Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

50% koszt uzyskania przychodu

 • 06.08.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
  Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
  • 05.08.2020Koszty sprzeday nieruchomoci przy umowie doywocia
   Kosztem uzyskania przychodu nie bdzie warto rynkowa nieruchomoci okrelona w umowie o doywocie, lecz faktycznie poniesione i udokumentowane wydatki, jakie poniesiono na rzecz doywotnika. Zatem, do kosztów mona zaliczy udokumentowane wydatki poniesione na zawarcie umowy notarialnej doywocia, koszty sdowe, zapacony podatek od czynnoci cywilnoprawnych oraz koszty pogrzebu pomniejszone o zasiek pogrzebowy - stwierdzi Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
   • 03.08.2020Ulga dla modych w PIT: Koszty uzyskania przychodów przy umowie zlecenia
    Podatnik w 2019 r. wykonywa zlecenie na podstawie umowy zlecenia. Czy moe zastosowa zryczatowane (20%) koszty uzyskania przychodu równie za okres od sierpnia do grudnia 2019 r. kiedy korzysta ze zwolnienia w zwizku z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
    • 30.07.2020Tarcza finansowa: PFR bezzasadnie odmawia wypaty subwencji?
     Przepis § 10 ust. 9 Regulaminu ubiegania si o udzia w programie rzdowym Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Maych i rednich Firm przewiduje, e PFR jest uprawniony do odmowy wypaty subwencji finansowej na rzecz beneficjenta w przypadku, w którym istnieje uzasadnione podejrzenie wystpienia jakiegokolwiek rodzaju naduy. Jakie kryteria pochodzce z MF lub KAS przekazywane s do PFR w celu dokonania oceny dyskwalifikacji podmiotu ubiegajcego si o dofinansowanie z ww. programu? - pytaj posowie Ministra Finansów.
     • 30.07.2020Przychody maonków z najmu w PIT-28 po rozwodzie
      Podatniczka we wrzeniu 2010 r. wspólnie z mem zawarli umow najmu czci mieszkania, stanowicego ich wspówasno majtkow. Mieszkanie byo wynajmowane w celu prowadzenia dziaalnoci najemcy. Zeznania podatkowe PIT-28 skadane byy przez oboje maonków. Od 11 lutego 2019 r. podatniczka jest rozwódk na podstawie prawomocnego wyroku sdu. Wraz z rozwodem nie zosta przeprowadzony podzia majtku dorobkowego maonków. Czy podatniczka bya zobowizana do zoenia zeznania PIT-28 za 2019 r.?
      • 29.07.2020WSA. Nieruchomoci zwizane prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej
       Nieruchomo pozostaje zwizana z dziaalnoci gospodarcz osoby fizycznej, jeeli jest elementem przedsibiorstwa lub moe by uznana za zwizan z tym przedsibiorstwem, jest w jakikolwiek sposób wykorzystywana w prowadzonej dziaalnoci gospodarczej lub - biorc pod uwag cechy faktyczne tej nieruchomoci i rodzaj prowadzonej dziaalnoci gospodarczej - moe by wykorzystywana na ten cel.
       • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
        Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
        • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. II) - objanienia MF
         Drugi fragment objanie podatkowych MF ws. podatków dochodowych, który dzisiaj publikujemy, zawiera zagadnienia dot. pojcia i momentu powstania przychodu w wietle przepisów Tarczy antykryzysowej, amortyzacji rodków trwaych nabytych w celu produkcji towarów zwizanych z przeciwdziaaniem pandemii COVID-19, nowych preferencji dla podatników korzystajcych z ulgi B+R , terminu zapaty podatku od przychodów z budynków, ulgi na ze dugi, rozliczania strat podatkowych, uproszczonych zaliczek, a take przychodu z tyt. obnienia czynszu najmu.
         • 27.07.2020VAT przy nieodpatnym przekazaniu samochodu osobowego na cele prywatne
          Podatnik od 2015 r. prowadzi jednoosobow dziaalno gospodarcz. W latach 2015-2017 nie by czynnym podatnikiem VAT. W 2016 r. zakupi nowy samochód osobowy i otrzyma faktur VAT. Samochód wczy do ewidencji rodków trwaych i jest on wykorzystywany do celów mieszanych. Przy nabyciu samochodu nie odliczy VAT. Czy wycofujc samochód z dziaalnoci bd darujc go osobie z najbliszej rodziny przedsibiorca musi odprowadzi 23% VAT od wartoci rynkowej?
          • 24.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
           Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
           • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
            Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
            • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. II) - objanienia MF
             Drugi fragment objanie podatkowych MF ws. podatków dochodowych, który dzisiaj publikujemy, zawiera zagadnienia dot. pojcia i momentu powstania przychodu w wietle przepisów Tarczy antykryzysowej, amortyzacji rodków trwaych nabytych w celu produkcji towarów zwizanych z przeciwdziaaniem pandemii COVID-19, nowych preferencji dla podatników korzystajcych z ulgi B+R , terminu zapaty podatku od przychodów z budynków, ulgi na ze dugi, rozliczania strat podatkowych, uproszczonych zaliczek, a take przychodu z tyt. obnienia czynszu najmu.
             • 23.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
              Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
              • 23.07.2020WSA. Wydatki na "kopanie" kryptowaluty mog by kosztem
               Do technicznych warunków nabycia waluty wirtualnej metod Proof of Work naley posiadanie odpowiednio wydajnego sprztu podczonego do sieci i poniesienie wydatków na zwikszone zuycie energii elektrycznej w celu zasilania tego sprztu. Tym samym jest jasne, e wykopanie waluty wirtualnej t metod nie jest moliwe bez uycia przeznaczonego do tego celu sprztu i zuycia w tym wanie celu energii elektrycznej. Innymi sowy - bez wydatków na ten cel nie dojdzie do nabycia wirtualnej waluty, poniesienie ich natomiast gwarantuje jej wykopanie - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w odzi.
               • 23.07.2020VAT przy nieodpatnym przekazaniu samochodu osobowego na cele prywatne
                Podatnik od 2015 r. prowadzi jednoosobow dziaalno gospodarcz. W latach 2015-2017 nie by czynnym podatnikiem VAT. W 2016 r. zakupi nowy samochód osobowy i otrzyma faktur VAT. Samochód wczy do ewidencji rodków trwaych i jest on wykorzystywany do celów mieszanych. Przy nabyciu samochodu nie odliczy VAT. Czy wycofujc samochód z dziaalnoci bd darujc go osobie z najbliszej rodziny przedsibiorca musi odprowadzi 23% VAT od wartoci rynkowej?
                • 22.07.2020NSA. Ulga mieszkaniowa: Fiskus nie moe wprowadza dodatkowych kryteriów
                 Z punktu widzenia przepisów podatkowych dotyczcych tzw. ulgi mieszkaniowej z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT istotne jest jedynie, aby w okresie dwóch lat od dnia uzyskania dochodu z odpatnego zbycia nieruchomoci i innych praw majtkowych (a w stanie prawnym obowizujcym od 1 stycznia 2019 r. trzech lat), nastpio jego wydatkowanie na wasne cele mieszkaniowe. Skoro za cel preferowany ustawodawca podatkowy uzna m.in. spat kredytu oraz odsetek od tego kredytu na nabycie budynku mieszkalnego, a take gruntu lub udziau w gruncie, zacignitego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpatnego zbycia, to nie mona bez wyranego przepisu ustawy podatkowej wprowadza dodatkowego kryterium zwizanego z ustalaniem proporcji takiej spaty, która wynika z zacignitego wspólnie przez podatnika i jego maonka zobowizania.
                 • 22.07.2020Hipotetyczne odsetki w kosztach podatkowych - MF wyjania
                  Jak czytamy w odpowiedzi na zapytanie poselskie, zaliczenie hipotetycznych odsetek nastpuje w caoci ju w trakcie roku podatkowego, a tym samym wpywa ono na wysoko zaliczek na ten podatek. Hipotetyczne odsetki mona uwzgldni w kosztach, pod warunkiem e zwrot dopat lub podzia i wypata zysku nastpi nie wczeniej ni po upywie 3 lat, liczc od koca roku podatkowego, w którym dopata zostaa wniesiona do spóki albo zostaa podjta uchwaa o zatrzymaniu zysku w spóce.
                  • 21.07.2020Ulga na zwalczanie koronawirusa w zeznaniu rocznym
                   W odpowiedzi na apel o braku opakowa wtórnych do próbek laboratoryjnych, w zwizku ze zwikszonym zapotrzebowaniem do wykrywania koronawirusa COVID-19, spóka - jako darczyca - przekazaa w 2020 r. … sztuk opakowa hermetycznych. Obdarowanym byy jednostki wymienione na licie podmiotów wykonujcych dziaalno lecznicz zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwizaniach zwizanych z zapobieganiem, przeciwdziaaniem i zwalczaniem COVID-19. Czy wspólnik bdzie móg rozliczy darowizn przekazan przez spók w swoim zeznaniu rocznym proporcjonalnie do udziau w zysku rocznym?
                   • 17.07.2020Diety pracowników w kosztach firmy
                    Wydatki z tytuu diet, których wysoko bdzie indywidualnie ustalana z pracownikiem w oparciu o zawart umow o prac bd w caoci stanowi koszt uzyskania przychodu. Tak uzna Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej.
                    • 16.07.2020Diety pracowników w kosztach firmy
                     Wydatki z tytuu diet, których wysoko bdzie indywidualnie ustalana z pracownikiem w oparciu o zawart umow o prac bd w caoci stanowi koszt uzyskania przychodu. Tak uzna Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej.
                     • 14.07.2020Wielu emerytów wci yje na krawdzi egzystencji czy ubóstwa
                      Z tak trudn sytuacj musz mierzy si emeryci (po 75. roku ycia), którzy pobieraj wiadczenia w wysokoci od 1000 z do 2000 z. O ile ci, których wiadczenie emerytalne nie przekracza 1000 z, mog liczy na wielopaszczyznow pomoc pastwa, o tyle ci, którzy otrzymuj powyej 1000 z, w gównej mierze musz radzi sobie sami. Konieczne wydaje si zatem wprowadzenie optymalnych rozwiza zapewniajcych im chociaby wikszy dostp do wybranych bezpatnych leków czy uregulowanie kwestii dziedziczenia emerytury po wspómaonku. Czy moliwe jest wprowadzenie takich regulacji? - pyta pose w interpelacji.
                      • 14.07.2020WSA. Koszty uzyskania przychodów: Faktura to tylko dokument
                       W podatku dochodowym od osób fizycznych faktura ma jedynie walor dokumentacyjno-dowodowy, Tym samym, legitymowanie si ni nie jest materialnoprawn przesank odliczenia kosztu od przychodu. Istotne jest bowiem rzeczywiste poniesienie kosztu w celu uzyskania przychodu - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Gliwicach.
                       • 13.07.2020Rozliczenie wydatków na zakup roweru
                        To, jakie wydatki nie s uznane przez ustawodawc za koszt uzyskania przychodu, jest enumeratywnie wymienione w art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) oraz w art. 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). W katalogu tym nie ma wydatków poniesionych na zakup roweru.
                        • 13.07.2020NSA. Koszty podatkowe: Niewana nazwa a sens ekonomiczny
                         Z perspektywy treci art. 22 ust. 1 ustawy o PIT nie jest istotne jak wiadczenie zostanie okrelone: wynagrodzenie, odszkodowanie, kara umowna itp. Wane jest natomiast to, by z obiektywnego porównania jego wartoci z wysokoci potencjalnych ciarów moliwych do poniesienia przez podatnika, wynika gospodarczy, finansowy sens takiej operacji. W istocie chodzi bowiem o przeprowadzenie analizy, dokonania swoistego „waenia”, co w konkretnym przypadku jest dla podatnika - przedsibiorcy korzystniejsze ze wzgldów ekonomicznych: kontynuowanie dotychczasowego stosunku prawnego (np. umowy najmu) czy te odstpienie od umowy, powizane z obowizkiem wypaty drugiej stronie okrelonego wiadczenia.
                         • 10.07.2020Zakup wody dla pracowników. Podatki i rachunkowo
                          Pracodawca ma obowizek zapewnia wszystkim pracownikom wod zdatn do picia lub inne napoje, a pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciliwych – zapewni oprócz wody take inne napoje. Zobaczmy, w jaki sposób ksigowa tego rodzaju wydatki.
                          • 10.07.2020Rozliczenie wydatków na zakup roweru
                           To, jakie wydatki nie s uznane przez ustawodawc za koszt uzyskania przychodu, jest enumeratywnie wymienione w art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) oraz w art. 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). W katalogu tym nie ma wydatków poniesionych na zakup roweru.
                           • 10.07.2020Nauka moe by kosztem dziaalnoci
                            Przedsibiorca prowadzcy dziaalno w zakresie opieki zdrowotnej postanowi poszerzy ofert wykonywanych przez siebie usug medycznych. Uczszczajc na zaoczne zajcia na kierunku technika dentystycznego w szkole medycznej zdobywa niezbdn wiedz i umiejtnoci, które pozwol mu na wykonywanie pracy we wasnej pracowni, i które w przyszoci bd podstawowym ródem pozyskiwania przychodu z dziaalnoci. Czy przedsibiorca ma moliwo zakwalifikowania comiesicznego czesnego za nauk jako kosztów uzyskania przychodu?
                            • 10.07.2020WSA. Ciar dowodu przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów
                             Zadaniem organów podatkowych jest takie ustalenie stanu faktycznego, aby odpowiada on rzeczywistoci. Prawidowe rozstrzygnicie sprawy podatkowej, wice si z waciwym zastosowaniem odpowiednich norm materialnoprawnych, uzalenione jest od uprzedniego dokadnego wyjanienia stanu faktycznego, zebrania materiau dowodowego oraz jego rozpatrzenia i swobodnej oceny - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Gdasku.
                             • 09.07.2020Amortyzacja samochodu wykorzystywanego do celów mieszanych
                              Przedsibiorca kupi samochód osobowy, który jest wykorzystywany przede wszystkim w dziaalnoci gospodarczej, a sporadycznie do celów prywatnych. Czy samochód ten mona wprowadzi do ewidencji rodków trwaych, a w konsekwencji dokonywa odpisów amortyzacyjnych od jego wartoci pocztkowej?
                              • 09.07.2020Zakup wody dla pracowników. Podatki i rachunkowo
                               Pracodawca ma obowizek zapewnia wszystkim pracownikom wod zdatn do picia lub inne napoje, a pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciliwych – zapewni oprócz wody take inne napoje. Zobaczmy, w jaki sposób ksigowa tego rodzaju wydatki.
                               • 08.07.2020Amortyzacja samochodu wykorzystywanego do celów mieszanych
                                Przedsibiorca kupi samochód osobowy, który jest wykorzystywany przede wszystkim w dziaalnoci gospodarczej, a sporadycznie do celów prywatnych. Czy samochód ten mona wprowadzi do ewidencji rodków trwaych, a w konsekwencji dokonywa odpisów amortyzacyjnych od jego wartoci pocztkowej?
                                • 08.07.2020Wystpienia wspólnika ze spóki jawnej: Skutki podatkowe otrzymania nieruchomoci i samochodu
                                 Podatnik w niedalekiej przyszoci zamierza wystpi ze spóki jawnej. Rozliczenie ze spók nastpi czciowo w formie pieninej, a czciowo w formie niepieninej. Po wystpieniu ze spóki jawnej podatnik nie bdzie prowadzi dziaalnoci gospodarczej. Czy otrzymana ze spóki spata udziau kapitaowego w postaci nieruchomoci gruntowej zabudowanej i samochodu osobowego bdzie podlegaa opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                                 • 07.07.2020Podatki 2021: Nowe szczegóy nt. estoskiego CIT-u
                                  Ju w lipcu br. Ministerstwo Finansów ma przekaza do konsultacji spoecznych projekt ustawy, w którym zaproponowane zostanie wprowadzenie tzw. estoskiego CIT-u. Nowy mechanizm podatkowy zostanie wdroony z pocztkiem 2021 r. i bdzie kosztowa budet pastwa ok. 5 mld z.
                                  • 06.07.2020Podatki 2021: Nowe szczegóy nt. estoskiego CIT-u
                                   Ju w lipcu br. Ministerstwo Finansów ma przekaza do konsultacji spoecznych projekt ustawy, w którym zaproponowane zostanie wprowadzenie tzw. estoskiego CIT-u. Nowy mechanizm podatkowy zostanie wdroony z pocztkiem 2021 r. i bdzie kosztowa budet pastwa ok. 5 mld z.
                                   • 06.07.2020VAT od sprzeday domu wykorzystywanego w czci do dziaalnoci
                                    Sprzeda czci budynku wykorzystywanej do wasnych potrzeb mieszkaniowych nie bdzie podlegaa opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug. W konsekwencji równie dostawa udziau w gruncie przypadajcego na ww. cz budynku nie bdzie podlega opodatkowaniu VAT jako sprzeda realizowana z majtku prywatnego. Natomiast w przypadku sprzeday budynku w czci w jakiej jest on wykorzystywany wycznie do dziaalnoci kluczowym jest ustalenie, kiedy nastpio pierwsze zasiedlenie i jaki upyn okres od tego momentu.
                                    • 06.07.2020Usugi wspólnika na rzecz spóki to nie praca wasna
                                     Czy wynagrodzenie wypacone przez spók partnersk wspólnikowi z tytuu wiadczonych przez niego usug bdzie stanowio dla niego koszty uzyskania przychodu dziaalnoci gospodarczej prowadzonej w spóce partnerskiej w czci, w jakiej odpowiednio do zapisów umowy spóki partnerskiej wspólnik uczestniczy w zyskach spóki partnerskiej?
                                     • 30.06.2020Odroczone skadki ZUS w kosztach podatkowych
                                      Koszt podatkowy z tytuu skadek na ubezpieczenie spoeczne od nalenoci ze stosunku pracy, w czci finansowanej przez patnika skadek powstanie w sposób niewtpliwy dopiero w miesicu ich uiszczenia (tj. po ich zapaceniu), co nastpi po upywie okresu odroczenia ich patnoci przez ZUS - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                                      • 29.06.2020Odroczone skadki ZUS w kosztach podatkowych
                                       Koszt podatkowy z tytuu skadek na ubezpieczenie spoeczne od nalenoci ze stosunku pracy, w czci finansowanej przez patnika skadek powstanie w sposób niewtpliwy dopiero w miesicu ich uiszczenia (tj. po ich zapaceniu), co nastpi po upywie okresu odroczenia ich patnoci przez ZUS - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                                       • 29.06.2020Wymiana elewacji budynku: Bezporedni koszt czy podwyszenie warto rodka trwaego?
                                        Przedsibiorca wraz z maonk s wacicielami budynku, który jest uytkowany wycznie w prowadzonej dziaalnoci gospodarczej i jest rodkiem trwaym wprowadzonym do ewidencji rodków trwaych. W budynku tym przedsibiorca chce wymieni star elewacj na now. Jak zakwalifikowa wydatki poniesione na wymian elewacji ww. budynku - bezporednio do kosztów uzyskania przychodu, czy jako podwyszenie wartoci rodka trwaego?
                                        • 26.06.2020Zwolnione z zapaty skadki za pracownika jako koszt firmy - wyjanienia prawne MF
                                         Czy w wietle art. 31zx w zwizku z art. 31zo ust. 1 ustawy Covid-19 w brzmieniu obowizujcym od 18 kwietnia 2020 roku, kosztem uzyskania przychodu przedsibiorcy, za miesice marzec - maj 2020 r., s pobrane z wynagrodzenia pracowników skadki na ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne, które nie zostan zapacone do ZUS w zwizku ze zwolnieniem z obowizku ich opacenia? - Rzecznik Maych i rednich Przedsibiorców pyta, Ministerstwo Finansów wyjania.
                                         • 25.06.2020Tarcza antykryzysowa: Czy pomoc dla firm jest opodatkowana?
                                          Rzd zapewni pomoc dla przedsibiorców w zwizku z epidemi koronawirusa w Polsce. Przedsibiorcy, którzy otrzymali pomoc finansow, zastanawiaj si teraz, czy otrzymane rodki bd podlega opodatkowaniu, czy bd one przychodem, od którego naley odprowadzi podatek. Sprawa ta jest bardzo istotna z punktu widzenia prowadzenia dziaalnoci i poprawnoci rozlicze z urzdem skarbowym. Czy rodki wypacane na rzecz pomocy dla firm i przedsibiorców w postaci poyczek s opodatkowane? Czy traktowane s one jako przychód? - pyta posanka w interpelacji do Ministra Finansów.
                                          • 25.06.2020Zwolnione z zapaty skadki za pracownika jako koszt firmy - wyjanienia prawne MF
                                           Czy w wietle art. 31zx w zwizku z art. 31zo ust. 1 ustawy Covid-19 w brzmieniu obowizujcym od 18 kwietnia 2020 roku, kosztem uzyskania przychodu przedsibiorcy, za miesice marzec - maj 2020 r., s pobrane z wynagrodzenia pracowników skadki na ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne, które nie zostan zapacone do ZUS w zwizku ze zwolnieniem z obowizku ich opacenia? - Rzecznik Maych i rednich Przedsibiorców pyta, Ministerstwo Finansów wyjania.
                                           • 24.06.2020[Szkolenie on-line] Delegowanie pracowników za granic - jak przygotowa si do rewolucyjnych zmian
                                            Ju od 31 lipca 2020 r. zaczynaj obowizywa nowe zasady delegowania pracowników do pastw Unii Europejskiej. Dla polskich pracodawców delegujcych pracowników za granic to najwiksze zmiany od czasu wstpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Zmiany w wikszoci s niekorzystne dla firm - na przykad skrócone zostaj maksymalne okresy delegowania, naoone zostaj równie nowe obowizki w zakresie koordynacji ubezpiecze. Unia Europejska przyja zmian dyrektywy dotyczcej delegowania pracowników, która od 31.07.2020 r. ogranicza swobod delegowania pracowników i podwysza koszty z tym zwizane. Niekorzystne zmiany przynosi te nowelizacja przepisów o koordynacji ubezpiecze spoecznych. 
                                            • 24.06.2020Tarcza antykryzysowa: Czy pomoc dla firm jest opodatkowana?
                                             Rzd zapewni pomoc dla przedsibiorców w zwizku z epidemi koronawirusa w Polsce. Przedsibiorcy, którzy otrzymali pomoc finansow, zastanawiaj si teraz, czy otrzymane rodki bd podlega opodatkowaniu, czy bd one przychodem, od którego naley odprowadzi podatek. Sprawa ta jest bardzo istotna z punktu widzenia prowadzenia dziaalnoci i poprawnoci rozlicze z urzdem skarbowym. Czy rodki wypacane na rzecz pomocy dla firm i przedsibiorców w postaci poyczek s opodatkowane? Czy traktowane s one jako przychód? - pyta posanka w interpelacji do Ministra Finansów.
                                             • 24.06.2020Niewykorzystana kwota ulgi termomodernizacyjnej nie przepada
                                              Czy podatnik moe niewykorzystan cze zwrotu z tytuu ulgi termomodernizacyjnej przenie na kolejny rok podatkowy? Jak podatnik powinien to wykaza w zeznaniu za przyszy rok? Czy powinien zrobi korekt zeznania za rok 2019, gdzie wpisa do odliczenia kwot 53 000 z?
                                              • 22.06.2020Od 2021 r. zacznie obowizywa tzw. estoski CIT
                                               Estoski CIT to:  brak podatku tak dugo, jak zysk pozostaje w firmie,  brak podatku, a co za tym idzie brak rachunkowoci podatkowej, deklaracji i minimum obowizków administracyjnych,  prostota - podatnik nie musi ustala co jest podatkowym kosztem uzyskania przychodu, oblicza odpisów amortyzacyjnych, stosowa podatku minimalnego, czy powica czasu i rodków na optymalizacje podatkowe.
                                               • 22.06.2020Bloger rozliczy wydatki na ubrania i kosmetyki - fiskus musia zmieni zdanie
                                                Podatniczka, jako osoba fizyczna, planuje rozpocz prowadzenie dziaalnoci na zasadzie wpisu do CEiDG, poprzez zaoenie internetowego bloga o szeroko rozumianej tematyce kosmetycznej i modowej, który docelowo bdzie ródem przychodów. Czy Wnioskodawczyni bdzie uprawniona do zaliczenia wydatków zwizanych z prowadzeniem bloga i tworzeniem artykuów w nim publikowanych na zakup odziey, butów, biuterii, kosmetyków, perfum oraz wykonanie fotografii, filmów i innych treci multimedialnych do kosztów uzyskania przychodów?
                                                • 19.06.2020Umorzenie skadek ZUS nie powoduje wzrostu podatku dochodowego przedsibiorcy
                                                 Dla przedsibiorców, którzy z uwagi na sytuacj gospodarcz nie osigaj dochodów lub ponosz straty, zwolnienie z obowizku pacenia skadek na ubezpieczenie spoeczne i zdrowotne oznacza popraw ich sytuacji finansowej, poniewa nie ponosz wydatku z tytuu opacania tych skadek. Zabezpieczeniem przed wzrostem obcie przedsibiorcy podatkiem dochodowym jest rozwizanie przyjte w art. 31zx ustawy COVID-192. W wietle tej regulacji przychody z tytuu zwolnienia z obowizku opacania skadek nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Zatem przychody te nie podlegaj opodatkowaniu podatkiem dochodowym - wyjanio Ministerstwie Finansów.
                                                 • 19.06.2020Od 2021 r. zacznie obowizywa tzw. estoski CIT
                                                  Estoski CIT to:  brak podatku tak dugo, jak zysk pozostaje w firmie,  brak podatku, a co za tym idzie brak rachunkowoci podatkowej, deklaracji i minimum obowizków administracyjnych,  prostota - podatnik nie musi ustala co jest podatkowym kosztem uzyskania przychodu, oblicza odpisów amortyzacyjnych, stosowa podatku minimalnego, czy powica czasu i rodków na optymalizacje podatkowe.
                                                  • 19.06.2020Termin wypaty delegacji pracownikowi wpywa na koszty firmy?
                                                   Spóka prowadzi dziaalno gospodarcz zwizan z usugami transportu oraz zatrudnia pracowników, którzy odbywaj podróe subowe, za które pracodawca wypaca diety pracownikom. Wyjazdy subowe rozliczane s zgodnie z regulaminem wypaty wynagrodzenia w spóce. Czy delegacja wypacona do 15-stego dnia kolejnego miesica kalendarzowego po zakoczeniu podróy subowej jest uznana za koszt podatkowy uzyskania przychodu miesica, za który jest rozliczana czy miesica, w którym zostaa wypacona?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 98 ] nastpna strona »