Oznacza bowiem, że wzrosną ceny kredytów, a zatem pogorszy się klimat dla kontynuowania inwestycji. W relacji do inflacji rocznej 2 proc., główna stopa procentowa NBP - 4,25 proc. – to także zły sygnał dla naszych relacji z zagranicą. Podrożeje oprocentowanie emisji papierów wartościowych Skarbu Państwa, a tym samym poniesiemy dodatkowe wydatki.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 167 ] . [ 168 ] . [ 169 ] . [ 170 ] . [ 171 ] . [ 172 ] . [ 173 ] . [ 174 ] . [ 175 ] . [ 176 ] ... [ 181 ] następna strona »