Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

50% koszty

 • 07.10.2019Mae firmy z coraz wikszymi przychodami i zatrudnieniem
  W 2018 r. przychody ogóem maych firm, w których pracuje do 9 osób, wzrosy o 17,9 proc. rok do roku – wynika z raportu opublikowanego przez Gówny Urzd Statystyczny. Jednoczenie w podobnym stopniu wzrosy koszty. Nowe dane pokazuj, e w ubiegym roku liczba takich przedsibiorstw wyniosa 2,146 mln, co oznacza wzrost o 3,5 proc. O 2 proc. zwikszya si natomiast liczba zatrudnianych osób.
  • 07.10.2019Czy kieszonkowe to darowizna?
   Darowizny otrzymywane od osób bliskich s do pewnej kwoty zwolnione od podatku - kwota ta zaley od stopnia pokrewiestwa lub powinowactwa. Po przekroczeniu limitu mona skorzysta ze zwolnienia bez ograniczenia kwotowego, ale jedynie w odniesieniu do osób najbliszych i po spenieniu warunków dotyczcych sposobu przekazania darowizny i po zawiadomieniu organu podatkowego na odpowiednim formularzu.
   • 07.10.2019WSA. Samo wystawienie weksla nie generuje kosztu
    Z uzasadnienia: Zamieszczenie w treci przepisu dodatkowego, w stosunku do zasad ogólnych, warunku w postaci stwierdzenia "faktycznie poniesione" wskazuje, e kosztem w tym wypadku moe by koszt faktycznie poniesiony, a wic zrealizowany do dnia osignicia przychodu i skutkujcy rzeczywistym zmniejszeniem zasobów majtkowych podatnika (...) wrczenie weksla nie jest spenieniem wiadczenia (zapat) w rozumieniu prawa zobowiza, lecz moe suy, jak ju wyjaniono, co najwyej jako odnowienie.
    • 07.10.2019Wydatki na wytworzenie programu komputerowego w kosztach podatkowych
     Pytanie: Czy poniesione przez Spók wydatki na wytworzenie programu komputerowego (wynagrodzenia pracowników Wnioskodawcy, zapata za usugi specjalistów zewntrznych (przedsibiorców na podstawie umów o wspópracy), wynagrodzenia wypacane na podstawie umów cywilnoprawnych osobom fizycznym, koszty dzierawy serwera, na którym program komputerowy jest tworzony, koszty koniecznych certyfikatów dla tworzonego programu komputerowego) mog by ujte w kosztach uzyskania przychodów po jego wytworzeniu jako wartoci niematerialne i prawne, poprzez dokonywanie odpisów amortyzacyjnych oraz czy wydatki te mona zaliczy do kosztów w momencie ich poniesienia?
     • 04.10.2019Zniesienie limitu skadek – koszty firm mog wzrosn nawet o 11 proc.
      Planowane na 2020 r. przez rzd zniesienie tzw. limitu 30-krotnoci skadek na ZUS uderzy najmocniej w innowacyjne brane – twierdz eksperci Konfederacji Lewiatan. Organizacja szacuje, e w przypadku firm z tego sektora koszty zatrudnienia pracowników mog zwikszy si w praktyce nawet o 11 proc. Kolejnym przewidywanym efektem ma by zmniejszenie inwestycji w Polsce.
      • 04.10.2019Czy kieszonkowe to darowizna?
       Darowizny otrzymywane od osób bliskich s do pewnej kwoty zwolnione od podatku - kwota ta zaley od stopnia pokrewiestwa lub powinowactwa. Po przekroczeniu limitu mona skorzysta ze zwolnienia bez ograniczenia kwotowego, ale jedynie w odniesieniu do osób najbliszych i po spenieniu warunków dotyczcych sposobu przekazania darowizny i po zawiadomieniu organu podatkowego na odpowiednim formularzu.
       • 04.10.2019Istotny wyrok TS UE w sprawie pyta prejudycjalnych w procesie frankowiczów
        Dzisiaj zapad wyrok TS UE w sprawie dotyczcej odpowiedzi na cztery pytania prejudycjalne, skierowane przez Sd okrgowy w Warszawie, prowadzcy spraw z pozwu pary kredytobiorców frankowych przeciwko Raiffeisen Bank International AG. Proces zwizany jest midzy innymi z istnieniem niedozwolonych zapisów w kwestionowanej przez powodów umowie tzw. kredytu frankowego.
        • 03.10.2019Istotny wyrok TS UE w sprawie pyta prejudycjalnych w procesie frankowiczów
         Dzisiaj zapad wyrok TS UE w sprawie dotyczcej odpowiedzi na cztery pytania prejudycjalne, skierowane przez Sd okrgowy w Warszawie, prowadzcy spraw z pozwu pary kredytobiorców frankowych przeciwko Raiffeisen Bank International AG. Proces zwizany jest midzy innymi z istnieniem niedozwolonych zapisów w kwestionowanej przez powodów umowie tzw. kredytu frankowego.
         • 03.10.2019Ustalenie wartoci pocztkowej samochodu dla celów amortyzacji
          W najczsciej wystpujcym przypadku (czyli nabyciu w drodze kupna) wartoci pocztkow samochodu jest cena nabycia. A cen nabycia jest kwota nalena zbywcy, powikszona o koszty zwizane z zakupem naliczone do dnia przekazania samochodu do uywania - w szczególnoci o koszty transportu, zaadunku i wyadunku, ubezpieczenia w drodze, montau, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych (jeli taki przypadek wystpi), opat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji.
          • 02.10.2019Ustalenie wartoci pocztkowej samochodu dla celów amortyzacji
           W najczsciej wystpujcym przypadku (czyli nabyciu w drodze kupna) wartoci pocztkow samochodu jest cena nabycia. A cen nabycia jest kwota nalena zbywcy, powikszona o koszty zwizane z zakupem naliczone do dnia przekazania samochodu do uywania - w szczególnoci o koszty transportu, zaadunku i wyadunku, ubezpieczenia w drodze, montau, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych (jeli taki przypadek wystpi), opat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji.
           • 02.10.2019NSA. Nieodpatne wiadczenia dla zleceniobiorcy z PIT
            Warto ponoszonych przez dajcego zlecenie w ramach umowy zawieranej na podstawie art. 734 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny kosztów zakwaterowania oraz dowozu do miejsca wykonywania pracy dla zleceniobiorców stanowi podlegajcy opodatkowaniu przychód z nieodpatnych wiadcze w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ze róda przychodu okrelonego w art. 10 ust. 1 pkt 2 w zwizku z art. 13 pkt 8 lit. a tej ustawy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
            • 02.10.2019[22.10.2019 Katowice] Praktyczne aspekty windykacji i skuteczne postpowanie uproszczone
             Szkolenie to powicone jest przedstawieniu uwarunkowa prawnych zwizanych z windykacj nalenoci - wraz z przykadami pokazujcymi sposoby unikania strat wynikajcych z bdów popenionych w trakcie ustalania warunków, negocjowania i dokumentowania transakcji. Gówne zagadnienia omawiane podczas szkolenia to prezentacja umownych, prawnych form realizacji roszcze, niezbdnej dokumentacji, zasad procedury dochodzenia i egzekwowania roszcze, ponoszonych kosztów, ocena i porównanie skutków prawnych dla stron zobowizania, oraz przedstawienie wzorów dokumentów stosowanych w praktyce.
             • 01.10.2019WSA. 50% koszty take przy premiach dla pracowników
              Z uzasadnienia: Premia moe stanowi dodatkowe wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich przez pracownika-twórc (lub za nabycie tych praw przez pracodawc). Oznacza to, e do zastosowania kosztów w zryczatowanej wysokoci z art. 22 ust. 3 pkt 9 u.p.d.o.f. konieczne bdzie jedynie wykazanie zwizku pomidzy przychodem a korzystaniem z praw autorskich (pokrewnych) lub rozporzdzaniem tymi prawami (...) sposób przyznawania premii nie moe decydowa, czy premia pozostaje w zwizku z utworem.
              • 01.10.2019PIT niszy o 1%. Obnienie skali podatkowej ju od dzisiaj
               Od 1 padziernika 2019 r. podstawowa stawka podatku dochodowego (PIT) wynosi 17 procent. Jednoczenie rosn - co najmniej dwukrotnie - pracownicze koszty uzyskania przychodów. Nisza stawka podatkowa obejmie osoby, które rozliczaj si wedug skali podatkowej. Obnika bdzie dotyczy przychodów uzyskiwanych m.in.:  ze stosunku pracy,  z dziaalnoci wykonywanej osobicie, w tym z umów zlecenia i o dzieo,  z dziaalnoci gospodarczej osób fizycznych,  z emerytury i renty,  z praw majtkowych.  
               • 30.09.2019PIT niszy o 1%. Obnienie skali podatkowej ju od jutra
                Od 1 padziernika 2019 r. podstawowa stawka podatku dochodowego (PIT) wynosi 17 procent. Jednoczenie rosn - co najmniej dwukrotnie - pracownicze koszty uzyskania przychodów. Nisza stawka podatkowa obejmie osoby, które rozliczaj si wedug skali podatkowej. Obnika bdzie dotyczy przychodów uzyskiwanych m.in.:  ze stosunku pracy,  z dziaalnoci wykonywanej osobicie, w tym z umów zlecenia i o dzieo,  z dziaalnoci gospodarczej osób fizycznych,  z emerytury i renty,  z praw majtkowych.  
                • 30.09.2019WSA. Dugi i obcienia na nieruchomoci nie obni PIT
                 Z uzasadnienia: Okrelajc przychód ze zbycia nieruchomoci organ musi przy obliczaniu przychodu uwzgldni cen wskazan w umowie. Ustawodawca nie przewidzia przy tym uwzgldnienia w podstawie opodatkowania dugów i ciarów zwizanych ze zbyt nieruchomoci poprzez okrelenie wartoci nieruchomoci jako wartoci czystej. Gdy dugi i ciary maj mie wpyw na podstaw opodatkowania to prawodawca wyranie wskazuje, czego przykadem moe by regulacja zawarta w art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.
                 • 27.09.2019Podatki 2019: Nowela obniajca PIT ju w Dzienniku Ustaw
                  Z pocztkiem padziernika podatek dochodowy PIT zostanie zmniejszony z 18 do 17 proc. Przewidujc to nowelizacj ustaw podatkowych opublikowano ju w Dzienniku Ustaw. Równoczenie podwyszone zostan koszty uzyskania przychodów dla pracowników. Resort finansów zakada, e zmiany obejm ok. 25 mln podatników.
                  • 27.09.2019CIT: Straty powstae na skutek kradziey jako koszt uzyskania przychodów
                   Podmioty prowadzce dziaalno gospodarcz, szczególnie w zakresie handlu detalicznego bd hurtowego, musz liczy si z ryzykiem utraty czci majtku na skutek dziaa przestpczych osób trzecich. Powstaje jednak pytanie, czy wartoci utracone na skutek kradziey mog zosta uznane przez podatnika za koszt uzyskania przychodów.
                   • 27.09.2019Zrozumie pen ksigowo - rozpoczynamy we wtorek kolejn edycj
                    Prowadzenie ksig rachunkowych nie jest prostym zadaniem. Czsto trudno odnale si w pltaninie kont ksigowych, analityk i stosie faktur, które musimy rozliczy. Krótko mówic, bywa ciko. Rozpoczynamy wkrótce kolejn edycj e-kursu dla pocztkujcych, którego ukoczenie z pewnoci uatwi poruszanie si w tej skomplikowanej materii. Udzia w e-kursie stanowi idealne rozwizanie dla osób, które chc zdoby nowe umiejtnoci, nie odrywajc si od dotychczasowych zaj. Tempo poznawania nowego materiau kady Uczestnik wybiera sobie samodzielnie, co zapewnia bezstresow nauk. 
                    • 27.09.2019Koszty sdowe w sprawach cywilnych zdecydowanie w gór
                     Pod koniec sierpnia br. obowizywa zaczy nowe stawki kosztów sdowych w sprawach cywilnych. W niektórych przypadkach stawki s nawet kilkukrotnie wysze. Rzd argumentuje, e w ten sposób urealniono opaty. Zdaniem ekspertów, wikszo wprowadzanych zmian nie bdzie odczuwalna w drastyczny sposób przez strony.
                     • 26.09.2019Koszty sdowe w sprawach cywilnych zdecydowanie w gór
                      Pod koniec sierpnia br. obowizywa zaczy nowe stawki kosztów sdowych w sprawach cywilnych. W niektórych przypadkach stawki s nawet kilkukrotnie wysze. Rzd argumentuje, e w ten sposób urealniono opaty. Zdaniem ekspertów, wikszo wprowadzanych zmian nie bdzie odczuwalna w drastyczny sposób przez strony.
                      • 26.09.2019CIT: Straty powstae na skutek kradziey jako koszt uzyskania przychodów
                       Podmioty prowadzce dziaalno gospodarcz, szczególnie w zakresie handlu detalicznego bd hurtowego, musz liczy si z ryzykiem utraty czci majtku na skutek dziaa przestpczych osób trzecich. Powstaje jednak pytanie, czy wartoci utracone na skutek kradziey mog zosta uznane przez podatnika za koszt uzyskania przychodów.
                       • 26.09.2019Podatki 2019: Niszy PIT ju od padziernika
                        Ustawa o obnieniu podatku dochodowego z 18 do 17 proc. dla wszystkich podatników oraz dodatkowym zmniejszeniu PIT dla osób pracujcych przez ponad 2-krotne podniesienie kosztów zostaa ju ogoszna w Dzienniku Ustaw (poz. 1835). Z nowych rozwiza ma skorzysta ponad 25 milionów Polaków, zarówno pracujcych na etacie, wykonujcych dzieo czy zlecenie, prowadzcych dziaalno gospodarcz, jak te emerytów i rencistów.  Zmiany maj obowizywa od 1 padziernika 2019 r.
                        • 26.09.2019Niszy PIT za 2019 r. to 17,75%, czyli uwaga na przepisy przejciowe
                         Zmiany obniajce stawk PIT i podwyszajce koszty uzyskania przychodów wejd w ycie 1 padziernika br. Jednak z uwagi na fakt, e przepisy te zaczn obowizywa w trakcie roku podatkowego ustawodawca przygotowa szereg przepisów przejciowych, a dotyczcych dochodów uzyskanych od 1 padziernika do 31 grudnia 2019 r.
                         • 26.09.2019Podatki 2019: Niszy PIT ju od padziernika
                          Ustawa o obnieniu podatku dochodowego z 18 do 17 proc. dla wszystkich podatników oraz dodatkowym zmniejszeniu PIT dla osób pracujcych przez ponad 2-krotne podniesienie kosztów zostaa ju ogoszna w Dzienniku Ustaw (poz. 1835).  Z nowych rozwiza ma skorzysta ponad 25 milionów Polaków, zarówno pracujcych na etacie, wykonujcych dzieo czy zlecenie, prowadzcych dziaalno gospodarcz, jak te emerytów i rencistów.  Zmiany maj obowizywa od 1 padziernika 2019 r.
                          • 26.09.2019Niszy PIT za 2019 r. to 17,75%, czyli uwaga na przepisy przejciowe
                           Zmiany obniajce stawk PIT i podwyszajce koszty uzyskania przychodów wejd w ycie 1 padziernika br. Jednak z uwagi na fakt, e przepisy te zaczn obowizywa w trakcie roku podatkowego ustawodawca przygotowa szereg przepisów przejciowych, a dotyczcych dochodów uzyskanych od 1 padziernika do 31 grudnia 2019 r.
                           • 25.09.2019Szybsza amortyzacja samochodu osobowego
                            Samochody osobowe nale do tych rodków trwaych, które przez przepisy podatkowe s mocno dyskryminowane. Moliwoci zaliczenia do kosztów uzyskania caego wydatku na zakup w przypadku samochodów nie ma (z drobnym wyjtkiem), i przedsibiorcom pozostaje jedynie amortyzowa je zgodnie z ogólnymi przepisami o amortyzacji, znajdujcymi si w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych.
                            • 25.09.2019Paragon fiskalny jako dowód poniesienia kosztu
                             Pytanie: Wnioskodawca jest firm, która prowadzi dziaalno poza granicami kraju w zwizku z czym zdarzaj si sytuacje gdzie Spóka wydaje pienidze firmowe na narzdzia poza granicami kraju za co dostaje paragon fiskalny, który jest faktur uproszczon - kwoty te nie przekraczaj wysokoci 100 EUR. Czy Wnioskodawca moe odliczy od kosztów uzyskania przychodu paragony fiskalne na podstawie których zakupilimy narzdzia, elektronarzdzia bd m.in. rkawice ochronne dla pracowników w innym kraju UE jeli uzyskanie faktury VAT nie byo moliwe?
                             • 24.09.2019Ograniczajc przedsibiorcom moliwo zaliczania wydatków w koszty, organ musi zbada rzeczywisty charakter czynnoci
                              Naleca do midzynarodowej grupy kapitaowej spóka korzysta z usug wsparcia w obszarze sekretariatu. Organ podatkowy zaj stanowisko, e ponoszone przez ni z tego tytuu wydatki podlegaj wyczeniu z kosztów uzyskania przychodów w oparciu o art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, z uwagi na zakwalifikowanie ich róda do symbolu PKWiU, pod którym kategoryzuje si usugi podobne do usug wskazanych w art. 15e. Jak orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 6 sierpnia 2019 r.: „Takie postpowanie organu doprowadzio do naruszenia art. 14c § 2 O.p. bowiem zajte stanowisko odnosio si do hipotetycznych usug objtych okrelonymi symbolami PKWiU, a nie do usug, których zakres opisano w stanie faktycznym” (sygn. I SA/Gl 314/19).
                              • 24.09.2019MF: Najczciej zadawane pytania w zakresie CIT-TP i PIT-TP
                               Poczwszy od transakcji realizowanych w 2017 r., podatnicy zobowizani s do skadania uproszczonego sprawozdania na formularzu CIT-TP lub PIT-TP. Termin zoenia uproszczonych sprawozda wynosi 9 miesicy po zakoczeniu roku podatkowego. Dla podatników, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym, termin ten mija 30 wrzenia br. w zakresie transakcji realizowanych w 2018 roku. Aby zapewni podatnikom jak najwiksz pewno prawn w procesie wywizywania si z nowych obowizków, Ministerstwo Finansów opublikowao odpowiedzi na najczciej pojawiajce si pytania dotyczce raportowania CIT-TP i PIT-TP. Zagadnienia zawarte w niniejszej informacji pozostaj aktualne take w odniesieniu do obowizków sprawozdawczych w zakresie CIT-TP/ PIT-TP za rok 2018.
                               • 24.09.2019NSA. Wzajemne porczenia w grupie kapitaowej to nieodpatne wiadczenia
                                Udzielenie podatnikowi przez powizan z nim spók nieodpatnie porczenia (gwarancji) w celu zabezpieczenia kredytu udzielonego podatnikowi spenia wymogi opodatkowania tego wiadczenia jako nieodpatnego na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych nawet w sytuacji, gdy jednoczenie zobowizuje si on do udzielenia porczenia na kade danie porczajcej spóki - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                • 24.09.2019Podatki 2019. Ulga w PIT dla modych - MF wyjania niewyjanione
                                 Dla zastosowania zwolnienia decydujce jest to, czy przychody podatnik otrzyma po 31 lipca 2019 r. oraz czy na moment ich otrzymania podatnik nie ukoczy 26. roku ycia oraz nie zosta przekroczony limit zwolnienia. Nie jest natomiast istotne, za jaki okres podatnik otrzymuje nalenoci. W konsekwencji, jeeli podatnik koczy 26 lat w dniu 20 wrzenia br., to przychody, które otrzyma (od dnia 1 sierpnia) do dnia urodzin (wcznie) s objte zwolnieniem od podatku w tej czci, w której mieszcz si w limicie zwolnienia okrelonego za 2019 r. (limitu zwolnienia nie przelicza si na dni).
                                 • 24.09.2019Katowice: Przeksztacenia przedsibiorstw - aspekty prawne i podatkowe
                                  Szkolenie przedstawia sytuacje zwizane z przeksztaceniami podmiotów prowadzcych dziaalno gospodarcz i dziaania konieczne dla przeprowadzenia przeksztace. Zaprezentowane zostan konkretne przykady przeksztace wraz z ich ocen z prawnego i podatkowego punktu widzenia, przy uwzgldnieniu skutków ekonomicznych. Skutki prawne i podatkowe oceniane s ze szczególnym uwzgldnieniem najnowszych zmian w prawie. Ocena skutków ekonomicznych uwzgldnia bdzie równie koszty dokonania przeksztacenia obejmujce midzy innymi koszty administracyjne, sdowe, kwalifikowanych jako koszty zewntrzne, ale i koszty wewntrzne, wynikajce z koniecznoci dokonania zmian w strukturze kapitaowej, organizacyjnej czy personalnej.
                                  • 23.09.2019Zniesienie 30-krotnoci skadek ZUS zapisane w budecie 2020
                                   W przyjtym przez rzd projekcie ustawy budetowej na rok 2020 planowana kwota wydatków organów i jednostek na rok 2020 uwzgldnia prognozowan warto dziaa dyskrecjonalnych w postaci skutków netto planowanej nowelizacji ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spoecznych w zakresie zniesienia ograniczenia rocznej podstawy wymiaru skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokoci 5.090 mln z. Kwota ta uwzgldnia wpyw planowanego zniesienia limitu trzydziestokrotnoci na podatki PIT, CIT oraz skadki na ubezpieczenie zdrowotne.
                                   • 23.09.2019Podatki 2019: Niszy PIT ju od padziernika
                                    W przyszym miesicu w ycie wejdzie nowelizacja obniajca stawk podatku dochodowego PIT z 18 do 17 proc. i podwyszajca koszty uzyskania przychodów. Nowela zostaa ju podpisana przez prezydenta Andrzeja Dud i czeka tylko na publikacj w Dzienniku Ustaw. Przewiduje si, e na zmianach skorzysta ok. 25 mln podatników.
                                    • 20.09.2019Coraz gorsze perspektywy dla przemysu
                                     W sierpniu br. produkcja sprzedana przemysu (w cenach staych) zmniejszya si o 1,3 proc. w skali roku i o 6 proc. wzgldem poprzedniego miesica – poinformowa Gówny Urzd Statystyczny. Zdaniem ekspertów, przyszo przemysu rysuje si w ciemnych barwach, na co wpyw maj zarówno sabnca koniunktura w Europie, jak i przewidywany wzrost kosztów energii i pracy.
                                     • 20.09.2019Podatki 2019: Niszy PIT ju od padziernika
                                      W przyszym miesicu w ycie wejdzie nowelizacja obniajca stawk podatku dochodowego PIT z 18 do 17 proc. i podwyszajca koszty uzyskania przychodów. Nowela zostaa ju podpisana przez prezydenta Andrzeja Dud i czeka tylko na publikacj w Dzienniku Ustaw. Przewiduje si, e na zmianach skorzysta ok. 25 mln podatników.
                                      • 20.09.2019Norweski VAT, czyli Merverdiavigift w kosztach uzyskania przychodu
                                       Czy norweski odpowiednik polskiego VAT, naliczany przy zakupie usug od podwykonawców norweskich, a uwzgldniony w wartoci faktur wystawianych na rzecz norweskiego nabywcy kocowego powinien by uwzgldniany w przychodach? Czy w takim przypadku moe stanowi jednoczenie koszt uzyskania? Na te pytania odpowiada dzisiejsza interpretacja.  
                                       • 19.09.2019NSA: Koszty egzekucji prowadzonej w wyniku sprzecznej z prawem decyzji powinny zosta zwrócone
                                        Teza: Na podstawie art. 64c§ 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postpowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 ze zm.), zobowizanego nie mog obcia koszty postpowania egzekucyjnego wszcztego i prowadzonego w wykonaniu decyzji podatkowej wydanej na podstawie przepisu prawa, którego niezgodno z Konstytucj Rzeczypospolitej Polskiej orzek Trybuna Konstytucyjny.
                                        • 18.09.2019WSA. Opaty egzekucyjne musz by w rozsdnej wysokoci
                                         Z uzasadnienia: Koszty egzekucyjne maj zapewni funkcjonowanie aparatu egzekucyjnego a nie wierzyciela. Funkcja fiskalna powinna polega na uzyskaniu (przynajmniej czciowego) zwrotu kosztów funkcjonowania tego aparatu. Jednake organ powinien mie na uwadze, e z punktu widzenia fundamentalnej zasady demokratycznego pastwa prawnego istotne jest zachowanie racjonalnej zalenoci pomidzy wysokoci tych kosztów, a czynnociami organów, za podjcie których zostay naliczone. Wszystko powinno si odbywa w ramach i przy uwzgldnieniu okolicznoci konkretnego stanu faktycznego danej sprawy.
                                         • 18.09.2019Delegowanie pracowników za granic - jak przygotowa si do rewolucyjnych zmian w 2020 roku
                                          W 2020 r. polskich pracodawców delegujcych pracowników za granic czekaj najwiksze zmiany od czasu wstpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Zmiany niestety s w wikszoci niekorzystne dla firm - skrócone zostan maksymalne okresy delegowania, naoone zostan nowe obowizki w zakresie koordynacji ubezpiecze. Unia Europejska przyja zmian dyrektywy dotyczcej delegowania pracowników, która od 2020 r. ograniczy swobod delegowania pracowników i podwyszy koszty z tym zwizane. 
                                          • 18.09.2019Samochód w kosztach: Zmiana harmonogramu rat jest zmian umowy leasingowej
                                           Pytanie: 24 grudnia 2018 r. spóka zawara umow leasingu operacyjnego na samochód osobowy. Spóka przewiduje, e w drugiej poowie 2019 r. bdzie chciaa zmieni harmonogram rat leasingowych.Czy zmian harmonogramu spóka powinna potraktowa jako zmian umowy leasingowej o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z 23 padziernika 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw i tym samym powinna do niej stosowa przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowizujcym od 1 stycznia 2019 r.?
                                           • 18.09.2019Podatki 2019: Nowela obniajca PIT czeka tylko na podpis prezydenta
                                            Ju od 1 padziernika br. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) ma zosta obniony z 18 do 17 proc. Odpowiednia nowelizacja czeka obecnie na podpis prezydenta Andrzeja Dudy i publikacj w Dzienniku Ustaw. Jednoczenie wprowadzone zostan równie zmiany dotyczce kosztów uzyskania przychodów. Szacuje si, e na noweli skorzysta ok. 25 mln Polaków.
                                            • 17.09.2019Podatki 2019: Nowela obniajca PIT czeka tylko na podpis prezydenta
                                             Ju od 1 padziernika br. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) ma zosta obniony z 18 do 17 proc. Odpowiednia nowelizacja czeka obecnie na podpis prezydenta Andrzeja Dudy i publikacj w Dzienniku Ustaw. Jednoczenie wprowadzone zostan równie zmiany dotyczce kosztów uzyskania przychodów. Szacuje si, e na noweli skorzysta ok. 25 mln Polaków.
                                             • 17.09.2019Wyposaenie budynku jako element wartoci pocztkowej
                                              W zwizku z inwestycjami dot. nabycia/wytworzenia okrelonego rodka trwaego spóka dokonuje zakupu tzw. skadników niskocennych (o wartoci nie przekraczajcej 10 000 z), które w zwizku z wymogami prawa co do okrelonych rodzajów obiektów (np. prawa budowlanego, górniczego, prawa pracy) warunkuj uzyskanie decyzji odpowiednich organów o dopuszczeniu danego rodka do uytkowania (m.in. ganice, koce ganicze czy ubrania ochronne BHP). W którym momencie spóka ma prawo zaliczy do kosztów wydatki na zakup ww. skadników?
                                              • 16.09.2019Jednoosobowa spóka z o.o. - odc. 1 - podstawowe informacje
                                               Zapowiadane znaczce zwikszenie obcie kosztów pracy, zniesienie limitu trzydziestokrotnoci skadek na ubezpieczenie spoeczne, przymiarki do testu przedsibiorcy, majcego na celu ograniczenie moliwoci opodatkowania podatkiem jednolitym 19% - to tylko niektóre z elementów planu zwikszania przychodów budetowych, które powinny skoni osoby aktywnie zarabiajce do przyjrzenia si moliwociom, jakie tkwi w jednoosobowych spókach z o.o. Rozpoczynamy publikacj kilkuodcinkowego cyklu, w którym przedstawimy moliwoci, ograniczenia, korzyci i ryzyka wynikajce z tej formy zorganizowania aktywnoci gospodarczej.
                                               • 16.09.2019Wyposaenie budynku jako element wartoci pocztkowej
                                                W zwizku z inwestycjami dot. nabycia/wytworzenia okrelonego rodka trwaego spóka dokonuje zakupu tzw. skadników niskocennych (o wartoci nie przekraczajcej 10 000 z), które w zwizku z wymogami prawa co do okrelonych rodzajów obiektów (np. prawa budowlanego, górniczego, prawa pracy) warunkuj uzyskanie decyzji odpowiednich organów o dopuszczeniu danego rodka do uytkowania (m.in. ganice, koce ganicze czy ubrania ochronne BHP). W którym momencie spóka ma prawo zaliczy do kosztów wydatki na zakup ww. skadników?
                                                • 16.09.2019WSA. PCC: Przechowywanie pienidzy czy depozyt nieprawidowy?
                                                 Z uzasadnienia: Niezbdn cech depozytu nieprawidowego, której zaistnienie naley wykaza, jest uprawnienie przechowawcy do rozporzdzania oddanymi mu na przechowanie rodkami (...) uprawnienia tego nie wolno domniemywa, zwaszcza, e pozostajemy na gruncie prawa daninowego, a przyjcie, i zawarta zostaa umowa depozytu nieprawidowego sprawia, e zdarzenie to (czynno prawna) podlega opodatkowaniu (...) Sam wic fakt umieszczenia pienidzy na rachunku bankowym, nie jest równoznaczny z istnieniem upowanienia udzielonego przechowawcy przez skadajcego do rozporzdzania przechowywanymi pienidzmi.
                                                 • 13.09.2019Jednoosobowa spóka z o.o. - odc. 1 - podstawowe informacje
                                                  Zapowiadane znaczce zwikszenie obcie kosztów pracy, zniesienie limitu trzydziestokrotnoci skadek na ubezpieczenie spoeczne, przymiarki do testu przedsibiorcy, majcego na celu ograniczenie moliwoci opodatkowania podatkiem jednolitym 19% - to tylko niektóre z elementów planu zwikszania przychodów budetowych, które powinny skoni osoby aktywnie zarabiajce do przyjrzenia si moliwociom, jakie tkwi w jednoosobowych spókach z o.o. Rozpoczynamy publikacj kilkuodcinkowego cyklu, w którym przedstawimy moliwoci, ograniczenia, korzyci i ryzyka wynikajce z tej formy zorganizowania aktywnoci gospodarczej.
                                                  • 13.09.2019Najpierw kredyt na wasne cele mieszkaniowe, potem sprzeda poprzedniej nieruchomoci
                                                   W przypadku wydatkowania przychodu ze sprzeday nieruchomoci lub praw na spat kredytu istotnym jest , aby kredyt zosta zacignity przed dniem uzyskania przychodu z odpatnego zbycia nieruchomoci lub prawa majtkowego oraz to, eby z umowy kredytu bankowego wynikao, e kredyt zosta udzielony na cel mieszkaniowy wymieniony w ustawie.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] . [ 16 ] ... [ 186 ] nastpna strona »